You are on page 1of 2

8.1.4.

CEFTA
Osnovni su ciljevi Sporazuma o osnivanju Srednjoeuropske zone slobodne trgovine usklaivanje razvoja ekonomskih odnosa izmeu zemalja potpisnica putem razvoja trgovine, ubrzanje razvoja komercijalnih aktivnosti, podizanje ivotnog standarda te osiguranje boljih mogunosti zapoljavanja, poveanje produktivnosti i postizanje financijske stabilnosti. Sporazum su prve potpisale u prosincu !!". tadanja #ehoslova$ka, %aarska i &oljska. ' sije$nju !!(. godine Sporazum je potpisala Slovenija, a u srpnju !!). *umunjska i +ugarska. &rije njegova potpisivanja, prve $etiri zemlje ve su potpisale ugovore o pridruivanju s ,' pa -,./0 djeluje kao jedna od pripremnih aktivnosti na putu k punopravnom $lanstvu u ,'. 1rvatska . oujka "223. godine postala je punopravnom $lanicom -,./04e. 'laskom u ,', $lanicama -,./04e prestaje $lanstvo, tako da se nakon . svibnja "225. broj $lanica smanjio na samo 3. /ijekom "22(. godine po$eli su i zaklju$eni pregovori oko formiranja 6nove -,./04e7. &regovori o novoj -,./04i odvijali su se u okviru &akta o stabilnosti u jugoisto$noj ,uropi, uz snanu podrku ,uropske komisije. 8nicijativa treba pomoi u pripremama drava jugoisto$ne ,urope za $lanstvo u ,'. Ona ne zamjenjuje europsku perspektivu, nego bi joj trebala biti komplementarna i pomoi u pripremama. Sporazum se modernizirao dodavanjem novih i usklaivanjem postojeih uredbi, unapreivanjem mehanizma rjeavanja sporova, obuhvaanjem pitanja trgovine uslugama i zatite intelektualnog vlasnitva 9to u originalnoj -,./04i nije bilo regulirano:. ;ovi sporazum zamjenjuje postojee mree bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini i omoguuje da se -,./04i, uz %akedoniju, priklju$e 0lbanija, +i1, -rna <ora, Srbija, =osovo 9';%8=: te %oldavija. 'govorom se usuglaavaju bilateralne povlastice utvrene izmeu drava koje su ve liberalizirale !2> trgovine, uklju$ujui gotovo svu trgovinu industrijskim proizvodima. ' +ukuretu je !. prosinca "22(. godine potpisan sporazum o novoj proirenoj -,./04i, ali su ve . ."22). *umunjska i +ugarska prestale biti $lanice jer su postale dio ,'. Svim je dravama jugoisto$ne ,urope ,' najzna$ajniji trgovinski partner. /ijekom "22?. ukupna trgovina izmeu ,' i jugoisto$ne ,urope iznosila je )! milijardi eura, to je poveanje od ?3> u odnosu na "22 . godinu. ,' je omoguila preferencijalni

pristup svome tritu za proizvode sa zapadnog +alkana od "22 . godine. 8zvoz u ,' je tada rastao za 3@>.