You are on page 1of 6

DISCUII

Terapia radicalilor liberi de O2. (TRO) se bazeaz pe modelul virtual de s!tate "! care se !oteaz cauzele e#ectele $i sursele de R%O. Su!t preze!tate $ase de#ecte subcli!ice ide!ti#icate c&imic 'e!eratoare de boli cro!ice cum su!t( ca!cerul i!#ec)iile $i strile to*ice $i a!ume. + Stressul o*idativ +Dezec&ilibrul acido,bazic + -etabolismul "! a!aerobioz + .*cesul citosolic al io!ului de calciu. + I!#lama)ia cro!ic + /lterarea )esutului co!0u!ctiv

TRO. Se adreseaz )i!telor care me)i! s!tatea stressul o*idativ #ii!d ide!ti#icat mai rece!t de ctre bioc&imie. Celelate )i!te apar)i!1!d re'lrii &omeostatice !u au #ost evide!)iate "! primul bioc&imic dar su!t cua!ti#icate. Cele $ase )i!te su!t i!#lue!)ate i!dividual $i colectiv de ctre codul 'e!etic de activitatea prestat de mediul "!co!0urtor $i de alime!ta)ie. 2e!tru recu!oa$tere ec&ilibrului o*ida!)i,a!tio*id!a)i au #ost impleme!ta)i o serie de parametri . Obiectivul TRO este acela de a veri#ica preze!)a bolilor co!#orm teoriei radicalilor liberi $i a evide!)ia alterarea pote!)ial a celulelor de ctre stressul o*idativ. /plic1!d practic pri!cipiile TRO s3a co!statat c R%O pot #i #olosi)i pe!tru rezolvarea u!or ipostaze cli!ice deoarece or'a!ismul #olose$te R%O pe!tru a re#ace $i co!strui structurile musculare $i pe!tru a asista di#ere!)ierea celular. R%O corecteaz e*cesul de a!tio*ida!)i $i to*i!e. /!tio*ida!)ii pot deve!i a'resivi "mpotriva or'a!ismului c1!d su!t admi!istra)i i!tempestiv !elu"!d "! co!sidera)ie cele $ase sem!e subcli!ice. /st#el e*perime!tal e*pu!erea la #umul de )i'ar sau la alte #orme de substa!)e to*ice admi!istrarea a!tio*ida!)ilor de tipul beta carote! vitami!a . $i C "! preze!)a R%O. asocia)i alime!ta)iei devi! ei "!$i$i pro3o*ida!)i maimult dec1t a!ti3o*ida!)i. S3a remarcat prez!e)a "! e*ces a u!or a!tio*ida!)i "! ca!cerul pulmo!ar.. Deto*i#icarea #r co!trolul p43ului este periculoas. deoarece R%O prove!i)i di! orice surs "! special cei rezulta)i di! reac)ia 5e!to! (#ierul celular) scad p43ul. S3a calculat c #iecare 677 micromol , l 4272 produc SRO care scad p43ul cu 7.28 u!it)i iar scderea p43ului i!te!si#ic produc)ia de R%O. Studiul la pacie!)ii cu accide!t vascular cerebral $i coro!aria! a co!sem!at c . pe!tru )esuturile s!toase la care p43ul este 9.8 ca!titatea de R%O produs dup reper#uzie (admi!istrarea de O2) este i!o#e!siv. Dac reper#uzia se produce la !ivelul )esuturilor "! care este preze!t acidoza (p4 : 9.;<) riscul producerii R%O ca urmare a aportului de O2 #ier $i alte metale are loc distru'erea e*te!siv a )esutului. Co!cluzia reie$it di! aceste observa)ii a #ost aceea c !u trebuie admi!istra)i a!tio*ida!)i sau crecut aportul de O2 "! a#ara msurrii p43ului $i co!stastrii u!ei valori #iziolo'ice.

/plicarea TRO "! co!di)iile i!to*icrii or'a!ismelor. /u #ost testate 267 to*i!e care i!clud( metale 'rele solve!)i pesticide substa!)e petroc&imice $i s3a co!statat c 99 to*i!e reprezi!t u! 'rup ma0or de to*i!e apar)i!1!d mediului "!co!0urtor care a#ecteaz orice persoa! $i pot #i tra!s#erate de ctre #emeile 'ravide #e)ilor i!trauteri!. Se pare c orice persoa! este e*pus $i a#ectat "!tr3u! a!ume 'rad de aceste to*i!e #apt care 0usti#ic evaluarea reziste!)ei or'a!ismului #a) de i!to*ica)ia subcli!ic = TRO apar)i!e medicilor care $tiu $i au abiltatea de a '&ida modul "! care trebuie redus reactivitatea o*ida!t. >!e?t 2. et al. Am J Epidemiol 6;8(<)(89639@ 6@@6. De %uca %.-. A S./. Ross Nutr Rev <8(B)(69C3C7 6@@B. Die'ler R.E. Am J Clin Nutr <;(2<6S3@S 6@@6. -arFic? C. JAMA 68G29<(B)(8223; 5eb. 68 6@@B. Hu -.%. et al. I-ec&a!ism o# &Jdro'e! pero*ide a!d &Jdro*Jl #ree radical3i!duced i!tracellular acidi#icatio! i! cultured rat cardiac mJoblasts K Circulation Research 9C(8)( <B8392 /pril 6@@B. /lle! D.L. et al. IHou!d &Jpo*ia a!d acidosis limit !eutrop&il bacterial ?illi!' mec&a!isms K Archives of Surgery 6;2(@)( @@63B Sept 6@@9. FFF.eF'.or',reports,bodJburde!2,e*ecsumm.p&p

Trialuriel rece!te cu a!tio*ida!)i au dezam'it "! special "! terapiile cu vitami! . C $i sele!iu mi!eral pe!tru preve!irea bolilor sau reducerea mortalit)ii. E.D./!derse!(277@) sus)i!e c i!su#icie!)a trialurilor cu 'lucozami!a sus)i!e i!succesul a!tio*ida!)ilor. Trialurile cu 'lucozami!,co!droiti! au #ost admi!istrate "! cazul osteoartritelor (O/) 'e!u!c&iului. Doza sta!dard recoma!dat de 'lucozami!,co!droiti! a #ost de 6.<77 m',zi $i 6.277 m',zi ceeace reprezi!t apro*imativ ; 'rame de carbo&idra)i ('lucozami! $i co!droiti! ob)i!ute di! 'lucoz) care asi'ur 62 calorii. U! predictor al succesului terapeutic este i!de*ul de mas corporal.(bodJ mass i!de* ML-I) Studiul care a evide!)iat reducerea durerii $i protec)ia articula)iei la persoa!e cu v1rsta peste B2 de a!i au avut L-I (2<.9 care "!seam! suprapo!deral %a 'rupul cu v1rsta de peste BB de a!i care are L-I de 29.;. 2acie!)ii de B7 de a!i cu L-I de ;6.9 au #ormat lotul de obezi. L-I !ormal are valoarea de 6C.< 3 28.@. Cele 62 calorii de molecule de za&r co!droiti!protector $i dieta sta!dard pro3i!#lamatorie "! care apro*imativ C7 N di! calorii provi! di! za&r ra#i!at semi!)e $i uleiuri $i car!e 'ras.alctuiesc alime!ta)ia caredetermi! dezvoltarea bolilor cro!ice. /dmi!istrarea a!tio*ida!)ilor ca suplime!te ca diet pro i!#lamatorie sau a!tio*ida!t este u! mod de a cre$te e#icacitatea a!tio*ida!)ilor. /teroscleroza $i diabetul su!t boli i!#lamatorii. Reziste!)a la i!suli! este u! sem! pe!tru ambele ipostaze cli!ice. Rece!t se co!sider c i!#lama)ia determi! alterri celulare #i!alizate cu moartea celulei c1!d i!#lama)ia este acut.. Celulele viabile perpetueaz i!#lama)ia $i cel mai bu! mod de re"!toarcere la i!#lama)ie este utilizarea dietei de "!'r$are. Caloriile "!alt prelucrate reduc dieta de !utrie!)i3e*a'er1!d v1r#urile supra#iziolo'ice post3 pra!diale "! 'ludcoz $i lipide. /ceast stare se !ume$te dismetabolism post3pra!dial $i i!duce Stressul o*idativ imediat Oproduc)ia e*a'erat de R%OP care cresc direct propor)io!al cu cre$terea 'lucozei $i tri'liceridelor dup pr1!z. Qitami!ele . C $i sele!iul au #u!c)ii a!tio*ida!te de aceea se #olosesc "! triailuri. Totu$i se pare c dup admi!istrarea de vitami!e . $i C $i dup e#ectuarea activit)ii lor a!tio*ida!te ele devi! radicali liberi. 5u!c)iile sele!iului co#actor al 'lutatio! pero*idazei $i activitatea e!zimei co!duce la #ormarea 'lutatio!ului o*idat (ESSE) care este u! radical liber. Elutatio!ul o*idizat $i vitami!ele . C trebuie s #ie reduse la stadiuil lor a!tio*ida!t "! care preiau R%O.

-e!)i!erea 'licemiei este prima cale de a sus)i!e reducerea #ormrii R%O $i . C 'lutatio!. Dieta propus cu cele doup vitami!e promoveaz producerea R%O. /st#el . Se e*plic de ce admi!istr1!d suplime!te cu a!tio*ida!)i se a0u!'e la starea pro3o*ida!t "! detrime!tul a!umitor persoa!e. Suplime!tarea cu 'lutatio! este i!adecvat $i de aseme!ea !u e*ist evide!)e c admi!istrarea oral de 'lutatio! ar avea e#ecte apreciabile. /t1t coe!zima R67 $i acidul lipoic re'e!ereaz vitami!a C . $i 'lutatio!ul coe!zima R67 $i acidul lipoic su!t c&eia suplime!telor a!tio*ida!te. Deobicei primul 'est este acela al re'lrii 'licemiei. 4iper'licemia i!#lue!)eaz )esuturile se!sibile la i!suli! (miocitele) "! compara)ie cu )esuturile reziste!te la i!suli! (!o!3i!suli!o3se!sibile precum &ematiile celulele e!doteliale $i leucocitele). 4iper'licemia se asociaz cu i!trarea redus a 'lucozei "! celulele musculare $i o ca!titate !eadecvat de 'lucoz i!tr "! celulele !o!3i!suli!o3se!sibile. R%O su!t produ$i de #iecare tip de celul "! parte. H&e! blood su'ar overF&elms t&e !o!3i!suli!3se!sitive cells t&e mitoc&o!dria are overF&elmed so calorie restrictio! is importa!t.6< 6B -uscle mitoc&o!dria #u!ctio! is also preserved bJ calorie restrictio!.69

I! t&is illustratio! o# a!tio*ida!t metabolism !ote t&at blac? dots de!ote a #ree radicalG vitami!s . a!d C become #ree radicals as does ESSE. Sotice also t&at vitami!s . C a!d t&e mi!eral sele!ium are u!derli!ed a!d t&at t&ese !utrie!ts are o!lJ part o# t&is a!tio*ida!t sJstem. T&e figure illustrates t&e !utrie!ts i!volved i! a!tio*ida!t metabolism. Llac? dots de!ote a #ree radicalG Jou ca! see t&at vitami!s . a!d C become #ree radicals as does ESSE. Sotice also t&at vitami! . C a!d t&e mi!eral sele!ium are u!derli!ed a!d Fe ca! see t&at t&ese !utrie!ts are o!lJ part o# t&is a!tio*ida!t sJstem. T&is ima'e does !ot depict t&e totalitJ o# a!tio*ida!t metabolism but is re#lective o# ma!J activities.6636; 6<36B T! cazul celulelor musculare captarea'lucozei "!tracelular co!duce metabolismul a!tio*ida!t $i este depe!de!t de !utrie!)i. -a'!eziul este !ecesar pe!tru ptru!derea 'lucozei "! celulele musculare pe!tru a sus)i!e co!vertirea sa "! /T2 pe!tru a sus)i!e sistemul 'lutatio!ului (2ES43ESSE). Odat cu i!trarea 'lucozei "! mu$c&i $i "! alte celule sistemul a!tio*ida!t are !evoi ide!tice. Scopul este acela de a prote0a membra!ele celulare $i protei!ele de sarci!a o*idativ. Qitami!ele . C $i 'lutatio!ul su!t prima li!ie de aprare a!tio*ida!t dar dup ce devi! R%O ei trebuie s #ie redu$i. /cest #e!ome! se realizeaz cu a0utorul re'lrii 'licemiei $i al altor !utrie!)i. 2roduc)ia de /T2 care sus)i!e sistemul 'lutatio!ului are !evoie de vitami!ele( L ma'!eziu acid lipoic coe!zima R67 $i acetil3%3car!iti! (/%C/R) ca suplime!te rezo!abile de elec)ie. CoR67 $i acidul lipoic au e#ect direct a!tio*ida!t asupra sistemului 'lutatio!. T! studii rece!te s3a demo!strat c vitami!a D i!#lue!)eaz activitatea $u!tului &e*ozo3 mo!o#os#at $i ast#el devi!e a!tio*ida!t datorit producerii S/D24 !ecesar reducerii ESSE. Se $tie c vitami!a D moduleaz 6.777 'e!e $i !ivelul su adecvat se asociaz cu protec)ia "mpotriva "mbol!virii.
Terapia Qitami!a C $i . Qitami!a . placebo C Qitami!a C placebo . 2lacebo Subieci ; B<B ; B<@ ; B9; ; B<; Mortalitate 882 ;@@ 86< 87<

Terapia Qitami!a C $i . Qitami!a . placebo C Qitami!a C placebo . 2lacebo Terapia Qitami!s C a!d . Qitami! . placebo C Qitami! C placebo . 2lacebo

Subieci ; B<B ; B<@ ; B9; ; B<;

Total Cancere 8@; 8@6 8C7 89@ Total evenimente ;67 ;67 ;7@ ;6B

Cancer de Prostat 2;C 2<B 297 28< Evenimente Fatale 629 6;6 62@ 622

Subieci ; B<B ; B<@ ; B9; ; B<;

Supraalime!ta)ia este sursa de producere a R%O ast#el c i!'estia primar de calorii este prima cale de a reduce produc)ia lor. Qitami!ele . C sele!iul $i 'lutatio!ul particip "! metabolismul a!tio*ida!tGdar !u pot #u!c)io!a dac !u su!t re'e!erate. /st#el admi!istrarea lor ca suplime!te#r s se asi'ure aportul de al)i !utrie!)i !u aduce be!e#icii re#eritor la e#ectele a!tio*ida!te pri! aceast terapie c&eie. Suplime!tarea cu ma'!eziu coe!zima R67 acid lipoic /%C/R $i vitami!a D o#er multe e#ecte be!e#ice. Ca atitudi!eG pare a #i rezo!abil este aceea c asocierile de a!tio*ida!)i "! diet trebuie s )i! co!t de asi'urarea producerii de /T2 $i de a!tio*ida!)i. Liblio'ra#ie. 6. /!derse! ED. UQitami!s C . a!d Sele!ium Disappoi!t i! -a0or Ra!domized Trials.U DJ!amic C&iropractic, /pril @ 277@G29(C). 2. Le!!ett /S CrossleJ >- Lru?!er 2D 4i!ma! RS. 2redictors o# sJmptomatic respo!se to 'lucosami!e i! ?!ee osteoart&ritis( a! e*ploratorJ studJ. Lr V Sports -ed, 2779G86(86<3@. ;. 2avel?a > Eatterova V Ole0arova - et al. Elucosami!e sul#ate use a!d delaJ o# pro'ressio! o# ?!ee osteoart&ritis( a ;3Jear ra!domized placebo3co!trolled double3bli!d studJ. /rc& I!ter! -ed, 2772G6B2(266;32;. 8. Re'i!ster VW DeroisJ R Rovati %C et al. %o!'3term e##ects o# 'lucosami!e sulp&ate o! osteoart&ritis pro'ressio!( a ra!domised placebo3co!trolled cli!ical trial. Lancet 2776G;<9(2<63B. <. Cle'' DO Reda DV 4arris C% et al. Elucosami!e c&o!droiti! sul#ate a!d t&e tFo i! combi!atio! #or pai!#ul ?!ee osteoart&ritis. S .!' V -ed, 277BG;<8(9@<3C7C. B. SaFitz?e /D S&i 4 5i!co -5 et al. T&e e##ect o# 'lucosami!e a!d,or c&o!droiti! sul#ate o! t&e pro'ressio! o# ?!ee osteoart&ritis. /rt&ritis R&eumatol, 277CG<C(;6C;3@6. 9. Cordai! % .ato! SL Sebastia! / et al. Ori'i!s a!d evolutio! o# t&e Hester! diet( &ealt& implicatio!s #or t&e 26st ce!turJ. /m V Cli! Sutr, 277<GC6(;863<8. C. Ross R. /t&erosclerosis3a! i!#lammatorJ disease. S .!' V -ed, 1 G;87(2)(66<32B. @. Erimble R5. I!#lammatorJ status a!d i!suli! resista!ce. Curr Opi! Cli! Sutr -etab Care, !""!#$%$$1& '

OX>ee#e V4 E&eeFala S- OX>ee#e VO. DietarJ strate'ies #or improvi!' post3pra!dial 'lucose lipids i!#lammatio! a!d cardiovascular &ealt&. V /m Coll Cardiol, 277CG<6(;)(28@3<<. 66. Cra!e 5%. Lioc&emical #u!ctio!s o# coe!zJme R67. V /m Coll Sutr 2776G27(B)(<@63C. 62. Se! C> 2ac?er %. T&iol &omeostasis a!d suppleme!ts i! e*ercise' /m V Cli! Sutr 2777G92(2 Suppl)(B<;S3B@S. 6;. Holli! SD Vo!es 2V. /lp&a3lipoic acid a!d cardiovascular disease. V Sutr, 277;G6;;(;;293;7. 68. %i!!a!e /H D&a!' C WarovaJa S et al. 4uma! a'i!' a!d 'lobal #u!ctio! o# coe!zJme R67. /!! S W /cad Sci, 2772G@<@(;@B3866. 6<. Ceriello /. SeF i!si'&ts o! o*idative stress a!d diabetic complicatio!s maJ lead to a UcausalU a!tio*ida!t t&erapJ. Diabetes Care, 277;G2B(<)(6<C@3@B. 6B. .va!s V% Eold#i!e ID -addu* L/ Erods?J E-. O*idative stress a!d stress3activated si'!ali!' pat&FaJs( a u!i#Ji!' &Jpot&esis o# tJpe 2 diabetes. .!docri! Rev 2772G2;(<@@3B22. 69. Co!leJ >. -arci!e? DV Qillari! V. -itoc&o!drial dJs#u!ctio! a!d a'e. Curr Opi! Cli! Sutr -etab Care, 2779G67(BCC3@2. 6C. /mes LS. %oF micro!utrie!t i!ta?e maJ accelerate t&e de'e!erative diseases o# a'i!' t&rou'& allocatio! o# scarce micro!utrie!ts bJ tria'e. (roc Nat Acad Sci 277BG67;(89)(69<C@3@8. 6@. Lao LW Ti!' 4V 4su VH %ee We. 2rotective role o# 63alp&a 2<3di&Jdro*Jvitami! D; a'ai!st o*idative stress i! !o!mali'!a!t &uma! prostate epit&elial cells. )nt J Cancer 277CG622(62)(2B@@397B.
67.