You are on page 1of 10

(Tekst objavljen u: ZNAKOVI VREMENA, asopis za ilozo iju, !eli"iju, znanost i #!u$tvenu p!aksu, %a!

ajevo, jesen &''() Vol) *, b!oj &+),

Razliita s-vatanja .eu!o/isla0a1

Vje!uje0 #a p!etpostavljate za$to 0o!a0, na sa0o0 poetku, objasniti, bolje !e2i, op!av#ati naslov ove besje#e) A 0o!a0 to uiniti je! i ovaj naslov i nje"ovo obja$njenje pokazuju usu# #ana$nje" 0usli0ansko" 3ivljenja u Ev!opi, ti0 p!ije $to katoliki i p!otestantski teolozi #anas ne0aju pot!ebu obja$njavati .katoliko iskazivanje vje!e1 ili .p!otestantsko iskazivanje vje!e1 u Ev!opi i na Zapa#u) 4otovo #a se u katolikoj i p!otestantskoj lite!atu!i ne 0o"u na2i naslovi tipa .eu!o/katolianstvo1 ili .eu!o/p!otestantiza01, ili su sasvi0 !ijetki, ali s0o svi svje#o5i sve e$2i- naslova i napisa, o# 6on#ona #o 7!alsko" "o!ja, koji sa#!3e sinta"0u .eu!o/isla01)

To0 kovani5o0, ti0 .eu!o/isla0o01, 3eli se 0no"o to"a kazati, ve2 p!e0a to0e ko i s kakvi0 5ilje0 "ovo!i o .eu!o/isla0u1) 8oneka#a je i sa0a ta sinta"0a svojev!stan p!i0je! nekakvo" se0antiko" "eta, je#no" usiljeno", vje$tako" 0i!enja kontinenta Ev!ope i vje!e isla0a)

Ka#a 0usli0ani #anas u Ev!opi ka3u isla0 u Ev!opi ili .eu!o/isla01, kao #a je na #jelu i p!av#anje i op!av#avanje, ak i izvinjavanje, #a isla0 nije !ijetkost na ev!opsko0 tlu, #a je on, zabo"a, no!0alna stva!, .ev!opski eno0en1, it#) Ka#, s #!u"e st!ane, ev!opski vla#ini slu3beni5i i intelektual5i, koji #aju ton ev!opskoj politi5i sp!a0 vje!a i vje!ski- zaje#ni5a, iz"ovo!e sinta"0u .eu!o/ isla01, to je naje$2e uinjeno s nesk!iveni0 5ilje0 svo"a vlastito" kon5eptualizi!anja isla0a u skla#u sa postavka0a, kako ka3u, libe!alni#e0ok!atija Zapa#a)

Kao $to se 0o3e i p!etpostaviti, .eu!o/isla01 je za #ana$nju ev!opsku s5enu i 0no"e njene su#ionike .t!ojanski konj1)

9oista, 0no"i 0usli0ani #anas tv!#e #a jesu za .eu!o/isla01, onaj koje" 2e oni, 0usli0anski Ev!opljani, #e ini!ati) No, ta#a se ko# ev!opski- vla#a i nji-ovi- se!visa javlja bojazan o# navo#no" 0usli0ansko" osvajanja Ev!ope i posvojenja ovo"a kontinenta 0i!ni0 pute0) % #!u"e st!ane, pak, poku$aji #e ini!anja .eu!o/isla0a1 u skla#u sa kon5epti0a ev!opski- libe!alni#e0ok!atija o# vla#ini- se!visa, u oi0a i s!5i0a 0usli0anski- Ev!opljana esto izazivaju zebnju i veliki st!a- o# !e#u5i!anja isla0a na je#nu o!0u ne3eljene !evizije, na ne$to $to je ve2 vi:eno sa b!itanski0 kolonijalni0 ekspe!i0ento0 zvani0 .ka#ijanije1 i .a-0e#ije1)

Isla0 kao .izbje"li5a u Ev!opi1

Zna0o, #akako, injeni5u, koja nije sa0o psi-olo$ka, u ono0 $to poiva iza #ana$nje 0usli0anske upot!ebe i insisti!anja na sklopu zvano0 .eu!o/isla01 ili .isla0 u Ev!opi1) Ka#a neko uz i0e svoje vje!e #o#aje jo$ i i0e kontinenta, to jest ka#a #o#aje ko0ponentu tla i ze0lje, on#a je pos!ije#i 0no"o to"a i 0no"o sve"a na $ta se -o2e ukazati u s e!i politike, kultu!e, p!osvjete, 0e#ija, lju#ski- p!ava, it#) Nai0e, #okazuje, p!av#a se i op!av#ava onaj ko osje2a #a "a ne p!iznaju ili #a "a napola p!iznaju, ko"a -o2e p!isiliti #a se osje2a iz"naniko0 ili stanovniko0 enklave, ili koji je, svojo0 k!ivnjo0, zapao i sa0o!e#u5i!ao se na polo3aj kultu!ne, vje!ske, politike))) enklave;

Tako se 0i, ev!opski 0usli0ani, 0usli0anski Ev!opljani, 0usli0ani u Ev!opi, Ev!opljani u isla0u, (oznai0o nas kako na0 je volja,,<+= 0o!a0o iznova #okazivati, opet #e ini!ati, jo$ je#no0 (i po ko zna koji put, pot!a3iti pouz#ano upo!i$te i v!sto tlo za nesi"u!ne stope) 8o"otovu to 0o!a0o u ovi0

"o#ina0a $i!enja Ev!opske 7nije i pisanja Ev!opsko" ustava, ka#a se uju i ka# i0a, p!o0ukli-, ev!opski0 s!e#njovjekovlje0 ubu:ali- i k!i3a!sko0 0e0lo0 u$uli-, "lasova koji za"ova!aju uspostavljanje Ev!opske 7nije na k!$2anski0 te0elji0a) >ez obzi!a na injeni5u $to se sus!et isla0a i Ev!ope na zapa#ni0, sjeve!ni0 i neki0 istoni0 obala0a Me#ite!ana #o"o#io p!ije et!naest stolje2a, otka# t!aje, kako je to kazao 4ibbon, #oba .velike #ebate1 iz0e:u isla0a i Ev!ope, o#nosno o# ka#a su isla0 i Ev!opa je#no u #!u"o0, ipak se sa pa#o0 vanjski- ob!ua kolonijaliz0a toko0 #!u"e polovine ?? stolje2a, te useljavanje0 a!apske, tu!ske, ku!#ske i balkanske !a#nike i izbje"like si!otinje u ze0lje Zapa#ne Ev!ope, aktuelizi!alo pitanje #e ini!anja isla0a u Ev!opi op2enito i Ev!opskoj uniji posebno)

8!ito0 je #aleko 0anje poku$aja #a se 0usli0ani u Ev!opi p!i-vate #e ini!anja Ev!ope, one Ev!ope kakvu oni 3ele ili kakvu bi po3eljeli) Na3alost, jo$ je pos!ije#i to je#nost!ano ev!opsko #e ini!anje isla0a i 0usli0ana, a v!lo je 0alo poku$aja #a se i ev!opski 0usli0ani o#va3e na svoje #e ini!anje Ev!ope)

Kako unive!zalizi!ati na$e ev!opsko iskazivanje isla0a@

Ne bi- ov#je "ovo!io o et!naest stolje2a #u"oj povijesti isla0a u Ev!opi<&=, p!e0#a je, na!avno, o# velike ko!isti poznavanje povijesti i biv$i- kultu!ni- i 5iviliza5ijski- ob!aza5a isla0a koji0a se isla0 neka#a u p!o$losti a i!0i!ao i iskazivao na Zapa#u i kao je#na ev!opska vje!a, uz ev!opsko k!$2anstvo i ju#aiza0)

8!o$lost, #akako, t!eba pa0etno pa0titi i to initi t!ijezne "lave, je! i0a posezanja za p!o$lo$2u koja #onose nes!e2u) Ab#ula- Aa!evi2 u je#noj o# svoji- knji"a "ovo!i o .neo#"ovo!no0 posezanju za p!o$lo$2u1) Napose 0usli0ani #anas, !ekao bi- #ilje0 svijeta, pose3u za p!o$li0 stolje2i0a i auto!iteti0a ije0 je 0i$ljenju istekao !ok t!ajanja i #anas ni u e0u ne 0o"u

biti #jelotvo!ni)

V!ati0o se "ovo!u o sa#a$njosti, na0a valja 3ivjeti up!avo ovu sa#a$njost i iz nje p!i"otovljavati bu#u2nost)

%ve ovo istie0 s 5ilje0 sv!a2anja pozo!nosti na injeni5u #a iskazivanje nije#ne vje!e u Ev!opi i svijetu nije po# tako veliko0 p!is0ot!o0 kao iskazivanje isla0a) 9anas nije la-ko biti 0usli0an ni u 8a!izu ni u Mekki, ni u %a!ajevu ni u 6os An"elesu) Ali, pona#aj0o se, to je p!olazno stanje #u-a ovo" na$e" #oba u koje0 0o2ni Zapa# t!a3i je#no" #u"o!ono" st!ate$ko" nep!ijatelja)

Kao vje!a, isla0 nije .#o"0atski1 ko0pli5i!an) %a0o >o" jeste >o", 0a $ta #a je On; Ne0a bo3anstva isp!e# ili uz >o"a) Eto, to je, u najk!a2e0, isla0) Ali, unato to0e, posvu#a su #anas u svijetu #ebate o pitanju .koji i kakav isla01 3eli0o) Basno na0 je #a se ti0e ne 0isli na ona te0eljna vje!ska naela isla0a, na .#o"0e1 i .aksio0e1 te vje!e) Misli se, p!ije sve"a, na utje5aj isla0a u #!u$tvu, na #!u$tvene aspekte te vje!e) To jest, kakav Isla0 i kakve 0usli0ane 35li0o na uli5a0a >e!lina, 6on#ona, 8a!iza, Milana))) 7 na$e0 kontekstu bis0o kazali: Kakvi to 0usli0ani 3eli0o biti, a #a bu#e0o i Ev!opljani@ Mo3e0o li biti Ev!opljani a #a ne u5vili0o isla0@ I tako #alje)

9oista, u ev!opskoj lite!atu!i o isla0u #anas, u !asp!ava0a koje su pisali i 0usli0ani i ne0usli0ani, posvu#a nalazi0o to pitanje: .koji i kakav isla0 3ivjeti@1 8osebno su 0usli0anske zaje#ni5e u Ev!opi i na Zapa#u suoene sa svi0 konzekven5a0a to" pitanja)

Op2enito uzev, u Ev!opi postoje t!i v!ste 0usli0ana:

T!a#i5ionalne, auto-tone 0usli0anske zaje#ni5e i na!o#i kao $to su >o$nja5i, To!be$i, Alban5i, it#) Musli0anski useljeni5i i "asta!bajte!i koji- i0a najvi$e iz Tu!ske, %jeve!ne A !ike, te In#ije, 8akistana i >an"la#e$a) Ev!opski konve!titi u isla0 kao i 0usli0anska #je5a !o:ena u Zapa#noj Ev!opi

iz t!e2e "ene!a5ije, iji je 0ate!nji jezik en"leski, !an5uski, nje0aki, $panski))) (% ti0 u vezi ka3i0o #a >o$nja5i 0o!aju i0ati 3iv i bu#an inte!es za p!ouavanje #ana$nji- 0usli0anski- zaje#ni5a u Ev!opi i nji-ovo iskazivanje isla0a) To je "otovo u istoj 0je!i va3no koliko i p!o ili!anje na$e" 0usli0ansko" iskazivanja vje!e u >osni i na >alkanu, u ono0 $to je Ev!opa na na$ nain;,

Na3alost, na$a znanja o #ana$nji0 0usli0anski0 zaje#ni5a0a u Ev!opi su sk!o0na, ne0a0o niti je#no" instituta koji bi i0ao ba!e0 #va ili t!i spe5ijalista za ova pitanja) 8o najnoviji0 statistiki0 po#a5i0a, objavljeni0 u Ev!opi, #anas na ovo0 kontinentu 3ivi blizu et!#eset 0iliona 0usli0ana iz sve t!i nap!ije# nave#ene "!upa5ije) Malo o nji0a zna#e0o, ak i- ne p!ati0o ni na !azini obine novinske in o!0a5ije)

Ali ono $to se iz te lite!atu!e zna o 0usli0anski0 #!u$tvi0a i zaje#ni5a0a u Ev!opi ka!akte!izi!aju slje#e2e znaajke:

ne#ostatak e ikasne inte"!a5ije 0usli0ana u ev!opska i zapa#na #!u$tva, spo!o ukljuivanje 0usli0ana u javnu s e!u 3ivota, 0litavo pa!ti5ipi!anje 0usli0ana u politiko0 !a#u, t!o0o su#jelovanje u lokalnoj i na5ionalnoj a#0inist!a5iji (ov#je s0o ve2 ko# neu"o#no" pitanja p!e#stavnike #e0ok!atije, tj) ko"a 2e izab!ani 0usli0ani p!e#stavljati, #a li 0usli0ane ili, op2enito, "!a:ane, it#),, ne!avnop!avno ue$2e u $kolstvu (kao p!o eso!i, stu#enti, it#),, nea#ekvatna i neautentina zastupljenost u 0e#iji0a, slabo !azvijanje $kola i kultu!ni- ustanova, it#)

Insisti!anje na unive!zalni0 kultu!ni0 p!e0isa0a isla0a u Ev!opi

Misli0 #a je #anas naj-itnija pot!eba 0usli0anski- na!o#a i 0usli0anskizaje#ni5a na Zapa#u #a se potv!#e i a i!0i!aju kao unive!zalna zaje#ni5a koja 2e isla0 tu0aiti i iskazivati unive!zalno) Tako 2e Ev!opa za 0usli0ane biti p!obavljivija)

Na !avni 0usli0ansko" iseljeni$tva u Zapa#noj Ev!opi, unive!zalne kultu!ne p!e0ise isla0a znae, !e5i0o, #a bi .tu!ske1, .ban"la#e$ke1, .bosanske1, .0a!okanske1 #3a0ije t!ebalo #a, k!oz p!o5es unive!zalizi!anja isla0a u Ev!opi, postanu #3a0ije nap!osto, ili ev!opske #3a0ije, "#je se isla0 kultu!olo$ki iskazuje i oituje unive!zalno) (Vi#io sa0, i to s !a#o$2u istie0, neke #3a0ije na Zapa#u "#je se -utba #!3i na #va ili t!i jezika) To je #oba! p!i0je! unive!zalizi!anja je#ne sekven5e isla0sko" ob!e#a,) 7 5iviliza5ijsko0 s0islu to znai #a unive!zalniji ob!as5i isla0a na Zapa#u i0aju za#a2u #a v!e0eno0 istisnu lokalne i kultu!olo$ki neuspje$no p!esa:ene ob!as5e koje sa sobo0 na Zapa# #onose 0usli0ani iz ze0alja svo"a po!ijekla, iz In#ije, 8akistana, s!e#nje Azije, Tu!ske, %jeve!ne A !ike it#)

Misli0 #a je #e ini!anje unive!zalni- ob!aza5a isla0a na Zapa#u #anas je#na o# najte3i- za#a2a ije0 !je$avanju i 0i #anas u >osni 0o!a0o p!ipo0o2i) Be!, ev!opski 0usli0ani nisu o!"anizi!ani, niko i- e ikasno ne p!e#stavlja na !avni vje!sko" !ep!ezenti!anja)

9akako, ka# "o# "ovo!i0o o unive!zalizi!anju na$i- kultu!ni- i 5iviliza5ijskiob!aza5a isla0a, u 5ilju postizanja #ob!o2u#no" sink!etiz0a isla0a i Ev!ope, ne t!eba zabo!aviti ni pitanje ouvanja na5ionalno" i kultu!no" i#entiteta 0usli0ana na Zapa#u #anas) Ov#je se !a#i o !azina0a koje su je#na izna# #!u"e, i ne bi i- t!ebalo pos0at!ati kao po0ije$ane)

Re5i0o, za #!u"u i t!e2u "ene!a5iju 0usli0ana Zapa#a unive!zalni isla0 je #aleko va3niji o# na5ionalne i kultu!alne posebnosti o kojoj jo$ i0aju sje2anje ili to sje2anje nose nji-ovi !o#itelji iz ze0alja svo"a po!ijekla) 7 >osni, Albaniji, Kosovu, u !e"iji >alkana op2enito, isla0 i na5ionalno 0usli0anskina!o#a nisu je#no p!otiv #!u"o") Isla0o0 se p!avi isko!ak p!e0a #!u"i0 0usli0ani0a, na5ijo0 se, pak, #ijeli puko osje2anje zaje#nike povijesne

su#bine i p!osto!a)

(%vje#o5i s0o #anas kako 0no"i na ka!ikatu!alan nain b!kaju na5ionalno, vje!sko i olklo!no) I0a p!i0je!a #a se u >osni #anas $i!i i p!o0ovi!a isto a!apska no$nja, p!ila"o:ena pustinjski0 kli0atski0 pojasevi0a) Oni koji je za"ova!aju ka3u #a je .isla0ska1) To je tipian p!i0je! neznanja "!ani5a iz0e:u vje!sko" i unive!zalno" i kultu!olo$ko" i !e"ionalno";,)

7 Ev!opi slobo#ni- !e"ija i !eli"ija kakva na0 se obe2ava, unive!zalno kon5ipi!an isla0, oslobo:en na5ionalno/vje!ski- e e0e!nosti, 0o"ao bi po0o2i p!o5ese na$e" 0usli0ansko" ev!opeizi!anja)

8!o5ese unive!zalizi!anja isla0a u Ev!opi, pa i na >alkanu (koji je Ev!opa na na$ nain,, pot!ebno je o-!ab!iti) Vi#ljivo je #a je unive!zalnost isla0a to $to #anas o#nosi p!eva"u na# na5ionalni0 i kultu!alni0 posebnosti0a 0usli0ana na Zapa#u) 8onovo istie0 #a se ovi0 ne 3eli kazati #a je isla0 p!otiv na5ionalno" i#entiteta, niti se -o2e !e2i #a je isla0 p!otiv kultu!alni!azlika) Co2u sa0o !e2i #a je isla0 k!oz povijest osloba:ao ovjeanstvo o# eti$izi!anja na5ionalne, kultu!alne, jezike ili !asne posebnosti)

7nive!zalnost isla0a i#e na p!vo0 0jestu, to vi#i0o po 0usli0anski0 stu#enti0a koji su !o:eni u Velikoj >!itaniji i koji i0aju b!itansko #!3avljanstvo, a iji su !o#itelji 8akistan5i ili >an"la#e$ani) 8ostavlja se pitanje #a li su ti 0la#i2i i #jevojke >!itan5i ili su oni, pak, 8akistan5i, >an"la#e$ani, ili su, na k!aju k!ajeva, ti 0la#i2i i #jevojke, nap!osto, 0usli0ani, 0usli0anski Ev!opljani@

To su sve va3ne sastavni5e pitanja o i#entitetu, a pitanje #ana$nje" t!a"anja 0usli0anski- Ev!opljana za i#entiteto0 zaok!u3uje "lavne kontu!e u #e ini!anju isla0a u Ev!opi na je#an unive!zalan nain) Ne0a 0jesta st!a-ovi0a o# posebno" #e ini!anja i kon5eptualizi!anja isla0ske univ5!zalnosti na Zapa#u niti i0a !njesta st!a-ovi0a o# unive!zalnosti ev!opski- 0usli0ana ili 0usli0anski- Ev!opljana) %ve #ok isla0 u Ev!opi bu#u #e ini!ali i za nji0e t!a"ali 0usli0ani u Ev!opi i na Zapa#u, na takve #e ini5ije ne t!eba "le#ati kao na neku v!stu t!ojansko" konja)

Kon5ept isla0a u Ev!opi #anas, onaj ko"a a i!0i!aju i a!tikuli!aju ob!azovani i kultu!no stasali 0usli0anski Ev!opljani, insisti!a na unive!zalni0 aspekti0a isla0a) 7 svoji0 !a#ovi0a oni istiu #a zaviajne (ban"la#e$ke, pakistanske, a !ike, tu!ske, bosanske))), 0usli0anske 5!te t!eba #a i0aju sa0o sekun#a!nu ulo"u i, kao takve, bile bi na0ijenjene za p!ivatnu i ku2nu s e!u) Isla0 u Ev!opi t!eba biti unive!zalno p!otu0aeni isla0, koji bi 0usli0anske Ev!opljane oslobo#io o# "etoizi!anja sebe i "etoizi!anja isla0a u Ev!opi i na Zapa#u) Ali je v!lo va3no i to #a bi takav isla0 bio p!ep!eko0 0usli0ansko" bez!eze!vno" u anja u Ev!opu po svaku 5ijenu, u anja u Ev!opu kao eti$, u Ev!opu kao bo3anstvo;

%0at!a0o #a je izni0no va3no u p!o5esi0a ponovno" unive!zalno" potv!:ivanja isla0a kao vje!e u >osni i na Zapa#u ko!istiti se sta!iji0 i noviji0 #jeli0a Ev!opljana koji su #oku0enti!ano pisali o isla0u iz !azliiti- aspekata ili o nje0u pjevali) 9jela 4etea, Anne0a!ie %5-i00el, 6ouisa Masi"nona, Cen!Da Eo!bina, Mu!a#a Co 0anna, Ti0a Finte!a, Custona %0it-a, Ka!en A!0st!on", it#) su izni0no inspi!ativna i va3na u stva!anju kli0e za nastanak novi- #jela koja se bave !azliiti0 vje!ski0, kultu!olo$ki0, 5iviliza5ijski0, u0jetniki0 i 0no"i0 #!u"i0 aspekti0a isla0a na Zapa#u)

8osebno va3an za#atak koji 0o!a0o $to -itnije !ije$iti jeste pitanje a i!0i!anja isla0ske t!a#i5ije kao t!a#i5ije koja se, u 5iviliza5ijsko0 s0islu, nastavlja na ju#eo/k!$2ansku t!a#i5iju) Mi 0usli0ani na Zapa#u t!eba0o #jelovati sintetiki i a i!0i!ati 5iviliza5ijsku sintezu ju#aiz0a, k!$2anstva i isla0a) Ba ov#je ka3e0 .5iviliza5ijsku sintezu1 i ne "ovo!i0 o vje!skoj sintezi) Vje!e su !azliite i tu se 0o!aju po$tovati !azlike, ali se u 5iviliza5ijsko0 s0islu isla0 #anas 0o3e sasvi0 !avnop!avno p!i#!u3iti ju#aiz0u i k!$2anstvu na Zapa#u)

Ako kao 0usli0ani a i!0i!a0o ju#eo/k!$2ansko/isla0sku 5iviliza5iju na #ana$nje0 Zapa#u, ta#a 2e0o izbiti iz !uku a!"u0ente >e!na!#u 6eGisu, %a0uelu Cuntin"tonu i #!u"i0a koji na isla0 "le#aju kao na je#nu istonjaku vje!u) 8!ibli3it 2e0o se je#noj #jelotvo!noj sintezi koju za"ova!a E#Ga!# %ai#)

A isla0 po sebi i jeste je#na takva 0o2na sinteza;

Abst!a5t

T-is pape! #eals Git- t-e en5ounte! betGeen 0o#e!n Isla0 an# 0o#e!n Eu!ope) 9u!in" t-e tGentiet- 5entu!D t-is en5ounte! p!ove# !uit ul in pa!ts o Eu!ope, but Gas 0ainlD 5-a!a5te!ize#, pa!ti5ula!lD at t-e en# o t-e 5entu!D, bD !i5tion betGeen tGo essentialize# entities, Isla0 seen in -i"-lD "ene!alize# te!0s, an# Eu!ope seen as t-e 0easu!e o all t-in"s)

T-e Huestion !aise#, o! t-is ve!D !eason, is G-i5- Eu!ope, an# G-i5- Isla0) T-e pape! 5lai0s t-at Eu!ope an# Isla0 a!e no st!an"e!s to one anot-e!)

<+= Iini 0i se #a je po"o#no na ovo0 0jestu spo0enuti kako o#avno na$i 0usli0anski auto!i u >osni u i0enovanju ov#a$nji- 0usli0ana ko!iste p!i#jev bosanski) Nije to bez #ublji- !azlo"a) To je p!ije sve"a insisti!anje na v!sto0 tlu za nesi"u!ne stope) 8!isje2a0 se, ovo0 p!iliko0, je#no" sastanka u .8!epo!o#u1 iz +JJ&) "o#ine i !ijei !a-0etli p!o ) #!) Mu-sina Rizvi2a #a je naziv .>osanski Musli0ani1 v!lo po"o#an kao na$e na5ionalno i0e) 7kazivao je #a se p!i#jevo0 .>osanski1 ukazuje na ze0lju, na ono $to ov#a$nje 0usli0ane ze0ljo0 i #o0ovino0 o#!e:uje) Ka# je pos!ije#i na5ionalna no0enklatu!a, zani0ljivo je p!i0ijetiti #a nije #avno bilo ka# je u >osni bilo no!0alno kazati >osanski Musli0ani, >osanski C!vati, >osanski %!bi) Ali, nakon a"!esije +JJ&/+JJK) "o#ine, 0no"i ov#a$nji 0usli0anski auto!i i #alje ko!iste sinta"0u .>osanski 0usli0ani1, #ok -!vatski auto!i sve 0anje ko!iste sinta"0u .>osanski C!vati1, #ok je sinta"0a .>osanski %!bin1 u #ana$njis!pski- auto!a "otovo ku3na !ije;

<&= O povijesti sus!eta isla0a i Zapa#a vi#jeti ba!e0 ova #va #jela: No!0an

9aniel, Isla0 an# t-e Fest, T-e Makin" o an I0a"e, OL o!#, +JJ(), tako:e!: Za a! Is-aH Ansa!i i Bo-n 6) Esposito (e#),, Musli0s an# t-e Fest, En5ounte! an# 9ialo"ue, Isla0aba# i Fas-in"ton, &''+