Reka Bentuk Pentaksiran Dan Penilaian

Oleh: Muhammad Zubir Othman Nurul Izziani Mohd Latifi PISMP 8.06

merekod. memberi skor dan. Dalam konteks pendidikan.Pentaksiran Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. mengumpul. menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu. 4. . 3. pentaksiran merupakan proses pembelajaran yang merangkumi. 2. 5. aktiviti menghurai. 1.

Maklumat yang diperoleh dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai  dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. .Penilaian formatif : Penilaian dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang p dengan p lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan/ pengredan. Penilaian sumatif : Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun.

7. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. 2. Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran memperbaiki pengajaranpembelajaran. .Tujuan Pentaksiran 1. 5. Melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif. 6. 3. Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan. Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. 4.

yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik. .  merangkumi aspek pengujian dan pengukuran.Penilaian  Penilaian merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran.  sebagai satu proses/prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran. kemahiran atau sikap.

Tujuan Penilaian Membantu guru mengetahui keupayaan penguasaan pelajar. . 4. 3. 2. Membantu guru dalam membuat perbandingan antara seseorang pelajar dengan rakanrakannya atau antara kelas tersebut dengan kelas yang lain. Membuat perbandingkan pencapaian pelajar dalam subejk tersebut dengan pencapaian dalam subjek lain. Menentukan pelajar yang tinggi keupayaannya dan yang amat lemah keupayaannya dan lemah pencapaiannya 1.

. 7. Membolehkan guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Pelajar berpeluang mengetahui kelemahan dalam sesuatu kemahiran atau bidang dan segera memperbaikinya. Melalui ujian penilaian yang dilakukan guru dapat berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka. 10. 8.Tujuan Penilaian Membantu guru dalam membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran. 9.

Persediaan Ujian. Buat Analisis. Pemeriksaan Dan Pengukuran Ujian. Pentadbiran Ujian (Pemilihan Lokasi). . 5. 4.Prosedur dalam penilaian 1. Interpretasi / Dapatan / Tindakan. 2. 3.

Membandingkan tingkat pencapaian pelajar dalam sesuatu bidang subjek dengan bidang yang lain bagi melihat kelemahan atau kelebihan pelajar dalam sesuatu bidang. Maklumat ini digunakan untuk kerja-kerja pemulihan dan sebagainya. . 2. Membandingkan pencapaian pelajar dengan rakan-rakan sekelas atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah.Kepentingan Penilaian dan Pentaksiran 1.

Membolehkan guru menilai bahan. Pelajar mengetahui kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang dan segera pula memperbaikinya 3.Mengenal pasti pelajar yang tinggi dan amat lemah keupayaannya bagi menentukan kerjakerja pemuliha dan pengayaan 4. teknik. 5. dan kaedah pengajaran mereka sebagai asas meningkatkan pengajaran mereka. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful