Aristotel si natura umana Aristotel (n.384 î.Hr.- d. 7 martie 322 î.Hr.

) a fost unul din cei mai importan ți filosofi ai Greciei Antice, clasic al filosofiei universale, spirit enciclopedic, fondator al școlii peripatetice. Deși ba ele filosofiei au fost puse de !laton, Aristotel este cel care a tras conclu iile necesare din filosofia acestuia și a de voltat-o, putîndu-se cu si"uran ț# afirma c# Aristotel este întemeietorul științei politice ca știin ț# de sine st#t#toare. $eoria lui Aristotel despre natura uman# este influen%at# de concep%ia sa teleolo"ic#,conform c#reia natura nu creea # nimic f#r# un scop. Din acest punct de vedere, &i e'isten%a omului de%ine un scop, &i anume acela de a tr#i laolalt# cu semenii s#i în vederea unei vie%i bune. (ns# o via%# bun#, în care actele morale &i cele intelectuale sunt posibile, nu se poate ob%ine,dup# Aristotel, dec)t în m#sura în care oamenii sunt parte important# a unui stat, adic# a unei comunit#%i de fiin%e cu sim%irea binelui &i a r#ului,a dreptului &i a nedreptului. *ontrar teoriilor sofiste de p)n# atunci, care considerau statul ordinea social# drept o conven%ie, Aristotel tratea # statul drept institu%ie natural#, re ultat#, în mod indirect, din instinctele de autoconservare &i reproducere ale indivi ilor. *u toate c#, din punct devedere al "ene ei, statul este o consecin%# a tr#irii laolalt# indivi ilor,mai înt)i în familie, "rup, etc., din punct de vedere func%iei sale, el este anterior oamenilor care îl compun, precum corpul precede membrele sale. *u alte cuvinte, natura uman# este una social#, întruc)t în fiecare dintre noi e'ist# instinctul pentru formarea comunit#%ilor &i pentru c# abia în stat e'isten%a î&i afl# împlinirea, des#v)r&indu-&i astfel posibilit#%ile proprii. +Din toate acestea se vede c# statul este o institu%ie natural# &i c# omul este prin natura sa o fiin%# social#, pe c)nd antisocialul, prin natur#, nu dorit# unor împre,ur#ri oca ionale, este ori un supra om, ori o fiar#, ca acela bat,ocorit de Homer.-+A&adar, din natur# e'ist# în to%i instinctul pentru oasemenea comunitate.iar cel dint)i care a or)nduit-o a fost autorul celor mai mari bucuri. *#ci, dup# cum omul, în perfec%iunea sa, estecea mai nobil# dintre fiin%e, tot astfel, lipsit de le"e &i de dreptate, estecea mai rea dintre toate Activitatea intelectuala nu este suficienta. /amenii nu sunt indivi i i olati. 0/mul0, scrie Aristotel, 0este din natura un animal social0.