P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Oct 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

ד"סב אינק אל אתכמסא ע בפ ןיבורי

www.swdaf.com 1
ב דומע דכ ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת
ןילוספה ןה ולאו .הנשמ - איבוקב קחשמה ויה הליחתב :ןועמש יבר רמא .תיעיבש ירחוסו ,םינוי יחירפמו ,תיבירב הולמהו
יתמיא :הדוהי יבר רמא .תיעיבש ירחוס ןתורקל ורזח ןיסנאה וברשמ ,תיעיבש יפסוא ןתוא ןירוק - לא תונמוא ןהל ןיאש ןמזב א
אוה אלש תונמוא ןהל שי לבא ,אוה - .ןירשכ

?דיבע אק יאמ איבוקב קחשמ .ארמג - אינק אל אתכמסאו ,אתכמסא הוהד םושמ :אמח רב ימר רמא . לכ :רמא תשש בר
אנווג יאה יכ - םלוע לש ובושייב ןיקוסע ןיאש יפל :אלא .איה אתכמסא ואל ?והייניב יאמ . - אתונמוא רמגד והייניב אכיא
רחא .יתי

א דומע בכ ףד הנשה שאר תכסמ י"שר
איבוקב ,'וכ ןילוספה ןה ולא - ,אינק אל אתכמסא :ןנבר רומאו ,ןוברעב ןיקחשמש םצע לש תוכיתח ןינלזג ןה ירהו
שיא דימ ףטוחה אלא ןלזג יורק וניא אתיירואדמד ,ןנברדמ .ירצמה דימ תינחה תא לזגיו (גכ 'ב לאומש) ביתכדכ ,

ס תכסמ תופסות ב דומע דכ ףד ןירדהנ
ןילוספה ןה ולאו - אתיירואדו ןנברד ילוספ אכה בישח אקד היל אריבסד םושמ םידבע ןיסרוג שי אלד םושמ אריהנ אלו
ד"מל 'יפא איבוקב קחשמ והנינ ןנברד ילוספ 'ינתמד ילוספ לכו ינתק אל םינלזג אהד ןנברד ילוספ קר 'ינתמב בישח
מ אינק אל אתכמסאד איה אתכמסא ד"מלו אתיירואד לוספ ידיל אבל רוסיא תושעל רובס וניאש ןויכ אתיירואד וניא מ"
ןנברדמ אלא וניאד אטישפ םלוע לש ובושי םושמ הצוצקש תיבירב יריימ 'יפאו הצוצק הניאש תיבירב יריימ תיבירב הולמו
םינוי יחירפמ ןנברדמ אלא תודעל לוספ וניאו ביהי היתעדמד ןויכ רוסיא היל עמשמ אל ימדקת יא ד"מל 'יפא םילוספ ןנברדמ
אלא רוסא וניאד הזה ןמזב תיעיבשב יריימ תיעיבש ירחוסו אוה םולש יכרד ינפמ ארא רמאד ךדיאלו איבוקב קחשמ ונייה ךנוי
ו"ק והנינ אתיירואדמ ןילוספ םידבע לבא םיינעל תועמ ןיאיצממד אה רוסיא היל בישח אל אתיירואד תיעיבשב 'יפאו ןנברדמ
שאמ 'יסרג אלד הארנ ןכ לע 'וכו לוספש דבע םישנאה (טי םירבד) ביתכד דיעהל הלוספ להקב אבל הרישכש השא המו ה
.ןנברד ילוספב אלא יריימ אלד םידבע

א דומע בכ ףד הנשה שאר תכסמ א"בטירה ישודיח
איבוקב קחשמה ןיאש יפל ('ב ד"כ ןירדהנס) םתה היל ליספד ןאמלו ,אוה ןנברד אלוספ יאה . אה םלוע לש ובושייב ןיקוסע
,אוה ןנברדמ יאדו אלד ןויכ והימ אוה אתירואד הליזג אינק אלד אתכמסאד ג"עא אתכמסא ןידמ םתה היל ליספד ןאמלו
אתירואדמ ליספימ אל לזג יוהיל יאהד ישניאל והל עמשמ עמשמ ימד אלב ישניאל דומחת אל ('ב 'ה מ"ב) אמלעב רמאדכו
.והל

ירדהנס תכסמ י"שר ב דומע דכ ףד ן
אוה אתכמסא ואל אנווג יאה יכ לכ - אתכמסא ימד יכיהו - ,וע אעיצמ אבב) אבטימב םלשא דיבעא אלו ריבוא םאד ןוגכ
(א ,חסק ארתב אבב) טושפ טגד ורטש תא שילשמ ןוגכו (א תושעל ידיב הז לכ רובסד ,רבד אל לע ךמוסד , יכ אשירמו
ינתמ - ק אתכמסאל היל ביהי אלד אתעדא אל אהד ,ידימא ךימס אל אכה לבא ,ךכ ידיל אבי אל רובסו העוטד ,ינתמ א
ינתא יכה וליפאו ,חצנ אל יא חצנ יא עדי - ינקאו רמג ינתא אקיפסמ הנימ עמש .איה הליזג אלו ,

ב דומע דכ ףד ןירדהנס תכסמ תופסות
איה אתכמסא ואל אנווג יאה יכ לכ - ה"פ ריבוא םא ןוגכ אתכמסא ימד יכיהד תא שילשמ ןכו אבטימב םלשא דיבעא אלו
היתעדא היל ינתמ יכ אשירמו תושעל ודיב הזש אוה רובסו היתעדא ךימס ינה לכד (םשו .חסק ףד ב"ב) טושפ טגד ורטש
יא חצנ יא עדי אל אהד ידימא ךימס אלו ודיב ואל אכה לבא ךכ ידיל אבי אלש אוה רובס ירהש היל ינתא הנתמ היל ביהי אלד
ו חצנ אל איה הליזג ואלו ינקמו רמג אקיפסמד מ"ש ינתא ה"פא אבטימב םלשא דיבעא אלו ריבוא םאד (ריפש) אה והימו
והזיא 'פ 'ירמאדכ אתכמסא ואל אבטימב םלשא ריבוא םא אהד י"שר רבד אל הזבו הז אוה םירפוס תועט איה אתכמסא
יזוז אפלא םלשא דיבעא אלו ריבוא םא ונייה אלא (.דע ףד מ"ב) ךשנ איה אתכמסא רמאק (.דק ףד םש) לבקמה 'פבד
'טנוקה 'יפל השקה ת"ר לבא םירפוס ועט ןכ לע 'וכו ריבוא םא בותכ היה י"שר 'יפבו בישח יפטד עמשמ 'יפ יפלד םושמ
ודיב ואלמ ודיב היהש (המ) אתכמסא אכפיא עמשמ (םשו .דע ףד םש) ךשנ והזיא 'פבו יזוז לבקמד ןאמ יאה םתה רמאד
זמל הירבחמ השקמד דע 'וכ איה אתכמסאד םתה רמאקו טופשלוזד אתוורפא ליזאדכ םלשמ ןיבז אלו עשפו ארמח היל ןיב
יוהד םושמ אבטימב םלשא דיבעא אלו ריבוא םא יבג םתה ינשמו אבטימב םלשא דיבעא אלו ריבוא םאמ אנש יאמ ס"שה
אתכמסא איוה אל ודיב יב אוהש הממ אתכמסא יפט יוה ודיב איוה אלד אמלא יכה שרפל ת"רל הארנ ןכ לע וד יאה יכ לכ
חיורהל לוכי ןיאש אכיה אלא אתכמסא איוה אלד איה אתכמסא ואל אנווג ףד ב"ב) טושפ טגד 'וכו ורטש שילשמ ןוגכ
(.חסק ינקמל והיא יעב חוורמ יאד וגמ הירבחל ינקמ דחאו דחא לכ םה םינשד ןויכד םושמ אתכמסא איוה אל אכה לבא
ד"סב אינק אל אתכמסא ע בפ ןיבורי
www.swdaf.com 2
רמג האנה איההב ינקמו ימנ רמג ינקמל יעב דחו דח לכד םושמ אתכמסא איוה אל ןיכודיש לכ הז יפלו הירבחל ינקמו
ת"ר 'יפ לע השק והימו ינובריע יב רזוח ינא םא ול רמאו וריבחל ןובריע ןתונה ןנירמא (םשו :חמ ףד מ"ב) בהזה קרפב ירהש
ה ומייקתנ ךנוברע ךל לופכא יב רזוח ינא םא רמוא הלהו ךל לוחמ הדוהי 'רד אבילא ףוסבל םתה קיסמו יסוי יבר ירבד םיאנת
הנקמ וב רזוח וריבח םא ןובריעה ןינק יעב יאד וגמ ןנירמא אלו אתכמסא בישח םינשב 'יפא אמלא אינק אלו אתכמסא איוהד
רובס אוהש אכיהד םינוי יחירפמד תותוכירצ יבג ןמקל עמשמ דועו וב רזוח אוהשכ וריבחל ןובריעה דגנכ ימנ חיורהל ודיבד
י"שר שריפדכ יפט אמלעב אתכמסא איוה י"שר שוריפכ רקיע י"רל הארנ ןכ לע שריפדכ ךשנ והזיאד איההמ ול אישק יאו
ליעל ירמגל שממ ודיב אוהש רבד יאדוד םתה ינאש יכה ץירת ודיב םתהד אבטימב םלשא דיבעיא אלו ריבוא םא ןוגכ
תושעל ח דיספה ךכש אוה רבוסש ימנ םיזג אלו ינקמו רמג יאדו איההבו אבטימב םלשי םא ומכ ואנת םילשי אל םא וריב
ודיב יוהד ג"עא םיזגד אכיה לבא יתישע אלו תושעל ידיבש המ ןידה ןמ יאדו םלשל ילע ובלב רמואו אתכמסא בישח אלו
ירמגל שממ הנתמד אמזוג יוה יאדו םיזגד ןויכ םוקמ לכמ יזוז אפלא םלשא דבעיא אלו ריבוא םא ןוגכ ליבשב זוז ףלא םלשל
תחא עקרק אתכמסא בישח יאדו אכהד איבוקב קחשמ ןוגכ אוה אתכמסא ואל ודיב יוה אלד רבדד עמשמ אכהד השק והימו
איוה יאדו םתהד ידימ אישק אל מ"כמו אמעט יאהמ אתכמסא ןניבשחד טופשלוזד ארמחד איההמ אנש יאמו םיזגד ג"עאו
והד םושמ וילע ךמוס הזש םושמ אתכמסא רוכמל ןיי ןיאצומש ודיבש רבד י אמשד םיזג אלד ג"עא תצק אתכמסאכ הארנו
קחשמ יבג אכה לבא הירבחל ינקמו רמג אל ירמגל אוה ודיב ואלד ןויכ םיזג אלד ג"עא ךכלהו ול רוכמל םירחא וצרי אל
יאש עדוי אוהש ןויכד ינקמו רמג מ"מ ולש קוחש יאנתב םיזגד ג"עא ללכ אוה ודיב ואלד איבוקב אוה עודיו חיורהל ודיב ן
אתכמסא ואל יאדו אנווג יאה יכ ךכל הנקמו רמג אלא וניאש רבד לע וריבח ךימסהל ןווכתנ אל יאדו חיורי םהמ דחאש
איה איוה וריבח תועטהלו ךימסהל ןווכתנד רמול ונל שי ואנת םילשהל ודיב םגו םיזגד יזוז אפלא םלשאד אה לבא
ג אלו רמאק אמזוגד םושמ אתכמסא אוה ודיבש דועו הנדבעיש יאדו רובס אוהש םיזג יכהלד ארבתסמו הנקמו רמ
אהו רשכ אוה אלש תונמוא ול שיש ןויכד ןמקל הדוהי 'רכ ןניקספד תודעל רשכ איבוקב קחשמד קספ יכה םושמו
קל ידכ חיוריש ותואל יונק םוקמהו ףדהש יפל ףדה יפ לע םהינש תועמשכ אקווד ינק איבוקב קחשמד ןניקספד תונ
בושח ד"בב ונקה אל םא ינהמ אל ונקה וליפא הנמאב םיקחשמה לבא וילע רשא תועמה .(:זכ ףד) םירדנב 'יאדכ

א דומע בפ ףד ןיבוריע תכסמ ילבב דומלת
יתמיא :הדוהי יבר רמא .תיעיבש ירחוסו ,םינוי יחירפמו ,תיבירב הולמו ,איבוקב קחשמה :םילוספה ןה ולאו :ןנת - ןיאש ןמזב
א ול איה אלש תונמוא ול שי לבא ,איה אלא תונמו - תונמוא ול ןיאש ןיב :םירמוא םימכחו ;אתיירבב הלע ינתו .רשכ הז ירה
איה אלש תונמוא ול שיש ןיבו ,איה אלא - !לוספ הז ירה

א דומע בפ ףד ןיבוריע תכסמ תופסות
'וכ תונמוא ול ןיאש ןמזב 'וכ יתמיא הדוהי 'ר רמא - ד ןניקסמד ג"עא יברכ הכלה הדוהי יברד הילע ןנבר יגילפ
הדוהי הדוהי יברכ הכלה והבא ר"א (:וכ ףד םש) ררוב הז קרפב קיספדכ איבוקב קוחשל ירשד עמשמ ןאכמו ימרל וליפאד
ןנברל ונייה אינק אל אתכמסאד םושמ לוספ איבוקב קחשמד אמעט שרפמד אמח רב רימגד אכיה רשכמד הדוהי 'רל לבא
ק יתירחא תונמוא סרטנוקה שריפדכ אתכמסא יוה אלד םעטו איה אתכמסא ואל ג"הכד רבס ררוב הז 'פב … ת"רל השקו
דיבעיא אלו ריבוא םאד ש"מ ךירפו 'וכ ארמח היל ןבזמל הירבחל יזוז ביהיד ןאמ יאה יבג (:גע ףד מ"ב) ךשנ והזיא ףוסבד
ב ואלד םושמ אמלא ודיב ואל אכה ודיב םתה ינשמו אבטימב םלשא יפט אתכמסא איוה ודי אלו ירמגל ודיבד אכיה הארנו
םיזג אבטימב םלשא דיבעיא אלו ריבוא םאד אוהה יכ ינקמו רימג יכה וליפאו ללכ ודיב ןיאד אכיה ןכו אתכמסא איוה אל
ודיב אלו ודיבד אכיה לבא ג"הכו איבוק ןוגכ כ מ"מ תונקל הברה יוצמ ןייד ג"עאו היל ןבז אלו עשפד ארמח אוהה יכ יולתד ןוי
הנקי יממ ול רוכמל וצרי אל םאד םירחאב הרומג אתכמסא יוהו ינקמו רמג אל ךכלה יכ אקוודד רחא םעט ת"רפ דועו
טושפ טגד ורטש תא שילשהו ובוח תצקמ ערפש ימו (:חמ ףד םש) בהזה קרפד לוחמ ינוברע יב רזוח ינא םאד אוהה
ןיוכתמ וניאש אתכמסא בישח ג"הכ לכו (.חסק ףד ב"ב) אתעדא אכה לבא והונימאיש וירבד לע וריבח ךימסהל אלא
הז וא הז וא וחיוריש ודבעק יכהד םלשל בייח וניאד י"ר רמוא הנמאב םיקחשמה םתואו הנקי המבד אתכמסא ד"מלד
ןינק אלב םירבדב הנקי ךאיה איה אתכמסא ואל ד"מלו (:זכ ףד) םירדנב חכומדכ בושח ד"בב אלא ןינקב וליפא ינק אל איה
וריבח חצונש ליבשב .

ב דומע טמק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
הנטק הנמ דגנכ הלודג הנמ .לאומש רמא הדוהי ברדכ - אמעט יאמ .רוסא םירחאל לוחב ףא - איבוק םושמ .

ב דומע טמק ףד תבש תכסמ י"שר
איבוק םושמ - אינק אל אתכמסאד ,אוה לזגד , לרוגה לע ךימסד אתכמסא אוהו ג לופי םא ,הב הכזא הלודגה הנמא לרו
,קפסה לע הנטקה לרוגל ףא ומצע הלת ךכיפלו ןכש הלחתמ עדוי וליאו - הצרתמ היה אל .

ד"סב אינק אל אתכמסא ע בפ ןיבורי
www.swdaf.com 3
ב דומע טמק ףד תבש תכסמ תופסות
איבוק םושמ אמעט יאמ - ןופרט יבר םשב הדוהי יברכ ונייה האלפהל אלא תוריזנ הנתנ אלש ריזנ ןהמ דחא ןיא רמאד
א תיחמ אלד היל אריבסו אקיפסל שני יכה אתכלה תילו הדוהי 'רד ךדיאכ אלא ףד) ררוב הז קרפב ןירדהנסב ןניקספדכ
.ר"מ ,(םשו .הכ

ו קרפ הדבאו הלזג תוכלה ם"במר
י הכלה
איבוקב ןיקחשמה וריבח תא חצונה לכש םהיניב יאנת םישועו ןהב אצויכו תומצעב וא תורורצב וא םיצעב ןיקחשמש ולא ,דציכ
י קוחשה ותואב ירה ךכו ךכ ונממ חק ךרד םנחב וריבח ןוממ חקלו ליאוה חקל םילעבה ןוצרבש פ"עא םהירבדמ לזג הז
לזג הז ירה לתהו קוחש חקי רתוי ץורת וא ותמהב חצנתש לכש יאנת םישועו תופועב וא היחב וא המהבב ןיקחשמה ןכו .
.םהירבדמ לזגו רוסא לכה ולא םירבדב אצויכ לכו ךכו ךכ וריבחמ

הכלה אי
םילטב םירבדב קסוע רוסיא וב שי לבא לזג רוסיא וב ןיא יוגה םע איבוקב קחשמהו אלא וימי לכ קוסעיש םדאל יואר ןיאש
.םלוע לש ובושיבו המכח ירבדב םדאל יואר ןיאש םילטב םירבדב קסוע רוסיא וב שי לבא לזג רוסיא וב ןיא יוגה םע איבוקב קחשמהו /ד"בארה תגשה/+
וימי לכ קוסעיש +.וישעממ דמל אוהש אוה ןכד לכו אוה תודעל לוספ יוג םע וליפא איה אלא תונמוא ול ןיא םאו א"א .םלוע לש ובושייבו המכח ירבדב אלא

י קרפ תודע תוכלה ם"במר
ד הכלה
... לוספ אוה ירה םהירבד לש לזג לע רבועה לכ ןכו םהירבדמ … אוה אלא תונמוא ול היהת אלש אוהו איבוקב קחשמ ןכו ,
לזג קבא אוהש איבוקה ןמ לכואש תקזחב הז ירה םלוע לש ובושייב קסוע וניאו ליאוה וליפא אלא דבלב איבוקב אלו ,
םדוקה לכ רמואו ףועו היח המהבב םיקחשמה וליפא אלא ורמא דבלב םינוי אל ןכו ,םינומר יפילקו םיזוגא יפילקב םיקחשמ
נש תא וילעב לוטי וריבח תא חצונה לכ וא וריבח תא הז קוחש אלא תונמוא ול היהת אלש אוהו ,הז קוחשב אצויכ לכ ןכו ןהי
.םהירבדמ ןילוספ ולא לכו ,לוספ אוה ירה

אכ קרפ הריכמ תוכלה ם"במר
ג הכלה
הזה קשב וא ,ךכו ךכב ךל רכומ ינא וז הביתב שיש המ לכו ,ךכו ךכב ךל רכומ ינא הז תיבב שיש המ לכ וריבחל רמואה לבא
ךל רכומ ינא ,ןיינק ןאכ ןיא ךשמו חקולה הצרו ,ךכו ךכב וא ןבת םא וב שיש המ עדוי וניא ירהש ,חקול לש ותעד הכמס אלש
אלא הז ןיאו ,בהז איבוקב קחשמכ הזב אצויה לכ ןכו , .

י הכלה ו קרפ הדבאו הלזג תוכלה ם"במר לע הנשמ דיגמ
איבוקב קחשמה םהירבדמ לזג הז ירה . ילצא המית תצק הז שמ אהד [ב דכ ףד ןירדהנס] ררוב הז קרפב עמ איההד
איה אתכמסא ואל אנווג יאה יכ לכ תשש ברכ ל"יקו אייחדיא ינק אל אתכמסאו איה אתכמסא רמאד אתמקוא אהד
אלו אוה אלא תונמוא םהל ןיאש ןוגכו םלוע לש ובושייב ןיקסוע ןיאש ינפמ תודעל ןילוספ םהש םעטהו היל ביהי אק היתעדמ
אלו יתוכ אנש .ע"צו םהירבדמ לזג ונל ןינמ כ"או לארשי אנש ןיאש תודע תוכלהמ י"פב י"רכ קספ ומצע וניברש ש"כו
אוה אלא תונמוא ול ןיאשב אלא לספנ קחשמה הנמו [ב טמק ףד] לאוש קרפ תבשב ורמאש הממ וניבר ירבדל עויס הארנו
ה ברה ל"כע איבוק םושמ אמעט יאמ רוסא לוחב ףא הנטק הנמ דגנכ הלודג .דיגמ

ג ק"ס עש ןמיס טפשמ ןשוח םייניע תריאמ
... קוחשב חיורמש המ אלא ןוממ ול ןיא אמתסמ ,םלוע לש ובושיב עדוי וניאד םושמ אוה ורוסיא רמאד תשש ברכ ןכ םג קספ
,הז רומג לזג וניאש פ"עא הפי ןיעב ודגנכש ול לחומ וניאד לזג םושמ ל"זח ורסא הז קוחשו . ניא ןהירבד לזג לכו לוספ ו
ונממ לכואש אל םא ותמחמ ... לוכאל ךירצו ויכרצ ראשלו ותליכאל ול תקפסמ הניאש אלא הכאלמ ול שיש ףא הז םעטמו
לוספ ז"ה ,קוחשהמ חיורמש הממ ןכ םג ... ם"במרה םע םיקלוחהו איבוקב קחשמ לוסיפ םעטד ל"ס וניאש ןויכמ אוה ךניאו
ועמה תחוורה השק המכ עדיל םלוע לש ובושיב עדוי רקש דיעהל ויניעב לקינ ,םדא ינב לע ת , ט"המו ... ןוממ ול שי םא
אוהד לכ וליפא תרחא ... .רבד םושל לוספ וניא
ד"סב אינק אל אתכמסא ע בפ ןיבורי
www.swdaf.com 4
דכ ןמיס ף"ירהמ ת"וש
אוהו וינפא לע רובד רבד ל"ז ם"במרה ירבד ץרתל ל"נ יינעב ינאו םושמ אמח רב ימר רמאד יאמד היל אריבס ל"ז ם"במרהד
הילע גילפ תשש ברו .ודיב רומג לזג היל הוה ינק אלד ןויכו ללכ אינק אלד ןטושפכ םירבד אינק אל אתכמסאו אתכמסא יוהד
.רומג לזג יוה אלו ינקו אתכמסא יוה אל יאה יכ לכד רמאו רומג לזג יוה אלד יהנד תשש ברל היל אריבס והימו יוה מ"מ
קוסע וניא אתשהד אוה אלא תונמוא היל תיל יכ אלא תודעל ליספימ אל והימו אהימ ארוסיא היב תיאו ןנברדמ לזג קבא
תשש 'רכ ל"ז ם"במרה קספו .םלוע לש ובושיב לכוא וניאש תקזחב הז ירה םלוע לש ובושיב קוסע וניאד ןויכד םעט ןתנו
כש ןויכו ןנברדמ לזג אוהש איבוקה ןמ אלא .תודעל לוספו ןנברד וז הריבעל דמושמ יוהד דאמ הנוגמ רבדה ירה ן אחינ יכהבו
תונמוא ול שי ןיב קליח אלו לזג םושמ רוסא איבוקב קחשמהש [ז"ה] הלזג תוכלהמ ו"פב ל"ז ם"במרה בתכש המ
רחא תונמוא ול שי וליפאו לזגד אתל םושמ רוסא קוחצ לכ ארוסיא ןינעלד תונמוא ול ןיא ןיבו תרחא ת המ ריפש יתא םגו .
י"פב בתכש המ ריפש יתאו .לזג םושמ וב ןיא יוגה םע קחשמה תרחא תונמוא ול שיב םש קיסמד ןויכד יוגל לארשי ןיב קליחש
ךייש אלד לארשי םע קחצמל יוגה םע קחצמ ןיב קליח אלו לוספ הז ירה תרחא תונמוא ול ןיאש ןויכש [ד"ה] תודע תוכלהמ
אוה ולוסיפד ןויכד קלחל ךייש אל איבוקה ןמ סנרפתמש תקזחב אוה ירהו הנממ סנרפתהל תרחא תונמוא ול ןיאש תמחמ
.לזג קבא אוהש איבוקה ןמ סנרפתמש תקזחב אוהש ןויכ יוגל לארשי ןיב קלחל קוחצ לכד קספד ם"במרה ירבדל היארו
הלודג הנמו [ב טמק תבש] לאוש קרפב ורמאש הממ תונמואמ סנרפתמש פ"עא רוסא איבוקב ףא הנטק הנמ דגנכ
ורסא יכה וליפאו יארקא ךרד יוה םתה אהו איבוק םושמ רוסא לוחב .

דל ןמיס טפשמ ןשוח ךורע ןחלוש
זט ףיעס
... ןכו איבוקב קחשמ תקזחב הז ירה זט ,םלוע לש ובושיב קסוע וניאו ליאוה ,אוה אלא תונמוא ול היהת אלש אוהו ,
לזג קבא אוהש איבוקה ןמ לכואש בוקא אלו . םינוי אל ןכו ;םינומר יפילקו םיזוגא יפילקב םיקחשמ וליפא אלא ,ורמא דבלב אי
וילעב לוטי וריבח תא חצונה לכ וא וריבח תא םדוקה לכ :םירמואו ,ףועו היח המהבב םיקחשמב וליפא אלא ,ורמא דבלב
כו .לוספ הז ירה ,הז קוחש אלא תונמוא ול היהת אלש אוהו ,הז קוחשב אצויכ לכו ,םהינש .םהירבדמ םילוספ ,ולא ל

זר ןמיס טפשמ ןשוח ךורע ןחלוש
גי ףיעס
תיב ךל הנקא וא הנמ ךל ןתא ךכ השעת םא וא ךכ היהי םא :רטשבו םידעב םהש פ"עא ,םהיניב םדא ינב םינתמש םיאנת ןכו
,הנק אל ,רבדה היהש וא השעש פ"עא ,ךל ןתא אלו הנקא אל השעת אל וא היהי אל םאו הז רמואה לכש אל םא היהי םא :
היהי אל אמש וא היהי אמש תכמוס ןיידע ותעד ירהש ,הנקהו רמג אל חי ,היהי . :הגה אתכמסא ינידב ןיקולח 'גד םירמוא שיו המ לכד ,
וצרי אל אמלידד וב יולת וניא הזד ,ךכו ךכב יל בייחת הנקת אל םאו ינולפ םוקממ ןיי יל הנק :ל"אש ןוגכ ,םירחא דיב יולתו ודיב ןיאש ןינע לכב אתכמסא יוה ,ול רוכמל
םא :רמאו םיזג יא לבא ;אינקו ,אתכמסא יוה אל ,בטימב םלשא דובעא אלו ריבוא םא :רמאש ןוגכ ,םיזג אל םא תושעל ודיב שיש המו ;ינק אלו אפלא םלשא דובעא אל
ה ,הנקת ךכ יל השעת םא :יאנת לע חקולל הנקמ רכומשכ ךכיפל .אינק אלו אתכמסא הוה ,יזוז .חקולה דיב קר רכומה דיב יולת וניא יאנתה םויקש ןויכ ,אתכמסא יו
מ ינקמו רמג יאדו ,הנתה יכה וליפאו אל וא חצני םא עדוי וניאש ,וב אצויכו איבוקב קחשמה ןוגכ ,םירחא דיב אלו ,ירמגל ודיב ןיא םא לבא ,א"דב .קפס
ממ ןיאיצומ ןיא ,הנמאב םיקחוש םא לבא .םינכומ תועמב ןיקחוששכ דיספהש המ ונ ,ינהמ אל תועמה לע ןוכשמ ול ןתנ וליפא (ה) םירמוא שיו .(י"ר םשב רוט)
;'ט ףיעס ץ"ק ןמיס ליעל ראבתנש ומכ ,ןאכ ןיא ןוכשמ ןאכ ןיא תועמד אלדו ,(ררוב הז קרפ יכדרמ) אתכמסא וב ןיאו קוחשל רתומ ,ףדה לע ןינכומ תועמשכ לבא
) ןינע לכב קוחשל ןירסואו ןיקלוח שיכ םהינשל יונק (ו) וילע םיחנומ תועמהש ףדהשכ קר רתומ וניאד א"יו .(ל"נה יכדרמ תוהגה ל"עו ,(י"ר םשב י"ב ל"נה 'פ 'סות)
ישרויל ןתי ואל םאו ול ןתי םייחב היהי םא :רמואו וריבחל ומצע בייחמש ימ לבא ,יאנתב הלות רבדה רקיעשכ אלא אתכמסא ירקמ אלו ,ע"ש 'יס ירקמ אל הז ,ו
תכמסא .(א"בשר תבושת םשב י"ב) הזב אצויכ לכ ןכו ,ול ןתיל בייח םינפ לכ לע אהד ,א םהינשש רחאמד םעטמ אוה ,אתכמסא יוה אל איבוקב קחשמד אה א"י
דיב ןיאש אקודו ;ןדימ ונק םא ,ונק ,הז םע הז ורמהש םינש לכ ןכלו .ינקמו רמג ינקמל יעבד בגא ,דיספהל לכוי דחא לכו הז דגנכ הז ןינתמ ן המ לבא ,ןכ םג
,אל ,ןדיבש ;(ת"ר םשב ךשנ והזיא קרפ יכדרמו רוט) א"י ףיעס ךומסב ןוברע יבג ראבתנש ומכ ןיקלוח שי הזב וליפאו קחשמ יבג םירחא םימעט תתל וכרצוה ןכלו ,
.ז"ט ףיעס ןמקל ,ןיכודש תוסנקו איבוקב

עש ןמיס טפשמ ןשוח ךורע ןחלוש
א ףיעס
םושמ םימכח ורסאש םירבד שי איבוקב םיקחשמו םינוי יחירפמ :םהירבדמ ןלזג הז ירה םהילע רבועהו ,לזג יחירפמ .
וא ,רחא ךבושמ הבקנ איביו רכז חלשמש ינפמ ,ןידכ אלש םירחא ןוממ חקול ירהש ,בושייה ךותב םדא חירפי אל ,דציכ םינוי
ב וא היח וא תופוע ראשב הזכ השועה לכ אלא ,דבלב םינוי אלו ;רכז איבתו הבקנ .םהירבדמ ןלזג הז ירה ,המה

ג ףיעס
(ו"סב ואיבה רוט) םירבדב קסוע רוסיא וב שי לבא ,לזג םושמ וב ןיא םיבכוכ דבועה םע איבוקב קחשמהש רמואש ימ שי
םילטב ול ןיא ןכ םא אלא לוספ וניאש רמול וילע וקלחו .םלוע לש ובושייו המכח ירבדב אלא וימי לכ קוסעיש םדאל יואר ןיאש ,
נמוא .תרחא תו לוספ וניא לארשי םע קחשמ וליפא ,תרחא תונמוא ול שי םא לבא :הגה ג"י ףיעס ז"ר ןמיס ל"עו .(רוט) הנורחאה ארבסכ גהנמה טשפ רבכו .
איבוקב קוחשל .ג"י ףיעס ז"ר ןמיס ל"ע ,םלשל בייח םא הנמאב ומע קחש םאו .אוה אלא תונמוא ול ןיאש ימ אלא לוספ ןיאו ,
ד"סב אינק אל אתכמסא ע בפ ןיבורי
www.swdaf.com 5
רוא ךורע ןחלוש בכש ןמיס םייח ח
ו ףיעס
םיקלחה (טי) ויהיש אוהו ;ולש ינולפ קלח היהי ינולפ לרוג אציש ימל :רמול לרוג ליטהל לוכי ,תבשב תונמ ותיב ינבל קלחמה
לע הז (אכ) * ןידיפקמש ןויכ ז (כ) * רוסא םירחא םע לבא ,םהיניב האנק ליטהל אלש םתוושהל ידכ אלא םישוע םניאו ,םיוש
ל ואובי הז ;לקשמו הדמ ידי ,לוחבו ותיב ינבב וליפא ,םהילע לרוג ליטהלו (בכ) הנטק הנמ דגנכ הלודג הנמ ןתיל לבא
.איבוק םושמ ח רוסא ט (גכ) ינפמ ,הנטק הנמ דגנכ הלודג הנמ לע 'יפא לרוג ליטהל רתומ ותיב ינבו וינב םעד םירמוא שיו
.םידיפקמ ןיאש ב (הכ) לרוג [ו] ליטהל (דכ) רוסאו :הגה .(ל"ירהמ) י"א י"ע וליפא ,תבש

בכש ןמיס הרורב הנשמ
(בכ) 'וכו לרוג ליטהלו - .שממ איבוק תקיחש ללכב אוה הנטקה לוטי בייחתיש ימו הלודגה לוטי לרוגב הכזיש ימד ונייה
[םיצעב ןיקחשמש המ אוה איבוק] א רוסא יכהלו רומג ןינקב ותונקהל ותעד ןיאש םהירבדמ לזג קבא אוה איבוקו לוחב ף
רוסא יאדוב םירחאבו םירחא םע איבוקב יכורסל יתא אמלד רוסא מ"מ ולש לכה ירהש ללכ לזג ךייש אל ב"ב םע ב"העבד ףאו
:רכממו חקמל ימד איבוקד תבשב ש"כו לוחב

ערת ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש
ב ףיעס
משו התשמל םועבק אלש (ו) ,תושרה תודועס םה םהב םיברמש תודועסה יוביר .הח םושמ ,תודועסה יוברב הוצמ תצק שיש א"יו ג :הגה
וצמ תדועס יוה זאו (ט) ,םהב םיברמש תודועסב תוחבשו תורימז ד (ח) רמול ןיגהונו * .(ג"ארפמ א"רהמ) חבזמה תכונח היה םימיה ןתואבד (ז) םירמוא שי .(םיגהנמ) ה
תידוהי הליכאהש (י) בלחב השענ סנהש יפל הכונחב הניבג לוכאל שיש .(ן"רו וב לכ) ביואה תא

ערת ןמיס הכלה רואיב
* 'וכו תוחבשתו תורימז רמול ןיגהונו - הלולבו תברועמ אהת החמשהש יוארש בתכש ה"פ ןמיס ל"שרהמ תבושתב ןייע
ל"כע ךתועיבקמ לטבת לאו הרות תחמשב םיסינה לע י"שהל ללהל יוארש תוחבשתו תורימז תחתש םישנא שי ה"ועבו
םה ונל השעש הזמ קחרי ושפנ רמושהו ז"ע ק"הסה ושיערה הברהו ןיטרקה קוחשב םיברמ :

ב קלח םילעפ בר ת"וש - ל ןמיס ד"וי
םשב 'כש ,ז"ר 'יס מ"ח י"בב ל"ז ןרמל יתיאר האר הנהו םינוי יחירפמו איבוקב יקחשמד ,ירזעה יבא םשב בתכש יכדרמה
קנב אנעדי אנא רמאד ןעי ,ינקמו רמג אלד םושמ אתכמסא הזב הז ורמהש ןיקילדמ המב קרפד אוהה לבא ,יפט אש
כ"ע ותמכחב יולת וניאש קוחש לכ ןכו ,חיורהלו דיספהל ידדהא ינקמו ירמג קפסמ זא ,ןתמכחב יולת וניאש איבה אלו ,
. . . .םולכ קפקפ אלו ,הז לע קלוח ןרמ ולת וניאש ,לרוגה י"ע השענה רבדב וליפאד ,חכומ 'זנה תבשד ארמגה ןמ אצמנ י
יכדרמה ירבד ךפה הזו ,רוסאו איבוק ללכב אוה כ"ג ,דבלב לזמה יפכ קר םא יכ ,ללכ המכחב ריתמד י"בב ןרמ איבהש
ןיבל לזמב יולתה רבד ןיב קלחמ וניא יכדרמה איבהש תאזה הרבסה לעבד ,ץרתל ד"סב ל"נו .ותמכחב יולת וניאש קוחשב
ןויכ ל"סד ,לזג ששח ןינעל קר אלא המכחב יולתה רבד לבא ,הז ןינעל יכהב אמעט אכיאד ,ינקמו רמג המכחב יולת וניאד
הז םגד ,איבוקל ימדד םושמ ונייהו ,לזג אכילד ג"עא ,לזמב יולתה קוחש םג םימכח ורסאד ,ארוסיא אכיאד הדומ ארוסיא ןינעל
בוק םושמ רוסאל שי ,לזג היב תיל יכהלו ,ינקמו רמג ארקיעמ הזד ג"עאו ,םנחב וריבח ןוממ לטונ לזג הב תיאד אי ...

םיצפח לע לרוגה הז ןישוע לככ בור יכ אוהו ,י"הזעב ןוכנ םעטב ב"יצנ א"י לש לרוגב םלועה גהנמ בשייל יל הארנו ,
ץפחה ימד חקולו ,םדא ינבמ םימדה לש םיקלח ףסאמ ןכ לע ,ויווש ןמ רתויב החוורהב ורכמל הצורו 'א ץפח םדאל שיש ונייהד
נכנש םישנאה ולאמ ומצעל תומשמ דחא הכוזו לרוגה ליטמש רחא זאו ,תחא אקתפב דחא לכ םש בתוכו ,לרוגה תלטהב וס
,תואקתפה ילעב ונתנש תועמה לטונ הכוזה ןיאש ןפואב ,ץפחה לעב םדא ותואמ ץפחה תא ול חקול אוה זא ,תואקתפה לש
ונדוע היה ץפחה הזו ,תואקתפ ילעב לכמ םימדה לבקש םדאה דיב אוהש ץפחה לטונ אלא ילעב םיקחשמהו ,וילעב דיב
אל תועמב םגו ,תועמ ונתנ קר םא יכ ,ץפחה ףוגב וכזיש ידכ ,אוהה ץפחה ףוגב הכישמ לש ןינק םוש ושע אל ,תואקתפה
תועמ םיחקול םהו ,ץפחה לעבל דבא ץפחה בנגנ וא דבאנ םא יאדוד ,ץפחה לעב לצא ןודקפ גוסב םה אלא ,ןינק רמג השענ
,ונתנש שח שי םא ןכ לע לעב דימ ץפחה לבק הכוזה יכ ,לרוגב הכוזה הז לצא ששחה ןיא ,אתכמסא םושמ לזג ש ... ץפחה
,םהלש תועמה חקולו לבקמ וניא אוהד ןויכ ,תועמה ונתנש םיקחשמה ראש לצא ול המו ,ול ןתנש םירנדה טעמ ךס דעב
םיקחשמה דימ תועמה חקלש ץפחה לעב לצא אוה הזב ששח שי םאו םוש ןיא ג"הכב ןכלו , ןמ א"וא לכ דיב ששח
םג יכ ,ןיבת אליממ הזבו .ץפחה לע ןישועש ב"יצנ א"י לש קוחשה הזב רתיה וגהנ ןכלו ,ולטונו ץפחב לרוגב הכוזה םיקחשמה
םוש לרוגב הכוזה דיב ןיא ,תועמ חקל אלו סוכה חקל הכוזהש ,ףסכה סוכ לע תועמה ונתנ םיקחשמהש ריאי תווח ןואגה ןודינ
,ששח יב םגש רשפאו א"וא לכ ג"הכב היל ונקמו ורמגו ,תואקתפה ילעב ןוצרב תועמה לביק יכ ,ששח ןיא סוכה לעב ד
ודיב רסמש תועמ .

ד"סב אינק אל אתכמסא ע בפ ןיבורי
www.swdaf.com 6
המוד הז ןיאד רוסא ז"ה ,א"עי ןוגנרב ןישועש קוחשב הלאשה ןודינ יכ ,רומאה לכמ הלועו ןבומ אליממ אתשה כ"או
ה ןאכ יכ ןעי ,ריתהל תוכז וב ונדמלש ב"יצנ א"י לש לרוגל הנה ,ןתנ רשא תחא הייפור לכ דעב הייפור םישולשב הכוז
איבוק רוסיא הזב שי ןכ לעו ,םיקחשמה ונתנש תועממ חקול אוה .

הטיחשל לספנ וניאש ש"כו ,תודעל לספנ וניא ךכב ותונמא ןיאש ןויכ ,הזה קוחשב קחשמה םדאה והימ ... ל"ז ם"רומ םייסו
מ וליפא תרחא תונמוא ול שי םא לבא ,ה"הגהב ,ג"י ףיעס ז"ר 'יס ןייעו ,לוספ וניא לארשי םע קחש הרבסכ גהנמה טשפ רבכו
גהנמה טשפש רמול וירבד תנוכ ןיאו ,ל"כע אוה אלא תונמוא ול ןיאש ימ אלא לוספ ןיאו ,איבוקב קוחשל הנורחאה
לוסיפה ןינעב גהנמה טשפ הנוכה ךא ,ע"כל איבוקב ארוסיא אכיא תמאבד ,איבוקב קחשמ רוסיא ריתהל ןילסופ ןיאש ,
דבלב איבוקה לש וז אלא תונמוא ול ןיאש ימ קר אלא תודעל .ש"ע ז"ס תוא י"בהגה ד"ל 'יס מ"ח ג"הנכ ןייעו ,

דפ ןמיס ב קלח טפשמ ןשוח םולש ירבד ת"וש
םוקמ לכ לביקש ץפחה תא ריזחהל ךירצ םאה ,אתכמסא םושמ הנק אלש

לכאש תוריפד א"יו ,הרות לש תיבר םהש ינפמ לכאש תוריפ לכ הכנמ אתכמסא יוהד םושמ הדשה הנק אלד אכיה לכ :ע"וש
ודיל אבש בג לע ףא אתכמסא םושמ הנק אלש רבד לכב ןכו :הגה .תיבר קבא אלא יוה אלד הכנמ וניא םינש 'ג ךות ךירצ
ז"ר ןמיס מ"וח) .תועטב הניתנ וא הליחמ יוה אלו הנק הנוקה דיל אב םאד םירמואו םיקלוח שיו ,תועטב יוהד םושמ ריזחהל
(י"ס

קחשמד אמעט שרפמד (ב דכ ףד) ררוב הז קרפמ חיכוהל בתכ י"בה הנהו ,ש"ע וז אתגולפ (ז"וא) השמ יכרדב בתכ ןכ
אתכמסא יוהד םושמ תודעל לוספ איבוקב .ש"ע םינלזג יוהד םושמ ונייה ןילוספד אמעט יאדובו ,אינק אל אתכמסאו

.אתכמסא יוה אלו הנק הנוקה דיל אב םאד א"מרה איבהש םיקלוח שיה תטיש םהש ש"ארהו ש"בירה 'ד בשייל ל"נו
יהב ל"י םלועלו ,םינלזג ווה ה"מ םהלש תואכרעו םיניידב םתוא ןיאיצומד םושמ םינלזג יוהד אמעט ל"סד ןתונ אוהש אכ
תועמ איצוהל ןיליגרש ןויכ איבוקב קחשמ לכל אמתסמ םתוא ולספ ל"זח לבא ,הליזג איוה אלו הנקד דיספהש תועמ ול
ברעב ומכ אינק אתכמסא הרותהמד .ןנברדמ אלא הרותהמ לזג יוה אל מ"מ כ"עב ןתונש ה"פאו ,םהלש תואכרעב
בישחד אוה ןנברדמ אלא ,ללכ לזג יוה אלו ,דבעתשמד ל"י ןינכומ תועמב אלא קוחשל ןכרד ןיאד אכיהב והימו .הליזג
הליזג איוה אלו הנקד ןויכ תודעל ןירשכד .

איה אתכמסא ג"הכ ח"ר ל"זד ול ןתונ אוהשכ וליפא הליזג יוהד ראובמ (ב דכ) ררוב הז קרפב ח"רהו י"שריפמ םנמא
פל ןינלזגכ ואצמנש איה הליזג הזמ הז ןילטונש תועמהו אינק אלו ונייה אתכמסא ה"ד י"שר ל"זו ,ש"ע ןילוספ ןה ךכי
ןיעכ ל"והו ,אינק אלו ,ותוא ןיחצנמש םימעפו חצנל לוכי אוהש רובסד ,וניאש רבד לע ךמוס אלא ול ןתונ וניאד רבד
אק אלו ליקש אק םילעב תעדמ אהד אוה ןלזג ואל אתיירואדמ לבא בתכש ה"מרב ראובמ ןכו .ש"ע ל"כע ודיב הליזג
אלא רבע ש"ע ילקש אק םילעב תעדמ 'ינתמד והלוכ ינה לבא ליעל כ"כו ,ש"ע ליעל אתיירבדכ לוזגת אלד ו .

ד"בב ונימזהל לוכי יכו תועמה ךשמו דמעו קוחשב וריבחל חיורהש ימ ךמצע עגהו בתכש (א"ק ןמיס) ש"בשר 'תב ןייעו
אתיאדכ אתכמסא אוה קוחשש יפ לע ףא ןידה ןמ הניא וז ויתועמ ול ריזחיש ומכ אינק אל אתכמסאו ררוב הז קרפב
םהילע םילעמש איבוקב םיקחשמה תצק םישועש ומכ תועמה ךשמ אל ןיידע םא והז ,דומלתהמ מ"כב רכזומ אוהש
וב רוזחל לוכי דיספמה ןיא בוש תועמה ךשמ רבכ םא לבא ,םולכ ול בייח וניא הזב האולהב תועמה םהילע םיפקוזו
ש"ע ול חיורהש ותואל עובתלו . לכב שרפמ ש"בשרה ירהד ,ש"ארה 'דב י"בה ש"מכ בשייל רשפא יא ל"ז ש"בשר 'דו
ןנירמאד אכיה אתכמסא אל אינק וב רוזחל דיספמה לוכי ןיא בוש תועמה ךשמ רבכ םא לבא ךשמ אל ןיידע םאב ונייה ,
ה אתכמסא איוה איבוקב קחשמד ח"ב ימרכ ל"סד הארנד (הלש ןמיס) ש"בירה ש"מכ ל"סד ל"צ כ"עבו ש"ארהו פ"ירה 'ד ךפי
.אתכמסא יוהד ח"במרכ ל"סד ם"במרה תעדכו םיקסופ ראשו

בתכש (ז"ס ררוב הז קרפ) א"גהב ןייעו איה הרומג אתכמסאד ונק אל ז"לז ונקה וליפא יאדו הנמאב םיקחשמש םתוא לבא
ורדנש םדא ינב םתואו (ב זכ ףד) םירדנד ד"פ אתיאדכ בושח ד"בב אלא ןינק הב ליעומ ןיאו ןירוטפ וקחשי םא הקדצל כ"וכ
ףד) ה"רד ק"פב ןנישרדדכ ארובידב ינקמד בג לע ףאו ,הקדצ יבגל ה"ה ברע אוהה יכ אתכמסא ינה טוידה יבגד ןויכד ןתילמ
.ש"ע 'וכו טוידהד הריסממ הובגל הרימא אפידע אל מ"מ הקדצ וז ךיפב ('ו אל טוידהל רסמש וליפאד ל"סד אידהב חכומ
סא יוהד ןויכ הנק אתכמ .

ד"סב אינק אל אתכמסא ע בפ ןיבורי
www.swdaf.com 7
רחאמ םנמא .ודיב הליזג יוה אלו הנק תועמה ךשמ יא אתכמסא לכבד ל"ס ש"בשרו ש"בירו ש"ארהד אצמנ פ"כע
ןכד הארנ י"בה תעד ןכו ,אתכמסא יוהד אכיהב הליזג יוהד ל"ס א"גהו י"קומנו ם"רהומו ה"מרהמו י"שרו ח"רהמד
מול לוכיד ןיניידב ואיצוהל לוכי וניאש י"פעאו ,אנידל רקיע המ ריזחהל ךירצ ש"די תאצל מ"מ ש"בשרו ש"בירהכ ל"יק ר
וריבחמ לטנש םהירבדמ לזג לכד ונדמל ם"במרה תרבס יפלד (ה"ל ןמיס) הנתמו היכז 'הב םירפא הנחמה ש"מפל טרפבו ,
אד ןויכו ,ש"ע היסכנל ןניתחנ אל ןנברדב לכד (א"מ ףד) ןיניידה תעובש 'פד איגוסה חכומ ןכו ןלזגה ןמ ןניקפמ אל ח"רהל וליפ
.ןיניידב ואיצוהל א"א כ"או ביהי היתעדמד ןויכ ןנברדמ אלא לזג ה"ל ה"מרו י"שרו

ףוריצב אכה ןכלו ,ש"ע ןיניידב ותוא ןיאיצומ ה"פאד ע"טירה םשב ןירדהנס 'סמ ףוס יכדרמ תהגה םשב בתכ א"חמה םנמא
ואיצוהל לוכי ןיאש יאדוב (א"מרה 'דל) ש"ארהו ש"בשרהו ש"בירה תרבס ,ןיניידב ח"רה ירבדל שוחל ול שי ש"רי לכ לבא
וריבחמ לטנש תועמה תא ריזחיו ודיב הליזג ןיעכ יוהד י"שרו .

:אנידל ןניטקנ
ודימ םתוא ןיאיצומ ןיא תועמה וא ץפחה ודיל אב םא ,אתכמסא יוהד םושמ הנק אלש םוקמ לכ ל"יק רמול לוכיד רחאמ) ,
פ לע ףאו ,הנקד ש"בשרהו ש"בירהו ש"ארהכ (הנק אל י"בהו ירשא תוהגהו י"קומנו ם"רהמו ה"מרו י"שרו ח"רה תעדלד י מ"מ
ונממ לטנש המ וריבחל ריזחהל ש"רי לכל יואר .

גכק ןמיס ב קלח יולה טבש ת"וש
.דובכב ת"שו ט"השדחא .ו"יה ןמפוא םרמע ה"ומ ת"שכ י"ותב גלפומו ראופמה ונידידי דובכ

הבישי ןבה רמאו הקדצל דחאל עבתש יאבגה י"ע דמעש הבישי ןבב אדבוע ד"ע ינולאש תויתואהו יתלבק ובתכמ תרקי
כ םדוקו וסיכמ תואמ 'גה איצוהו ,ןה הנעו שש התא ןתת תואמ שלש ינא ןתא םא הלה לאשו םילפכ ינא ןתא ןתתש המ
לפכה תמאב ינשה ןתי םא קר ןתונ וניאש רמא ןתנש - טרחתה טק טעמכו יאבגה ידיל תואמ שלשה רסמ ןושארהו
הזכ לודג םוכס ינע הבישי ןבל בייחתהש - אשר םא קפוסמ דסומה להנמו הבישי ןבמ ףסכה לבקל י תצק ךיראה דועו ,
.הכלהל קר בותכא אל מ"מ ןלהל ואביו השעמה יטרפב

מ"בב יזוז אפלא םלשא ומכ םיזג יוהד םושמ א"בא הארי יכהו אמלעב אתכמסא קר הזש קפס הזב תילד ת"כ ריעה רבכ הנה
ב"ע ד"ק - ג"יס ז"ר 'יס מ"וח א"מרו - ברע ךל לופכאד יאהכ ל"והד א"באו אתכמסא ל"והד םש ע"שבו ב"ע 'מ מ"בב ךנו לכ ןכו
אתכמסא בישח ןתילו תושעל םדאה ךרד ןיאש רבד ה"ד ב"ע ו"ס מ"ב 'סות כ"שמכ ויתועקרק רוכמל ךרד ןיאד ןויכד יאו
םיזג ומכ בישח - תואמ המכ אל לבא תוטורפ ןתיל וכרד הז ינעד ןדידב ש"כמו הז 'פ י"רשא 'הגה םשב 'בכ כ"שמד אלא ,
רוב שדקהב םגד ר אתכמסא אל אינק ןמיס ד"וי י"ב חיכוה רבכד הזב הגש ת"כמב טוידהל הריסממ תובגל הרימא אפידע אלד
ח"נר ןיאב ט"יס ז"ר 'יס מ"וח א"מרבו ד"וי ףיעס םש ע"ושב קספנ ןכו ל"נה ה"גהכ אלד אינק אתכמסא שדקהב ל"ייקד
קלוח .

ניאד תועט שדקה ל"והד ןאכ ןודל רשפא היהד אלא ויה אל ןושארה ןתנש תואמ שלשהד הלגתנד 'בכ 'כ אהד ,לח ו
ופסכמ ןתונ וניא ןבוארד ןועמש עדי ולאד הרומג אנמדוא שי כ"א קלחל ותושרב ויהש הקדצ יפסכ ויהש אלא ללכ וסיכמ
שממ וסיכמ לפכה בייחתמ ןועמש היה אל ללכ נר ןמיס ד"וי ך"שב אבוה ג"נ 'יס יחרזמ א"רהמ תובושתב 'כ רבכו , 'ט ק"ס א"
ש"עי אנדמוא לע ןיכמוסו ןינד םירדנו שדקה ינינע לכבד - .ל"נהמ רתוי הרומג אנמדוא ךל ןיאו

םהילע כ"ג ןילאשנ הקדצ ירדנ אהד ורדנ לע פ"כע לאשי ארמוח ךרדב כ"ע ו"ס ח"נר ןמיס ד"וי ראובמכ - ןילאשנ ןיאד יהנו
ג"ס ג"ר 'יס ראובמכ קחודמ אלא - ריתמה םכחה ןידנמו 'יחבו ד"לק 'יס ז"בדרה תובושתב ראובמכ תקפסמ הביס אלל
ח"נר 'יס א"קערגה - רוסיא ןיא פ"כעד /אטישפ/ תטישפ אוה רומג תועטד ללכ הלאש צ"א ןידה רקיעמד אכה מ"כמ
הלאשב .
ת"שוד םכדידי ינירהו - .'ה ידסחל הפצמד"סב אינק אל אתכמסא ע בפ ןיבורי
www.swdaf.com 8
ז קלח רמוא עיבי ת"וש - ו ןמיס מ"וח
?סיפה לעפמ לש הלרגה יסיטרכ תיינקב ףתתשהל ןידה ןמ רתומ םאה יתלאשנ

ונינש (ב דכ) ןירדהנס הנשמב (א ...

(ב וא ובתכ (א בפ) ןיבוריע 'סותה םל תרחא תונמוא ול שי םאש הדוהי 'רכ הכלהש (ב וכ) ןירדהנסב ןניקספד יאמ יפלד ,
,תודעל רשכ איבוקב קחשל ירשד הארנ םושמ תודעל לוספ איבוקב קחשמש םעטה שרפמש אמח רב ימר 'יפאש ,
נמוא רמגד אכיה רשכמד הדוהי 'רל לבא ,ןנברל ונייה ,אינק אל אתכמסאד ,איה אתכמסא ואל ג"הכד ל"סד יאדו ,יתירחא תו

(ג ם"במרה תרבסכ ליזא ךורע ןחלשב ל"ז ןרמ הנהו ...
שי א"מרהל קרו .אינק אל אתכמסאו ,אתכמסא ללכב יוהד םושמ ,ע"שה ןרמו ם"במרה תעדל רוסאל שי ד"נב םג ךכליה
ש"בירהש תמאבו ,אתכמסא ללכב יוה אלד תשש ברכ ל"סד ןויכ ,ריתהל םוקמ קוחשהש ,בתכ (בלת 'יס) הבושתב
בעותמו רעוכמ רבד אוהש יאדוב מ"מ ,איבוקב אתכמסא אכילד ל"סד תשש ברל 'יפאו ,ע"כל רוסיא וב שי איבוקב
ויגורה לכ םימוצעו ליפה םיללח םיברו ,ץקושמו ןיא איבוקב קחשל אלש רדנש ימ יכ (ד"ה ה"פ םירדנ) ימלשוריב שרופמו ,
ן"במרה כ"כו .ול ןיריתמ ד"כע .א"בשרהו ... תיינק רוסאל שי ז"פלו ,ע"שה ןרמו ם"במרה תוארוה ונלבק ןדידב ןנא פ"כעו
.איבוק םושמ ,סיפה לעפמ יסיטרכ

(ד ... (ל 'יס ד"ויח) ב"ח םילעפ בר ת"ושב ח"ירגהו ... ןמ לודג תועמ םוכס לבקמ הכוזהש סיפה לעפמ יבגל ד"נב ז"פלו
הו ,םלישש טעומה םוכסה תרומת ,לעפמה ל"והד ,רוסאו איבוק םושמ הזב שי ,סיפב םיפתתשמה לכמ ףסאנ םוכס
םהירבדמ לזג יוהו .אינק אלד אתכמסא .

טרופס יסיטרכ ןכש לכו ,סיפה לעפמ יסיטרכ תיינקב ףתתשהל םהל רוסא חרזמה תודעו םידרפסהש אנידד אנקסמ
ע ידי עייסמ אוהש אצמנו ,איסהרפב תבש םיללחמו תבשב םיקחשמש םהינימל רוסאל שי םיזנכשאל ףאו .הריבע ירבו
.חטב ןוכשי ונל עמושו .(ה ס"ס טפ דומע 'ח קלח ידבע ליכשי ת"ושב 'עו) .הזבהלרת ןמיס ב ךרכ תוגהנהו תובושת
אינק אלד אתכמסאל הזב שוחל שי םא המותי יאושנ תבוטל הלרגה יסיטרכ תשיכר :הלאש

קפתסנש ימ שיו ,ףסכ לש לודג םוכס לבקמ לרוגב הכוזהש אוה ךרדהו ,המותי הלכ תסנכהל שדוק תוסנכההו הלרגה ונגריא
אלד אתכמסא והז םיקסופ המכלש .לזג םושמ רוסא והדידלו אינק

א"מרהו רבחמה תעדכ אינק אתכמסאש רקיעה הקדצבש תישאר ל"י םנמא 'יס מ"וחבו י"ס ח"נר 'יס ד"וי ע"ושב ראובמכו
,ז"טס ז"ר דדצל שיש ד"על הארנ .םש ת"פב םינורחאבו י"בב אבומכ הזב וקלחנש םיקסופ שיש ףאו אתכמסאש אל
אינק שמ שיש ןפואב אקוד ונייה םדא ינב השלש וא םינש ןיב קח , תויהל אלו אקוד ףסכה חיורהלו חצנל הצור דחא לכש
וניא סיטרכה תא הנוקשכ הנה ירוביצ קסע אוהש הלרגהב לבא ,חיורהלו חצנל ידכ קסעל סנכנ ןכ תעד לעו חצונמ
צל וא דסומל םורתל ידכ הליחתכל קסעל סנכנ קר אלא ,ללכ ריכמ וניאש וריבח תא חצנל ןיוכתמ םג הצור קרו הקד
חיורהל , והז אלא ,ורבחל וניב קחשמה ןיאש ,חיורמ דסומהש המ ול תפכיא אל םיטעמ םה חיורהל וייוכסש עדויש ףאו
ןיד הזב ןיא ע"כלש הארנ ג"הכב ,ןכ תעד לע הנקמו רמג ארקיעמו הקדצ תרטמל םיאבו ללכ אוה ודיב אלו רוביצ ןינע
אינק אל אתכמסא .

לש הלרגהב הז יפלו קרו אתכמסא ןיד ןיא ע"וכלד הארנ הקדצל ירוביצ רבדבש ,אתכמסאל ללכ שושחל ןיא ,ונ
הזב בטיה ק"ודו רוסאו אתכמסא יוה ותעד הכמס אל אוה אלו ולש ופסכ תא חיורמ וריבחש וריבחל םדא ןיב קחשמבש .
) רתיהה טשפתנ םויה לבא ,הזב םירימחמש םידרפסה םינברהמ שיש לארשי ץראב יתעמש והימ תומוקמה לכב
תולרגהב ףתתשהל .(
ד"סב אינק אל אתכמסא ע בפ ןיבורי
www.swdaf.com 9
איש ןמיס ד ךרכ תוגהנהו תובושת
הלרגהב תופתתשה סיטרכ תונקל רתומ םאה

וזהו הלרגהב ףתתשהל ידכ הלרגה יסיטרכ םינוק םיברש ,הלרגה ןינעב םידרפסלש םסריפ דחא ברו ,סרפ לבקמ הכ
תולרגהב ףתתשהל רוסא ותעד ךמסש אתכמסא ארקנ "היהי םא ןתא" רמואה לכ (ג"י ק"ס ז"ר) מ"חב רבחמה תעדלש ,
,ןנברדמ לזג הזב שיו רוסאד אתכמסא הוהו הנק ךכ םושמ קרו חיורהל ותעד סיטרכ הנוקה ןאכ ףאו ,חיוריש תעדל לבא
קר אוה רוסיאה א"מרה ףתתשהל םירוסא רבחמה תטישכ ןינע לכב םיגהונה םידרפסה הז יפלו ,ותונמוא הז םא
איבוקב קחשמ ןיעכו לזג והזש ןויכ הלרגהב ףתתשהל ורסאש םידרפסה ינברמ דוע תמאב שי יתעמשש יפכו ,הלרגהב .

וא םא ונייה רבחמהל רוסאש אתכמסאד ,ללכ אתכמסאל ךייש אל ןאכש ,דאמ ןיהומת וירבד םנמא רבד היהישכ רמ
רוכמל לוכיו ,םירלוד המכ קושב וישכע הושש סיטרכ הנוק ןאכ לבא ,הנק אלו אתכמסא הוה הזבו ,ןתא וא הנקא ינולפ
םלשל ךירצ דיספמש ימש ןפואב איה הלרגהה םא קרו ,קסע לכב ומכ העקשהל הזב סנכנו ,ויוש תא לבקלו וישכע ותוא
וס אל הזב ,דיספהש רחא ףסונ םולשת וסיכמ ליעומ אלו ותעד ךמ חוור הזמ ול אוביש ןכתיש רבד וישכע הנק ,ןאכ לבא ,
.אתכמסא ששח םוש הזב ןיאש וב ףתתשמ וא קסע השוע לככ הוה ,אלש ןכתיו לודג

קרו ,תמאב םתעד ירמגו וסנכנ קפסד אתעדא ,הז םע הז רשק םהל ןיאו הז קפסל םיסנכנ םיברש ןויכש הארנ דוע
ב םישנא רפסמ םיאצמנשכ אתכמסא םושמ שושחל םוקמ שי ,חצנמ דבלב םהמ דחאו קחשמב דחי . תא טעמ םיעטהלו
תופירט 'להב הלאש לאוש חבטהשכש תואורה וניניעש ל"צז קסירבמ ח"רגה םשב םסרופמה תא ףיסוהל שי םירבדה
רעטצמו ול באוכ ,הכוז וריבחו הרות ןידל אב םדא ותואשכ לבא ,הענכהב קספה תא לבקמ ,ול םיפירטמו דאמ םימעפלו ,
,קספה תא הענכהב לבקל השקתמ חצנמ ינשהשכ רתוי ול באוכ מ"מ ,דיספמ אוה םהינשבש ףאו .

הז ללכ רשק םיפתתשמהל ןיאו ,הנידמה לכב וא ריעה לכב הלרגהה יסיטרכ תא םירכומש ןדיד ןודינב םג הז ןיעכ הארנו
לבקמו דאמ שולק אוה תוכזל ולש יוכיסהש דחא לכ עדוי ,הז םע םלש בלב תאז ומע קחישש וריבחש האורשכ לבא ,
םירסומ םלוכשכ כ"אשמ ,ןנברדמ לזגו אתכמסאל שושחל שי הזבו ,אבוט ול באוכו רעטצמ ,דיספמה אוהו חצנמ איבוקב
.ןנברדמ םג לזג ארקנ אל ןכלו ,דיספי םא ףא םלש בלב ףתתשהל ותעד רמוג ,תולרגהה ינגראמל םפסכ תא שארמ

תכמסאש הארנ דועו ,אתכמסא הוה חילצמ אלשכו ,ותבוטלו ונוצרכ ורדתסי םירבדהש ךמוסש םושמ ונייה הנק אלד א
םוכסהו ,דאמ לודג אוה היכזה םוכסש ןויכ מ"מו ,דאמ םישולק םה תוכזל ולש םייוכסהש ארקיעמ עדוי אלה ןאכ לבא
אתכמסא ארקנ אל ג"הכו ,ךכל ותעד ךמוס ,טועפ אוה סיטרכה רובע םישרודש .

כעמו סיטרכ הנוקהש טושפ הארנ ויש הלרגה ששח הזב ןיא אתכמסא , הוקמו הנוקש העקשה לכמ רבדה הנוש אלו
אתכמסא ארקנ אל יאדו דיספה ףוסב םאו ,ןוחטב םוש ול ןיא לבא ,חלצומ היהיש אמלעב הוקתב סיטרכ הנק ןאכ ףאו ,
מו ותעד ךמוס לבא ,דאמ לוזב ריחמה דאמ םישולק םייוכסהש םושמו ,חיוריש .דיספהל םג תמאב ןכו

הלרגהה םדוק םלשל ילב הלרגהב ףתתשמש הרקמב ינא ךובנ םנמא ונייהו ,ןכמ רחאל סיטרכה רובע םלשל חיטבמ קר ,
.תעד תוכימס רסח םלשל ךירצשכ וישכעו ,רבכ דיספהש עדויש ףא םלשמש ךרוצל ףסכה ול הולה רכומה םצעב והימו
ול ריזחהל ךירצ יאדובו סיטרכה תיינק .

םידרפסל ןיבו םיזנכשאל ןיב ונייהו ,אתכמסא ךייש אל סיטרכ תיינקבש הארנ פ"כע .

רובע אוה םלצא לבקתמה ףסכהמ רכינ קלחו ,הלשממה דיב איה "סיפה לעפמ" תולרגהה תרבח לארשי ץראב והימו
ה ואלבש איה תמאה לבא .הריבע ירבוע ידי עייסמ לש ןינע ןאכ שי ילואו ,םהיתודסומו םיישפחה לכב ןינוקש המ לכ יכ
אלו ןדידב ןנא כ"ע קר ,ל"חר תורומח תורבעל םג וב םישמתשמ כ"חא םהו ,ףסומ ךרע סמ אוה םולשתהמ קלח ץראה
הז ףסכב םישוע םהש המ תוירחא ונילע ןיא אנידמ ןכלו ,םולכ הזב עירכהלו תונשל ונידיב ןיאש ןויכמ הזל ןיששוח .

ףסכהש תודסומ לש תולרגהה בורש עדו אוהו ,שדקהב אתכמסא ןיד ןיא םיקסופ הברהלש דוע ףרצל שי ,הקדצל ךלוה
ןכלו ,הקדצ ראש וא ללוכל ךלה ףסכהש ומצע תא םחנמ אלה דיספי םאו ,הקדצ ללכב םה םיללוכו תובישי ונינמזב ןידה
יפט לקהל שי .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->