‫חוק החוזים האחידים‪ ,‬תשמ"ג‪1982-‬‬

‫נוסח מלא ומעודכן‬

‫חוק החוזים האחידים‪ ,‬תשמ"ג‪1982-‬‬
‫משפט פרטי וכלכלה – חיובים – חוזים – חוזים אחידים‬

‫תוכן ענינים‬
‫סעיף ‪1‬‬
‫סעיף ‪2‬‬
‫סעיף ‪3‬‬
‫סעיף ‪4‬‬
‫סעיף ‪5‬‬
‫סעיף ‪6‬‬
‫סעיף ‪7‬‬
‫סעיף ‪8‬‬
‫סעיף ‪9‬‬
‫סעיף ‪10‬‬
‫סעיף ‪11‬‬
‫סעיף ‪12‬‬
‫סעיף ‪13‬‬
‫סעיף ‪14‬‬
‫סעיף ‪15‬‬
‫סעיף ‪16‬‬
‫סעיף ‪17‬‬
‫סעיף ‪18‬‬
‫סעיף ‪19‬‬
‫סעיף ‪20‬‬
‫סעיף ‪21‬‬
‫סעיף ‪22‬‬
‫סעיף ‪23‬‬
‫סעיף ‪24‬‬
‫סעיף ‪25‬‬
‫סעיף ‪26‬‬
‫סעיף ‪27‬‬

‫פרק א‪ :‬הוראות יסוד‬
‫מטרת החוק‬
‫הגדרות‬
‫תנאי מקפח וביטולו‬
‫חזקות‬
‫הגבלת זכות הפניה לערכאות‬
‫פרק ב‪ :‬בית הדין לחוזים אחידים‬
‫בית הדין וחבריו‬
‫מותב בית הדין‬
‫ניגוד ענינים‬
‫ראיות וסדרי דין‬
‫ערעור‬
‫ספר החלטות ופרסום‬
‫פרק ג‪ :‬אישור חוזה אחיד‬
‫בקשה לאישור חוזה אחיד‬
‫אישור חוזה‬
‫כוחו של אישור‬
‫ציון אישור‬
‫פרק ד‪ :‬ביטול תנאי מקפח‬
‫בקשה לבית הדין לבטל תנאי מקפח‬
‫ביטול ושינוי תנאי בבית הדין‬
‫כוחם של ביטול ושינוי בבית הדין‬
‫ביטול ושינוי תנאי בבית משפט‬
‫הודעה על טענת תנאי מקפח‬
‫דיון מקביל‬
‫פרק ה‪ :‬הוראות שונות‬
‫דין המדינה‬
‫סייגים לתחולה‬
‫שמירת דינים‬
‫ביצוע ותקנות‬
‫ביטול‬
‫תחילה‪ ,‬תחולה והוראות מעבר תטתשמד ‪*1984‬‬

‫‪1‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/184691562.doc/‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬

‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬

6.1‬‬ ‫‪ .‬תשמ"ג‪1982-‬‬ ‫*‬ ‫פרק א'‪ :‬הוראות יסוד‬ ‫מטרת החוק‬ ‫הגדרות‬ ‫‪.‫חוק החוזים האחידים‪ .il‬‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/184691562.‬בהתאם להוראות חוק זה‪ .‬מאחריות‬ ‫שהיתה מוטלת עליו על פי דין אילולא אותו תנאי‪ .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪nevo.‬ולמעט תניה שספק ולקוח הסכימו עליה‬ ‫במיוחד לצורך חוזה מסויים.2010‬עמ' ‪) 514‬ה"ח הכנסת תש"ע מס' ‪ 310‬עמ'‬ ‫‪ – (110‬תיקון מס' ‪ .doc/‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬לרבות תניה המאוזכרת בו וכן כל תניה‬ ‫אחרת שהיא חלק מההתקשרות‪ .‬או המסייג‬ ‫באופן בלתי סביר את האחריות שהיתה מוטלת עליו מכוח החוזה‬ ‫אילולא אותו תנאי.7.‬תשמ"ג‪1982-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫חוק החוזים האחידים‪ .‬נקבעו מראש‬ ‫בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי‬ ‫מסויימים במספרם או בזהותם.(2006‬תשס"ו‪ .2012‬עמ' ‪) 482‬ה"ח הכנסת תשע"ב מס' ‪461‬‬ ‫עמ' ‪ – (176‬תיקון מס' ‪ .1984‬עמ' ‪.‬‬ ‫"חוזה אחיד" ‪ -‬נוסח של חוזה שתנאיו‪ .‬‬ ‫ס"ח תשע"ב מס' ‪ 2367‬מיום ‪ 12.‬‬ ‫תנאי מקפח וביטולו‬ ‫‪ .‬באופן מלא או חלקי‪ .‬ ‫"תנאי" ‪ -‬תניה בחוזה אחיד‪ .2006‬‬ ‫ס"ח תש"ע מס' ‪ 2241‬מיום ‪ 3.‬ואחת היא‬ ‫אם הוא הנותן או המקבל של דבר.‬‬ ‫ואחת היא אם הוא המקבל או הנותן של דבר.4‬תחילתו ארבעה חודשים מיום פרסומו‪.‬ ‫"לקוח" ‪ -‬מי שספק מציע לו שהתקשרות ביניהם תהיה לפי חוזה אחיד‪.‬כולם או מקצתם‪ .‬ ‫"ספק" ‪ -‬מי שמציע שהתקשרות עמו תהיה לפי חוזה אחיד‪ .‬‬ ‫ת"ט ס"ח תשמ"ד מס' ‪ 1113‬מיום ‪ 30.2006‬עמ' ‪) 322‬ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ‪236‬‬ ‫עמ' ‪ – (298‬תיקון מס' ‪ 2‬בסעיף ‪ 26‬לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה‬ ‫להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ‪ .(30‬תחילתו ‪ 6‬חדשים מיום פרסומו‪.3‬תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו ור' סעיף ‪ 6‬לענין הוראת‬ ‫מעבר‪.1982‬עמ' ‪) 8‬ה"ח תשמ"ב מס' ‪ 1556‬עמ'‬ ‫‪ .‬‬ ‫חזקות‬ ‫‪.3.7.‬להשעות או‬ ‫* פורסם ס"ח תשמ"ג מס' ‪ 1068‬מיום ‪ 7.12.‬תנאי‬ ‫בחוזה אחיד שיש בו ‪ -‬בשים לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות ‪ -‬משום‬ ‫קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק העלול להביא לידי‬ ‫קיפוח לקוחות )להלן ‪ -‬תנאי מקפח(‪.98‬‬ ‫תוקן ס"ח תשס"ד מס' ‪ 1941‬מיום ‪ 9.co.1.2‬בחוק זה –‬ ‫חוק זה מטרתו להגן על לקוחות מפני תנאים מקפחים בחוזים אחידים‪.2004‬עמ' ‪) 389‬ה"ח תשס"ב מס' ‪ 3135‬עמ'‬ ‫‪ – (662‬תיקון מס' ‪.4‬‬ ‫חזקה על התנאים הבאים שהם מקפחים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תנאי הפוטר את הספק‪ .3‬בית משפט ובית הדין יבטלו או ישנו‪ .‬ ‫"בית הדין" ‪ -‬בית הדין לחוזים אחידים המוקם לפי חוק זה‪.6.2006-‬תחילתו‬ ‫ביום ‪.‬ ‫)‪ (2‬תנאי המקנה לספק זכות בלתי סבירה לבטל‪ .1‬‬ ‫ס"ח תשס"ו מס' ‪ 2057‬מיום ‪ 15.6.

6‬א( מוקם בזה בית דין לחוזים אחידים‪.co.‬או להיזקק להליכי משפט אחרים‪.doc/‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .5‬תנאי בחוזה אחיד השולל או המגביל את זכות הלקוח לפנות לערכאות‬ ‫משפטיות ‪ -‬בטל‪.‬‬ ‫)ו( הודעה על מינוי חברי בית הדין תפורסם ברשומות‪.‬‬ ‫)ג( אב בית הדין וממלא מקומו יהיו שופטים של בית משפט מחוזי‬ ‫שימנה שר המשפטים בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון‪.il‬‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/184691562.‬‬ ‫ולאחר כריתת החוזה‪ .‬‬ ‫והכל למעט הסכם בוררות מקובל.‬לפי החוזה‪.‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(1‬‬ ‫תשס"ד‪2004 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(4‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫הגבלת זכות הפניה‬ ‫לערכאות‬ ‫‪ .‬או המגביל בדרך אחרת את חופש הלקוח להתקשר‬ ‫או לא להתקשר עם אדם אחר.‬‬ ‫פרק ב'‪ :‬בית הדין לחוזים אחידים‬ ‫בית הדין וחבריו‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ב( מספר חברי בית הדין לא יעלה על שנים עשר‪.‬ ‫)‪ (9‬תנאי המתנה על הוראת דין בדבר מקום שיפוט או המקנה לספק זכות‬ ‫בלעדית לבחירת מקום השיפוט או הבוררות שבהם יתברר סכסוך.‬תשמ"ג‪1982-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫לדחות את ביצוע החוזה‪ .‬ ‫)‪ (7‬תנאי המטיל את ההוכחה על מי שנטל זה לא היה עליו אילולא‬ ‫אותו תנאי.‬או בדרישה בלתי סבירה אחרת.‬אולם אב בית הדין או ממלא מקומו רשאי‬ ‫‪3‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪nevo. מספר החברים שהם עובדי המדינה לא יעלה על‬ ‫שליש מכלל החברים שימנה השר לפי סעיף קטן זה‪.‬‬ ‫)ה( תקופת כהונתם של חברי בית הדין תהיה שלוש שנים‪.‬כך שירידה של המדד או עלייה שלו לא תזכה את‬ ‫הלקוח‪.‬זולת אם השינוי נובע מגורמים שאינם בשליטת‬ ‫הספק.‬ ‫)‪ (10‬תנאי הקובע מסירת סכסוך לבוררות כאשר לספק השפעה‬ ‫גדולה יותר מאשר ללקוח על קביעת הבוררים או מקום הבוררות.‬ ‫)‪ (8‬תנאי השולל או המגביל את זכות הלקוח להשמיע טענות‬ ‫מסויימות בערכאות משפטיות‪ .‫חוק החוזים האחידים‪ .‬‬ ‫למדד כלשהו‪ .‬על דעתו בלבד‪.‬ ‫)‪ (5‬תנאי המחייב את הלקוח באופן בלתי סביר להיזקק לספק או‬ ‫לאדם אחר‪ .‬ובהם יהיו לפחות שני‬ ‫נציגים של ארגוני צרכנים.‬‬ ‫)ד( יתר חברי בית הדין ימונו בידי שר המשפטים‪ .‬‬ ‫מותב בית הדין‬ ‫‪.‬ ‫)‪ (6‬תנאי השולל או המגביל זכות או תרופה העומדות ללקוח על‬ ‫פי דין‪ .‬או המסייג באופן בלתי סביר זכות או תרופה העומדות לו‬ ‫מכוח החוזה‪ .‬מחיר או חיובים מהותיים אחרים המוטלים‬ ‫על הלקוח‪ .‬ ‫)‪ (11‬תנאי הקובע הצמדה של מחיר או תשלום אחר‪ .7‬‬ ‫)א( בית הדין ידון בשלושה‪ .‬או המתנה אותן במתן הודעה בצורה או תוך זמן‬ ‫בלתי סבירים‪ .‬או לשנות את חיוביו המהותיים לפי‬ ‫החוזה.‬ ‫)‪ (4‬תנאי המקנה לספק זכות לקבוע או לשנות‪ .‬ ‫)‪ (3‬תנאי המקנה לספק זכות להעביר את אחריותו לצד  שלישי.

תנאי שבית הדין מצא מקפח דינו כדין תנאי שבית הדין‬ ‫ביטל‪.‬ואם נבצר ממנו ‪ -‬ממלא מקומו‪ . באין סדרי דין‬ ‫כאלה ידון בית הדין בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת‬ ‫ומהירה‪.10‬בעל דין הרואה עצמו נפגע מהחלטת בית הדין‪ .‬רשאי בית הדין‬ ‫למנות עורך דין שאינו עובד המדינה להתייצב כמשיב לפניו ולטעון טענותיו‪.‬‬ ‫מי שנקבעו כמשיבים בתקנות‪ .8‬מי שעיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כחבר‬ ‫מותב של בית הדין בהליך מסויים או שיש לו ענין אישי בהליך ‪ -‬לא יהיה חבר‬ ‫במותב שידון באותו הליך‪.‬שהדיון בו יהיה לפני מספר בלתי‬ ‫זוגי גדול יותר‪.‬רשאי לערער עליה‬ ‫לפני בית המשפט העליון תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שנודע לו עליה‪. כל מותב יורכב מאב בית הדין או ממלא מקומו‪ .14‬א( תקופת תקפו של אישור לחוזה אחיד היא חמש שנים מיום מתן‬ ‫האישור או תקופה קצרה יותר שקבע בית הדין‪.‬‬ ‫ערעור‬ ‫‪ .‬וכן מי שבית הדין מצא לנכון להזמין כמשיב‪.‬‬ ‫כוחו של אישור‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ג( הגישה המדינה בקשה לפי סעיף קטן )א( ולדעת בית הדין אין‬ ‫להסתפק‪ .‬תשמ"ג‪1982-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫להורות‪ .1968-‬‬ ‫)ג( בית הדין ידון לפי סדרי דין שהתקין שר המשפטים.‬‬ ‫תשל"א‪.‬לפני תחילת הדיון בענין מסויים‪ .‬במשיבים לפי סעיף קטן )ב(‪ .‬‬ ‫)ב( אב בית הדין‪ .13‬בית הדין רשאי לתת את האישור לחוזה אחיד או לסרב לתתו מחמת‬ ‫תנאי מקפח שיפרט.‬יקבע את מותב בית‬ ‫הדין.‬ומחברים אחרים‬ ‫שלפחות מחציתם אינם עובדי המדינה‪ .il‬‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/184691562.‬ישולמו מאוצר המדינה‪.9‬א( בית הדין לא יהיה קשור בדיני הראיות‪ .‬‬ ‫אישור חוזה‬ ‫‪ .12‬א( ספק רשאי לבקש מבית הדין לאשר שאין תנאי מקפח בחוזה אחיד‬ ‫שהוא מתקשר או מתכוון להתקשר על פיו עם לקוחות‪.‬‬ ‫פרק ג'‪ :‬אישור חוזה אחיד‬ ‫בקשה לאישור חוזה‬ ‫אחיד‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ב( ביטל או שינה בית הדין תנאי מקפח‪ .doc/‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬‬ ‫ספר החלטות‬ ‫ופרסום‬ ‫‪) .‬כפי שיקבע בית הדין‪ .10‬שכרו של‬ ‫עורך הדין והוצאותיו‪ .‬יפרסם את החלטתו או‬ ‫תמצית ממנה בשני עתונים יומיים לפחות או בכל דרך אחרת שנקבעה‬ ‫בתקנות.‬תשכ"ט‪. החלטות אחרות רשאי בית הדין לפרסם בדרך שתיראה לו‬ ‫מתאימה לתועלת הציבור‪.‬פרט לדינים בדבר חסינות‬ ‫עדים ובדבר ראיות חסויות כאמור בפרק ג' לפקודת הראיות ]נוסח חדש[‪.‬ואחד מהם הוא נציג ארגון צרכנים‪.‫חוק החוזים האחידים‪ .co.‬‬ ‫ראיות וסדרי דין‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ב( המשיבים לבקשת אישור יהיו היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו‪.‬‬ ‫)ב( בתקופת תקפו של אישור לא תישמע בבית הדין טענה שיש בחוזה‬ ‫‪4‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪nevo.‬בנסיבות הענין‪ .‬‬ ‫ניגוד ענינים‬ ‫‪ .1971-‬‬ ‫)ב( לענין הזמנת עדים וגביית ראיות יהיו לאב בית הדין ולממלא מקומו‬ ‫הסמכויות שיש ליושב ראש ועדת חקירה לפי סעיפים ‪ 9‬עד ‪ 11‬לחוק ועדות‬ ‫חקירה‪ .‬‬ ‫והוא יהיה רשאי לערער על החלטת בית הדין כאמור בסעיף ‪ .11‬א( בית הדין ינהל ספר החלטות שיהיה פתוח לעיון הציבור‪.

‬אף בתוך‬ ‫תקופת תקפו של האישור‪ .‬‬ ‫)ב( בית הדין רשאי להחיל את הביטול או את השינוי גם על חוזים‬ ‫שנכרתו לפני מועד מתן ההחלטה ואשר טרם בוצעו במלואם ורשאי הוא‬ ‫לקבוע תנאים לכך‪ .‬‬ ‫)ג( המשיב לבקשה יהיה הספק המתקשר או המתכוון להתקשר בחוזה‬ ‫האחיד‪ .‬‬ ‫בשיקולים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המספר המשוער של לקוחות שהספק עשוי להציע להם להתקשר עמו בחוזה‬ ‫אחיד.‬ ‫)‪ (4‬סוג השירות או המוצר נושא החוזה‪.‬‬ ‫כוחם של ביטול‬ ‫ושינוי בבית הדין‬ ‫‪) .‬בין השאר‪.il‬‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/184691562.‬אם מצא שקיימות סיבות מיוחדות המצדיקות‬ ‫ביטול זה‪.16‬א( היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו‪ .1981-‬‬ ‫)‪ (3‬אופי פעילותו של הספק.‬תשמ"ג‪1982-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫האחיד תנאי מקפח‪ .‬כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן‪.‬לבטל תנאי בחוזה אחיד שניתן עליו אישור‪ .‬‬ ‫‪5‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪nevo.‬הממונה על הגנת הצרכן‬ ‫והסחר ההוגן לפי חוק הגנת הצרכן‪ .‬כי החוזה האחיד טרם אושר על ידי בית הדין במקרים אלה‪ :‬בית הדין‬ ‫לא אישר אותו‪ .‬ובלבד שביטול או שינוי כאמור לא יחולו על מה שבוצע‬ ‫לפי החוזה לפני יום מתן ההחלטה‪.‬‬ ‫התשמ"א‪.‬רשאי בית הדין‪ .‬‬ ‫ביטול ושינוי תנאי‬ ‫בבית הדין‬ ‫‪ .‬אף אם נכרת לפני מתן האישור‪.‬‬ ‫)ג( שר המשפטים יקבע סוגי ספקים לעניין סעיף קטן )ב( בהתחשב‪ .‬ולא תישמע טענה כזאת בבית משפט לגבי חוזה‬ ‫שנכרת לפי אותו חוזה אחיד‪ .co.‬תשמ"א‪ .‬‬ ‫פרק ד'‪ :‬ביטול תנאי מקפח‬ ‫בקשה לבית הדין‬ ‫לבטל תנאי מקפח‬ ‫)תיקון מס' ‪(2‬‬ ‫תשס"ו‪2006 -‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫ביטול ושינוי תנאי‬ ‫בבית משפט‬ ‫‪.‬לבית הדין הוגשה בקשה לאישור החוזה האחיד או שהספק לא ביקש מבית‬ ‫הדין את אישורו‪.‬רשאים לבקש מבית הדין לבטל תנאי מקפח בחוזה אחיד‪.‬‬ ‫ציון אישור‬ ‫)תיקון מס' ‪(3‬‬ ‫תש"ע‪2010 -‬‬ ‫‪) .‬שתנאי הוא מקפח‪.‬ ‫)‪ (2‬חלק ניכר מלקוחות הספק הם צרכנים‪ .‬יציין הספק על פני החוזים שהוא עושה‬ ‫לפיו את דבר האישור ואת מועד תפוגתו‪.‬יציינו על פני החוזים שהם‬ ‫עושים לפי חוזה אחיד‪ .18‬א( תנאי שבית הדין ביטל ייחשב כבטל בכל חוזה שנכרת על פי אותו‬ ‫חוזה אחיד אחרי מועד החלטת בית הדין.‬‬ ‫)ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב(‪ .doc/‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬לבקשת היועץ‬ ‫המשפטי לממשלה‪ .‬יבטל את התנאי או ישנה אותו‬ ‫במידה הנדרשת כדי לבטל את הקיפוח‪.‬בהליך שבין ספק ולקוח‪ . תנאי שבית הדין שינה יחול כפי‬ ‫ששונה בכל חוזה כאמור‪.‬‬ ‫)ב( שר המשפטים רשאי לקבוע לארגון לקוחות או לרשות ציבורית‬ ‫שנקבעו לפי סעיף קטן )א( תנאים להגשת בקשות לבית הדין‪.17‬מצא בית הדין שתנאי הוא מקפח‪ .‬באישור בית הדין‪ .‬‬ ‫)ב( סוגי ספקים שקבע שר המשפטים לפי סעיף קטן )ג(‪ .15‬א( אישר בית הדין חוזה אחיד‪ .‫חוק החוזים האחידים‪ .19‬‬ ‫)א( מצא בית משפט‪ .1981-‬כל ארגון לקוחות ורשות‬ ‫ציבורית שנקבעו בתקנות וכן ארגון לקוחות שיאשר שר המשפטים לענין‬ ‫מסוים‪ .‬ארגון יציג של ספקים‬ ‫או גורם אחר הנוגעים בדבר‪.‬וכן רשאי להצטרף כמשיב‪ .

22‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ב( דיון בבית משפט בטענת תנאי מקפח בחוזה שנכרת לפי חוזה‬ ‫אחיד‪ .20‬נטענה בבית משפט טענת תנאי מקפח בחוזה שנכרת לפי חוזה אחיד‬ ‫יודיע בית המשפט על כך ליועץ המשפטי לממשלה‪.‬‬ ‫ביצוע ותקנות‬ ‫‪) .‬ ‫)‪ (4‬תשלום הוצאות ודמי בטלה של עדים בהליכים לפני בית הדין.‬ ‫)‪ (4‬הסכם קיבוצי לפי חוק הסכמים קיבוציים‪ .‬‬ ‫פרק ה'‪ :‬הוראות שונות‬ ‫דין המדינה‬ ‫סייגים לתחולה‬ ‫‪.‬‬ ‫שמירת דינים‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (3‬דרכי מינוי עורך דין כשהמדינה מבקשת אישור לחוזה אחיד.‬ ‫)תיקון מס' ‪(2‬‬ ‫תשס"ו‪2006 -‬‬ ‫‪6‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪nevo.‬ ‫)‪ (5‬צורת הציון על חוזים לפי סעיף ‪.‬ ‫)‪ (2‬תנאי התואם תנאים שנקבעו או אושרו בחיקוק.‬לא‬ ‫יגרע מסמכותו של בית משפט לדון בטענת תנאי מקפח בחוזה שנכרת לפי‬ ‫אותו חוזה אחיד‪.‬‬ ‫ורציפות הדיון.21‬א( דיון בבית הדין בחוזה אחיד‪ .‬וכן בנסיבות המיוחדות של הענין‬ ‫הנדון לפניו‪.25‬א( שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות‬ ‫לביצועו לרבות בדבר –‬ ‫)‪ (1‬סדרי הדין בבית הדין‪ .15‬‬ ‫)‪ (6‬הטלת חובה על ספק להמציא עותק מחוזה אחיד שהוא‬ ‫מתקשר או מתכוון להתקשר על פיו‪ .‬לרבות הסדר‬ ‫קיבוצי אחר ובלבד שנעשה בכתב ונקבעו בו שיעורים לשכר‬ ‫עבודה‪.‬‬ ‫הודעה על טענת‬ ‫תנאי מקפח‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (2‬אנשים וארגונים שיהיו רשאים לטעון לטובת בעל דין או שיהיו‬ ‫רשאים להיות משיבים לפני בית הדין.il‬‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/184691562.‬תשמ"ג‪1982-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫יבטל את התנאי בחוזה שביניהם או ישנה אותו במידה הנדרשת כדי לבטל‬ ‫את הקיפוח‪.‬‬ ‫)‪ (1‬תנאי הקובע את התמורה הכספית שישלם הלקוח.co.‬ ‫אך בית הדין רשאי‪ .24‬הוראות חוק זה לא יגרעו מהוראות כל דין שעל פיו עשוי חוזה או תנאי‬ ‫שבחוזה להיות בטל או ניתן לביטול‪ .‬‬ ‫)ב( בהשתמשו בסמכותו לפי סעיף קטן )א( יתחשב בית המשפט‬ ‫במכלול תנאי החוזה ובנסיבות האחרות‪ .‬ ‫)‪ (3‬תנאי התואם תנאים שנקבעו בהסכם בין‪-‬לאומי שישראל צד לו.doc/‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .23‬א( הוראות חוק זה לא יחולו על –‬ ‫לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם אחר‪.‫חוק החוזים האחידים‪ .‬תשי"ז‪ .‬ליועץ המשפטי לממשלה או‬ ‫לממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן‪ .‬‬ ‫דיון מקביל‬ ‫‪) .‬אין בו כדי למנוע מבית הדין לדון באותו חוזה אחיד או בתנאי מתנאיו.‬לדחות את המשך הדיון‬ ‫בפניו עד למתן פסק דין בבית המשפט‪.1957-‬בין‬ ‫שהוגש לרישום לפי החוק האמור ובין אם לאו‪ .‬הארכת המועדים להגשת ערעור‪.‬ולא ימנעו טענה נגד חוזה או תנאי‬ ‫שבחוזה‪.‬לפי דרישתם.‬אם יראה לנכון בנסיבות הענין‪ .‬שטרם נתקבלה החלטה לגביו‪ .

‬‬ ‫)ד( אישור שהמועצה להגבלים עסקיים נתנה לחוזה אחיד כוחו יפה עד‬ ‫לתום התקופה שלה ניתן‪.‬יוסיף לחול החוק‬ ‫הקודם.co.‬תשכ"ד‪) 1964-‬להלן – החוק הקודם( – בטל‪.‬תחולה‬ ‫והוראות מעבר‬ ‫ת"ט תשמ"ד‪1984 -‬‬ ‫)‪ (7‬נסיבות או סוגי חוזים שבהם לא תחול החזקה האמורה בסעיף‬ ‫‪.27‬א( תחילתו של חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו ברשומות‪.‬‬ ‫מנחם בגין‬ ‫משה נסים‬ ‫ראש הממשלה‬ ‫שר המשפטים‬ ‫יצחק נבון‬ ‫נשיא המדינה‬ ‫‪7‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪nevo.‬תשמ"ג‪1982-‬‬ ‫נוסח מלא ומעודכן‬ ‫)תיקון מס' ‪(4‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫)תיקון מס' ‪(4‬‬ ‫תשע"ב‪2012 -‬‬ ‫ביטול‬ ‫תחילה‪ .‫חוק החוזים האחידים‪ .‬‬ ‫)ב( על חוזים שנכרתו לפני תחילתו של חוק זה‪ .doc/‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬ .‬‬ ‫)ה( על אף האמור בסעיף קטן )ב(‪ .(11)4‬‬ ‫)ב( תקנות לפי סעיף קטן )א()‪ (7‬יותקנו באישור ועדת הכלכלה של‬ ‫הכנסת‪.‬תסיים את הדיון לפי החוק הקודם אף לאחר תחילתו‬ ‫של חוק זה‪.‬החלטת בית הדין לפי סעיף ‪)18‬ב(‬ ‫תחול גם על חוזים שנכרתו לפני תחילתו של חוק זה‪.‬‬ ‫‪. לענין התחולה רואים חידוש חוזה ככריתתו‪.‬‬ ‫חוק החוזים האחידים‪ .26‬‬ ‫‪) .il‬‬ ‫‪var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/184691562.‬‬ ‫)ג( החלה המועצה להגבלים עסקיים בדיון לפי החוק הקודם לפני‬ ‫תחילתו של חוק זה‪ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful