You are on page 1of 3

ELENCO DEI KATA FEDERALI:

1 ANNAN 2 BASSAI-DAI 3 BASSAI-SHO 4 CHATANYARA KUSHANKU 5 CHINTO 6 ENPI 7 GANKAKU 8 GOJUSHIHO 9 GOJUSHIHO-DAI 10 GOJUSHIHO-SHO 11 HANGETSU 12 HEIKU 13 JION 14 JITTE

15 KANKU-DAI 16 KANKU-SHO 17 KOSOKUN-DAI 18 KOSOKUN SHIHO 19 KOSOKUN SHO 20 KURURUNFA 21 KUSHANKU 22 MATSUMURA BASSAI 23 MEIKYO 24 NAIHANCH 25 NIJUSHIHO 26 NIPAIPO 27 NISEISHI 28 PAIKU 29 PASSAI 30 ROHAI

31 SAIFA 32 SANCHIN 33 SANSERU 34 SEIENCHIN 35 SEIPAI 36 SEISAN 37 SEISHAN 38 SHISOCHIN 39 SOCHIN 40 SUPARIMPEI 41 TENSHO 42 TOMARI BASSAI 43 UNSHU 44 UNSU 45 WANSHU