You are on page 1of 1

Sch c bn ti cc nh sch trn ton quc. C th mn v ti h thng cc Th vin ca Trng i hc Cng nghip TPHCM.

. C th c tham kho ti Khoa Cng ngh May - Thi trang, Nh D5, s 12 Nguyn Vn Bo, G Vp, TPHCM