You are on page 1of 2

Ln u tin, ti Vit Nam, cc nh khoa hc Vin ha hc- Vin KH&CN Vit Nam thnh cn t!

!on t"n #$n %&n ', ( to !a th)*, *h$ ia +i m,n , ch-t ia c. m/t 01n 2 i3i 4u56t 07c 807n 89n %&n ' th3i !a t!on 4u t!:nh 8m iu ; khai thc a8umin <nhm= t> 4u/n ?o+it@

PGS.TS Nguyn Vn Tuyn, Vin trng Vin Ha hc cho bit, y !" #$t nhi# %& c'( nh" n)c *o Vin +H,-N Vit Na# giao cho Vin Ha hc ch. tr/ th0c hin 1 t"i 2Nghi3n c4u bin b5n 6 !" #$t (h th7i trong 8u9 tr/nh :7n ;u't a!u#in <nh=#> th"nh :7n (h?# h@u AchB. C$t trong nh@ng nhi# %& c.a 1 t"i !" chuyDn ha b5n 6 bin (h th7i n"y th"nh thE(. Tr3n cF : (h n tAch, nh# nghi3n c4u th'y !Gng b5n 6 c h"# !Gng :Ht trong o;it Iho7ng JKL JJM. V/ %Ny, nh# nghi3n c4u O *0a tr3n nguy3n tHc :P *&ng than, c9c bon D IhP ha o;it :Ht th"nh :Ht %" O th"nh c=ng Ihi IhP th"nh :Ht. Sau It hG( %)i c9c (hFng (h9( !uyn Ih9c nhau chuyDn ha b5n 6 th"nh :Ht c ch't !Gng tQt hFn nh -TR, -TJ hoSc c thD tuyDn D :P *&ng trong c9c ng"nh Iinh t, IT thuNt Ih9c nhau. PGS.TS Nguyn Vn Tuyn IhUng Vnh, %ic nghi3n c4u (h9t triDn c9c :7n (h?# ch tWo tX b5n 6 ht :4c 8uan trng %" c'( b9ch hin nay, 9( 4ng Gc c7 Y #&c ti3u. Z !" gi7# Gc !Gng ch't th7i trong 8u9 tr/nh Ihai th9c, ch bin bau;it[, %Xa tNn *&ng ch't th7i * thXa trong Ihai th9c, ch bin 8uSng tWo ra !oWi %Nt !iu c Ih7 nng ;P !\ c9c = nhi# ion Ii# !oWi nSng, c9c ch't $c hWi Ih9c trong #=i tr]ng n)c.

Thp ra l (Mai H)

-^ng th[o Th4 trng _$ +H,-N Nguyn Vn `Wng, nu Ihai th9c nh=#, Ihai th9c bau;it[ :a th7i ra #$t !Gng b5n 6 r't !" !)n. Tb ! th7i ra b5n 6 r't !)n :o %)i :7n (h?# a!u#in Ihi Gc !"# gi"u. Tr3n th gi)i c^ng ang !o !Hng %1 %ic n"y %" O c r't nhi1u (hFng 9n D ;P !\. -cn tWi Vit Na#, tb ! ch't :Ht trong b5n 6 Iho7ng tX dKM n tr3n Je M. V)i t/nh h/nh nh %Ny _$ +H,-N O a ra \ tng %" 1 nghV Vin Ha hcL Vin +H,-N Vit Na# nh# c9c nh" Ihoa hc c5ng %)i c=ng ty thE( cho nghi3n c4u %" :7n ;u't thP !" !uyn tX b5n 6 ra thE(. Tuy nhi3n, =ng `Wng c^ng cho bit, D c=ng ngh th"nh c=ng cfn (h7i ti( t&c nghi3n c4u ho"n thin c=ng ngh #$t c9ch tQt nh't, tQi u nh't Sc bit !" gi7# gi9 th"nh. Song :ong %)i !" (hfn th7i ra :au Ihi !uyn ra thE( tX b5n 6 ccn #$t !Gng r't !)n o;it :i!ic %" o;it nh=#. V)i !Gng n"y c thD nghi3n c4u :7n ;u't c!inI[r, #9c JKK cho (h& gia ;i #ng, ngo"i ra c thD !"# gWch _!oc <O cho thA nghi# %" !"# thP th"nh c=ng>g%1 cF b7n c thD gi7i 8uyt Gc !Gng b5n th7i ra trong 8u9 tr/nh Ihai th9c %" !"# gi"u a!u#in. ZGc bit, b5n 6 !" :7n (h?# <ch't th7i rHn> c.a 8u9 tr/nh Ihai th9c bau;it[ %" tinh ch h!u#in. Tr3n th gi)i O c nhi1u nghi3n c4u ;P !\ b5n 6, nhi# #&c Ach !oWi b6 #$t (hfn hoSc ti3u h.y an to"n %" %Nn *&ng th"nh (hfn c Ach c.a n. Z y !" nhu cfu th0c t %" b4c ;jc hin nay tWi c9c Ihu Iinh t T y Nguy3n %" nhi1u Va (hFng, nh H" Giang, -ao _ing, `Wng SFn %" %[n biDn Ci1n Trung.