EDU 3108

BAHAGIAN A (20 markah) Jawab semua soalan. 1. Sesuatu profesion seperti profesion perguruan harus mempunyai empat atribut mengikut Ornstein an !e"ine #1$$3% kecuali #&% #'% #(% #D% menguasai ilmu pengetahuan mempunyai ko etika profesion men)a i ahli pertubuhan profesion mempunyai ke*ekapan an kepakaran alam bi ang

+.

,o el Sla"in #1$8$% menyarankan beberapa unsur yang mempengaruhi penga)aran yang berkesan. -ang manakah antara unsur berikut i*a angkan oleh ,o el Sla"in . /. //. ///. /1. 1. #&% #'% #(% #D% 0ualiti penga)aran 0esesuaian aras penga)aran /nsentif 2aya pembela)aran muri 0epemimpinan guru

/3 // an /// saha)a /3 /// an /1 saha)a /3 //3 /1 an 1 saha)a //3 ///3 /1 an 1 saha)a

2

pela)ar ibu bapa masyarakat an negara rakan se)awat an profesion keguruan &kauntabiliti guru terha ap profesionnya apat ikekalkan engan langkah4 langkah berikut kecuali #&% #'% #(% #D% men)alin hubungan yang baik engan rakan se)awat melaksanakan tanggung)awab engan sepenuh hati mematuhi semua peraturan yang ikuatkuasakan meningkatkan tahap pengetahuan an kemahiran berkaitan engan profesion 7.emelihara an memperbaiki ke*ekapan ikhtisas melalui pengka)ian3 lawatan an mengha iri kursus ikhtisas3 persi angan3 mesyuarat atau seminar supaya penga)aran kami men*apai mutu yang setinggi4tingginya. .3. 0ebaikan seorang guru menguruskan masa engan berkesan i sekolah a alah seperti berikut3 kecuali #&% #'% #(% #D% muri lebih menghormati guru mempunyai masa untuk membuat ker)a sambilan pro ukti"iti ker)a i sekolah akan meningkat engan *epat melaksanakan proses penga)aran an pembela)aran engan lebih lan*ar 3 . 5ernyataan i atas a alah ipetik ari 0o Etika 5erguruan .alaysia an meru)uk kepa a tanggung)awab guru terha ap #&% #'% #(% #D% 6.

rotter #1$88% ari aspek #&% #'% #(% #D% <. #&% #'% #(% #D% 5ela)ar merumuskan apa yang telah ipela)ari .emiliki pelbagai strategi penga)aran an mampu menyesuaikannya mengikut keperluan pela)ar yang berbe9a :a)ah 1 5ernyataan i :a)ah 1 meru)uk kepa a *iri4*iri perkembangan guru ber asarkan . no"is *ekap no"is lan)utan mahir an pakar 5eryataan yang paling tepat mengenai peranan guru sebagai agen perubahan alam bilik ar)ah ialah #&% #'% #(% #D% meran*ang an menentukan ob)ektif penga)arnnya mengenai pasti muri yang bermasalah an bertin ak untuk mengatasinya sentiasa mementingkan perkembangan iri muri mengikut situasi semasa sentiasa bergerak aktif an proaktif apabila mengen alikan akti"iti4 akti"iti alam bilik ar)ah 8.  !ebih memberikan fokus kepa a pembela)aran muri  .anakah antara berikut menun)ukkan pemikiran reflektif guru .enye iakan bahan4bahan penga)aran yang menarik an sesuai 'erbin*ang tentang kekuatan an kelemahan serta strategi untuk meningkatkan penga)arannya. 5emikiran reflektif apat membantu guru meningkatkan tahap profesionalismenya.emahami prinsip an konsep pembela)aran alam pelbagai situasi yang khusus  .8. . 4 .empelbagaikan akti"iti penga)aran an pembela)aran .  2uru yang memiliki kelayakan ikhtisas.

aubourgne #1$$+% men efinasikan kepemimpinan sebagai #&% #'% #(% #D% keupayaan untuk memimpin an memberi bimbingan keupayaan untuk mempengaruhi sistem kep>er*ayaan3 tin akan an pegangan nilai kebolehan seseorang untuk menginspirasikan keyakinan an sokongan alam sekumpulan manusia keupayaan men)ana rasa hala tu)u an keyakinan alam kalangan pengikutnya serta mempengaruhi pengikutnya ke arah men*apai matlamatnya 11. 0im an . penyeli ik pembimbing agen sosialisasi pembentuk tingkah laku 0epemimpinan merupakan unsur penting alam sesebuah organisasi formal. 2aya kepemimpinan yang paling sesuai untuk organisasi sekolah an institusi pen i ikan ialah kepemimpinan #&% teragih #'% birokratik #(% berkarisma 5 .$.      5enyumbang ilmu an kemahiran 5embentuk sahsiah sosial yang positif 5embentuk bu aya penyayang .ela an sosial 5enghubung antara institusi sekolah engan masyarakat am :a)ah + =uraian i :a)ah + menun)ukkan guru bertin ak sebagai seorang #&% #'% #(% #D% 10.

#D% semula )a i 1+. 5emimpin yang memberikan pertimbangan se*ara in i"i u3 beroperasi berasaskan nilai3 penggerak utama kepa a ke)elekitan pengikut an sama4sama berusaha men*apai matlamat bersama a alah )enis pemimpin #&% #'% #(% #D% 13.anusia 5embangunan an 5enilaian 0ompetensi 5sikologi an 0aunseling 5embangunan 0urikulum 'uku .eks /3 // an /// saha)a /3 /// an /1 saha)a /3 //3 /1 an 1 saha)a //3 ///3 /1 an 1 saha)a 6 .alaysia mengalami penstrukturan semula an bahagian4bahagian i bawah .ertinggi 0ementerian 5ela)aran .imbalan 0etua Setiausaha #5engurusan% ialah 'ahagian / // /// /1 1 #&% #'% #(% #D% 5engurusan Sumber . transaksi kontin)ensi transformasi teori ? an teori - 'ermula tahun +00$3 5engurusan .

16. #&% #'% #(% #D% .enga akan khemah ker)a yang men orong kearah semangat ker)asama an perpa uan pemupukan 7 . &kti"iti berikut merupakan suatu akti"iti alam 5@'. 5embinaan @egara 'angsa #5@'% bergantung kuat pa a rakyatnya yang bersatu pa u3 hi up alam harmoni3 setia kepa a negara an mematuhi perlembagaan @egara.enyanyikan lagu4lagu sentimental .enga akan akti"iti bahasa3 sastera an kebu ayaan melalui persatuan . 5eranan an tanggung)awab guru sebagai educare ialah / // /// /1 1 #&% #'% #(% #D% mengembangkan potensi muri menguasai kemahiran4kemahiran menga)ar memberi pan uan kepa a muri tentang peperiksaan sebagai fasilitator an pembimbing kepa a muri menyebarkan nilai4nilai positif kepa a muri /3 // an /// saha)a //3 /// an /1 saha)a //3 ///3 /1 an 1 saha)a /3 //3 /1 an 1 saha)a 17.en orong muri menulis rumusan an karangan .

Setiap guru perlu mempunyai semangat an *ita4*ita yang kuat untuk meneruskan kehi upan engan menambahkan ilmu pengetahuan melalui 5embela)aran Sepan)ang =ayat yang bermaksu #&% #'% #(% #D% men)alankan penyeli ikan sepan)ang hayat alam bi ang pen i ikan. 0ursus Dalam 5erkhi matan #0D5% yang iken alikan oleh /nstitut 5en i ikan 2uru merupakan salah satu usaha untuk mempertingkatkan profesionalisme keguruan.emperkuhkan 'ahasa /nggeris #. #&% #'% #(% #D% .emperbaiki penyampaian an kae ah proses penga)aran an pembela)aran 8 .emikirkan satu penyelesaiaan saha)a . #&% #'% #(% #D% 2uru san aran mengikuti program /)a9ah i Uni"ersiti .18.'/% selama 3 minggu 2uru san aran men)alani kursus !atihan 'erasaskan Sekolah i /nstitut 5en i ikan 2uru 18.enghubungkan ilmu an amalan . mengha iri seminar3 bengkel3 kursus an terlibat alam konsultansi engan pihak luar membina hubungan mesra engan muri 3 pihak sekolah3 ibu bapa an masyarakat moti"asi ken iri kearah pen*arian an peningkatan ilmu se*ara sukarela ber asarkan keperluan personal atau profesional 1<.emapatan 2uru terlatih mengha iri mesyuarat menulis mo ul i 'ahagian 5erkembangan 0urikulum 2uru terlatih mengha iri program 0ursus .emba*a lebih banyak buku agar luas pengetahuan . &ntara pernyataan yang berikut3 yang manakah memperlihatkan tin akan seorang yang berfikir se*ara reflektif . &ntara yang berikut3 manakah boleh ikategorikan sebagai 0D5 .

.embolehkan guru mengka)i tin akan an amalan ken iri supaya a a penambahbaikan kualiti perkhi matan ken iri +0.emberi gambaran )elas tentang persekitaran tempat ker)a imana ia bertugas . #&% #'% #(% #D% 2uru perlu mengikuti kursus i /nstitut 5en i ikan 2uru 2uru perlu peka an bersifat inamik alam menangani *abaran baru 2uru perlu mewu)u kan rangkaian bi ang pen i ikan 2uru perlu memastikan muri peperiksaan awam engan pihak yang terlibat alam apat keputusan yang baik alam semua 9 .1$. #&% #'% #(% #D% .embantu guru bertin ak untuk menyelesaikan masalah yang iha api oleh guru lain Dapat bertin ak se*ara periba i untuk membaiki masalah sosial i kalangan muri an guru . &pakah implikasi pernyataan i atas kepa a seorang pen i ik.anakah antara berikut pernyataan paling tepat menun)ukkan fae ah penyeli ikan tin akan kepa a seorang guru . Dalam usaha untuk meningkatkan mutu penga)aran an pembela)aran3 guru perlu sentiasa prihatin terha ap pembaharuan an ino"asi alam pen i ikan seperti mengakses maklumat ari internet3 E4pembela)aran an E45erpustakaan.

@o"is a% a% @o"is !an)utan b% b% ( 10 markah ) 10 . a% AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA b% AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA *% AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA % AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA e% AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ( 10 markah ) +. 0enalpasti dua perbe9aan antara guru no"is an no"is lan)utan.BAHAGIAN B ( 40 markah ) Jawab semua soalan 1. Jelaskan lima isu etika guru yang ianggap ber*anggah engan prinsip4prinsip etika yang iamalkan sebagai seorang pen)awat awam. !ima peringkat perkembangan guru ialah peringkat no"is3 no"is lan)utan3 *ekap3 mahir an pakar.

3. a% . @yatakan empat manfaat yang boleh iperolehi melalui amalan reflektif tersebut. a% AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA b% AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA *% AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA % AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ( 10 markah ) 6.*2regor #1$80%.eori ? an .oleh Douglas .eori .eori ? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA b% . @yatakan dua anggapan oleh pemimpin terha ap stafnya mengikut gaya kepimpinan alam . 5restasi guru apat itingkatkan melalui amalan reflektif.eori AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ( 10 markah ) 11 .

apat menyokong pan angan an a ( 20 markah ) +. 'er asarkan pengalaman an a semasa men)alani praktikum3 imbas kembali salah seorang guru yang an a san)ung sebagai guru yang berintegriti. !ingkaran penga)aran reflektif melibatkan beberapa langkah tersebut a a kalanya bertin ihan.BAHAGIAN C ( 40 markah ) Jawab dua soalan saha)a 1. an langkah4langkah 'er asarkan 5roses :efleksi #'ru*e B :ose 1$$7% yang telah an a pela)ari3 lakarkan an huraikan lingkaran penga)aran refleksi tersebut engan *ontoh yang sesuai. ( 20 markah ) 12 . Sebagai bakal guru3 an a seharusnya mengetahui an memahami *iri4*iri sekolah an struktur penta biran in sekolah. ( 20 markah ) 3. =uraikan lima *iri guru pilihan an a yang bahawa guru berkenaan berintegriti. 'er asarkan pengamatan an a semasa men)alani 5'S #5engalaman 'erasaskan Sekolah%3 hasilkan satu *arta organisasi sekolah yang lengkap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful