You are on page 1of 8

bi: Son tho hp ng thu nh.

Nhm 7:
1. Nguyn Th Th y !. T"#n Th Th$% &. '(% Th Th)y T"*ng +. ,hm Th T"*ng -. ,h*n Th T"*ng .. T"#n Th Thu T"*ng 7. '/m 01n T"23ng 4. Tho 56 T7* 8. o S9n T)ng 1:.T"#n ;u*ng T)ng

I. Khi qut v hp ng thu nh.


1. <h=i ni>m. ?p ng thu nh @ AB tho thuCn giD* h*i bnE t"ong bn %ho thu % nghF* G( %huyHn gi*o ph#n nh %ho bn thu AI JungKJJungA tho thuCn G Ji>n t6%hE gi= % G * iHm t"ong mLt th3i hn M=% nhE bn thu % nghF* G( t" tin thu nh G % Nuyn AI J(ng nh thu thOo tho thuCn t"ogn hp ng. !. P% iHm Q /y @ @oi hp ng Aong G(. Rn %ho thu phi gi*o nh %ho bn thu AI J(ng ng GSi %*m TUt t"ong hp ng G % Nuyn Vi t" tin thu nh thOo nh TW. Rn thu % Nuyn nu yu %#u bn %ho thu AI* %hD* nhDng h2 hXng %7* nh %ho thu. Q ?p ng thu nh @ @oi hp ng 2ng thuCn. ?p ng 2% TY TUt bZi AB tB nguy>n %7* h*i bn. NhDng %*m TUt t"ong hp ng %7* %=% bn t"Z thnh iu Thon b[t buL% A*u Thi TY TUt. Q ?p ng thu nh %Vn @ @oi hp ng % \n b). Rn %ho thu gi*o Ji>n t6%h nh Z %ho bn thu AI J(ngE %Vn bn thu phi t" %ho %h7 nh tin thu thOo nh TW m h*i bn tho thuCn. Q ?p ng thu nh %h] %huyHn Nuyn AI J(ng nh t^ ng23i %ho thu A*ng ng23i thuE %h$ Th_ng %huyHn Nuyn AZ hDu. Q Ng23i thu nh phi % m(% 6%h AI J(ng "` "ng. iu ny 2% ghi "` t"ong hp ng G t"Z thnh iu Thon Nu*n t"ang H gi=m A=t Nu= t"bnh AI J(ng A*u ny.

II. Son tho iu khon ni dung hp ng thu nh.


c1n %$ thOo bL @uCt J/n AB !::- G %=% G1n bn h2Sng Jdn thi hnhE nLi Jung iu Thon hp ng thu nh b*o gm nhDng iu A*u: iu 1: ei t2ng hp ng. Q ,hi ghi "` nh %ho thu %( thH nh2 A*u: f * %h] %1n nhg f hi>n t6%h %ho thu iph#n %h6nh G ph#n ph( %7* nhj. 06 J(:

1. * %h]: : ,hVng Ae .E nh kE Thu tCp thH N*m <h Tl + m ph23ng ;u*ng T"ung m
? NLi

!. cnp nh Z: TCp thH. &. Tlng Ji>n t6%h An nh Z 1:: m !E t"ong Ji>n t6%h %h6nh @: 4: m !E Ji>n t6%h ph( @: !: m!. iu 2 : 5(% 6%h thu nh. Q Nu "` m(% 6%h thu nh %7* bn thu nh. 06 J( : ong Nguyn 5inh T"iUt thu nh GSi m(% 6%h H Z G Th_ng % m(% 6%h no Th=%. iu 3 : Th3i hn. Q Th3i hn thu nh phi ghi "` th3i gi*n t^ ngypth=ngpn1mpUn ngypth=ngpn1mp5uen thu tiUp phi b=o t"2S% %ho %h7 nhp ngy t"2S% Thi hp ng hUt hn. Q ,hi % th3i gi*n nhCn G gi*o nh. 06 J(: Q Th3i iHm gi*o nhCn nh Z @ ngy &1th=ng 1: n1m !:1&. Q Th3i hn %ho thu nh Z @ & n1m TH t^ ngy &1th=ng 1: n1m !:1& Un ngy &1 th=ng 1: n1m !:1.. iu : qi= thu nh G ph29ng th$% th*nh to=n. R*o gm %=% ph#n A*u : Q 0 gi= % thu nh: phi ghi "` "ngE "nh m%h t^ng Thon m(% nh2: Tin nhE tin i>nE t"Ct tB *n ninhEpc thH ghi %hung %rng % thH t=%h b%h t^ng ph#nE t^ng Thon m(% %( thHE nh2ng phi ghi "` t"=%h nhi>mE Nuyn @i %7* msi bn H t"=nh hnp nhCng Q chi ph6 Th=%: %hi ph6 AI J(ng i>nE n2S%Ep Q ,h29ng th$% th*nh to=n. 06 J(: 1. qi= %ho thu nh Z @ &.:::.::: ngt th=ng. (Bng ch:Ba triu ng chn) qi= %ho thu ny u b*o gm %=% %hi ph6 G Nun @YE bo t"b G GCn hnh nh Z.

!. c=% %hi ph6 AI J(ng i>nE n2S%E i>n thoi G %=% J%h G( Th=% Jo Rn thu th*nh to=n %ho Rn %ung %np i>nE n2S%E i>n thoi G %=% %9 Nu*n Nun @Y J%h G(. &. ,h29ng th$% th*nh to=n: bvng hbnh th$% %huyHn ThonE t" Go ngy 1- hng th=ng ;uyn G nghF* G( %7* %=% bn. iu ! : ;uyn G nghF* G( %7* %=% bn. ,hi M=% nh "` t"=%h nhi>m %7* %=% %h7 thH hp ng gm : f ;uyn G nghF* G( %7* Rn %ho thu : ;uyn %7* Rn %ho thu: *j wu %#u Rn thu t" 7 tin thu nh ng th3i hn ghi t"ong ?p ngg bj wu %#u Rn thu % t"=%h nhi>m t"ong Gi>% AI* %hD* ph#n h2 hXngE bi th23ng thi>t hi Jo @si %7* Rn thu g/y "*g %j 9n ph29ng %hnm J$t thB% hi>n ?p ng thu nh Thi Rn thu nh % mLt t"ong %=% hnh Gi Nuy nh ti Thon 1 iu 1:& %7* 'uCt Nh Zg Jj Ro t"b nh Zg %i to nh Z Thi 2% Rn thu ng Yg j NhCn @i nh t"ong %=% t"23ng hp %hnm J$t ?p ng thu nh Z Nuy nh ti 5(% 0x %7* ?p ng ny. NghF* G( %7* Rn %ho thu: *j qi*o nh Z G t"*ng thiUt b g[n @in GSi nh Z inUu % j %ho Rn thu ng ngy Nuy nh ti Thon 1 5(% xxx %7* ?p ng nyg bj ,hl biUn %ho Rn thu Nuy nh G Nun @Y AI J(ng nh Zg %j Ro m Nuyn AI J(ng t"an Gyn ph#n AI J(ng "ing %7* Rn thug Jj Ro t"bE Nun @Y GCn hnh nh Z %ho thu thOo Nuy nh %7* ph=p @uCt G Nun @Y AI J(ng nh ZE nUu Rn %ho thu Th_ng thB% hi>n Gi>% bo t"b nh Z m g/y thi>t hi %ho Rn thu thb phi bi th23ngg j ?2Sng JdnE _n e% Rn thu thB% hi>n ng %=% Nuy nh G 1ng TY tm t" . f ;uyn G nghF* G( %7* Rn thu ;uyn %7* Rn thu:

*j NhCn nh Z G t"*ng thiUt b inUu % j thOo ng ngy Nuy nh ti Thon 1 5(% xxx %7* hp ng nyg bj wu %#u Rn %ho thu AI* %hD* Tp th3i nhDng h2 hXng H bo m *n tong %j 2% tiUp t(% thu thOo %=% iu Ti>n tho thuCn GSi Rn %ho thu t"ong t"23ng hp th*y li %h7 AZ hDu nh Zg Jj 9n ph29ng %hnm J$t hp ng thu nh Thi Rn %ho thu % mLt t"ong %=% hnh Gi Nuy nh ti Thon ! iu 1:& %7* 'uCt Nh Zg NghF* G( %7* Rn thu: *j T" 7 tin thu nh ng th3i hn ghi t"ong ?p ngg bj SI J(ng nh ng m(% 6%hg giD gbn nh Z G % t"=%h nhi>m t"ong Gi>% AI* %hD* nhDng h2 hXng Jo mbnh g/y "*g %j chnp hnh #y 7 nhDng Nuy nh G Nun @Y AI J(ng nh Zg Jj <h_ng 2% %huyHn nh2ng ?p ng thu nh hoP% %ho ng23i Th=% thu @i t"^ t"23ng hp 2% Rn %ho thu ng Y bvng G1n bng j chnp hnh %=% Nuy nh G giD gbn G> Ainh m_i t"23ng G *n ninh t"Ct tB t"ong Thu GB% %2 t" g Oj qi*o @i nh %ho Rn %ho thu t"ong %=% t"23ng hp %hnm J$t hp ng Nuy nh t"ong ?p ng ny. iu " : c=% %*m TUt. c=% bn phi %*m TUt thB% hi>n ng thOo %=% nLi Jung t"ong hp ng. <hi % hnh Gi Gi phm hp ng h*y t"*nh %hnp ph=t Ainh giD* ! bn thb Az tiUn hnh th29ng @2ng t"n %9 AZ bbnh {ngE m bo Nuyn @i %7* msi bn hoP% gii NuyUt ti %=% %np tV* =n % th|m Nuyn. III. #$ %&u '.

1. Quc hiu.
f ThH th$%: ;ue% hi>u ghi t"n G1n bn b*o gm ! JVng %hD: (#)*+ ,-. /0 ,)I #,1 *+,2. 3I45 *.67 G }$ %8p 9 5: do 9 ,nh ph;$7. f <~ thuCt t"bnh by: ;ue% hi>u 2% t"bnh by Z ph6* t"n %h6nh giD* t"*ng giny. hVng th$ nhnt: (#)*+ ,-. /0 ,)I #,1 *+,2. 3I45 *.67 2% t"bnh by bvng %hD

in ho*E % %hD t^ 1! Un 1&E TiHu %hD $ngE Cmg hVng th$ h*i: } $ %8p 9 5: do 9 ,nh ph;$7 2% t"bnh by bvng %hD in th23ngE % %hD t^ 1& Un 1+i nUu JVng th$ nhnt % %hD 1! thb JVng th$ h*i % %hD 1&E nUu JVng th$ nhnt % %hD 1& thb JVng th$ h*i %` %hD 1+j TiHu %hD $ngE Cmg 2% Pt %*nh giD* J2Si JVng th$ nhntg %hD %=i #u %7* %=% %(m t^ 2% GiUt ho*E giD* %=% %(m t^ % g%h neiE % %=%h %hDg ph6* J2Si % 23ng T ng*ngE nt @inE % L Ji bvng L Ji %7* JVng %hD. c( thH:

2. Tn gi hp ng.
Q ' tn gai hp ng thOo nLi Jung %( thH. Q Tn hp ng ghi %hD to Cm Z %h6nh giD*E ph6* J2Si Nue% hi>u. ,<= >*+ 5,?@ *,A

3. h!n c"n c# $%c &'p hp ng.


Nu nhDng G1n bn ph=p @uCt %7* nh n2S% iu %h]nh @Fnh GB hp ng %rng nh2 %=% ngh nhE thong t2Eph2Sng Jdn thi hnh G1n bn @uCt g %=% thX* thuCn %7* %=% bn t"ong nhDng %uL% hap bn G nLi Jung %7* hp ng t"2S% . c( thH: c1n %$ 'uCt Nh Z ngy !8 th=ng 11 n1m !::-g c1n %$ Ngh nh Ae 71t!:1:tNQc, ngy !& th=ng . n1m !:1: %7* ch6nh ph7 G Nuy nh %hi tiUt G h2Sng Jdn thi hnh 'uCt Nh Z.

(. Th)i gian* +a i,- ./ .0t.

Q /y @ %9 AZ ph=p @Y M=% nhCn AB gi*o J%h %7* %=% bn %h7 thH G @ %1n %$ H Nh n2S% thB% hi>n M=% nhCn hoP% TiHm Ao=t. Q Th3i gi*nE * iHm TY TUt 2% t"bnh by t"n %)ng mLt JVngE Z %h6nh giD*E ph6* J2Si Nue% hi>uE bvng %hD in th23ngE % %hD 1& Un 1+E TiHu %hD nghingE %=% %hD %=i #u %7* tn * J*nh phi GiUt ho*. 06 J(: ?_m n*y ngy &1 th=ng 1: n1m !:1& ti Ae nh &1!E tl !E ph23ng T"2ng 029ngE tp Th=i Nguyn.

1. 2h3 th, c3a hp ng.


qm nhDng th_ng tin %9 bn G %h7 thH hp ngE nhvm %7ng %e @Vng tin t"ong Nu= t"bnh thB% hi>n Nuyn G nghF* G( ghi t"ong hp ngE ng th3i %rng @ bi>n ph=p TiHm t"* t2 %=%h ph=p @Y %7* nh*u. 06 J(: B@* #,C 5,?@ *,A D (4au '5 gi t6t &7 Bn ch8 thuj: Q ong ibj: NqwN TN hNq Q Ngh nghi>p: qing Gin Q Se c5Nh i?L %hiUuj: :171--!:+ %np ngy :. t1: t !:1: E ti T,.? NLi Q * %h] %9 Nu*n inh "ingj: Tl ! m ph23ng ?*i R T"2ngQ Tp. ? NLi Q i>n thoi: :1.-8::174: Q Ti Thon: 4+8181!&+-. ? NLi Q 5u Ae thuU: :+::1!&+-.Q::! B@* 5,?@ *,A D (4au '5 gi t6t &7 Bn thuj: Q ong ibj: NqwN 5xN? TxT Q Ngh nghi>p: Nh/n Gin G1n phVng Q Se c5Nh i?L %hiUuj: :8-1-&&.! Q i>n thoi: :1.++&71.+%np ngy :4 t 4 t!:11 E ti Tp. ? NLi Q * %h] %9 Nu*n i nh "ingj: Tl &Q ph23ng ' 'i m Tp Th=i Nguyn *M: :+&1!11!!! Ti Ng/n hng: 0iOttin b*nT %hi nh=nh

9. h!n ./ .0t.
R*o gm %=% ph#n A*u : Q Se bn hp ng hp ph=p 2% TY G 2% %=% bn @2u t"D.

Q i Ji>n %=% bn TY TUt : msi bn %I mLt ng23i i Ji>n TY TUtE th_ng th23ng @ ng23i i Ji>n thOo ph=p @uCt hoP% %rng % thH @ ng23i i Ji>n thOo 7y Nuyn. 06 J( : ?p ng 2% @Cp thnh :+ bn G % gi= t" nh2 nh*u. 5si bn giD :1 bnE :1 bn @2u ti %9 Nu*n %_ng %h$ng G :1 bn @2u ti %9 Nu*n thuU. ?p ng ny % gi= t" TH t^ ngy h*i bn TY TUt it"23ng hp @ %= nh/n %ho thu nh Z t^ :. th=ng t"Z @n thb ?p ng % hi>u @B% TH t^ ngy ?p ng 2% %_ng %h$ng hoP% %h$ng thB%j. Bn thu nh E (:/ ;7 ghi r< h tn) Bn $ho thu nh E (:/ ;7 ghi r< h tn = n0u &7 >8anh nghip th? @ng >Au)