‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ ,‬תשמ"ד‪1984-‬‬

‫נוסח מלא ומעודכן‬

‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ ,‬תשמ"ד‪1984-‬‬
‫בתי משפט וסדרי דין‬

‫תוכן ענינים‬
‫סעיף ‪1‬‬
‫סעיף ‪2‬‬
‫סעיף ‪2‬א‬
‫סעיף ‪3‬‬
‫סעיף ‪4‬‬
‫סעיף ‪5‬‬
‫סעיף ‪6‬‬
‫סעיף ‪6‬א‬
‫סעיף ‪7‬‬
‫סעיף ‪7‬א‬
‫סעיף ‪8‬‬
‫סעיף ‪9‬‬
‫סעיף ‪9‬א‬
‫סעיף ‪10‬‬
‫סעיף ‪10‬א‬
‫סעיף ‪11‬‬
‫סעיף ‪12‬‬
‫סעיף ‪13‬‬
‫סעיף ‪14‬‬
‫סעיף ‪15‬‬
‫סעיף ‪16‬‬
‫סעיף ‪16‬א‬
‫סעיף ‪16‬ב‬
‫סעיף ‪17‬‬
‫סעיף ‪18‬‬
‫סעיף ‪19‬‬
‫סעיף ‪20‬‬
‫סעיף ‪21‬‬
‫סעיף ‪22‬‬
‫סעיף ‪23‬‬
‫סעיף ‪24‬‬
‫סעיף ‪25‬‬
‫סעיף ‪26‬‬
‫סעיף ‪27‬‬
‫סעיף ‪28‬‬
‫סעיף ‪29‬‬

‫פרק א'‪ :‬השופטים‬
‫נושא הפרק ‬
‫כשירותם של שופטי בית המשפט העליון‬
‫תקופת צינון למינוי שופט עליון‬
‫כשירותם של שופטי בית משפט מחוזי‬
‫כשירותם של שופטי בית משפט שלום ]ש‪[4/‬‬
‫אזרחות‬
‫הועדה לבחירת שופטים‬
‫הצבעה בועדה‬
‫סדרי עבודת הועדה‬
‫סייג למינוי שופט‬
‫נשיא בית המשפט העליון והמשנה לנשיא ]ש‪[8/‬‬
‫נשיאים וסגני נשיאים של בתי משפט אחרים ]ש‪[9/‬‬
‫המשך כהונה של נשיא‬
‫מינוי לכהונה בפועל ]ש‪[10/‬‬
‫שופט עמית‬
‫כוחו של מינוי‬
‫התפטרות‬
‫יציאה לקיצבה‬
‫סיום כהונה לפי החלטת הועדה‬
‫סמכות שופט לסיים דיון‬
‫מינוי שופט לשעבר‬
‫כללי אתיקה לשופטים‬
‫ועדת אתיקה‬
‫הרכב בית הדין המשמעתי‬
‫קובלנה על שופט‬
‫אמצעי משמעת‬
‫מסירת החלטות לשר המשפטים‬
‫סדרי דין‬
‫פרסום ברשומות‬
‫שיפוט פלילי ]ש‪[26/‬‬
‫שופט שהוא צד בהליך אזרחי‬
‫פרק ב'‪ :‬בתי המשפט‬
‫מספר השופטים‬
‫ההרכב‬
‫קביעת מותבים ומועדים‬
‫אב בית הדין ]ב‪5/‬א[‬
‫ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון‬
‫‪1‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.doc/‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬

‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬

‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ ,‬תשמ"ד‪1984-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬

‫סעיף ‪30‬‬
‫סעיף ‪31‬‬
‫סעיף ‪32‬‬
‫סעיף ‪33‬‬
‫סעיף ‪34‬‬
‫סעיף ‪35‬‬
‫סעיף ‪36‬‬
‫סעיף ‪37‬‬
‫סעיף ‪38‬‬
‫סעיף ‪39‬‬
‫סעיף ‪40‬‬
‫סעיף ‪41‬‬
‫סעיף ‪42‬‬
‫סעיף ‪42‬א‬
‫סעיף ‪42‬ב‬
‫סעיף ‪42‬ג‬
‫סעיף ‪42‬ד‬
‫סעיף ‪42‬ה‬
‫סעיף ‪43‬‬
‫סעיף ‪44‬‬
‫סעיף ‪45‬‬
‫סעיף ‪46‬‬
‫סעיף ‪47‬‬
‫סעיף ‪48‬‬
‫סעיף ‪49‬‬
‫סעיף ‪50‬‬
‫סעיף ‪51‬‬
‫סעיף ‪52‬‬
‫סעיף ‪53‬‬
‫סעיף ‪54‬‬
‫סעיף ‪55‬‬
‫סעיף ‪56‬‬
‫סעיף ‪57‬‬
‫סעיף ‪58‬‬
‫סעיף ‪59‬‬
‫סעיף ‪60‬‬
‫סעיף ‪61‬‬
‫סעיף ‪62‬‬
‫סעיף ‪63‬‬
‫סעיף ‪64‬‬
‫סעיף ‪65‬‬
‫סעיף ‪66‬‬
‫סעיף ‪67‬‬
‫סעיף ‪68‬‬
‫סעיף ‪68‬א‬
‫סעיף ‪68‬ב‬
‫סעיף ‪69‬‬
‫סעיף ‪70‬‬

‫דיון נוסף‬
‫משפט חוזר ]ב‪9/‬‬
‫העמדת שאלה בידי שר המשפטים‬
‫מקום מושב ואזור שיפוט ]ב‪[11/‬‬
‫מקום ישיבת בית המשפט‬
‫השופטים‬
‫ישיבת שופט מחוץ למקום מינויו‬
‫ההרכב‬
‫קביעת מותבים ומועדים‬
‫אב בית הדין ]ב‪[17/‬‬
‫הסמכות ]ב‪[18/‬‬
‫ערעור‬
‫סמכות שופטים ]ב‪[20/‬‬
‫הגדרות‬
‫עניין כלכלי‬
‫עניין כלכלי מינהלי‬
‫מחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו‬
‫סמכות המחלקה הכלכלית‬
‫מקום מושב ואזור שיפוט ]ב‪[21/‬‬
‫מקום ישיבת בית המשפט‬
‫השופטים‬
‫ישיבת שופט מחוץ למקום מינויו‬
‫ההרכב ]ב‪[25/‬‬
‫קביעת מותבים ומועדים‬
‫העברת ענין מבית משפט שלום אחד למשנהו ]ב‪26/‬א[‬
‫אב בית הדין ]ב‪[27/‬‬
‫הסמכות‬
‫ערעור‬
‫סמכות שופטים ]ב‪29/‬א[‬
‫מקום מושב ואזור שיפוט‬
‫הסמכות‬
‫דין בית משפט לענינים מקומיים‬
‫מינוי שופט‬
‫שמירת סמכויות‬
‫הסמכת בתי משפט‬
‫הסמכות‬
‫שמירת זכות‬
‫ראיות וסדרי דין‬
‫ייצוג‬
‫ערעור‬
‫בוררות‬
‫מינוי שופט בקיצבה‬
‫מקום שיפוט‬
‫פומביות הדיון‬
‫ניהול פרוטוקול‬
‫הקלטת דיון‬
‫הרחקה מבית המשפט‬
‫איסור פרסומים‬
‫‪2‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.doc/‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬

‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬

‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ ,‬תשמ"ד‪1984-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬

‫סעיף ‪70‬א‬
‫סעיף ‪70‬ב‬
‫סעיף ‪70‬ג‬
‫סעיף ‪70‬ד‬
‫סעיף ‪70‬ה‬
‫סעיף ‪71‬‬
‫סעיף ‪72‬‬
‫סעיף ‪73‬‬
‫סעיף ‪73‬א‬
‫סעיף ‪73‬ב‬
‫סעיף ‪74‬‬
‫סעיף ‪75‬‬
‫סעיף ‪76‬‬
‫סעיף ‪77‬‬
‫סעיף ‪77‬א‬
‫סעיף ‪78‬‬
‫סעיף ‪78‬א‬
‫סעיף ‪79‬‬
‫סעיף ‪79‬א‬
‫סעיף ‪79‬ב‬
‫סעיף ‪79‬ג‬
‫סעיף ‪79‬ד‬
‫סעיף ‪80‬‬
‫סעיף ‪82‬‬
‫סעיף ‪82‬א‬
‫סעיף ‪83‬‬
‫סעיף ‪84‬‬
‫סעיף ‪84‬א‬
‫סעיף ‪85‬‬
‫סעיף ‪85‬א‬
‫סעיף ‪86‬‬
‫סעיף ‪87‬‬
‫סעיף ‪88‬‬
‫סעיף ‪89‬‬
‫סעיף ‪90‬‬
‫סעיף ‪91‬‬
‫סעיף ‪94‬‬
‫סעיף ‪95‬‬
‫סעיף ‪96‬‬
‫סעיף ‪97‬‬
‫סעיף ‪98‬‬
‫סעיף ‪99‬‬
‫סעיף ‪100‬‬
‫סעיף ‪101‬‬
‫סעיף ‪102‬‬
‫סעיף ‪103‬‬
‫סעיף ‪104‬‬

‫בקשה בעניין פרסום שם חשוד‬
‫צדדים לבקשה בעניין פרסום שם חשוד‬
‫בקשה לביטול איסור פרסום‬
‫ערעור על החלטה בעניין פרסום‬
‫תקנות לעניין איסור פרסום‬
‫מניעת פגיעה בהליך פלילי ]ב‪[41/‬‬
‫איסור הפרעה‬
‫כפיית ציות ועונש בשל אי ציות ]ב‪42/‬א[‬
‫צו הבאה‬
‫עיון חוזר וערר‬
‫סופיותן של החלטות‬
‫סמכות כללית לתת סעד‬
‫סמכות נגררת‬
‫סמכות אזרחית נגררת לפלילית‬
‫עילות פסלות‬
‫העברת ענין למקום אחר ]ב‪[36/‬‬
‫העברת הליכים אזרחיים והליכים בעבירות תעבורה למקום אחר‬
‫סעד בשל חוסר סמכות‬
‫פשרה‬
‫בוררות‬
‫גישור‬
‫תקנות לענין בוררות וגישור‬
‫בית משפט שנחלקו בו הדעות‬
‫סדרי מינהל‬
‫מחלקה לניתוב תיקים‬
‫תקנות‬
‫פרק ג'‪ :‬רשמים‬
‫מינוי רשם ]ב‪ 30/‬ר‪[1/‬‬
‫מינוי רשם בכיר‬
‫סמכויות מיוחדות ]ר‪[2/‬‬
‫סמכות לדון בתובענות אזרחיות מסוימות‬
‫פסק דין באין הגנה‬
‫פסק דין מוסכם‬
‫מחיקת הליך‬
‫עיקול זמני‬
‫בקשות שונות ]ר‪[7/‬‬
‫סמכויות שהוענקו בתקנות ]ר‪[10/‬‬
‫עניני פשיטת רגל‬
‫החלטת רשם כהחלטת בית המשפט‬
‫ערעור על החלטת רשם ]ר‪[12/‬‬
‫קביעת פלוגתות מוסכמות‬
‫שומת אגרות בית המשפט‬
‫שומת הוצאות‬
‫חתימה על פסיקתות‬
‫רשימת המשפטים והודעה על הדיון בהם‬
‫השבעה וקבלת תצהיר‬
‫סמכות נוספת‬
‫תחולת הוראות ]ב‪[44/‬‬
‫‪3‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.doc/‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬

‫‪36‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪42‬‬
‫‪42‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪47‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬

‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ ,‬תשמ"ד‪1984-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬

‫סעיף ‪105‬‬
‫סעיף ‪105‬א‬
‫סעיף ‪105‬ב‬
‫סעיף ‪105‬ג‬
‫סעיף ‪106‬‬
‫סעיף ‪107‬‬
‫סעיף ‪108‬‬
‫סעיף ‪109‬‬
‫סעיף ‪110‬‬
‫סעיף ‪111‬‬

‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬

‫הרשם יבוא במקום המזכיר הראשי‬
‫אתיקה ומשמעת‬
‫פסלות‬
‫הודעה על גמר כהונה‬
‫תקנות‬
‫פרק ד'‪ :‬הוראות שונות‬
‫העברת סמכויות‬
‫תקנות סדרי דין‬
‫ביצוע ותקנות‬
‫שמירת חוקים‬
‫הוראות מעבר‬
‫תוספת ראשונה‬
‫חלק א'‬
‫חלק ב'‬
‫תוספת שניה‬
‫חלק א'‬
‫חלק ב'‬
‫תוספת שלישית‬
‫תוספת רביעית‬

‫‪4‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.doc/‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪51‬‬
‫‪51‬‬
‫‪51‬‬
‫‪53‬‬

‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ ,‬תשמ"ד‪1984-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬

‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ ,‬תשמ"ד‪1984-‬‬

‫*‬

‫פרק א'‪ :‬השופטים‬
‫סימן א'‪ :‬תחולה‬
‫נושא הפרק  ]ש‪/‬‬
‫‪[1‬‬

‫‪.1‬‬

‫*‬

‫פרק זה דן בשופטים של –‬
‫)‪ (1‬בית המשפט העליון;‬

‫פורסם ס"ח תשמ"ד מס' ‪ 1123‬מיום ‪ 31.8.1984‬עמ' ‪ ;198‬תחילתו ביום ‪.1.9.1984‬‬

‫]הנוסח המשולב בא במקום חוק השופטים‪ ,‬תשי"ג‪ ,1953-‬חוק בתי המשפט‪ ,‬תשי"ז‪ ,1957-‬חוק‬
‫שיפוט בתביעות קטנות‪ ,‬תשל"ו‪ 1976-‬ופקודת הרשמים ]נוסח חדש[‪ ,‬תשל"א‪ .1971-‬סעיפי‬
‫הנוסח הישן ניתנים בשוליים בצירוף אות המסמנת את החוק‪ :‬האות ש מציינת את חוק השופטים‪,‬‬
‫תשי"ג‪ ;1953-‬האות ב את חוק בתי המשפט‪ ,‬תשי"ז‪ ;1957-‬האות ת את חוק שיפוט בתביעות‬
‫קטנות‪ ,‬תשל"ו‪ ;1976-‬האות ר את פקודת הרשמים ]נוסח חדש[‪ ,‬תשל"א‪ [.1971-‬ת"ט ס"ח‬

‫תשמ"ה מס' ‪ 1127‬מיום ‪ 5.12.1984‬עמ' ‪.12‬‬
‫תוקן ס"ח תשמ"ה מס' ‪ 1149‬מיום ‪ 3.7.1985‬עמ' ‪) 138‬ה"ח תשמ"ה מס' ‪ 1709‬עמ'‬
‫‪ – (72‬תיקון מס' ‪ .1‬ת"ט ס"ח תשמ"ו מס' ‪ 1160‬מיום ‪ 24.10.1985‬עמ' ‪.39‬‬
‫ס"ח תשמ"ו מס' ‪ 1160‬מיום ‪ 24.10.1985‬עמ' ‪) 36‬ה"ח תשמ"ה מס' ‪ 1708‬עמ' ‪(62‬‬
‫– תיקון מס' ‪ 2‬בסעיף ‪ 27‬לחוק העבירות המינהליות‪ ,‬תשמ"ו‪ ;1985-‬תחילתו ביום‬
‫‪.1.12.1985‬‬
‫ק"ת תשמ"ו מס' ‪ 4881‬מיום ‪ 12.12.1985‬עמ' ‪ – 265‬צו תשמ"ו‪ ;1985-‬תחילתו ביום‬
‫‪ .1.1.1986‬עמ' ‪ – 266‬צו )מס' ‪ (2‬תשמ"ו‪ ;1985-‬תחילתו ביום ‪.1.1.1986‬‬
‫ס"ח תשמ"ו מס' ‪ 1191‬מיום ‪ 13.8.1986‬עמ' ‪) 216‬ה"ח תשמ"ו מס' ‪ 1778‬עמ' ‪(211‬‬
‫– תיקון מס' ‪.3‬‬
‫ס"ח תשמ"ו מס' ‪ 1191‬מיום ‪ 13.8.1986‬עמ' ‪) 221‬ה"ח תשמ"ו מס' ‪ 1724‬עמ' ‪(220‬‬
‫– תיקון מס' ‪ 4‬בסעיף ‪ 5‬לחוק חג המצות )איסורי חמץ(‪ ,‬תשמ"ו‪.1986-‬‬
‫ס"ח תשמ"ז מס' ‪ 1207‬מיום ‪ 12.3.1987‬עמ' ‪) 45‬ה"ח תשמ"ז מס' ‪ 1819‬עמ' ‪(177‬‬
‫– תיקון מס' ‪ 5‬בסעיף ‪)15‬ב( לחוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים(‬
‫תשמ"ז‪.1987-‬‬
‫ק"ת תשמ"ז‪ :‬מס' ‪ 5051‬מיום ‪ 27.8.1987‬עמ' ‪ – 1238‬צו תשמ"ז‪ .1987-‬מס' ‪5053‬‬
‫מיום ‪ 10.9.1987‬עמ' ‪ – 1262‬צו )מס' ‪ (2‬תשמ"ז‪ ;1987-‬תחילתו ביום ‪ 1.1.1988‬ור'‬
‫תקנה ‪ 2‬לענין הוראות מעבר )תוקן ק"ת תשמ"ח מס' ‪ 5101‬מיום ‪ 15.4.1988‬עמ'‬
‫‪ – 719‬צו תשמ"ח‪.(1988-‬‬
‫ס"ח תשמ"ח מס' ‪ 1246‬מיום ‪ 31.3.1988‬עמ' ‪) 67‬ה"ח תשמ"ז מס' ‪ 1814‬עמ' ‪,114‬‬
‫ה"ח תשמ"ח מס' ‪ 1872‬עמ' ‪ – (133‬תיקון מס' ‪6‬א בסעיף ‪ 24‬לחוק העונשין )תיקון‬
‫מס' ‪ ,(23‬תשמ"ח‪.1988-‬‬
‫ס"ח תשמ"ח מס' ‪ 1261‬מיום ‪ 27.7.1988‬עמ' ‪) 186‬ה"ח תשמ"ח מס' ‪ 1889‬עמ'‬
‫‪ – (226‬תיקון מס' ‪6‬ב בסעיף ‪ 4‬לחוק העונשין )תיקון מס' ‪ ,(24‬תשמ"ח‪.1988-‬‬
‫ס"ח תשמ"ט מס' ‪ 1274‬מיום ‪ 13.4.1989‬עמ' ‪) 48‬ה"ח תשמ"ח מס' ‪ 1895‬עמ' ‪(261‬‬
‫– תיקון מס' ‪ ;7‬ר' סעיף ‪ 5‬לענין תחולה והוראות מעבר‪ .‬ת"ט דפוס ס"ח תשמ"ט מס'‬
‫‪ 1275‬מיום ‪ 30.5.1989‬עמ' ‪ .56‬ת"ט ס"ח תשמ"ט מס' ‪ 1284‬מיום ‪ 9.8.1989‬עמ'‬
‫‪.101‬‬
‫ס"ח תשמ"ט מס' ‪ 1283‬מיום ‪ 3.8.1989‬עמ' ‪) 87‬ה"ח תשמ"ח מס' ‪ 1893‬עמ' ‪(242‬‬
‫– תיקון מס' ‪ 8‬בסעיף ‪ 20‬לחוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים )מס' ‪ ,(3‬תשמ"ט‪-‬‬
‫‪.1989‬‬

‫‪5‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.doc/‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

3.‬‬ ‫ס"ח תשנ"ד מס' ‪ 1445‬מיום ‪ 9.1995‬‬ ‫ס"ח תשנ"ה מס' ‪ 1511‬מיום ‪ 23.‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬כשירות‬ ‫כשירותם של שופטי‬ ‫בית המשפט העליון‬ ‫‪.1995‬תחילתו ביום ‪ 1.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬תשנ"ה‪ .(2‬תשנ"ה‪-‬‬ ‫‪ .‬מהן לפחות‬ ‫חמש שנים בארץ‪ .1989‬עמ' ‪) 6‬ה"ח תשמ"ט מס' ‪ 1941‬עמ' ‪– (118‬‬ ‫תיקון מס' ‪.1.12.1.1995‬עמ' ‪) 396‬ה"ח תשנ"ה מס' ‪ 2330‬עמ' ‪(153‬‬ ‫– תיקון מס' ‪ 21‬בסעיף ‪ 10‬לחוק בית המשפט לעניני משפחה‪ .‬ ‫)‪ (2‬מי שרשום‪ .1992‬עמ' ‪) 68‬ה"ח תשנ"א מס' ‪ 2070‬עמ' ‪(319‬‬ ‫– תיקון מס' ‪ .1.9‬‬ ‫ס"ח תש"ן מס' ‪ 1290‬מיום ‪ 7.1991‬עמ' ‪) 54‬ה"ח תש"ן מס' ‪ 2001‬עמ' ‪– (223‬‬ ‫תיקון מס' ‪ 12‬בסעיף ‪ 3‬לחוק לתיקון פקודת הראיות )מס' ‪ .1989‬עמ' ‪ – 1386‬צו תשמ"ט‪ .‬ברציפות או לסירוגין‪ .1990‬עמ' ‪) 45‬ה"ח תש"ן מס' ‪ 1959‬עמ' ‪– (24‬‬ ‫תיקון מס' ‪ 11‬בסעיף ‪ 3‬לחוק העונשין )תיקון מס' ‪ .3.(28‬תש"ן‪.6.1990-‬‬ ‫ס"ח תשנ"א מס' ‪ 1338‬מיום ‪ 3.2‬‬ ‫אלה כשירים להתמנות לשופטי בית המשפט העליון‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מי שכיהן במשך תקופה של חמש שנים כשופט בית משפט מחוזי.(26‬תש"ן‪.co.1989‬עמ' ‪) 12‬ה"ח תשמ"ט מס' ‪ 1947‬עמ' ‪– (146‬‬ ‫תיקון מס' ‪ 10‬בסעיף ‪ 6‬לחוק העונשין )תיקון מס' ‪ .1995‬עמ' ‪) 168‬ה"ח תשנ"ג מס' ‪ 2194‬עמ' ‪(274‬‬ ‫– תיקון מס' ‪ 20‬בסעיף ‪ 24‬לחוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' ‪ .‬‬ ‫ס"ח תש"ן מס' ‪ 1288‬מיום ‪ 20.1.‬תחולה והוראות מעבר‪.‬ ‫)‪ (3‬בתי משפט השלום‪.1995‬עמ' ‪) 152‬ה"ח תשנ"ד מס' ‪ 2290‬עמ'‬ ‫‪ –(534‬תיקון מס' ‪ 19‬בסעיף ‪ 2‬לחוק לתיקון סדרי הדין )חקירת עדים( )מס' ‪ .1991‬עמ' ‪) 116‬ה"ח תש"ן מס' ‪ 2007‬עמ' ‪(260‬‬ ‫– תיקון מס' ‪ 13‬בסעיף ‪ 1‬לחוק ממלאי תפקידים שיפוטיים )סייג למינוי( )תיקוני חקיקה(‪.1992‬עמ' ‪) 143‬ה"ח תשנ"ב מס' ‪ 2109‬עמ' ‪(192‬‬ ‫– תיקון מס' ‪ .8.(9‬תשנ"א‪.1991-‬‬ ‫ס"ח תשנ"ב מס' ‪ 1383‬מיום ‪ 13.2.(33‬תשנ"א‪.3.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.3.1995-‬‬ ‫ס"ח תשנ"ה מס' ‪ 1537‬מיום ‪ 7.‬תשנ"ג‪ .9.1995‬עמ' ‪ – 1194‬צו תשנ"ה‪ .1990‬ור'‬ ‫תקנה ‪ 2‬לענין הוראות מעבר‪.1989-‬‬ ‫ס"ח תש"ן מס' ‪ 1300‬מיום ‪ 12.1993-‬תחילתו‬ ‫שישה חדשים מיום פרסומו‪.15‬ר' סעיף ‪ 22‬לענין הוראות מעבר‪.1991-‬‬ ‫ס"ח תשנ"א מס' ‪ 1361‬מיום ‪ 26.‬בפנקס חברי לשכת עורכי‬ ‫הדין ועסק‪ .1994‬עמ' ‪) 49‬ה"ח תשנ"ד מס' ‪ 2212‬עמ' ‪– (16‬‬ ‫תיקון מס' ‪ 18‬בסעיף ‪ 14‬לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי‬ ‫התקציב(‪ .doc/‬‬ ‫‪nevo.16‬ר' סעיף ‪ 7‬לענין תחילה‪ .‬באחד או באחדים מן הדברים האלה‪:‬‬ ‫ק"ת תשמ"ט מס' ‪ 5217‬מיום ‪ 14.1.‬‬ ‫ס"ח תשנ"ה מס' ‪ 1514‬מיום ‪ 31.1993‬עמ' ‪) 118‬ה"ח תשנ"א מס' ‪ 2068‬עמ' ‪(312‬‬ ‫– תיקון מס' ‪ 17‬בסעיף ‪ 16‬לחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור‪ .(19‬תשנ"ה‪.1995-‬ר' סעיף‬ ‫‪ 27‬לענין הוראות מעבר‪.‬ומי שזכאי להיות רשום‪ .1989-‬תחילתו ביום ‪ 1.3.11.6.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)‪ (2‬בתי המשפט המחוזיים.‬‬ ‫ס"ח תשנ"ג מס' ‪ 1422‬מיום ‪ 11.1995‬ור' סעיף ‪)5‬ד( לענין תחולה‪.1994-‬‬ ‫ק"ת תשנ"ה מס' ‪ 5667‬מיום ‪ 2.1995-‬תחילתו ביום‬ ‫‪.1.3.1990‬עמ' ‪ – 1386‬צו )מס' ‪ (2‬תשמ"ט‪ .‬‬ ‫תשנ"א‪.‬‬ ‫ס"ח תשנ"ב מס' ‪ 1390‬מיום ‪ 24.1989-‬תחילתו‬ ‫ביום ‪ .1991‬עמ' ‪) 178‬ה"ח תשנ"א מס' ‪ 2050‬עמ'‬ ‫‪ – (194‬תיקון מס' ‪ 14‬בסעיף ‪ 7‬לחוק העונשין )תיקון מס' ‪ .1.1991-‬‬ ‫ס"ח תשנ"א מס' ‪ 1350‬מיום ‪ 26.‬לא פחות מעשר שנים‪ .‬תשנ"ד‪.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .9.

22‬‬ ‫ס"ח תשנ"ח מס' ‪ 1640‬מיום ‪ 5.3.3.1999-‬תחילתו שישה‬ ‫חודשים מיום פרסומו‪.2000-‬תחילתו ‪ 30‬ימים‬ ‫מיום פרסומו‪.1998-‬תחילתו ביום‬ ‫‪.1.‬לא יתמנה לשופט בית המשפט העליון מי שכיהן בתפקיד היועץ‬ ‫המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה‪ .‬‬ ‫ס"ח תשס"א מס' ‪ 1783‬מיום ‪ 29.2001‬עמ' ‪) 198‬ה"ח תשס"א מס' ‪ 2926‬עמ' ‪(42‬‬ ‫– תיקון מס' ‪.‬‬ ‫תקופת צינון למינוי‬ ‫שופט עליון‬ ‫)תיקון מס' ‪(40‬‬ ‫תשס"ד‪2004 -‬‬ ‫משפט מחוזי ]ש‪[/3‬‬ ‫‪2‬א‪ .8.‬‬ ‫ק"ת תש"ס מס' ‪ 6057‬מיום ‪ 26.‬‬ ‫ק"ת תשנ"ח מס' ‪ 5887‬מיום ‪ 24.1998‬עמ' ‪) 170‬ה"ח תשנ"ז מס' ‪ 2641‬עמ' ‪(484‬‬ ‫– תיקון מס' ‪ 24‬בסעיף ‪ 17‬לחוק למניעת הטרדה מינית‪ .3.2000‬עמ' ‪) 194‬ה"ח תש"ס מס' ‪ 2821‬עמ' ‪(190‬‬ ‫– תיקון מס' ‪ 27‬בסעיף ‪ 27‬לחוק בתי משפט לענינים מינהליים‪ .‬‬ ‫תשס"א‪ .12.1.2001‬עמ' ‪) 198‬ה"ח תשס"א מס' ‪ 2969‬עמ'‬ ‫‪ – (404‬תיקון מס' ‪.1.‬תשנ"ח‪ .4.3.co.‬אלא אם כן עברה תקופה של‬ ‫שמונה עשר חודשים מיום סיום כהונתו‪.1998-‬תחילתו שישה‬ ‫חודשים מיום פרסומו‪.1.2.‬תש"ס‪ .‬ ‫)ג( הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה  למשפט‬ ‫שנקבעו בתקנות לענין זה.2002‬עמ' ‪ – 1114‬הודעה תשס"ב‪ .1.2001-‬תוקן ס"ח תשס"ד מס' ‪ 1954‬מיום ‪ 4.doc/‬‬ ‫‪nevo.1998‬עמ' ‪ – 1463‬הודעה תשנ"ט‪ .2002‬‬ ‫‪7‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .1.2000-‬תחילתה‬ ‫ביום ‪.‬ ‫)‪ (3‬משפטאי מובהק‪.‬ ‫)ב( שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או‬ ‫בשירות אחר שנקבעו בתקנות לענין זה.2001‬עמ' ‪) 498‬ה"ח תשס"א מס' ‪ 2992‬עמ' ‪(592‬‬ ‫– תיקון מס' ‪.3.8.‬‬ ‫ס"ח תשנ"ו מס' ‪ 1567‬מיום ‪ 29.(4‬תשנ"ח‪.2000‬עמ' ‪ – 2069‬הודעה תש"ס‪ .2001‬עמ' ‪) 502‬ה"ח תשס"א מס' ‪ 2997‬עמ' ‪(607‬‬ ‫– תיקון מס' ‪ 31‬בסעיף ‪ 11‬לחוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' ‪) (33‬הוראת שעה(‪.30‬‬ ‫ס"ח תשס"א מס' ‪ 1804‬מיום ‪ 7.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)א( עריכת דין.28‬‬ ‫ס"ח תשס"א מס' ‪ 1783‬מיום ‪ 29.2000‬‬ ‫ס"ח תש"ס מס' ‪ 1739‬מיום ‪ 11.2002-‬תחילתה‬ ‫ביום ‪.8.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .1998-‬‬ ‫י"פ תשנ"ט מס' ‪ 4717‬מיום ‪ 30.6.1997-‬‬ ‫ס"ח תשנ"ח מס' ‪ 1661‬מיום ‪ 19.‬תשנ"ט‪ .29‬‬ ‫ס"ח תשס"א מס' ‪ 1804‬מיום ‪ 7.2004‬עמ' ‪) 490‬ה"ח‬ ‫הממשלה תשס"ד מס' ‪ 114‬עמ' ‪ – (534‬תיקון מס' ‪) 31‬תיקון(‪.(3‬תשנ"ח‪.2000‬עמ' ‪ – 920‬צו תש"ס‪ .2000-‬ר'‬ ‫סעיפים ‪ 30‬ו‪ 31-‬בענין תחילה והוראות מעבר‪.1.9.1998‬עמ' ‪ – 554‬צו תשנ"ח‪ .1996‬עמ' ‪) 108‬ה"ח תשנ"ו מס' ‪ 2434‬עמ' ‪(131‬‬ ‫– תיקון מס' ‪.‬‬ ‫י"פ תשס"ב מס' ‪ 5046‬מיום ‪ 10.1997‬עמ' ‪) 17‬ה"ח תשנ"ז מס' ‪ 2562‬עמ' ‪– (70‬‬ ‫תיקון מס' ‪ 23‬בסעיף ‪ 7‬לחוק למניעת אלימות במשפחה )תיקון מס' ‪ .1998‬עמ' ‪) 182‬ה"ח תשנ"ז מס' ‪ 2582‬עמ' ‪(172‬‬ ‫– תיקון מס' ‪ 25‬בסעיף ‪ 5‬לחוק הכנסת )תיקון מס' ‪ .1998‬‬ ‫ס"ח תשנ"ח מס' ‪ 1663‬מיום ‪ 31.1999‬‬ ‫ס"ח תשנ"ט מס' ‪ 1709‬מיום ‪ 29.‬‬ ‫י"פ תש"ס מס' ‪ 4840‬מיום ‪ 10.1.12.1.1998-‬תחילתה‬ ‫ביום ‪.4.1999‬עמ' ‪) 150‬ה"ח תשנ"ו מס' ‪ 2471‬עמ' ‪(346‬‬ ‫– תיקון מס' ‪ 26‬בסעיף ‪ 26‬לחוק עוולות מסחריות‪ .

6.1.32‬ת"ט ס"ח תשס"ב מס' ‪ 1847‬מיום ‪ 6.‬מהן‬ ‫ס"ח תשס"ב מס' ‪ 1839‬מיום ‪ 25.2004‬עמ' ‪) 329‬ה"ח הכנסת תשס"ד מס' ‪ 36‬עמ'‬ ‫‪ – (40‬תיקון מס' ‪ 39‬בסעיף ‪ 1‬לחוק נושאי משרה שיפוטית )שיקול דעת של חברי ועדה‬ ‫לבחירת נושאי משרה שיפוטית( )תיקוני חקיקה(‪ .2005-‬תחילתו ‪30‬‬ ‫ימים מיום פרסומו‪.6.2005-‬ר' סעיף ‪ 31‬לענין תחילה ותחולה‪.2003-‬‬ ‫ס"ח תשס"ג מס' ‪ 1896‬מיום ‪ 16.2003‬עמ' ‪ – 566‬צו תשס"ג‪ .3.2004‬עמ' ‪) 506‬ה"ח הכנסת תשס"ד מס' ‪ 52‬עמ'‬ ‫‪ – (172‬תיקון מס' ‪.36‬תחילתו ‪ 30‬ימים מיום פרסומו ור' סעיף ‪ 2‬לענין הוראות מעבר‪.2005‬עמ' ‪) 52‬ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ‪101‬‬ ‫עמ' ‪ – (417‬תיקון מס' ‪ 41‬בסעיף ‪ 29‬לחוק הליכי חקירה והעדה )התאמה לאנשים עם‬ ‫מוגבלות שכלית או נפשית(‪ .‬‬ ‫ס"ח תשס"ו מס' ‪ 2038‬מיום ‪ 8.‬תשס"ג‪.‬‬ ‫ס"ח תשס"ד מס' ‪ 1932‬מיום ‪ 21.3‬‬ ‫אלה כשירים להתמנות לשופטי בית משפט מחוזי‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מי שכיהן במשך תקופה של ארבע שנים כשופט של בית משפט‬ ‫שלום.‬ומי שזכאי להיות רשום‪ .32‬‬ ‫ק"ת תשס"ב מס' ‪ 6193‬מיום ‪ 26.‬‬ ‫ס"ח תשס"ד מס' ‪ 1928‬מיום ‪ 1.2002‬עמ' ‪ – 1266‬צו תשס"ב‪ .4‬כ שירים להתמנות לשופטי בית משפט שלום‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫כשירותם של שופטי‬ ‫בית משפט מחוזי‬ ‫]ש‪[3/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫כשירותם של שופטי‬ ‫בית משפט שלום‬ ‫]ש‪[4/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫‪.2004‬עמ' ‪) 306‬ה"ח הכנסת תשס"ד מס' ‪ 32‬עמ'‬ ‫‪ – (23‬תיקון מס' ‪ 37‬בסעיף ‪ 2‬לחוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' ‪ .‬לא פחות מחמש שנים‪ .2003-‬תחילתו ‪30‬‬ ‫ימים מיום פרסומו‪.1.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬בפנקס חברי לשכת עורכי‬ ‫הדין‪ .2003‬עמ' ‪) 8‬ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ‪ 30‬עמ'‬ ‫‪ – (478‬תיקון מס' ‪ .2003‬עמ' ‪) 514‬ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ‪33‬‬ ‫עמ' ‪ – (490‬תיקון מס' ‪ .‬ועסק ברציפות או לסירוגין‪ .‬תשס"ו‪ .11.‬‬ ‫ס"ח תשס"ג מס' ‪ 1883‬מיום ‪ 29.2.‬‬ ‫ס"ח תשס"ג מס' ‪ 1894‬מיום ‪ 17.2004‬ר' סעיף ‪ 3‬לענין הוראת מעבר‪.8.‬‬ ‫ס"ח תשס"ד מס' ‪ 1932‬מיום ‪ 21.‬באחד או באחדים מן הדברים המנויים בסעיף ‪)2‬‬ ‫‪.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ . תחילתו ‪ 30‬ימים מיום פרסומו ור' סעיף ‪ 4‬לענין תחולה‬ ‫‪8‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.1.2002‬עמ' ‪) 202‬ה"ח תשס"א מס' ‪ 2969‬עמ'‬ ‫‪ 405‬וה"ח תשס"א מס' ‪ 2976‬עמ' ‪ – (496‬תיקון מס' ‪.2006‬עמ' ‪) 284‬ה"ח תש"ס מס' ‪ 2914‬עמ' ‪(663‬‬ ‫– תיקון מס' ‪ 42‬והוראת שעה.‬תשס"ד‪.2002‬עמ' ‪) 244‬ה"ח תשס"א מס' ‪ 3010‬עמ'‬ ‫‪ – (672‬תיקון מס' ‪ .‬תשס"ד‪ .‬לא פחות משבע שנים‪ .3.2003‬‬ ‫ק"ת תשס"ג מס' ‪ 6229‬מיום ‪ 27.(59‬תשס"ד‪-‬‬ ‫‪ .2005‬עמ' ‪ – 346‬צו תשס"ה‪ .417‬‬ ‫תחילתו ביום תחילת תיקון מס' ‪.40‬‬ ‫ק"ת תשס"ה מס' ‪ 6364‬מיום ‪ 25.‬ועסק‪ .‬ ‫)‪ (2‬מי שרשום‪ .12.12.(2‬‬ ‫‪ .2002-‬תחילתו ‪30‬‬ ‫ימים מיום פרסומו‪.‬‬ ‫ס"ח תשס"ד מס' ‪ 1907‬מיום ‪ 3.‬‬ ‫ס"ח תשס"ו מס' ‪ 2054‬מיום ‪ 12.co.8.2004-‬תחילתו ‪ 30‬ימים מיום פרסומו ור' סעיף ‪)8‬ב( לענין‬ ‫תחולה‪.1.2004-‬‬ ‫ס"ח תשס"ד מס' ‪ 1955‬מיום ‪ 10.2004‬עמ' ‪) 320‬ה"ח תשס"ב מס' ‪ 3150‬עמ'‬ ‫‪ – (747‬תיקון מס' ‪ 38‬בסעיף ‪ 1‬לחוק נושאי משרה שיפוטית )מניעה מלשבת בדין(‬ ‫)תיקוני חקיקה(‪ .3.2003‬עמ' ‪ – 1063‬הודעה תשס"ג‪ .2003-‬תחילתה‬ ‫ביום ‪.2003‬עמ' ‪) 507‬ה"ח תשס"ב מס' ‪ 3155‬עמ'‬ ‫‪ – (762‬תיקון מס' ‪ 34‬בסעיף ‪ 37‬לחוק מאבק בארגוני פשיעה‪ .2002‬עמ' ‪.33‬‬ ‫י"פ תשס"ג מס' ‪ 5145‬מיום ‪ 7.doc/‬‬ ‫‪nevo.‬ברציפות או לסירוגין‪ .35‬ר' סעיף ‪ 2‬לענין תחולה‪.3.‬מי שרשום ומי שזכאי להיות רשום‬ ‫בפנקס חברי לשכת עורכי הדין‪ .7.‬מהן לפחות‬ ‫שלוש שנים בארץ‪ .3.

42‬‬ ‫תוקן ס"ח תשס"ח מס' ‪ 2139‬מיום ‪ 18.2010‬ת"ט ס"ח‬ ‫תשס"ו מס' ‪ 2063‬מיום ‪ 27.12.2006‬עמ' ‪ .‬ענישה ודרכי טיפול( )תיקון מס' ‪ .2009‬עמ' ‪) 146‬ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ‪ 434‬עמ' ‪– (343‬‬ ‫תיקון מס' ‪) 50‬תיקון( תשס"ט‪.2008‬עמ' ‪) 252‬ה"ח הממשלה תשס"ז מס'‬ ‫‪ 316‬עמ' ‪ – (740‬הוראת שעה )תיקון( תשס"ח‪ .(2009-‬‬ ‫ס"ח תשס"ח מס' ‪ 2168‬מיום ‪ 21.3.47‬ר' סעיף ‪ 2‬לענין תחולה‪.doc/‬‬ ‫‪nevo.2007‬עמ' ‪.4.2.7.7.10.‬‬ ‫)ב( היה המועמד למינוי גם בעל אזרחות שאינה ישראלית ודיני המדינה‬ ‫שהוא אזרח בה מאפשרים את שחרורו מאזרחות זו‪ .532‬ה"ח הכנסת תשס"ו מס' ‪ 116‬עמ' ‪ – (187‬תיקון מס' ‪ .11.394‬תחילתו מיום תחילת תיקון מס' ‪.‬תשס"ח‪ .‬‬ ‫ס"ח תשס"ח מס' ‪ 2138‬מיום ‪ 10.7.2008‬עמ' ‪) 537‬ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ‪196‬‬ ‫עמ' ‪ – (112‬תיקון מס' ‪ 50‬בסעיף ‪ 16‬לחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית –‬ ‫סמכויות פקחים(‪ .(14‬תשס"ח‪ .‬באחד או באחדים מן הדברים המנויים בסעיף ‪.6.12.43‬ר' סעיף ‪ 5‬לענין‬ ‫הוראת מעבר‪ .10.(2)2‬‬ ‫אזרחות‬ ‫]ש‪4/‬א[‬ ‫‪.‬‬ ‫ס"ח תשס"ח מס' ‪ 2132‬מיום ‪ 7.2006‬עמ' ‪) 385‬ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ‪250‬‬ ‫עמ' ‪ .‬‬ ‫‪9‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.2008‬עמ' ‪) 668‬ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ‪341‬‬ ‫עמ' ‪ – (212‬תיקון מס' ‪ . תוקף הוראת השעה מיום ‪ 11.2009-‬‬ ‫ס"ח תשס"ו מס' ‪ 2062‬מיום ‪ 24.‬ת"ט ס"ח תשס"ז מס' ‪ 2073‬מיום ‪ 21.‬‬ ‫ס"ח תשס"ח מס' ‪ 2119‬מיום ‪ 25.2007‬עמ' ‪) 382‬ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ‪298‬‬ ‫עמ' ‪ – (612‬תיקון מס' ‪ .‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬מינוי‬ ‫הועדה לבחירת‬ ‫שופטים ]ש‪[6/‬‬ ‫‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .2007‬עמ' ‪48‬ג )ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ‪196‬‬ ‫עמ' ‪ – (1116‬תיקון מס' ‪ 46‬בסעיף ‪ 73‬לחוק זכות יוצרים‪ .‬ת"ט ס"ח תשס"ח מס' ‪ 2122‬מיום ‪ 27.2009‬עמ' ‪) 287‬ה"ח הכנסת תשס"ט מס' ‪ 272‬עמ' ‪ – (92‬הוראת שעה )תיקון‬ ‫מס' ‪ (2‬תשס"ט‪.7.45‬ר' סעיף ‪ 10‬לענין הוראות מעבר‪.7.6‬הוראות אלה יחולו לענין הועדה לבחירת שופטים שלפי סעיף ‪ 4‬לחוק‪-‬‬ ‫יסוד‪ :‬השפיטה )להלן ‪ -‬הועדה(‪:‬‬ ‫והוראות מעבר.28‬‬ ‫ס"ח תשס"ז מס' ‪ 2067‬מיום ‪ 29.2008-‬ס"ח תשס"ט מס' ‪ 2204‬מיום‬ ‫‪ 27.2008-‬תחילתו ‪ 18‬חודשים מיום פרסומו )תוקן ס"ח תשס"ט‬ ‫מס' ‪ 2200‬מיום ‪ 23.5‬‬ ‫)א( לא יתמנה לשופט מי שאינו אזרח ישראלי‪.7.468‬ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ‪ 221‬עמ' ‪ – (254‬תיקון מס' ‪ 53‬בסעיף ‪ 54‬לחוק‬ ‫הנוער )שפיטה‪ .2008‬עמ' ‪) 173‬ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ‪ 183‬עמ'‬ ‫‪ – (48‬תיקון מס' ‪ .2.2006‬עמ' ‪) 6‬ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ‪231‬‬ ‫עמ' ‪ – (236‬תיקון מס' ‪ 44‬בסעיף ‪ 6‬לחוק איסור סחר בבני אדם )תיקוני חקיקה(‪.4.82‬‬ ‫ס"ח תשס"ח מס' ‪ 2131‬מיום ‪ 3.52‬ר' סעיף ‪ 11‬לענין תחילה‪ .2008‬עמ' ‪) 717‬ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ‪224‬‬ ‫עמ' ‪ .7.2006‬עמ' ‪.‬לא יתמנה אלא לאחר‬ ‫שעשה את כל הדרוש מצדו לשם שחרורו ממנה‪.2008‬עמ' ‪) 180‬ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ‪ 184‬עמ'‬ ‫‪ – (50‬תיקון מס' ‪ .‬תשס"ז‪ .co.‬‬ ‫תשס"ז‪.2008‬עמ' ‪) 664‬ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ‪216‬‬ ‫עמ' ‪ – (232‬תיקון מס' ‪.2006-‬‬ ‫ס"ח תשס"ז מס' ‪ 2103‬מיום ‪ 12.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫לפחות שנתיים בארץ‪ .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .2008‬עמ' ‪) 248‬ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ‪341‬‬ ‫עמ' ‪ – (219‬תיקון מס' ‪.2008-‬תחילתו שנה מיום‬ ‫פרסומו‪.2006‬עד יום ‪ .3.‬‬ ‫ס"ח תשס"ח מס' ‪ 2171‬מיום ‪ 30.6.49‬‬ ‫ס"ח תשס"ח מס' ‪ 2155‬מיום ‪ 11.‬תחולה והוראות מעבר‪.48‬ר' סעיף ‪ 2‬לענין תחולה‪.51‬‬ ‫ס"ח תשס"ח מס' ‪ 2169‬מיום ‪ 27.2007-‬תחילתו שישה‬ ‫חודשים מיום פרסומו‪ .

‬‬ ‫ס"ח תש"ע מס' ‪ 2256‬מיום ‪ 29.‬‬ ‫‪6‬א‪ .‬ ‫)‪ (4‬הרכב הועדה יפורסם ברשומות‪.2011‬עמ' ‪) 272‬ה"ח הממשלה תש"ע מס' ‪489‬‬ ‫עמ' ‪ – (440‬תיקון מס' ‪ 61‬בסעיף ‪ 5‬לחוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך‬ ‫)תיקוני חקיקה(‪ .7.1.1.2008‬עמ' ‪ – 1228‬צו תשס"ח‪ .‬ואם תמה כהונת הכנסת ‪-‬‬ ‫עד שהכנסת החדשה תבחר חברים אחרים במקומם והכל בכפוף‬ ‫להוראות חוק הכנסת‪ .co.2008-‬תחילתו ביום ‪.6. הם יכהנו תקופה של שלוש שנים.1.2008‬עמ' ‪) 115‬ה"ח הממשלה תשס"ח מס'‬ ‫‪ 380‬עמ' ‪ – (520‬תיקון מס' ‪ 57‬בסעיף ‪ 41‬לחוק להגנה על עדים‪ .‬תשע"א‪ .2009‬‬ ‫י"פ תש"ע מס' ‪ 6041‬מיום ‪ 1.1994-‬‬ ‫)‪ (2‬המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין תבחר את נציגיה בבחירה‬ ‫חשאית.11.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .126‬ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ‪ 210‬עמ' ‪ – (209‬תיקון מס' ‪ 54‬בסעיף ‪ 87‬לחוק‬ ‫אוויר נקי‪ .2011‬עמ' ‪) 932‬ה"ח הממשלה תשע"א מס' ‪540‬‬ ‫עמ' ‪ – (2‬תיקון מס' ‪ 63‬בסעיף ‪ 4‬לחוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' ‪ (33‬תשע"א‪.2011‬עמ' ‪) 928‬ה"ח הממשלה תשע"א מס' ‪540‬‬ ‫עמ' ‪ – (8‬תיקון מס' ‪. הם יכהנו כל עוד הם חברי הכנסת‪ .2008-‬תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו‪.2009‬עמ' ‪.9.9.2011-‬‬ ‫תחילתו ‪ 30‬ימים מיום פרסומו‪.2010‬עמ' ‪) 612‬ה"ח הממשלה תש"ע מס' ‪484‬‬ ‫עמ' ‪ – (358‬תיקון מס' ‪ .1.‬‬ ‫י"פ תשע"א מס' ‪ 6184‬מיום ‪ 5.2008‬ת"ט מס' ‪ 6712‬מיום ‪ 21.12.14‬תחילתו ביום‬ ‫תחילת התיקון‪.1.(29‬‬ ‫תשס"ט‪ .2008‬‬ ‫ק"ת תשס"ח מס' ‪ 6702‬מיום ‪ 14.2010‬עמ' ‪ .2009-‬תחילתה‬ ‫ביום ‪.2010‬עמ' ‪ – 1186‬הודעה תש"ע‪ .2008‬עמ' ‪ .2011‬‬ ‫ס"ח תשע"א מס' ‪ 2274‬מיום ‪ 27.2008‬עמ' ‪) 813‬ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ‪ 239‬עמ'‬ ‫‪ – (354‬תיקון מס' ‪ .8.62‬‬ ‫ס"ח תשע"א מס' ‪ 2299‬מיום ‪ 6.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)תיקון מס' ‪(25‬‬ ‫תשנ"ח‪1998 -‬‬ ‫הצבעה בועדה‬ ‫)תיקון מס' ‪(39‬‬ ‫תשס"ד‪2004 -‬‬ ‫)‪ (1‬הכנסת תבחר בבחירה חשאית את שני חברי הכנסת שיכהנו כחברי‬ ‫הועדה.1.‬תשס"ח‪ .1.‬תשס"ט‪.6.1.1.(60‬תש"ע‪-‬‬ ‫‪.7.2008‬עמ' ‪) 66‬ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ‪260‬‬ ‫עמ' ‪ – (90 .‬ולא יהיה מחויב להחלטות‬ ‫ס"ח תשס"ח מס' ‪ 2174‬מיום ‪ 31.2008-‬תחילתו‬ ‫ביום ‪) 1.1.2011‬‬ ‫ס"ח תשס"ח מס' ‪ 2176‬מיום ‪ 6.16‬תיקון מס' ‪ 56‬בסעיף ‪ 50‬לחוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' ‪.55‬תחילתו ביום ‪.1.11.2011‬עמ' ‪ – 1976‬הודעה תשע"א‪ .11.12.2009‬עמ' ‪ – 1584‬הודעה תשס"ט‪ .2011-‬תחילתו ‪ 30‬ימים מיום פרסומו‪.2010‬עמ' ‪) 310‬ה"ח הממשלה תש"ע מס' ‪456‬‬ ‫עמ' ‪ – (16‬תיקון מס' ‪ 58‬בסעיף ‪ 11‬לחוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' ‪ .2010‬‬ ‫ס"ח תש"ע מס' ‪ 2253‬מיום ‪ 27.doc/‬‬ ‫‪nevo.2011-‬תחילתה‬ ‫ביום ‪.2010-‬תחילתה ביום‬ ‫‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬התשנ"ד‪.1424‬ת"ט ק"ת תש"ע מס'‬ ‫‪ 6850‬מיום ‪ 31.‬‬ ‫ס"ח תשע"א מס' ‪ 2299‬מיום ‪ 6.2010‬עמ' ‪) 652‬ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ‪410‬‬ ‫עמ' ‪ – (32‬תיקון מס' ‪ .2008‬עמ' ‪) 784‬ה"ח הכנסת תשס"ו מס' ‪111‬‬ ‫עמ' ‪ .‬ ‫)‪ (3‬שני שופטי בית המשפט העליון יכהנו תקופה של שלוש שנים.9.7.‬‬ ‫ס"ח תשס"ט מס' ‪ 2192‬מיום ‪ 16.1.60‬ר' סעיף ‪ 5‬לענין תחולה‪.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .8.2010‬‬ ‫ס"ח תש"ע מס' ‪ 2223‬מיום ‪ 17.1.59‬תחילתו ביום ‪ 15.(552‬‬ ‫ס"ח תשס"ט מס' ‪ 2188‬מיום ‪ 16.2008-‬‬ ‫י"פ תשס"ט מס' ‪ 5895‬מיום ‪ 4.‬ת"ט ס"ח תשע"א מס' ‪ 2258‬מיום ‪ 9.‬חבר הועדה יצביע על פי שיקול דעתו‪ .2010‬ותחולתו על הליכים שהוגשו‬ ‫מאותו יום‪ .1.

2012‬עמ' ‪) 98‬ה"ח הכנסת תשע"ב מס' ‪ 412‬עמ'‬ ‫‪ – (2‬תיקון מס' ‪.2011‬עמ' ‪) 2‬ה"ח הכנסת תשע"א מס' ‪ 394‬עמ'‬ ‫‪ – (198‬תיקון מס' ‪ 66‬בסעיף ‪ 3‬לחוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' ‪ .‬‬ ‫סדרי עבודת הועדה‬ ‫]ש‪[7/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(55‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫‪) .69‬ת"ט מס' ‪ 2342‬מיום ‪ 5.2012-‬תחילתו ‪30‬‬ ‫ימים מיום פרסומו‪.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫הגוף שמטעמו הוא חבר בועדה‪.2012‬עמ' ‪ – 774‬צו תשע"ב‪ .2012-‬תחילתה‬ ‫ביום ‪.2012‬עמ' ‪ .2013-‬תחילתה‬ ‫ביום ‪.‬ ‫)‪ (2‬נשיא בית המשפט העליון. פחת‬ ‫מספר המשתתפים בהצבעה מתשעה תהיה ההצבעה על דעת‬ ‫רוב המשתתפים שלא יפחת ממספר המשתתפים בהחסיר שניים‪.7.2012-‬‬ ‫תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו‪.1.1.1.(3‬תשע"א‪.2011-‬תחילתו שישים ימים מיום פרסומו‪.2011-‬‬ ‫ס"ח תשע"ב מס' ‪ 2319‬מיום ‪ 9.‬ ‫)‪ (2‬על אף הוראות פסקה )‪ .192‬תחילתו ביום‬ ‫תחילת תיקון מס' ‪.(101‬תשע"ב‪-‬‬ ‫‪.1.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬‬ ‫)ג( )‪ (1‬הצעת הועדה על מינויו של שופט תהיה על דעת רוב חבריה‬ ‫שהשתתפו בהצבעה.1.‬‬ ‫ס"ח תשע"א מס' ‪ 2316‬מיום ‪ 17.doc/‬‬ ‫‪nevo.‬תשע"ב‪-‬‬ ‫‪ .2012‬עמ' ‪) 523‬ה"ח הכנסת תשע"ב מס' ‪476‬‬ ‫עמ' ‪ – (232‬תיקון מס' ‪.11.69‬‬ ‫ק"ת תשע"ב מס' ‪ 7090‬מיום ‪ 16.3.‬‬ ‫)ב( אלה רשאים להציע מועמדים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שר המשפטים.2013‬עמ' ‪ – 2121‬הודעה תשע"ג‪ .2011‬עמ' ‪) 1169‬ה"ח הממשלה תש"ע מס' ‪475‬‬ ‫עמ' ‪ – (164‬תיקון מס' ‪ 65‬בסעיף ‪ 29‬לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין )תיקון‬ ‫מס' ‪ .2012‬עמ' ‪) 124‬ה"ח הממשלה תש"ע מס' ‪521‬‬ ‫עמ' ‪ – (1180‬תיקון מס' ‪ .‬יודיע על כך ברשומות ויכנס‬ ‫את הועדה‪.(19‬תשע"ב‪.8.348‬תיקון מס' ‪.2013‬‬ ‫י"פ תשע"ג מס' ‪ 6528‬מיום ‪ 7.2013‬‬ ‫‪11‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.2.7.2012‬‬ ‫ס"ח תשע"ב מס' ‪ 2332‬מיום ‪ 18.2012‬עמ' ‪ – 1779‬הודעה תשע"ב‪ .2012‬עמ' ‪) 744‬ה"ח הממשלה תשע"ב מס' ‪672‬‬ ‫עמ' ‪ – (600‬תיקון מס' ‪ 72‬בסעיף ‪ 136‬לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ .2.68‬‬ ‫י"פ תשע"ב מס' ‪ 6354‬מיום ‪ 5.1.2011‬עמ' ‪) 1141‬ה"ח הכנסת תשע"א מס' ‪359‬‬ ‫עמ' ‪ – (42‬תיקון מס' ‪ 64‬בסעיף ‪ 2‬לחוק הנוער )טיפול והשגחה( )תיקון מס' ‪.2012‬עמ' ‪) 507‬ה"ח הממשלה תשע"ב מס' ‪582‬‬ ‫עמ' ‪ – (630‬תיקון מס' ‪ 70‬בסעיף ‪ 15‬לחוק החברות )תיקון מס' ‪ .1.‬‬ ‫ס"ח תשע"ב מס' ‪ 2368‬מיום ‪ 17.1.8.2012‬עמ' ‪) 98‬ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ‪436‬‬ ‫עמ' ‪ – (692 .(20‬‬ ‫תשע"א‪ .8.2011‬‬ ‫ס"ח תשע"ב מס' ‪ 2329‬מיום ‪ 4.71‬‬ ‫ס"ח תשע"ב מס' ‪ 2381‬מיום ‪ 8.co.2012‬תחילתו ביום ‪.‬‬ ‫ס"ח תשע"ב מס' ‪ 2370‬מיום ‪ 23.8.‬ ‫)‪ (3‬שלושה חברי הועדה כאחד‪.‬‬ ‫ס"ח תשע"א מס' ‪ 2317‬מיום ‪ 17.67‬‬ ‫ס"ח תשע"ב מס' ‪ 2329‬מיום ‪ 4.7‬א( ראה שר המשפטים שיש למנות שופט‪ .1.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .(1‬הצעת הוועדה על מינוי של שופט‬ ‫לבית המשפט העליון תהיה על דעת שבעה מחברי הוועדה.

(1‬‬ ‫המשך כהונה של‬ ‫נשיא‬ ‫)תיקון מס' ‪(7‬‬ ‫תשמ"ט‪1989 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫‪9‬א‪) .‬ ‫)‪ (2‬שופט בית משפט מחוזי ‪ -‬לשופט בית המשפט העליון‪ .‬אם המועמד הורשע בעבירה פלילית‬ ‫שיש בה‪ .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬ולא ניתן לשוב ולמנותם‬ ‫לתקופת כהונה נוספת באותו תפקיד בבית משפט שדרגתו זהה לדרגת בית‬ ‫המשפט שבו כיהנו בתפקיד זה‪.‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(45‬‬ ‫תשס"ז‪2007 -‬‬ ‫)ב( תקופת כהונתם של נשיאים וסגני נשיאים של בתי משפט מחוזיים‬ ‫ושל בתי משפט שלום תהיה שבע שנים מיום המינוי‪ .‬‬ ‫נשיאים וסגני נשיאים‬ ‫של בתי משפט‬ ‫אחרים ]ש‪[9/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(7‬‬ ‫תשמ"ט‪1989 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫‪) .‬לנשיא‬ ‫בית משפט מחוזי‪ .‬בנסיבות הענין‪ .‬ולא ניתן לשוב ולמנותם‬ ‫לתקופת כהונה נוספת באותו תפקיד‪.‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(45‬‬ ‫תשס"ז‪2007 -‬‬ ‫)ב( תקופת כהונתם של נשיא בית המשפט העליון והמשנה לנשיא בית‬ ‫המשפט העליון תהיה שבע שנים מיום המינוי‪ .‬לכהונה בפועל‪ .10‬א( שר המשפטים רשאי למנות‪ .‬להמשיך ולכהן כנשיא של בית משפט שלום אם החליט‬ ‫על כך שר המשפטים‪ .‬‬ ‫)ג( לא יתמנה לנשיא או לסגן נשיא של בית משפט מחוזי או של בית‬ ‫משפט שלום מי שלא יוכל לכהן בתפקיד זה במשך שלוש שנים לפחות‪ .‬בהסכמתו‪ .9‬‬ ‫מינוי לכהונה בפועל‬ ‫]ש‪[10/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫סייג למינוי שופט‬ ‫)תיקון מס' ‪(13‬‬ ‫תשנ"א‪1991 -‬‬ ‫‪7‬א‪ .‬‬ ‫רשאי‪ .‬ ‫)‪ (3‬שופט בית משפט שלום ‪ -‬לשופט בית משפט מחוזי או לנשיא‬ ‫)תיקון מס' ‪(67‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(45‬‬ ‫תשס"ז‪2007 -‬‬ ‫‪12‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬בהסכמת נשיא בית המשפט העליון‪ .‬‬ ‫נשיא בית המשפט‬ ‫העליון והמשנה‬ ‫לנשיא ]ש‪[8/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(45‬‬ ‫תשס"ז‪2007 -‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ב( אין בהוראת סעיף זה כדי לפגוע בהוראות סעיף ‪.8‬א( נשיא בית המשפט העליון והמשנה לנשיא בית המשפט העליון יתמנו לפי הוראות‬ ‫סעיף ‪)4‬א( לחוק‪-‬יסוד‪ :‬השפיטה מקרב שופטי בית המשפט העליון‪.‬איש איש‬ ‫מקרב השופטים של בתי המשפט שבדרגה הנידונה‪.‬עקב‬ ‫סעיף‬ ‫הוראות‬ ‫לפי‬ ‫לקצבה‬ ‫יציאתו‬ ‫‪)13‬א()‪.‬‬ ‫)ג( )בוטל(‪.co.‬לנשיא בית משפט שלום או לשופט בית משפט‬ ‫שלום.‬משום קלון‪.doc/‬‬ ‫‪nevo.9‬א( נשיאים וסגני‪-‬נשיאים של בתי משפט מחוזיים ושל בתי משפט שלום‬ ‫יתמנו בידי שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון‪ .‬א( נשיא של בית משפט שלום שנתמנה לשופט בית משפט מחוזי‪.‬הועדה לא תציע מינוי של שופט‪ .‬ואולם בעת‬ ‫כהונתו כנשיא בית משפט שלום הוא ידון בענינים הנתונים לסמכות בית‬ ‫משפט שלום בלבד‪.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)ד( הועדה תקבע את שאר סדרי דיוניה ועבודתה‪.‬בהסכמת המועמד‬ ‫ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון –‬ ‫)‪ (1‬שופט בית המשפט העליון ‪ -‬לנשיא או לשופט בית משפט‬ ‫מחוזי.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .

‬אם הגיע לגיל ששים.‬שופט שיצא לקצבה כאמור‪ .‬לכהן כשופט עמית בבית משפט‬ ‫לעניינים מקומיים או בבית משפט לתביעות קטנות‪ .‬‬ ‫שנתמנה לכהונה בפועל כשופט בבית המשפט שבו הוא משמש כרשם — לא‬ ‫יותר מארבע שנים מתוך תקופה של חמש שנים‪ .‬על יסוד חוות דעת רפואית לפי כללים שהיא‬ ‫קבעה‪ .‬‬ ‫יציאה לקיצבה‬ ‫]ש‪[17/‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪10‬א‪) .‬לכהן כשופט עמית‪ .‬אם הגיע לגיל ששים וחמש.12‬שופט רשאי להתפטר מכהונתו בהגשת כתב התפטרות לשר המשפטים.‬‬ ‫)ג( מי שנתמנה לכהונה בפועל לפי סעיף זה רשאי לדון גם בענין הנתון‬ ‫לסמכות בית המשפט שבו הוא מכהן דרך קבע‪ .‬לפי בחירת הוועדה‪ .doc/‬‬ ‫‪nevo.‬ ‫שופט שמינויו פורסם ברשומות‪ .13‬‬ ‫)א( שופט יצא לקיצבה –‬ ‫)‪ (1‬בהגיעו לגיל שבעים.‬ובלבד שלא ידון באותו ענין‬ ‫בשתי ערכאות‪.‬ ‫)‪ (2‬לאחר שכיהן חמש עשרה שנים‪ .‬שופט בית משפט‬ ‫מחוזי או שופט בית משפט שלום שיצא לקיצבה לפי הוראות סעיף ‪)13‬א()‪.‬שר המשפטים רשאי‬ ‫למנות‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬על אף האמור בסעיף קטן זה‪ .‬ ‫)‪ (2‬משקבעה הועדה‪ .‬‬ ‫)ג( שופט עמית יראו אותו כשופט לכל דבר וענין‪ .‬‬ ‫)ב( שופט עמית יכהן כשופט בבית משפט שדרגתו אינה גבוהה מדרגת‬ ‫בית המשפט שבו כיהן ערב יציאתו לקיצבה‪.‬ובלבד שבאה על כך‬ ‫הסכמת נשיא בית המשפט העליון‪.‬לפי בחירת הוועדה‪ .10.‬‬ ‫)ב( כהונה בפועל לפי סעיף זה‪ .‬ ‫)‪ (4‬שופט תעבורה – לשופט בית משפט שלום‪.‬ברציפות או לסירוגין‪ .‬‬ ‫‪13‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬ולענין שופט שהוא רשם‪.‬ ‫‪ 1‬תוקף הסעיף עד יום ‪ .‬ובלבד שלא יכהן כשופט עמית מי‬ ‫שגילו עולה על שבעים וחמש‪ .‬לא תהיה יותר‬ ‫משנה אחת מתוך תקופה של שלוש שנים‪ .‬ואולם יכול שיכהן‬ ‫במשרה חלקית‪.(1‬‬ ‫)ב()‪) .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .11‬‬ ‫‪ .1‬א( שר המשפטים ימנה‪ .co.‬אין עוררין על מינויו‪.(1‬ב()‪ (2‬או )ג(‪ .2010‬אך ר' הוראת מעבר לעניין תחולת הוראת השעה על‬ ‫שופטים עמיתים שמונו‪ .4.‬שמחמת מצב בריאותו נבצר ממנו להמשיך במילוי‬ ‫תפקידו‪.‬‬ ‫)ב( שופט רשאי לצאת לקיצבה –‬ ‫)‪ (1‬לאחר שכיהן עשרים שנים‪ .‬‬ ‫כהונתו תיפסק בתום שלושה חדשים מהגשת כתב ההתפטרות אם לא הסכים‬ ‫שר המשפטים למועד קצר יותר‪.‬לתקופה אחת שלא תעלה על‬ ‫ארבע שנים )בחוק זה – שופט עמית(‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)תיקון מס' ‪(37‬‬ ‫תשס"ד‪2004 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(3‬‬ ‫תשמ"ו‪1986 -‬‬ ‫שופט עמית‬ ‫)הוראת שעה(‬ ‫תשס"ו‪2006 -‬‬ ‫)הוראת שעה(‬ ‫)תיקון( תשס"ח‪-‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫בית משפט שלום.‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬כהונה‬ ‫כוחו של מינוי ]ש‪/‬‬ ‫‪[12‬‬ ‫התפטרות ]ש‪[16/‬‬ ‫‪.‬עד תום תקופת כהונתם‪.‬אם‬ ‫שוכנעו כי אין מניעה שימלא תפקיד של שופט עמית כאמור‪.‬אף אם גילו עולה על שבעים וחמש‪ .

‬‬ ‫מינוי שופט לשעבר‬ ‫]ש‪17/‬א[‬ ‫‪ .‬בהסכמת‬ ‫המועמד‪ .‬למנות לכך‪ .‬בהסכמת חבר שופטי בית המשפט‬ ‫העליון ולאחר התייעצות עם שר המשפטים‪ .‬‬ ‫סיום כהונה לפי‬ ‫החלטת הועדה‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫‪) .‬אם נתמנתה‪ .‬מי שהיה שופט‬ ‫כמפורש בחיקוק ויצא לקיצבה או פרש‪ .16‬מי שהוסמך בחיקוק למנות שופט או מי שכשיר להיות שופט‪ .‬‬ ‫ימנה ועדת אתיקה בת שלושה חברים‪ .‬רשאי‪ .‬‬ ‫והוא יהיה היושב ראש‪ .‬יאפשרו לשופט לעיין‬ ‫בחומר שלפניהן ויתנו לו הזדמנות לטעון טענותיו‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬ועדת משנה שתדון‬ ‫בהצעה ותגיש את מימצאיה ומסקנותיה לועדה‪.‬‬ ‫)ב( הועדה וכן ועדת המשנה‪ .‬‬ ‫סמכות שופט לסיים‬ ‫דיון ]ש‪[18/‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ד( בחישוב תקופת כהונתו של שופט לענין סעיף קטן )ב( תצורף‬ ‫לתקופת כהונתו כשופט כל תקופת שירותו במדינה או במוסד אחר שועדת‬ ‫הכספים של הכנסת אישרה לענין זה‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)תיקון מס' ‪(1‬‬ ‫תשמ"ה‪1985 -‬‬ ‫)‪ (3‬אם ביקש זאת והועדה אישרה את בקשתו.‬רשאי לקבוע כללי אתיקה‬ ‫לשופטים‪.‬ליושב‬ ‫ראש של ועדה או של גוף אחר‪ .‬לתקופה שיקבע‪ .‬נשיא בית המשפט העליון‪ .‬יהיה מוסמך לסיים את הדיון שהחל בו‪.co.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(37‬‬ ‫תשס"ד‪2004 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(43‬‬ ‫תשס"ו‪2006 -‬‬ ‫כללי אתיקה‬ ‫לשופטים‬ ‫)תיקון מס' ‪(43‬‬ ‫תשס"ו‪2006 -‬‬ ‫ועדת אתיקה‬ ‫)תיקון מס' ‪(43‬‬ ‫תשס"ו‪2006 -‬‬ ‫ת"ט תשס"ז‪2006 -‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬אתיקה ושיפוט משמעתי‬ ‫‪16‬א‪ .doc/‬‬ ‫‪nevo.15‬א( שופט שהחל בדיון ויצא לקיצבה או פרש‪ .‬א( נשיא בית המשפט העליון‪ .‬ורשאי למנות כאמור‪ .‬ובלבד שהודיע על‬ ‫כך לשר המשפטים שנה לפני מועד היציאה לקיצבה‪.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬או משום שנסתיימה תקופת כהונה בפועל או משום‬ ‫שנסתיימה תקופת כהונתו כשופט בית המשפט לעניינים מינהליים או כשופט‬ ‫המחלקה הכלכלית לפי סעיף ‪42‬ד‪ .‬‬ ‫ובלבד ששיעור הגימלה לא יעלה על השיעור שהיה זכאי לו אילו המשיך‬ ‫לכהן עד הגיעו לגיל שבעים‪.‬לאחר התייעצות עם שר המשפטים‪.‬הכל לפי‬ ‫כללים שקבעה ועדת הכספים‪.‬רשאית היא למנות מבין חבריה‪ .14‬א( הוגשה לועדה הצעה לסיים את כהונתו של שופט לפי סעיף ‪(4)7‬‬ ‫לחוק‪-‬יסוד‪ :‬השפיטה‪ .‬וכן‪ .‬‬ ‫‪16‬ב‪).‬‬ ‫)ג( החליטה הועדה על סיום כהונתו של שופט‪ .‬‬ ‫)ב( שופט שהחל בדיון ותקופת מינויו לכהונה נסתיימה מחמת מינוי‬ ‫לערכאה אחרת‪ .‬יהיה מוסמך לסיים את‬ ‫הדיון תוך שלושה חדשים מיום היציאה לקיצבה או הפרישה‪. הועדה רשאית‬ ‫להתנות הסכמתה בקביעת שיעור גימלה הנמוך מן המתחייב על‬ ‫פי דין‪.‬ושני שופטים של בתי המשפט האחרים‪.‬לפי שיקול דעתה‪ .‬מי שהיה שופט של ערכאה גבוהה מזו שפורשה בחיקוק‪.‬‬ ‫)ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב( רשאי שופט של בית משפט שלום‬ ‫לצאת לקיצבה לאחר שכיהן עשרים שנים אם הגיע לגיל חמישים או לאחר‬ ‫שכיהן חמש עשרה שנים אם הגיע לגיל חמישים וחמש‪ .‬‬ ‫)ג( )בוטל(‪.‬בהתייעצות עם נשיא בית המשפט‬ ‫העליון ובהסכמת המועמד‪ .‬והם‪ :‬שופט של בית המשפט העליון‪.‬או מקצתה של תקופה זו‪ .‬את שיעור הגימלה שיקבל‪.‬תקבע בהחלטתה את‬ ‫המועד לסיום הכהונה‪ .

‬ ‫)‪ (3‬נזיפה.20‬‬ ‫בית הדין ימסור את החלטותיו‪ .‬‬ ‫)ג( אב בית הדין יהיה נשיא בית המשפט העליון או המשנה לנשיא בית‬ ‫המשפט העליון או הותיק שבין שאר שופטי בית המשפט העליון‪ .doc/‬‬ ‫‪nevo.‬ ‫)‪ (5‬השופט הפר כלל מכללי האתיקה לשופטים שנקבעו לפי סעיף‬ ‫‪16‬א‪.‬בין בתשלום קיצבה ובין בשלילתה‪ .‬בלא ציון שמו‬ ‫של מי שלגביו ניתנה חוות הדעת ופרטים מזהים אחרים‪ .‬לזכות או לחובה‪ .‬‬ ‫)ב( חברי בית הדין יתמנו לכל ענין בידי נשיא בית המשפט העליון על פי‬ ‫החלטה של חבר שופטיו‪.co.‬או של שלושה – ובהם שני שופטי‬ ‫בית המשפט העליון‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)ב( ועדת האתיקה תיתן חוות דעת מקדימה בעניני אתיקה של שופטים‪.‬כולה או‬ ‫מקצתה‪.‬הכל לפי‬ ‫ההרכב‪ .‬‬ ‫)ג( בבירור הקובלנה יהיו לבית הדין כל הסמכויות שיש לבית משפט‬ ‫מחוזי בענין פלילי‪.‬‬ ‫לפי פניה של שופט או רשם שכללי האתיקה לשופטים שנקבעו לפי סעיף‬ ‫‪16‬א חלים עליו – בענין הנוגע אליו‪.‬ ‫)‪ (2‬התראה.‬ומבין בעלי ותק שווה ‪ -‬הקשיש שבהם‪.‬‬ ‫)ד( ועדת האתיקה תפרסם חוות דעת מקדימה שנתנה‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬לשר המשפטים‪.‬ ‫)‪ (4‬הועדה מצאה שהשופט השיג את מינויו שלא כדין.‬‬ ‫מסירת החלטות‬ ‫לשר המשפטים ]ש‪/‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(43‬‬ ‫תשס"ו‪2006 -‬‬ ‫‪15‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬ככל שלא‬ ‫נקבעו לפי חוק זה‪.‬‬ ‫אמצעי משמעת‬ ‫]ש‪22/‬א[‬ ‫‪.‬אלא אם כן‬ ‫החליטה אחרת‪.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬‬ ‫)ד( לענין סעיף זה‪" .‬ ‫)‪ (2‬השופט התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו של שופט‬ ‫בישראל.‬הכל כפי שנשיא בית המשפט העליון יקבע לכל ענין‪.17‬א( בית הדין המשמעתי לשופטים )להלן – בית הדין( יהיה של חמישה‬ ‫– ובהם שלושה שופטי בית המשפט העליון‪ .‬שופט" ‪ -‬גם שופט שיצא לקיצבה במשמע‪.18‬א( שר המשפטים רשאי להגיש לבית הדין קובלנה על שופט על יסוד‬ ‫אחד מאלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬השופט נהג שלא כהלכה במילוי תפקידו.‬‬ ‫קובלנה על שופט‬ ‫]ש‪[22/‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ה( ועדת האתיקה תקבע את נוהלי עבודתה וסדרי דיוניה‪ .‬‬ ‫)ג( חבר ועדת האתיקה ימונה לתקופה אחת של שש שנים‪.‬ ‫)‪ (3‬השופט הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון.‬‬ ‫)ב( שר המשפטים רשאי להיות מיוצג לפני בית הדין על ידי בא כוחו‪.‬ ‫)‪ (4‬העברה למקום כהונה אחר.19‬‬ ‫אמצעי המשמעת שבית הדין מוסמך להטיל הם‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הערה.‬‬ ‫הרכב בית הדין‬ ‫המשמעתי‬ ‫‪) .‬ ‫)‪ (5‬העברה מן הכהונה‪ .

‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬הוראות שונות‬ ‫פרסום ברשומות‬ ‫]ש‪[25/‬‬ ‫שיפוט פלילי ]ש‪[26/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(2‬‬ ‫תשמ"ו‪1985 -‬‬ ‫שופט שהוא צד‬ ‫בהליך אזרחי‬ ‫]ש‪26/‬א[‬ ‫‪.(10)-‬מוסמך לדון שופט אחד.‬‬ ‫‪) .‬ואם כמה נשיאים‬ ‫לשעבר יושבים בדין – הוותיק שבהם‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .24‬שופט שהוא בעל דין בהליך אזרחי‪ .‬ובין בעלי ותק שווה –‬ ‫‪16‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬‬ ‫פרק ב'‪ :‬בתי המשפט‬ ‫סימן א'‪ :‬בית המשפט העליון‬ ‫מספר השופטים ]ב‪/‬‬ ‫‪[2‬‬ ‫ההרכב ]ב‪[3/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(52‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(1‬‬ ‫תשמ"ה‪1985 -‬‬ ‫קביעת מותבים‬ ‫ומועדים ]ב‪[4/‬‬ ‫ת"ט תשמ"ה‪1984 -‬‬ ‫אב‪-‬בית‪-‬הדין ]ב‪/‬‬ ‫‪5‬א[‬ ‫)תיקון מס' ‪(45‬‬ ‫תשס"ז‪2007 -‬‬ ‫‪.26‬בית המשפט העליון ידון בשלושה‪ .‬שהדיון בו יהיה לפני מספר בלתי זוגי גדול‬ ‫יותר של שופטים.‬ ‫)‪ (4‬בערעור על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי‪ .‬ ‫)‪ (3‬נשיא לשעבר של בית המשפט העליון‪ .‬למעט בערעור כאמור בסעיף ‪)37‬ב()‪(9‬‬ ‫ו‪ .28‬א( אב בית הדין בבית המשפט העליון יהיה מי שיושב בדין‪ .‬שהוא‬ ‫הראשון מבין אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬נשיא בית המשפט העליון.23‬הוראות סעיף ‪ 12‬לחוק‪-‬יסוד‪ :‬השפיטה לא יחולו על עבירה שנקבעה‬ ‫הודעה על מינויו של שופט ועל גמר כהונתו תפורסם ברשומות‪.‬על פסק דין או על‬ ‫החלטה של בית משפט שלום‪ .‬‬ ‫)‪ (1‬נשיא בית המשפט העליון או המשנה לנשיא רשאי להורות‪ .doc/‬‬ ‫‪nevo.‬ ‫)‪ (3‬בבקשות לצווי ביניים‪ .‬‬ ‫‪) .‬ ‫)‪ (5‬בדיון מקדמי בערעור מוסמך לדון שופט אחד‪.‬לפני‬ ‫תחילת הדיון בענין מסויים‪ .‬אך שופט אחד לא‬ ‫יהיה מוסמך לסרב למתן צו על תנאי או לתתו על מקצת עילותיו‬ ‫בלבד.‬מוסמך לדון שופט אחד‪ .‬או על פסק דין‬ ‫של דן יחיד בבית משפט מחוזי שדן בערעור‪ .‬‬ ‫‪ .22‬‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (2‬מותב שהחל לדון בענין מסויים רשאי להורות שהמשך הדיון בו יהיה‬ ‫לפני מספר בלתי זוגי גדול יותר של שופטים‪ .co.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫סדרי דין ]ש‪28/‬‬ ‫סיפה[‬ ‫‪.‬יקבע נשיא בית המשפט העליון את‬ ‫בית המשפט אשר ידון בהליך‪.21‬‬ ‫שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לסדרי הדין בבית הדין המשמעתי‪.25‬‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (2‬המשנה לנשיא בית המשפט העליון.‬וכן‬ ‫בבקשות לצווים על תנאי‪ .27‬א( השופט או השופטים אשר ידונו בענין פלוני ייקבעו בידי נשיא בית‬ ‫המשפט העליון‪.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬ובהם השופטים שהחלו‬ ‫בדיון.‬‬ ‫כעבירת קנס לפי כל חיקוק ועל עבירה מינהלית שדינה קנס מינהלי קצוב‪.‬‬ ‫)ב( המועד אשר בו יתחיל בית המשפט העליון לדון בענין פלוני ייקבע‬ ‫בידי נשיא בית המשפט העליון‪.‬לצווים זמניים ולהחלטות ביניים אחרות‪ .‬אולם –‬ ‫בבית המשפט העליון יהיו שופטים במספר שקבעה הכנסת בהחלטה‪.

‬יקיים משפט חוזר בענין פלילי שנפסק בו‬ ‫סופית‪ .‬‬ ‫)ב( לענין סעיף זה‪ .‬ימלא המשנה לנשיא את התפקידים המוטלים על הנשיא וישתמש‬ ‫בסמכויות הנתונות לו לפי כל חיקוק‪.‬ובין בעלי ותק שווה –‬ ‫הקשיש שבהם.‬יש‪.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬ומבין בעלי ותק שווה – הקשיש שבהם‪.‬קשיותה או חידושה של הלכה שנפסקה בענין‪ .‬או‬ ‫שמפאת חשיבותה‪ .‬ואם כמה משנים‬ ‫לשעבר יושבים בדין – הוותיק שבהם‪ .‬לא יקויים‬ ‫הדיון הנוסף אלא באותה בעיה‪.‬או נעדר הנשיא מן הארץ או שנבצר ממנו זמנית למלא‬ ‫תפקידו‪ .‬‬ ‫דיון נוסף ]ב‪)8/‬א(‪-‬‬ ‫)ג([‬ ‫‪) .‬ ‫)‪ (5‬הוותיק שבשופטים‪ .‬‬ ‫)ג( בהחלטה שניתנה לפי סעיף קטן )א( או )ב( רשאי בית המשפט או‬ ‫השופט לקבוע את הבעיה שתעמוד לדיון נוסף‪ .co.‬ומשעשה כן‪ . נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר או‬ ‫שופטים שיקבע לכך‪ .‬מקום לדיון נוסף‪.doc/‬‬ ‫‪nevo.‬‬ ‫)ב( נבצר מנשיא בית המשפט העליון ומהמשנה לנשיא למלא את‬ ‫תפקידיהם‪ .‬רשאי כל‬ ‫בעל דין לבקש דיון נוסף כאמור.‬ ‫)‪ (3‬אדם אחר הורשע בינתיים בביצוע אותו מעשה העבירה‪.‬העשויות‪ .31‬א( נשיא בית המשפט העליון או המשנה לנשיא או שופט אחר של בית‬ ‫המשפט העליון שקבע לכך הנשיא רשאי להורות כי בית המשפט העליון או‬ ‫בית משפט מחוזי שיקבע לכך‪ .‬אם ראה כי נתקיים אחד מאלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בית משפט פסק כי ראיה מהראיות שהובאו באותו ענין יסודה‬ ‫היה בשקר או בזיוף‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬ ‫)‪ (4‬המשנה לשעבר לנשיא בית המשפט העליון‪ .30‬א( ענין שפסק בו בית המשפט העליון בשלושה‪ .‬‬ ‫ממלא מקום נשיא‬ ‫בית המשפט העליון‬ ‫]ב‪[5/‬‬ ‫‪) .‬לשנות את תוצאות המשפט‬ ‫לטובת הנידון.‬ ‫)‪ (2‬הוצגו עובדות או ראיות‪ .29‬א( נתפנה מקומו של נשיא בית המשפט העליון וכל עוד הנשיא החדש‬ ‫לא התחיל לכהן‪ .‬‬ ‫)ב( לא החליט בית המשפט העליון כאמור בסעיף קטן )א(‪ .‬‬ ‫ומהנסיבות שנתגלו במשפטו של אותו אדם אחר נראה כי מי‬ ‫שהורשע לראשונה בעבירה לא ביצע אותה.‬רשאים להיענות לבקשה אם ההלכה שנפסקה בבית‬ ‫המשפט העליון עומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון‪ .‬ובין בעלי ותק שווה – הקשיש שבהם‪.‬‬ ‫)ג( נשיא בית המשפט העליון רשאי לאצול מסמכויותיו למשנה לנשיא‪.‬יכהן כממלא מקום הנשיא הותיק שבשופטי בית המשפט‬ ‫העליון‪ .‬‬ ‫משפט חוזר‬ ‫]ב‪)9/‬א(‪)-‬ג([‬ ‫)תיקון מס' ‪(3‬‬ ‫תשמ"ו‪1986 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(22‬‬ ‫תשנ"ו‪1996 -‬‬ ‫‪) .‬ ‫)‪ (4‬נתעורר חשש של ממש כי בהרשעה נגרם לנידון עיוות דין‪.‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(22‬‬ ‫תשנ"ו‪1996 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(22‬‬ ‫תשנ"ו‪1996 -‬‬ ‫‪17‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬‬ ‫עם מתן פסק דינו‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫הקשיש שבהם.‬ויש יסוד להניח כי אילולא ראיה זאת היה בכך‬ ‫כדי לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנידון.‬רואים את הותק לפי תאריך מינויו של השופט לבית‬ ‫המשפט העליון‪.‬שבית המשפט העליון ידון בו דיון נוסף בחמישה או יותר‪.‬לבדן או ביחד עם החומר‬ ‫שהיה בפני בית המשפט בראשונה‪ .‬‬ ‫לדעתם‪ .‬רשאי הוא  להחליט‪.

32‬א( הוגשה בקשה לנשיא המדינה למתן חנינה או להפחתת עונש‪.‬ידון בה כאילו הורה נשיא בית המשפט העליון על‬ ‫משפט חוזר לפי סעיף ‪.31‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬בתי משפט מחוזיים‬ ‫מקום מושב ואזור‬ ‫שיפוט ]ב‪[11/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(49‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(49‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫‪) .‬רשאי מנהל בתי המשפט להורות כי‬ ‫בסוגי הליכים שיקבע מבין העניינים שבסמכותו של בית המשפט החדש‪.‬בצו‪ . מת‬ ‫הנידון — רשאי בית המשפט לתת צו כאמור לטובת אדם אחר‪.‬הוריו‪.‬להורות על זיכויו של נידון אם נוכח כי נתקיימה אחת‬ ‫העילות למשפט חוזר כאמור בסעיף קטן )א(‪ .‬ויידונו בו.‬‬ ‫אחיו או אחיותיו‪.‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ב( הוקם בית משפט מחוזי חדש לפי הוראות סעיף קטן )א( )בסעיף‬ ‫זה – בית המשפט החדש(‪ .‬‬ ‫)ד( נשיא בית המשפט העליון או המשנה לנשיא או שופט אחר של בית‬ ‫המשפט העליון שקבע לכך הנשיא או הרכב כאמור‪ .doc/‬‬ ‫‪nevo.‬רשאי‪ .‬לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט‬ ‫העליון‪ .‬ ‫)‪) (2‬א( הליך שהוגש לבית המשפט המקורי יידון עד לסיומו באותו בית משפט.‬‬ ‫)ג( במשפט חוזר יהיו לבית המשפט העליון או לבית משפט מחוזי כל‬ ‫הסמכויות הנתונות לבית משפט מחוזי במשפט פלילי והנתונות לבית‬ ‫המשפט העליון בערעור פלילי‪ .33‬א( שר המשפטים רשאי‪ .‬בהסכמת היועץ‬ ‫המשפטי לממשלה‪ . החליט לדון‪ .‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שר המשפטים רשאי‪ . בית המשפט‬ ‫רשאי לתת כל צו הנראה בעיניו כדי לפצות נידון שנשא ענשו או חלק ממנו‬ ‫ושהרשעתו בוטלה כתוצאה מן המשפט החוזר‪ .‬ ‫מת הנידון — תהיה הרשות האמורה גם לבן‪-‬זוגו ולכל אחד מצאצאיו‪ .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬‬ ‫)ב( בית המשפט העליון יחליט אם לדון בשאלה שהועמדה לפניו לפי‬ ‫סעיף קטן )א(.‬פרט לסמכות להחמיר בעונש.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬ ‫)ג( הודעה על הליכים שהועברו לפי פסקת משנה )ב( תימסר לצדדים‬ ‫להליך וכן תפורסם במזכירויות בתי המשפט הנוגעים בדבר ובאתר‬ ‫האינטרנט של הנהלת בתי המשפט.‬אך לאור נסיבות הענין אין‬ ‫תועלת בקיומו של משפט חוזר‪.‬ ‫)ב( על אף האמור בפסקת משנה )א(‪ .31‬רשאי שר‬ ‫המשפטים להעמיד את השאלה לבית המשפט העליון‪. הודעה על סוגי הליכים שהועברו‬ ‫‪18‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.co.‬להקים בתי משפט מחוזיים ולקבוע‬ ‫מקום מושבם ואזור שיפוטם‪.‬‬ ‫יועברו הליכים שהוגשו לבית המשפט המקורי וטרם החל הדיון בהם לבית‬ ‫המשפט החדש‪ .‬‬ ‫והתעוררה שאלה אשר לדעת שר המשפטים ראויה לדיון בבית המשפט‬ ‫העליון ואשר אינה יכולה לשמש עילה למשפט חוזר לפי סעיף ‪ .‬או לתת כל סעד אחר.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)תיקון מס' ‪(28‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫העמדת שאלה בידי‬ ‫שר המשפטים ]ב‪/‬‬ ‫‪[10‬‬ ‫)ב( הרשות לבקש משפט חוזר נתונה לנידון וליועץ המשפטי לממשלה.‬לקבוע הוראות מעבר שלפיהן סוגי עניינים שיקבע לא‬ ‫יידונו בבית המשפט החדש אלא בבית המשפט שבו היו נדונים‬ ‫אלמלא הוקם בית המשפט החדש )בסעיף זה – בית המשפט‬ ‫המקורי(.

לעניין זה‪" .‬‬ ‫)ג( תוקפן של הוראות לפי סעיף קטן )ב( יהיה לתקופה שקבע שר‬ ‫המשפטים‪ .‬אם לא הורה נשיא בית המשפט או סגנו‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫תפורסם ברשומות‪.‬ ‫ואולם יכול נשיא אחד לכהן כנשיא בשני בתי משפט מחוזיים‪.‬שאינן פשעים‪ . ואולם לא ישב שופט בבית משפט מחוזי‬ ‫אחר אלא בהסכמת נשיאי שני בתי המשפט המחוזיים הנוגעים בדבר‪.34‬א( בית משפט מחוזי ישב במקום מושבו‪. סמכות שהוקנתה לבית משפט לדון בהליך מכוח ההוראות כאמור‬ ‫תעמוד בעינה עד לסיום ההליך.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .doc/‬‬ ‫‪nevo.37‬א( בענינים אלה ידון בית משפט מחוזי בשלושה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬משפטים בשל עבירה שענשה מוות או מאסר עשר שנים או‬ ‫יותר.‬‬ ‫)ב( בית משפט מחוזי רשאי לשבת לדין בענין מסויים‪ .‬ ‫)‪ (4‬ערעורים על פסקי דין של בתי משפט שלום ושל שופטי‬ ‫תעבורה‪ .‬לענין העבירות המפורטות בסעיף ‪)25‬א( לפקודת‬ ‫התעבורה ]נוסח חדש[‪ .‬ולמעט לענין עבירה לפי‬ ‫סעיף ‪ 64‬לפקודה האמורה.‬שלא תעלה על שלוש שנים ממועד הקמתו של בית המשפט‬ ‫החדש.‬ ‫)‪ (3‬כל ענין שהנשיא של בית המשפט המחוזי או סגנו הורה שידונו‬ ‫בו שלושה‪.‬‬ ‫)ד( אין בהוראות לפי סעיף קטן )ב( כדי לגרוע מהוראות סעיף ‪.co.‬מועד הקמתו של בית המשפט‬ ‫החדש" – מועד ההקמה כפי שקבע שר המשפטים בצו‪ .78‬‬ ‫מקום ישיבת בית‬ ‫המשפט ]ב‪[12/‬‬ ‫‪) .‬ובלבד שלא ישב במקום שמחוץ לאזור שיפוטו אלא בהסכמת‬ ‫נשיא בית המשפט המחוזי שהמקום האחר נמצא באזור שיפוטו‪.35‬א( בבית משפט מחוזי יהיו שופטים במספר שיקבע שר המשפטים‬ ‫בהודעה ברשומות‪.‬‬ ‫השופטים ]ב‪[13/‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ב( בכל בית משפט מחוזי יהיה נשיא ויכול שיהיו סגן נשיא אחד או יותר.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(‪ .‬ ‫)‪) (2‬נמחקה(.‬ ‫)‪ (3‬דיון מקדמי בערעור.‬אין בכך כדי למנעו‬ ‫מלשבת בבית משפט מחוזי אחר.‬בהסכמת נשיא בית המשפט העליון‬ ‫‪19‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬כי יידון בשלושה‪:‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(52‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(52‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(60‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(9‬‬ ‫תש"ן‪1989 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(56‬‬ ‫תשס"ט‪2008 -‬‬ ‫חוק תשמ"ה‪1985 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(9‬‬ ‫תש"ן‪1989 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(9‬‬ ‫תש"ן‪1989 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫)‪ (1‬עבירות המנויות בחלק א' של התוספת הראשונה.‬‬ ‫במקום שאינו מקום מושבו‪ .‬כולו או מקצתו‪.‬בענינים הבאים ידון בית משפט‬ ‫מחוזי בשופט אחד‪ .‬ ‫)‪ (5‬ערעורים בעניינים המנויים בחלק ב' של התוספת הראשונה‬ ‫שיקבעם שר המשפטים בצו‪ .‬‬ ‫ההרכב ]ב‪[15/‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫ישיבת שופט מחוץ‬ ‫למקום מינויו ]ב‪/‬‬ ‫‪[14‬‬ ‫‪ .36‬נתמנה שופט פלוני לבית משפט מחוזי אחד‪ .‬לבקשת בעל דין‬ ‫ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם לעניין זה‪ .‬או‬ ‫ביוזמתו‪ .‬לעניין מסוים‪ .‬אם ראה לעשות כן למען הצדק או למען‬ ‫יעילות הדיון‪ .‬ ‫)‪ (2‬ערעורים על פסקי דין של בתי משפט שלום.‬מכוח סעיף קטן )א(‪.

000‬שקלים חדשים‪ .‬ביום הגשת התובענה‪ .‬ ‫)‪(11‬בקשות לצווי ביניים‪ .‬ואם כמה נשיאים לשעבר‬ ‫יושבים בדין – הוותיק שבהם‪ .‬ואם כמה סגני נשיא יושבים בדין –‬ ‫הוותיק שבהם‪ .co.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.doc/‬‬ ‫‪nevo.38‬א( השופט או השופטים אשר ידונו בענין פלוני ייקבעו בידי נשיא בית‬ ‫המשפט המחוזי או סגניו‪ .‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(52‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(52‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(52‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫קביעת מותבים‬ ‫ומועדים ]ב‪[16/‬‬ ‫‪) .‬אינו עולה על‬ ‫‪ 300.‬‬ ‫שהוא הראשון מבין אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬נשיא בית משפט מחוזי.‬‬ ‫במסגרת ערעורים‪.‬‬ ‫)ב( המועד אשר בו יתחיל בית המשפט המחוזי לדון בענין פלוני ייקבע‬ ‫בידי השופט או השופטים אשר ידונו בו‪ .‬למעט בתביעות כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)א( תביעות לפיצויים בשל נזקי גוף או תביעות לשיפוי או לפיצוי על‬ ‫תשלומי פנסיה‪ .‬התשנ"א‪ 1991-‬ולפי חוק מניעת הטרדה‬ ‫מאיימת‪ .‬‬ ‫)ג( בכל ענין שאינו מוזכר בסעיפים קטנים )א( ו‪)-‬ב( ידון בית משפט‬ ‫מחוזי בשופט אחד‪.‬התשנ"ה‪.‬הוצאות משפט ושכר‬ ‫טרחת עורך דין‪ .‬ ‫)‪ (3‬נשיא לשעבר של בית משפט מחוזי‪ .‬ ‫)‪ (7‬ערעורים על פסקי דין והחלטות אחרות לפי חוק למניעת‬ ‫אלימות במשפחה‪ .‬ובין בעלי ותק שווה – הקשיש שבהם.‬ובאין קביעה כאמור ‪ -‬לפי סדר שקבע מזמן לזמן‬ ‫נשיא בית המשפט‪.‬לרבות תביעות שעילתן בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים‪.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬התשנ"ב‪ .(3‬‬ ‫)‪(10‬ערעורים על פסקי דין של בתי דין מינהליים כהגדרתם בחוק‬ ‫בתי דין מינהליים‪ .‬ ‫)‪ (2‬סגן נשיא בית משפט מחוזי‪ .1975-‬‬ ‫)ב( תביעות בענייני משפחה כמשמעותם בחוק בית המשפט לענייני‬ ‫משפחה‪ .‬ובין בעלי ותק שווה – הקשיש‬ ‫‪20‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬‬ ‫התשל"ה‪.‬ואם טרם נקבע המותב שידון בו ‪ -‬בידי נשיא בית המשפט או סגנו‪.‬בהתאם לכללים שקבע נשיא בית‬ ‫המשפט‪ .‬ריבית‪ .55‬‬ ‫)‪ (9‬ערעורים על פסקי דין של בתי משפט שלום בדן יחיד בתביעות‬ ‫שסכומן או ששווי נושאן‪ .1995-‬‬ ‫)ג( תביעות כאמור בסעיף ‪)51‬א()‪.‬והוא אף אם עלה הסכום או השווי‬ ‫לאחר מכן מחמת שערוך‪ .‬לצווים זמניים ולהחלטות ביניים אחרות‪.‬התשס"ב‪.1992-‬זולת אם נקבע אחרת בחוק.‬תגמולים וכל הוצאה אחרת ששולמו או שישולמו בשל נזקי‬ ‫גוף‪ .39‬א( אב בית הדין בבית משפט מחוזי הדן בשלושה יהיה מי שיושב בדין‪.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .2001-‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(42‬‬ ‫תשס"ו‪2006 -‬‬ ‫)‪ (8‬ערעורים על פסקי דין בענינים שבית משפט לענינים מקומיים‬ ‫מוסמך לדון בהם לפי סעיף ‪.‬ ‫)תיקון מס' ‪(42‬‬ ‫תשס"ו‪2006 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(23‬‬ ‫תשנ"ח‪1997 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(42‬‬ ‫תשס"ו‪2006 -‬‬ ‫)‪) (6‬נמחקה(.‬‬ ‫אב‪-‬בית‪-‬הדין ]ב‪/‬‬ ‫‪[17‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(45‬‬ ‫תשס"ז‪2007 -‬‬ ‫‪) .‬הצמדה‪ .

‬‬ ‫)ג( )פקע(‪.‬ ‫)תיקון מס' ‪(27‬‬ ‫תש"ס‪2000 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫עתירה מינהלית‪ .‬יהיה בית המשפט‬ ‫המחוזי מוסמך לדון כל עוד אין אותו בית דין דן בו ואם הענין אינו‬ ‫נתון בסמכותו של בית משפט שלום.‬הכרוכה בתביעה בעניני קנין רוחני‬ ‫שהיא בסמכות בית המשפט המחוזי לפי פסקה )‪ .‬התש"ס‪.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)הוראת שעה(‬ ‫תשס"ו‪2006 -‬‬ ‫הסמכות ]ב‪[18/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(21‬‬ ‫תשנ"ה‪1995 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫שבהם.(2‬בפסקה זו‪" .‬רואים את הותק לפי תאריך מינויו של השופט לבית‬ ‫משפט מחוזי‪.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬תובענה מינהלית‪ . ואולם –‬ ‫)א( היתה התביעה שכנגד בסמכותו של בית משפט לענייני‬ ‫משפחה‪ .‬ואם כמה סגנים לשעבר‬ ‫יושבים בדין – הוותיק שבהם‪ .‬יהיה שווייה אשר יהא‪ .‬ובין בעלי ותק שווה – הקשיש שבהם‪.‬ ‫)‪ (3‬ערעורים על פסקי דין ועל החלטות אחרות של בתי משפט‬ ‫השלום.‬ערעור מינהלי‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)ב( לענין סעיף זה‪ .‬רשאי ביתה משפט להעביר את התביעות לבית‬ ‫המשפט לענייני משפחה שבאזור שיפוטו היתה מוגשת‬ ‫התביעה שכנגד‪ .‬אם‬ ‫ראה כי חלקו של העניין הכלכלי בתביעות הוא משמעותי.co.‬ובין בעלי ותק שווה – הקשיש‬ ‫שבהם.40‬‬ ‫בית משפט מחוזי ידון באלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬כל עניין אזרחי או פלילי שאיננו בסמכותו של בית משפט‬ ‫שלום.(1‬אף אם סכום‬ ‫התביעה או שווי נושא התביעה אינו עולה על הסכום כאמור‬ ‫בסעיף ‪)51‬א()‪ . בענין‬ ‫הנתון לסמכותו המקבילה של בית דין אחר‪ .‬ ‫)‪ (4‬סגן לשעבר לנשיא בית משפט מחוזי‪ .‬אם לדעתו הצדק‬ ‫והתועלת בהעברה עולים על הפגיעה בעניינו של אדם אחר‬ ‫שהוא צד לתובענה.‬עניין‬ ‫)‪1‬א(‬ ‫מינהלי ועניין אחר‪ .2000-‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(16‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫)‪ (2‬כל ענין שאיננו בסמכותו הייחודית של בית דין אחר.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .doc/‬‬ ‫‪nevo.‬ ‫)‪ (5‬הוותיק שבשופטים‪ .‬תביעה בעניני קנין רוחני" – תביעה‬ ‫אזרחית לפי אחד או יותר מהחוקים המפורטים להלן‪:‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(36‬‬ ‫תשס"ד‪2003 -‬‬ ‫‪21‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬רשאי בית המשפט להעביר אליה את התביעות‪ . בתביעה שכנגד אזרחית מוסמך לדון בית משפט מחוזי אף‬ ‫אם אותו עניין או אותה תביעה הם בסמכותו של בית משפט שלום‪.‬‬ ‫ואם התביעה שכנגד היא באותו הנושא או נובעת מאותן נסיבות –‬ ‫אף אם העניין או התביעה הם בסמכות המחלקה הכלכלית לפי‬ ‫סעיף ‪42‬ה.‬ ‫)ב( היתה התביעה שכנגד בסמכות המחלקה הכלכלית‬ ‫כאמור‪ .‬ ‫)‪ (4‬תביעה בעניני קנין רוחני‪ .‬לפי סעיף ‪ 5‬לחוק בתי משפט לענינים‬ ‫מינהליים‪ .

1967-‬‬ ‫)ו( פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[‪ .1999-‬למעט תביעה‬ ‫אזרחית שבית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בה‪ .‬ניתנים לערעור לפני בית המשפט העליון‪ .‬התשנ"ט‪ .co.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .6‬ו‪353-‬א לחוק האמור שיידון בבית‬ ‫המשפט שלו הסמכות לדון בתובענה ועניין אזרחי לפי סעיפים‬ ‫‪)354‬ב‪ (5)(1‬ו‪ 359-‬לחוק האמור.‬רשות כאמור בסעיף קטן זה לגבי‬‫החלטה אחרת תינתן אם שוכנע בית המשפט כי אם הערעור על ההחלטה‬ ‫יידון במסגרת הערעור על פסק הדין ולא באופן מיידי‪ .‬לא תינתן רשות ערעור –‬ ‫)‪ (1‬על סוגי החלטות ששר המשפטים קבע‪ .‬ ‫)‪ (6‬עניין כלכלי כמשמעותו בסעיף ‪42‬ב‪.‬או שעלול להתנהל הליך מיותר או בדרך שגויה‪.‬התשל"ג‪.‬או מאת בית המשפט העליון‪ .‬התשמ"ד‪.‬‬ ‫)ד( אין באמור בסעיף קטן )ג( כדי לגרוע מזכותו על פי דין של בעל דין‬ ‫לערער על החלטה כאמור באותו סעיף קטן במסגרת ערעור על פסק הדין‪.doc/‬‬ ‫‪nevo.1965-‬‬ ‫)ה( חוק הפטנטים‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)תיקון מס' ‪(46‬‬ ‫תשס"ח‪2007 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫ערעור ]ב‪[19/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(52‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)א( חוק זכות יוצרים‪ .‬‬ ‫)ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב(‪ .‬‬ ‫‪) .‬התשל"ב‪.1973-‬‬ ‫)ח( חוק זכויות מבצעים ומשדרים‪ .‬‬ ‫)ב( החלטה אחרת של בית משפט מחוזי בענין אזרחי‪ .‬יחול הצו על החלטה‬ ‫שהתקבלה לאחר תחילתו.1999-‬‬ ‫)‪ (5‬עניין אזרחי לפי חוק החברות‪ .‬התשכ"ז‪.‬יהיה בכך כדי להשפיע‬ ‫באופן ממשי על זכויות הצדדים או שעלול להיגרם לצד להליך נזק של‬ ‫ממש‪ .‬ ‫)‪ (2‬על החלטת בית משפט מחוזי בשאלה אם עניין מסוים או עניין‬ ‫כלכלי כמשמעותו בסעיף ‪42‬ב או עניין כלכלי‪-‬מינהלי כמשמעותו‬ ‫בסעיף ‪42‬ג‪ .1984-‬‬ ‫)ט( חוק עוולות מסחריות‪ .‬‬ ‫)ה( )‪ (1‬על אף האמור בסעיף קטן )ב( ובסעיף ‪)8‬ד( לחוק תובענות ייצוגיות‪.‬ ‫)ג( פקודת הפטנטים והמדגמים.1972-‬‬ ‫)ז( חוק זכות מטפחים של זני צמחים‪ .‬ובפסק דין‬ ‫ גם אם ניתנה רשות לכך בגוף פסק הדין‪ . 2006-‬לא תינתן רשות ערעור על החלטת בית משפט מחוזי לאשר‬ ‫תובענה ייצוגית לפי פרט ‪ 5‬לתוספת השנייה לחוק האמור או לאשר תביעה נגזרת‬ ‫‪22‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬התשס"ח‪. נקבע סוג החלטה בצו כאמור‪ .‬עניין‬ ‫אזרחי לפי סעיפים ‪ 7 .‬ואולם תינתן רשות ערעור על החלטת בית‬ ‫המשפט כי עניין מסוים אינו עניין כלכלי אם תוצאת ההחלטה היא‬ ‫שבית המשפט המוסמך הוא בית משפט שלום‪.‬אם לאו‪ .‬בצו‪ .‬התשנ"ט‪.‬ ‫)ד( חוק הגנת כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים‪ .‬‬ ‫התשס"ו‪ .‬באישור ועדת החוקה חוק‬ ‫ומשפט של הכנסת.‬אם ניתנה‬ ‫רשות לכך מאת נשיא בית המשפט העליון או מאת שופט אחר של בית‬ ‫המשפט העליון שנשיאו קבע לכך‪ .41‬א( פסק דין של בית משפט מחוזי בערכאה ראשונה ניתן לערעור לפני‬ ‫בית המשפט העליון‪.‬התשכ"ה‪.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬ופסק דין של בית‬ ‫משפט מחוזי בערעור‪ .2007-‬‬ ‫)ב( )נמחק(.

1999-‬‬ ‫"חוק הייעוץ" – חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות‪ .‬ ‫)ב( חוק ההשקעות‪ .‬התשס"ו‪.‬למעט הוראות הסעיפים כאמור בפסקת‬ ‫משנה )א( כפי שהוחלו בחוק ההשקעות.‬‬ ‫סמכות שופטים‬ ‫]ב‪[20/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(3‬‬ ‫תשמ"ו‪1986 -‬‬ ‫‪ .‬ב‪)1‬ב( ו‪56-‬ג‪1‬‬ ‫לחוק האמור.‬‬ ‫‪42‬ב‪).‬למעט הוראות הסעיפים כאמור בפסקת‬ ‫משנה )א( כפי שהוחלו בחוק הייעוץ.1968-‬‬ ‫"חוק תובענות ייצוגיות" – חוק תובענות ייצוגיות‪ .‬התשכ"ח‪.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .co.1995-‬‬ ‫"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך‪ .‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫הגדרות‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫סימן ב'‪ :1‬מחלקה כלכלית‬ ‫)תיקון מס' ‪(61‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫עניין כלכלי‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(61‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(61‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫‪42‬א‪ . על החלטת ההרכב לפי פסקה זו לא תינתן רשות ערעור.‬ ‫‪23‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.2000-‬‬ ‫"חוק ההשקעות" – חוק השקעות משותפות בנאמנות‪ .‬כולה או מקצתה‪.‬‬ ‫‪56‬א‪)1‬ב(‪56 .‬התשנ"ה‪.‬ ‫)‪ (3‬אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו על פי דין של‬ ‫בעל דין לערער על החלטה כאמור בפסקה )‪ (1‬במסגרת ערעור‬ ‫על פסק הדין‪.‬בסימן זה –‬ ‫"החלטה של רשות" – כהגדרתה בחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים.‬התש"ס‪.‬התשנ"ט‪.‬ח( ו‪)-‬ט(‪56 .2006-‬‬ ‫"רשות" – לרבות בורסה לניירות ערך כהגדרתה בחוק ניירות ערך ומותב‬ ‫כמשמעותו בסעיף ‪52‬מה לחוק ניירות ערך‪.‬למעט‬ ‫תביעה אזרחית שבית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בה –‬ ‫)‪ (1‬עניין אזרחי לפי כל אחד מהחוקים המפורטים להלן‪:‬‬ ‫)א( חוק ניירות ערך‪ .1968-‬‬ ‫"חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים" – חוק בתי המשפט לעניינים‬ ‫מינהליים‪ .‬ב)ב()‪) .‬התשנ"ט‪.1999-‬‬ ‫)‪ (2‬לבקשת בעל דין‪ .‬רגישות או חידוש מיוחדים‪ .‬ ‫"חוק הבוררות" – חוק הבוררות‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫לפי סעיף ‪ 198‬לחוק החברות‪ .‬התשנ"ד‪.‬‬ ‫לסגן נשיא‪.‬א( עניין כלכלי הוא כל אחד מהעניינים המפורטים להלן‪ .‬רשאי הוא להורות על העברת הדיון בו‬ ‫לבית המשפט העליון אשר ידון בבקשה לדיון חוזר כאילו היתה ערעור על‬ ‫ההחלטה.‬ ‫)ג( חוק הייעוץ‪ .(1‬ז(‪) . מצא ההרכב כי בקשה לדיון חוזר מעלה עניין שיש‬ ‫בו חשיבות‪ .doc/‬‬ ‫‪nevo.‬למעט הליכים לפי סעיפים ‪56‬א)ב(‪.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬נתונה לכל שופט של אותו בית משפט.‬יקיים בית המשפט דיון חוזר בהחלטה כאמור בפסקה )‪(1‬‬ ‫בהרכב של שלושה שופטים.‬בשיווק השקעות ובניהול‬ ‫תיקי השקעות‪ .1994-‬‬ ‫"חוק החברות" – חוק החברות‪ .‬התשכ"ח‪.42‬סמכות שיפוטית שנתייחדה בדין למעט בחוק זה לנשיא או לסגן נשיא‬ ‫של בית משפט מחוזי‪ . סמכות אחרת‬ ‫שנתייחדה לנשיא בית משפט מחוזי רשאי הוא לאצול‪ .

‬אלא אם כן החליט פרקליט‬ ‫המדינה או פרקליט המחוז להעמיד עליהן אדם לדין לפני בית‬ ‫משפט שלום‪.‬חוק ההשקעות‪ .‬‬ ‫)ב( שר המשפטים‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)תיקון מס' ‪(70‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫ת"ט תשע"א‪-‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(61‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫עניין כלכלי‪-‬מינהלי‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(61‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫)ד( הוראות חוק החברות המנויות בסעיף ‪ .‬‬ ‫המוסדרים בתקנון החברה או בחוזה אחר.‬ ‫)‪ (3‬עניין אזרחי בקשר לזכויות או לחובות של בעלי מניות בחברה ככאלה‪.‬ ‫בית המשפט שאליו הועברו תביעות לפי סעיף זה לא יעבירן עוד.‬בהסכמת נשיא בית המשפט העליון‬ ‫ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לקבוע עניינים נוספים כעניין‬ ‫כלכלי‪.‬רשאי בית‬ ‫המשפט להעביר גם את העניין הכלכלי לבית המשפט המוסמך‬ ‫לדון בעניין האזרחי כדי שידון בהם יחדיו‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .(5)40‬למעט עניין‬ ‫אזרחי לפי פרק ראשון א' לחלק התשיעי וסעיף ‪ 362‬לחוק‬ ‫האמור ועניין אזרחי לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק‬ ‫האמור בהליך פשרה או הסדר שמטרתו הבראת חברה.‬ ‫)‪ (4‬בקשה לאישור תובענה ייצוגית ותובענה ייצוגית‪ .‬שהוא עניין‬ ‫כלכלי לפי פסקאות )‪ (1‬עד )‪.doc/‬‬ ‫‪nevo.‬כדי שידון בהן יחדיו‪ .‬לפי פרט ‪ 5‬שבתוספת‬ ‫השנייה לחוק תובענות ייצוגיות.(6‬ובלבד שנושאן אחד או שהן נובעות מאותן נסיבות.‬אם‬ ‫לדעתו הנזק מפיצול הדיון עולה על התועלת מקיום הדיון בפניו.‬בעילה של הפרת חובה לפי‬ ‫אחד החוקים כמפורט בפסקאות משנה )א( עד )ד(.‬ ‫)‪ (2‬תביעה נגזרת כהגדרתה בחוק החברות.‬ ‫)‪ (7‬תביעה שכנגד לתביעה שהיא עניין כלכלי כאמור בפסקאות )‬ ‫‪ (1‬עד )‪ .‬א( עניין כלכלי‪-‬מינהלי הוא עתירה נגד החלטה של רשות לפי הוראות‬ ‫חוק ניירות ערך למעט החלטות הבורסה בשיפוט משמעתי כאמור בסעיף‬ ‫‪)47‬א( לחוק האמור‪ .‬ ‫)‪ (5‬ערעור על פסק בוררות כמשמעותו בסעיף ‪29‬ב לחוק הבוררות‪ .‬ ‫)ה( סעיף ‪ 63‬לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[‪ . בית המשפט שאליו‬ ‫הועברה תובענה לפי סעיף זה לא יעבירנה עוד.‬חוק הייעוץ וחוק החברות למעט‬ ‫‪24‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.(4‬‬ ‫)‪ (6‬עניין אזרחי שהוא בסמכות בית משפט שלום לפי סעיף ‪)51‬א(‬ ‫)‪ (2‬או )‪ (3‬או בסמכות בית המשפט המחוזי לפי סעיף ‪ . לא היה חלקו של העניין הכלכלי משמעותי‪ .(5‬ובלבד שנושאם אחד‬ ‫או שהם נובעים מאותן נסיבות ושחלקו של העניין הכלכלי הוא‬ ‫משמעותי.‬רשאי בית‬ ‫המשפט להעבירן לבית המשפט שהיה מוסמך לדון בהן אלמלא‬ ‫היתה התביעה המקורית עניין כלכלי‪ .co.40‬הכרוך‬ ‫בעניין כלכלי כאמור בפסקאות )‪ (1‬עד )‪ .‬רשאי בצו‪ .‬ ‫)‪ (8‬אישום הכולל עבירת ניירות ערך כהגדרתה בחוק ניירות ערך‪.‬אם לדעתו הנזק מפיצול‬ ‫הדיון עולה על התועלת מקיום הדיון בפניו.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬ ‫לא היה חלקו של העניין הכלכלי בתביעות משמעותי‪ .‬‬ ‫עבירה כהגדרתה בסעיף ‪)29‬א( לחוק הייעוץ או עבירה כהגדרתה‬ ‫בסעיף ‪97‬א)א( לחוק ההשקעות‪ .‬‬ ‫‪42‬ג‪) .

‬הכרזה על בטלותן או מתן צו להתקין תקנות.doc/‬‬ ‫‪nevo.‬‬ ‫מחלקה כלכלית‬ ‫בבית המשפט‬ ‫המחוזי‬ ‫בתל‪-‬אביב‪-‬יפו‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫סמכות המחלקה‬ ‫הכלכלית‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫‪42‬ד‪) .‬בהסכמת נשיא בית המשפט העליון‬ ‫ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לקבוע חוקים נוספים‬ ‫שעתירה על החלטת רשות לפיהם היא עניין כלכלי‪-‬מינהלי‪.‬‬ ‫)ב( שר המשפטים‪ .‬התשמ"ב‪.‬בצו‪ .‬והכל למעט –‬ ‫)‪ (1‬החלטה שחלות לגביה הוראות סעיף ‪)64‬א()‪ (1‬לחוק סדר הדין הפלילי‬ ‫]נוסח משולב[‪ .‬רשאי בצו‪ .‬‬ ‫)ג( )‪ (1‬רשם או שופט של בית משפט מחוזי מוסמך לדון בעניינים שבסמכות רשם‬ ‫לפי חוק‪ .‬שבסמכות בית משפט מחוזי שהוקמה‬ ‫בו מחלקה כלכלית.‬לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון‪ .co.‬לרבות ביטול‬ ‫תקנות‪ .‬‬ ‫)ב( הוקם בית משפט שלום חדש לפי הוראות סעיף קטן )א( )בסעיף‬ ‫זה – בית המשפט החדש(‪ .‬‬ ‫)ב( המחלקה הכלכלית תדון בעניין כלכלי‪-‬מינהלי כאמור בסעיף קטן‬ ‫)א()‪ (2‬לפי חוק בתי משפט לעניינים מינהליים‪.‬בהתייעצות עם נשיאי בתי המשפט המחוזיים הנוגעים‬ ‫בדבר יקבע שופטים של בית משפט מחוזי שהם בעלי ידע וניסיון מקצועי בתחום‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫החלטה של רשם החברות או רשם ההקדשות הנוגעת לחברה לתועלת‬ ‫הציבור כהגדרתה בחוק האמור‪ .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬יקבע בצו את‬ ‫המספר המרבי של השופטים במחלקה הכלכלית‪.‬א( עניינים אלה לא יידונו אלא לפני שופטי המחלקה הכלכלית –‬ ‫)‪ (1‬עניין כלכלי כמשמעותו בסעיף ‪42‬ב‪ .‬ואולם ניתן לקבוע תקופת כהונה קצרה‬ ‫יותר בהתאם לצורכי בית המשפט‪.‬‬ ‫)ד( שר המשפטים‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬‬ ‫)ג( תקופת הכהונה של שופט המחלקה הכלכלית תהיה ארבע שנים וניתן להאריכה‬ ‫לתקופות כהונה הוספות של ארבע שנים כל אחת‪ .‬למחלקה‬ ‫הכלכלית‪.‬אף אם הסמכות לדון בתובענה נתונה למחלקה הכלכלית לפי סעיף קטן‬ ‫)א(.‬ ‫)‪ (2‬עניין כלכלי‪-‬מינהלי כמשמעותו בסעיף ‪42‬ג‪.‬‬ ‫)ב( נשיא בית המשפט העליון‪ .‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שר המשפטים רשאי‪ .‬לקבוע‬ ‫הוראות מעבר שלפיהן סוגי עניינים שיקבע לא יידונו בבית המשפט החדש.‬ ‫‪25‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.1982-‬‬ ‫)‪ (2‬עתירה שהסעד העיקרי המבוקש בה עניינו התקנת תקנות‪ .‬לרבות החלטה על שינוים או על ביטולם‪.‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬בתי משפט שלום‬ ‫מקום מושב ואזור‬ ‫שיפוט ]ב‪[21/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(49‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(49‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫‪) .‬א( בבית המשפט המחוזי בתל‪-‬אביב‪-‬יפו תוקם מחלקה כלכלית‪.‬ ‫)‪ (3‬החלטה לפי סעיפים ‪ 46‬ו‪46-‬א לחוק ניירות ערך שעניינה קביעת תקנון‬ ‫הבורסה‪ .43‬א( שר המשפטים רשאי‪ .‬‬ ‫‪42‬ה‪) .‬בהסכמת נשיא בית המשפט העליון‪ .‬להקים בתי משפט שלום ולקבוע מקום‬ ‫מושבם ואזור שיפוטם‪.‬ ‫)‪ (2‬ערעור על החלטה אחרת של רשם כאמור בסעיף קטן זה‬ ‫יידון לפני שופט המחלקה הכלכלית‪.‬הנחיות או הנחיות זמניות‪ .

‬‬ ‫העברת ענין מבית‬ ‫משפט שלום אחד‬ ‫למשנהו ]ב‪26/‬א[‬ ‫)תיקון מס' ‪(1‬‬ ‫תשמ"ה‪1985 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(68‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫‪) . ואולם יכול נשיא אחד לכהן כנשיא באזורי שיפוט‬ ‫אחדים‪.46‬נתמנה שופט פלוני לבית משפט שלום אחד‪ .‬כולו או מקצתו‪. סמכות שהוקנתה לבית משפט לדון בהליך מכוח ההוראות כאמור‬ ‫תעמוד בעינה עד לסיום ההליך. נשיא בית משפט השלום יקבע את‬ ‫השופטים שמהם יורכב בית המשפט‪.‬אם ראה לעשות כן למען הצדק או למען יעילות‬ ‫הדיון‪ .‬ואם טרם נקבע המותב שידון בו ‪ -‬בידי נשיא בית המשפט או סגנו‪.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬שלא תעלה על שלוש שנים ממועד הקמתו של בית המשפט‬ ‫החדש.78‬‬ ‫מקום ישיבת בית‬ ‫המשפט ]ב‪[22/‬‬ ‫‪) .47‬בית משפט שלום ידון בשופט אחד‪ .‬ ‫)ב( הודעה על הליכים שהועברו לפי פסקת משנה )א( תימסר לצדדים‬ ‫להליך‪ .‬‬ ‫קביעת מותבים‬ ‫ומועדים ]ב‪[26/‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ב( המועד אשר בו יתחיל בית משפט השלום לדון בענין פלוני ייקבע‬ ‫בידי השופט או השופטים אשר ידונו בו‪ .‬בהתאם לכללים שקבע נשיא בית‬ ‫המשפט‪ .‬לבית המשפט החדש‪ .‬וכן תפורסם במזכירויות בתי המשפט הנוגעים בדבר ובאתר‬ ‫האינטרנט של הנהלת בתי המשפט.‬‬ ‫במקום שאינו מקום מושבו‪ .‬ויכול שיהיו‬ ‫בו סגן נשיא אחד או יותר.‬יועברו הליכים שהוגשו לבית‬ ‫המשפט שבו היו נדונים אלמלא הוקם בית המשפט החדש וטרם החל הדיון‬ ‫בהם‪ .‬מכוח סעיף קטן )א(‪.49‬א( נשיא בית משפט השלום רשאי להורות שהליך מסוים שהובא או שיש‬ ‫להביאו לפני בית משפט שלום במקום פלוני וטרם החל הדיון בו או שענין‬ ‫‪26‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬אין בכך כדי למנעו‬ ‫מלשבת בבית משפט שלום אחר.48‬א( השופט אשר ידון בענין פלוני ייקבע בידי נשיא בית משפט השלום או‬ ‫סגנו‪ .‬ויידונו בו.‬לבקשת השופט היושב לדין‪ .‬‬ ‫)ד( אין בהוראות לפי סעיף קטן )ב( כדי לגרוע מהוראות סעיפים ‪49‬‬ ‫או ‪.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)‪) (2‬א( מנהל בתי המשפט רשאי להורות כי בסוגי הליכים שיקבע מבין‬ ‫העניינים שבסמכותו של בית המשפט החדש‪ .‬‬ ‫)ב( בית משפט שלום רשאי לשבת לדין בענין מסויים‪ .‬ואולם רשאי נשיא בית משפט‬ ‫השלום‪ .doc/‬‬ ‫‪nevo.‬‬ ‫ישיבת שופט מחוץ‬ ‫למקום מינויו ]ב‪/‬‬ ‫‪[24‬‬ ‫‪ . הודעה על סוגי הליכים שהועברו‬ ‫תפורסם ברשומות‪.‬לבקשת בעל דין ולאחר שנתן לבעלי‬ ‫הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם לעניין זה‪ . לעניין זה "מועד הקמתו של בית המשפט‬ ‫החדש" – מועד ההקמה כפי שקבע שר המשפטים בצו‪ .45‬א( בבית משפט שלום יהיו שופטים במספר שקבע שר המשפטים‬ ‫בהודעה ברשומות‪.44‬א( בית משפט שלום ישב במקום מושבו‪.‬או ביוזמתו להורות שהדיון‬ ‫בענין פלוני יהיה לפני שלושה שופטים.‬‬ ‫השופטים ]ב‪[23/‬‬ ‫‪) .‬ובלבד שלא ישב במקום שמחוץ לאזור שיפוטו אלא בהסכמת נשיא‬ ‫בית המשפט המחוזי שהמקום האחר נמצא באזור שיפוטו‪.‬‬ ‫)ב( בכל אזור שיפוט יהיה נשיא אחד של בית משפט שלום‪ .co. ואולם לא ישב שופט בבית משפט שלום‬ ‫אחר אלא בהסכמת נשיאי בתי משפט השלום הנוגעים בדבר‪.‬ובאין קביעה כאמור ‪ -‬לפי סדר שקבע מזמן לזמן נשיא בית המשפט‪.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬‬ ‫)ג( תוקפן של הוראות לפי סעיף קטן )ב( יהיה לתקופה שקבע שר‬ ‫המשפטים‪ .‬‬ ‫ההרכב ]ב‪[25/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(60‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫‪ .

co.‬ ‫)‪ (3‬נשיא לשעבר לבית משפט שלום‪ .‬בין שהחל הדיון בו ובין שטרם החל הדיון בו‪.‬ואם כמה סגני נשיא יושבים בדין –‬ ‫הוותיק שבהם‪ . למעט עבירות שהן עניין כלכלי לפי סעיף‬ ‫‪42‬ב)א()‪ .‬ ‫)‪ (3‬על החלטה כאמור בפסקה )‪ (2‬ניתן לערער לפני נשיא בית‬ ‫משפט מחוזי‪.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)תיקון מס' ‪(68‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(68‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫שהוחלט בו על פסלות שופט‪ .‬ובין בעלי ותק שווה – הקשיש‬ ‫שבהם.‬‬ ‫)ב( )‪ (1‬בעל דין הרואה את עצמו נפגע מהחלטת נשיא בית משפט‬ ‫השלום כאמור בסעיף קטן )א(‪ .doc/‬‬ ‫‪nevo.‬‬ ‫)ב( לענין סעיף זה רואים את הותק לפי תאריך מינויו של השופט לבית‬ ‫משפט השלום‪.(8‬למעט העבירות המנויות בחלק א' של התוספת‬ ‫‪27‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬ ‫"הליכים בעבירות תעבורה" – הליכים ששופט תעבורה מוסמך לדון‬ ‫בהם לפי כל דין‪ .‬‬ ‫)ג( )פקע(‪.‬‬ ‫יהיה נידון בבית משפט אחר הנמצא באזור שיפוט שבו הוא מכהן כנשיא וכן‬ ‫רשאי הוא להורות כאמור לגבי סוג מסוים של הליכים אזרחיים והליכים‬ ‫בעבירות תעבורה‪.(1‬ישקול נשיא בית משפט‬ ‫השלום את מידת הפגיעה הצפויה בבעלי הדין כתוצאה מההעברה‪ .‬‬ ‫הסמכות ]ב‪[28/‬‬ ‫‪.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬ובין בעלי ותק שווה – הקשיש שבהם‪.‬ובין בעלי ותק שווה – הקשיש שבהם.51‬‬ ‫)הוראת שעה(‬ ‫תשס"ו‪2006 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(16‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(18‬‬ ‫תשנ"ד‪1994 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(34‬‬ ‫תשס"ג‪2003 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)א( בית משפט שלום ידון באלה‪:‬‬ ‫)‪) (1‬א( עבירות שעונשן קנס בלבד או מאסר לתקופה שאינה עולה‬ ‫על שבע שנים.‬לא יעבירנו עוד‪.‬התשמ"ב‪.‬ ‫)‪ (4‬סגן לשעבר של נשיא בית משפט שלום‪ .‬ ‫)‪ (2‬בהחלטה בבקשה לעיון מחדש לפי פסקה )‪ .‬שאינם בטיפולו של פרקליט לפי הוראות סעיף ‪ 60‬לחוק‬ ‫סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[‪ .‬ואם כמה סגנים‬ ‫לשעבר יושבים בדין – הוותיק שבהם‪ .‬רשאי לבקש ממנו לעיין מחדש‬ ‫בהחלטה.50‬א( אב בית הדין בבית משפט שלום הדן בשלושה יהיה מי שיושב בדין‪.‬את המרחק בין‬ ‫בית המשפט שממנו הועבר ההליך לבין בית המשפט שאליו הועבר ואת הבטחת‬ ‫נגישותם של בעלי הדין לבית המשפט.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬ואם כמה נשיאים לשעבר‬ ‫יושבים בדין – הוותיק שבהם‪ .‬ ‫)‪ (2‬סגן נשיא בית משפט שלום‪ .1982-‬‬ ‫אב‪-‬בית‪-‬הדין ]ב‪/‬‬ ‫‪[27‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(45‬‬ ‫תשס"ז‪2007 -‬‬ ‫‪) .‬ובין בעלי ותק שווה –‬ ‫הקשיש שבהם.‬‬ ‫שהוא הראשון מבין אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬נשיא בית משפט שלום.‬ ‫)‪ (5‬הוותיק שבשופטים‪ .‬‬ ‫)ד( בסעיף זה –‬ ‫"התחלת הדיון" – לרבות קדם משפט.‬‬ ‫)ג( בית המשפט שאליו הועבר ענין כאמור‪ .

‬שעונשן מאסר‬ ‫לתקופה העולה על שבע שנים‪ .‬ועבירות שהן עניין כלכלי לפי‬ ‫סעיף ‪42‬ב)א()‪ .co.‬הוצאות‬ ‫משפט ושכר טרחת עורך דין.‬‬ ‫תשמ"ח‪ .(3)-‬‬ ‫על אף הוראות סעיף קטן )א()‪ (2‬ו‪ .‬ ‫)נמחקה(.(3)-‬בית משפט שלום לא‬ ‫)א‪(1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.500.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬יהיה שוויו של נושא התביעה‪-‬שכנגד אשר יהיה.‬אם‬ ‫החליט פרקליט מחוז להעמיד עליהן אדם לדין לפני בית‬ ‫משפט מחוזי‪ .‬למעט עבירה לפי חוק ההגבלים העסקיים‪. אך בית משפט שלום לא ידון בתביעות בדבר חכירה לדורות‬ ‫ובתביעות אחרות הנוגעות למקרקעין.doc/‬‬ ‫‪nevo.‬ריבית‪ .(8‬אם החליט פרקליט המדינה או פרקליט‬ ‫מחוז להעמיד עליהן אדם לדין לפני בית משפט שלום‪ .‬יהיה שוויו של נושא התביעה אשר‬ ‫יהיה.000‬‬ ‫שקלים חדשים ביום הגשת התובענה‪ .1988-‬ולמעט עבירה לפי סעיף ‪ 3‬לחוק מאבק‬ ‫בארגוני פשיעה‪ .‬תשנ"ה‪ .‬ ‫)‪ (3‬תביעות בדבר חזקה או שימוש במקרקעין או בדבר חלוקתם‬ ‫או חלוקת השימוש בהם‪ .‬התשס"ג‪.1995-‬וזאת על אף האמור בפסקאות )‪ (2‬ו‪.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)תיקון מס' ‪(31‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(1‬‬ ‫תשמ"ה‪1985 -‬‬ ‫צו תשס"א‪2001 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(47‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(21‬‬ ‫תשנ"ה‪1995 -‬‬ ‫ת"ט תשמ"ה‪1984 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(21‬‬ ‫תשנ"ה‪1995 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫ת"ט תשע"א‪2010 -‬‬ ‫השניה‪ .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬הצמדה‪ .‬לרבות תביעות הכרוכות בהן שענינן‬ ‫חזקה או שימוש במיטלטלין‪ .‬ ‫)‪ (5‬בעניני משפחה כמשמעותם בחוק בית המשפט לעניני‬ ‫משפחה‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬תביעות אזרחיות ‪ -‬למעט תביעות הנוגעות למקרקעין ‪-‬‬ ‫כשסכום התביעה או שווי הנושא אינו עולה על ‪2.‬רשאי‬ ‫בית המשפט להעביר את התביעות לבית המשפט שהיה מוסמך‬ ‫לדון בתביעה שכנגד אם ראה כי חלקו של העניין הכלכלי בתביעות‬ ‫משמעותי.‬והוא אף אם עלה הסכום‬ ‫או השווי לאחר מכן מחמת שערוך‪ .‬שעונשן מאסר לתקופה של חמש שנים או יותר‪ .2003-‬‬ ‫)ב( עבירות המנויות בחלק ב' לתוספת השניה‪ .‬ ‫)‪3‬א(‬ ‫)‪ (4‬תביעה‪-‬שכנגד לתביעה אזרחית שנושאן אחד או שהן נובעות‬ ‫מאותן הנסיבות‪ .‬ובלבד‬ ‫שלא יוטל עונש מאסר לתקופה העולה על שבע שנים‪.‬ ‫היתה התביעה שכנגד עניין כלכלי כמשמעותו בסעיף ‪42‬ב‪ .

‬‬ ‫‪29‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬‬ ‫‪ .52‬א( פסק דין של בית משפט שלום ניתן לערעור לפני בית משפט מחוזי‪.53‬סמכות שיפוטית שנתייחדה בדין למעט בחוק זה לנשיא בית משפט‬ ‫שלום נתונה לכל שופט של אותו בית משפט.‬באישור ועדת החוקה חוק‬ ‫ומשפט של הכנסת.‬‬ ‫ובלבד שטרם הוחל בו בשמיעת עדים‪.‬אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט‬ ‫המחוזי‪ .(7‬ואולם‪ .doc/‬‬ ‫‪nevo.‬בצו‪ .‬להקים בית משפט לענינים מקומיים ולקבוע מקום מושבו‬ ‫ואזור שיפוטו‪ .‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬בתי משפט לענינים מקומיים‬ ‫מקום מושב ואזור‬ ‫שיפוט ]ב‪29/‬ב[‬ ‫‪) .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .(2‬בצו כאמור ניתן לקבוע‪ .‬‬ ‫)ב( שר המשפטים‪ .‬לאחר התייעצות עם הרשות המקומית‬ ‫הנוגעת בדבר‪ .‬בצו‪ .‬רשאי בצו להגדיל את הסכום הנקוב‬ ‫בסעיף קטן )א()‪ .‬יהיה בכך כדי להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים‬ ‫או שעלול להיגרם לצד להליך נזק של ממש‪ .‬‬ ‫)ד( אין באמור בסעיף קטן )ג( כדי לגרוע מזכותו על פי דין של בעל דין‬ ‫לערער על החלטה כאמור באותו סעיף קטן במסגרת ערעור על פסק הדין‪.‬ואולם תינתן רשות‬ ‫ערעור על החלטת בית המשפט כי עניין מסוים אינו עניין כלכלי אם‬ ‫תוצאת ההחלטה היא שבית המשפט המוסמך הוא בית משפט‬ ‫שלום‪.‬‬ ‫)ג( בענינים המפורטים בפסקה )‪ (5‬בסעיף קטן )א( ידון בית משפט‬ ‫שהוסמך כאמור בחוק בית המשפט לעניני משפחה‪ .‬בית משפט שלום בשבתו כבית משפט‬ ‫לתביעות קטנות מוסמך לדון בעניין כלכלי כמשמעותו בסעיף ‪42‬ב)א()‪(1‬‬ ‫)ג(‪ .‬אלא בתביעה שכנגד לפי הוראת‬ ‫סעיף קטן )א()‪ (4‬או אם הועבר אליו מבית המשפט המחוזי לפי הוראות‬ ‫סעיף ‪42‬ב)א()‪ (6‬או )‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)תיקון מס' ‪(21‬‬ ‫תשנ"ה‪1995 -‬‬ ‫ערעור ]ב‪[29/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(52‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫סמכות שופטים‬ ‫]ב‪29/‬א[‬ ‫)תיקון מס' ‪(3‬‬ ‫תשמ"ו‪1986 -‬‬ ‫ידון בעניין כלכלי כמשמעותו בסעיף ‪42‬ב‪ .‬כאמור‪ .‬בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון ובאישור‬ ‫ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ .‬ורשאי הוא‪ .‬‬ ‫)ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב(‪ .‬יחול הצו על החלטה‬ ‫שהתקבלה לאחר תחילתו.54‬א( שר המשפטים רשאי‪ .‬להסמיך בית משפט שלום לשבת‬ ‫כבית משפט לענינים מקומיים‪.‬או שעלול להתנהל הליך‬ ‫מיותר או בדרך שגויה‪. סמכות אחרת שנתייחדה‬ ‫לנשיא בית משפט שלום רשאי הוא לאצול‪ . נקבע סוג החלטה בצו כאמור‪ .‬כולה או מקצתה‪ .‬אם לאו‪ .1995-‬‬ ‫‪) .‬בצו‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬לא תינתן רשות ערעור –‬ ‫)‪ (1‬על סוגי החלטות ששר המשפטים קבע‪ .‬תשנ"ה‪.‬רשות כאמור בסעיף קטן זה לגבי החלטה אחרת תינתן אם שוכנע‬ ‫בית המשפט כי אם הערעור על ההחלטה יידון במסגרת הערעור על פסק‬ ‫הדין ולא באופן מיידי‪ .‬כי ענין שהגדלת סמכות כאמור הוסיפה לבית משפט השלום‬ ‫ושהוגש לפני תחילתו של הצו לבית משפט מחוזי יידון בבית משפט השלום‪.‬ ‫)‪ (2‬על החלטת בית משפט שלום בשאלה אם עניין מסוים הוא‬ ‫עניין כלכלי כמשמעותו בסעיף ‪42‬ב‪ .‬לסגן נשיא‪.‬‬ ‫)ב( החלטה אחרת של בית משפט שלום בענין אזרחי ניתנת לערעור‬ ‫לפני בית משפט מחוזי‪ .‬אם אותו עניין מצוי בסמכותו לפי הוראות חוק זה‪.‬לכלל בתי המשפט או לבית‬ ‫משפט מסויים‪ .co.

doc/‬‬ ‫‪nevo.‬לרבות תקנות‪ .56‬א( דין בית משפט לענינים מקומיים כדין בית משפט שלום‪ .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ . בשבתו בדין יהיו סמכויותיו של שופט שנתמנה‬ ‫כאמור כסמכויות שופט בית משפט שלום‪.‬‬ ‫)ב( שופט בקיצבה שנתמנה כאמור לא יעשה פעולות שנתייחדו לעורך‬ ‫דין לפי חוק לשכת עורכי הדין‪ .‬‬ ‫)ד( )בוטל(‪.‬פקודת‬ ‫המועצות המקומיות‪ .‬ויחולו עליו‬ ‫הוראות סימן ג' למעט סעיף ‪ 51‬ככל שאין בסימן זה הוראה אחרת‪ .‬צווים‬ ‫וחוקי עזר על פיהם‪ .59‬שר המשפטים רשאי להסמיך בית משפט שלום פלוני לשבת כבית‬ ‫משפט לתביעות קטנות‪.‬‬ ‫)ב( שר המשפטים‪ .‬‬ ‫ייקבע בצו‪ .55‬א( בית משפט לענינים מקומיים ידון בעבירות לפי פקודת העיריות‪ .‬‬ ‫שמירת סמכויות‬ ‫]ב‪29/‬ו[‬ ‫‪ .‬שופט או שופט בקצבה שימלא תפקיד של שופט‬ ‫בית משפט לענינים מקומיים.‬באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ .‬‬ ‫‪30‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.1965-‬ולפי תקנות‪ .‬תשכ"ה‪ .‬רשאי למנות‪.co.‬כל עוד הוא מכהן בתפקידו‪.‬וחוק התכנון והבניה‪ .‬רשאי‬ ‫לשנות בצו את התוספת השלישית‪.‬נשיאו של איזה בית משפט שלום מביניהם הוא בעל הסמכות‬ ‫לגביו‪.‬בהסכמת נשיא בית המשפט העליון‪ .‬‬ ‫)ג( כל חיקוק שבו ניתנה סמכות לבית משפט עירוני ייקרא כאילו‬ ‫הסמכות ניתנה לבית משפט לענינים מקומיים‪.‬‬ ‫מינוי שופט ]ב‪29/‬ה[‬ ‫)הוראת שעה(‬ ‫תשס"ו‪2006 -‬‬ ‫‪) .‬לאחר התייעצות עם הרשות המקומית‬ ‫הנוגעת בדבר‪ .‬‬ ‫לתקופה ובתנאים שיקבע‪ .‬תשכ"א‪) 1961-‬להלן – חוק לשכת עורכי‬ ‫הדין(‪ .‬‬ ‫הסמכות ]ב‪29/‬ג[‬ ‫‪) .‬לבטל צו לפי סעיף זה או לשנותו‪.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)ב( אזור שיפוטו של בית משפט לענינים מקומיים יכול שיהיה שונה‬ ‫מאזור שיפוטו של בית משפט השלום של אותו אזור ויכול שיכלול את תחומן‬ ‫של רשויות מקומיות אחדות.‬‬ ‫)ב( דין שופט בית משפט לענינים מקומיים כדין שופט בית משפט שלום‬ ‫לכל דבר וענין‪. היה אזור שיפוטו של בית משפט לענינים‬ ‫מקומיים כולל שטחים שהם באזור השיפוט של יותר מבית משפט שלום אחד‪.58‬אין הוראות סימן זה באות לגרוע מסמכות בית משפט שלום לדון‬ ‫בעבירות כאמור בסעיף ‪.‬צווים וחוקי עזר על פיהם‪.‬‬ ‫דין בית משפט‬ ‫לענינים מקומיים‬ ‫]ב‪29/‬ד[‬ ‫ת"ט תשמ"ה‪1984 -‬‬ ‫‪) .‬ובשינויים‬ ‫המחוייבים‪.‬וכן בעבירות לפי החיקוקים המנויים בתוספת‬ ‫השלישית‪ .‬‬ ‫)ג( שר המשפטים רשאי‪ .57‬א( שר המשפטים‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .55‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(38‬‬ ‫תשס"ד‪2004 -‬‬ ‫)הוראת שעה(‬ ‫תשס"ו‪2006 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(37‬‬ ‫תשס"ד‪2004 -‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬בתי משפט לתביעות קטנות‬ ‫הסמכת בתי משפט‬ ‫]ת‪[1/‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫)ג( הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מסמכותו של שופט בית משפט‬ ‫שלום לדון בעבירות כאמור בסעיף ‪ 55‬ולכהן כשופט בית משפט לענינים‬ ‫מקומיים‪.

‬להיות מיוצג על ידי ארגון שקבע לענין זה שר המשפטים‪.‬אינו עולה על‬ ‫הסכום האמור בפסקה )‪.‬אם ראה שהדיון בבית משפט לתביעות קטנות אינו‬ ‫מתאים להן‪ .‬‬ ‫)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א(‪ .‬ ‫צו תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫הודעה תשע"ג‪-‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫ת"ט תשע"א‪-‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫)א( בית משפט לתביעות קטנות ידון בתביעה אזרחית שהגיש יחיד‬ ‫)‪ (2‬למתן צו להחלפת מצרך או לתיקונו או לביטול עסקה‪ .‬ובכפוף לסדרי דין שהתקין שר המשפטים לענין סימן זה‪ .‬ ‫)‪ (2‬נתבע שהגיש תביעה ‪ -‬שכנגד לבית משפט לתביעות קטנות ‪-‬‬ ‫מהגיש תביעה נפרדת לעודף תביעתו‪ .‬‬ ‫שמירת זכות ]ת‪[3/‬‬ ‫‪.‬יכול אדם‪ . אין בהוראה זו כדי לגרוע מדיני חסינות‬ ‫עדים וראיות חסויות‪.‬‬ ‫ובמקרה זה ירשה בית המשפט לבעל הדין שכנגד להיות מיוצג כפי שיורה‪.‬אם בעל הדין‬ ‫ייפה את כוחו לכך וייפוי הכוח הוגש לבית המשפט לתביעות קטנות. אין‬ ‫האמור בסעיף ‪ 60‬אין בו כדי למנוע ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בעל דין מהגיש תביעה כאמור בו לבית משפט אחר במקום‬ ‫להגישה לבית משפט לתביעות קטנות.‬לייצג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות‪ .60‬‬ ‫)‪ (1‬לתשלום סכום שאינו עולה על ‪ 33.‬כששווי‬ ‫המצרך או התיקון או סכום העסקה‪ .‬ובלבד שהתביעות אינן לפי זכות‬ ‫שהומחתה או שהוסבה ואינן בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר‪.‬‬ ‫)ב( בית המשפט רשאי לא לדון בתביעה או בתביעה‪-‬שכנגד ולהעבירן‬ ‫לבית משפט שלום‪ .‬‬ ‫)ב( בית משפט לתביעות קטנות אינו קשור בסדרי הדין הנוהגים בבית‬ ‫משפט אחר‪ .200‬שקלים חדשים.‬לפי הענין‪ .61‬‬ ‫ראיות וסדרי דין‬ ‫]ת‪[4/‬‬ ‫‪) .‬או אם ראה שהתביעה הוגשה בידי תובע שכבר הגיש באותה‬ ‫שנה באותו בית משפט יותר מחמש תביעות‪. בעל דין רשאי‪ .‬‬ ‫ייצוג ]ת‪[6/‬‬ ‫‪) .‬בין לבית משפט לתביעות‬ ‫קטנות ובין לבית משפט אחר‪.‬באישור בית המשפט‬ ‫לתביעות קטנות‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬יפעל‬ ‫בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה‪.63‬א( ייצוג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות על ידי עורך דין יהיה‬ ‫רק ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו.doc/‬‬ ‫‪nevo.‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(29‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫‪31‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫הסמכות ]ת‪[2/‬‬ ‫‪.62‬א( בית משפט לתביעות קטנות יהיה רשאי לקבל ראיה אף אם לא‬ ‫היתה קבילה בבית משפט אחר.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .co.(1‬‬ ‫ובתביעה‪-‬שכנגד לסכום או לצו כאמור‪ .‬ברשות‬ ‫בית המשפט‪ .‬‬ ‫)ג( שר המשפטים רשאי‪ .‬‬ ‫לשנות את הסכום האמור בסעיף קטן )א(‪.

‬שופט בקיצבה שימלא תפקיד של שופט בית‬ ‫משפט לתביעות קטנות.‬בהסכמת בעלי הדין‪ .‬ככל שהן נוגעות לענין‪ .‬‬ ‫בוררות ]ת‪[8/‬‬ ‫‪) .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬ ‫)‪ (5‬לשם הגנה על ענינו של מתלונן או נאשם בעבירת מין או‬ ‫‪32‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬‬ ‫)ג( אין סעיף זה גורע מהסכם בוררות שבין הצדדים‪.‬בהסכמת נשיא בית המשפט העליון‪ .‬‬ ‫מינוי שופט בקיצבה‬ ‫]ת‪[9/‬‬ ‫)הוראת שעה(‬ ‫תשס"ו‪2006 -‬‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (2‬אם הייצוג נעשה במהלך הרגיל של עסקיו של המייצג.‬‬ ‫התשס"ו‪) 2005-‬בחוק זה – חוק הליכי חקירה והעדה של אנשים עם‬ ‫מוגבלות(.‬רשאי למנות‪.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬אם ראה צורך בכך באחת מאלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לשם שמירה על בטחון המדינה.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫לייצג אדם לפי סעיף קטן זה ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬אם המייצג עוסק בייצוג בדרך קבע.‬ ‫)‪ (3‬לשם הגנה על המוסר.‬‬ ‫ערעור ]ת‪[7/‬‬ ‫‪ .‬פרט לערעור‪ . בית‬ ‫המשפט המחוזי ידון בערעור בשופט אחד‪.1968-‬למעט סעיפים ‪ 23‬עד ‪ 29‬ו‪31-‬‬ ‫עד ‪ .‬בדלתיים‬ ‫סגורות‪ .‬כולו או מקצתו‪ .‬ ‫)‪ (2‬דין פסק בורר לפי סעיף זה‪ .‬תשכ"ח‪ .‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬פומביות הדיון‬ ‫פומביות הדיון ]ב‪/‬‬ ‫‪[38‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(10‬‬ ‫תש"ן‪1989 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(41‬‬ ‫תשס"ו‪2005 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(24‬‬ ‫תשנ"ח‪1998 -‬‬ ‫‪.‬כהגדרתם בחוק הליכי חקירה‬ ‫והעדה )התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית(‪.‬‬ ‫לתקופה ובתנאים שיקבע‪ .‬‬ ‫)ב( הוראות חוק הבוררות‪ .67‬שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות מקום שיפוט לתביעות קטנות‬ ‫שיהיה מקום השיפוט על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין‪. בשבתו בדין יהיו סמכויותיו של שופט שנתמנה‬ ‫כאמור כסמכויות שופט בית משפט שלום‪.‬ ‫)‪ (4‬לשם הגנה על עניינו של קטין או חסר ישע כהגדרתו בסעיף‬ ‫‪368‬א לחוק העונשין‪ .‬אולם –‬ ‫)‪ (1‬כל מקום שנאמר בו "בית המשפט" ייקרא כאילו נאמר בו‬ ‫"שופט בית משפט לתביעות קטנות".‬רשאי שופט בית‬ ‫המשפט‪ .‬לדון בתביעה כבורר או להעבירה לבורר‬ ‫אחר שהסכים לדון בה בלי לקבל שכר מן הצדדים‪.doc/‬‬ ‫‪nevo.‬ ‫)‪ (3‬אם הייצוג נעשה בתמורה‪.‬תשל"ז‪ 1977-‬וכן אדם עם מוגבלות שכלית‬ ‫או אדם עם מוגבלות נפשית‪ .‬‬ ‫מקום שיפוט ]ת‪[5/‬‬ ‫‪ .‬כדין פסק דין של‬ ‫בית משפט לתביעות קטנות‪.65‬א( הוגשה תביעה לבית משפט לתביעות קטנות‪ .64‬פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות ניתן לערעור לפני בית משפט‬ ‫מחוזי אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט המחוזי.co.‬ ‫)‪ (2‬לשם מניעת פגיעה ביחסי החוץ של המדינה.‬‬ ‫)ב( בית משפט רשאי לדון בענין מסויים‪ .68‬‬ ‫)א( בית משפט ידון בפומבי‪.66‬שר המשפטים‪ .35‬יחולו על בוררות לפי סעיף זה‪ .

‬רשאי‬ ‫בית משפט לדון בדלתיים סגורות‪.‬בישיבה מקדמית או בדיון מקדמי אחר רשאי בית‬ ‫המשפט‪ .‬לכלול בפרוטוקול את עיקרי הדברים‬ ‫שבדיון.‬דיון‬ ‫‪33‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬התשנ"ח‪.‬התשנ"ה‪ .‬א( בדיון בבית משפט ינוהל פרוטוקול שישקף את כל הנאמר‬ ‫והמתרחב בדיון והנוגע למשפט‪ .‬‬ ‫ידונו בדלתיים סגורות.‬ ‫)‪ (2‬בית המשפט העליון הדן בערעור על החלטה או פסק דין של‬ ‫בית משפט לנוער כהגדרתו בחוק הנוער )שפיטה‪ .2006-‬‬ ‫)‪ (12‬לשם הגנה על עניינו של חשוד בדיון בבקשה לאסור את‬ ‫פרסום שמו לפי סעיף ‪)70‬ה‪.‬התשט"ו‪ .‬הרשות להגנה על עדים‪ .‬‬ ‫התשס"ו‪.‬לרבות לנפגע העבירה הנדונה‪ . בסעיף זה‪" .1965‬שעילתן אינה סכסוך בתוך המשפחה ותובענות לפי חוק‬ ‫השמות‪ .‬אלא אם כן הורה בית המשפט לדון בענין‪.‬התשל"א‪ .1991-‬‬ ‫)ג( בבקשות לצווי ביניים‪ .‬או עד מאוים‪ .‬ ‫)‪ (8‬לשם הגנה על סוד מסחרי.‬בהסכמת בעלי הדין‪ .‬‬ ‫כולו או מקצתו‪ .‬לרבות שאלות והערות בית המשפט‪.‬נפגע עבירה" –‬ ‫כהגדרתו בחוק זכויות נפגעי עבירה‪ .‬ ‫)‪ (7‬הדיון הפומבי עלול להרתיע עד מלהעיד עדות חפשית או‬ ‫מלהעיד בכלל.‬‬ ‫)‪(11‬‬ ‫בהליך לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין‪.‬‬ ‫)ה( על אף הוראות סעיף ‪)68‬א( –‬ ‫)‪ (1‬עניני משפחה‪ .‬‬ ‫תכנית הגנה‪ .1971-‬וכן בית משפט הדן במעצרו של קטין‪.‬כולו או מקצתו.co.1956-‬ולפי חוק קביעת גיל‪ .1977-‬‬ ‫)‪ (10‬לשם הגנה על עד מוגן או על מידע חסוי בעניין עד מוגן‪.1995-‬למעט תובענות לפי חוק הירושה‪ .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬התשכ"ד‪.(1‬‬ ‫)‪ (13‬לשם הגנה על עניינו של מתלונן או נאשם בעבירת‬ ‫אלימות כלפי בן משפחה כהגדרתו בחוק למניעת אלימות‬ ‫במשפחה‪ .2001-‬‬ ‫‪68‬א‪) .‬כמשמעותם‬ ‫בחוק להגנה על עדים‪ .‬התשס"א‪. ואולם רשאים בתי המשפט כאמור להרשות‬ ‫לאדם או לסוגי בני אדם‪ . לעניין זה‪" .‬ענישה ודרכי‬ ‫טיפול(‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬התשל"ז‪.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)תיקון מס' ‪(21‬‬ ‫תשנ"ה‪1995 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(26‬‬ ‫תשנ"ט‪1999 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(44‬‬ ‫תשס"ז‪2006 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(57‬‬ ‫תשס"ט‪2008 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(65‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(69‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫ת"ט תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(71‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫ת"ט תשמ"ה‪1984 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(21‬‬ ‫תשנ"ה‪1995 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(53‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫ניהול פרוטוקול‬ ‫)תיקון מס' ‪(51‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫בעבירה על פי החוק למניעת הטרדה מינית‪ .‬בפומבי.‬ ‫)‪ (9‬לשם הגנה על ענינו של מתלונן או ניזוק בעבירה לפי סעיף‬ ‫‪377‬א לחוק העונשין‪ .‬התשכ"ה‪-‬‬ ‫‪ . בית המשפט יקבע את דרך רישום הפרוטוקול.doc/‬‬ ‫‪nevo.‬התשס"ט‪.‬‬ ‫)ד( החליט בית משפט על עריכת דיון בדלתיים סגורות‪ .1963-‬‬ ‫יידונו בדלתיים סגורות‪ .‬לצווים זמניים ולהחלטות ביניים אחרות‪ .‬‬ ‫ואולם בקדם משפט‪ .1998 -‬‬ ‫)‪) (6‬נמחקה(.‬רשאי הוא‬ ‫להרשות לאדם או לסוגי בני אדם להיות נוכחים בעת הדיון כולו או מקצתו‪.2008-‬‬ ‫לשם הגנה על עניינו של נפגע עבירה או של עבריין מין‪.‬כמשמעותם בחוק בית המשפט לעניני‬ ‫משפחה‪ .‬להיות‬ ‫נוכחים בשעת הדיון‪ .‬התשנ"א‪.

‬עותק של הפרוטוקול‪.‬ובלבד ששוכנע כי אין טעם המצדיק את רישומם בפרוטוקול‪.‬‬ ‫אלא אם כן מצא שאין לעשות כן מטעמים מיוחדים‪ .‬‬ ‫)ג( לא יפרסם אדם בלי רשות בית המשפט פרסום בעניינו של קטין‬ ‫כאמור בסעיף ‪)24‬א()‪ (1‬לחוק הנוער )טיפול והשגחה(‪ .‬ובלבד שהדיון מתועד‬ ‫בדרך אמינה ומדויקת אחרת.‬‬ ‫יצורפו לפרוטוקול ויהיו חלק ממנו‪ .‬‬ ‫)ב( לא יצלם אדם באולם בית משפט ולא יפרסם תצלום כזה אלא‬ ‫ברשות בית המשפט‪.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬מטעמים שיירשמו‪ .‬‬ ‫)ב( בית משפט רשאי להרחיק אדם‪ .‬מאולם בית‬ ‫המשפט בעת דיון‪ .‬א( ביקש בעל דין שדיון יוקלט על חשבונו‪ .co.‬‬ ‫)ד‪ (1) (1‬לא יפרסם אדם שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב‬ ‫אישום‪ .69‬א( בית משפט רשאי לאסור על קטין להימצא בבית המשפט בעת‬ ‫הדיון ולצוות על הרחקתו‪.‬כהגדרתם בחוק הליכי חקירה והעדה של‬ ‫אנשים עם מוגבלות‪ .‬לרבות בבית‬ ‫המשפט העליון‪ .‬למעט לעניין סעיפים קטנים )ב( עד )ד(‪.‬‬ ‫)ד( בית משפט רשאי‪ .‬‬ ‫)ה( כתבי טענות וכל תעודה או מסמך שהוגשו בדיון ושבית המשפט קיבל אותם‪.doc/‬‬ ‫‪nevo.‬של אחד מהם‪.‬‬ ‫הרחקה מבית‬ ‫המשפט‬ ‫]ב‪[39/‬‬ ‫‪) .‬לפי בקשת בעל דין ולאחר שנתן לשאר בעלי הדין הזדמנות‬ ‫לטעון את טענותיהם‪ . בעל דין רשאי להגיש‬ ‫בקשה לתקן רישום בפרוטוקול בתוך עשרה ימים מיום שהומצא לו הפרוטוקול‪.‬שנוכחות אותו אדם באולם‬ ‫תרתיע עד מלהעיד עדות חפשית או מלהעיד בכלל‪.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫מקדמי" – לרבות דיון שאין בו שמיעת ראיות בעל פה או שמיעת טענות בעלי הדין ושנועד‬ ‫לבחון את האפשרות לסיים את ההליך בהסדר מוסכם בין בעלי הדין‪.‬‬ ‫)ב( הורה בית המשפט על הקלטת הדיון לבקשת בעל דין‪ .‬לתקן רישום בפרוטוקול כדי להעמידו על דיוקו.‬‬ ‫)ו( הוראות סעיף זה יחולו על כל דיון בבית משפט‪ .‬התש"ך‪.‬וכל בעל דין יהיה רשאי להאזין לה‪.‬שאינו בעל דין‪ .‬נאצה‪ .‬‬ ‫במידה שהוא רואה צורך בכך לשם הגנה על בטחונו של בעל דין‪ .‬‬ ‫)ג( בעל דין זכאי לקבל‪ .1960-‬‬ ‫)ד( בית משפט רשאי לאסור כל פרסום בקשר לדיוני בית המשפט‪.‬‬ ‫איסור פרסומים‬ ‫]ב‪[40/‬‬ ‫‪) .70‬א( לא יפרסם אדם דבר על דיון שהתנהל בבית משפט בדלתיים‬ ‫סגורות אלא ברשות בית המשפט‪.‬יאפשר זאת בית המשפט‪.‬אם מצא‪ .‬או עד סיומו של הדיון הראשון‬ ‫)תיקון מס' ‪(64‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(33‬‬ ‫תשס"ג‪2002 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(41‬‬ ‫תשס"ו‪2005 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(69‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫‪34‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬תישמר ההקלטה בידי בית‬ ‫המשפט‪ .‬עד תום ‪ 48‬שעות מהמועד שבו התייצב החשוד לחקירה‬ ‫או שהיה עליו להתייצב לחקירה‪ .‬השמצה‬ ‫או ביזוי‪ . החלטה שלא להיענות לבקשת בעל דין‬ ‫כאמור תהיה מנומקת בכתב‪.‬אלא אם כן נקבעה בחיקוק הוראה מפורשת אחרת באותו‬ ‫עניין‪.‬‬ ‫)ב( בית המשפט רשאי להורות שלא יירשמו בפרוטוקול דברי גידוף‪ .‬‬ ‫הקלטת דיון‬ ‫)תיקון מס' ‪(51‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫‪68‬ב‪).‬עד או‬ ‫אדם אחר ששמו הוזכר בדיון או לשם מניעת פגיעה חמורה בפרטיות של‬ ‫אחד מהם או לשם מניעת פגיעה בפרטיותו של אדם עם מוגבלות שכלית או‬ ‫של אדם עם מוגבלות נפשית‪ .‬‬ ‫)ג( הקלטה של הדיון לפי סעיף זה לא תיחשב פרוטוקול הדיון‪.‬בתום הדיון או בסמוך לאחר מכן‪ .

‬ ‫)‪ (2‬עיכוב הפרסום שייגרם מהצורך בקבלת אישור בית‬ ‫המשפט לפי פסקת משנה )א(‪ .‬יפרע האיסור עם הגשת כתב האישום‬ ‫נגד החשוד‪ . לעניין זה לא יובאו‬ ‫שבתות ומועדים במניין השעות.‬עלול לסכל את מטרת‬ ‫הפרסום האמורה בפסקת משנה )‪.‬ ‫)‪ (2‬הרשות החוקרת תיידע חשוד שהוא עצור ואינו מיוצג בדבר‬ ‫זכותו לבקש מבית המשפט לאסור את פרסום שמו לפי הוראות‬ ‫סעיף זה וכן תאפשר לו להגיש בקשה לאיסור פרסום שמו‬ ‫באמצעותה‪ .‬אישר כי‬ ‫בנסיבות העניין‪ .‬ ‫)ב( רשות חוקרת פרסמה או ביקשה לפרסם את שם החשוד‪.‬לפי המוקדם מביניהם.‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור‬ ‫ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ .‬מטעמים מיוחדים שנרשמו‪ .‬‬ ‫אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.doc/‬‬ ‫‪nevo.‬‬ ‫לאחר שקצין בדרגת ניצב משנה ומעלה מאגף חקירות‬ ‫ומודיעין במשטרת ישראל‪ .‬‬ ‫ובלבד שהבקשה או ההסכמה ניתנו בידי החשוד עצמו או על‬ ‫ידי בא כוחו‪ .‬יפרע האיסור עם הגשת כתב האישום נגד החשוד‪.co. לעניין זה לא‬ ‫יובאו שבתות ומועדים במניין השעות.‬‬ ‫)ה( בית משפט רשאי לאסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו‬ ‫כתב אישום‪ .‬התקיימו שני‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הפרסום נדרש לצורך איתור חשוד או עד‪ .‬או פרט אחר מפרטי החקירה‪ .‬ובלבד שניתנה לחשוד הזדמנות‬ ‫להשמיע את טענותיו בעניין. אסר בית המשפט כאמור‪ .(1‬לא יחול איסור פרסום שמו של‬ ‫חשוד בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן‪:‬‬ ‫)א( בית המשפט התיר את פרסום שמו של החשוד בשל‬ ‫העניין הציבורי שבפרסום‪ .‬אזהרת הציבור מפני אדם העלול לסכנו או‬ ‫לצורך חיוני אחר.‬או עובד ציבור האחראי על תחום‬ ‫חקירות ומודיעין ברשות חוקרת אחרת‪ .‬רשאי לקבוע הוראות‬ ‫‪35‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬‬ ‫)ה‪ (1) (1‬בית משפט רשאי לאסור פרסום שמו של חשוד שטרם‬ ‫הוגש נגדו כתב אישום או פרט אחר מפרטי החקירה‪ .‬ותיידע את החשוד‬ ‫בדבר אפשרות זו לא יאוחר מ‪ 24-‬שעות מעת מעצרו או לפני‬ ‫שהובא לפני שופט – המוקדם מביניהם.‬ ‫)‪ (2‬על אף הוראות פסקה )‪ .(1‬‬ ‫)ג( החשוד ביקש לפרסם את שמו או הסכים לפרסום שמו‪.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)תיקון מס' ‪(33‬‬ ‫תשס"ג‪2002 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(69‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(33‬‬ ‫תשס"ג‪2002 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(69‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(69‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(69‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫שהתקיים לפני שופט בעניינו‪ . הורה‬ ‫בית המשפט על איסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו‬ ‫כתב אישום‪ .‬בכתב‪.‬תפיסת‬ ‫עבריין נמלט‪ .‬ ‫)‪ (3‬שר המשפטים‪ .‬אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת‪.‬לפי העניין‪ .‬לפי הטופס שבתוספת הרביעית‪ .‬אם ראה כי‬ ‫הדבר עלול לגרום לחשוד נזק חמור ובית המשפט סבר כי יש‬ ‫להעדיף את מניעת הנזק על פני הענין הציבורי שבפרסום.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬אם הדבר עלול לפגוע בחקירה‬ ‫שעל פי דין.

‬לפי העניין‪ .‬דינו כדין מי שפרסם‬ ‫פרסום לפי סעיף ‪)24‬א()‪ (1‬לחוק הנוער )טיפול והשגחה(‪ .‬התש"ך‪.‬שר המשפטים רשאי‪ .‬ותידון לפני דן יחיד‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בקשה לפי סעיף ‪)70‬ה( – לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו‬ ‫נעברה לפי החשד העבירה שבקשר אליה מוגשת הבקשה‪ .‬‬ ‫תוגש לבית המשפט שדן במעצר.doc/‬‬ ‫‪nevo.‬יהיו כמפורט לצדן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בבקשה להתיר פרסום שם חשוד לפי סעיף ‪)70‬ד‪)(2)(1‬א( –‬ ‫החשוד.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .(1‬‬ ‫)ב( אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי למנוע את צירופם של משיבים או מבקשים‬ ‫נוספים בבקשות המפורטות באותו סעיף קטן‪.‬ ‫"שם של חשוד" – לרבות כל פרט אחר שיש בו כדי לזהות את החשוד‪.‬ ‫)‪ (2‬בקשה לפי סעיף ‪)70‬ד‪)(2)(1‬א( או )ה‪ – (1‬לבית משפט השלום‬ ‫שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגורי החשוד‪.‬‬ ‫)ו( העובר על הוראה מהוראות סעיף זה למעט סעיף קטן )ג(‪ .1960-‬‬ ‫בקשה בעניין פרסום‬ ‫שם חשוד‬ ‫)תיקון מס' ‪(69‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫‪70‬א‪) .‬בקשה כאמור באותו סעיף קטן‬ ‫המוגשת לפי סעיף ‪)70‬ד‪)(2)(1‬א( או )ה‪ (1‬בעניין חשוד המוחזק במעצר‪.1996-‬‬ ‫)ג( על אף הוראות סעיף זה‪ .‬או נמצאת היחידה הממונה על חקירת העבירה ברשות‬ ‫החוקרת.‬דינו ‪-‬‬ ‫מאסר ששה חדשים.‬א( בקשה לאסור פרסום שם חשוד לפי סעיף ‪)70‬ה( או )ה‪ (1‬או‬ ‫להתיר פרסום שם חשוד לפי סעיף ‪)70‬ד‪) (2)(1‬בסימן זה – בקשה בעניין‬ ‫פרסום שם חשוד( תוגש לבית משפט שלום כמפורט להלן‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬התשנ"ו‪.‬‬ ‫צדדים לבקשה‬ ‫בעניין פרסום שם‬ ‫חשוד‬ ‫)תיקון מס' ‪(69‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫‪70‬ב‪).‬לקבוע הוראות מיוחדות לעניין בית‬ ‫המשפט שתהא נתונה לו הסמכות המקומית לדון בבקשה בעניין פרסום שם‬ ‫חשוד לאחר שעות העבודה הרגילות של בתי המשפט‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285. טרם התקיים דיון במעצר – תוגש הבקשה‬ ‫לבית משפט המוסמך לדון במעצר לפי סעיף ‪)3‬א( לחוק סדר הדין הפלילי‬ ‫)סמכויות אכיפה – מעצרים(‪ .‬כולה‬ ‫או חלקה‪ .‬א( משיבים בבקשות בעניין פרסום שם חשוד המפורטות בפסקאות‬ ‫שלהלן‪ .co.‬ ‫)‪ (2‬בבקשה לביטול איסור פרסום שם חשוד לפי סעיף ‪70‬ג – החשוד‬ ‫וכל גורם אחר שהיה צד לדיון בבקשה לאסור את פרסום שמו של החשוד לפי‬ ‫סעיף ‪)70‬ה( או )ה‪.(2‬‬ ‫לענין סעיף זה –‬ ‫)ה‪(2‬‬ ‫"חשוד" – מי שנפתחה נגדו חקירה פלילית.‬ ‫"רשות חוקרת" – משטרת ישראל או רשות חוקרת אחרת המוסמכת‬ ‫לחקור על פי דין.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)תיקון מס' ‪(33‬‬ ‫תשס"ג‪2002 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(69‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(64‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫לביצוע פסקה )‪.‬‬ ‫)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א(‪ . העובר על הוראות סעיף קטן )ג(‪ .‬באישור ועדת‬ ‫החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ .

‬לפי המוקדם‪ .‬רשאי להורות על עיכוב ביצועה של ההחלטה שעליה‬ ‫מערער אדם או מבקש לערער‪ .‬לרבות כלי תקשורת‪ .‬עד שהחליט התובע שלא להגיש כתב אישום‪.‬ידון בית המשפט העליון בערעור בדן יחיד‪.(1‬‬ ‫)‪ (2‬התרת פרסום לפי סעיף ‪)70‬א(‪) .‬‬ ‫)ג( בית משפט שנתן החלטה כאמור בפסקאות )‪ (1‬עד )‪ (3‬שבסעיף‬ ‫קטן )א( או בית משפט שדן בערעור או בבקשת רשות ערעור כאמור בסעיף‬ ‫קטן )א( או )ב(‪ .‬להגיש לבית‬ ‫המשפט שנתן את הצו בקשה לביטולו.‬ניתנת לערעור ברשות לבית המשפט העליון בתוך שבעה ימים.(1‬רשאי מי שמעוניין בביטול האיסור‪ .‬אחד המעשים שלהלן‪ .‬‬ ‫תקנות לעניין איסור‬ ‫פרסום‬ ‫)תיקון מס' ‪(69‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫‪70‬ה‪ .‬עליו להראות נסיבות חדשות המצדיקות את בקשת הביטול.‬שר המשפטים רשאי‪ .‬וראייה מראש את‬ ‫ההשפעה האמורה כאפשרות קרובה לודאי כמוה כמטרה להשפיע‪ .‬ ‫)‪ (3‬ביטול איסור פרסום לפי סעיף ‪70‬ג‪.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)ג( רשות חוקרת לא תהיה צד לדיון בבקשה של חשוד לאסור את‬ ‫פרסום שמו לפי סעיף ‪)70‬ה‪ . בית‬ ‫המשפט העליון ידון בבקשת רשות הערעור בדן יחיד והוא רשאי לדחותה על הסף בלא דיון‬ ‫בנוכחות הצדדים.‬‬ ‫)ב( לענין סעיף זה‪" .‬‬ ‫)ד( העובר על הוראות סעיף זה‪ .‬‬ ‫)ב( היה מבקש הביטול כאמור בסעיף קטן )א( צד לבקשה לאיסור‬ ‫הפרסום‪ .‬‬ ‫ערעור על החלטה‬ ‫בעניין פרסום‬ ‫)תיקון מס' ‪(69‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫‪70‬ד‪) .doc/‬‬ ‫‪nevo.‬‬ ‫איסור הפרעה ]ב‪/‬‬ ‫‪[42‬‬ ‫‪) .‬ענין פלילי התלוי ועומד בבית משפט" ‪ -‬משעה‬ ‫שהוגשה לבית המשפט באותו ענין בקשה למתן צו מעצר או משעה שהוגש‬ ‫לו כתב אישום‪ .‬ג( או )ד ‪)(2)(1‬א( או התרת‬ ‫צילום לפי סעיף ‪)70‬ב( רישה.‬דינו ‪ -‬מאסר שנה אחת‪.‬ובית‬ ‫המשפט שלערעור ידון בערעור בדן יחיד‪:‬‬ ‫)‪ (1‬איסור פרסום לפי סעיף ‪)70‬ד(‪) .(1‬אלא אם כן ביקשה זאת‪.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬ואת דרכי הדיון‬ ‫בבקשה‪.‬רשאי בית המשפט‬ ‫)תיקון מס' ‪(32‬‬ ‫תשס"ב‪2002 -‬‬ ‫‪37‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬א( ציווה בית המשפט על איסור פרסום לפי סעיף ‪)70‬ד(‪) .‬‬ ‫)ב( החלטת בית משפט מחוזי בערעור על החלטה כאמור בפסקאות ) ‪ (1‬עד )‪(3‬‬ ‫שבסעיף קטן )א(‪ .‬והכל‬ ‫אם יש בפרסום כדי להשפיע כאמור‪.‬לקבוע את אופן הגשת הבקשה לבית המשפט לאסור או להתיר‬ ‫את פרסום שמו של חשוד לפי הוראות סעיפים ‪ 70‬עד ‪70‬ד‪ .‬ה( או )ה‬ ‫‪ .‬‬ ‫)ג( איסור הפרסום אינו חל על פרסום ידיעה בתום לב על דבר שנאמר‬ ‫או שאירע בישיבה פומבית של בית משפט‪.‬‬ ‫ואם הוגש כתב אישום ‪ -‬עד סיום ההליכים‪.‬באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של‬ ‫הכנסת‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬ב( סיפה‪) .co.72‬א( אדם שבעת דיוני בית משפט עושה באולם בית המשפט‪ .71‬א( לא יפרסם אדם דבר על ענין פלילי התלוי ועומד בבית משפט‬ ‫במטרה להשפיע על מהלך המשפט או על תוצאותיו‪ .‬ה( או )ה‪.‬א( ההחלטות המפורטות להלן ניתנו לערעור בתוך שבעה ימים‪ .‬נסיבות חדשות" – לרבות הזמן שחלף ממועד מתן צו איסור‬ ‫הפרסום‪. ניתנה רשות הערעור‪ .‬לפרק זמן שיקבע ובתנאים שייראו לו‪. בקשת הביטול תידון לפני דן יחיד‪.‬‬ ‫מניעת פגיעה בהליך‬ ‫פלילי ]ב‪[41/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(32‬‬ ‫תשס"ב‪2002 -‬‬ ‫‪) .‬בלשכתו‬ ‫של שופט או סמוך למקום הדיון‪ .‬ ‫לעניין זה‪" .‬‬ ‫בקשה לביטול‬ ‫איסור פרסום‬ ‫)תיקון מס' ‪(69‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫‪70‬ג‪) .

‬לרבות הפקדת דרכון ואיסור יציאה מן הארץ‪.‬לבקשתו‪ .‬רשאי בית המשפט או הרשם –‬ ‫)‪ (1‬לצוות על הבאתו לפני בית המשפט.‬מחצית הקנס האמור בסעיף ‪)40‬‬ ‫‪ (2‬לחוק העונשין‪ .‬‬ ‫)ד( היה לבית המשפט יסוד להניח כי מי שהוזמן להעיד או נצטווה‬ ‫להמציא מסמך לא יתייצב או לא ימציא את המסמך‪ .‬ ‫שר המשפטים יקבע בתקנות‪ .‬לאחר שזימן את הנידון אם ביקש זאת‪.‬לאחר שהתרה באדם שיימנע מהפרעה‬ ‫והוא לא שעה להתראה‪ .‬תשל"ז‪ .1977-‬ואם הוזמן או נצטווה פעם נוספת‬ ‫ולא התייצב או לא המציא את המסמך ‪ -‬מאסר שלא יעלה על‬ ‫חודש ימים או קנס כאמור בסעיף ‪ (2)40‬לחוק האמור‪.‬לעיין שנית במאסר או בקנס‬ ‫שהטיל‪ .‬ורשאי הנשיא או שופט אחר של בית המשפט שלערעור‬ ‫לבטל את הצו או לשנותו לקולה‪.doc/‬‬ ‫‪nevo.‬‬ ‫‪) .‬ואם לא נתן ערובה ‪ -‬לצוות על מעצרו.‬או נצטווה להמציא מסמך ולא‬ ‫המציאו‪ .‬רשאי בית המשפט או‬ ‫הרשם –‬ ‫)‪ (1‬לחייבו במתן ערובה‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬ורשאי הוא‪ .‬להענישו על אתר במאסר עד שלושה חדשים או‬ ‫בקנס‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מתנהג בדרך של אלימות או איומים או בדרך פרועה או‬ ‫מבישה.‬ ‫)‪ (2‬לתת כל צו שימצא לנכון לשם הבטחת ההתייצבות או המצאת‬ ‫המסמך‪ .‬והוא יבטלם אם שוכנע שהמבקש לא‬ ‫התייצב או לא המציא את המסמך מסיבות שלא היתה לו שליטה עליהן‪.73‬א( מי שהוזמן להעיד ולא התייצב‪ .‬‬ ‫)ב( מי שהוטל עליו מאסר או קנס לפי סעיף קטן )א( שלא בפניו‪.‬‬ ‫)ג( סעיף זה לא יחול על מי שנתון באותו ענין לשיפוט משמעתי על פי‬ ‫חוק לשכת עורכי הדין‪ .‬ ‫)‪ (2‬מקים רעש כדי להביע הסכמה או אי‪ -‬הסכמה לפעולה‬ ‫משפטית או להחלטה של בית משפט.‬ ‫)‪ (4‬מפריע בדרך אחרת לדיוני בית המשפט‪.‬תנאיו ותוצאותיו.‬‬ ‫)ב( על עונש שהוטל לפי סעיף קטן )א( יתן בית המשפט מיד הודעה‬ ‫בכתב לנשיא בית המשפט העליון.co.‬באישור ועדת החוקה חוק ומשפט‬ ‫של הכנסת‪ .‬‬ ‫)ג( על החלטה להטיל מאסר או קנס לפי סעיף קטן )א( ועל החלטה‬ ‫לפי סעיף קטן )ב( יתן מיד בית המשפט או הרשם הודעה בכתב לנשיא בית‬ ‫המשפט שלערעור‪ .‬ ‫)‪ (3‬מאיים על פקיד בית המשפט או מפריע לו בצורה אחרת למלא‬ ‫תפקידו.‬אף שלא בפניו‪ .‬והוא נמצא באולם בית המשפט לרגל תפקידו‪.‬‬ ‫רשאי בית המשפט או הרשם‪ .‬‬ ‫‪38‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬להקל בהם או לבטלם‪ .‬‬ ‫לבטל את העונש או לשנותו לקולה‪.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬ ‫)‪ (2‬להטיל עליו‪ .‬הוראות שיחולו על החיוב בערובה‪ . הנשיא‪ .‬או שופט אחר של בית המשפט‬ ‫העליון שהנשיא קבע לכך‪ . על צו כזה יחולו הוראות‬ ‫סעיף ‪73‬א.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)תיקון מס' ‪(38‬‬ ‫תשס"ד‪2004 -‬‬ ‫כפיית ציות ועונש‬ ‫בשל אי ציות ]ב‪/‬‬ ‫‪42‬א[‬ ‫)תיקון מס' ‪(1‬‬ ‫תשמ"ה‪1985 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(1‬‬ ‫תשמ"ה‪1985 -‬‬ ‫לצוות על הרחקתו‪ .‬רשאי‪ .

74‬בלי למעט מן האמור בסעיף ‪)72‬ב(‪ .‬‬ ‫‪73‬ב‪.‬לרבות בהחלטה לפי פסקה זו‪.‬‬ ‫)ו( מי שנעצר על פי צו הבאה ולא שוחרר לפי סעיף קטן )ב(‪ .‬‬ ‫אם נתגלו עובדות חדשות או נשתנו נסיבות והדבר עשוי לשנות את‬ ‫ההחלטה הקודמת.‬כפי שיפורש בצו.‬החלטות בית משפט לפי סעיפים‬ ‫‪ 69 .‬א( ציווה בית המשפט או הרשם לפי סעיף ‪)73‬א()‪ (1‬על הבאת‬ ‫אדם לפניו‪ .‬ייערך צו ההבאה בכתב‪ .‬ומותר לבצעו בכל מקום ובכל עת‪.‬צו‬ ‫עשה‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫צו הבאה‬ ‫)תיקון מס' ‪(1‬‬ ‫תשמ"ה‪1985 -‬‬ ‫עיון חוזר וערר‬ ‫)תיקון מס' ‪(1‬‬ ‫תשמ"ה‪1985 -‬‬ ‫ת"ט תשמ"ו‪1985-‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(58‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(58‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(58‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫סופיותן של החלטות‬ ‫]ב‪[43/‬‬ ‫‪73‬א‪) . כתב ערובה שניתן בפני‬ ‫הקצין יועבר לבית המשפט או הרשם שנתן את הצו.‬‬ ‫)ה( המבצע צו הבאה רשאי‪ .doc/‬‬ ‫‪nevo.‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬הוראות כלליות‬ ‫סמכות כללית לתת‬ ‫סעד ]ב‪[34/‬‬ ‫‪ .‬ניתנה החלטה בעניין מעצר לפי סעיפים ‪)73‬ד( או ‪73‬א)ו(‪ .‬‬ ‫‪ .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬ככל שיראה לנכון‬ ‫בנסיבות שלפניו‪.‬‬ ‫סמכות נגררת ]ב‪/‬‬ ‫‪[35‬‬ ‫‪ . על הערובה יחולו‬ ‫התקנות שהותקנו כאמור בסעיף ‪)73‬ד()‪.‬‬ ‫בבקשה לעיון חוזר בהחלטה שנתן‪ .‬‬ ‫)ד( המבצע צו הבאה יודיע למובא בה בשעה על הצו וימסור לו העתק‬ ‫ממנו‪ .‬כשהצו בידו –‬ ‫)‪ (1‬להיכנס לכל מקום שיש לו יסוד סביר להניח שהמובא נמצא בו.‬‬ ‫)ב( בצו הבאה רשאי בית המשפט או הרשם להורות לקצין משטרה‬ ‫לשחרר את המובא בערובה‪ .‬והוא יצווה על מעצרו או ישחררו בערובה‪.‬צו לא‪-‬תעשה‪ .‬ויפורטו בו שמו של האדם שצווה על‬ ‫הבאתו )להלן ‪ -‬המובא( ותמצית העובדות המהוות יסוד למתן הצו‪.‬צו ביצוע בעין וכל סעד אחר‪ .‬לפני בית המשפט‬ ‫שלערעור שידון בערר בשופט אחד‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬ואם צו המעצר ניתן מאת רשם ‪ -‬לרשם‪.‬ ‫)‪ (2‬להשתמש בכוח סביר נגד אדם או רכוש במידה הדרושה לביצוע‬ ‫הצו‪.75‬כל בית משפט הדן בענין אזרחי מוסמך לתת פסק דין הצהרתי‪ .76‬הובא ענין כדין לפני בית משפט והתעוררה בו דרך אגב שאלה‬ ‫שהכרעתה דרושה לבירור הענין‪ .(1‬‬ ‫)ג( צו הבאה יבוצע בידי שוטר או בידי מי שנקב בית המשפט או הרשם‬ ‫בצו‪ .‬רשאי בית המשפט להכריע בה לצורך אותו‬ ‫ענין אף אם הענין שבשאלה הוא בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר או‬ ‫של בית דין אחר‪.co.68‬ו‪ 72-‬אין אחריהן ולא כלום‪.‬וכן הזמנה לעד או העתק ממנה או צו להמצאת מסמכים או העתק‬ ‫ממנו‪ .‬ ‫)‪ (2‬לערור על החלטה בבקשה לעיון חוזר‪ .‬לפי הענין‪.‬רשאים‬ ‫הצדדים –‬ ‫)‪ (1‬לפנות לבית המשפט‪ .‬יובא‬ ‫לפני בית המשפט או הרשם‪ .

‬רשאי בית המשפט‬ ‫‪40‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫סמכות אזרחית‬ ‫נגררת לפלילית ]ב‪/‬‬ ‫‪35‬א[‬ ‫‪) .‬כמומחה‪ .‬לאחר שפסק הדין בפלילים‬ ‫הפך לחלוט‪ .‬אם ביקש זאת מגיש התביעה.‬הוא בן משפחה של השופט או שקיימת‬ ‫ביניהם קרבה ממשית אחרת.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬שופט לא ישב בדין בידעו שמתקיים‬ ‫)תיקון מס' ‪(38‬‬ ‫תשס"ד‪2004 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(38‬‬ ‫תשס"ד‪2004 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(38‬‬ ‫תשס"ד‪2004 -‬‬ ‫)א‪(1‬‬ ‫אחד מאלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬צד להליך‪ .‬לדון בתביעה האזרחית‪ .‬‬ ‫עילות פסלות‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(38‬‬ ‫תשס"ד‪2004 -‬‬ ‫‪77‬א‪) .(2‬‬ ‫הנוגעת לעורך דין או לבא כוח אחר‪ .‬ ‫)‪ (2‬יש לשופט ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו‪ .‬בא כוחו או עד מרכזי‪ .‬כבורר‪ .‬כמגשר‪ .‬א( שופט לא ישב בדין אם מצא‪ .‬שהתקיימו בו נסיבות המחייבות קבלת‬ ‫היתר לייצוג כאמור בסעיף ‪53‬ב לחוק לשכת עורכי הדין‪ .‬או שלבן משפחה מדרגה ראשונה של השופט‬ ‫יש ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו‪ .‬בבא כוחו או בעד מרכזי‪ .‬אח‪ .‬ ‫לענין סעיף קטן זה –‬ ‫"בן משפחה" – בן זוג‪ .‬ ‫)‪ (3‬בטרם התמנה לשופט היה השופט מעורב באותו ענין הנדון בהליך שלפניו‬ ‫כבא כוח‪ .‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(38‬‬ ‫תשס"ד‪2004 -‬‬ ‫בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(‪ .‬או בדרך דומה‬ ‫אחרת.‬‬ ‫)א‪ (2‬על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו‪)-‬א‪ (1‬שופט רשאי‬ ‫לשבת בדין אם מפאת דחיפות הענין לא ניתן לקיים את ההליך לפני שופט‬ ‫אחר ועלול להיגרם נזק חמור או עיוות דין אם לא ידון בענין‪.77‬א( הורשע אדם בבית משפט שלום או בבית משפט מחוזי והוגשה נגדו ‪-‬‬ ‫ונגדו בלבד ‪ -‬תביעה אזרחית בשל העובדות המהוות את העבירה שבה‬ ‫הורשע‪ .(2)(1‬שופט רשאי לשבת בדין‬ ‫אם העברת הענין לכל שופט אחר לא תשנה את עילת הפסלות‪.‬מוסמך השופט או המותב שהרשיעו‪ .‬‬ ‫)א‪ (3‬על אף האמור בסעיף קטן )א‪ .‬הורה של בן זוג‪ .‬‬ ‫)ב( שר המשפטים יקבע בתקנות את סדרי הדין בתביעה האזרחית‪.‬‬ ‫)ב‪ (1‬התקיימה עילת פסלות לפי סעיף קטן )א‪ (1)(1‬או )‪.‬כיועץ מקצועי‪ .‬אח וכן ילד או בן זוג של‬ ‫כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה אומנת של השופט או‬ ‫שהשופט היה אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו.‬נכד וכן ילד או בן זוג‬ ‫של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה אומנת של השופט או‬ ‫שהשופט היה אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו.‬ילד‪ .‬ ‫"בן משפחה מדרגה ראשונה" – בן זוג‪ .‬הורה‪ .‬ילד‪ .‬יחליט בה אותו שופט לאלתר ולפני‬ ‫שיתן כל החלטה אחרת‪.doc/‬‬ ‫‪nevo.‬בצד להליך או‬ ‫בבא כוחו.‬‬ ‫)ב( נטענה טענת פסלות נגד שופט‪ .co.‬‬ ‫לרבות הוראות בדבר המועד והדרך להגשת התביעה וההליכים בערעור‪.‬מיזמתו או לבקשת בעל דין‪ .‬ ‫"עד מרכזי" – עד שנדרשת הערכת מהימנותו לצורך הכרעה בהליך‪.‬כעד‪ . לענין‬ ‫זה מוסמך בית משפט מחוזי לדון גם אם התביעה לפי שוויה היא בתחום‬ ‫סמכותו של בית משפט שלום‪.‬כי קיימות נסיבות‬ ‫שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט‪.‬בצד‬ ‫להליך‪ .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬הורה‪ .‬סב‪ .

‬‬ ‫)ג( החלטת שופט או בית משפט לפי סעיף זה תהיה מנומקת‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)תיקון מס' ‪(38‬‬ ‫תשס"ד‪2004 -‬‬ ‫העברת ענין למקום‬ ‫אחר ]ב‪[36/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(68‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(68‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(68‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫העברת הליכים‬ ‫אזרחיים והליכים‬ ‫בעבירות תעבורה‬ ‫למקום אחר‬ ‫)תיקון מס' ‪(68‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫להתיר את הייצוג‪ .49‬או ‪ .‬ ‫)‪ (2‬תיק שהועבר לפי סעיף זה‪ .79‬מנהל בתי המשפט לא יעבירנו‬ ‫עוד. החלטת מנהל בתי המשפט‬ ‫להעביר את אותם הליכים טעונה הסמכה של נשיא בית המשפט העליון‬ ‫שאושרה בידי שר המשפטים‪ .(1‬ישקול מנהל בתי המשפט את‬ ‫מידת הפגיעה בצפויה בבעלי הדין כתוצאה מההעברה ואת הבטחת נגישותם של‬ ‫בעלי הדין לבית המשפט.‬ובלבד שהמרחק בין‬ ‫בתי המשפט אינו עולה על ‪ 60‬קילומטרים.78‬א( הליך מסוים שהובא או שיש להביאו לפני בית משפט מחוזי או בית‬ ‫משפט שלום במקום אחד‪ .‬א( מנהל בתי המשפט רשאי להעביר הליכים אזרחיים והליכים‬ ‫בעבירות תעבורה שהוגשו לבית משפט מסוים וטרם החל הדיון בהם‪ . בערעור ידון נשיא בית‬ ‫המשפט העליון‪ .‬בין באותו אזור שיפוט ובין באזור שיפוט סמוך‪. התיר בית המשפט‬ ‫את הייצוג כאמור‪ .‬רשאי נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר של‬ ‫בית המשפט העליון שהוא הסמיכו לכך להורות שיהיה נידון בבית משפט של‬ ‫אותה דרגה במקום אחר.‬או מותב של שופטי בית המשפט העליון‪ .‬לבית‬ ‫משפט אחר של אותה דרגה‪ .‬‬ ‫כדי לאזן את חלוקת עומס הדיונים בין בתי המשפט‪ .‬‬ ‫)ב( בהחלטה לפי סעיף קטן )א( ישקול נשיא בית המשפט העליון או‬ ‫שופט אחר של בית המשפט העליון שהוא הסמיכו לכך‪ .‬‬ ‫)ג( )‪ (1‬בעל דין הרואה את עצמו נפגע מהחלטת מנהל בתי המשפט כאמור בסעיף‬ ‫קטן )א(‪ .‬ולעניין הליכים בעבירות תעבורה – גם התייעצות‬ ‫עם המפקח הכללי של המשטרה או מי שהוא הסמיכו לכך‪.‬לא ישב בדין השופט שלגביו התקיימה עילת הפסלות‪.‬‬ ‫)ג( בית המשפט שאליו הועבר עניין כאמור‪ .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .doc/‬‬ ‫‪nevo.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬רשאי לבקש ממנו לעיין מחדש בהחלטה.‬‬ ‫)ב( מנהל בתי המשפט יפרסם הודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של הנהלת בתי‬ ‫המשפט בדבר העברת הליכים כאמור בסעיף קטן )א(‪.‬לבקשת עורך הדין או בא הכוח‪ .‬‬ ‫)ד( )‪ (1‬תיק שהועבר לפי סעיפים ‪ 78 .‬ ‫)‪ (2‬בהחלטה בבקשה לעיון מחדש לפי פסקה )‪ .co.‬או שופט אחד‪.‬לא יעבירנו עוד‪.‬ ‫)‪ (3‬על החלטה כאמור בפסקה )‪ (2‬ניתן לערער לפני נשיא בית המשפט העליון‬ ‫או שופט אחר של בית המשפט העליון שהוא הסמיכו לכך‪.‬אם מצא כי הנזק שייגרם‬ ‫לצד להליך אם לא יתיר את הייצוג עולה על הנזק שייגרם לצד להליך או‬ ‫לאינטרס הציבורי בשל הפסקת הדיון או החלפת שופט.‬לפי העניין‪ . ובלבד שלא תינתן הוראה לפי סעיף זה לאחר‬ ‫התחלת הדיון אלא בהסכמת השופט שהחל לדון בו‪.‬את המרחק בין בית‬ ‫המשפט שממנו הועבר ההליך לבין בית המשפט שאליו הועבר ואת הבטחת‬ ‫נגישותם של בעלי הדין לבית המשפט‪.‬את‬ ‫מידת הפגיעה הצפויה בבעלי הדין כתוצאה מההעברה‪ .‬מנהל בתי המשפט או בית‬ ‫המשפט שאליו הועבר‪ .‬‬ ‫‪78‬א‪) .‬ורשאי‬ ‫בכל דין לערער עליה לפני בית המשפט העליון.‬לא יעבירנו עוד‪.‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫‪41‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬‬ ‫הכל כפי שיקבע הנשיא‪.

‬‬ ‫)ב( בית המשפט או בית הדין שאליו הועבר ענין כאמור‪ .‬והלה ידון‬ ‫בו כאילו הובא לפניו מלכתחילה‪ .‬‬ ‫)ב( אין באמור בסעיף קטן )א( כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט‬ ‫להציע לבעלי הדין הסדר פשרה או לתת‪ .‬‬ ‫)ו( לא הגיעו בעלי הדין להסדר גישור עד תום התקופה האמורה‬ ‫בסעיף קטן )ה(‪ .‬א( בסעיף זה‪" .‬או לפי בחירתו ‪ -‬באין רשימה כזו‪.‬גישור" ‪ -‬הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין‪ .‬א( בית משפט הדן בענין אזרחי רשאי‪ .‬להעביר‬ ‫ענין שלפניו‪ .‬בהסכמת בעלי הדין‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)ה( בסעיף זה‪" .‬‬ ‫סעד בשל חוסר‬ ‫סמכות ]ב‪[37/‬‬ ‫‪) .79‬א( מצא בית משפט שאין הוא יכול לדון בענין שלפניו מחמת שאינו‬ ‫בסמכותו המקומית או הענינית‪ .co.‬יעכב את ההליכים שלפניו‬ ‫לתקופה שיקבע‪ .‬ ‫"מגשר" ‪ -‬מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסכמה על יישוב‬ ‫סכסוך שביניהם בהליך גישור בדרך של ניהול משא ומתן חופשי‪.‬בהסכמת בעלי הדין‪ .‬בדרך של פשרה‪.‬בלי‬ ‫עורך דינו‪.‬‬ ‫)ב( בעלי הדין‪ .‬והוא בסמכותו של בית משפט או של בית‬ ‫דין אחר‪ .‬‬ ‫ועם כל מי שקשור לסכסוך.‬כולו או מקצתו‪ .‬כולו או מקצתו‪ .‬ורשאי הוא לדון בו מן השלב שאליו הגיע‬ ‫בית המשפט הקודם‪.‬בהסכמת בעלי הדין‪. אולם רשאי בית המשפט‪.‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(30‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(30‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(30‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(30‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(30‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(30‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫‪42‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬התחלת הדיון" ו"הליכים בעבירות תעבורה" –‬ ‫כהגדרתם בסעיף ‪)49‬ד(‪.‬לא ישמשו ראיה בהליך‬ ‫משפטי אזרחי‪.‬‬ ‫)ג( בהליך הגישור רשאי מגשר להיוועד עם בעלי הדין‪ .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬התשכ"ח‪ . ורשאי הוא להיפגש עם בעל דין‪  .‬להעביר תובענה לגישור‪.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬‬ ‫בוררות‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫‪79‬ב‪). לא באו בעלי‬ ‫הדין לידי הסכמה על הבורר‪ .‬‬ ‫לפסוק בענין שלפניו‪ .‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(30‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫"הסדר גישור" ‪ -‬הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שביניהם שהושג‬ ‫בסיומו של הליך גישור.‬תוקף של‬ ‫פסק דין להסדר פשרה שעשו ביניהם‪.‬כדי‬ ‫להביאם לידי הסכמה ליישוב הסכסוך‪ .‬‬ ‫)ה( העביר בית המשפט ענין לגישור‪ .‬רשאי הוא להעבירו לבית המשפט או לבית הדין האחר‪ .‬לבוררות‪ .‬רשאי בית המשפט למנותו מתוך רשימה‬ ‫שהגישו לו בעלי הדין‪ .‬באישור בית המשפט‪ .doc/‬‬ ‫‪nevo.‬א( בית משפט הדן בענין אזרחי רשאי‪ .‬ורשאי הוא להאריך את התקופה בהסכמת בעלי הדין‪.‬יחד או לחוד‪.‬מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו‪.‬לא יעבירנו‬ ‫עוד‪.‬‬ ‫פשרה‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫‪79‬א‪) .‬ימנו את הבורר.1968-‬יחולו על בוררות לפי סעיף‬ ‫זה.‬בהסכמתו‪ .‬‬ ‫)ד( דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור‪ .‬בהסכמתם‪ . אולם "בית המשפט" שבסעיף ‪ 1‬לחוק האמור יהיה בית המשפט‬ ‫שהעביר את הענין לבוררות‪.‬יחודשו ההליכים בבית המשפט.‬להגדיר‬ ‫תנאי הבוררות‪.‬וכן רשאי הוא‪ .‬‬ ‫)ג( הוראות חוק הבוררות‪ .‬‬ ‫)ב( בית המשפט רשאי‪ .‬לבקשת בעלי הדין‪ .‬‬ ‫גישור‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(30‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫‪79‬ג‪) .

‬לחדשם בכל עת לפני תום‬ ‫התקופה האמורה‪. לענין זה‪" . נחלקו הדעות לגבי‬ ‫החומרה של סוג העונש או מידתו‪ .‬המחייבים  הכרעה לחיוב או‬ ‫לזיכוי‪ .‬טעות" ‪-‬‬ ‫טעות לשון‪ .‬תכריע דעת אב‪-‬בית‪-‬הדין‪.‬ויכריע בהתאם.‬ו‪ (5)-‬טעונות אישורה של‬ ‫ועדת החוקה‪ .‬‬ ‫תקנות לענין בוררות‬ ‫וגישור‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(30‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫‪79‬ד‪) .‬‬ ‫)ז( הגיעו בעלי הדין להסדר גישור‪ .‬ ‫רשימת מגשרים שתעמוד לרשות בתי המשפט ובה פרטים‬ ‫)‪2‬ב(‬ ‫לענין המגשר‪ .‬ ‫)‪ (2‬סדרים וכללים בהליך גישור וניהולו.‬לרבות השכלה‬ ‫והכשרה בגישור.‬לתקנם בהחלטה‬ ‫מנומקת‪ .‬ ‫)‪ (4‬הטלת הוצאות בהליכי בוררות וגישור‪ .‬רשאי בית המשפט המוסמך לדון בתובענה נושא‬ ‫הסכסוך לתת להסדר הגישור שהושג ביניהם תוקף של פסק דין‪ .‬ ‫)‪ (2‬לא היתה דעת רוב לענין סוג העונש או מידתו‪ .‬לרבות הנושאים שבהם הוא מתמחה והערכת‬ ‫מיומנותו.‬‬ ‫ובית המשפט יהיה רשאי ליתן להסדר תוקף של פסק דין‪.‬ ‫הכשירות‪ .‬השמטה מקרית‪ .‬תכריע דעת אב‪-‬בית‪-‬הדין‪.‬פליטת קולמוס‪ .‬ ‫)‪ (3‬התעריף המקסימלי לשכר טרחה שישולם לבורר או למגשר על‬ ‫ידי בעלי הדין.‬תכריע דעת הרוב‪.‬יודיע על כך המגשר לבית המשפט‪.‬אף אם לא‬ ‫הוגשה תובענה באותו סכסוך‪.‬ ‫)‪ (5‬אגרות לענין רישום ברשימת המגשרים והערכת מיומנות כאמור‬ ‫בפסקה )‪2‬ב(‪.‬‬ ‫)ב( באין רוב לדעה אחת בענין אזרחי‪ .doc/‬‬ ‫‪nevo.‬טעות בחישוב‪ .80‬‬ ‫תיקון טעות בפסק‬ ‫דין ]ב‪37/‬א[‬ ‫‪) .‬ורשאי הוא לשמוע טענות בעלי הדין לענין זה.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.co.‬הוספת דבר‬ ‫)תיקון מס' ‪(30‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(30‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(30‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(30‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(30‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(30‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫)א( בית משפט הדן במותב ונחלקו דעות השופטים‪ .‬‬ ‫)ג( באין רוב לדעה אחת בענין פלילי –‬ ‫)‪ (1‬יראה בית המשפט אם יש רוב דעות לגבי כל ממצא עובדתי‪.‬‬ ‫)ח( הגיעו צדדים לסכסוך להסכמה על יישוב הסכסוך שביניהם בגישור‬ ‫שנערך לפי חוק זה‪ .‬תצורף הדעה‬ ‫המחמירה יותר לדעה המקילה הקרובה אליה.‬והערכתן.‬א( שר המשפטים רשאי להסדיר בתקנות –‬ ‫)‪ (1‬סדרי מינוי בורר או מגשר.‬הכישורים והניסיון הנדרשים ממגשר המבקש‬ ‫)‪2‬א(‬ ‫להיכלל ברשימת המגשרים כאמור בפסקה )‪2‬ב(‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)תיקון מס' ‪(30‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(30‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫על‪-‬פי בקשה של המגשר או של בעל דין‪ .‬‬ ‫יסוד מיסודות העבירה או נושא אחר‪ .81‬א( מצא בית משפט כי נפלה טעות בפסק דין או בהחלטה אחרת‬ ‫שנתן‪ .‬רשאי הוא‪ .‬חוק ומשפט של הכנסת‪.‬‬ ‫בית משפט שנחלקו‬ ‫בו‬ ‫הדעות‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫‪.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬תוך עשרים ואחד ימים מיום נתינתם‪ .‬‬ ‫)ב( תקנות לפי סעיף קטן )א()‪2‬א(‪ (3) .

‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫באקראי וכיוצא באלה‪.‬‬ ‫בצו‪ .‬וימנה‬ ‫בהסכמת נשיא בית המשפט העליון את מנהל בתי המשפט‪ .‬בין שהוא שופט‬ ‫ובין שאינו שופט‪.‬ ‫)‪ (2‬הוראות בסדרי דין שעובדי המנ"ת מוסמכים לתת.‬באישור שר המשפטים‪ .‬‬ ‫)ב( בהסכמת בעלי הדין רשאי בית המשפט להחליט בכל עת על כל‬ ‫תיקון בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן‪.‬של בית משפט מחוזי או של בית משפט שלום‪.‬לרשם של בית‬ ‫המשפט העליון‪ .‬‬ ‫)ג( תוקנו פסק דין או החלטה אחרת כאמור בסעיף קטן )א( יראו‪ .‬ ‫)‪ (3‬את הכללים שעל פיהם יפעל המנ"ת‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬‬ ‫)ב( תקנות לפי סעיף קטן )א()‪ (3‬טעונות אישור ועדת החוקה חוק‬ ‫ומשפט של הכנסת‪.‬‬ ‫תקנות ]ב‪47/‬‬ ‫סיפה[‬ ‫‪) .‬למנות‬ ‫שופט או אדם הכשיר להתמנות שופט בית משפט שלום‪ .co.‬בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון‪ .‬‬ ‫סדרי מינהל‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫‪) .‬לענין‬ ‫ערעור‪ .‬א( שר המשפטים‪ .‬‬ ‫)א‪ (1‬לעניין סעיפים ‪ 2‬ו‪ 3-‬לחוק‪-‬יסוד‪ :‬השפיטה‪ .‬ ‫)‪ (2‬פרסום פסקי דין של בתי משפט.‬ ‫)‪ (4‬דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה של עדים שהוזמנו להעיד בבתי‬ ‫משפט‪.84‬א( נשיא בית המשפט העליון רשאי‪ .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬‬ ‫)ד( החלטה לפי סעיף קטן )א( אינה ניתנת לערעור אלא בערעור על‬ ‫פסק הדין או ההחלטה האחרת‪.‬יקים‪.‬בבתי המשפט מחלקות לניתוב תיקים )להלן ‪ -‬מנ"ת(‪.‬יראו רשם כאילו‬ ‫היה שופט‪.‬‬ ‫פרק ג'‪ :‬רשמים‬ ‫סימן א'‪ :‬מינוי‬ ‫מינוי רשם ]ב‪ 30/‬ר‪/‬‬ ‫‪[1‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(3‬‬ ‫תשמ"ו‪1986 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(62‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(62‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ב( שר המשפטים יקבע –‬ ‫)‪ (1‬את הכשירויות הנדרשות מעובדים במנ"ת.‬‬ ‫)ב( מנהל בתי המשפט יהיה אחראי בפני השר על ביצועם של סדרי‬ ‫המינהל‪.‬‬ ‫מחלקה לניתוב‬ ‫תיקים‬ ‫)תיקון מס' ‪(30‬‬ ‫תשס"א‪2001 -‬‬ ‫‪82‬א‪) .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .83‬א( שר המשפטים רשאי להסדיר בתקנות –‬ ‫)‪ (1‬ימי הישיבות והפגרות של בתי משפט ולשכות ההוצאה לפועל‬ ‫והטיפול בענינים בימי פגרה.‬‬ ‫)ב( הודעה על המינוי תפורסם ברשומות ומשפורסמה אין עוררין על‬ ‫המינוי‪.82‬א( שר המשפטים יקבע את סדרי המינהל של בתי המשפט‪ .‬את מועד החלטת התיקון כמועד מתן פסק הדין או ההחלטה‬ ‫האחרת‪.doc/‬‬ ‫‪nevo.‬ ‫)‪ (3‬אגרות שיש לשלם בבתי משפט ובמשרדי ההוצאה לפועל‬ ‫והפטור מהן.

‬רשאי הרשם –‬ ‫)‪ (1‬לדרוש ראיה בכתב.000‬שקלים חדשים‪ .‬ ‫)‪ (2‬לעניין הוראות סעיפים ‪ 5‬עד ‪ 11 .7‬עד ‪ 14‬לחוק‪-‬יסוד‪ :‬השפיטה‪.‬התשס"ו‪.‬שבהם מסכימים בעלי‬ ‫הדין למתן פסק דין לפי נוסח מוסכם‪ .5‬א‪16 .1995‬‬ ‫פסק דין באין הגנה‬ ‫]ר‪[3/‬‬ ‫‪ .‬רשאי רשם ליתן פסק דין.‬הצמדה‪ .‬רשאי‪ .‬א( )‪ (1‬על אף האמור בסעיף ‪)84‬א(‪ .‬רשם בכיר יתמנה בידי שר המשפטים‬ ‫לפי בחירת הוועדה.‬‬ ‫‪84‬א‪) .co.‬לרבות תביעה בסדר דין מקוצר שלא‬ ‫ניתנה בה רשות להתגונן‪ .‬והוא אף אם עלה‬ ‫הסכום או השווי לאחר מכן מחמת שערוך‪ .15 .86‬בתובענה שנתבע אינו מתגונן בה‪ .2006-‬‬ ‫)‪ (3‬תובענה אזרחית שבית משפט לענייני משפחה מוסמך לדון בה‬ ‫בהתאם להוראות חוק בית המשפט לענייני משפחה‪ .‬‬ ‫והוראות סעיפים ‪7 . שר המשפטים‪.‬התשל"ה‪.‬‬ ‫)ב( מספר הרשמים הבכירים לא יעלה על ‪ 20‬אחוזים ממספר‬ ‫התקנים של שופטים המכהנים בבתי משפט השלום.11 .‬התשנ"ה‪-‬‬ ‫‪. ורשאי רשם‬ ‫ליתן פסק דין כאמור אם הסכימו בעלי הדין לגופו של ענין ולא הסכימו על‬ ‫סכום הוצאות המשפט‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)תיקון מס' ‪(62‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫מינוי רשם בכיר‬ ‫)תיקון מס' ‪(62‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(62‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫סמכויות מיוחדות‬ ‫]ר‪[2/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(62‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫סמכות לדון‬ ‫בתובענות אזרחיות‬ ‫מסוימות‬ ‫)תיקון מס' ‪(62‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫)ג( בפרק זה –‬ ‫"רשם" ‪ -‬מי שנתמנה רשם לפי סעיף זה ומי שהתמנה לרשם בכיר.46-‬יראו רשם בכיר‬ ‫כאילו היה שופט‪.doc/‬‬ ‫‪nevo.12 .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬א עד ‪ 24‬ו‪ .90‬‬ ‫‪85‬א‪) .‬ ‫"רשם בכיר" – מי שהתמנה לפי סעיף ‪84‬א‪.‬בצו‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬לשנות את‬ ‫המספר האמור‪.‬הוצאות משפט ושכר טרחת עורך‬ ‫דין‪.‬יהיו לרשם הסמכויות המיוחדות האמורות בסעיפים ‪85‬א עד ‪.‬ ‫)‪ (2‬ליתן פסק דין על פי צד אחד נגד אותו נתבע.‬ריבית‪ .85‬על אף האמור בכל דין בדבר סדרי דין ונוהג בבתי משפט אזרחיים‬ ‫ופליליים‪ .‬בין בערכאה ראשונה ובין בערעור‪ .‬לרבות‬ ‫תובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים‪ .9 .‬‬ ‫באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ .‬והרשם ישום ויקבע בפסק הדין את ההוצאות‬ ‫האמורות‪.1975-‬‬ ‫)‪ (2‬תובענה שהוגשה בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית לפי חוק תובענות‬ ‫ייצוגיות‪ .87‬במשפטים‪ .‬‬ ‫)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א(‪ .‬רשם בכיר לא יהיה רשאי לדון באלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תובענה לפיצויים בשל נזקי גוף או תובענה לשיפוי או לפיצוי על תשלומי‬ ‫פנסיה‪ .14 .(2‬‬ ‫פסק דין מוסכם ]ר‪/‬‬ ‫‪[4‬‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (3‬לבטל פסק דין שנתן לפי פסקה )‪.‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬סמכויות רשמים‬ ‫‪ .‬א( רשם בכיר רשאי לדון ולהחליט בתובענה אזרחית שסכום התובענה או שווי‬ ‫הנושא במועד הגשת התובענה אינו עולה על ‪ 50.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬תגמולים וכל הוצאה אחרת ששולמו או שישולמו בשל נזקי גוף‪ .

‬בהתאם לתקנות סדר‬ ‫הדין‪ .‬ ‫)‪ (7‬הוראות בדבר המצאת כתבי בי‪-‬דין‪ .‬‬ ‫עיקול זמני ]ר‪[6/‬‬ ‫‪ .‬חוק ומשפט של‬ ‫הכנסת‪.92‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫הכל בכפוף להוראות סעיף ‪.‬‬ ‫סמכויות שהוענקו‬ ‫בתקנות ]ר‪[10/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(62‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(63‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫‪ .‬להורות‪ .‬לרבות ענינים אלה‪ .‬רשאי רשם של בית משפט שיש לו שיפוט כאמור‬ ‫)תיקון מס' ‪(20‬‬ ‫תשנ"ה‪1995 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(21‬‬ ‫תשנ"ה‪1995 -‬‬ ‫עניני פשיטת רגל‬ ‫]ר‪[9/‬‬ ‫)בוטל(‪.‬ערעור או הליך אחר‪.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .88‬רשם רשאי‪ .‬תש"ם‪) 1980-‬להלן ‪ -‬פקודת פשיטת הרגל(‪.‬ ‫)‪ (4‬החזרת אגרות בית משפט ששולמו בטעות או מחמת שומת‪-‬יתר‬ ‫או מסיבה אחרת.101‬‬ ‫)‪ (10‬מינויו של מנהל חשבונות או רואה חשבון מומחים או של‬ ‫מומחה אחר‪ .93‬בוטל(‪.‬על‪-‬פי בקשה של‬ ‫תובע‪ .(6‬ו‪ .co.‬דחיית תשלומן של אגרות ופטור‬ ‫מהן.‬על פי בקשה או מיזמתו‪ .‬‬ ‫‪ .‬נתבע‪ .‬ ‫)‪ (6‬מינוי אפוטרופסים לדין.doc/‬‬ ‫‪nevo.‬ובלבד שבעניין שההחלטה בו‬ ‫היא החלטה לפי פסקאות )‪ (9) .94‬בעניני פשיטת רגל‪ .‬ולצורך זה ‪ -‬צו לאיסור השימוש‬ ‫במעוקל ולשימורו‪ .‬מערער או משיב‪ .89‬רשם רשאי ליתן צו עיקול זמני‪ .90‬רשם רשאי לדון ולהחליט ולהורות ככל שיראה לנכון בבקשות בכל ענין‬ ‫הנוגע לניהולו של הליך‪ . תקנות המסמיכות רשם לעשות כל דבר‬ ‫שבסדרי דין ונוהג‪ .‬לרבות תחליף המצאה.‬טעונות את אישורה של ועדת החוקה‪ .‬‬ ‫בסעיפים ‪ 172‬ו‪ 173-‬לפקודת פשיטת הרגל –‬ ‫‪46‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬או לפני‬ ‫המשך בהם אם כבר התחיל הבירור בהם.‬‬ ‫בקשות שונות ]ר‪[7/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(62‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (12‬קביעת מועד לחקירתו הפומבית של חייב לפי פקודת פשיטת‬ ‫הרגל ]נוסח חדש[‪ .‬ ‫)‪ (5‬תשלום כסף מקופת בית המשפט.‬גילוי מסמכים והצגתם‬ ‫ומסירת שאלונים.‬ ‫)‪ (2‬מתן רשות לתבוע בחזקת עני‪ .‬ ‫)‪ (9‬בקשות דחופות בנוגע לשמיעת תובענה‪ .‬שהוסמך בתקנות לעשותו.91‬בנוסף לאמור בסעיפים ‪ 85‬עד ‪ 90‬רשאי רשם לעשות כל דבר שבסדרי‬ ‫דין ונוהג‪ .‬שתובענה או ערעור יימחקו מחמת חוסר מעש‪.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .(10)-‬ידון ויחליט רשם בכיר בלבד‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מתן ערובה לתשלום הוצאות המשפט‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫מחיקת הליך ]ר‪[5/‬‬ ‫‪ .‬או של הבא מטעמם.‬במקום שיש צורך בחוות דעת או בדין‪-‬וחשבון של‬ ‫מומחה קודם לבירורם של כל תובענה או הליך אחר‪ .‬רשות לתקן כתב טענות‪ .‬ ‫)‪ (8‬שומת שכר עדים והוצאותיהם והחיוב בהם.‬ ‫)‪ (11‬ארכה לטעון‪ .‬ ‫)‪ (3‬הארכת המועד להגשת ערעור או בקשה לרשות ערעור.‬ורשאי הוא לבטל צווים כאמור‪.‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(21‬‬ ‫תשנ"ה‪1995 -‬‬ ‫‪.

95‬פסק דין והחלטה אחרת של רשם ‪ -‬כמוהם כפסק דין או החלטה אחרת‬ ‫של בית המשפט שבו הוא משמש רשם‪ .‬ניתנת לערעור לפני‬ ‫בית המשפט המחוזי‪ .‬‬ ‫אם ניתנה רשות לכך בגוף ההחלטה‪ .‬שידון בו בשופט אחד‪.‬לענין ערעור‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬החלטת רשם בשאלה אם‬ ‫)ב‪(1‬‬ ‫עניין מסוים הוא עניין כלכלי כמשמעותו בסעיף ‪42‬ב או עניין כלכלי‪-‬מינהלי‬ ‫כמשמעותו בסעיף ‪42‬ג‪ .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬‬ ‫החלטה אחרת של רשם בכיר‪ .‬ואולם החלטת רשם‬ ‫כי עניין מסוים אינו עניין כלכלי ניתנת לערעור אם תוצאת ההחלטה היא‬ ‫שבית המשפט המוסמך הוא בית משפט שלום.‬‬ ‫)ג( החלטה של בית משפט שלום בערעור לפי סעיף קטן )ב(‪ .96‬‬ ‫‪) .‬ניתנת לערעור לפני בית המשפט העליון‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬סמכויות אחרות‬ ‫קביעת פלוגתות‬ ‫מוסכמות ]ר‪[13/‬‬ ‫‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)‪ (1‬לפי בקשתו של חייב בפשיטת רגל‪ .‬ליתן צו כינוס נכסים‬ ‫ולהכריז על החייב כפושט רגל.‬אך בלי לפגוע בסמכותו של בית המשפט‬ ‫לערוך את הפלוגתות מחדש בהתאם לכתבי הטענות‪.‬‬ ‫)ד( החלטה של בית משפט מחוזי בערעור לפי סעיפים קטנים )ב( או )ג(‬ ‫על החלטה אחרת של רשם‪ .‬אם לאו‪ .‬ורשאי בית המשפט לדון בו בשופט אחד‪.‬ ‫)‪ (2‬לנהל חקירות לפי סעיפים ‪ 27‬עד ‪ 59 .doc/‬‬ ‫‪nevo.‬למעט בסוגי החלטות שנקבעו בצו לפי‬ ‫הוראות סעיפים ‪)41‬ג( או ‪)52‬ג(‪ .‬אם ניתנה רשות לכך בגוף ההחלטה או מאת בית‬ ‫המשפט המחוזי או אחד משופטיו‪.‬‬ ‫)ה( פסק דין של רשם של בית המשפט העליון ניתן לערעור לפני בית‬ ‫המשפט העליון‪ .96‬א( פסק דין של רשם של בית משפט שלום או של בית משפט מחוזי‬ ‫דינו‪ .‬‬ ‫על אף האמור בסעיף קטן )ב(‪ . אין באמור בסעיף קטן זה‬ ‫כדי לגרוע מזכותו על פי דין של בעל דין לערער על החלטה כאמור במסגרת‬ ‫ערעור על פסק הדין‪.‬דינה‪ .‬‬ ‫)ב( החלטה אחרת של רשם שאינו רשם בכיר ניתנת לערעור לפני בית‬ ‫המשפט שבו הוא משמש רשם‪ .‬או מאת נשיא בית המשפט העליון או‬ ‫שופט אחר של בית המשפט העליון שנשיאו קבע לכך‪ .97‬רשם רשאי לקבוע פלוגתות מוסכמות להכרעת בית המשפט‪ .‬או מאת בית המשפט‬ ‫העליון‪.‬וליתן צווים בהתאם להוראות אותם סעיפים‪.‬והוא‬ ‫יציין בפרוטוקול את שמות בעלי הדין או עורכי הדין שהתייצבו לפניו ואת‬ ‫הפלוגתות המוסכמות כאמור‪ .32‬ו‪ 60-‬לפקודת‬ ‫פשיטת הרגל‪ .co.‬‬ ‫החלטת רשם‬ ‫כהחלטת בית‬ ‫המשפט ]ר‪[11/‬‬ ‫ערעור על החלטת‬ ‫רשם ]ר‪[12/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(1‬‬ ‫תשמ"ה‪1985 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(3‬‬ ‫תשמ"ו‪1986 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(62‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(62‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(59‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(52‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(52‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(3‬‬ ‫תשמ"ו‪1986 -‬‬ ‫‪ .‬אינה ניתנת לערעור‪ .‬והכל בכפוף לסעיף ‪.‬כפסק דין של בית המשפט שבו הוא משמש רשם‪.‬למעט‬ ‫בסוגי החלטות שנקבעו בצו לפי הוראות סעיף ‪)52‬ג(‪ .‬כדין‬ ‫)א‪(1‬‬ ‫החלטה אחרת של בית המשפט שבו הוא משמש רשם בכיר‪.‬לעניין ערעור‪ .

‬כי מסמך פלוני יוגש למזכיר הראשי של בית‬ ‫המשפט‪ .‬או‬ ‫בהסכמת בעלי הדין או עורכי הדין שלהם‪ .‬‬ ‫פרק ד'‪ :‬הוראות שונות‬ ‫העברת סמכויות‬ ‫]ב‪[45/‬‬ ‫‪.‬‬ ‫והוראות סעיף ‪77‬א יחולו‪.‬הודעה על גמר כהונתו של רשם תפורסם ברשומות‪.‬כי מעשה פלוני או דבר פלוני אפשר‬ ‫חתימה על‬ ‫פסיקתות ]ר‪[16/‬‬ ‫סמכות נוספת ]ר‪/‬‬ ‫‪[20‬‬ ‫הרשם יהיה שמאי‪-‬הוצאות של בית המשפט שבו הוא משמש רשם‪.‬דין רשם שאינו שופט כדין שופט‪.‬רשאי הרשם לעשותו‪.‬יוגש המסמך למשרד בית המשפט‪.‬הכל לפי הענין‪ .‬ובכפוף להוראות פרק זה ‪ -‬גם תקנות הקובעות את הסמכויות‬ ‫והתפקידים של הרשמים בכל הנוגע לסדרי דין ולנוהג של בתי המשפט‪.‬‬ ‫‪ .‬נשיא או סגן נשיא של בית משפט מחוזי או נשיא של בית‬ ‫משפט שלום‪ .‬לענין אתיקה ושיפוט משמעתי של רשם עקב מילוי תפקידיו כרשם‬ ‫ולענין השעייתו מכהונת רשם‪ .‬‬ ‫)ב( כל מקום שנאמר בדין‪ .‬‬ ‫שייעשה בידי פקיד שימנה לכך בית המשפט‪ .‬‬ ‫תובא לפני הרשם‪.‬לפי הנחיות נשיא בית המשפט העליון או‬ ‫המשנה לנשיא‪ .‬‬ ‫שומת הוצאות ]ר‪/‬‬ ‫‪[15‬‬ ‫‪.doc/‬‬ ‫‪nevo.‬לענין טענת פסלות נגד רשם‪ .‬‬ ‫הליך או ערעור לדיון ולהוציא לשם כך את ההודעות הדרושות‪.‬‬ ‫פסלות‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫‪105‬ב‪ .‬של בית משפט מחוזי ושל בית משפט שלום וימלא כל‬ ‫תפקיד שניתן להם‪.98‬כל שאלה בדבר שומת אגרת בית המשפט בתובענה‪ . אך רשם שאינו שופט לא יהא מוסמך‬ ‫לשפיטה פלילית ולשפיטה לפי סעיף ‪)72‬א(‪.105‬א( הרשם ישמש בכל סמכות שניתנה למזכיר הראשי של בית‬ ‫המשפט העליון‪ .101‬רשם יהיה אחראי לעריכת רשימת המשפטים שלפני בית המשפט‬ ‫ולפני שופטים בלשכותיהם‪ .99‬‬ ‫‪ .‬ורשאי הוא על פי בקשת תובע או מערער‪ .107‬‬ ‫)א( כל סמכות מינהלית וכל סמכות להתקין תקנות סדרי דין‬ ‫‪48‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬בענין או בהליך‪.‬‬ ‫השבעה וקבלת‬ ‫תצהיר‬ ‫‪.‬‬ ‫אתיקה ומשמעת‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫‪105‬א‪ .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .102‬‬ ‫‪ .106‬שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין לערעורים לפי פרק‬ ‫זה‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫שומת אגרות בית‬ ‫המשפט ]ר‪[14/‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫כל שבועה או תצהיר יכולים להינתן בפני רשם‪.‬‬ ‫הודעה על גמר‬ ‫כהונה‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪]-‬ר‪22/‬‬ ‫תקנות‬ ‫‪1992‬‬ ‫סיפה[‬ ‫‪105‬ג‪ .‬לקבוע ברשימה כל תובענה‪.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬דין רשם שאינו שופט כדין שופט‪.‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬הוראות שונות‬ ‫תחולת הוראות‬ ‫]ב‪[44/‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(16‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(62‬‬ ‫תשע"א‪2011 -‬‬ ‫‪ .100‬רשם רשאי לחתום על פסיקתות של פסקי דין ושל החלטות אחרות‬ ‫רשימת המשפטים‬ ‫והודעה על הדיון‬ ‫בהם ]ר‪[17/‬‬ ‫‪ .co.‬‬ ‫הרשם יבוא במקום‬ ‫המזכיר הראשי‬ ‫]ר‪[21/‬‬ ‫‪) .104‬הוראות סעיפים ‪ 68‬עד ‪79‬ג ו‪ 81-‬יחולו על רשם ועל הדיונים לפניו‬ ‫בהתאם לסמכויות הנתונות לו לפי כל דין.103‬כל מקום שנאמר בדין‪ .‬‬ ‫של בית המשפט‪.

‬ ‫)‪ (2‬דרכי גביית התשלומים.‬או מוסר לסמכותם ענינים נוספים.‬ ‫)‪ (4‬התחשבות ביכולתו הכספית של בעל הדין.(4‬שתשולם על‪-‬ידי בעל דין בהליך אזרחי בדרך‬ ‫שתיקבע בתקנות‪.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .108‬א( שר המשפטים רשאי להסדיר בתקנות סדרי דין את סדרי הדין‬ ‫והנוהג לפני בתי משפט‪ .‬רשמים ולשכות הוצאה לפועל‪ .‬ ‫)‪ (2‬המוציא ענינים מסויימים מסמכותם של בתי המשפט שחוק זה‬ ‫דן בהם‪ .‬‬ ‫שמירת חוקים ]ב‪/‬‬ ‫‪[49‬‬ ‫‪.‬ ‫)‪ (4‬השולל זכות ערעור או מתנה לה תנאים‪.46/‬ב‪)8/‬ד(‪.‬‬ ‫לרבות –‬ ‫)‪ (1‬סוגי ההליכים בהם ניתן להטיל את התשלומים.‬במהלכו או עם סיומו וכן לשנות עם סיום ההליך‬ ‫החלטה שניתנה קודם לכן לענין זה.‬נתונות לשר המשפטים‪.‬בין ידנית‬ ‫ובין במכשיר הקלטה או באמצעים אחרים )להלן ‪ -‬התשלומים(‪.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫שהוענקו לזקן השופטים‪ .‬‬ ‫‪49‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.‬‬ ‫ביצוע ותקנות ]ש‪/‬‬ ‫‪ 28‬רישה ב‪47/‬‬ ‫רישה‬ ‫ר‪ 22/‬רישה ת‪[10/‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ב‪)9/‬ד([‬ ‫‪) .‬‬ ‫תקנות סדרי דין‬ ‫]ב‪ .‬ ‫)‪ (2‬הארכת מועדים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג‪ .co.‬ ‫ת"ט תשמ"ט‪1989 -‬‬ ‫)‪ (5‬קביעת אגרה מיוחדת שתיועד למימון רישום פרוטוקולים‬ ‫כאמור בפסקה )‪ .‬אף אם‬ ‫נקבעו בחיקוק.109‬‬ ‫לביצועו‪.‬במידה שלא נקבעו‬ ‫בחוק‪ .‬‬ ‫לרבות סדרי הבקשות לדיון נוסף ולמשפט חוזר ומועדי הגשתן.‬ובהם –‬ ‫)‪ (1‬כל הנוגע לערעורים‪ .‬ ‫)‪ (3‬הטלת הוצאות משפט‪ .‬ ‫)‪ (3‬הקובע לבית משפט הרכב מסויים או סדרי דין מסויימים לדיון‬ ‫בענינים מסויימים.‬תוך מתן אפשרות להטילם‬ ‫לפני ההליך‪ .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬לדיון נוסף ולמשפט חוזר לפי פרק ב'‪.110‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(7‬‬ ‫תשמ"ט‪1989 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(7‬‬ ‫תשמ"ט‪1989 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(7‬‬ ‫תשמ"ט‪1989 -‬‬ ‫שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות‬ ‫חוק זה אינו גורע מכל חוק אחר –‬ ‫)‪ (1‬הדן בבתי משפט אחרים או בבתי דין אחרים.‬ ‫)‪ (3‬מועדי הטלתם של התשלומים‪ .‬ ‫)‪ (4‬קביעת שיעורי התשלומים שרשאי בית משפט או רשם לחייב‬ ‫בהם בעל דין בהליך אזרחי עבור רישום פרוטוקול הדיון‪ .doc/‬‬ ‫‪nevo.‬הערכתן וקביעת תעריף לשכר טרחה‬ ‫של עורכי דין שבית משפט או רשם רשאי להקציב להם בעד‬ ‫פעולותיהם לפניו.‬‬ ‫)ב( כל סמכות שיפוטית שהוענקה לזקן השופטים נתונה לנשיא בית‬ ‫המשפט העליון ולמשנה לנשיא בית המשפט העליון‪.‬‬ ‫)ב( תקנות לפי סעיף קטן )א()‪ (4‬ו‪ (5)-‬טעונות אישורה של ועדת‬ ‫החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪.

329‬עד ‪ 333 .2005-‬‬ ‫עבירה לפי סעיף ‪ 113‬לחוק הספנות )ימאים(‪ .1957-‬רואים‬ ‫אותו כאילו נתמנה על פי חוק זה‪.12‬‬ ‫‪. ‪ 369‬עד ‪377 .‬התשל"ג‪.10‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.111‬א( מי שכיהן כשופט ערב תחילתו של חוק השופטים‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫הוראות מעבר‬ ‫]ש‪)27/‬א(‪ .450 .‬ר‪/‬‬ ‫‪)50‬ג([‬ ‫‪) .1945 .1953‬רואים אותו כאילו נתמנה על פי חוק זה‪.2‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(60‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫‪.404‬ו‪-‬‬ ‫‪ 407‬בנסיבות המתוארות בסעיף ‪413 .(5‬עד ‪ 406 .‬התשי"ד‪-‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫)ב( רשם שכיהן ערב תחילתו של חוק בתי המשפט‪ .390 .co.‬תשל"ז‪:1977-‬‬ ‫‪ 111 .1986-‬‬ ‫עבירות לפי סעיף ‪ 209‬לפקודת המכס‪.169 .9‬‬ ‫עבירה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת מניעת טרור‪ .456 .11‬‬ ‫‪.1973-‬‬ ‫עבירה לפי סעיף ‪64‬א)ג( לפקודת התעבורה‪.165 .8‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫עבירות לפי הסעיפים הבאים של חוק העונשין‪ .1948-‬‬ ‫עבירה לפי סעיף ‪ 4‬לחוק מניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(‪ .3‬‬ ‫‪.448‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(60‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫‪.408‬יא.327 .‬‬ ‫עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[‪ .115 .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬‬ ‫תוספת ראשונה‬ ‫)סעיף ‪(37‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(9‬‬ ‫תש"ן‪1989 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪6‬ב(‬ ‫תשמ"ח‪1988 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(12‬‬ ‫תשנ"א‪1991 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(19‬‬ ‫תשנ"ה‪1995 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(48‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(60‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫חלק א'‬ ‫‪.112‬ב‪ 245 .‬התשס"ג‪.108 .106 .‬‬ ‫עבירה לפי תקנה ‪ 85‬לתקנות ההגנה )שעת חירום(‪.375‬א)א()‪ 402 .(1)259‬‬ ‫‪ 330 .336 .157 .‬ו‪ 60-‬לפקודת התעבורה‪.‬תשי"ז‪ .‬‬ ‫‪50‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.2003-‬‬ ‫עבירה לפי סעיף ‪ 3‬לחוק איסור הלבנת הון‪ .1973-‬‬ ‫עבירה לפי סעיף ‪ 3‬לחוק מאבק בארגוני פשיעה‪ .335‬‬ ‫‪)348‬ב(.‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(8‬‬ ‫תשמ"ט‪1989 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(34‬‬ ‫תשס"ג‪2003 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(35‬‬ ‫תשס"ג‪2003 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(60‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(60‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(60‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(60‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(60‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(60‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(66‬‬ ‫תשע"ב‪2011 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(16‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(15‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫‪.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .doc/‬‬ ‫‪nevo.302 .‬‬ ‫תשכ"ט‪.290 .‬‬ ‫עבירה לפי סעיף ‪ 8‬לחוק איסור מימון טרור‪ .454 . ‪.102 .‬התשס"ה‪.6‬‬ ‫‪.‬ועבירה לפי‬ ‫סעיף ‪ 8‬לחוק האמור‪.13‬‬ ‫חלק ב'‬ ‫‪.‬תשי"ג‪-‬‬ ‫‪ .114 .‬תשל"ג‪.‬התש"ס‪.‬התש"ח‪.5‬‬ ‫‪.1954‬למעט בנסיבות שבהן העונש הוא מאסר עולם‪ .1969-‬‬ ‫עבירה לפי סעיף ‪ 89‬לחוק הדואר‪ .1‬‬ ‫ערעורים לפי סעיפים ‪)52‬ב(‪ 55 .7‬‬ ‫עבירה לפי סעיף ‪)117‬א( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[‪. ‪.332‬בנסיבות המתוארות בסעיף ‪. ‪)214 .‬התשמ"ו‪.(2‬ו‪-‬‬ ‫‪ 246‬בנסיבות המתוארות בסעיף ‪249‬א.144 .2000-‬‬ ‫‪.100‬למעט בנסיבות שבהן העונש הוא‬ ‫מאסר עולם.298 .

392‬ו‪.‬תשי"ט‪.17‬פקודת המכרות‪.‬תשכ"ד‪.2008-‬‬ ‫פקודת בריאות העם‪.‬‬ ‫פקודת הכלבת‪.9‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.1940 .‬תשמ"ג‪.‬‬ ‫התשכ"ח‪.‬תשכ"ב‪.1977-‬הקבועות בסימן ה' לפרק ט'‬ ‫ובסעיפים ‪ 423 .12‬‬ ‫‪.doc/‬‬ ‫‪nevo.7‬‬ ‫‪.‬תשמ"ג‪.5‬‬ ‫‪.‬תשל"ז‪ .‬התשס"ח‪.1964-‬‬ ‫חוק לימוד חובה‪ .1963-‬‬ ‫חוק הרשויות המקומיות )ביוב(‪ .10‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪4‬א‪.1983-‬‬ ‫הפרק השלישי לחוק ההתגוננות האזרחית‪ .393 .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫פקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[‪ .415 .11‬‬ ‫‪.1963-‬‬ ‫חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה‪ .‬תש"ט‪.‬תשי"א‪.1961-‬‬ ‫חוק אוויר נקי‪ .‬‬ ‫חוק הסדרת מקומות רחצה‪ .8‬‬ ‫‪.1951-‬‬ ‫פקודת העיריות )אספקת מים(‪.1968-‬‬ ‫‪ .14‬‬ ‫‪.‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫תוספת שניה‬ ‫)תיקון מס' ‪(16‬‬ ‫תשנ"ב‪1992 -‬‬ ‫)סעיף ‪(51‬‬ ‫חלק א'‬ ‫עבירות לפי חוק העונשין‪ .2‬‬ ‫‪.1968‬‬ ‫חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל‪ .1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫סעיפים ‪ 196 .1983-‬‬ ‫‪ .‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬תשל"ז‪ 1977-‬וסעיפים ‪265‬‬ ‫ו‪ 266-‬לחוק האמור – לגבי חותם שהוטבע מכוח חוק רישוי עסקים‪.‬תשכ"א‪.15‬‬ ‫)סעיף ‪(55‬‬ ‫חוק רישוי עסקים‪ .il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬תשל"ג‪.1936 .co.424-‬‬ ‫חלק ב'‬ ‫עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[‪ .3‬‬ ‫‪.16‬חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים‪ .1973-‬‬ ‫צו תשס"ג‪2003 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(54‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(72‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫צו תשס"ג‪2003 -‬‬ ‫צו תשס"ה‪2005 -‬‬ ‫תוספת שלישית‬ ‫‪.1959-‬‬ ‫חוק למניעת מפגעים‪ .‬תשכ"ג‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.1962-‬‬ ‫)נמחק(‪.195‬ו‪ 490-‬לחוק העונשין‪ .1949-‬‬ ‫חוק הבטיחות במקומות ציבוריים‪ .‬תשכ"ח–‪.‬תשכ"ג‪.

2007-‬לעניין עבירות לפי סעיף‬ ‫‪)15‬א()‪ (3) .1964-‬‬ ‫צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בשר טחון(‪ .‬תשמ"ד‪.25‬‬ ‫‪.39‬חוק שמירת הסביבה החופית‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫‪.1984-‬‬ ‫תקנות שעת‪-‬חירום )אבטחת מוסדות חינוך(‪ .1961-‬‬ ‫תקנות מחלות בעלי חיים )שחיטת בהמות(‪ .1987‬‬ ‫חוק בנינים ציבוריים )מיתקני שתיה למים צוננים(‪ .‬התשס"ז‪ .‬תשמ"ז‪.‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .1993-‬‬ ‫חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות‪ .41‬חוק להסדרת הטיפול באריזות‪ .1975-‬‬ ‫חוק חג המצות )איסורי חמץ(‪ .1959-‬‬ ‫חוק להסדרת הפיקוח על כלבים‪ .(4)-‬לפי סעיף ‪)15‬א()‪ (5‬לחוק האמור – לעניין‬ ‫רישום לפי סעיף ‪)9‬ב(‪ .27‬‬ ‫‪.‬‬ ‫חוק שמירת הנקיון‪ .‬‬ ‫תקנות התעבורה )סדרי תנועה ושמירת הבטחון בכרמלית בחיפה(‪.34‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫‪23‬א‪.‬התשי"ט‪.‬התשנ"ד‪.1969-‬‬ ‫חוק המים‪ .24‬‬ ‫צו תשמ"ז‪1987 -‬‬ ‫‪.29‬‬ ‫‪.2011-‬לעניין עבירות לפי‬ ‫סעיף ‪)31‬א()‪ (1‬או )‪) .30‬‬ ‫‪.1986-‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(5‬‬ ‫תשמ"ז‪1987 -‬‬ ‫‪.32‬‬ ‫‪.33‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(50‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(50‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫צו תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(1‬‬ ‫תשמ"ה‪1985 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(4‬‬ ‫תשמ"ו‪1986 -‬‬ ‫צו תש"ס‪2000 -‬‬ ‫‪.37‬פקודת היערות‪.‬התשע"א‪ .‬התשנ"ט‪ .‬התש"ך‪.(2‬ב()‪ (2‬ו‪)-‬ג()‪ (2‬וכן עבירות לפי סעיף ‪32‬‬ ‫לחוק האמור לעניין העבירות האמורות‪.1943 .‬התשנ"ז‪.‬תשמ"ז‪-‬‬ ‫‪.35‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(50‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫צו תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫‪.doc/‬‬ ‫‪nevo.2004-‬‬ ‫‪ .18‬‬ ‫‪.‬ולפי סעיף ‪ 16‬לעניין העבירות האמורות בפרט‬ ‫זה‪.co.‬תשל"ד‪.36‬‬ ‫צו תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫‪ .1966-‬‬ ‫חוק החומרים המסוכנים‪ .2006-‬‬ ‫‪ .1956-‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים‪ .‬‬ ‫‪ .‬תשכ"ט‪.28‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫‪.1974-‬‬ ‫תקנות שימור חיפה )אגף הכרמל(‪.‬התשס"ג‪.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .31‬‬ ‫‪.‬תשכ"ד‪.22‬‬ ‫‪.‬התשס"ו‪.(1‬ו‪ .1994-‬‬ ‫חוק הפיקדון על מכלי משקה‪ .‬התשכ"ו‪.‬התשנ"ג‪ .‬תשמ"ו‪.‬תשל"ו‪.2002-‬‬ ‫חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים‪ .‬‬ ‫חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(‪ .26‬‬ ‫‪.1997-‬‬ ‫תקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(‪ .‬התשס"ד‪.40‬חוק הקרינה הבלתי מייננת‪ .‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(17‬‬ ‫תשנ"ג‪1993 -‬‬ ‫צו תש"ס‪2000 -‬‬ ‫צו תשס"ב‪2002 -‬‬ ‫צו תשס"ה‪2005 -‬‬ ‫צו תשס"ה‪2005 -‬‬ ‫צו תשס"ה‪2005 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(50‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(50‬‬ ‫תשס"ח‪2008 -‬‬ ‫צו תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫צו תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫צו תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫צו תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים(‪ .‬תשנ"ג‪.‬‬ ‫תשכ"א‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.1999-‬לעניין עבירות לפי‬ ‫סעיף ‪)18‬א()‪ (3‬ולפי סעיף ‪ 19‬לעניין העבירות האמורות בפרט זה‪.‬התשט"ז‪.1993-‬לעניין עבירות לפי סעיפים‬ ‫‪ 15‬ו‪16-‬ב‪.1960-‬‬ ‫חוק הדרכים )שילוט(‪ .1986-‬‬ ‫חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור‪ .20‬‬ ‫‪.38‬חוק הגנת הצומח‪ .

‫חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[‪ .‬תשמ"ד‪1984-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫תוספת רביעית‬ ‫)סעיף ‪(70‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(69‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫]בקשה לאיסור פרסום שם של חשוד או פרטים אחרים[‬ ‫משה נסים‬ ‫שר המשפטים‬ ‫לוח השוואה‬ ‫הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה‪ .doc/‬‬ ‫‪nevo.il‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬חקיקה ועוד באתר נבו ‪ -‬הקש‬ ‫כאן‬ ‫‪53‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/184690285.co.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful