You are on page 1of 1

Djeca s ADHD-om rtve bulinga

Djeca s ADHD-om rtve bulinga Djeca zahvaena ADHD-om (poremeaj deficita panje i hiperaktivnosti) imaju veu mogunost od zdrave djece da postanu rtve bulinga !o tvrde rezultati studije provedene" na #vedskom sveu$ili#tu %ppsala" na uzorku djece u dobi od deset godina &rema podacima #to su ih prikupili #vedski znanstvenici" djeca zahvaena ADHD-om imaju deset puta vee #anse u odnosu na njihove zdrave vr#njake da postanu rtvama bulinga 'sta ta djeca manifestiraju i pona#anje koje se moe definirati kao nasilni$ko (i to u $etiri posto slu$ajva vi#e u odnosu na zdravu djecu) 'straivanje je provedeno na ()) djece putem upitnika koji su ispunjavala djeca" razgovora s roditeljima i nastavnicima" a u njega su uklju$ene i klini$ke procjene ADHD je dijagnosticiran kod *"( posto dje$aka i kod +", posto djevoj$ica