You are on page 1of 4

ANNEX I - SOLLICITUD D'EXEMPCI D'AVALUACI DE LA MATRIA DE VALENCI. MDEL A ANEXO I - SOLICITUD DE EXENCIN DE EVALUACIN DE LA MATERIA DE VALENCIANO.

MODELO A
Per a alumnat que sollicita l'exempci per residncia temporal o per incorporaci tardana al sistema educatiu valenci i residix en municipis de predomini lingstic valenci, segons l'article 35 de la Llei d's i Ensenyament del Valenci. MOLT IMPORTANT Esta sollicitud es presentar en la secretaria del centre. Escriga amb lletra majscula i clara, seguint les instruccions que s'indiquen en la part posterior d'esta sollicitud. En la part posterior s'indica tamb el termini mxim per a resoldre la sollicitud i l'efecte que produiria el silenci administratiu. Para alumnado que solicita la exencin por residencia temporal o por incorporacin tarda al sistema educativo valenciano o reside en municipios de predominio lingstico valenciano, segn el artculo 35 de la Ley de Uso y Enseanza del Valenciano. MUY IMPORTANTE Esta solicitud se presentar en la secretara del centro. Escriba con letra mayscula y clara, siguiendo las instrucciones que se indican en la parte posterior de esta solicitud. En la parte posterior se indica tambin el plazo mximo para resolver la solicitud y el efecto que producira el silencio administrativo.

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES


QUI SUBSCRIU / QUIEN SUSCRIBE (1)
NOM / NOMBRE DNI/PASSAPORT DNI/PASAPORTE

COGNOMS / APELLIDOS

ALUMNE/A / ALUMNO/A
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE

DOMICILI (CARRER, PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE, PLAZA, NMERO Y PUERTA)

CP

URBANITZACI/RESIDNCIA (SI S EL CAS) / URBANIZACIN/RESIDENCIA (EN SU CASO)

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELFON / TELFONO

CENTRE ON ESTUDIA / CENTRO DONDE ESTUDIA

LOCALITAT DEL CENTRE / LOCALIDAD DEL CENTRO

NIVELL I ETAPA QUE CURSA L'ALUMNE/A / NIVEL Y ETAPA QUE CURSA EL ALUMNO/A

CODI DEL CENTRE / CDIGO DEL CENTRO

SOLLICITUD / SOLICITUD

SOLLICITE l'exempci de l'avaluaci de valenci per al curs acadmic , per: SOLICITO la exencin de la evaluacin de valenciano para el curso acadmico ________________ , por: Incorporaci tardana al sistema educatiu de la Comunitat Valenciana. Residncia temporal a la Comunitat Valenciana. a) b) Incorporacin tarda al sistema educativo de la Comunitat Valenciana. Residencia temporal en la Comunitat Valenciana. segon any / segundo ao primer any / primer ao Ho sollicita al Sr/a director/a del centre qui ho remetetr a la Direcci General d'Ordenaci i Centres Docents. Lo solicita al Sr/a director/a del centro quien lo remitir a la Direccin General de Ordenacin y Centros Docentes.

C
(1/3) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACI / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIN

DOCUMENTACI / DOCUMENTACIN
Documentaci opci B: / Documentacin opcin B: Fotocpia confrontada del DNI (Passaport o NIE ) de qui subscriu (2). Fotocopia confrontada del DNI (Pasaporte o NIE) de quien suscribe (2). Fotocpia confrontada del DNI (Passaport o NIE) de l'alumne/a (2). Fotocopia confrontada del DNI (Pasaporte o NIE) del alumno (2). Sollicitud d'obertura del Llibre d'Escolaritat (4) Solicitud de apertura del Libro de Escolaridad (4). Certificat de convalidaci d'estudis o volant condicional. Certificado de convalidacin de estudios o volante condicional. Fotocpia Llibre d'Escolaritat complet (Prim./Secund.). Fotocopia Libro de Escolaridad completo (Prim./Secund.). Altra documentaci: Otra documentacin:
REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA (7)

Documentaci opci A: / Documentacin opcin A: Fotocpia confrontada del DNI (Passaport o NIE) de qui subscriu (2). Fotocopia confrontada del DNI (Pasaporte o NIE) de quien suscribe (2). Fotocpia confrontada del DNI (Passaport o NIE) de l'alumne/a (2). Fotocopia confrontada del DNI (Pasaporte o NIE) del alumno (2). Certificat d'empadronament (3). Certificado de empadronamiento (3). Sollicitud d'obertura del Llibre d'Escolaritat (4). Solicitud de apertura del Libro de Escolaridad (4). Certificat de convalidaci d'estudis o volant condicional. Certificado de convalidacin de estudios o volante condicional Fotocpia Llibre d'Escolaritat complet (Prim./ Secund.). Fotocopia Libro de Escolaridad completo (Prim./ Secund.). Certificat empresa/administraci (5). Certificado empresa/administracin (5). Altra documentaci: Otra documentacin:

d , La persona interessada / La persona interesada

de

Les dades personals que cont limprs podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la Conselleria d'Educaci, Formaci i Ocupaci, en l's de les funcions prpies que t atribudes en lmbit de les seues competncies, i es podr dirigir a qualsevol rgan seu per a exercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici, segons disposa la Llei Orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14 de desembre de 1999). Los datos personales contenidos en este impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el mbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier rgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, segn lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN RGANO COMPETENTE

11/10/11

IA - 18119 - 01 - E

Firma (6):

DIN - A4

CHAP - IAC

ANNEX I - SOLLICITUD D'EXEMPCI D'AVALUACI DE LA MATRIA DE VALENCI. MDEL A ANEXO I - SOLICITUD DE EXENCIN DE EVALUACIN DE LA MATERIA DE VALENCIANO. MODELO A
Per a alumnat que sollicita l'exempci per residncia temporal o per incorporaci tardana al sistema educatiu valenci i residix en municipis de predomini lingstic valenci, segons l'article 35 de la Llei d's i Ensenyament del Valenci. MOLT IMPORTANT Esta sollicitud es presentar en la secretaria del centre. Escriga amb lletra majscula i clara, seguint les instruccions que s'indiquen en la part posterior d'esta sollicitud. En la part posterior s'indica tamb el termini mxim per a resoldre la sollicitud i l'efecte que produiria el silenci administratiu. Para alumnado que solicita la exencin por residencia temporal o por incorporacin tarda al sistema educativo valenciano o reside en municipios de predominio lingstico valenciano, segn el artculo 35 de la Ley de Uso y Enseanza del Valenciano. MUY IMPORTANTE Esta solicitud se presentar en la secretara del centro. Escriba con letra mayscula y clara, siguiendo las instrucciones que se indican en la parte posterior de esta solicitud. En la parte posterior se indica tambin el plazo mximo para resolver la solicitud y el efecto que producira el silencio administrativo.

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES


QUI SUBSCRIU / QUIEN SUSCRIBE (1)
NOM / NOMBRE DNI/PASSAPORT DNI/PASAPORTE

COGNOMS / APELLIDOS

ALUMNE/A / ALUMNO/A
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE

DOMICILI (CARRER, PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE, PLAZA, NMERO Y PUERTA)

CP

URBANITZACI/RESIDNCIA (SI S EL CAS) / URBANIZACIN/RESIDENCIA (EN SU CASO)

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELFON / TELFONO

CENTRE ON ESTUDIA / CENTRO DONDE ESTUDIA

LOCALITAT DEL CENTRE / LOCALIDAD DEL CENTRO

NIVELL I ETAPA QUE CURSA L'ALUMNE/A / NIVEL Y ETAPA QUE CURSA EL ALUMNO/A

CODI DEL CENTRE / CDIGO DEL CENTRO

SOLLICITUD / SOLICITUD

(2/3) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

SOLLICITE l'exempci de l'avaluaci de valenci per al curs acadmic , per: SOLICITO la exencin de la evaluacin de valenciano para el curso acadmico ________________ , por: Incorporaci tardana al sistema educatiu de la Comunitat Valenciana. Residncia temporal a la Comunitat Valenciana. a) b) Incorporacin tarda al sistema educativo de la Comunitat Valenciana. Residencia temporal en la Comunitat Valenciana. segon any / segundo ao primer any / primer ao Ho sollicita al Sr/a director/a del centre qui ho remetetr a la Direcci General d'Ordenaci i Centres Docents. Lo solicita al Sr/a director/a del centro quien lo remitir a la Direccin General de Ordenacin y Centros Docentes.

DOCUMENTACI / DOCUMENTACIN
Documentaci opci B: / Documentacin opcin B: Fotocpia confrontada del DNI (Passaport o NIE ) de qui subscriu (2). Fotocopia confrontada del DNI (Pasaporte o NIE) de quien suscribe (2). Fotocpia confrontada del DNI (Passaport o NIE) de l'alumne/a (2). Fotocopia confrontada del DNI (Pasaporte o NIE) del alumno (2). Sollicitud d'obertura del Llibre d'Escolaritat (4) Solicitud de apertura del Libro de Escolaridad (4). Certificat de convalidaci d'estudis o volant condicional. Certificado de convalidacin de estudios o volante condicional. Fotocpia Llibre d'Escolaritat complet (Prim./Secund.). Fotocopia Libro de Escolaridad completo (Prim./Secund.). Altra documentaci: Otra documentacin:
REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA (7)

Documentaci opci A: / Documentacin opcin A: Fotocpia confrontada del DNI (Passaport o NIE) de qui subscriu (2). Fotocopia confrontada del DNI (Pasaporte o NIE) de quien suscribe (2). Fotocpia confrontada del DNI (Passaport o NIE) de l'alumne/a (2). Fotocopia confrontada del DNI (Pasaporte o NIE) del alumno (2). Certificat d'empadronament (3). Certificado de empadronamiento (3). Sollicitud d'obertura del Llibre d'Escolaritat (4). Solicitud de apertura del Libro de Escolaridad (4). Certificat de convalidaci d'estudis o volant condicional. Certificado de convalidacin de estudios o volante condicional Fotocpia Llibre d'Escolaritat complet (Prim./ Secund.). Fotocopia Libro de Escolaridad completo (Prim./ Secund.). Certificat empresa/administraci (5). Certificado empresa/administracin (5). Altra documentaci: Otra documentacin:

d , La persona interessada / La persona interesada

de

Les dades personals que cont limprs podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la Conselleria d'Educaci, Formaci i Ocupaci, en l's de les funcions prpies que t atribudes en lmbit de les seues competncies, i es podr dirigir a qualsevol rgan seu per a exercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici, segons disposa la Llei Orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14 de desembre de 1999). Los datos personales contenidos en este impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el mbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier rgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, segn lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN RGANO COMPETENTE

11/10/11

IA - 18119 - 01 - E

Firma (6):

DIN - A4

CHAP - IAC

ANNEX I - SOLLICITUD D'EXEMPCI D'AVALUACI DE LA MATRIA DE VALENCI. MDEL A ANEXO I - SOLICITUD DE EXENCIN DE EVALUACIN DE LA MATERIA DE VALENCIANO. MODELO A
Per a alumnat que sollicita l'exempci per residncia temporal o per incorporaci tardana al sistema educatiu valenci i residix en municipis de predomini lingstic valenci, segons l'article 35 de la Llei d's i Ensenyament del Valenci. MOLT IMPORTANT Esta sollicitud es presentar en la secretaria del centre. Escriga amb lletra majscula i clara, seguint les instruccions que s'indiquen en la part posterior d'esta sollicitud. En la part posterior s'indica tamb el termini mxim per a resoldre la sollicitud i l'efecte que produiria el silenci administratiu. Para alumnado que solicita la exencin por residencia temporal o por incorporacin tarda al sistema educativo valenciano o reside en municipios de predominio lingstico valenciano, segn el artculo 35 de la Ley de Uso y Enseanza del Valenciano. MUY IMPORTANTE Esta solicitud se presentar en la secretara del centro. Escriba con letra mayscula y clara, siguiendo las instrucciones que se indican en la parte posterior de esta solicitud. En la parte posterior se indica tambin el plazo mximo para resolver la solicitud y el efecto que producira el silencio administrativo.

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES


QUI SUBSCRIU / QUIEN SUSCRIBE (1)
NOM / NOMBRE DNI/PASSAPORT DNI/PASAPORTE

COGNOMS / APELLIDOS

ALUMNE/A / ALUMNO/A
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE

DOMICILI (CARRER, PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE, PLAZA, NMERO Y PUERTA)

CP

URBANITZACI/RESIDNCIA (SI S EL CAS) / URBANIZACIN/RESIDENCIA (EN SU CASO)

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELFON / TELFONO

CENTRE ON ESTUDIA / CENTRO DONDE ESTUDIA

LOCALITAT DEL CENTRE / LOCALIDAD DEL CENTRO

NIVELL I ETAPA QUE CURSA L'ALUMNE/A / NIVEL Y ETAPA QUE CURSA EL ALUMNO/A

CODI DEL CENTRE / CDIGO DEL CENTRO

SOLLICITUD / SOLICITUD

SOLLICITE l'exempci de l'avaluaci de valenci per al curs acadmic , per: SOLICITO la exencin de la evaluacin de valenciano para el curso acadmico ________________ , por: Incorporaci tardana al sistema educatiu de la Comunitat Valenciana. Residncia temporal a la Comunitat Valenciana. a) b) Incorporacin tarda al sistema educativo de la Comunitat Valenciana. Residencia temporal en la Comunitat Valenciana. segon any / segundo ao primer any / primer ao Ho sollicita al Sr/a director/a del centre qui ho remetetr a la Direcci General d'Ordenaci i Centres Docents. Lo solicita al Sr/a director/a del centro quien lo remitir a la Direccin General de Ordenacin y Centros Docentes.

(3/3) EXEMPLAR PER AL CENTRE ESCOLAR / EJEMPLAR PARA EL CENTRO ESCOLAR

DOCUMENTACI / DOCUMENTACIN
Documentaci opci B: / Documentacin opcin B: Fotocpia confrontada del DNI (Passaport o NIE ) de qui subscriu (2). Fotocopia confrontada del DNI (Pasaporte o NIE) de quien suscribe (2). Fotocpia confrontada del DNI (Passaport o NIE) de l'alumne/a (2). Fotocopia confrontada del DNI (Pasaporte o NIE) del alumno (2). Sollicitud d'obertura del Llibre d'Escolaritat (4) Solicitud de apertura del Libro de Escolaridad (4). Certificat de convalidaci d'estudis o volant condicional. Certificado de convalidacin de estudios o volante condicional. Fotocpia Llibre d'Escolaritat complet (Prim./Secund.). Fotocopia Libro de Escolaridad completo (Prim./Secund.). Altra documentaci: Otra documentacin:
REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA (7)

Documentaci opci A: / Documentacin opcin A: Fotocpia confrontada del DNI (Passaport o NIE) de qui subscriu (2). Fotocopia confrontada del DNI (Pasaporte o NIE) de quien suscribe (2). Fotocpia confrontada del DNI (Passaport o NIE) de l'alumne/a (2). Fotocopia confrontada del DNI (Pasaporte o NIE) del alumno (2). Certificat d'empadronament (3). Certificado de empadronamiento (3). Sollicitud d'obertura del Llibre d'Escolaritat (4). Solicitud de apertura del Libro de Escolaridad (4). Certificat de convalidaci d'estudis o volant condicional. Certificado de convalidacin de estudios o volante condicional Fotocpia Llibre d'Escolaritat complet (Prim./ Secund.). Fotocopia Libro de Escolaridad completo (Prim./ Secund.). Certificat empresa/administraci (5). Certificado empresa/administracin (5). Altra documentaci: Otra documentacin:

d , La persona interessada / La persona interesada

de

Les dades personals que cont limprs podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la Conselleria d'Educaci, Formaci i Ocupaci, en l's de les funcions prpies que t atribudes en lmbit de les seues competncies, i es podr dirigir a qualsevol rgan seu per a exercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici, segons disposa la Llei Orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14 de desembre de 1999). Los datos personales contenidos en este impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el mbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier rgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, segn lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN RGANO COMPETENTE

11/10/11

IA - 18119 - 01 - E

Firma (6):

DIN - A4

CHAP - IAC

ANNEX I - SOLLICITUD D'EXEMPCI D'AVALUACI DE LA MATRIA DE VALENCI. MDEL A ANEXO I - SOLICITUD DE EXENCIN DE EVALUACIN DE LA MATERIA DE VALENCIANO. MODELO A

INSTRUCCIONS PER A L'INTERESSAT / INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO


La sollicitud d'exempci, que es presentar en el centre, noms pot fer-la el pare, mare, o tutor/a legal, o b l'alumne/l'alumna si s major d'edat. En el cas que la sollicitud siga firmada pel tutor legal/per la tutora legal s'haur d'adjuntar cpia confrontada del document que acredite la tutoria legal. Si els cognoms del pare/mare que firma la sollicitud no coincidixen amb els de l'alumne/alumna s'haur de presentar documentaci, original o cpia confrontada, que acredite que s pare, mare o tutor legal de l'alumne o alumna. La solicitud de exencin, que se presentar en el centro, slo puede hacerla el padre, madre, o tutor/a legal, o bien el alumno/la alumna si es mayor de edad. En caso de que la solicitud sea firmada por el tutor legal/por la tutora legal se deber adjuntar copia confrontada del documento que acredite la tutora legal. Si los apellidos del padre/madre que firma la solicitud no coinciden con los del alumno/la alumna se deber presentar documentacin, original o copia confrontada, que acredite que es padre, madre o tutor legal del alumno o alumna. Fotocpia confrontada amb l'original del DNI en vigor (o passaport), del pare, mare o tutor/a legal, i tamb de l'alumne/a. Fotocopia confrontada con el original del DNI en vigor (o pasaporte), del padre, madre o tutor/a legal, y tambin del alumno/a. Certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament corresponent, que haur de ser actual i original, on apareguen tant qui subscriu com l'alumne/alumna, la data d'alta en el padr i el lloc de procedncia. Certificado de empadronamiento expedido por el ayuntamiento correspondiente, que deber ser actual y original, donde aparezcan tanto quien suscribe como el alumno/la alumna, la fecha de alta en el padrn y el lugar de procedencia. Noms per a alumnat estranger que no ha realitzat mai estudis a l'Estat espanyol. Slo para alumnado extranjero que no ha realizado nunca estudios en el Estado espaol. Certificat de l'empresa o de l'Administraci Civil o Militar de la qual depenga el pare/mare o tutor/a legal de l'alumne/a, o l'interessat/da si s major d'edat, que acredite la residncia temporal amb una data concreta de final de l'activitat laboral a la Comunitat Valenciana. Certificado de la empresa o de la Administracin Civil o Militar de la que dependa el padre/madre o tutor/a legal del alumno/a, o el interesado/a si es mayor de edad, que acredite la residencia temporal con una fecha concreta de final de la actividad laboral en la Comunitat Valenciana. La instncia ha d'anar firmada per qui subscriu i datada. La instancia debe ir firmada por quien suscribe y fechada. Segell d'entrada en el centre, on constar el nmero d'entrada individualitzat i la data completa. Sello de entrada en el centro, donde constar el nmero de entrada individualizado y la fecha completa.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (7)

(1/1) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

La confrontaci de la documentaci que s'adjunte a esta sollicitud es realitzar en la Secretaria en els centres pblics, o per part de la persona encarregada de l'admissi de la documentaci en els centres concertats o privats. La confrontacin de la documentacin que se adjunte a esta solicitud se realizar en la Secretara en los centros pblicos, o por parte de la persona encargada de la admisin de la documentacin en los centros concertados o privados.

RESOLUCI / RESOLUCIN

Segon el que establix l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, d'acord amb la redacci donada per la Llei 4/1999 que la modifica, s'informa que el termini mxim per a resoldre la present sollicitud s el determinat en el Decret 166/1994, de 19 d'agost (DOGV de 26 d'agost), a comptar de la data en qu haja tingut entrada en el registre de l'rgan competent per a la tramitaci, sense perju del que preveu l'article 42.5 de la mateixa Llei. L'efecte que produir el silenci administratiu, si transcorreguera el termini sense que s'haguera dictat i notificat la resoluci corresponent, ser estimatori de la sollicitud. A efectos de lo que establece el artculo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, de acuerdo con la redaccin dada por la Ley 4/1999 que la modifica, se informa que el plazo mximo para resolver la presente solicitud es el determinado en el Decreto 166/1994, de 19 de agosto (DOGV de 26 de agosto), a contar desde la fecha en la que haya tenido entrada en el registro del rgano competente para la tramitacin, sin perjuicio de lo que prev el artculo 42.5 de la misma Ley. El efecto que producir el silencio administrativo, si transcurriese el plazo sin que se hubiese dictado y notificado la resolucin correspondiente, ser estimatorio de la solicitud.

11/10/11

IA - 18119 - 02 - E

DIN - A4

CHAP - IAC