You are on page 1of 6

Estaba durmindo cando escoitei un rudo, desprtome e -Ix, qu iso? Ti non ves unha sombra?

? -Non hai nada muller, segue durmindo -!e s"peto, coa lu# do raio- Tes ra#$n% &ai algun na porta da habitaci$n 'evant(monos e come#amos a perseguir ( persoa que entrara )ercorremos toda a casa e $ volver o cuarto *oi cando o vimos marchar polo xardn !ecidimos seguir durmindo, pero $ chegar ( porta da habitaci$n -+ira% &ai algo escrito nas sabas% )arece sangue% -Ix, por *avor marchemos da casa Non quero durmir aqu )or *avor% )or *avor% )or *avor% -,ale, vale Tranquila +archaremos cando te tranquilices -+archemos xa, por *avor% -)ero, onde imos durmir? -!(me igual con tal de que non sexa aqu --omo queiras, podemos durmir nun hotel -Estou de acordo sempre e cando durmamos na mesma habitaci$n Esta noite non quero durmir soa +archamos? . chegar a un hotel pr$ximo -/oas noites, en qu podo axudarvos? -/oas noites, queramos unha habitaci$n dobre por *avor --$mo non, a nome de quen? -. meu, Ix 0a#an -+oi ben, xa est( &abitaci$n 112 3qu tedes as chaves, boas noites e moitas gra#as -/oas noites, gra#as

3 ma4( seguinte -)odemos volver xa a casa? -5i, pero armados -)ara qu? -)orque non sabemos o que nos podemos atopar --omo ti digas, que che parece se eu levo un coitelo que colln onte a noite e ti levas un bate que te4o no coche 5er( su*iciente, seorita? --reo que si, seorito . chegar ( casa -6u pasa aqu? -)orque estades na mi4a casa? )asou algo axentes? -6uen o dono da vivenda? E porque ides armados? -Eu son o dono 6ue pasou? -Tivemos unha chamada an$nima dicindo que viran movementos sospeitosos na casa onte pola noite, e $ entrar atopamos un cad(ver con claros sntomas de hipotermia 3nda que non sabemos se *oi ese o motivo da morte 7evelarao a autopsia )or certo, onde estabades onte pola noite? -)rimeiro estivemos na casa, pero despois de que entrase algun e escribise algo nas sabas marchamos a un hotel -Tedes probas? -5i, aqu est( a *olla da hospedaxe -+oi ben, pero tedes que pasar pola comisara para declarar -!e acordo, imos agora para al

Na comisara -3s que escoitaches un rudo, espertaches, miraches unha sombra e espertaches a Ix Non certo? -5i 3susteime moito -5odes parella Ix e vostede? -Non, somos como irm(ns -E porque durmiades xuntos? -)orque onte pola noite haba tronada e como a min me dan moito medo Ix deixoume durmir con el -,ale . espertalo perseguchedes a aquel home, non si? -5i, pero de s"peto perdmoslle a pista !ecidimos volver ( habitaci$n e *oi cando o vimos escapar polo xardn 5ntoo, pero non lle podo dar unha descrici$n *sica, estaba moi escuro 5$ sei que os seus ollos eran moi grandes e daban moito medo -Non lembra nada m(is? -Non, xa lle dixen que estaba todo moi escuro 5ntoo -Non se preocupe, moitas gra#as pola s"a colaboraci$n 8alando co comisario -9a saben quen era a muller que apareceu na mi4a casa? -5i Era una rapa#a de de#aoito anos, alta, morena e non estaba *ichada -5aben como morreu? -3c(banos de chegar o in*orme *orense +orreu por hipotermia, parece ser que o asasino a tivo polo menos vinte

e catro horas nunha ba4eira con auga conxelada !espois trasladou o cad(ver ata a t"a casa e a*orcouna -+adre ma% E te4en algunha idea de quen pode ser o asasino? -!e momento non, pero estamos investigando 5e queren podemos in*ormarvos sobre as novas que te4amos -5e sodes tan amables, por *avor 3s estaremos m(is tranquilos -5en ning"n problema -+oitas gra#as 3h% )odo volver xa a mi4a casa? -)odes pasar a recoller algo de roupa, sempre e cando vaias cun axente )ero a t"a casa parte do escenario dun crime sen resolver, as que ter(s que esperar a que se resolva o caso -6ue remedio% +oitas gra#as e bos das !as despois -/os das, Ix 0a#an por *avor? -5i son eu 6uen chama? -5on da comisara central de +adrid e ch(moo polo caso do corpo atopado na s"a casa -9a se sabe quen o asasino? -5i, era o mo#o da rapa#a -E porque a matou? -)orque o quera deixar xa que se namorara doutro rapa# : propio asasino con*esouno todo -Estar( no c(rcere, non si? -/ueno Estaba

--$mo que estaba? Escapou? -Non, suicidouse --omo puido ser iso? Non lle quitades todo o que pode ser un arma? -5i, pero non sabemos como *oi capa# de conseguilo; pero logrou arrincarse unha parte da xugular coa man -6ue animal% 3gora xa non me estra4a tanto que matase ( mo#a +oitas gra#as por in*ormarme -!e nada, que te4a un bo da

Related Interests