You are on page 1of 7

"ELEKON EXIMPORT" Preduzee za proizvodnju i promet robe i usluga d.o.o.

11 232 Ripanj Srednji Prnjavor 20 tel./fax: ++ 381 11 86 51 407 tel: ++ 381 63 77 64 884 e-mail: kukolecabitsyu.net PIB: 101745184

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I KALIBRACIJU FLOW MASTER-A 1. OPIS UREAJA FLOW MASTER je smeten u plastino kuite dimenzija 50x30x25mm, na kojem se jo nalaze dva ispusta za uvrenje, koje je mogue probuiti za vijke ili provlaenje vezica. iz kuita izlaze dve grupe provodnika: a. sa etiri provodnika za povezivanje sa instalacijom protokomera; b. sa tri provodnika i konektorom za povezivanje na KALIBRATOR;

+12V signal prema upravljakom ureaju ulaz sa protokomera konektor za kalibrator 0V (masa)

KALIBRATOR je ureaj kojim se vri podeavanje korekcije FLOW MASTER-a (kalibracija). Poseduje dva komandna tastera i kabl sa konektorom za povezivanje sa FLOW MASTER-om.

2. MEHANIKO UVRENJE FLOW MASTER treba ugraditi to je blie mogue elektrinim vodovima protokomera, ali to dalje od izvora jakih elektromagnetnih smetnji (alternator, starter, bobina, visokonaponski kablovi) i tako da nije izloen intenzivnom zagrevanju (npr. od auspuha). uvrenje treba izvriti vijcima ili plastinim vezicama; vijcima se uvruje obino za plastine delove, npr. kuite filtera vazduha, pazei da vrhovi vijaka ne dolaze do filtera(!), a plastinim vezicama mogue ga je privezati oko samog kuita protokomera. u prvom trenutku, vodove i konektor FLOW MASTER-a kojim se povezuje na kalibrator treba ostaviti slobodnim; po zavrenoj kalibraciji ovi vodovi se trebaju upakovati unutar kuita, kako bi bili zatieni od prljavtine i prskajue vode. 3. POVEZIVANJE NA ELEKTRINU INSTALACIJU PROTOKOMERA razliite serije FLOW MASTER-a imale su razliite boje vodova za povezivanje na instalaciju. Raspored prikljuaka je uvek isti. Ovde su navedena znaenja boja za neke dosadanje serije: a. boje prikljuaka: bela, smea, zelena, uta: bela masa smea ulaz signala sa protokomera zelena izlaz prema upravljakom ureaju motora uta - +12V boje prikljuaka: smea, crvena, narandasta, uta: smea masa crvena ulaz signala sa protokomera narandasta izlaz signala prema upravljakom ureaju uta - +12V boje prikljuaka: ljubiasta, siva, bela, crna: crna masa bela ulaz signala sa protokomera siva izlaz signala prema upravljakom ureaju

ljubiasta - +12V ukljuiti kontakt; voltmetrom (minus pol voltmetra prikljuiti NA MASU AKUMULATORA) nai sledee provodnike na konektoru protokomera: +12V (11..13,5V) masa (-0.1..0.1V) signal (za protokomere sa vrelim slojem, sa pet kontakata na konektoru =0.9..1.1V; za ostale protokomere -0.1..0.5V) dodatno, na protokomerima sa sa vrelim slojem, sa pet kontakata, moete nai sledee signale: +5V (4.75..5.25) signal temperature vazduha (1.1..3.9V)

Raspored prikljuaka na najeim tipovima protokomera (s leva na desno): 1. signal temperature vazduha 2. +12V 3. masa 4. +5V 5. signal protoka vazduha

elektriki povezati prikljuak +12V sa FLOW MASTER-a sa provodnikom +12V na instalaciji protokomera; elektriki povezati prikljuak mase sa FLOW MASTER-a sa provodnikom mase na instalaciji protokomera; presei provodnik signala protokomera elektriki povezati prikljuak za ulaz signala sa FLOW MASTER-a sa onim krajem preseenog provodnika koji dovodi signal SA PROTOKOMERA; elektriki povezati prikljuak za izlaz signala sa FLOW MASTER-a sa onim krajem preseenog provodnika koji odvodi signal prema upravljakom ureaju motora;

4. KALIBRACIJA

DIZEL MOTORI pre ugradnje FLOW MASTER-a, treba izvriti dijagnostiku elektronskog sistema za ubrizgavanje i mehanike motora, da bi se uverili da je neispravnost samo u neispravnom signalu protokomera. Veoma je bitno da ne postoje druge neispravnosti. Isto tako, treba proveriti da pri promeni protoka (broja obrtaja motora) protokomer menja napon signala! potrebne vrednosti za kalibraciju mogu se odrediti na vie naina: o najbolje je, ako je mogue, itanjem parametara dijagnostikim instrumentom SA ISPRAVNOG VOZILA; o odlina metoda je i privremenim postavljanjem ISPRAVNOG PROTOKOMERA na vozilo i itanjem parametara; o iz servisne dokumentacije, ukoliko je ovaj parametar na raspolaganju; o ukoliko ne postoje gore navedene mogunosti, onda priblino preko formule: V l x P bar Q mg/ciklusu = -------------------------- x 0.95 n gde je: Q masa vazduha izraena u miligramima po ciklusu V ukupna zapremina motora u litrama n broj cilindara motora P apsolutni pritisak u usisnoj grani izraen u barima gore navedene vrednosti mere se na ispravnom vozilu ili sa ispravnim protokomerom, a proveravaju i po potrebi podeavaju kalibracijom korekcije FLOW MASTER-a SA ISKLJUENIM VENTILOM ZA RECIRKULACIJU IZDUVNIH GASOVA (AGR, EGR)! Ovaj ventil treba drati zatvorenim, da bi preko protokomera prolazila kompletna koliina izduvnih gasova. Ako je u pitanju pneumatski ventil, dovodno crevo potpritiska privremeno treba zatvoriti, da ne uvlai vazduh). POSLE IZVRENE KONTROLE ILI PODEAVANJA OBAVEZNO VRATITI EGR VENTIL U FUNKCIJU! Napomena: pri ispitivanju u vonji, sa punim optereenjem (pun gas), upravljaki ureaj motora sam iskljuuje EGR ventil; na praznom hodu, kod nekih vozila, nakon 30 sekundi do 2 minuta upravljaki ureaj e da iskljui EGR ventil. To znai da se provera i podeavanje moe provesti i bez intervencije iskljuivanja EGR ventila, ali to zavisi i od vrste vozila i od iskustva i znanja osobe koja provodi kalibraciju. nakon to je FLOW MASTER povezan i ugraen, treba prikljuiti KALIBRATOR, ureaj pomou kojeg se vri kalibracija, i dijagnostiki instrument za itanje parametara rada motora. kalibracija se izvodi u dva reima rada motora: o prvo se kalibrie pokazivanje protoka na praznom hodu (pritisak u usisnoj grani treba da bude oko 1 bar) o na punom optereenju, na oko 3000 obrtaja u minuti, u 3. ili 4. brzini (ako je u pitanju turbo motor, pritisak, zavisno od tipa motora, treba biti 1,8..2,2bar) da bi mogli da vrimo kalibraciju, treba prvo otkljuati FLOW MASTER: o pri iskljuenom kontaktu, pritisnuti i drati pritisnutim DESNI taster kalibratora i startovati motor; o im motor upali, otpustiti taster; o obratiti panju, da na poetku otkljuavanja, pri iskljuenom kontaktu, nema napona 12V na protokomeru. Kod nekih sistema, prilikom iskljuivanja kontakta, jo neko vreme upravljaki ureaj dri napon na protokomeru. To vreme moe biti od nekoliko sekundi do nekoliko minuta! Ukoliko napon postoji, pre otkljuavanja saekati sa iskljuenim kontaktom da napon bude iskljuen.

o od momenta davanja kontakta i poetka startovanja motora, do momenta otputanja tastera ne sme proi vie od dve sekunde. Zato startovanje treba da bude brzo, bez zadravanja na kontaktu! kada motor upali, izvriti kalibraciju pokazivanja protoka na praznom hodu: o na dijagnostikom instrumentu pronai vrednost oitanog protoka sa protokomera; o najee protokomer pokazuje premalu vrednost; pritiskanjem desnog tastera na kalibratoru (kabl kalibratora okrenut na dole) vri se poveanje signala protoka; o pritiskanjem levog tastera vri se smanjenje signala protoka; o pritiskom oba tastera zajedno, vri se resetovanje korekcije (brisanje do tada kalibrisane vrednosti) za prazan hod. krenuti u probnu vonju i kalibrisati vrednost na oko 3000 obrtaja u minuti: o kalibracija se vri sa dve osobe: jedna je voza, a druga vri oitavanje parametra protoka i kalibraciju; o odabrati trasu za kalibraciju koja treba da omogui barem dvadeset sekundi vonje pod punim optereenjem (pun gas) u 3. ili 4. brzini; o pun gas treba dati na oko 2000 obrtaja u minuti, i pratiti protok: na oko 3000 obrtaja vri se oitavanje i po potrebi kalibracija. o previe velik signal protoka nee rezultovati veom snagom motora! po zavrenoj kalibraciji vri se zavrna kontrola: o ugasiti motor i saekati da nestane napajanja 12V na protokomeru; o upaliti motor (bez otkljuavanja FLOW MASTER-a); o izbrisati eventualne greke u memoriji upravljakog ureaja; o itanjem parametara prekontrolisati signal protoka na praznom hodu; o krenuti u probnu vonju kontroliui signal protoka na punom optereenju; o obratiti panju na prisustvo dima pri punom optereenju! Crn dim koji se vidi iza vozila znak je da je signal protoka prevelik! Ukoliko parametri pokazuju pri tome normalan protok, a snaga motora i dalje je premala, u pitanju je mehanika greka na motoru! ProveritI: pritisak u usisnoj grani; mogue debele naslage garei u usisnoj grani koje ZAISTA UMANJUJU PROTOK VAZDUHA; mogue greke memorisane u upravljakom ureaju; uzupenje pumpe visokog pritiska; ispravnost brizgaljki; o sijalica za neispravnost na motoru ne sme da se pali! U sluaju paljenja, proitati greke u memoriji upravljakog ureaja. ako je sve ispravno: o odspojiti KALIBRATOR; o konektor za kalibraciju na FLOW MASTER-u upakovati unutar kuita, tako da nije izloen prljanju.

BENZINSKI MOTORI pre ugradnje FLOW MASTER-a, treba izvriti dijagnostiku elektronskog sistema za ubrizgavanje i mehanike motora, da bi se uverili da je neispravnost samo u neispravnom signalu protokomera. Veoma je bitno da ne postoje druge neispravnosti, posebno lambda sonde ili izduvnog sistema do lambda sonde i najmanje 30cm posle nje. Brizgaljke trebaju biti iste, a pritisak i protok goriva ispravni! Isto tako, treba proveriti da pri promeni protoka (broja obrtaja motora) protokomer menja napon signala! resetovati nauene vrednosti upravljakog ureaja za lambda korekciju. Ovo se provodi ili preko specijalne funkcije u meniju dijagnostikog instrumenta (proitati uputstvo proizvoaa vozila ili sistema) ili odspajanjem upravljakog ureaja motora

od instalacije na nekoliko minuta. (Odspajanjem kleme akumulatora vri se resetovanje i drugih elektronskih sistema i njihovih nauenih vrednosti na vozilu.) nakon to je FLOW MASTER povezan i ugraen, treba prikljuiti KALIBRATOR, ureaj pomou kojeg se vri kalibracija, i dijagnostiki instrument za itanje parametara rada motora. kalibracija se izvodi u dva reima rada motora: o na praznom hodu; o u vonji, sa oko gasa, na oko 4000 obrtaja u minuti, u 3. ili 4. brzini. da bi mogli da vrimo kalibraciju, treba prvo otkljuati FLOW MASTER: o pri iskljuenom kontaktu, pritisnuti i drati pritisnutim LEVI taster kalibratora i startovati motor; o im motor upali, otpustiti taster; o obratiti panju, da na poetku otkljuavanja, pri iskljuenom kontaktu, nema napona 12V na protokomeru. Kod nekih sistema, prilikom iskljuivanja kontakta, jo neko vreme upravljaki ureaj dri napon na protokomeru. To vreme moe biti od nekoliko sekundi do nekoliko minuta! Ukoliko napon postoji, pre otkljuavanja saekati sa iskljuenim kontaktom da napon bude iskljuen. o od momenta davanja kontakta i poetka startovanja motora, do momenta otputanja tastera ne sme proi vie od dve sekunde. Zato startovanje treba da bude brzo, bez zadravanja na kontaktu! kada motor upali, izvriti kalibraciju pokazivanja protoka na praznom hodu: o na dijagnostikom instrumentu pronai vrednost LAMBDA INTEGRATORA (O2 INTEGRATOR, O2 KOREKCIJA...); o saekati da proradi lambda sonda, to je vidljivo iz pomeranja lambda integratora sa srednje vrednosti (srednja vrednost se oitava pri ukljuenom kontaktu, sa ugaenim motorom, to su npr. 128 koraka, 1,00 (faktor), 0% ); o lambda integrator treba da osciluje oko svoje srednje vrednosti (da poprima vrednosti i vee i manje od srednje); o ukoliko je lambda integrator neprekidno VEI od svoje srednje vrednosti, znai da upravljaki ureaj OBOGAUJE smeu, te je potrebno POVEANJE signala protokomera - pritiskanje DESNOG tastera. o ukoliko je lambda integrator neprekidno MANJI od svoje srednje vrednosti, znai da upravljaki ureaj OSIROMAUJE smeu, te je potrebno SMANJENJE signala protokomera - pritiskanje LEVOG tastera. o pritiskom oba tastera zajedno, vri se resetovanje korekcije (brisanje do tada kalibrisane vrednosti) za prazan hod. o kada je lambda integrator u blizini srednje vrednosti (posle svakog pritiska tastera, saekati nekoliko sekundi da se stabilizuje podruje oscilovanja lambda integratora) kalibracija praznog hoda je zavrena; o proveriti da nije dolo do memorisanja greke u upravljakom ureaju motora; ukoliko jeste, izbrisati greku i ponoviti postupak kalibracije na praznom hodu; o ukoliko motor jo nije dostigao radnu temperaturu, saekati da se motor zagreje barem na 80C, ponovo obrisati nauene vrednosti i kalibrisati vrednost na praznom hodu; o pritiskom oba tastera zajedno, vri se resetovanje korekcije (brisanje do tada kalibrisane vrednosti) za prazan hod. krenuti u probnu vonju i kalibrisati vrednost sa oko gasa i 4000 obrtaja u minuti: o kalibracija se vri sa dve osobe: jedna je voza, a druga vri oitavanje parametra protoka i kalibraciju; o odabrati trasu za kalibraciju koja treba da omogui barem dvadeset sekundi vonje sa priblino gasa u 3. ili 4. brzini; o iskalibrisati korekciju na ovom reimu preko lambda integratora kao i za praznom hod;

o ukoliko se dogodi da se vrednost lambda integratora zamrzne na srednjoj vrednosti, ili je prevelik gas, ili je dolo do memorisanja greke u upravljakom ureaju: malo oduzeti gas ili izbrisati greku pa nastaviti postupak kalibracije. po zavrenoj kalibraciji vri se zavrna kontrola: o ugasiti motor i saekati da nestane napajanja 12V na protokomeru; o upaliti motor (bez otkljuavanja FLOW MASTER-a); o izbrisati eventualne greke u memoriji upravljakog ureaja; o itanjem parametara prekontrolisati vrednost lambda integratora na praznom hodu; o krenuti u probnu vonju kontroliui vrednost lambda integratora na punom optereenju; o sijalica za neispravnost na motoru ne sme da se pali! U sluaju paljenja, proitati greke u memoriji upravljakog ureaja. ako je sve ispravno: o odspojiti KALIBRATOR; o konektor za kalibraciju na FLOW MASTER-u upakovati unutar kuita, tako da nije izloen prljanju.

Izgled ugraenog FLOW MASTER-a na vozilo OPEL CORSA 1.0, motor X10XE:
(za elektrino povezivanje provodnika koritene su brze prikljunice iz asortimana firme BERNER, Nr. 352, 13196)