You are on page 1of 11

Priorit #ile Romniei privind integrarea sa european Modelul Social European Iulian ONEA C#1 1.

Conceptul Modelul Social European este o denumire generic utilizat pentru a descrie experien#a european divers cu privire la promovarea simultan a cre$terii economice sustenabile $i a coeziunii sociale. Modelul Social European este n acela$i timp un concept normativ difuz, cu abord ri diferite. O definire european a sa este strns legat de clarificarea modelului european de societate, pe m sura valid rii op#iunilor constitu#ionale $i promov rii schimb rilor anticipate. n prezent exist o varietate de accep#iuni, a c ror grupare pe criterii de omogenitate eviden#iaz 2: a) tr s turi comune (institu#ii, valori ) inerente Statelor Membre, percepute a impregna moduri diferite de reglementare ca $i un regim distinctiv de competi#ie, b) exemple pozitive ce se reg sesc n diferitele modele na#ionale, c) proiect european $i instrument de modernizare/adaptare la condi#ii economice n schimbare, d) un instrument de coeziune cu privire la extindere $i emergen #a modelelor noilor membri. Accep #iunea modelului social pentru care opt m n cele ce urmeaz este cea a unui proiect politic viznd o identitate european , nu att prin institu #ii $i valori, ct prin politici sociale comune, adic o solu #ie european pentru probleme ce sunt comune ntr-o m sur variat . ntemeierea unei asemenea abord ri se afl n necesitatea proiect rii unui concept unitar al modelului social, ca expresie a modelului de societate promovat de construc#ia european . Pe de o parte, avem lu rile de pozi#ie, textele $i reglement rile europene, cu referiri hot rte la modernizarea modelului social, fapt care semnific un acord implicit asupra necesit #ii reform rii sistemului, general cotat cu performan#e insuficiente. Astfel, Comisia European ar ta nc din 2001 c modernizarea modelului social nseamn dezvoltarea $i adaptarea sa pentru a #ine cont de schimb rile rapide ale economiei $i societ #ii, $i pentru a asigura un rol pozitiv de sprijin reciproc al politicilor economice $i sociale3. Pe de alt parte, cercet torii, ca $i politicienii, sunt de acord c nu exist nc un model social care s-ar potrivi unor sisteme att de diverse ca cele ale diferitelor state membre. Ca atare, un model social al viitorului european comun va trebui creat.

Iulian ONEA C# este coordonator proiect n cadrul Institutului European din Romnia $i expert n politici sociale. A lucrat n calitate de consultant pentru institu#ii de prestigiu (ILO, GTZ GmbH $.a.), sprijinind reformele din domeniul muncii n Romnia. A acumulat de asemenea experien# n politici sociale n proiecte din sud-estul Europei.
2 3

Jepsen, M. / Pascual A. S.- The European Social Model: an exercise in deconstruction Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions., 20.6.2001, p.5

2. Necesitatea transform rii Pe fondul promov rii unor deschideri remarcabile spre dialog $i cooperare n lume, globalizarea devine cea mai mare provocare la adresa spa#iului european. Efectele sociale ce nso#esc globalizarea, i confer acesteia o perspectiv aparte. Ea contureaz nu numai disponibilit #ile financiare crescnde pentru programe sociale ale unei economii mai puternice, ci $i transform rile sociale necesare adapt rii economiei pentru a face fa# competi#iei. Modelul social, prin costurile sale specifice asigur ri, contribu#ii, taxe, ca $i prin impactul muncii, educa#iei $i s n t #ii asupra dezvolt rii resurselor umane, influen#eaz tot mai puternic cre$terea economic $i $ansele sale, ndeosebi competitivitatea $i capacitatea de adaptare a economiei la cerin#ele globaliz rii. Progresul tehnologic sus#inut - prin antrenarea unor efecte economice semnificative, poten#eaz oportunit #ile globaliz rii. Totodat , prin faptul c nso#e$te n propor#ie tot mai nsemnat migra#ia capitalurilor, accentueaz amenin # rile privitoare la pozi#ia de#inut $i suprema#ia vizat de europeni (ca ex. Europa a r mas n urm n domeniul IT&C). Domina#ia comer#ului mondial de c tre China $i India (Brazilia $i Rusia concureaz $i ele) este deja o previziune fundamentat . Suplimentar, cre$terea mediei de vrst a popula#iei pe seama sc derii natalit #ii n # ri ale uniunii, inclusiv Romnia, mpu #ineaz for#a de munc $i altereaz echilibrul inter-genera#ii. Fenomenul de mb trnire a popula#iei, a$a cum este denumit, conduce la restrngerea n timp a poten #ialului economic $i la generarea unui ridicat nivel de dependen# . Transform rile sociale profunde devin cu att mai necesare. n general, modelul european este caracterizat de o eficien# social precar , ce apas greu asupra economiei sale $i i limiteaz perspectivele. Produsul Intern Brut al modelelor ineficiente reprezint 90% din spa#iul european $i peste dou treimi din cel al UE4. Reformarea este imperativ , iar prezervarea status quo-ului, tot mai costisitoare. n particular, se remarc att realiz ri de vrf, ct $i dificult #i notabile. Abord rile statale variate $i politicile sociale corespunz toare conduc la stratificarea cet #enilor Statelor Membre. Contrastele puternice intra-europene ntre diferitele componente ale modelului social s n tate, pensii, aloca#ii sociale $.a. - devin de domeniul eviden#ei pentru cet #enii uniunii. 'i aceasta la nivelul statelor dezvoltate, n condi#ii economice apropiate, f r a mai include $i tinerele state membre, ale c ror neajunsuri economice amplific vizibilitatea contrastelor sociale. O contribu#ie n polarizarea statutului social al cet #enilor europeni revine $i organismelor de conducere a UE care, prin norme sociale superioare statelor membre, au creat un statut privilegiat pentru func#ia public de la nivelul structurilor sale. n concluzie, se poate aprecia c evolu#ia ce se contureaz este o tot mai mare pia# n loc de o tot mai strns uniune de oameni. Dispari#ia a ceea ce distinge Europa de alte p r#i ale lumii, adic a ceea ce generic se nume$te n prezent Modelul Social European, pare inevitabil .

Andr Sapir, Globalisation and the Reform of European Social Models - Background document for the presentation at ECOFIN Informal Meeting in Manchester, 9 September 2005, www.bruegel.org

3. Edificarea unui Model Social European performant n cele ce urmeaz se propune un proiect de edificare a unui model social pentru spa#iul european comun, reluat pe scurt $i n caseta anexat la finalul documentului. a. Obiective Un proiect politic viznd transformarea modelului social trebuie s porneasc de la o abordare unitar a variet #ii concep#iilor $i practicilor europene. La baza sa se afl modelul european de societate promovat. Obiectivele unui Model Social European performant sunt cantonate n drepturile fundamentale ale omului, coeziunea social $i teritorial , urm rind s prefigureze o nou atitudine $i responsabilitate social , pro-active $i previzionale, punnd n plan secundar - f r a abandona, protec#ia social , defensiv $i conjunctural , astfel: 1. Punerea bazelor unei societ #i incluzive, bazate pe garantarea drepturilor fundamentale ale omului $i valorile democra#iei, 2. Crearea unui sistem articulat de prevenire $i combatere a excluziunii, ancorat n dezvoltarea regional , 3. Promovarea unei eficien#e sociale ridicate, ca baz pentru integrarea ntr-o pia# globalizant . b. Cadru general - principii Principiile ce guverneaz proiectul unui nou Model Social European sunt cele avansate de Carta Alb a serviciilor de interes general.5 Comisia Europen (CE) a fixat un cadru general consistent $i fundamentat de progres al serviciilor de interes general. Accesul la acestea asigur realizarea condi#iilor pentru exerci#iul deplin al drepturilor fundamentale ale omului, oferind o imagine a calit #ii cet #eniei. CE abordeaz serviciile de interes general ntr-o manier ce excede cuprinderilor na#ionale, limitate $i conjuncturale, promovnd o perspectiv european insuficient tradus n practic . Orient rile adresate serviciilor de interes general privesc nt rirea coeren#ei politicilor $i includ recunoa$terea deplin a interesului general al serviciilor sociale. ntre principiile promovate de Carta Alb a serviciilor de interes general, cu relevan# deosebit pentru modelul social, men#ion m: a) Crearea condi#iilor pentru ca autorit #ile publice s opereze aproape de cet #eni; b) Atingerea obiectivelor serviciului public n condi#ii de pia# competitiv deschis ; c) Asigurarea coeziunii $i accesului universal; d) Asigurarea drepturilor consumatorilor $i utilizatorilor; e) Monitorizarea $i evaluarea performan #elor. Autorit #i de reglementare independente sus#in transpunerea n practic a obiectivele publice. Conform Cartei Albe, autorit #ile de reglementare asigur reprezentarea $i participarea activ a consumatorilor $i utilizatorilor n definirea obiectivelor $i evaluarea serviciilor, disponibilitatea mecanismelor de redresare $i compensare, precum $i adaptarea cerin#elor la nevoile n schimbare ale consumatorilor $i utilizatorilor $i la schimb rile mediului economic $i tehnologic.
5

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS,

White Paper on services of general interest, Brussels, 12.5.2004, COM(2004) 374 final

c. Finan are Finan#area modelului social se mplete$te strns cu mecanismele de prestare $i management ale serviciilor sociale, servind major rii eficien #ei. Modelul Social European $i fundamenteaz modernizarea prin promovarea unor sisteme de finan#are multipilare, sustenabile, bazate pe contribu#ii sau asigur ri (educa#ie, s n tate, asigur ri sociale), n condi#ii de pia# competitiv deschis . Asigurarea unui pachet minim garantat de servicii $i sprijin material, care evolueaz n pas cu dezvoltarea economic , are la baz redistribuirea unor resurse provenite din taxe. Dedicarea acestor taxe, anterior colect rii lor, ar r spunde nevoii de transparen# $i ar facilita manifestarea solidarit #ii. Voluntariatul este esen#ial $i completeaz nevoile de servicii sociale $i ajutoare materiale. Pe baza principiilor avansate de Carta Alb , elementele unei solu#ii optime sunt: Producerea prin mecanisme de pia# a serviciilor sociale de interes general, finan#ate prioritar prin sisteme cuprinz toare contributive sau de asigur ri, Subven#ionarea produc#iei, de pia# sau stat, a serviciilor pe care pia#a nu le poate furniza, n condi#ii de transparen# ridicat , Subven#ionarea accesului la servicii obligatorii/garantate, produse de pia# sau stat, Subven#ionarea accesului la servicii sociale pe care oamenii nu le pot pl ti, produse de pia# sau stat.

Aceast solu#ie nu ar avea efecte directe asupra consumului de servicii sociale, n structur $i volum. Pe ansamblul economiei, ponderea diferitelor servicii n total ar fi numai tangen#ial afectat . n schimb, ar cre$te eficien#a utiliz rii fondurilor, prin mbun t #irea transparen#ei $i majorarea particip rii directe a consumatorilor $i utilizatorilor la luarea deciziei de utilizare a fondurilor (inclisiv din buzunarele proprii). Spre exemplificare, Australia, Japonia $i SUA au costuri sociale nete apropiate de # ri ale UE, la nivel de PIB6. Este cazul unor # ri ca Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Italia, Norvagia, Olanda, $i Regatul Unit. Ceea ce le diferen#iaz de Australia, Japonia $i SUA, este sistemul de finan#are, sursa de atragere (public sau privat ), precum $i modul de cheltuire $i implicarea deciziei celui interesat, adic a cet #eanului. De asemenea, ar trebui poate precizat c exist suficiente exemple concrete privind ncrederea crescnd acordat mecanismelor pie#ei, ce se manifest tot mai mult n zone considerate alt dat non-pia# . Astfel, n mai multe state europene sistemul educa#iei, tradi#ional dominat de stat, se ndreapt tot mai mult c tre zona privat , n timp ce nv # mntul de stat ce excede celui obligatoriu ncepe s fie taxat. Tranzi#ia c tre solu #ia propus mai sus ar presupune: Introducerea gradual a unui sistem cuprinz tor, multipilar, contributiv sau de asigur ri, pentru mbun t #irea sustenabilit #ii financiare a serviciilor sociale. Noile fonduri ce vor intra n sistem ar trebui s elibereze altele, direc#ionate c tre: o ncurajarea dezvolt rii furnizorilor priva#i de servicii $i investirii n infrastructur , o Dezvoltarea stimulentelor $i compensa#iilor pentru accesul la servicii sociale a persoanelor din categoriile vulnerabile $i a celor care nu pot pl ti.
6

OECD SOCIAL, EMPLOYMENT AND MIGRATION WORKING PAPERS No. 29, NET SOCIAL EXPENDITURE, 2005 EDITION, More comprehensive measures of social support

Restrngerea treptat a fondurilor bugetare, mai ales nededicate, antrenate de stat n finan#area serviciilor sociale. Aceasta include $i reducerea, pn la anulare, a categoriilor de beneficii universale $i subven#ii de care beneficiaz cei boga#i $i nt rirea furniz rii serviciilor pentru absorb#ia deficitelor $i promovarea coeziunii. ncurajarea muncii $i contribu#iilor voluntare. O astfel de abordare ar trata $i problema calit #ii. L rgirea UE $i libera circula#ie a for#ei de munc este probabil s conduc la disiparea ntre Statele Membre a serviciilor sociale de calitate prestate de # rile prospere. Din aceast perspectiv se poate anticipa o reducere a calit #ii, ca m sur preventiv sau de tratament, pentru a evita sau mic$ora pierderile, conducnd la sub-furnizarea de servicii sociale de cel mai nalt nivel. n planul competi#iei, se poate prevedea balansarea acesteia n favoarea altor pie#e (ex. China, India, Japonia $i SUA), n condi#iile intensific rii, drept consecin#e ale costurilor sociale europene ridicate la care s-ar ad uga cele ale unui poten #ial deficit de calitate - ndeosebi n sistemul educa#iei $i form rii. Principala linie de ac#iune pentru a preveni un asemenea scenariu ar fi organizarea celei mai mari p r#i a sectorului social pe principiile asigur rilor de pia# , lucru care poate facilita $i integrarea sistemelor $i infrastructurilor. O astfel de op#iune ar permite prezervarea diversit #ii standardelor sociale n UE, corespunz tor for#ei economice a statelor membre care le genereaz . Simultan, structurile regionale $i supra-na#ionale ar putea c$tiga n importan# , prelund unele servicii sociale pentru a promova coeziunea. d. Componente Un Model Social European performant este alc tuit, n viziunea noastr , din: 1) Sistem articulat de promovare a incluziunii sociale, bazat pe a) Munc din perspectiva $i n limitele sectorului social, b) Educa#ie $i formare, c) S n tate. 2) Re#ea performant de securitate social , alc tuit din a) Re#ea informal , b) Re#ea formal , i) Asigur ri sociale multipilare, integrate pe o pia# competi#ional deschis , ii) Asisten#a social , inclusiv voluntariat organizat, iii) Alte servicii sau instrumente de politici cu func#ii de securitate, incluziune sau coeziune (aloca#ii, subven#ii diferite, pentru energie, locuin#e, hran ). 1. Sistem articulat de promovare a incluziunii sociale, bazat pe a) Munc din perspectiva $i n limitele sectorului social

La nivel european, Strategia de ocupare este un element cheie al Agendei Lisabona. Obiectivul acesteia - mai multe $i mai bune slujbe, este sus#inut prin orient ri actualizate periodic, precum ocuparea deplin . n fapt, att obiectivul ct $i orientarea privesc majorarea volumului de munc , lucru ce se poate realiza numai ca urmare a interac#iunii diferitelor politici macro-economice. Acestea sunt ns guvernate de principiile $i reglement rile riguroase ale pie#ei unice $i ale uniunii economice $i monetare. Confruntarea dintre aceste norme tari ale UE $i recomand rile Strategiei de

ocupare, promovate prin Metoda Deschis de Coordonare, nu las prea multe $anse ultimelor, explicnd n parte $i dificult #ile de apropiere a obiectivelor Agendei Lisabona. Parteneriatul social, pia#a muncii $i reglementarile de munc reprezint jaloanele modelului social n acest domeniu. Progresul acestora vizeaz valorificarea superioar a resurselor de munc , promovarea competi#iei pe o pia# deschis a muncii $i cre$terea eficien#ei dialogului social, pe fondul unei mai mari responsabilit #i sociale, astfel: v De-reglementarea, flexibilizarea muncii $i fluidizarea pie#ei muncii Liberalizarea muncii $i eliminarea constrngerilor care inhib cre$terea ocup rii servesc intereselor mai largi ale popula#iei, facilitnd competi#ia $i mobilitatea; v Promovarea competi#iei regionale ca element de atractivitate pentru afaceri $i de favorizare a cre$terii particip rii la for#a de munc Munca este la baza oric rui proiect de dezvoltare regional , sprijinind valorificarea avantajelor comparative. Perspectiva regional contribuie la tratarea sub-ocup rii. n noile State Membre popula#ia se afl n pondere nsemnat n mediul rural $i n afara activit #ilor salariate; v Avansarea unor politici prioritar constructive $i bine direc#ionate, sprijinind cre$terea competitivit #ii $i a productivit #ii muncii (recomand rile OCDE versus liniile directoare ale UE) Dialogul social este n m sur s r spund mai bine nevoilor de progres, prin amplificarea poten#ialului constructiv $i restrngerea celui reactiv. b) Educa#ie $i formare Educa#ia $i formarea de-a lungul vie#ii - n contextul construirii unei societ #i bazate pe cunoa$tere, se afl la baza dezvolt rii sustenabile a modelului european de societate. Component a modelului social, educa#ia are o puternic ac#iune transversal , ce se reg se$te n aptitudinile pentru munc $i via# , n atitudinea civic ce str bate dialogul social $i confer eficacitate re#elelor informale de securitate social , ca $i n promovarea st rii de s n tate. Educa#ia faciliteaz adaptarea $i reduce riscurile sociale (s r cia, $omajul de lung durat $.a.). Sistemul european al educa#iei $i form rii, ca parte a modelului social, promoveaz progresul mai rapid al capitalului uman european n raport cu cel al pie#elor concurente, faciliteaz competi#ia pe o pia# deschis a for#ei de munc $i formeaz cet #eanul european, viznd: v Dezvoltarea creativit #ii, promovarea unor atitudini $i mentalit #i adecvate activit #ii $i competi#iei pe o pia# concuren#ial deschis - Asigurarea form rii ca $i a unei solide baze de instruire vin n sprijinul schimb rilor tehnologice dese $i rapide, impuse de cerin#ele progresului tehnic $i ale competitivit #ii. Confruntarea diferitelor sisteme economico-sociale, pe o pia# cu tendin#e crescnde de globalizare, poate fi tran$at de investi#iile n factorul uman $i inova#ie. Insuficien#a sau lipsa educa#iei $i competen#elor devin, n acest context, un important factor de risc social, izvor de marginalizare $i excluziune. Acesta se adaug riscurilor normale ale ciclurilor vie#ii, care sunt contracarate prin sisteme de contribu#ii $i asigur ri; v Absorb#ia deficitelor genera#iilor tinere $i adulte prin desf $urarea diverselor forme de educa#ie $i formare $i direc#ionarea lor adecvat - ntre aceste forme, educarea n afara $colii r spunde cerin#elor apropierii serviciilor de cet #eni $i acoperirii deficien#elor infrastructurii de profil, valorificnd evolu#ia $tiin#elor comunic rii $i dezvoltarea comunica#iilor. Desf $urarea unor mecanisme de parteneriat social pentru educa#ie, actualizarea programei $colare la cerin#ele vie#ii $i pie#ei muncii, acordarea

unei aten#ii speciale tinerilor cu riscuri, facilitarea accesului la educa#ia secundar $i ter#iar , ndeosebi pentru tinerii din mediile defavorizate, sunt doar cteva elemente de natur s sprijine accesul la educa#ie $i cre$terea contribu#iei acesteia la progresul social; v Formarea cet #eanului european $i a spiritului s u civic - Aceasta presupune, ntre altele, cre$terea n#elegerii, toleran#ei $i compasiunii fa# de semeni $i op #iunile lor, filtrarea mo$tenirilor culturale ce contravin agendei drepturilor omului $i copilului (eliminarea violen#ei n familie, atitudinii ostile fa# de societate $i munc , rasismului etc.), nt rirea familiei $i a re#elelor informale de securitate social . c) S n tate

S n tatea reprezint un alt element al strategiei capitalului uman, cu puternice implica#ii sociale. Organiza#ia Mondial a S n t #ii define$te s n tatea ca fiind o stare de confort deplin fizic, psihic $i social, $i nu numai absen#a bolii sau infirmit #ii. Standardele de s n tate individual $i educa#ie sunt puternic legate. Copiii s n to$i au mai bune rezultate $colare, iar nivele mai ridicate de educa#ie merg mn n mn cu standarde de prevenire a bolii, igien $i nutri#ie. De aceea politicile de s n tate $i educa#ie nu trebuie separate: succesul uneia influen#eaz succesul celeilalte. Buna s n tate este o resurs fundamental pentru dezvoltarea economic $i social . Provocarea modelului social european este dat de necesitatea garant rii $i mbun t #irii accesului la servicii de nalt nivel calitativ pentru to#i cet #enii, dar mai ales pentru cei cu mijloace materiale reduse. Cteva dintre principalele repere ale progresului sistemului de s n tate, ca parte a modelului social, sunt sugerate de: v Dezvoltarea unui model sustenabil de asigur ri, format din piloni obligatorii $i facultativi, pentru promovarea unui sistem universal accesibil $i social acceptabil, bazat pe principiile solidarit #ii $i echit #ii, care asigur accesul unor grupuri sociale variate ($i s raci) la un pachet de baz garantat de drepturi $i servicii de s n tate; v Reducerea inegalit #ilor din interiorul $i dezechilibrelor dintre ofert (calitatea $i disponibilitatea serviciilor $.a.), $i cerere (cuno$tin#e despre s n tate, igien $i posibilit #i de tratament, acces la servicii $.a.); v Asigurarea unui sistem transparent $i eficient de s n tate, orientat pe promovarea st rii de s n tate, prevenirea $i tratarea bolilor. 2. Re#ea performant de securitate social
7

Securitatea social vizeaz reducerea insecurit #ii economice, a riscurilor $i vulnerabilit #ilor, ndeosebi a celor care dep $esc anumite limite, fire$ti unei economii de pia# , precum $i oferirea unui tratament adecvat - servicii $i ajutoare materiale, celor afla#i n nevoie. Provocarea major n reformarea sistemului, congruent cu agenda drepturilor omului, o constituie pertinen#a r spunsurilor societ #ii la problemele sociale

Beasley, Timothy, Robin Burgess $i Imran Rasul definesc safety nets (re#elele de securitate) ca interven#ii publice ce sunt destinate s ndeplineasc dou func#ii cheie: (i) s joace un rod redistributiv transfernd resursele c tre membrii mai s raci ai societ #ii pentru a-i scoate din s r cie, (ii) s furnizeze oportunit #i sporite pentru indivizi, pentru a ndep rta $i mic$ora riscurile unor evenimente neprev zute. Aceast defini#ie include asisten #a $i asigur rile sociale, ca $i o gam de servicii sociale. Benchmarking Government Provision of Social Safety Nets, London School of Economics, Department of Economics, London, 2001.

crescnde $i integrarea lor. Fundamentul unei re#ele performante de securitate social trebuie stabilit ferm pe: v Interac#iunea dintre re#ele informale tradi#ionale (ansamblul leg turilor de rudenie $i rela#iilor din cadrul gospod riilor $i ntre gospod rii, n vecin t #i $i prin comunitate) $i re#ele formale, institu#ionalizate, de autorit #i $i mecanisme de sprijin, de tipul asigur rilor $i asisten#ei sociale; v Promovarea gradual a unui pachet garantat tot mai dezvoltat - servicii $i sprijin material - care s r spund nevoilor sociale variate; apropierea serviciilor de cei afla#i n nevoie faciliteaz accesul $i previne excluziunea acestora; v Cooperarea indivizilor $i societ #ii civile, a organiza#iilor $i institu#iilor publice $i private, inclusiv a celor religioase. n sprijinul celor de mai sus vine $i principiul Tratamentului Egal (al str inilor $i al cona#ionalilor), foarte rar impus, de$i este ferm statuat prin art 51 al Tratatului CE. Mai precis, principiul ar trebui aplicat integral p r#ii contributive sau asiguratorii a sistemului, n timp ce componentele de natur redistributiv explicit , precum cele din alc tuirea pachetului minim garantat de servicii $i sprijin material, ar putea fi coordonate de UE. Ac#iunea trebuie ndreptat c tre: nt rirea eficacit #ii re#elelor de securitate social $i, ncurajarea dezvolt rii organiza#iilor sociale participative $i promovarea drepturilor omului. a) Re#ele informale de securitate social Gospod riile popula#iei cu leg turile lor extinse, de rudenie $i prietenie sau pur $i simplu de bun vecin tate, formeaz re#ele sociale informale, n vecin t #i $i la nivelul comunit #ii. Ele au o puternic func#ie de securitate, accentuat n vremuri de tensiuni $i fr mnt ri, economice sau sociale. n acela$i timp, aceste re#ele sunt depozitarele $i promotoarele mo$tenirilor cultural-spirituale, ce includ, pe lng tradi#ii $i obiceiuri cu valoare patrimonial , germeni ai violen#ei, intoleran#ei $i discrimin rii. n Europa familia r mne o institu#ie reprezentativ , cu obliga#ii formalizate de suport ntre so# $i so #ie, $i a copiilor de c tre p rin#i. Gospod ria reprezint un concept mai larg, grup nd persoane care locuiesc mpreun , dar nu ntotdeauna obligate prin lege la suport reciproc. Este cazul persoanelor cu dependen#i adul#i, dar $i al celor locuind n concubinaj $i copiii lor. Rela#iile umane variaz n cadrul comunit #ii, iar asisten#a mutual este r spndit dincolo de leg turile de rudenie de familie $i gospod rii. Re#elele de securitate informale n Europa tind s fie nguste, limitate la rude $i prieteni apropia#i. n tinerele state membre ex-socialiste, multe gospod rii s race demonstreaz o capacitate de a supravi#ui cu asisten# public pu#in sau deloc, ajutate de resursele locale, adesea sus#inute cu schimburi informale de bunuri $i servicii n familiile l rgite $i comunitate. Re#elele sociale reprezint o baz pentru dezvoltarea spiritului $i organiza#iilor pozitive, comunitare $i civice. Obstacolele existente pot fi dep $ite, urmnd tendin #ele pozitive europene. Exist o nevoie puternic de a revigora re#elele de securitate social $i de munc voluntar , ca prime instan#e pentru a dep $i s r cia $i excluziunea. Religia $i rolul s u n societatea modern trebuie reconsiderate. Religia trebuie s joace un rol mai important n crearea unui climat favorabil pentru toleran# , sprijin

reciproc $i incluziune social . Este servit de institu#ii puternice, cu r spndire larg , ce pot contribui la organizarea sprijinului $i asistarea celor afla#i n nevoie. Institu#iile religioase, ntre care biserica, moscheea sau sinagoga, se bucur de o mare ncredere n rndurile popula#iei. De aceea mesajul lor are o semnifica#ie important $i poate influen#a comportmentul social. Tendin#a societ #ii moderne de a marginaliza organiza#iile religioase, ndeosebi n domeniile dezvolt rii $i lu rii deciziilor, este puternic contracarat pe durata unor campanii politice, cnd religia este mbr #i$at de mai toate for#ele, inclusiv cele ateiste. b) Re#ele formale de securitate social Re#elele formale de securitate social au fost create pentru a combate insecuritatea economic $i social crescnd , pentru a compensa unele neajunsuri tradi#ionale sau mai noi urbane, ale re#elelor informale, sau numai pentru a le completa, corespunz tor a$tept rilor popula#iei dintr-o societate modern . Agenda drepturilor omului a introdus noi elemente, pe care politicile sociale trebuie s le abordeze, orict de mari ar fi constrngerile, financiare sau de alt natur . Structurile conven #ionale institu#ionale, n statele membre mai vechi sau mai noi, disting dou sisteme generale care concentreaz ac#iunea public n re#ele formale de securitate social : i) Asigur rile sociale sunt finan#ate prin contribu#ii $i au la baz principii de asigurare, e.g. centralizeaz resurse de la un num r mare de oameni $i gospod rii pentru a combate riscurile normale al ciclurilor vie#ii, c rora to #i pot fi expu$i (e.g. $omaj, boal , accident de munc , b trne#e). n timp ce un anumit grad de incertitudine este normal ntr-o economie de pia# , insecuritatea rezultant poate avea cele mai grave consecin#e pentru gospod riile cu venituri mici. Este oricum foarte probabil ca acestea s -$i cheltuiasc veniturile pe hran $i alte elemente esen#iale vie#ii $i de aceea economiile lor tind s fie mici. Astfel de considera#ii ar justifica n primul rnd acoperirea cu asigur ri sociale a tuturor grupurilor cu venituri mici $i mijlocii. Un sistem echilibrat de asigur ri sociale are un important rol de jucat ca suport institu#ional al unei economii n cre$tere, care tinde s reduc leg turile economice tradi#ionale dintre indivizi $i gospod rii. ii) Asisten#a social finan#at din taxe, r spunde depriv rilor cauzate de lipsa veniturilor sau de efectele cumulative ale s r ciei, e.g. satisfacerea insuficient a nevoilor de baz , asigurnd sprijin pentru popula#ia din afara pie#ei muncii, schemelor de asigur ri sociale sau re#elelor sociale informale. Sprijinirea persoanelor care necesit o aten#ie imediat reprezint un alt obiectiv principal al re#elelor formale de securitate. Autorit #ile necesit o capacitate de a identifica $i remedia cazurile severe de destitu#ie prin m suri bine direc#ionate, e.g. pentru gospod rii care, pentru diverse motive, nu beneficiaz n aceea$i m sur ca altele de produc#ia proprie de hran sau de sprijin informal. La fel $i pentru riscuri $i vulnerabilit #i, altele dect s r cia. Indivizii, precum cei cu dezabilit #i fizice sau mentale, orfanii, dependen#ii de droguri sau alcool etc., necesit o larg palet de servicii. Dezvoltarea competen#elor administrative $i promovarea bunei guvern ri sunt la ndemna oric rui Stat Membru $i nu depind de recuperarea r mnerilor n urm . Un pachet minim sustenabil de servicii $i sprijin material ar r spunde cerin#elor de eficacitate a securit #ii sociale. iii) La aceste re#ele se adaug alte servicii sau instrumente de politici cu func#ii de securitate, incluziune sau coeziune (aloca#ii, subven#ii diferite, pentru energie, locuin#e,

hran ), ce trebuie subordonate acelora$i obiective $i coordonate corespunz tor principiilor enun#ate. 4. Provocarea adresat Romniei Pozi#ia comparativ a # rii noastre n rndul statelor europene nu este de invidiat. n procesul tranzi#iei Romnia a f cut progrese n ultimii 15 ani n dezvoltarea institu #iilor compatibile cu economia de pia# . Dar #ara a r mas n urma altor # ri Central $i Est Europene n domeniul reformelor $i dezvolt rii institu #ionale. Nivelul dezvolt rii sale institu#ionale r mne sub media regional , a$a cum este ea m surat prin indicatorii de tranzi#ie de c tre Banca European pentru Reconstruc#ie $i Dezvoltare. Conform B ncii Mondiale, Romnia se afl n ultima linie a # rilor Baltice $i Europei Centrale $i de Est, att n faza ini#ial a reformelor, ct $i n cea de-a doua8. Pentru realizarea obiectivelor de ordin social ale # rii noastre, ca parte a procesului de integrare european , sunt necesare corec#ii substan#iale n urm torii ani9. Operarea unor schimb ri de succes reclam un proces de experimentare, adaptare $i nv #are. Trebuie ns precizat c experimentarea $i evaluarea unor politici n Romnia sunt rare n raport cu nevoile, ca de altfel $i nglobarea unui proces regional de nv #are sistematic . Acest lucru ar trebui schimbat. Ac#iunea imediat este necesar pentru a legitima $i exercita acestea. Suplimentar provocarilor europene ale Modelului social, Romnia se confrunt cu probleme generate de r mnerea n urm a reformelor sociale n raport cu cele economice. Ca #ar cu dezvoltare economic sc zut , Romnia, mai mult dect oricare alt Stat Membru, nu-$i poate permite risipa. De aceea eficien#a trebuie s fie un criteriu vital al oric rei op#iuni de politic . Sustenabilitatea, finan #area $i buna guvernare a sistemului sunt elemente cheie ale viitorului model social. La aceste cerin#e se adaug : a) Necesitatea parcurgerii mai rapide a etapelor integr rii, cu obiective specifice de recuperare a principalelor decalaje $i de evitare/limitare a unei cet #enii europene de rang inferior, b) Integrarea Romniei ntr-o pia# largit a for#ei de munc , care necesuit construirea unor interfe#e sociale judicioase cu celelalte state membre. Avantajul comparativ al Romniei pe calea reformelor sociale, n raport cu statele occidentale, l constituie experien #a dobndit n parcusul c tre democra#ie $i economia de pia# , dublat de eforturile de adaptare la exigen#ele europene. O societate cu norme, institu #ii $i structuri cheie flexibile $i aflate n continu mi$care, este deschis schimb rii. Pentru un tn!r stat membru ca Romnia, nu poate exista contribu ie mai de seam! la progresul european dect recunoa$terea eforturilor $i realiz!rilor interne prin promovarea lor ca exemplu sau norm! la nivel comunitar. Din aceast! perspectiv!, modelul social, guvernat de Metoda Deschis! de Coordonare, ofer! un cmp deschis de experimentare $i adaptare. Solu iile de succes pot fi preluate $i valorificate de structurile occidentale mai rigide, avansnd procesul moderniz!rii Modelului Social European.

8 9

Banca Mondial , Romnia - Raport de evaluare a asisten#ei de #ar , No. 32452, 2005 Planul Na#ional Anti-S r cie $i de Promovare a Incluziunii Sociale

10

Edificarea noului Modelul Social European concept

I.

Obiectivele

Decurg din modelul european de societate promovat, fiind cantonate n drepturile fundamentale ale omului, coeziunea social $i teritorial . 1) Punerea bazelor unei societ #i incluzive, bazate pe garantarea drepturilor fundamentale ale omului $i valorile democra#iei, 2) Crearea unui sistem articulat de prevenire $i combatere a excluziunii, ancorat n dezvoltarea regional , 3) Promovarea unei eficien #e sociale ridicate, ca baz pentru integrarea ntr-o pia# globalizant . Sustenabilitatea, finan#area $i buna guvernare a sistemului sunt elemente cheie ale modelului social.

II. Principiile
Modelul Social are la baz principiul Tratamentului Egal, statuat de art 51 din Tratatul CE, precum $i pincipiile avansate de Carta Alb a serviciilor de interes general, orientate c tre drepturile fundamentale ale omului, coeziunea social $i teritorial . CE promoveaz o perspectiv european insuficient tradus n practic . Accesul la serviciile de interes general, asigur realizarea condi#iilor pentru exerci#iul deplin al drepturilor fundamentale ale omului, oferind o imagine a calit #ii cet #eniei.

III. Finan#area
Modelul Social European $i fundamenteaz modernizarea prin promovarea unor sisteme sustenabile de finan#are, bazate pe contribu#ii sau asigur ri (educa#ie, s n tate, asigur ri sociale), n condi#ii de pia# competitiv deschis . Asigurarea unui pachet minim garantat de servicii $i sprijin material, care evolueaz n pas cu dezvoltarea economic , are la baz redistribuirea unor resurse provenite din taxe. Dedicarea acestor taxe, anterior colect rii lor, ar r spunde nevoii de transparen# $i ar facilita manifestarea solidarit #ii. Voluntariatul este esen#ial $i completeaz nevoile de servicii sociale $i ajutoare materiale.

IV. Componentele
1) Sistem articulat de promovare a incluziunii sociale, bazat pe a) Munc din perspectiva $i n limitele sectorului social, b) Educa#ie $i formare, c) S n tate. 2) Re#ea performant de securitate social a) Re#eaua informal , b) Re#eaua formal , i) Asigur ri sociale multipilare, integrate pe o pia# competi#ional deschis , ii) Asisten #a social , inclusiv voluntariat organizat, iii) Alte servicii sau instrumente de politici cu func#ii de securitate, incluziune sau coeziune (aloca#ii, subven#ii diferite, pentru energie, locuin#e, hran ).

V. Elementele definitorii
1) Prioritate acordat mecanismelor de incluziune, reunite ntr-un sistem articulat, 2) Promovarea unui sistem de flexicuritate pro-activ $i previzional, n dauna celui de protec#ie social , reactiv $i conjunctural, 3) Sustenabilitatea financiar , 4) Ancorarea n politica de dezvoltare regional , ca suport al competitivit #ii, 5) Revigorarea spiritului civic $i punerea bazelor dezvolt rii sale sistemice.

23.11.2006

11