You are on page 1of 2

PREGTIREA I ASISTAREA EXAMENULUI ECOCARDIOGRAFIC

Ecocardiografia este o teh ic! i"agistic! diag ostic! ei #a$i#! i eiradia t! care %ti&i$ea$! %&tras% ete&e 'e tr% a reco"'% e ( ti"' rea& i"agi i ( "icare a&e a'arat%&%i cardio#asc%&ar) Act%a&"e te este cea "ai fo&osit! i #estigaie i"agistic! ( cardio&ogie) Aceast! &arg! %ti&i$are se datorea$! %"eroase&or a#a ta*e a&e ecocardiografiei+ ,f%r i$ea$! c% ac%ratee foarte -% ! "%&ti'&e i for"aii des're str%ct%ra i f% cia i i"ii. ,este 'ractic &i'sit! de risc%ri/ 'oate fi efect%at! re'etat i c&%si# co'ii&or sa% gra#ide&or. ,este cost,eficie t!/ &arg dis'o i-i&!/ %or re'eta-i&! i %or de efect%at chiar &a 'at%& -o& a#%&%i) Pri ci'a&e&e "oda&it!i ecocardiografice %ti&i$ate de r%ti ! s% t+ 0) ecocardiografia tra storacic!+ ,ecocardiografia ( "od M/ ,ecocardiografia 1D 2-i,di"e sio a&!3/ ,ecocardiografia Do''&er) Pri"e&e do%! "oda&it!i de e4'&orare e#a&%ea$! anatomic str%ct%ri&e cardiace iar e4'&orarea Do''&er e#a&%ea$! funcia "iocardic!) 1) ecocardiografia tra sesofagia !/ 5) ecografia #asc%&ar! Do''&er) Ecocardiografia tra storacic! % are co trai dicaii) Test%& 'res%'% e e"iterea/ ref&ectarea/ ca'tarea i a"'&ificarea % de&or so ore de frec#e ! ( a&t! de c!tre % tra sd%ctor) Ecocardiografia tra storacic! ( M,"od 'er"ite ( registrarea &i iar! a "oti&it!ii str%ct%ri&or cardiace ( f% cie de ti"') Ecocardiografia 1,D re'rod%ce dis'% erea s'aia&! a str%ct%ri&or cardiace) Ecocardiografia Do''&er co&or a a&i$ea$! direcia/ t%r-%&e a/ #ite$a f&%4%ri&or sa g%i e i tracardiace i 'er"ite ca&c%&area 'resi% i&or &a diferite i#e&e) Ecocardiografia tra storacic! este o "etod! i #a$i#!/ ce 'res%'% e co si"!"6 t%& i for"at a& 'acie t%&%i/ ce 'er"ite o-i erea % or i"agi i "ai -% e c% a*%tor%& so dei de ecografie '&asat! e dosco'ic i traesofagia ) Preg!tirea teh icii este ide tic! c% cea 'e tr% e dosco'ia digesti#! s%'erioar!) E4a"e e&e ecocardiografice se 'ot co"-i a c% diferite teste de stres 2fi$ic sa% far"acodi a"ic,Do'a"i !/ Do-%ta"i !3 'e tr% a e#ide ia $o e&e de "iocard ische"ice sa% hi'o7i etice) Pe tr% e4a"e %& ecocardiografic tra storacic 'acie t%& esta '&asat ( dec%-it dorsa& sa% &atera& st6 g) Se '&asea$! tra sd%ctor%& 'e torace 'ri i ter"edi%& % %i ge& care faci&itea$! tra s"iterea %&tras% ete&or) D%'! e4a"i are se terge ge&%&) Pe tr% ecocardiografia tra sesofagia ! -o& a#%& este '&asat ( dec%-it &atera& st6 g) E4a"e %& ecocardiografic 'er"ite diag ostic%& ste o$e&or i regirgit!ri&or #a&#%&are/ re#!rsat%&%i 'ericardic/ tro--i&or i traca#itari/ t%"ori&or i tracardiace/ defecte&or se'ta&e/ cardio"io'atii&or/ i farct%&%i "iocardic c% t%&-%r!ri de 7i etic! 'arieta&!/ a e#ris"e&or #e tric%&are/ esti"area f% ciei sisto&ic! i diasto&ic! #e tric%&ar!) Teh ica d%rea$! ( "edie 58,98 "i %te) Ecografia arterio#e oas! Do''&er este o "etod! ei #a$i#! care e#a&%ea$! 'er"ea-i&itatea #ase&or sa g%i e/ direcia i #ite$a f&%4%&%i sa g%i c% a*%tor%& %&tras% ete&or ref&ectate de he"atii&e ( "icare)

Tra sd%ctor%& M,"od re'rod%ce f&%4%& sa g%i ca % s% et %ier!tor) : ca$%& o-str%cii&or #asc%&are % se 'rod%ce ici % s% et) Sca area d%'&e4 ofer! i"agi i -idi"e sio a&e a&e #ase&or de s( ge/ 'er"i6 d detectarea $o e&or ste o$ate sa% tro -o$ate i "!s%rarea grad%&%i o-str%ciei) Ecografia #asc%&ar! Do''&er,co&or 'er"ite #i$%a&i$area direciei i #ite$a f&%4%&%io sa g%i ) Proced%ra ( ce'e 'ri desco'erirea "e"-re&or de i #estigat/ 'e care se a'&ic! ge&%& co d%ctor) Se o-ser#! se" a&%& f&%4%&%i sa g%i ) Teh ica d%rea$! 0;,18 "i %te)