You are on page 1of 13

autor: Qui-Gon Vik Poglavlja: I. Priroda sile II. Povijest Jedija I.

Priroda Sile

Uvodna lekcija: Sila Lekcija 2: Staza Tame Lekcija 3: Priroda Sile Lekcija 4: Jedi odek! Lekcija ": #ajve$i !aveznik Jedija Lekcija %: Priroda Tamne Strane Lekcija &: Stanovi'ta Svjetla i Tame

Uvodna lekcija : Sila Sila je ono 'to daje Jediju !na(u) *na je ener(et!ko +olje !tvoreno od !vi, -ivi, .i$a) *na na! okru-uje i +ro-ima) *na +ovezuje Galaktiku zajedno) Ti!u$ama (eneracija Vitezovi Jedija .ili !u /uvari mira i +ravde u Staroj 0e+u.lici) Prije mra/ni, vremena1 +rije 2m+erija) --- *.i 3an eno.i oncentriraj !e) *!jeti !trujanje Sile) #e izvan ili unutar !e.e1 ve$ *na je dio !ve(a) roz Silu1 !tvari ti $e' vidjeti) *na do,va$a kroz vrijeme i +ro!tor) 4ru(a mje!ta) 5udu$no!t 6 +ro'lo!t) Stare +rijatelje davno oti'le) Uvijek u (i.anju .udu$no!t je) Veli/ina ne zna/i ni'ta) Po(ledaj me) Pro!udi me +o mojoj veli/ini1 mo-e' li7 2 i+ak ne mora') Jer moj !aveznik je Sila) 2 to mo$an !aveznik *na je) 8ivot !tvara *na i razvija) #jezina ener(ija okru-uje na! i +ovezuje) Sjajna .i$a !mo mi 6 ne ova

(ru.a materija) 9ora' o!jetiti Silu oko !e.e) *vdje1 izme:u te.e 6 mene 6 !ta.la 6 kamena 6 +o!vuda; U ravnote-i je Sila) Tama i Svjetlo) 5ez jedno( nema dru(o() Tamna Strana1 zavodljiva je) 5rza1 laka na +o/etku1 ali zamka Tamna Strana je) Potku+ljiva1 zla) Jednom kada krene' Stazom Tame1 zauvijek $e vladati tvojom !ud.inom) <a Svjetlu Stranu1 !tr+ljenje tre.a') ontrola1 mir i !kladno!t *na je) --- =oda Lekcija 2 : Staza Tame 4a li Sila kori!ti Jedija1 ili Jedi kori!ti Silu7 4a .i kori!tio Silu1 mora' .iti u !kladu ! #jom) Samo kada !i !miren1 u miru1 mo-e' djelovati !a !i(urno'$u kontrole) ada !i u !kladu ! Univerzumom1 djeluj tako da mora' odr-avati !klad) Volja i Sila !u jedno1 djelatnik i djelovanje tako:er) Gdje nema !u+rotno!ti : tamo je jedin!tvo) To je Staza Svjetla) Po!toji i dru(a - Staza Tame) Univerzum je ljuta z.rka !na(e) 4a .i o!lo.odio tu !na(u1 mora' zauzdati neke o!novne o!je$aje : mr-nju1 ljutnju1 !tra,1 a(re!ivno!t) *!lo.a:anjem vla!tite ljutnje1 o!lo.a:a !e ljutnja vje/no!ti1 Samo kada !i i!+unjen mr-njom1 mo-e' na+raviti djela +una mr-nje) Volja i Sila !u jedno) To je iz.or Jedija: mirno$a ili mr-nja> mir ili ljutnja> !lo.oda ili tiranija> u/enje ili !na(a> Svjetlo ili Tama) <.o( to(a 'to je kori'tenje Sile i na/in na koji Sila kori!ti kori!nika jedno1 iz.or je neiz.je-an) Jedi koji za+o/inje Stazom Tame $e zauvijek .iti +od #jenim utjecajem) <.o( to(a Jedi mora !lijediti to/no odre:eni kodek!) Lekcija 3 : Priroda Sile 2z .e-ivo!ti je do'ao 8ivot> iz mrtve materije je do'la 4u'a) Sa 8ivotom je do'la !+o!o.no!t o+a-anja1 o+a-anja lje+ote i ru-no$e1 mirno$e i !tra,a) Sila je ra!la !na-no1 kao 'to je i 8ivot ra!tao !na-nije) 8ivot je na/in na koji Univerzum o+a-a !amo( !e.e1 Sila je jako!t vla!tito( o+a-anja) 2z 8ivota koji je ra!tao1 razvijao !e1 +o!tajao !o?i!ticiraniji1 do'la je 2nteli(encija - a !a njom !+o!o.no!t razumijevanja) 2nteli(entna .i$a +rou/avala !u Univerzum1 a kada !u +o!tala dovoljno +ametna da +o!tave +itanja na +ravi na/in1 Univerzum je od(ovorio) Sila je +o!tala ja/a1 vi'e !o?i!ticiranija1 kako !e 2nteli(encija 'irila1 znanje mudro!ti o Univerzumu !e +rodu.ljivalo)

2+ak +riroda Sile je !krivena i te'ka za razumijevanje) Pitanja o +rirodi materije i ener(ije +uno !u lak'e rije'ena) 2nteli(entna .i$a razvila !u vi!oku te,nolo(iju razumijevanjem ?izikalni, zakona - i+ak1 razumijevanje mi!ti/ne +rirode Univerzuma zao!tajalo je) 2nteli(entna .i$a iz(radila !u na+redne kulture koje !u .ile ,ladne i okrutne1 zanemaruju$i +ul!iranje !rca realno!ti) Tako je .ilo u Galak!iji1 do u!+ona Jedija) *ni !u +rou/avali Silu1 oni !u +oduzeli +rve korake na +utu +rema ,armoniji !a Univerzumom) 4ok !e nji,ova vje'tina i u(led 'irio1 i nji,ov rad +o/eo dono!iti ,armoniju i !lo.odu u Galak!iji1 .ili !u izdani) Jer !ama Sila nije do.ra ili zla) *na je re?lek!ija +rirode1 a !ama +riroda mo-e .iti ,ladna i okrutna) *ni zli mo(u zauzdati Silu vla!titoj volji - i rade$i to (u.e ne'to od !voje ljud!ko!ti1 +o!taju$i virtualni avatari Tamne !trane Sile) <a Go!+odara Tamne !trane1 kao i za Go!+odara Svijetle !trane1 ne mo-e !e re$i da li kontrolira Silu1 ili Sila Go!+odara > +itati 'to je kori!nik i !amo kori'tenje je +itanje .ez zna/enja) 5ilo je neiz.je-no da neki kori!te Silu da u(a!e !voju o!novnu !tra!t za zdravljem i mo$i) Tamna !trana je laka i zavodljiva1 +rvi u!+je, dono!i -e: za jo' vi'e) Ti zli done!li !u velike Jedije ni!ko1 love$i i, i uni'tavaju$i !ve od nji,ovo( +ra!taro( +oretka) Sve - ili (otovo !ve) Lekcija 4 : Jedi Kodeks Gdje nema osjeaja ; tamo je mir. Gdje nema neznanja; tamo je znanje. Gdje nema strasti ; tamo je mirnoa. Gdje nema smrti ; tamo je Sila. 4a .i kori!tio Silu1 Jedi mora o!tati u ravnote-i !a #jom) 4jelovati u ne!kladu i!cr+ljuje mo$) Sila je na!tala i odr-avana 8ivotom) Jedi djeluje da !a/uva -ivot) U.iti je (rije,) Pa i+ak /e!to je +otre.no u.iti) Jedi mo-e u.iti u !amoo.rani ili u o.rani dru(i,) 9o-e' u.iti !amo ako1 /ine$i to1 -ivot je !a/uvan) @li mora' znati1 uvijek1 da je u.ijanje (rije,) ada u.ije'1 na+ravio !i (rije, +rema Sili) 2ako mo-e' znati da to radi' za ve$e do.ro1 a ve$e do.ro o+ravdava tvoje djelo1 mora' tako:er znati da !mrt o!taje kao mrlja tvojoj du'i) Jedi ne djeluje na vla!titu kori!t1 .o(at!tvo ili mo$) 9ora' djelovati tako da +oti/e' znanje1 .rani' !lo.odu1 -ivot i u/enje1 +orazi' one koji .i nametnuli tiraniju1 !mrt i neznanje) Ponekad1 .o(at!tvo i mo$ !u +otre.ni da !e +o!ti(nu ciljevi Jedija) #ovac je +otre.an

da .i !e ku+ila do.ra1 mo$ je +otre.na da .i !e +ru-ila +omo$ dru(ima) 4a .i +o!ti(ao cilj1 Jedi mo-e !te$i .o(at!tvo ili mo$1 ali nije zaintere!iran za to z.o( !e.e1 i na+u!titi $e !ve jednom kada ti ciljevi .udu +o!ti(nuti) Jedi nikad ne djeluje iz mr-nje1 !tra,a ili a(re!ije) Jedi mora djelovati kada je !miren1 u miru !a Silom) 4jelovati iz ljutnje udvaranje je Tamnoj !trani1 ri!kiranje !ve(a za 'to !e Jedi zauzima) Lekcija : !ajve"i saveznik Jedija

#ajve$i !aveznik Jedija je Sila) Jedijeva u+otre.e Sile je nje(ovo najve$e umije$e i najte-e +o!ti(nu$e) Sila je mo$no +olje !tvoreno od !vi, -ivi, .i$a > ono okru-uje i +ro-ima cijelu (alaktiku6 ali ono ne dolazi !vakome na u+otre.u kao izvor razumijevanja i mo$i) Jedi od +o/etka mora /initi ono 'to ve$ina o!tali, ne mo-e> razviti o!jetljivo!t +rema Sili) *n je mora1 u!tvari1 o!je$ati1 o!je$ati nje(ovo jedin!tvo ! #jom1 o!je$ati #jezino o+i+ljivo !trujanje kroz nje(a1 tada nje(ova !vje!no!t !e mora +ridru-iti Sili tako da znanje kroz Silu +o!tanje nje(ovo vla!tito) <a neko vrijeme Jedi u/i da na+u!ti +ouzdanje u vla!titi um i trud) *n u/i kako da !e odvoji od !voji, o!je$aja1 da na+u!ti o(rani/enu mi!ao o !e.i1 i da krene !a du.okim in!tiktivnim razinama vla!tito( .i$a) Slu'aju$i1 +o!taju$i miran1 o.ra$aju$i +a-nju +rema Sili1 on +ronalazi to mje!to (dje je nje(ova o!o.no!t +ridru-ena znanju i mo$i univerzuma) <a neko vrijeme Jedi +o!taje jedno !a Silom) *na (a tro'i1 +ro-ima1 !tvara dijelom !vi, -ivi, .i$a) Lekcija # : Priroda Tamne Strane <a razliku od Svjetle Strane Sile1 koja o.u,va$a cjelinu1 cijeli ?oku! Tamne Strane je AjaA) Privla/no!t Tamne Strane je u #jezinoj velikoj de!truktivno!ti i izolaciji) *naj tko tra-i mo$ z.o( !e.i/ni, razlo(a +ronalazi udo.no!t u #jezinom narci!oidnom +o(ledu na !vijet) Tamna Strana i!ti/e uzdizanje !e.e i!klju/ivanjem o!tali, .i$a) #a taj na/in1 .ije! i ljutnja +o!taju izvori !na(e) 9no(i !u +rivu/eni Tamnoj Strani jer #jezina !e.i/na +riroda do+u'ta velika i +rivla/na BzloCdjela) Lako$a !a kojom je mo$ !ku+ljena +ori/e njezinu o+a!no!t1 jer ljutnja i mr-nja tra-i o!o.u /ak i ako vlada okolinom) ona/no1 Tamna Strana od.ija .o-an!ku +rirodu !amo(a -ivota) Jediju1 Sila nije dio nje(ovo( +o!tojanja > *na je nje(ovo +o!tojanje) U/eniku Tamne Strane to je ne!,vatljivo) #ije rijetko za u/enike Tamne Strane da odu u divljinu1 kao 'to /ine i nji,ovi

ekvivalenti Svjetle Strane) Pre!udna razlika je u tome 'to Svjetli Jedi ide u divljinu da o+$i !a njom) Sljed.enik Tamne Strane odlazi da .i !e odvojio od -ivotne zajednice) Tamo1 u izolaciji1 !ljed.enik Tamne Strane mo-e u!avr'iti nje(ovoDnjezino jedin!tvo !a Tamnom Stranom i u-ivati u toj +okvareno!ti) 2+ak u Tamnoj Strani !u ljutnja i mr-nja i izolacija i 6 !tra,) Taj !tra, vodi Jedija u izolaciju1 lju.omoru u -udnju da .ude najmo$niji od !vi,) Ta vrlo (ra.e-ljiva +riroda za+o/inje .or.e za dominacijom kada !e nekoliko Tamni, Jedija ili Stru/njaka Tamne Strane !ku+e) Ponekad !u to na!ilni !uko.i1 dru(i +ut to uklju/uje +odmukle umne i(re ili di+lomat!ke ra!+rave1 ali nemoj !e +revariti1 jer uvijek $e +o!tojati neki +oku'aj dokazivanja kontrole nad o!talima) #a!ilna +riroda Tamne Strane /e!to vodi do izdaje i +rolijevanja krvi) #e !amo 'to ta .ratou.ila/ka !klono!t o.e!,ra.ruje du(oro/nu !uradnju izme:u Stru/njaka1 ve$ ometa 'irenju znanja) Tamo (dje !u Jediji i o!tale !lu(e Svjetle Strane o!novali velike knji-nice i tradicije u!mene +redaje da na+reduju u !vom radu i educiraju u!+je'ne (eneracije1 oni od Tamne Strane imaju malo takvi, in!titucija) 9no(i nikada ni!u za+i!ali !voje znanje z.o( !tra,a da .i to +omo(lo ne+rijatelju) 4ru(i !u +revi'e aro(antni da do+u!te dru(ima da u/e iz nji,ovi, (re'aka) Lekcija $ : Stanovi%ta Svjetla i Tame 4revni mi!tici (alak!ije du(o !u +rou/avali !ve+ri!utnu +rirodu Sile) Ti u/enjaci i ?ilozo?i otkrili !u da je Sila .it univerzalno( kru(a +o!tojanja1 dio -ivota i !mrti u +rirodi) Sve !tvari u +o!tojanju !u dio to(a1 ali ni'ta tako +uno kao -iva1 !vje!na .i$a) *ni !u ka!nije nau/ili da .i !e !a (odinama !tr+ljivo( u/enja1 Sila mo(la eventualno mani+ulirati od !trane +ojedinaca na na/in koji !e !u+ro!tavlja racionalnim o.ja'njenjima) Jer Sila je !vuda1 nema (ranica djelima koja !e mo(u o!tvariti ako je .i$e1 kori!te$i Silu1 dovoljno u+u$eno na taj +ut) 5i$a mo(u komunicirati na velikim udaljeno!tima1 izo'triti !voja o!jetila i vidjeti kroz za!tor vremena) Ti u/eni1 !a/uvali !u znanje i o!novali tradicije za +ou/avanje !voji, +otomaka i +ove$anje razumjevanja) Te velike tradicije +ro!vjetljenja +rocvjetale !u diljem Galak!ije) 9no(i od nji, ?oku!irali !u !e na odre:ene kvalitete Sile1 ili na razli/ite di!ci+line koje !u .ile jedne od mno(i, na/ina razumjevanja Sile) 2+ak1 ve$ina ti, u/enjaka !e !la-u u o!novnim +rinci+ima) 4a .olje razumiju +uteve Sile1 ti u/enjaci karakterizirali !u je na dva ?undamentalna !tanovi'ta: Svjetlu Stranu i Tamnu Stranu) Svjetla je +ozitivna) *na je .li!ko vezana !a .itkom -ivi, !tvari> *na je mir1 !klad i znanje) Svjetla !trana izvire iz veliko( uzorka +o!tojanja) *na vu/e !na(u iz razli/ito!ti i tolerancije) *na je tako:er !voj!tveno zajedni/ka u +rirodi1 na+reduju$i u !uradnji) Ti o!je$aji koji +ove$avaju +o!tojanje cjeline te/u iz nje i +une njezine velike zali,e !na(e i mira) Str+ljenje1 +onizno!t i +o-rtvovno!t !u !taze +rema +ro!vjetljenju) 2znad !ve(a1 ona tra-i !klad i !avr'eno!t)

Tamna Strana1 u u!+ored.i1 je !ila entro+ije i razaranja) ao! i .ije! ,rane nju1 i izvori !u njezine !na(e) Tamna Strana je dio +rirode - nije !voj!tveno zla1 ali zlo dolazi iz njezine nerazumno!ti1 njezine netolerancije1 i njezino( +omanjkanja kontrole) <vjer!ka i (ra.e-ljiva1 vladanje je njezin cilj) #emilo!rdno a(re!ivna i neo+ra'taju$a1 njezine +ri!ta'e !u !lije+i od +o,le+e i +o-ude za mo$i nad onima !la.ijima od nji,) Svjetla i Tamna Strana !e mani?e!tiraju na na/in kojim !u kori'tene> one !u jedno!tavno razli/ite inter+retacije jedno( !tanovi'ta +rirode1 i +o!toje u ravnote-i me:u!o.no i ! univerzumom) ao !a .ilo kojim !tanovi'tem -ivota i !mrti1 i Tamna Strana i Svjetla Strana !e me:u!o.no i!+re+li$u1 +otre.ne !u jedna dru(oj i o.likuju kozmi/ku ravnote-u) Va-na !tvar je iz.je(avanje o!je$aja mr-nje i (njeva koji +ozivaju Tamnu Stranu) oncentracijom je mo(u$e i$i dalje od -elja i o!je$aja1 i zato +o!tati vrlo mo$an u Svjetloj Strani Sile) Velike !tvari tada !u mo(u$e)

2. Povijest Jedija

Lekcija E: Povije!ne lokacije Jedija

Ambria - Pr!tenoliki1 +u!tinj!ki +lanet @m.ria je !mje'ten u !rcu Stenne!! +re!jeci'ta) 8ivotinj!ki !vijet na @m.riji uklju/uje krda !ta(a Bvr!ta jelenaC1 male (u'tere zvane neek!1 i neo.i/na zla !tvorenja !a Jezera #att,1 mje!ta !na-no( utjecaja Tamne Strane Sile) T,on1 Jedi maj!tor koji je -ivio +rije /etiri ti!u$e (odina1 na+ravio je !voj dom na @m.riji i +odu/avao nekoliko Jedija uklju/uju$i #omi Sunrider i Vultan *!! 3iluma) Arkania - @rkania je !vijet +rekriven tundrom u rudnicima dijamanata1 (dje rudari izvla/e dra(ulje veli/ine lu.enice iz kore +lanete) Fetiri ti!u$e (odina +rije1 Jedi maj!tor @rca o!novao je i!turenu .azu za Jedi vje-.anje u divljini @rkanije) 8ivotinj!ki -ivot na +laneti uklju/uje @rkanij!ko( zmaja i meduzu) Bortras - Joru! GA.aot,1 Jedi maj!tor1 ro:en je u (radu 0eit,ca! na +laneti 5ortra! 4DE3DEE2 +rije 2m+erija) Bpfassh - 4vo!truki +lanet !a !lo-enim !u!tavom mje!eca u 5+?a!!, !u!tavu1 !mje'ten kraj Prae!itlHna i Slui! Vana u Slui! !ektoru) <a vrijeme lon!ki, 0atova neki .+?a!!,i Tamni Jediji +roizveli !u +ro.leme +o cijelom !ektoru1 i Jedi odred Buklju/uju$i Joru! GA.aot,aC !e ?ormirao da im !e !u+ro!tavi) Jedan Tamni Jedi je u!+io +o.je$i !ve do 4a(o.a,a +rije !mrti) <.o( u!tanka1 mno(i 5+?a!!,i dana! ne vole Jedije ) 5+?a!!, je tako:er .io meta udari-i-ne!tani na+ada Veliko( @dmirala T,raIna i mje!to +oku'aja otmice Leiae *r(anae Solo) <a vrijeme +otra(e za 4elta

2zvorom1 Leia i 3inter analizirale !u izvje'taj o.avje'tajne !lu-.e iz 5+?a!!, !u!tava koji je !adr-avao +odatak da je <vjezdani 0azara/ G,imaera na @nc,oronu) Dagobah - #ekarto(ra?irana1 ma(lom +rekrivena mo/varna +laneta u 4a(o.a, !u!tavu1 4a(o.a, nema (radova ili na+redne te,nolo(ije +a i+ak vrvi raznolikim vr!tama -ivi, .i$a) Gu!ti !loj o.laka koji okru-uje +lanet ne mo-e !e +ro.iti !enzorima) 4a(o.a, je .io dom Jedi u/itelju =odi1 koji je +odu/avao i *.i-3an eno.ia i Luke SkHIalkera +rije !voje !mrti u JKK) (odini -ivota) 9no(o (odina +rije1 Tamni Jedi !a 5+?a!!,a izazvao je +ro.leme +o cijelom !ektoru +rije ne(o 'to je zau!tavljen na 4a(o.a,u1 +ret+o!tavljaju$i od =ode) Tamna '+ilja .lizu =odino( !tani'ta mo(la .i .iti tra( mo$i Tamno( Jedija1 i mo(u$e je da je !lu-ila kao 'tit =odi za vrijeme 2m+eratorove /i!tke +rotiv Jedija) Luke SkHIalker !e vratio na 4a(o.a, +et (odina nakon !mrti =ode i otkrio .rod!ki ure:aj za dozivanje koji je mo-da +ri+adao .+?a!!,i Tamnom Jediju) Dantooine - 9a!lina!to-+lavo-!me:i +lanet .ez indu!trij!ki, na!elja ili na+redne te,nolo(ije1 4antooine je odvojen od ve$ine (alakti/ko( +rometa) #je(ova +ovr'ina je +rekrivena !avanama lavander trave i 'ilja!ti, .l.a drve$a) Planet ima dva mje!eca i o.ilan -ivotinj!ki !vijet1 uklju/uju$i krda dlakavi, zvijeri1 jedno!tavna !tvorenja nalik na .alone1 i -ezla!te mu,e) Primitivna nomad!ka +lemena !e kre$u uzduo.ala1 iako je nji,ov .roj tako mali tako da je +lanet u .iti nena!eljen) Fetiri ti!u$e (odina +rije1 Jedi maj!tor Vodo-Sio!k 5aa! o!novao je o.u/ni centar me:u ru'evinama 4antooina1 (dje je +odu/avao LMar una i Gat,ar ratnike Gradoa i SHlvara) 9ilenija +o!lije1 4antooine je !lu-io kao (lavna .aza Po.unjeni/ko( Saveza) Prilikom +re!lu'avanja od !trane 2m+erija na <vijezdi Smrti1 Leia *r(ana je otkrila lokaciju .aze1 iako je .ila ve$ na+u'tena neko vrijeme) <a vrijeme rata izme:u #ove 0e+u.like i Veliko( @dmirala T,raIna1 @dmiral T,raIn je +lanirao +o!jet 4antooinu nakon in!+ekcije Narr?in i 4olomar o.rana) 4vije (odine +o!lije1 +ede!etak koloni!ta !a Lol S,a !u +remje'teni na +lanet !ve dok ni!u uni'teni od (ru+e @T-@T ,oda/a @dmirala 4aalae) Dathomir - Smje'ten u Quelli !ektoru1 4at,omir je !vijet male (ravitacije !a tri kontinenta1 velikim oceanom i /etiri mala mje!eca) Planet je +okriven razli/itim vr!tama terena1 uklju/uju$i +lanine1 +u!tinje1 (rimizne !avane i 'ume !a o!amde!etmetar!kim !ta.lima i lozama !a ,Iot,a .o.icama) 4omoroda/ki -ivot na 4at,omiru uklju/uje lete$e (mizavce1 !vinjolike (lodavce1 du(a/ke I,u??a crve1 .urra ri.e1 i !tra'ne rancore) Poluinteli(entni dvono-ni re+tili -ive u +u!tinji i zovu !e.e Plavim Pu!tinj!kim #arodom) Ljudi !u do'li da 4at,omir +rije !totina (odina kada je (ru+a ile(alni, +roizvo:a/a oru-ja +rotjerana na +lanet od Jedi Vitezova) #ekoliko (eneracija +o!lije1 lo+ov!ki Jedi +o imenu @llHa je tako:er +ro(nana na 4at,omir) @llHa je za+o/ela +ou/avati Silu !tanovnicima +lanete i njezinim +otomcima1 koji !u tako:er nau/ili da ukrote divlje rancore) Po!lije neko( vremena dva kilometra velika !vemir!ka Jedi akademija G,uAunt,or !e !ru'ila u jamu katrana na 4at,omiru1 i Jedi !na(e +o!lane da ju vrate !u od.ijene od vje'tica - ti, -en!ki, !tanovnika koje !u nau/ile da kori!te Silu) 0azli/iti klanovi vje'tica Bkao 'to !u Pjevaju$a Planina

BSin(in( 9ountainC1 9a,nita 0ijeka BNrenzied 0iverC i 9a(loviti Sla+ovi B9i!tH Nall!CC !u o!novani1 uklju/uju$i (ru+u koja je !lijedila Tamnu Stranu i nazivala !e #o$ne Se!tre B#i(,t!i!ter!C) 8ivot u klanovima !lijedio je model -en!ke dominacije1 (dje !e !a mu'karcima 'iroko +o!tu+alo kao +rema vla!ni'tvu i nije im .ilo do+u'teno !udjelovanje u va-nim odlukama) 2m+erijalne !na(e !u ka!nije kon!truirale or.italna .rodo(radili'ta i ka-njeni/ku koloniju na +ovr'ini) Slijede$i neu!+je, Garevo( +oku'aja da uni'ti Jedi enklavu na 5el!avi!u1 nekoliko dizajnera AGarevo( *kaA BALHe o? Pal+atineAC !u +remje'teni na kaznenu du-no!t na 4at,omir) #akon 'to je Gar !,vatio mo$ vo:e #o$ni, Se!tara1 Get,zerione1 naredio je uni'tenje !vi, zatvoreni/ki, .rodova !a or.ite da !+rije/i njezin odlazak !a +lanete) #a!ukani 2m+erijalci iz zatvora !u tada u.ijeni od Get,zerione i o!tali, #o$ni, Se!tara) Fetiri (odine nakon 5itke za Lndor1 Oan Solo je do.io +lanet 4at,omir u i(ri !a.acc !a vi!okim ulozima od 0atno( (o!+odara *mo((e1 koja je tvrdila da je u vla!ni'tvu njezine o.itelji (eneracijama) Oanove avanture na +laneti rezultirale !u uni'tenjem #o$ni, Se!tara i !na(a 0atno( (o!+odara <!inje) 4evetnae!t (odina nakon Lndora1 novi red #o$ni, Se!tara !mje'teni, u Velikom anjonu +ojavio !e na 4at,omiru) Taj klan1 u !avezni'tvu !a 2m+erijem1 i o!novan od 5raki!!a1 .iv'e( u/enika Lukea SkHIalkera1 +o!tu+ao je !a mu'karcima kao jednakima i +o!lao je !voje naj.olje u/enike Sile da !e +odu/avaju u 2m+erijalnoj S,adoI Ben() !,adoIP!jenaC @kademiji) Deneba - Grveni +lanet 4ene.a je .ilo mje!to !u!reta ti!u$e Jedi vitezova i maj!tora na +lanini 9ount 9eru +rije /etiri ti!u$e (odina) <emlja koja okru-uje '+ilja!to +odru/je +lanine 9ount 9eru i o.li-nju !vemir!ku luku 9eru1 je +okrivena vi!okom te/nom travom) <a vrijeme to( !u!reta Jedija1 koji !u +reuzeli od(ovorno!t /uvanja Gore !u!tava1 ra!+ravljali !u o +ro.lemu rat,ovo( +reuzimanja Tetan !u!tava i neu!+je,u JediD0e+u.li/ke mi!ije za !+a! oro! 9ajora) Ulic Qel-4roma najavio je !voje namjere da !e +ridru-i rat,u da .i nau/io nji,ove tajne) a!niji na+ad ratno( droida1 +lanirano( od rat,a1 rezultirao je !mr$u Jedi 9aj!tora @rcae) Dxun - 4Mun1 jedan od /etiri mje!eca koja !u or.itirala oko +lanete *nderon1 je dom .ez.rojnim krvo-ednim mon!trumima) <.o( 4Munove ne+ravilne or.ite1 nekoliko !tvorenja je u!+jelo mi(rirati na +ovr'inu *nderona +rije mno(o (odina za vrijeme kratko( +erioda u kojem !u !e atmo!?ere dvaju !vjetova +re!jekle) Prije /etiri ti!u$e (odina1 nakon 'to je raljica @manda od 2ziza +ora-ena od Jedija1 !tanovnici *nderona !a(radili !u 9andalor!ku -eljeznu (ro.nicu na 4Munu da /uvaju o!tatke kraljice i Tamno( Jedija Nreedon #adda) LMar un je ka!nije +o!jetio (ro.nicu1 (dje mu je #addov du, +omo(ao da otkrije neke !krivene Sit, ma(i/ne !vitke) Endor - Smje'ten u 9oddell !ektoru1 'um!ki mje!ec Lndora Bnazvan jo' i Sveti'ni 9je!ec - SanctuarH 9oonC je umjeren1 (u!to +o'umljeni !vijet) 9je!e/ev ni!ki na(i. o!i i +ravilna or.ita nje(ovo( +linovito( diva1 +rvo.itno +oma-u u o!i(uranju u(odne klime +o(odne za nje(ove mno(e doma$e -ivotne o.like1 uklju/uju$i Lndor!ko( +onija1 Lndor!ko( vet,ira+tora i +rimitivne LIoke) LIoki +rave !voja zajedni/ka !tani'ta vi!oko u drve$u1 koja !u !matrana du,ovnim /uvarima LIoka i

mo(u do!e$i vi!inu od 3KK metara) Glaz.a i(ra va-nu ulo(u u kulturi LIoka1 i !vako +leme ima 'amana koji tuma/i mi!ti/ne znakove) Prirodni ne+rijatelji LIoka !u velika ,umanoidna !tvorenja zvana GoraM1 koja tra-e !ta.la !a !tani'tima LIoka dovoljno ni!kim da i, mo(u do,vatiti) *!tali (ra.e-ljivci na 'um!kom mje!ecu !u mno(o.rojni1 ali +rvo.itno no$ni) Lndor je iza.ran kao kon!trukcij!ko mje!to za dru(u <vijezdu Smrti B4eat, StarC1 i 2m+erijalna .aza je o!novana na +ovr'ini da !tvara za'titni 'tit za or.italnu .or.enu !tanicu) Su+eroru-je i ve$ina 2m+erijalne ?lote je ka!nije uni'teno u1 kako je !ada znano1 5itki za Lndor Bili 5itki kod LndoraC) *.lak ener(ije Tamne Strane B.oravi'ni e?ekt 2m+eratoreve +rve !mrtiC je !ada !mje'ten u or.iti oko Lndora na mje!tu to( uni'tenja) T,rom Loro1 vo:a +okreta ot+ora na Gil+aru1 +omo(ao je o!lo.oditi 2m+erijalnu .azu na Lndoru i !+a!iti -ivot jedno( 3ookiee zaro.ljenika) apes !onzor"ij - 9a(lica !a %3 zvijezde i %3 na!tanjene +lanete1 Oa+e! onzorcij je !taro i vrlo .o(ato dru'tvo koje nije imalo (otovo nikakvi, kontakata !a o!tatkom (alak!ije 3KKK (odina) #a!eljeno je ti!u$ama (odina +rije od jedne (ru+e +irata zvane Lorell Ja,a/i1 koji !u otimali +relije+e -ene od !voji, -rtava da i, !lu-e kao !u+ru(e) 9u'ki +otomci na!tavili !u da !lu-e kao +irati (eneracijama1 !ve dok nji,ove !na(e ni!u eliminirane od !trane Jedi Vitezova) Tada !u -ene +reuzele kontrolu nad ma(licom1 i za+o/eo je na!ljedni naziv vo:e - raljica 9ajka) Prva raljica 9ajka je za+o/ela kon!trukciju <vjezdano( 4oma BStar OomeC1 o(romno( !vemir!ko( .roda nalik na dvorac1 +rije /etiri ti!u$e (odina) Svijetovi Oa+e! ma(lice uklju/uju @ra.ant,1 G,aru.a,1 4reena1 Gallinore1 0e.oam1 Sela.1 Tere+,on1 Ut1 i Oa+e! oko koje(a or.itira !edam mje!eca) U/e!tali !u!reti !a +iratima do(a:aju !e na (ranicama ma(lice1 djelomi/no z.o( to(a 'to !e mno(i mladi Oa+anci okre$u +irat!tvu kao izrazi +o.une) Oa+an!ke mornari/ke !na(e uklju/uju !tra'no( 5or.eno( <maja B5attle 4ra(onC i nove Oa+an!ke .or.ene kr!tarice kla!e #ova) raljica 9ajka TaAa G,ume +rekinula je du(u izolaciju Oa+e!a kada je +onudila !ina1 Princa 2!oldera1 Leiai *r(ani za !u+ru(a) 2!older je ka!nije o-enio Teneniel 4jo od 4at,omira1 koja je rodila k$er1 Tenel a) !amparas - Jedi 9aj!tor Joru! GA5aot, +o,a:ao je centar za Jedi o.uku na am+ara!u dvije (odine1 od 2DE"DJK do QD33DQQ +rije 2m+erija) !oros #ajor - Jedna od !edam +laneta u Teta !u!tavu1 oro! 9ajor .ila je +o!ljednja +laneta koja !e odu+irala .rutalnom +odjarmljivanju !u!tava od !trane rat,a) Vo:e rat,a1 vo:ene Satal etom i @leemaom1 oda!lali !u !totine ko+neni, tru+a na +lanet i !uko.ili !e !a udru-enim 0e+u.li/kimDJedi !vemir!kim !na(ama u oro! 9ajor or.iti) 5rodovi 0e+u.like .ili !u te'ko o'te$eni u .itki i +rimorani na +ovla/enje) !orriban - Skriveni !vijet1 orri.an1 dr-i mumi?icirane o!tatke mno(i, Sit, (o!+odara unutar o(romni, ,ramova !mje'teni, u du.okoj dolini) Vanj!ki ,ram!ki +ro!tor /uvan je ljud!kim ko!turima1 aktiviranim kom.inacijom !trojeva i Sit, ma(ije) Unutar ,ramova .io je o(roman kri!tal1 koji je dr-ao u,va$ene du'e Jedi

maj!tora koji !u !e u!udili !u+ro!taviti Sit,u) LMar un +o!jetio je orri.an da nau/i tajne Sit,a i .io je mu/en od du,a Nreedon #adda) #add je uni'tio kri!tal i +u!tio !tvorenja-/uvare na una1 koji !e na+o!ljetku +redao Tamnoj Strani Sile) #andalore susta$ - 9andalore !u!tav je .io dom ratni/ke ra!e 9andalora1 koji !u uni'tili 2tullan ra!u nekoliko (odina !totina (odina +rije) <a vrijeme lon!ki, 0atova1 (ru+a ratnika iz !u!tava .ila je +ora-ena od Jedi Vitezova) <lo(la!ni lovac na (lave 5o.a Nett no!i oklo+no odjelo !li/no onome koji !u no!ili mandalor!ki ratnici) 9andalor!ka .or.ena o+rema je dizajnirana tako da ?unkcionira !a 02 jedinicama1 mandalor!ki zatvor!ki .rodovi !a(ra:eni !u da o(rani/e Jedije1 a Nreedon #addova (ro.nica na 4Munu kon!truirana je od mandalor!ko( /elika) #%rkr - 2ako je 9Hrkr .io na!eljen 3KK (odina i tako:er .io vrlo unutar (ranica Stare 0e+u.like1 i Stara 0e+u.lika i Jedi !u uvijek iz.je(avali +lanet) ao rezultat1 9Hrkr je virtualno ne+oznat !vim (ra:anima Galak!ije1 !a izuzetkom krijum/ara i o!tali, kr'itelja zakona) Povije!na ne!klono!t Jedija je +o!tojala z.o( jedno( od 9Hrkrovi, doma$i, -ivotni, o.lika1 !tanovnika drve$a - H!alamira) =!alamir je u!avr'io o.ram.eni me,anizam koji je od.ijao Silu od !e.e u za'titnom mje,uru1 i mno(i H!alamiri !ku+ljeni zajedno mo(li !u !tvoriti o(roman +ro!tor u kojem Sila nije +o!tojala) 4ru(a -ivotinja !a 9Hrkra1 (ra.e-ljivi vorn!kr1 kori!ti Silu kao +omo$ u lovu i +ra$enju +lijena) Vi!oki !adr-aj metala u drve$u 9Hrkra /ini !enzor!ka o/itavanja ne+ouzdanima1 koji je jedan od razlo(a za'to je krijum/ar Talon arrde !a(radio za+ovjednu .azu du.oko u za+adnom dijelu Velike Sjeverne Rume) Ta .aza +reuzeta je !a !na(ama Veliko( @dmirala T,raIna nakon 'to je arrde +omo(ao Luke SkHIalkeru u .ije(u iz OHllHard GitHa1 (lavno( +o+ulacij!ko( centra 9Hrkra) 9Hrkr je !mje'ten oko 3"K !vjetlo!ni, (odina od +lanete 3aHland) *od 5nar1 +et ti!u$a (odina !tar Jedi 9aj!tor1 .io je /lan #etia - vr!te koja je evoluirala iz drve$a na 9Hrkru) &nderon - *nderon1 u tri-+lanetnom !u!tavu i!to( imena1 kru-i oko -uto( !unca i ima /etiri mje!eca !a 'iroko +romjenljivim or.itama) #aj.li-i mje!ec1 4Mun1 dom je mno(im krvo-ednim !tvorenjima koja !u mo(la mi(rirati na +ovr'inu *nderona +rije mno(o (odina1 za vrijeme kratko( +erioda kada !u !e atmo!?ere dvaju !vjetova me:u!o.no +rekla+ale) Ljud!ki !tanovnici *nderona u!avr'ili !u o.rane +rotiv zvijeri1 koje !u kulminirale u o(romno zazidanom (radu 2zizu) Prije /etiri ti!u$e (odina Tamni Jedi Nreedon #add done!ao je mo$ Sit,a na *nderon1 i oni koji !u !e !u+ro!tavili .ili !u .acani u divljinu (dje !u neki u!+jeli +re-ivjeti i ukrotiti zvijeri 4Muna) Stotine ti, Aja,a/a zvijeriA o!novali !u !voja kraljev!tva u divljini1 ne+re!tano !e .ore$i da +reuzmu 2ziz) Prije oko 44K2 (odina +rvi +ut je *nderon do'ao u kontakt !a Starom 0e+u.likom1 i dvije (odine +o!lije dele(acija Jedija .ila je +o!lana da u!+o!tavi mir izme:u Ja,a/a <vijeri i raljice @mandae od 2ziza) #akon !mrti raljice @mandae1 njezina k$i Galia +reuzela je tron) a!niji u!+on !ljed.enika Nreedon #adda !+rije/ili !u Jediji) Satal eto i nje(ova ro:akinja @leema1 /lanovi Tetan!ko( kraljev!ko( dru'tva1 do+utovali !u na *nderon da nau/e tajne Sit, ma(ije1 'to je vodilo nji,ovom !tvaranju rat, (ru+acije i +oliti/ko( +reuzimanja Teta

!u!tava) Prate$i u!+on #addovi, !ljed.enika1 +rivremena Jedi i!turena .aza !a(ra:ena je na *nderonu od o!tataka #addovo( +ra!taro( zvjezdano( .roda) 4oma$i -ivot na +laneti uklju/uje !mrtono!nu zmajevu +ticu) &ssus - *!!u!1 !mje'ten u @de(a !u!tavu Bjedan od 'e!t +reo!tali, @uril !u!tavaC1 or.itira zvijezdane .lizance u +utanji o.lika .roja o!am) To je .ilo va-no Jedi u+ori'te i u/eni/ki centar u +radavna vremena1 i +o!toje !+ekulacije da je 0ed Jedi Vitezova na!tao na toj +laneti) *!!u! je nekada .io +okriven mno(im (radovima1 i +lanin!ki lanac .io je !mje'ten .lizu !vemir!ke luke no!!) Strme !trane kanjona !u jo' uvijek +rekrivene !lo-enim muralima1 a atmo!?era +lanete je na.ijena !a +ovremenim elektri/nim olujama) Prije oko 4KKK (odina !vi (radovi *!!u!a na+u'teni !u za vrijeme Veliko( Sit, 0ata) =!anna1 +leme ratni/ki, 'amana koji kori!te Silu da vodi nji,ova +rimitivna oru-ja1 +reuzeli !u +re.ivali'te na *!!u!u nakon nje(ovo( na+u'tanja) EKKKK (odina !tara !vjetlo!na !a.lja dana Leiai *r(anai Solo od Vima-4a-5odae1 otkrivena je QKK (odina +rije u ar,eolo'kim i!ko+inama na *!!u!u) Luke SkHIalker +o!jetio je !u,i1 +je'/ani dio +lanete za vrijeme +onovne +ojave 2m+eratora i otkrio +leme =!anna1 drevnu Jedi knji-nicu i trezor !vjetlo!ni, !a.lji !kriveni, i!+od korijenja #eti Jedi 9aj!tora *od 5nara) <a vrijeme odla!ka SkHIalkera1 #ova 0e+u.lika +lanirala je !lanje tima za i!ko+avanje da i!tra-i ru'evine *!!u!a) Trinae!t (odina ka!nije1 za vrijeme tajne mi!ije na 5or(o Prime1 SkHIalker i Tenel a !u tvrdili da im tre.aju dra(ulji !a Goru!canta da otvore za+e/a$eni trezor .la(a !mje'teno( na *!!u!u) &ttethan susta$ - #eema1 k$i Jedija Vima-4a-5odae1 !maknuta je u *ttet,an !u!tavu z.o( +oku'aja da kori!ti Tamnu Stranu Sile +rotiv !u+ru(a1 ottet,an!ko( ratno( (o!+odara) *ttet,an !u!tav .io je vladaju$i !u!tav car!tva od dvanae!t !u!tava1 !mje'teni, na udaljenom +erimetru Galak!ije) #eema je -rtvovana kao ,rana rancorima koji divlje lutaju 'umama *ttet,ana) 'eboam - Gru.1 rijetko na!eljen !vijet u Oa+e! ma(lici1 0e.oam je nekada !lu-io kao !kriveno mje!to i navodna lokacija vje-.ali'no( centra za (ru+u od +ede!etak Jedi vitezova) #akon jedne (odine vitezovi !u .ili otkriveni od 4art, Vadera i (ru+e Tamni, Jedija1 koji !u i, u.ili i za+e/atili u drevnim ru'evinama 0e.oama) Shado( )eng. shado(*sjena+ Akademija - Toru!no o.likovana !vemir!ka !tanica !mje'tena .lizu Galakti/ke Jez(re BGoreC1 +okrivena !a oru-jima i za'ti$ena ?unkcionalnim ure:ajem za +rikrivanje) S,adoI @kademija1 !+o!o.na za ,i+er+ro!torna +utovanja1 mo-e !e +remje!titi na novu lokaciju u trenu) Sa(ra:ena u !vr,u .rze o.uke Jedija u Tamnoj Strani Sili1 !tanica je AkrutaA i jedno!tavna1 !a !tro(im !+atran!kim !tudent!kim !mje'tajima1 .ravama na !vakim vratima i vremen!kim zvonima koja .ilje-e !vaku /etvrtinu !ata) 5raki!!1 .iv'i !tudent Lukea SkHIalkera1 u+ravlja @kademijom uz +omo$ #o$ne Se!tre1 Tamit, ai) 0azli/iti dijelovi S,adoI @kademije uklju/uju !leti'te1 veliku !o.u za !a!tanke1 ,olo(ra?!ku dvoranu za o.uku1 i 5raki!!ov +rivatni ured) Gijela !tanica je A+ro'aranaA !a lan/anoreaktivnim ek!+lozivima1 namje'teni, da detoniraju ako je novi vo:a 2m+erije

nezadovoljan !a 5raki!!ovim na+retkom) Po!ljedi/no1 5raki!!u nije do+u'teno da nikada na+u!ti !tanicu) ,atooine - Gru.a1 +u!tinj!ka +laneta koja or.itira oko dvojni, zvijezda u *uter 0imu1 Tatooine je daleko od (alakti/ki, (lavni, +uteva B.lizu 0Hlot, !u!tavaC i i(norirana od (otovo !vako(a) GE i G21 zvijezde !u!tava1 odno!e !e na Tatoo 2 i Tatoo 221 i oko +lanete or.itiraju dva mje!eca) 4vije domoroda/ke !trane vr!te na Tatooineu !u nametljivi JaIe i okrutni Tu!ken 0aideri1 /e!to jo' zvani Pje'/ani Ljudi) Jedi Vitez 4ace 4iat,1 koji je -ivio +rije /etiri ti!u$e (odina1 .io je rodom !a Tatooinea) 9ilenij ka!nije1 Jedi Vitez *.i-3an eno.i do'ao je na +u!tinj!ku +lanetu da !mje!ti malo dijete1 Lukea SkHIalkera1 .rizi eno.ievom .ratu *Ienu Lar!u i nje(ovoj -eni 5eru) #ekoliko (odina ka!nije nakon to(a1 +oruka +rinceze Leie *r(ane od @lderaana1 /iji je .rod .io u,va$en iznad Tatooinea1 +omo(la je izvu$i eno.ija iz nje(ovo( -ivota kao +u!tinjaka kraj 9ora 4ina i uklju/iti u !lu-.u Saveza) *dma, nakon 5itke kod Lndora1 Luke SkHIalker i nje(ovi +rijatelji vratili !u !e na Tatooine da o!lo.ode Oana Sola iz +ala/e Ja..a t,e Outta1 'to je rezultiralo !mr$u to( (o!+odara kriminala) ,eta susta$ )Empress ,eta susta$+ - Su!tav od !edam +laneta !a rudnicima kar.onita1 uklju/uju$i irrek i oro! 9ajor1 nazvan +o -en!kom ratnom (o!+odaru koja je o!vojila !u!tav za vrijeme rani, dana !vemir!ki, +utovanja) Sirovi kar.onit +roizveden je u rudnicima Teta1 vitalni je !a!tojak u kon!trukciji ,i+er+o(ona) raljev!ki +otomci Garice Tetae vladaju !u!tavom1 dijele$i mo$ i +ro?it !a vo:ama utjecajno( ar.onit Ge,a) Prije /etiri ti!u$e (odina1 +rivile(irani !inovi i k$eri Tetan kraljev!tva za+o/eli !u !a ek!+erimentiranjem Tamne Strane Sile1 u+oznati, od kraljev!ki, na!ljednika Satal etoa i @leemae) *ni !u o!novali (ru+u znanu kao rat,1 koja je kori!tila Sit, ma(iju i vojnu !ilu da .rzo o!voje !u!tav) Javna !maknu$a +o.unjeni, rudara kar.onita odr-avala !u !e na !redi'njoj tr-nici vladaju$e( Tetan!ko( (rada Ginna(ara) rat, je uzeo +re.ivali'te u -eljeznoj citadeli Ginna(ara1 koja je !adr-avala unutarnji (rad i .o(atu +ala/u unutar !voji, zidina) 2!+od citadele nalazile !u !e +odzemne tamnice i o(romne !+ilje1 (dje je rat, dr-ao +oliti/ke zaro.ljenike) Jedi Vitez Ulic Qel-4roma1 nakon tetan!ko( na+ada Jedi !a.ora na 4ene.u1 do+utovao je u Ginna(ar da nau/i tajne Tamne Strane rat,a) Jedi juri'ni odred je ka!nije +oku'ao da izvu/e Qel-4romau iz -eljezne citadele1 ali on je inzi!tirao na o!tanku u Ginna(aru) -jun - Planet Vjun !adr-i 5a!t 4vorac1 jednom +rivatno uto/i'te 4art, Vadera1 a ka!nije !jedi'te 2m+eratorovi, Tamni, Jedija) Planeta je 'i.ana ki!elom1 (oru$om ki'om1 i niti jedan .iljni -ivot ne mo-e +re-ivjeti na nje(ovoj o(oljenoj +ovr'ini) am Solu!ar !lu-io je kao ratnik Tamne Strane na Vjunu1 +rije ne(o 'to (a je Luke SkHIalker vratio na Svjetlu Stranu na #e!+i!u V222) .app%h sektor - Jedi 9aj!tora Joru!a GA5aot,a imenovao je am.a!adorom Sa++H, !ektora Senat QD2ED%2 +rije 2m+erija)

/a$in 0 - Fetvrti mje!ec +lanete =avin1 dom je ,ramovima i ru'evnim z(radama !ada ne!tale 9a!!a!!i ra!e1 i nekada je !lu-io kao (lavna .aza Po.unjeni/ko( Saveza) 9je!ec je +okriven divljim1 velikim nei!tra-enim d-un(lama !a!tavljeni, od vi!oki, 9a!!a!!i drve$a) Prije vi'e od /etiri ti!u$e (odina Sit, ma( #a(a SadoI1 +od !mrtnom kaznom trenutno( Sit, Go!+odara1 doletio je na =avin 4 !a !vojim !ljed.enicima (dje je mo(ao !lo.odno vje-.ati alkemiju Tamne Strane na miru) SadoI je !akrio !voj zvjezdani .rod i alkemij!ku o+remu i!+od Sit, Orama od Vatre) SadoIa alkemija +omo(la je u !tvaranju mno(i, mon!truma1 uklju/uju$i ratni/ku ra!u zvanu 9a!!a!!i1 na+ravljeni, da /uvaju SadoIo na!lje:e na =avinu 4) 9a!!a!!i1 mutirani +otomci drevni, Sit,a1 +o!te+eno !u nazadovali u +rimitivne1 ali o+a!ne ljude1 kori!te$i Tamnu Stranu da +ove$aju !voja ar,ai/na oru-ja) ada je Tamni Jedi LMar un !ti(ao na =avin 41 +okorio je 9a!!a!!ie i natjerao i, da !a(rade nove ,ramove kao -ari'ne to/ke Sit, mo$i) ada je ujedinjena (ru+a Jedija +oku'ala da i, zau!tavi1 rezultiraju$a .itka uzrokovala je uni'tenje ve$ine mje!e/evi, d-un(la i !mrt +reo!tali, 9a!!a!!ia - un je .io natjeran da zaro.i !voj du, unutar ,ramova da .i +re-ivio) Ti!u$ama (odina ka!nije1 Savez je !a(radio (lavnu .azu unutar na+u'teni, ,ramova) Prva 2m+erijalna <vijezda Smrti uni'tena je Bu1 'to je dana! +oznato1 5ici za =avinC kada je +oku'ala da (a:a !u+erla!erom =avin 4) <a vrijeme .itke1 im+erijalni +ilot Qorl !ru'io je !voj o'te$eni T2L lovac u d-un(lama mje!eca uzaludno o/ekuju$i !+a!) Po.unjeni/ka .aza nakon to(a je na+u'tena1 ali Veliki Oram je i!kori'ten jedanae!t (odina ka!nije kao lokacija Luke SkHIalkerove Jedi @kademije) Piramidalni Veliki Oram le-i izme:u dvije 'iroke rijeke i .lizu ru'evinama Pala/e 3oolamandera) Vr, Orama !adr-i +romatra/nicu1 a i!+od nje je (olema (lavna +rijemna dvorana) 2!+od dvorane !u razine za !tanovanje1 a +rizemlje !adr-i omunikacij!ki Gentar1 zajedni/ke +ro!torije i .iv'u Savezni/ku 0atnu So.u) Oram!ki ,an(ari !u !mje'teni +od zemljom) Nlora =avina 4 !adr-i ne.ula or,ideje1 +a+erja!tu +a+rat i +lavoli!ne (rmove) Uro:eni/ki -ivot u d-un(lama =avina 4 uklju/uje dru'tvene Bi je!tiveC Ioolamandere1 !luzave da-devnjake1 lju.i/a!te !kakavi/a!te +auke1 +irana kukce1 (u'terolike rakove1 'a+taju$e +tice1 runHi+ krzna'e1 kri!talne zmije1 zde+a!te (u'tere1 (ra.e-ljive !tintarile1 'e!tono-ne kljova!te zvijeri !a o/ima na ticalima1 i lete$e dvo(lave (mazove !tvorene za vrijeme LMar una) Vr, !tranice