You are on page 1of 4

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc
__________________________________

H ! "NG TH#$ NH%


_______ Cn c Lut Dn s nm 2005 v cc vn bn hng dn thi hnh Cn c Lut !h " nm 2005 v cc vn bn hng dn thi hnh #$m n%& ng& '( thng (0 nm 20(' t)i *h+ng s, -. nh /. 0hu t1 th2 !%m 3h4 56 7 8 1h9ng :u%ng 5;ung 8 # !<i. ch=ng t$i >cc b4n? g@mA &$N CH' TH#$ NH% ( (sau y gi tt l Bn cho thu?A B Cng >b?A !DEFG! 5H! DI!D cR1 ng& 0- S(0 S 20(0 . t)i 5*T# !<i ^%_A 07'(2((222 5)i !gn hngA `iattin b%n0. 1h+ng gi%[ dVch #%i Z B !ghJ nghiK1A Ding vi4n L)i hMc 35:D B N, CO!D >#< chiPu?A 0(Q(55207 B UiKn th[)iA 0(-5\00(Q]0 B 5i 0h[nA ]7\(\(2'755;ng. # !<i B Ob s, thuPA 0400123456-002 &$N TH#$ NH% ( (sau y gi tt l Bn thu?A B Cng >b?A !DEFG! Oc!# 5dce5 cR1 ng& 0] S ] S20(( . t)i 51T # !<i B !ghJ nghiK1A !hn vi4n 0inh d[%nh C$ng t& 5!## ^%mic[ B N, CO!D >#< chiPu?A 0\5(5''-2 B UiKn th[)iA 0(-77'Q(-75 B 5i 0h[nA 0(0((-](0- 5)i !gn hngA U$ng g b%n0. 1h+ng gi%[ dVch Chu DiR&. # !<i #%i b4n th,ng nhRt 0i 0Pt #f1 L@ng thu4 nh " djng ch[ mkc Llch L2 " v sinh h[)t vi cc n<i dung s%uA )*+ ,- .c /)01 ch2nh c34 nh5 6 (T UV% chW nh " A *h+ng s, -. thng '. nh /. 0hu t1 th2 !%m 3h4. t6 7. 1h9ng :u%ng 5;ung . # !<i B UV% chW nh ;i4ngA 56 'B 1h9ng L4 Lfi 8 51 5hi !gu&4n B UV% chW cX Yu%n >nh ;i4ng?A 56 2 8 1h9ng #%i Z 5;ngB 51T # !<i

2T CR1 nh "A 51 th2 'T 56ng diKn tlch sn nh " (00 m 2. t;[ng Lm diKn tlch chlnh nA ]0 m 2. diKn tlch 1hk nA 20 m2 7T 5;%ng thiPt bV cho &Pu gpn niJn vi nh " >nPu cm?A )*+ 7- G)8 cho 9h+: nh5 6 ;5 ph<=n> 9h?c 9h4nh 9o8n (T Okc Llch sq dkng A U2 " 2T Di ch[ thu4 nh " n 'T000T000 L@ngS thngT (Bng ch:Ba triu ng chn) Di ch[ thu4 n& Lb b%[ g@m cc chi 1hl vJ Yun ni. b[ t;r v vn hnh nh "T 'T Cc chi 1hl sq dkng LiKn. nc. LiKn th[)i v cc dVch vk 0hc d[ Z4n thu4 th%nh t[n ch[ Z4n cung cR1 LiKn. nc. LiKn th[)i v cc cX Yu%n Yun ni dVch vkT 7T *hXng thc th%nh t[nA bsng hrnh thc chu&2n 0h[n. t; v[ ng& (5 hng thngT )*+ @- ThA) /)01 >)4o nhn nh5 6 ;5 9hA) hn cho 9h+: nh5 6 (T 5h9i Li2m gi%[ nhn nh " n ng& '( thng (0 nm 20('T 2T 5h9i h)n ch[ thu4 nh " n ' nm 02 tt ng& '( thng (0 nm 20(' LPn ng& '( thng (0 nm 20(-T )*+ B- C+D*n ;5 n>hE4 ;F c34 &:n cho 9h+: (T :u&Jn co% Z4n ch[ thu4A %? F4u chu Z4n thu4 t; Lo tiJn thu4 nh L=ng th9i h)n ghi t;[ng #f1 L@ng b? F4u chu Z4n thu4 cm t;ch nhiKm t;[ng viKc sq% chu% 1hhn h hvng. b@i th9ng thiKt h)i d[ nwi co% Z4n thu4 g& ;% c? UXn 1hXng chRm dt thc hiKn #f1 L@ng thu4 nh 0hi Z4n thu4 nh cm m<t t;[ng cc hnh vi Yu& LVnh t)i 0h[n ( UiJu (0' co% Lut !h " d? Z[ t;r nh " ci t)[ nh " 0hi Lfc Z4n thu4 L@ng i L? !hn n)i nh t;[ng cc t;9ng hf1 chRm dt #f1 L@ng thu4 nh " Yu& LVnh t)i Okc `c co% #f1 L@ng n&T 2T !ghx% vk co% Z4n ch[ thu4A %? Di%[ nh " v t;%ng thiPt bV gpn niJn vi nh " >nPu c=? ch[ Z4n thu4 L=ng ng& Yu& LVnh t)i 0h[n ( Okc ccc co% #f1 L@ng n& b? *h6 biPn ch[ Z4n thu4 Yu& LVnh vJ Yun ni sq dkng nh " c? Z[ Lm Yu&Jn sq dkng t;Mn vyn 1hhn sq dkng ;i4ng co% Z4n thu4

d? Z[ t;r. Yun ni vn hnh nh " ch[ thu4 tha[ Yu& LVnh co% 1h1 nut vJ Yun ni sq dkng nh ". nPu Z4n ch[ thu4 0h$ng thc hiKn viKc b[ t;r nh " m g& thiKt h)i ch[ Z4n thu4 thr 1hi b@i th9ng L? #ng dn. L$n L,c Z4n thu4 thc hiKn L=ng cc Yu& LVnh vJ Lng 0i t)m t;=T )*+ G- C+D*n ;5 n>hE4 ;F c34 &:n 9h+: (T :u&Jn co% Z4n thu4A %? !hn nh " v t;%ng thiPt bV >nPu c=? tha[ L=ng ng& Yu& LVnh t)i 0h[n ( Okc ccc co% hf1 L@ng n& b? F4u chu Z4n ch[ thu4 sq% chu% 0V1 th9i nhung h hvng L2 b[ Lm %n t[n c? Ufc tiP1 tkc thu4 tha[ cc LiJu 0iKn th[ thun vi Z4n ch[ thu4 t;[ng t;9ng hf1 th%& L6i cho s" huu nh " d? UXn 1hXng chRm dt hf1 L@ng thu4 nh 0hi Z4n ch[ thu4 cm m<t t;[ng cc hnh vi Yu& LVnh t)i 0h[n 2 UiJu (0' co% Lut !h " 2T !ghx% vk co% Z4n thu4A %? 5; Lo tiJn thu4 nh L=ng th9i h)n ghi t;[ng #f1 L@ng b? Nq dkng nh L=ng mkc Llch giu grn nh " v cm t;ch nhiKm t;[ng viKc sq% chu% nhung h hvng d[ mrnh g& ;% c? ChR1 hnh Lh& Lo nhung Yu& LVnh vJ Yun ni sq dkng nh " d? 3h$ng Lfc chu&2n nhfng #f1 L@ng thu4 nh h[zc ch[ ng9i 0hc thu4 n)i t;t t;9ng hf1 Lfc Z4n ch[ thu4 L@ng i bsng vn bn L? ChR1 hnh cc Yu& LVnh vJ giu grn vK sinh m$i t;9ng v %n ninh t;t t t;[ng 0hu vc c t;= a? Di%[ n)i nh ch[ Z4n ch[ thu4 t;[ng cc t;9ng hf1 chRm dt hf1 L@ng Yu& LVnh t)i LiJu - co% #f1 L@ng n&T )*+ H- ChI1 d?9 HJp /Kn> 9h+: nh5 6 `iKc chRm dt #f1 L@ng thu4 nh " Lfc thc hiKn t;[ng cc t;9ng hf1 s%uA (T 5h9i h)n thu4 Lb hPt 2T !h " 0h$ng c+n 'T !h " ch[ thu4 1hi 1h d{ d[ bV h hvng nzng cm ngu& cX s1 L6 h[zc d[ thc hiKn Yu& h[)ch _& dng co% !h nc 7T 5;9ng hf1 Yu& LVnh t)i 0h[n ' UiJu (02 co% Lut !h " 5T #%i b4n th[ thun chRm dt hf1 L@ng t;c th9i h)nT

)*+ L- C8c 9hoM 9h+n Nh8c OnP+ cQR TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT )*+ S- C41 NP9 c34 c8c T:n (T #%i b4n cjng c%m 0Pt thc hiKn L=ng cc n<i dung Lb 0iT 5;[ng Yu t;rnh thc hiKn nPu 1ht hiKn thR& nhung vRn LJ chn th[ thun thr h%i b4n cm th2 n1 th4m 1hk nkc hf1 L@ngT !<i dung #f1 L@ng 1hk cm gi t;V 1h1 ni nh hf1 L@ng chlnhT 2T #f1 L@ng Lfc n1 thnh 07 bn v cm gi t;V nh nh%uT Owi b4n giu 0( bn. 0( bn nu t)i cX Yu%n c$ng chng v 0( bn nu t)i cX Yu%n thuPT #f1 L@ng n& cm gi t;V 02 tt ng& h%i b4n 0i 0Pt >t;9ng hf1 n c nhn ch[ thu4 nh " tt 0- thng t;" n4n thr #f1 L@ng cm hiKu nc 02 tt ng& #f1 L@ng Lfc c$ng chng h[zc chng thc?TST &:n 9h+: nh5 6 (K ghi r! h tn) &:n cho 9h+: nh5 6 (K ghi r! h tn " n#u l $oanh nghi% th& 'ng $(u)