You are on page 1of 6

ISTORIJA: bilten novih knjiga za 2003.

godinu
ar ija i grad!ki "entar : razvoj sredita varoi i grada Srbije XIX i prve polovine XX veka / Vladimir Macura. - / . izd./. - !i : "radina # $ragujevac : Svetlost% &'(. Sig: II#$$%&' I!torija (a)ara / )etar *okai% +oltan ,ere% -ibor )al% .leksandar $asa. /eograd : 0lio% 1221. Sig: II#$$%'3 I!torija O!*an!kog "ar!tva / priredio *ober Mantran # prevela s 3rancuskog 4ma Miljkovi5-/ojani5 # /pogovor i stru6na redakcija .leksandar 7oti5/. /eograd : 0lio% 1221. Sig: II# $$%'+ Ok!,ord!ka i!torija i!la*a / priredio 89on :. 4spozito # preveo s engleskog ;or<e -rajkovi5 # /pogovor i stru6na redakcija 8arko -anaskovi5/. - /eograd : 0lio% 1221. Sig: II#$$%'.vro/a u !eda*nae!to* veku / 8onald =. )enington # prevela s engleskog Mirjana !ikolajevi5. - /eograd : 0lio% 1221. Sig: II#$$%'& .vro/a u e!nae!to* veku / =elmut ". $enigsberger% 89eri $. /ouler% 89ord9 :. Mouz # prevela s engleskog /ranislava *adevi5-Stojiljkovi5. - /eograd : 0lio% 1221. Sig: II#$$%'' Stvaranje I!to0ne .vro/e : od preistorije do postkomunizma / 7ilip :ongvort# prevela s engleskog +orica ;ergovi5->oksimovi5. - /eograd : 0lio% 1221. Sig: II#$$%'1 .vro/a : $110#$%+- / 89on M. *oberts # preveli s engleskog Maja i Vuk Markovi5. - /eograd : 0lio% 1221. Sig: II#$$%'% I!torija .vro/e : $%+-#$%%2 / Volter :aker # prevela s engleskog $senija -odorovi5. - /eograd : 0lio% &&&. Sig: II#$$%10 2izantija i 3oti na 4alkanu u I2 i 2 veku / !ada +e6evi5 # urednik :jubomir Maksimovi5. - /eograd : Vizantoloki institut S.!?% 1221. Sig: II#$$%12 I!torij!ko na /o tan!ki* *arka*a / Vesna 8imitrijevi5. - /eograd : +adu9bina .ndrejevi5% &&&. Sig: II#$$%13

Ok!,ord!ka i!torija i!la*a / priredio 89on :. 4spozito # preveo s engleskog ;or<e -rajkovi5 # /pogovor i stru6na redakcija 8arko -anaskovi5/. - /eograd :0lio% 1221. Sig: II#$$%15i/lo*at!ka i!torija Srbije za vre*e !r/!kih ratova za o!loba)anje i nezavi!no!t : $1'-#$1'1. 6nj. $7 8rvi rat / >ovan *isti5. - /eograd : Slovo ljubve% b. g. Sig: II#$$%%+ 5i/lo*at!ka i!torija Srbije za vre*e !r/!kih ratova za o!loba)anje i nezavi!no!t : $1'-#$1'1. 6nj. 27 5rugi rat / >ovan *isti5. - /eograd : Slovo ljubve% b. g. Sig: II#$$%%Srbija i 2ene"ija u 9III i 9I2 veku / *u9a @uk. - /eograd : )rosveta% &'A. Sig: II#$$%%& (itro/olit 2a!ilije 8etrovi: i njegovo doba : B C(2- CAAD / "ligor Stanojevi5. - /eograd : Istorijski institut : !arodna knjiga% &C'. Sig: II#$$%%' 5ubrovnik i Tur!ka u 9I2 i 92 veku / Ivan /o9i5. - /eograd : !au6na knjiga% Sig: II#$$%%1 ;bi"e u bo<je i*e / 4rve :orijer # preveo MiEailo /. )avlovi5 # predgovor napisao 8ragoljub *. Fivojinovi5. - /eograd : G7ilip Vinji5G% &'C. Sig: II#$$%%% Stari =i : 3otomonogra3ija H Ild !i : )Eotomonogra3 / /prire<iva6i/ :jubia Sokolovi5% Vukadin 8imitrijevi5 # /prevod na engleski 8ragana Maovi5/. - !i : ?dru9enje gra<ana GStari !iG% 122J. Sig: II#$2000 6ralj Alek!andar 6ara)or)evi:. >$>7 ; ratovi*a za na"ionalno o!loba)anje //ranislav "ligorijevi5. - / . izd./. - /eograd : +avod za ud9benike i nastavna sredstva% 1221. Sig: II#$200$ 6ralj Alek!andar 6ara)or)evi:. >2>7 Sr/!ko#hrvat!ki !/or / /ranislav "ligorijevi5. - / . izd./. - /eograd : +avod za ud9benike i nastavna sredstva%1221. Sig: II#$2002

6ralj Alek!andar 6ara)or)evi:. >3>7 ; evro/!koj /oliti"i / /ranislav "ligorijevi5. - / . izd./. - /eograd : +avod za u9benike i nastavna sredstva%1221. Sig: II#$2003 .vro/a u o!a*nae!to* veku : $'$3#$'1% / Metju S. .nderson # preveli s engleskog Sonja 8ekani5% /ranislav *adevi5-Stojiljkovi5% 8ejan Stojiljkovi5. /eograd : 0lio% 122J. Sig: II#$20$$ .vro/a u devetnae!to* veku : $130#$110 / =ari =erder # prevele s engleskog .leksandra >ovanovi5% +orica ;ergovi5->oksimovi5. - /eograd : 0lio% 122J. Sig: II#$20$2 =i i 2izantija : zbornik radova / !au6ni skup% !i% J-K. juna 1221. - / .izd./. - !i : Skuptina grada : )rosveta% 122J. Sig: II#$20$3

=au0ni"i Jugo!lavije. Sv. + / /materijal/ priredio +vonimir V. >ovanovi5. /eograd : +adu9bina .ndrejevi5# ?niverzitetska biblioteka GSvetozar Markovi5G%122J. Sig: II#$2032 S/o*eni"a Svetozara Radoj0i:a : zbornik 7ilozo3skog 3akulteta. - /eograd : ?niverzitet% &'&. Sig: II#$2033

8et likova Slobodana Jovanovi:a / 8anilo =. /asta. - /eograd : Slu9beni list% 122J. Sig: II#$203+ 6raj 6raljevine ?rne 3ore : mirovna kon3erencija i posle & '- &1 / 8ragoljub *. Fivojinovi5. - /eograd : Slu9beni list% 1221. Sig: II#$203Srbi u ratno* dnevniku 2er*ahta / /priredio i preveo !ikola Fivkovi5/. /eograd : Slu9beni list% 122J. Sig: II#$203& 5ru tvene /ojave u Srbiji 9I9 veka / >ovan Mili5evi5 # priredio *ado :jui5. - / . izd./. - /eograd : Srpska knji9evna zadruga% 1221. Sig: II#$203' Stari .gi/at : povijest% knji9evnost i umetnost drevniE 4gip5ana / Igor ?rani5. +agreb : Lkolska knjiga% 1221. Sig: II#$20+3 =e*anji:i7 (rnjav0evi:i i 3rbljanovi:i7 4rankovi:i / >ovan *aji5 # predgovor Sima @irkovi5. - /eograd : +latousti% 122J. Sig: II#$2031 O i!toriji / 4rik =obsbaum # preveo sa engleskog Maan /ogdanovski. - /eograd : Itkrovenje% 122J. Sig: II#$203% 3er*anija / -acit. - /eograd : Migoja tampa : 4tnogra3ski muzej% 1221. Sig: II#$20+0 O!*an!ko "ar!tvo : klasi6no doba J22- A22 / =alil Inald9ik # /prevela Milica MiEajlovi5/. - /eograd : ?topija% 122J. Sig: II#$20+$ I!torija @/anije / !ikola Samard9i5. - /eograd : )lato% 122J. Sig: II#$20+2 6raj Sr/!kog "ar!tva / *ade MiEalj6i5. - /eograd : Srpska kolska knjiga : $noNledge% 122 . Sig: II#$20++ Aazar Brebeljanovi: : istorija% kult% predanje / *ade MiEalj6i5. - /eograd :Srpska kolska knjiga : $noNledge% 122 . Sig: II#$20+Juna"i ko!ov!ke legende / *ade MiEalj6i5. - /eograd : Srpska kolska knjiga : $noNledge% 122 . Sig: II#$20+& Sr/!ka /ro lo!t i narodno !e:anje / *ade MiEalj6i5. - /eograd : Srpska kolska knjiga : $noNledge% 122 . Sig: II#$20+'

Izvorna vredno!t !tare !r/!ke gra)e / *ade MiEalj6i5. - /eograd : Srpska kolska knjiga : $noNledge% 122 . Sig: II#$20+1 2ladar!ke titule obla!nih go!/odara : prilog vladarskoj ideologiji u starijoj srpskoj prolosti / *ade MiEalj6i5. - /eograd : Srpska kolska knjiga : $noNledge% 122 . Sig: II#$20+% I!to0no /itanje / 7jodor I. ?spenski # preveli Marija Markovi5% /ranislav Markovi5. - )odgorica : 0I8 # /eograd : Slu9beni list% 122J. Sig: II#$20-0 Bronika / MiEail )sel # prevod sa ruskog $ornelija !ik6evi5. - )odgorica :0I8% 1222. Sig: II#$20-$ Sr/!ki narod u drugoj /olovini 9I2 i u /rvoj /olovini 92 veka : zbornik radova posve5en estogodinjici kosovske bitke / /glavni i odgovorni urednik Vojislav Miti5/. - /eograd : +avod za ud9benike i nastavna sredstva% &'&. Sig: II#$20'& 2o<d 6ara)or)e : biogra3ija / *ado :jui5. - /eograd : +avod za ud9benike i nastavna sredstva% 122J. Sig: II# $20'8ovratak baroka / "i Skarpeta # s 3rancuskog preveo )avle Sekeru - / .izd./. !ovi Sad : Svetovi% 122J. Sig: II#$20''

Berodotova i!torija / =erodot # sa starogr6kog preveo Milan .rseni5. - /eograd : 8ereta% 122J. Sig: II#$20'1 Svet traganja : istorija 6ovekoviE neprestaniE te9nji da razume svoj svet /8anijel 89. /orstin # prevela sa engleskog +orica ;ergovi5->oksimovi5. - /eograd : "eopoetika% 122J. Sig: II#$20'% 8olj!ka "iviliza"ija / /iserka *aj6i5. - /eograd : "eopoetika% 122J. Sig: II#$2010 5oba 2oltera : istorija civilizacije +apadne 4vrope od C K. do CKA% sa posebnim naglaskom na sukob izmedju religije i 3ilozo3ije / Vil i .riel 8jurant# /preveli :jubomir Veli6kovi5% :azar Macura/. - /eograd : !arodna knjiga.l3a%122J. Sig: II#$201$ 6o!ovo u /ovelja*a !r/!kih vladara / /urednik Irena .rsi5/ # /prevod povelja 8imitrije /ogdanovi5. - /anja :uka : /esjeda # /eograd : .rs :ibri% 1222. Sig: II#$2012 8ravo!lavno *ona tvo i *ana!tiri u !rednjevekovnoj Srbiji / Vasilije Markovi5. - /eograd : .rs :ibri # /anja :uka : /esjeda # !I : 0entar za crkvene studije% 1221. Sig: II#$2013 I!torija evro/!ke ideje / Vol3gang Lmale # preveo sa nema6kog Fivota 7ilipovi5. - /eograd : 0lio% 122J. Sig: II#$2011 4alkan /o!le 5rugog !vet!kog rata / *i6ard 89. $rempton # prevela sa engleskog $senija -odorovi5. - /eograd : 0lio% 122J. Sig: II#$201%

Jevreji : istorija i religija / 8ejvid 89. "oldberg% 89on 8. *ejner # preveo sa engleskog ;or<e -rajkovi5. - /eograd : 0lio% 122J. Sig: II#$20%0 I!torija @/anije / 7e /aEo .lvares% =ulio =il )earoman # prevela sa panskog /iljana /ukvi5. - /eograd : 0lio% 122J. Sig: II#$20%$ I!torija Ru!ije / priredili 8imitrije Ibelenski% *obert Iti # preveli s engleskog Vladimir Man6i5.../et al./. - /eograd : 0lio% 122J. Sig: II#$20%2 Srbija i !vet u vre*e 8rvog !r/!kog u!tanka : B '2(- ' JD # Eronologija : doga<aji i li6nosti / !ikola /ura. - /eograd : -eovid% 122J. Sig: II#$20%3 Ski"a o tri*a evro/!ki* i!torij!ki* regioni*a / >ene Si6 # s ma<arskog .rpad Vicko. - !ovi Sad : StOlos% 122J. Sig: II#$20%+ 8rvi !r/!ki u!tanak / Vladimir Stojan6evi5. - /eograd : Vojna knjiga% &&(. Sig: II#$20%& Srbija u 5rugo* !vet!ko* ratu : &J&- &(K / /ranko )etronijevi5. - /eograd : Vojnoizdava6ki i novinski centar% &&1. Sig: II#$20%5i/lo*atija ?rne 3ore H 8iplomatie du Montenegro : C - & '. / *adoslav M. *aspopovi5. - /eograd : Vojska # )odgorica : Istorijski institut 0rne "ore% &&A. Sig: II#$20%' Srbija $%. veka : izabrani radovi. 1 / *ado :jui5. - /eograd : Vojska% &&'. Sig: II#$20%1 ?iviliza"ija !rednjovekovnog Ca/ada / >acPues :e "o33 # prevela "ordana )opovi5 # predgovor Igor 7iskovi5. - +agreb : "olden marketing% &&'. Sig: II#$20%% 6ralj 2ladi!lav i Srbija 9III veka : nau6ni skup% K- A. novembar 1222 / odgovorni urednik -ibor Fivkovi5. - /eograd : Istorijski institut% 122J. Sig: II#$2$00 6ralj 8etar II 6ara)or)evi: : u vrtlogu britanske politike ili kako je ukinuta monarEija u >ugoslaviji / /ranislav "ligorijevi5. - /eograd : +avod za ud9benike i nastavna sredstva% 122 . Sig: II#$2$02 Iz ?arigrada u !r/!ke ze*lje : studije iz vizantijske i srpske istorije / *adivoj *adi5. - /eograd : +avod za ud9benike i nastavna sredstva% 122J. Sig: II#$2$03 =iketa iz Re*ezijane. 6nj. $ / priredili Fivota V. >oci5% Svetislav $rsti5.- / . izd./. !i : )rosveta% &&'. Sig: II#$2$0+ S/o*eni"i =i a : zati5ena kulturna dobra od izuzetnog i velikog zna6aja / /orislav .ndrejevi5. - 1. izd. - !i : )rosveta% 122 . Sig: II#$2$0=i u anti0ko doba H !i in .ncient -imes / )etar )etrovi5. - 1. dopunjeno izd. - !i : )rosveta% &&&. Sig: II#$2$0&

=i ke bune : oslobodila6ki pokreti od 'JJ. do '(1. godine / Sevdelin .ndrejevi5. - / . izd./. - !i : )rosveta% 122J. Sig: II#$2$0' Jugoi!to0na Srbija u 9I9 veku : B '2(- 'C'D / Vladimir Stojan6evi5. - / . izd./. - !i : )rosveta% 122J. Sig: II#$2$01