You are on page 1of 6

13. Brmerre is jrtam a levelekkel, az emberek hangja mindig, mindenhol ugyanolyan volt, s mindanynyian ugyanazt mondtk. Mr megint ksett!

! em maga szokott j!nni, hol a rendes "osts# $djon isten, %amu b&! 'lnzst! 'z nem ide sz(l! $z ut)kon )sak *gy hemzsegtek ez elmebeteg s tu+a emberek. $ legt!bbj,k nagyon sz" hzakban lakott, nem dolgoztak, s +ogalmam se volt, hogy )sinljk. -olt egy alak, aki nem engedte, hogy a k,ldemnyt betegyem a "ostaldjba. .illt a ka"u el, s +igyelt. Mr akkor a karjt kiny*jtva llt ott, amikor kt vagy hrom hzt!mbnyire voltam. /rdekl0dtem +el0le a t!bbieknl, akik mr kzbes1tettek arra+el2 Mi baja van annak a )sv(nak, aki a kezt ny*jtogatja# Milyen )sv(nak# Milyen kezt# krdeztk. 'gyszer aztn megint ugyanazt a k!rzetet ka"tam, s a keztny*jtogat(ember egy +l ut)nyira volt t0lem. $ szomszdjval beszlgetett, s *gy ltta, az egy hzt!mbnyi tv elg, hogy berjen engem. $hogy el+ordult, rohanni kezdtem. em hiszem, hogy valaha annl gyorsabban kzbes1tettem volna brmit is. Mr+!ldes l"sekkel haladtam, nem lltam meg egy "illanatra sem, 3kiny1rom, ha addig lek is4 gondoltam magamban. $ levl mr +lig a ny1lsban l(gott, amikor htra+ordult, s szrevett. 'M, ', ', '! kiltotta , B' ' 5'67' $ 89:9B$! ;ohant +elm az ut)n. <sak *gy "!rg!tt a lba, "orzott utna az ut)a. %zerintem 1= m" alatt +utotta a szz mtert. $ kezbe adtam a levelet. ztem, ahogy +elbontja, tstl a kerten, kinyitja az ajt(t, s bemegy a hzba. 35aln valaki egyszer elmagyarzhatn, mi is ez az egsz.4

-agyis2 >n)le %am. 'redetileg az $merikai 'gyes,lt 9llamok megszemlyes1tett szimb(luma. 'zek szerint hasznlatos az orszg nagyobb hivatalai dolgoz(inak vi))es jel!lsre. $ nv r!vid1tse, >% azonos a >nited %tates r!vid1tsvel.

1?. Megint *j k!rzetben voltam. %tone, ha )sak tehette, mindig valami kemnyebb k!rnykkel k1nlt meg, de nha, bizonyos k!r,lmnyek +olytn, knytelen volt kevsb gyilkos k!rzeteket rm osztani. $z @11es "ldul hatrozottan kellemesnek tAnt, olyannak, ahol mg ebdre is maradhat id0m, ami mindaddig )sak lom volt. $z *j k!rzet tlagos kertvros volt. em lak(tele". <sak egyik hz a msik utn, mind rendesen gondozott gye""el. >gyanakkor *j tere" volt. $krhol rejt0zhetett valami )sa"da. :e sz" id0 volt. 3$ +ran)ba is gondoltam. Bsszej!n! 'bd, s id0ben vissza!4 $z let hirtelen elviselhet0nek tAnt. Mg kutyk sem voltak a k!rnyken. %enki nem llt a ka"uban, hogy mikor j!n mr meg a levele. Crk (ta nem sz(lt hozzm senki. Mintha hirtelen +eln0ttem volna "ostsi hivatsomhoz. D(l haladtam, szinte mr lelkes voltam. 'szembe jutott, hogy egy id0sebb kzbes1t0 egyszer mutat(ujjt a sz1vre tve azt mondta2 <hinaski, egy sz" na" majd itt lesz az egsz, "ontosan itt. %z1vroham# 'lhivatottsg. /rezni +ogod. /s b,szke leszel r. Baromsg. E tnyleg komolyan gondolta. ; gondoltam, ahogy mentem tovbb. $ztn el0ker,lt egy ajnlott k,ldemny. Be)s!ngettem. .iny1lt egy kmlel0 ablak az ajt(n. em lttam az ar)ot. $jnlott k,ldemny! 9lljon htrbb mondta egy n0i hang. 9lljon htrbb, hadd lssam az ar)t! 3 a tessk gondoltam , 1me, egy *jabb barom.4 zze, h!lgyem, nem kell ltnia az ar)omat. Megka"ja az rtes1t0t, majd bemegy rte a "ostra, s ksz. -igyen magval szemlyit. Bedobtam az rtes1t0t, s elindultam. $z ajt( kiny1lt, s a n0 rohanni kezdett. 9tltsz( hl(ing volt rajta, melltart( nuku. <sak egy s!ttkk bugyi. $ haja zillt volt, s *gy lobogott, mintha meg akart volna sz!kni t0le. -olt valami krm az ar)n, a legt!bb a szeme alatt. agyon +ehr volt a b0re, mintha sohasem rte volna na", s nem tAnt t*l egszsgesnek. $ szja nyitva volt. .i volt r*zsozva. /s a teste nagyon ott volt. Mindezt meg+igyeltem, mik!zben rohant +elm. Bedobtam az ajnlott levelet a tskmba. %ik1tozni kezdett2 $ levelem! $dja ide a levelem! %ajnos, be kell +radnia rte aF .ika"ta a levelet a tskmb(l, az ajt(hoz rohant vele, kinyitotta s t+utotta. 3$ +ran)ba!4 -agy az ajnlott k,ldemnyt, vagy az 3tvettem4 al1rst vissza kellett vinni. $ddig se be, se ki nem mehett,nk, m1g le nem adtuk az egyiket. G/! >tna mentem, s mg idejben siker,lt az ajt(rsbe l"nem. $z istenit magnak! 5vozzon! 5vozzon! 6onosz ember! zze, h!lgyem! /rtse meg! $l kell 1rnia, hogy tvette! em maradhat 1gy! $z 'gyes,lt 9llamok "ostahivatala ltja krt. 5vozzon, gonosz ember!

5eljes er0mb0l neki+esz,ltem az ajt(nak, s betasz1tottam. %!tt volt odabent. $z egsz hzban le voltak h*zva a red0ny!k. $z !sszes. H <% DI6$ B'5B; H GIJJ9M! 5$.$;I:DI H ' ! Magnak meg nin)s joga ello"ni a levelet. Krja al vagy adja vissza. /s mr itt sem vagyok. D(, j(. $l1rom. Mutattam, hogy hol 1rja al, s adtam neki egy tollat. .!zben szem,gyre vettem a melleit, meg amit mg lehetett, s arra gondoltam, milyen kr, hogy bolond, milyen kr, milyen kr. -isszaadta a tollat s az al1rt "ldnyt. Ma)skaka"ars volt. .inyitotta a levelet, elkezdte olvasni, n meg indultam volna. 'rre odaszaladt az ajt(hoz, s szttrta a karjait. $ levelet a +!ldre dobta. 6onosz, gonosz, gonosz ember! $zrt j!tt, hogy meger0szakoljon! zze, asszonyom, mennem kell. $J $;<9;$ -$ K;-$ $ 6I I%J%96! $zt hiszi, nem tudom# a most mr elg, megyek. 'gyik kezemmel meg"r(bltam eltolni. Belekarmolt az ar)omba. $ tskm ledobtam, a sa"km leesett, s ahogy "r(bltam let!r!lni a vrt az ar)omr(l, hirtelen megkarmolt mg egyszer a msik oldalon is. 5' GL87' MH<%$! MH $ %J$; B$DI: -$ # >gye megmondtam! Maga gonosz! 'gszem k!zel llt hozzm. Belemarkoltam a seggbe, s a szmat a szjra ta"asztottam. $ melleit hozzm "rselte, az egsz testt hozzm nyomta. $ +ejt el+ord1totta. %zat1r! %zat1r! Mo)skos szat1r! $ szmmal elindultam le+el, az egyik mellhez rtem, majd a msikhoz. %eg1tsg! %zat1r! Meger0szakol! /s igaza volt. 8evettem a bugyijt, leh*ztam a )i"zrom, betettem neki, s ebben a helyzetben visszahtrltunk a d1vnyhoz. ;zuhantunk. Nelh*zta a lbait. %zat1r! sik1totta. -geztem vele, +elh*ztam a )i"zrom, !sszeszedtem a leveleket, s otthagytam. E meg bmulta a "la+ont. $z ebd elmaradt, s mg 1gy sem rtem vissza id0re. 5izen!t "er) kss jegyezte meg %tone. em vlaszoltam. %tone rm nzett2 $tya isten, mi t!rtnt az ar)val# krdezte. /s a magvalF# 'zt hogy rti# Gagyjuk.

1@. Mr megint msna"os voltam, egy *jabb h0hullm kell0s k!ze"n, amikor is egy ll( htig mindenna" ?= +ok volt. /jszaknknt ittunk rendesen, kora reggel meg j!tt %tone, s a k"telensgek egsz sora. hny k!ly!k tr("usi sa"kt vett +el, kend0vel a tark(rsznl, rajtam viszont mindig ugyanaz volt, ha s,t!tt, ha zuhogottO ugyanaz a szakadt ruha a sztta"osott )i"0vel a sz!gek szinte bele+*r(dtak a tal"amba. .it!mtem karton"a"1rral. :e ez is )sak ideig(rig seg1tett, a sz!gek r!videsen ismt a sarkamat sz*rtk. Phiskeyt s s!rt izzadtam, bAzl!tt t0le a h(naljam is, de hajtottam tovbb, htamon )i"elve a "ostt, mint valami keresztet, magazinokat h*zva el0, levelek ezreit kzbes1tve, tmolyogva, odahegesztve a na" "eremre. 'gy n0 azt odaord1tott nekem2 ./;'M, 'J 'M H:' %JC8! Nelnztem. 8egalbb egy sarokra volt t0lem vissza+el , s mr 1gy is ksben voltam. zze, h!lgyem, hagyja a levelet a ldja mellett, s majd holna" elvissz,k! 'M! 'M! $J5 $.$;IM, GI67 -H67' H ' $JI $8! <sak lobogtatta a leveg0ben. $sszonyom! -H67' H ' ! 'J 'M H:' %JC8! 3Magassgos g!4 8edobtam a tskt. $ sa"kmat is a +Are haj1tottam, de az kigurult az *ttestre. Itt hagytam, s elindultam a n0 +el. 'gy +l hzt!mb. Idartem, kika"tam a levelet a kezb0l, sarkon +ordultam, s visszagyalogoltam. 'gy sz(r(la" volt. Garmadosztly* k,ldemny. -alami turkl( hirdetett lerazst. Nelvettem a sa"km az *ttestr0l, visszatettem a +ejemre. Nogtam a zskot, a bal vllamra emeltem, s +olytattam az utamat. %zz +ok h0sgben. /"" egy hz el0tt mentem el, amikor egy n0 iramodott utnam. .rem, uram! in)s levelem# $sszonyom, ha nem hagytam "ostaldjban semmit, az azt jelenti, hogy ma nem j!tt levele. :e n tudom, hogy van levelem. Mib0l gondolja# Mert a n0vrem tele+onlt, s azt mondta, hogy 1rni +og. zze, asszonyom, nin)s "ostja. 5udom, hogy van! 5udom, hogy van! Itt van a tskjban! .iny*jtotta a kezt s el akart venni egy k!teg levelet. G$ M'6./;G'5 /M, $%%JI 7IM, ' 5>;.98DI $J 988$MH MI%5$ .L8:'M/ 7'H .BJB55! B M$ 'M .$MI55 8'-'8'5! %arkon +ordultam, s tovbb indultam. 5>:IM, GI67 DB55 8'-'8'M! 'gy msik n0 a torn)on lldoglt. .sett. Hgen, h!lgyem. Gol van az, aki j!nni szokott# Galdoklik. ;kos. Galdoklik# <arolnak rkja van# $hogy mondom. 9tadtam a "ostjtF

%J9M89.! %J9M89.! kiablta. M9%5 %' .$MI. M$695C8, <%$. %J9M89.$5# Hgen, h!lgyem, mst se ka" t0lem. $zzal otthagytam. 5ehettem n arr(l, hogy tele+onlnak, gzt s villanyt hasznlnak, s mindent hitelre vsrolnak# Mgis velem kiabltak, ha szmlt kzbes1tettem, mintha n intztem volna el, hogy k!ssk be hozzjuk a tele+ont, vagy egy 3@= dollros tvksz,lket tukmltam volna rjuk, amirt majd )sak ks0bb kell +izetni,k. 'gy kis, ktszintes ",lethez rtem, egszen *j volt, nem lehetett t!bb 1=1Q laksnl benne. $ zrhat( "ostalda el!l volt, a torn) alatt. -gre egy kis rnyk. Beledugtam a kul)sot a zrba, s el+ord1tottam. G'88I %$M> B9&! GI67 -$ M$# agyon hangos volt. ;adsul nem szm1tottam r, hogy a htam m!g,l rm sz(l valaki. -al(sggal ord1tott, s msna"osan nagyon ingerlkeny az ember. ;m,lten !sszerzk(dtam. 'z t!bb volt a soknl. .ivettem a kul)sot a zrb(l, s meg+ordultam. 'gy ajt( volt velem szemben, rajta sz*nyoghl(. -alaki llt m!g!tte. Idabent a lgkondi)ionlt szoba hAv!sben, lthatatlanul. $ rohadt letbe! e h1vjl %amu b&nak! em vagyok %amu b&! Mi van okostojs# %emmi "er) alatt lenyomlak! Nogtam a tskmat, levgtam a +!ldre. $ 67';' .H, 5' %J$;G9JH! .HN'8/ I $ , 67';L .! 67';' .H! 3Ga kij!n, meg!l!m4 gondoltam magamban. :e nem j!tt ki. ma )s!nd volt. -rtam az ajt( el0tt. %emmi. Mintha a laks ,res lett volna. 'gy "illanatig arra gondoltam, hogy bemegyek. $ztn inkbb letrdeltem, s nekilttam rendbe tenni a leveleket s a magazinokat. 'nnek a +oglalkozsnak semmi, de semmi rtelme nem volt. G*sz "er) alatt ksz,ltem el vele. Bel!ktem nhny levelet a "ostaldba, letettem egykt magazint a l")s0re, meg+ordultam, s vetettem mg egy "illantst az ajt(ra. Mg mindig )send volt. -gre rtem a k!rzetnek. 6yalogoltam, s k!zben arra gondoltam, biztos betele+onl DonstoneRnak, s jelenti, hogy meg+enyegettem. $ legrosszabbra szm1tottam. Bel!ktem az ajt(t, %tone az asztalnl ,lt, valamit olvasott. 9lltam ott, nztem r, s vrtam. %tone rm "illantott, majd vissza a "a"1rjaiba. 9lltam tovbb, s vrtam. %tone rend,letlen,l olvasott. %z(val mondtam vg,l , mi a helyzet# Milyen helyzet# nzett +el %tone. MH $ G'87J'5 $JJ$8 $ 5'8'NI $8. .$MI55 '67 GK-9%5, 'M# ' 5'67' S67, MH 5G$ 'M 5>: 9, MH;E8 B'%J/8'.! Mi+le h1vst# em jelentettek semmit velem ka")solatban# 5ele+onon# Mi t!rtnt# Mit )sinlt mr megint# Da, semmit. 'lj!ttem onnan, s leadtam a )u))omat. $ )sv( nem tele+onlt. Mersze nem azrt, mert ennyire nagylelkA. Hnkbb att(l tartott, hogy visszamegyek, ha +eljelent. -issza+el megint el kellett haladnom %tone mellett. Mit )sinlt mr megint, <hinaski# %emmit. %iker,lt annyira !sszezavarnom, hogy mg a harmin)"er)es kssemet sem vette szre, s 1gy +eljegyzst sem ksz1tett r(la.