You are on page 1of 24

Lm th no bn hc ting Anh? Ti sao bn mun hc ting Anh? Cch hiu qu nht hc ting Anh l g ? Ti sao l ting Anh n!

!n quan t"ng? Lm th no l n# quan t"ng $%i bn? Ting Anh hin na& l ng'n ng( ")ng "*i nht t"!n th gi%i+ n# ch, -ng sau ting .uan Thoi $/ s l01ng ng02i # n#i chu&n $%i n#+ nh0ng 3h'ng ai snh 345 $/ s l01ng ng02i hc n#6 7'm na& l ng'n ng( ch8nh 01c s9 :;ng t"!n <o"l: <i:= <=b+ t"ong l>nh $?c ch8nh t"4 $ 3inh :oanh6 @# thAm ch8 cBn t"C thnh ng'n ng( cDa $En h#a 5o5 hin na&6 F $A&+ c#+ t'i chGc chGn ngh> "Hng hc ting Anh l "t quan t"ng6 T"ong 3hi ting Anh c# th 3h'ng 5hi l m)t s l01ng l%n cDa cc :iIn gi nh0 ting n# $Jn cBn 5hK bin hLn $ C M& Nt tOm quan t"ng cDa n#6 .uan T"ung .uc hOu nh0 3h'ng n#i chu&n b!n ngoi c)ng Png T"ung .uc+ tu& nhi!n C nhi/u 3hu $?c cDa th gi%i m ting Anh 3h'ng 5hi l ng'n ng( mQ R+ $Jn cBn s9 :;ng ")ng "*i $ t8ch h15 t"ong cc ch0Lng t" nh o to cDa cL sC gio :;c6 S nhi/u quc gia Tala&sia+ $8 :;+ nLi c# cc nh#m :Mn t)c 3hc nhau $%i ng'n ng( cDa "i!ng m nh+ Ting Anh 01c s9 :;ng nh0 m)t 5h0Lng tin th'ng tin li!n lc gi(a tt c chUng6 F $A&+ chUng ta th& "Hng tOm quan t"ng cDa ting Anh 3h'ng nHm C s l01ng nh(ng ng02i m n#i chu&n $%i n# nh0ng t"ong cch chUng ta s9 :;ng n#6 7'm na& nh h0Cng cDa 7oa VW t"!n th gi%i th'ng tin l chi 5hi+ ting Anh+ l ting mQ R cDa h+ i/u n& cXng Ung i $%i Anh6 Ym nhc $ cc loi 5h0Lng tin t"u&/n th'ng m i "a 3hZi hai n0%c n& 01c 5ht s#ng t"!n ton th gi%i6 7Ou ht cc ng'i sao nhc 5o5 thu Mm album ting Anh l%n nht th gi%i+ 01c chLi $ &!u cOu t"ong tt c cc g#c cDa t"i t6 7*& t0Cng t01ng cm th& bi "i $ nhOm lJn 3hi bn ngh= m)t bi ht t"!n i 5ht thanh+ bn 3h'ng bit nh(ng g ang 01c n#i bCi $ bn * 3h'ng bAn tMm hc ting Anh $ tt c [ung quanh bn 5hOn cBn li cDa th gi%i ang ht th=o6 F%i th gi%i /u h0%ng t%i ton cOu h#a 3inh t i/u quan t"ng l ting Anh 01c ging :& $ hiu [ung quanh th gi%i con ng02i th'ng th02ng c# th th=o 345 $%i cc $n / th gi%i6 Anh hin ang 01c coi l ng'n ng( 5hK qut+ i/u n& m)t m nh n!n thu&t 5h;c chUng ta $/ tOm quan t"ng cDa n# t"ong cu)c sng cDa chUng t'i6 @# l ng'n ng( ch8nh 01c s9 :;ng t"!n mng \nt="n=t+ t"ong # c# t"ong thA5 3] $^a qua t"C thnh c'ng c; chD &u $ quan t"ng t"ong cch chUng ta t"u& cA5 th'ng tin+ giao :4ch tin hnh 3inh :oanh $ giao ti5 n#i chung6 7*& t0Cng t01ng 3h'ng c# 3h nEng hiu ting Anh t"ong 3hi tin hnh m)t cu)c t m 3im t"!n l4ch s9 cDa n0%c T_ ch`ng hn+ ton b) m;c 8ch cDa bn sa b4 nh bi $ hOu ht l4ch s9 sa 01c $it bHng ting Anh6 @ga& c ng'n ng( m& t8nh 01c :?a t"!n ng'n ng( ting Anh $ tt c cc bcL cDa int="n=t :?a t"!n bng ch( ci ting Anh6 T"ong th gi%i ng& na& 3h'ng c# 8t nht m)t s? hiu bit Ln gin hoNc 3in th-c $/ ng'n ng( ting Anh sa li m)t 3hu&t tAt ng 36

Ting Anh * t"C thnh quan t"ng i $%i cch chUng ta t0Lng tc $%i nh(ng ng02i 3hc nhau t"!n th gi%i+ 3h'ng c# 3h nEng giao ti5 bHng ting Anh 5 Nt nh(ng g :02ng nh0 c# nh(ng hn ch ng g2m $%i chUng t'i6 F%i ting Anh chUng t'i c# th lm cOu ni $En h#a+ 3inh t+ $ thAm ch8 c nh(ng 3hong t"ng [* h)i+ lOn l01t chUng t'i c# th hiu "d hLn $ ch4u ?ng nhau6 eo # n# 3h'ng ch, l quan t"ng nh0ng t"ong th?c t quan t"ng l ng'n ng( ting Anh 01c hc cDa tt c cc c nhMn6 ThuAn l1i cho cu)c sng 3f tUc [ g Png6 Vhi bn sng t"ong m)t 3f tUc [+ thAt 3h# c' Ln6 Lu'n c# m)t ng02i no # i chLi C hnh lang t m 3im m)t cu)c t"B chu&n thMn thin6 Cc t"02ng i hc c# th l l%n $ ng s1+ $ sng t"ong m)t 3f tUc [ l m)t cL h)i :I :ng gN5 gh mi ng02i6 Cho tMn sinh $i!n nh(ng ng02i :I b4 nii nh% nh+ 01c s? Png t m th& t"ong m)t 3f tUc [ c# th lm cho s? chu&n Ki t^ nh :I :ng hLn6 g T? :o6 T)t s sinh $i!n i hc 3h'ng quan tMm sng $%i cha mQ cDa h6 F m)t s lm6 Vhi bn ang sng [a nh+ cha mQ cDa bn sa c# m)t ton b) "t nhi/u 8t n#i t"ong cu)c sng hng ng& cDa bn j $ nhi/u sinh $i!n+ # l 5hn 3hCi6 g kLn gin6 lng t"ong m)t 3f tUc [ l :I :ng hLn nhi/u so $%i sng t"ong m)t cEn h)6 Vh'ng c# h#a Ln hng thng t" ti/n+ ngoi t"^ c# la in thoi :i )ng $ t"u&/n h nh c56 mn 3h'ng 5hi lo lGng $/ $ic mua c9a hng t5 h#a $ lm cho b(a En cDa "i!ng bn+ $ c# 3h'ng gian 8t hLn lm sch6 g l? tin l1i6 Cm th& nh0 lEn "a 3hZi gi02ng lUc nopq n rsoss am l%5 hc cDa bn? Vh'ng c# $n / nu bn sng t"ong 3hu'n $i!n t"02ngt mn c# th i b) C 3hG5 mi nLi m bn cOn 5hi i $ 3h'ng 5hi i 5h# $%i nh(ng 5h-c t5 cDa b*i Au [= $ i li6 g u"==bi=s6 T)t s 5hBng 3f tUc [ i 3vm $%i c5 miIn 5h8+ t"u& cA5 \nt="n=t tc ) cao+ $ Nc qu&/n 3hc6 g V_ nEng giao ti56 Cu)c sng 3f tUc [ l m)t 3h#a hc s;5 K t"ong 3_ nEng giao ti56 mn cOn 5hi hc cch c# 01c cwng $%i ng02i bn cwng 5hBng cDa bn $ nh(ng ng02i t"ong hnh lang cDa bn6 7=c3+ sau 3hi sng C gOn tt c nh(ng ng02i n&+ sng chung $%i m)t ng02i 5hi ngJu hoNc m)t ng& no # c# $R :I :ng6 g Cc 3inh nghim O& D t"ong 3hu'n $i!n t"02ng6 @hi/u sinh $i!n th8ch sng t"ong 3f tUc [ cho m)t hoNc hai nEm bCi $ n# lm cho h cm th& m)t 5hOn cDa cu)c sng i hc6 g uun6 lng t"ong m)t 3f tUc [ c# th l m)t $; nKt mt l1i cho cu)c sng 3f tUc [ g Thiu s? "i!ng t06 kPng hnh li!n t;c chGc chGn c# th c# nh01c im cDa n#+ c; th l 666 Png hnh li!n t;ct ThAt 3h# c' Ln 3hi bn ang sng t"ong m)t 3f tUc [+ nh0ng sau # m)t lOn n(a+ n# cXng 3h# c# th 01c m)t m nh6 g [ung )t bn cwng 5hBng6 Chia sR m)t cEn 5hBng nhZ $%i m)t ng02i l j Mm thanh nh0 m)t cLn c m)ng ti/m nEng? T)t s 3inh nghim bn cwng 5hBng l tPi t hLn nh(ng ng02i 3hc+ nh0ng hOu ht cc sinh $i!n t m 3inh nghim n& 5hi c# 8t nht 5hOn no 3h# 3hEn6 g Pn6 7& $ng bn l m)t ng02i ngD Mm thanh+ bCi $ i/u n& c# th nhAn 01c 3h l%n ti poss $o cui tuOnt g k# l -a t"R qui [ung hnh lang6 Cu)c sng 3f tUc [ l m)t cL h)i tu&t $2i gN5 gh mi ng02i+ nh0ng chUng 3h'ng 5hi l tt c sa l nh(ng ng02i bn mun gN56 g V4ch6 F $A&+j$j 01c hQn hB nh0 $A& $ nh0 $A&+ nh0ng sau # h chia ta& $ bM&

gi2 ci $ nh0 $A& l hQn hB ci $ cDa c?u ng02i bn tt nht l ng02i+ nh0+ si!u i!n $ t"Ut hLn tt c uac=boo3+ # l lm ci $ i!n 666 bn c# 01c f t0Cng6 .u nhi/u ng02i+ m)t 3h'ng gian qu nhZ+ qu nhi/u 5him t"u&/n h nh6 g Cc 3 hoch b(a En6 7Ou ht cc h15 Png 3f tUc [ &!u cOu bn mua m)t 3 hoch b(a En t"ong 3hu'n $i!n t"02ng6 kM& l m)t ton b) "t nhi/u thuAn tin hLn lm cho b(a En cDa "i!ng bn+ nh0ng n# c# ngh>a l m)t axyul nhi/u b(a En cEng tin "Hng c# th 8t hLn hoNc ngon bK :0hng 66 Th'ng th02ng+ bn 5hi t" ti/n cho m)t s l01ng nht 4nh cc b(a En nga& c 3hi bn 3h'ng En tt c chUng6 g ngh, gii lao bGt bu)c6 @hi/u 3f tUc [ Bi hZi sinh $i!n li cho ngh, $+ tt nhi!n+ cho mwa hv6 ki/u n& c# th l m)t nii au+ Nc bit l nu bn l m)t sinh $i!n ngoi tiu bang6 g .u nhi/u t? :o6 T)t m'i t"02ng 5h; hu&nh miIn 5h8 l tu&t $2i+ nh0ng bn c# th [9 lf n#? kc th!mo htt5ozzcoll=g=uni$="sit&6suit=rsr6co666[{{s|}{~.lCqm mn c# Png f ha& 3h'ng Png f $%i cMu 5ht biu sau M&? T"u&/n h nh * b4 5h hD& th'ng tin li!n lc cDa bn bv $ gia nh6 l9 :;ng lf :o c; th $ $8 :; hi t"1 f 3in cDa bn6 T"u&/n h nh chGc chGn l m)t t"ong nh(ng 5h0Lng tin mnh ma nht cDa t"u&/n th'ng t"ong l4ch s9 nhMn loi+ ch, -ng sau bCi nh0 cc h nh th-c 3hc cDa t"u&/n th'ng nh0 \nt="n=t+ in thoi+ 5him+ $+ tt nhi!n+ bi 5ht biu Ln gin+ c'ng ngh th56 T"u&/n h nh+ $%i :;ng 5hK bin cDa n# $ 5h0Lng tin t"u&/n th'ng 5hong 5hU $%i h nh nh $ Mm thanh+ "t 3h# bZ qua $ thAm ch8 cBn qu&n "X t"ong h5 :Jn cDa n#6 T"u&/n h nh l nh0 m)t 5hOn cDa cu)c sng cDa chUng t'i nh0 l nh(ng b(a En+ c'ng $ic cDa chUng t'i+ hoNc t"02ng hc+ nghi!n c-u /u cho th& "Hng con ng02i T_ t"ung b nh :nh gOn nh0 nhi/u th2i gian [=m t"u&/n h nh nh0 c' & t"ong t"02ng6 7Ln n(a+ $ t"u&/n h nh l "t 5hong 5hU $/ cDa n# 5h0Lng tin t"u&/n th'ng+ n# th02ng Bi hZi s? quan tMm O& D cDa chUng t'i hoNc l thu hUt hLn $%i chUng ta hLn l cu)c sng hng ng& cDa chUng t'i6 k0Lng nhi!n+ th2i gian hLn m)t :nh [=m t"u&/n h nh+ th2i gian 8t c' c# $%i gia nh $ bn bv cDa c'6 eo #+ chUng ta c# th th& "d ti sao m)t s ng02i * cho "Hng t"u&/n h nh * 01c c# hi cho th'ng tin li!n lc gi(a gia nh $ bn bv6 Tu& nhi!n+ t'i tin "Hng+ t"ong 3hi t"u&/n h nh * 01c 5hOn no )c hi t"ong nh h0Cng cDa n#+ n# hOu nh0 3h'ng 5h hD& th'ng tin li!n lc gi(a gia nh $ bn bv cho hOu ht mi ng02i+ mNc :w i $%i m)t s ng02i+ i/u n& c# th Ung6 7Ou ht mi ng02i "t th8ch :nh th2i gian $%i gia nh $ bn bv cDa h :nh th2i gian [=m t"u&/n h nh6 T"u&/n h nh tt nhi!n l m)t 5hOn quan t"ng t"ong cu)c sng cDa nhi/u ng02i+ nh0ng hOu ht mi ng02i $ui $R sa chn gia nh $ bn bv t"!n t"u&/n h nh * 01c h cho s? l?a chn6 7Ln n(a+ nh(ng ng02i c# hc nht l nhAn th-c 01c tc hi cDa t"u&/n h nh qu nhi/u $ n!n t"nh qu nhi/u th2i gian [=m t"u&/n h nh+ hoNc th?c s? 3h'ng th8ch n#6 T'i+ $8 :;+ sau m)t ng& :i lm $ic+ th :nh th2i gian n#i chu&n $%i $1 t'i $ chLi $%i cc con t'i hLn t'i sa [=m m)t s $ai :iIn th?c t cDa cu)c sng t"!n

t"u&/n h nh6 ki $%i gia nh cDa t'i+ $ cho t'i th2i gian chUng t'i b!n nhau l quf gi $ Q5+ $ 3h'ng bao gi2 c# th 01c tha& th hoNc b4 nh h0Cng bCi t"u&/n h nh6 7Ln n(a+ hiu qu cDa t"u&/n h nh ch, Ln gin l 3h'ng tu&t $2i nh0 $A& m n# c# th 01c cho l * 5h hD& th'ng tin li!n lc gi(a gia nh $ bn bv6 C5 m giao ti5 gi(a cc gia nh $ bn bv t"ong cc n0%c c'ng nghi5 * gim t"ong nh(ng nEm gOn M&+ n# c# th l h5 :Jn K lii cho $n / n& t"!n t"u&/n h nh 3 t^ 3hi gia tEng cDa n# gOn t"wng h15 $%i s? s;t gim t"ong th2i gian chUng t'i :nh cho gia nh cDa chUng t'i6 Tu& nhi!n+ t'i tin "Hng t nh t"ng n& c# nhi/u 3h nEng :o s-c 5 tEng li!n quan t^ c'ng $ic+ t"02ng hc+ $ n/n 3inh t6 T"ong t"02ng h15 cDa t'i+ $8 :;+ t'i th& "Hng 5 l?c t^ c'ng $ic cDa t'i "t tu&t $2i m t'i th02ng 5hi h& sinh th2i gian C nh t'i c# th 5 -ng nh(ng thch th-c cDa hot )ng 3inh :oanh cDa "i!ng t'i6 @hi/u ng02i t"ong s bn bv cDa t'i l t"ong t nh hung t0Lng t? j ng02i bn thMn nht cDa t'i+ $8 :;+ $^a hc [ong t"ung hc 5h5 luAt+ t"ong # mt 3hong su m0Li gi2 m)t tuOn t"ong th2i gian cDa m nh6 T"ong m)t t^+ mi ng02i ng& na& c# "t 8t th2i gian cho bt c- i/u g + nh0ng t"u&/n h nh 3h'ng 5hi l ngu&!n nhMn gM& "a j # l tEng mong mun thnh c'ng6 T"ong m)t s t"02ng h15+ tu& nhi!n+ t"u&/n h nh * chGc chGn g#5 5hOn lm gim cc th'ng tin li!n lc gi(a cc thnh $i!n gia nh6 T"ong th2i thL u cDa t'i C n'ng th'n+ t'i th02ng th& cha mQ $ t"R =m [=m ti$i nhi/u gi2 li!n t;c+ 8t 3hi n#i chu&n $%i nhau6 e02ng nh0 i $%i h "Hng t"u&/n h nh l m)t cch thot 3hZi buPn+ s? tPn ti au 3hK cDa h6 Tu& nhi!n+ nga& c t"ong t"02ng h15 n&+ t'i sa n#i t"u&/n h nh m ch, g#5 5hOn $o $ic t nh h nh [u+ nh0ng 3h'ng gM& "a n#+ 01c t"u&/n h nh 3h'ng tPn ti+ chGc chGn nh(ng ng02i n& * t m th& li o thot 3hc+ "01u ha& c2 bc+ $8 :;6 @#i cch 3hc+ nh(ng ng02i lu'n lu'n t m th& m)t cch lm nh(ng g h xan t lm6 T#m li+ t'i 3h'ng tin "Hng t"u&/n h nh * b4 5h hD& hoNc thAm ch8 b4 tKn hi th'ng tin li!n lc gi(a cc c nhMn t"ong hOu ht mi ng02i6 7Ou ht mi ng02i nhAn "a "Hng t"u&/n h nh ch, l m)t :Bng tm th2i $ 3h'ng s9 :;ng n# tha& th cho giao ti5 gi(a cc c nhMn6 T'i tin "Hng nh(ng thit hi :o t"u&/n h nh l s? thKi 5hPng "Hng thit hi l c# th l :o cc &u t [* h)i 3hc mnh hLn6 T)t s ng02i ngh> "Hng h c# th hc tt hLn bHng ch8nh h so $%i m)t gio $i!n6 @h(ng ng02i 3hc ngh> "Hng n# lu'n lu'n l tt hLn c# m)t gio $i!n6 + mn th8ch g ? l9 :;ng lf :o c; th 5ht t"in bi luAn cDa bn6 A T'i Dng h) quan im cho "Hng gio $i!n 5hi l m)t 5hOn cDa qu t" nh hc tA56 e0%i M& l m)t s lf :o c# l1i m t'i cm th& "Hng gio $i!n l cOn thit t"ong 3hi hc tA56 e0%i M& cXng l m)t s t"ong nh(ng $n / m i l!n m 3h'ng c# s? hin :in cDa h6 ChD &u l gio $i!n ang c# 01c h0%ng :Jn t"ong m)t l>nh $?c c; th hoNc chD /6 7 cung c5 cho bn m)t cch c# h thng $ tt hLn ti5 cAn m)t chD /6 T)t gio $i!n :& b nh th02ng t"ong m)t chD / m h c# chu&!n m'n6 F $A& con ng02i * th?c

hin m)t nghi!n c-u $/ chD / n& $ c# th h0%ng :Jn bn giU5 bn ti5 cAn i t01ng t"ong m)t cch tt hLn6 70%ng :Jn n& c# th l h nh th-c cung c5 cho bn t!n cDa cc sch tham 3ho cho bn ghi chU6 @u 3h'ng c# m)t gio $i!n n# sa l $' cwng mb="som= cu i qua cc th0 $in l%n cho m)t chD / nht 4nh6 m!n cnh # gio $i!n c# th cung c5 cho bn giU5 h $%i bt 3W loi $n / m bn gN5 t"ong 3hi hc tA56 io $i!n c# th cung c5 cho bn cc chin l01c giU5 bn gii qu&t $n /6 @u 3h'ng c# m)t gio $i!n+ $n / n& sa mt "t nhi/u th2i gian quf bu cDa bn hoNc $Jn ch0a 01c gii qu&t6 io $i!n cXng c# th ch, "a 3hi bn ang i sai6 7 ch, "a nh(ng sai lOm cDa chUng t'i $ / ngh4 cc cch chUng t'i s9a ch(a chUng6 Cui cwng n# 5h; thu)c $o ng02i c nhMn cui cwng nhAn 01c [ung t m hiu m)t chD /6 Cc nghi!n c-u th?c t * 01c th?c hin bCi cc c nhMn6 @h0ng qu t" nh hc tA5 c# th 01c th?c hin Ln gin hLn nhi/u $%i s? h0%ng :Jn Ung Gn $ li!n t;c cDa gio $i!n6 eo # n# b=tt="s hc $%i s? giU5 h cDa m)t gio $i!n ch- 3h'ng 5hi l hc tA5 cDa bn6 m Tw& thu)c $o 3h nEng $ nhu cOu cDa h $/ nh(ng ng02i chD c# 3 hoch nghi!n c-u+ nh(ng ng02i 3hc nhau c# nh(ng f t0Cng 3hc nhau $/ s? cOn thit cDa gio $i!n6 T)t s ng02i ngh> "Hng h c# th hc tt hLn $%i s? giU5 h cDa sch $ m& t8nh6 ChGc chGn+ c'ng ngh hin i * lm cho cu)c sng cDa chUng t'i :I :ng hLn t"ong mi 3h8a cnh6 @g& na&+ m& t8nh * gOn nh0 loi bZ s? cOn thit cDa hOu ht cc cun sch b a m/m6 linh $i!n c# th nhAn 01c cc ti liu nghi!n c-u t"!n \nt="n=t hin na&6 @h0ng th=o f 3in cDa t'i+ 3h'ng c# $n / thUc & cc c'ng ngh c# th t"C thnh+ s? cOn thit cDa m)t gio $i!n giZi c# th 3h'ng bao gi2 01c qu qu& 4nh6 mt c- 3hi no chUng ta ang c m)t chD / m%i hoNc chD / m%i+ nh(ng cMu hZi li!n quan n chD / m bGt Ou [ut hin t"ong tMm t"8 cDa chUng t'i6 ChUng t'i cOn m)t ai # t" l2i tt c chUng $ cho chUng t'i bit th!m $/ h6 Ti th2i im #+ chUng t'i th?c s? cOn m)t gio $i!n c# li!n quan nh(ng ng02i c# th giU5 chUng t'i bHng cch t" l2i nh(ng cMu hZi :?a t"!n nh(ng 3inh nghim cDa m nh6 T"ong th?c t+ m)t gio $i!n c# th l m)t ng02i bit nh(ng i/u tt hLn so $%i chUng t'i6 F8 :;+ cha mQ t"ong quan im cDa t'i l nh(ng gio $i!n tt nht t"ong sut cu)c 2i cDa chUng t'i6 7 :& chUng ta th?c hin cc b0%c Ou ti!n cch c0 [9 tt+ hc bi hc t^ cu)c sng t8ch lX& 3in th-c6 Vh'ng ai c# th 5hD nhAn m)t 5hOn quan t"ng cDa h t"ong $ic [M& :?ng nhMn $At cDa m nh6 T"ong th2i gian cX cDa $0Lng quc+ ti/n bn qu&/n 01c cung c5 $%i cc gio $i!n tt nht cDa th2i i cDa h lm cho h chu&!n gia t"ong mi l>nh $?c cDa cu)c sng6 ThAm ch8 ng& na&+ gio $i!n+ C nh :& cho nhi/u hc sinh th'ng minh6 @h(ng g c# th l m)t $8 :; in h nh $/ s? cOn thit cDa m)t gio $i!n "Hng Thi!n ChUa ton nEng g9i ti!n t"i cDa m nh :& 5 =o5l= $/ gio lf cDa m nh? Ti!n t"i l nh(ng ng02i 01c l?a chn t^ ng02i :Mn th02ng h0%ng :Jn ng02i :Mn $/ s? c'ng b nh6

k# l m)t cMu n#i cX "Hng nh(ng 3in th-c t^ 3inh nghim l [a hLn c# li!n quan hLn nh(ng 3in th-c t^ sch6 lch lm cho bn nh n th& nh(ng :Bng ch, t"ong 3hi m)t gio $i!n c# th 0a bn $01t "a ngoi nh(ng :Bng t"ong m)t th gi%i th?c t6 F $A&+ t"ong nh sng cDa cc cu)c tho luAn C t"!n+ n# c# th 01c an ton n#i "Hng 3h'ng c# $n / nh0 th no t"0%c chUng t'i c# th t"C thnh t"ong c'ng ngh+ nhu cOu gio $i!n giZi sa lu'n cBn m*i6 Tu& nhi!n+ m)t lOn n(a+ n# c# th 5h; thu)c $o s? l?a chn cDa "i!ng cDa hc sinh6 @hi/u cN5 $1 chPng ang t"C n!n nghi!m t"ng sa t? hZi nu h n!n bGt Ou sng chung $%i nhau t"0%c 3hi 3t h'n6 @# t"C thnh c# th ch5 nhAn [a hLn ng& h'm na& hLn bao gi2 ht+ $%i nhi/u l>nh $?c cung c5 cc luAt l 4a 5h0Lng cung c5 bo him $ l1i 8ch cDa quan h i tc t"ong n0%c6 Vhi ng& cng c# nhi/u ng02i ang sng 8t t"u&/n thng+ sng chung $%i nhau t"0%c 3hi 3t h'n hin na& 01c coi nh0 b nh th02ng nh0 ch2 1i cho n 3hi sau ng& c0%i sG5 [5 cc [= ti :i chu&n6 Tu& nhi!n+ ch, $ sng $%i nhau t"0%c h'n nhMn l i/u cm 3 3h'ng cBn 01c coi l 3h'ng c# ngh>a l :i chu&n t"ong cwng lu'n lu'n l m)t f t0Cng tt6 Vhi t? hZi chUng ta n!n :i chu&n C $%i nhau?+ lu& ngh> $/ nh(ng thuAn $ chng cDa sng $%i nhau t"0%c h'n nhMn Ou ti!n6 u im cDa $ic sng chung t"0%c h'n nhMn mn c# m)t cL h)i t m hiu [=m bn c# th sng $%i nhau t"ong hBa b nh $ hBa h15 t"0%c 3hi 0a "a m)t cam 3t cui cwng6 mn sa t m "a bt 3W th#i qu=n 3h# ch4u cDa $1 hoNc chPng t0Lng lai cDa bn s%m6 mn c# th 3im t"a li [= [=m cch bn qun lf ti/n bc $%i nhau $ cMn bHng c'ng $ic gia nh6 @# c# th giU5 bn tit 3im ti/n nu bn hin na& /u thu! "i!ng 01c t" l0Lng $ cc tin 8ch cho hai 4a im 3hc nhau hoNc ang sng [a cch nhau6 @h01c im cDa $ic sng chung t"0%c h'n nhMn mn hoNc i tc cDa bn c# th t m th& ch8nh m nh t"anh c*i hLn $/ nh(ng i/u nhZ nhNt+ nh0 ng02i * "2i 3hEn t"!n sn nh6 mn sa mt 3h'ng gian c nhMn cDa bn $ s? "i!ng t06 @u 3h'ng c# cam 3t ch8nh th-c+ bn c# th c# nhi/u 3h nEng 5h $h nu nhAn 01c nh(ng i/u th'6 Vt h'n z c# m)t m c0%i c# th 3h'ng c# $R nh0 Nc bit hoNc n# c# th mt nhi/u th2i gian lm cho [& "a6 mn $Jn c# th c# m)t chUt au buPn t^ yol3s t'n gio hoNc nh(ng ng02i c# gi t"4 t"u&/n thng6 mi n& 3h'ng 5hi l C M& 5hn [t $/ cu)c sng t"0%c h'n nhMn hoNc thu&t 5h;c bn $o m)t quan im ha& cch 3hc6 @# ch, Ln gin l giU5 h0%ng :Jn bn

th?c hin cc qu&t 4nh Ung Gn cho mi quan h cDa bn6 CMn nhGc nh(ng 0u $ nh01c im cDa $ic sng $%i nhau t"0%c 3hi 0a "a qu&t 4nh sa lm cho m)t s? 3hc bit l%n t"ong tKng th cDa bn hnh 5hUc $ thnh c'ng t"ong mi quan h cDa bn6 TNc :w sng chung $%i nhau $ h'n nhMn l 3h'ng ch8nh [c nh(ng i/u t0Lng t?+ $ h chGc chGn c# m)t s 3hc bit+ c# m)t bi $it tu&t $2i T'i c m c# m)t s l2i 3hu&!n "t tt cho 3h'ng ch, cc cN5 $1 chPng 3t h'n nh0ng nh(ng ng02i ang cMn nhGc $ic sng chung $%i nhau t"0%c 3hi 3t h'n6 k# l 3hong }s ngu&!n tGc h'n nhMn m chGc chGn sa giU5 h bt 3W cN5 $1 chPng hnh 5hUc hLn ha& 3h'ng 3t h'n hoNc th9 nghim cc n0%c6 LA5 luAn ua$o"o r6 @# l tt cho sinh $i!n c# $ic lm bn th2i gian $ i/u n& giU5 nu'i :0hng )c lA5 t"ong gi%i t"R6 }6 Fic lm bn th2i gian t"ong 3inh :oanh c# th thUc & m)t cm gic cnh t"anh+ # l quan t"ng i $%i sinh $i!n t"ong t0Lng lai6 6 C'ng $ic sau gi2 hc tEng c02ng 5ht t"in [* h)i cDa m)t bn t"R6 p6 C# 3h nEng 3im ti/n cDa m nh cho hc sinh m)t cm gic "Hng h * t"C thnh ng02i l%n+ $ :o #+ lm cho h cm th& t"0Cng thnh hLn6 q6 Fic lm bn th2i gian cho sinh $i!n t? tin hLn $o bn thMn6 Th'ng qua c'ng $ic m h c# th nhAn "a gi t"4 cDa m nh $ ch-ng minh "Hng h l nh(ng ng02i c# 3h nEng6 6 mn th2i gian 3inh nghim $ic lm cho sinh $i!n m)t ci nh n sMu sGc $o nh(ng g c'ng $ic l $/ $ chun b4 cho h $/ mNt tMm lf cho cc c'ng $ic t0Lng lai cDa h6 6 C'ng $ic sau gi2 hc :& cho hc sinh th no l 3h# 3im ti/n $ giU5 tit 3im+ 5ht t"in t"ong th h t"R cDa chUng t'i6 6 Fic lm bn th2i gian c# th giU5 hc sinh 5 :;ng 3in th-c cDa h t"ong th?c t6 F+ ng01c li+ 3inh nghim cDa h sa lm cho h bit tt hLn nh(ng g h * hc 01c t"ong cc l%5 hc $ sch6 n6 Fic lm bn th2i gian cho sinh $i!n m)t cm gic thnh t8ch th'ng qua #ng g#5 $o $ic [M& :?ng $ n/n 3inh t quc gia6 rs6 Fic lm bn th2i gian c# th lm cho cu)c sng cDa hc sinh nhi/u mu sGc $ "t tt cho s? 5ht t"in c nhMn cDa h6 rr6 linh $i!n c# $ic lm bn th2i gian c# th lm gim 5hOn no+ nh(ng gnh nNng 3inh t cDa cha mQ6 r}6 F%i s ti/n 3im 01c+ sinh $i!n c# th mua nhi/u sch m h th8ch6 r6 mCi $ h 3im 01c nhi/u ti/n+ sinh $i!n c# th t" ti/n cho gio :;c cDa h $ :o # sa c# gi t"4 gio :;c cDa h nhi/u hLn6 rp6 Lm $ic bn th2i gian giU5 n/n 3inh t bHng cch cung c5 th!m lao )ng "R6 rq6 Lao )ng bn th2i gian sa giU5 nh tu&n :;ng bHng cch cung c5 lao )ng ti cc 3hi l01ng c'ng $ic cao nht m 3h'ng c# chi 5h8 lao )ng 3hi 3hi l01ng c'ng $ic i [ung6 r6 linh $i!n+ $ic lm bn th2i gian #ng g#5 "t nhi/u+ t"ong cch n& ha& cch 3hc+ [M& :?ng [* h)i chD ngh>a cDa chUng ta6

r6 @# 3h'ng tt cho sinh $i!n lm $ic bn th2i gian bCi $ h sa t"C thnh 4nh h0%ng ti/n6 }6 @hi/u sinh $i!n c# $ic lm bn th2i gian * cho th& m)t s? su& gim t"ong cc nghi!n c-u cDa h6 6 Fic lm bn th2i gian 3h'ng giU5 5ht t"in f th-c tit 3im+ t"ong gi%i t"R6 mCi $ nhi/u hc sinh mt ti/n $o cc mNt hng gi cao+ [a [, m cha mQ hOu nh0 3h'ng th mua 01c6 p6 Fic lm bn th2i gian th02ng nh lc h0%ng s? chU f cDa sinh $i!n t^ cc nghi!n c-u cDa h+ $ m)t s sinh $i!n thAm ch8 t"n hc6 q6 @him $; ch8nh cDa sinh $i!n l hc tA5 chEm ch, $ t m hiu nh(ng g l cOn thit cho s? 5ht t"in cDa t n0%c chUng ta6 Vinh nghim [* h)i c# th t 01c sau sau 3hi hon thnh nghi!n c-u cDa h6 6 7c sinh t"ong nEm h nh thnh cDa h6 Fic lm bn th2i gian c# th ti5 [Uc $%i h t nn [* h)i C ci tuKi m h 3h'ng th 5hMn bit tt [u t^6 6 T)t s sinh $i!n t"C thnh t)i 5hm $4 thnh ni!n bCi $ h n :0%i nh h0Cng cDa nh(ng ng02i [u th'ng qua $ic lm bn th2i gian6 6 linh $i!n c# $ic lm bn th2i gian c# th lm gim gnh nNng 3inh t cDa cha mQ6 @h0ng ti5 [Uc Ou cDa h $%i [* h)i cho bit th!m "t nhi/u nh(ng lo lGng cDa cha mQ6 n6 TNc :w m)t s c'ng $ic sau gi2 hc c# th giU5 sinh $i!n th?c hnh nh(ng g * hc t"ong cc l%5 hc+ nhi/u c'ng $ic Bi hZi g $/ 3in th-c cDa hc sinh6 rs6 T)t s sinh $i!n * t"C thnh hc sinh bZ hc $ th'ng qua $ic lm bn th2i gian h * 5ht hin "a "Hng gio :;c nhi/u hLn bn c#+ 8t ti/n bn th?c hin6 rr6 lau 3hi Cch mng FEn h#a rs nEm :i hin lon+ T"ung .uc bM& gi2 c# m)t s? thiu h;t s t"iu 3_ s06 Fn / hc sinh bZ hc ch, lm cho t nh h nh tPi t hLn6 r}6 F chi 5h8 th5 cDa ng02i lao )ng bn th2i gian+ s9 :;ng lao )ng ang b4 cm :i s9 :;ng ch, l m)t 5hOn th2i gian $ 3h'ng s9 :;ng lao )ng ton th2i gian6 r6 @g02i lao )ng bn th2i gian 3h'ng 01c 0a "a cc 3W ngh,+ t" bnh $ chEm s#c s-c 3hZ=6 rp6 7Ou ht cc c'ng $ic bn th2i gian l "t tOm th02ng $ 3h'ng :Jn n $ic lm ton th2i gian c# f ngh>a6 @h0 th 3] bGt Ou+ ti ngu&!n thi!n nhi!n ang ch4u 5 l?c ng& cng tEng+ = :a s-c 3hZ= c)ng Png $ 5ht t"in6 T nh t"ng thiu n0%c+ 3it s-c t+ mt "^ng+ 3h'ng 3h8 $ ' nhiIm n0%c+ $ s? [ung c5 cDa 02ng b2 bin hi5 nhi/u 3hu $?c6 @h0 :Mn s cDa th gi%i 5ht t"in+ ci thin 2i sng m 3h'ng 5h hD& m'i t"02ng l m)t thch th-c ton cOu6 Cc n/n 3inh t 5ht t"in nht hin na& ti!u th; ti ngu&!n nhanh hLn nhi/u so $%i h c# th ti sinh6 7Ou ht cc n0%c ang 5ht t"in $%i 3hu'n mNt tEng t"0Cng :Mn s nhanh ch#ng cc nhu cOu c5 thit ci thin 2i sng6 @h0 con ng02i chUng ta 3hai thc thi!n nhi!n 5 -ng nhu cOu hin ti+ chUng ta ang 5h hD& ti ngu&!n cOn thit cho t0Lng lai? T'i t"02ng t"C n!n t hLn

Vhong t"iu ng02i cht $ ' nhiIm mii nEm6 T"ong thA5 3] qua t"ong tt c cc l>nh $?c m'i t"02ng+ i/u 3in c# hoNc 3h'ng ci thin 01c+ hoNc h ang ng& cng [u io g & t c'ng c)ngo @0%c sch+ cwng $%i $ sinh 3m+ git cht hLn r} t"iu ng02i mii nEm+ hOu ht C cc n0%c ang 5ht t"in6 nhiIm 3h'ng 3h8 sinh mng cDa gOn t"iu hLn6 Vim loi nNng $ cht gM& ' nhiIm 3hc cXng gM& "a $n / s-c 3hZ= 5hK bin6 ein t8ch t n'ng nghi5 b4 mt :o s? thoi h#a bHng }z cDa mGc T_6 g cung c5 th?c 5hmo la c# D l0Lng th?c i [ung quanh? p t"ong s rsq n0%c ang 5ht t"in nghi!n c-u cDa TK ch-c L0Lng th?c $ @'ng nghi5 cDa Li!n h15 quc+ :Mn s * tEng nhanh hLn nguPn cung c5 th?c 5hm6 5 l?c :Mn s * [ung c5 m)t s } t] ha t canh tc j m)t :in t8ch cDa Cana:a $ 7oa VW g n0%c ngto Fic cung c5 n0%c ngt l h(u hn+ nh0ng nhu cOu ang tEng cao nh0 :Mn s 5ht t"in $ s9 :;ng cho mii quMn Ou ng02i tEng6 kn nEm }s}q+ 3hi :Mn s th gi%i 01c :? bo l t] ble+ p quc gia c# t] ng02i sa 5hi i mNt $%i t nh t"ng thiu h;t6 g k02ng b2 bin $ i :0Lngo T)t n9a cDa tt c cc h sinh thi $=n bin ang b4 5 l?c bCi mAt ) :Mn s cao $ 5ht t"in ' th46 T)t t"i/u ' nhiIm ang tEng l!n C cc $wng bin t"!n th gi%i6 ThD& sn bin ang b4 3hai thc qu m-c+ $ sn l01ng nh bGt c ang [ung6 @hu cOu $/ lMm sn $01t qu ti!u th; b/n $(ng }q6 g c^ngo On m)t n9a :in t8ch "^ng ngu&!n thD& cDa th gi%i * b4 mt+ $ mii nEm 3hc r t"iu ha 01c cGt+ Di+ hoNc b4 t ch&6 c^ng cung c5 hLn pss t] ble cho n/n 3inh t th gi%i mii nEm $ l quan t"ng :u& t" h sinh thi lnh mnh6 Tu& nhi!n+ nhu cOu hin ti i $%i lMm sn c# th $01t qu gi%i hn cDa ti!u :wng b/n $(ng }q6 }z cc loi t"!n th gi%i ang su& gim6 g ka :ng sinh hco ka :ng sinh hc cDa t"i t l "t quan t"ng cho s? sng cBn ti5 t;c sn [ut n'ng nghi5 $ & hc j $ c# la nga& c s? sng t"!n t"i t6 Tu& nhi!n+ hot )ng cDa con ng02i ang & hng ngn loi th?c $At $ )ng $At $o cL tu&t chDng6 7ai t"ong s ba loi 01c 0%c t8nh l t"ong su& gim6 g bin Ki 3h8 hAu ton cOuo m/ mNt t"i t ang m :On :o s? 5ht thi 3h8 nh 38nh+ chD &u l t^ $ic t nhi!n liu h#a thch6 @u nhit ) ton cOu tEng l!n nh0 :? 3in+ m?c n0%c bin sa tEng th!m $i mt+ gM& ngA5 l;t t"!n :in ")ng6 @#ng l!n ton cOu cXng c# th gM& "a hn hn $ lm gin on sn [ut n'ng nghi56 g 70%ng t%i m)t t0Lng lai c# th sng Lm th no ng02i bo qun hoNc lm :;ng m'i t"02ng 5hOn l%n c# th [c 4nh [=m m-c sng ci thin hoNc [u i6 TEng :Mn s+ mC ")ng ' th4+ $ 3hai thc ti ngu&!n 3h'ng tt cho t0Lng lai6 T 3h'ng th?c hnh 5ht t"in b/n $(ng+ nhMn loi 5hi i mNt $%i m)t m'i t"02ng [u i $ thAm ch8 c# th m2i thm ha sinh thi6 g 7nh )ngo @hi/u b0%c h0%ng t%i b/n $(ng c# th 01c th?c hin ng& h'm na&6 ChUng bao gPmo s9 :;ng nEng l01ng hiu qu hLn+ qun lf cc thnh 5h tt hLn+ loi bZ :On cc 3hon

t"1 c5 3hu&n 3h8ch cht thi+ $$ Th gi%i 5hi :u& t" r t] ng02i mii r nEm6 g n 4nh :Mn so T"ong 3hi tc ) tEng t"0Cng :Mn s * chAm li+ s l01ng tu&t i cDa ng02i :Mn $Jn ti5 t;c tEng l!n j $o 3hong r t] ble mii r nEm6 Lm chAm tc ) tEng t"0Cng :Mn s sa giU5 ci thin m-c sng $ sa mua th2i gian bo $ ti ngu&!n thi!n nhi!n6 F/ lMu :i+ :u& t" m-c sng cao hLn+ qu& m' :Mn s th gi%i 5hi Kn 4nh6 t tEng t"0Cng sa cung c5 th2i gian gii qu&t cc $n / 5ht t"in b/n $(ng6 eMn s $ 5ht t"in b/n $(ng mo $ m'i t"02ng $ 3inh t ng& cng Png f "Hng nh(ng ni l?c bo $ m'i t"02ng $ t 01c ti!u chun sng tt hLn c# th 01c li!n 3t chNt cha $ hi t"1 lJn nhau6 Lm chAm s? gia tEng :Mn s+ Nc bit l 3hi i mNt $%i tEng th=o nhu cOu Ou cho ti ngu&!n thi!n nhi!n+ c# th lm gim 5 l?c m'i t"02ng $ mua th2i gian ci thin 2i sng m)t cch b/n $(ng @u t'i c# m)t ngn ' la mi luAn chD /o @u t'i c# m)t ngn ' la k/ c0Lng r6 Cm [Uc Ou ti!n }6 @h(ng i/u t'i sa mua 6 @h(ng g 3hc t'i sa lm p6 l? 3t thUc T)t ngh n ' la+ $%i m)t c' gi C ) tuKi cDa t'i+ th?c s? l m)t s ti/n l%n6 @u t'i * c# m)t 3hon ti/n l%n+ t'i sa lm nhi/u i/u6 T"0%c ti!n+ t'i sa mua m)t s quOn o Q5 cho bn thMn m nh6 T'i sa i $Bng quanh cc c9a hng $ t m 3im th2i t"ang m%i nht t"ong quOn o6 T'i sa :nh ti/n m)t cch cn thAn t"!n quOn o6 T'i sa ti!u ti/n cDa t'i m)t cch cn thAn nh0 t'i sa 3h'ng nhAn 01c "t nhi/u ti/n :I :ng m)t lOn n(a6 lau #+ t'i sa mua m)t s P t"ang s-c lm Q5 bn thMn m nh6 T'i sa mua m)t chic nhJn $ m)t s1i :M& chu&/n nhZ6 ki/u n& sa chi 5h8 cho t'i 3hong m)t n9a s ti/n m t'i * c#6 lau # t'i sa mua m)t cM& bUt cho cha t'i $ m)t ta& tUi Q5 cho mQ t'i6 @h(ng i/u n& chGc chGn sa lm cho cha mQ t'i hnh 5hUc6 lau #+ t'i sa :nh m)t $i ' la cho anh =m t'i+ $ ch4 =m 6 T'i sa 0a h n m)t "5 chiu 5him t"ong thnh 5h h c# th th0Cng th-c bn thMn m)t chUt6 T'i cXng sa mua m)t s P ung $ P ngt6 @u m)t s ti/n $Jn cBn+ t'i sa mua m)t cun sch tt cho bn thMn m nh6 hOn cBn li cDa ti/n t'i sa gi( ti/n tit 3im cDa t'i ti 3hon s9 :;ng t"ong t0Lng lai6 @h0 $A&+ s ti/n sa 3h'ng 01c chi ti!u bt cn6 @h(ng g c# ngh>a l i :u l4ch m bn chn cho chu&n i cDa bn?

ChD /o ki/u g c# ngh>a l i :u l4ch m bn chn cho chu&n i cDa bn? nho no lm bn th8ch? @guPn nho :"=amstim=6com Vhi bn ang i ngh, $ c# f 4nh i n b*i bin ha& i :u l4ch C n0%c ngoi nh0 m)t :u 3hch+ t"0%c ht bn n!n qu&t 4nh t"!n cc 5h0Lng tin i :u l4ch6 mn c# th i bHng tu hZa+ bHng tu+ bHng [= hLi $ tt nhi!n+ bHng m& ba&6 ki :u l4ch bHng m& ba& l thoi mi hLn+ thuAn tin hLn $ nhanh hLn so $%i bt 3W 5h0Lng 5h5 3hc nhi/u6 @h0ng 3h'ng 5hi ai cXng th8ch n#6 T)t s ng02i n#i "Hng h 3h'ng nh n th& "t nhi/u cDa t n0%c h i n6 = l9a l D tt cho h6 7 01c h0Cng s? chu&n )ng $ s? 5hn 3h8ch cDa nh ga+ nh(ng ting la ht cDa 3huMn $c 3o $ & hnh lf cwng n/n tng $ tOm nh n cDa [= l9a * sn sng bGt Ou6 T)t s 3W ngh, 4nh l tt c i :u l4ch bHng 02ng bin6 Tt nhi!n+ ng02i ta c# th [=m mNt t"2i mc $ thit lA5+ # l m)t cnh t01ng 3h'ng th no qu!n6 ki $%i nh(ng ng02i c# 01c sa& s#ng+ m)t chu&n i bin l "a cc cMu hZi6 @u bn i bHng [= hLi+ bn c# th :nh m)t 5hOn cDa 3W ngh, cDa bn :i chu&n t^ nLi n& n nLi 3hc6 mn c# th :^ng li bt c- nLi no bn mun6 mt c- i/u g c# ngh>a l i :u l4ch m bn chn+ bn n!n Nt chi C t"0%c6 mn c# th Nt $ cho bn thMn hoNc lm i/u # qua in thoi6 u im $ nh01c im cDa cc "5 chiu 5him mi luAn ChD /o @#i $/ nh(ng l1i th $ bt l1i cDa cc "5 chiu 5him l9a Ki l? nh h0Cng m cc "5 chiu 5him tc )ng l!n tMm t"8 cDa nh(ng ng02i t"u& cA5 $o n# l cwng m)t lUc c# l1i $ c# hi6 Th'ng tin cho $a& i $%i hc sinho g Loi cho $a& sinh $i!n g cDng c cho $a& sinh $i!n li!n bang g 7c sinh Consoli:ation Loan g L*i sut cho $a& sinh $i!n $ l 5h8

7'm na&+ c# m)t "5 chiu 5him C hOu ht thnh 5h $o6 Cc "5 chiu 5him cung c5 "t nhi/u gii t"8 m 8t ng02i 3h'ng t"u& cA5 $o n#6 T)t t"ong nh(ng lf :o cho s? 5hK bin cDa in nh l n# gii t"8 tt c cc loi hoNc nh(ng ng02i+ gi t"R+ c# hc th-c $ mw ch(6 mCi $ n# l "t 5hK bin+ n# 5hi c# tc )ng n nh(ng ng02i th8ch [=m6 Cc b) 5him 01c chiu C "5 th02ng c# t8nh cht $ th'ng tin6 7Ou nh0 mii b) 5him

/u m)t ci g # $/ cc hot )ng $ 5hong t;c cDa ng02i :Mn C cc $wng t 3hc6 mHng cch [=m 5him+ ng02i ta hc 01c "t nhi/u $/ cc hot )ng cDa con ng02i6 @g02i ta cXng c# m)t s? hiu bit tt hLn $/ mi ng02i t"!n th gi%i6 7Ln n(a+ m)t s b) 5him cho th& cu)c chin * 01c chin u t"ong qu 3h-6 7 cXng 'i 3hi cch "t sinh )ng con ng02i * ni l?c th'ng qua hng th 3] ci thin 2i sng cDa m nh6 mHng cch n&+ m)t s b) 5him * cho con ng02i m)t ci nh n sMu sGc $o qu 3h-6 @ga& c ng02i hc 01c h0Cng l1i t^ nh(ng b) 5him nh0 $A&6 @h(ng g h 3h'ng th c# 01c t"ong sch $ h 3h'ng c# 3h nEng c+ h c# th c# 01c t^ b) 5him6 7c sinh t"ung hc cXng th02ng 01c h0Cng l1i t^ m)t chu&n $ing thEm cc "5 chiu 5him6 @h(ng g h th& $ ngh= th& t"ong 5him c# n t01ng tt t"ong tMm t"8 cDa h hLn l2i n#i cDa gio $i!n6 F8 :;+ m)t gio $i!n l4ch s9 3h# c# th m' t m)t cnh chin u cho cc hc sinh cDa m nh nh0 l m)t cch sng )ng nh0 m)t b) 5him no6 ki $%i tt c nh(ng lf :o n&+ cc "5 chiu 5him th02ng 01c coi l m)t 5h0Lng tin quan t"ng cDa t"u&/n b 3in th-c6 hi th^a nhAn+ tu& nhi!n+ m)t s b) 5him * gM& m)t nh h0Cng [u cho nhi/u ng02i6 m) 5him $/ cc hot )ng cDa bn t)i 5hm * 3hu&n 3h8ch nhi/u thanh ni!n c# hnh $i t)i 5hm6 m) 5him 3hc+ cXng nh0 nh(ng ng02i i 5h# $%i t nh :;c $ im &u cDa t? nhi!n 3hc cDa con ng02i+ * b4 hZng o -c cDa nhi/u ng02i6 Vt qu l+ cc ch8nh 5hD cDa nhi/u quc gia * bGt bu)c 5hi can thi5 $o mn h nh hin th4 $ sn [ut cDa b) 5him nht 4nh6 Tu& nhi!n+ cc "5 chiu 5him $Jn ti5 t;c :u& t" 5hK bin cDa n#6 Fic bn th8ch lm mi luAn chD /o T' t nh(ng i/u bn th8ch lm T'i lm nhi/u $ic hng ng&+6 @h(ng i/u t'i th8ch lm nht+ tu& nhi!n+ ang hi hoa $ chun b4 cc bi hc cDa t'i6 @h0 m)t c' gi m02i bn tuKi+ t'i giU5 mQ t'i hng ng&6 TQ t'i l m)t 5h; n( "t swng o6 Tii buKi ti+ t"0%c 3hi nh(ng l2i cOu ngu&n cDa m nh+ t'i i "a ngoi t m 3im nh(ng b'ng hoa m c' & cOn t"ong l2i cOu ngu&n cDa m nh6 T'i 5hi th^a nhAn "Hng t m 3im nh(ng b'ng hoa [ung quanh nh t'i l m)t bi tA5 "t :I ch4u6 T'i i n tt c cc 3hu $02n hng [#m cDa chUng t'i + nLi m)t lot cc hoa c# th 01c t m th&6 7ng [#m cDa chUng t'i l "t tt $ h cho 5h5 t'i chn nh0 nhi/u hoa nh0 t'i mun6 Vhi t'i nh n $o nh(ng b'ng hoa+ t'i cm th& $' cwng hnh 5hUc6 7 "t Q5 $ O& mu sGc m h lm cho 3hu $02n l nLi tt nht tham quan t"ong 3hu $?c cDa chUng t'i6 T)t lOn t'i t"ong nh(ng 3hu $02n t'i :nh nhi/u th2i gian chn hoa $ nh(ng ni/m $ui tu&t i i b) t"ong 3hu $02n6 lau #+ t'i t"C $/ nh $%i nh(ng b'ng hoa tt nht m 5ht t"in ti cc 3hu $02n+ $ mQ t'i lu'n lu'n "t $ui 3hi th& h6 F $A&+ t'i 5hi n#i "Hng t'i th8ch hi hoa "t nhi/u6 Chun b4 bi hc cDa t'i cXng mang li cho t'i "t nhi/u ni/m $ui6 @h0 t'i * chun b4 cho h+ t'i hc 01c nhi/u i/u $/ th gi%i $ cc $n / cDa m nh+ qu 3h- $ hin ti6 T'i cXng t m hiu $/ nh(ng ng02i [ung quanh chUng t'i cXng nh0 nh(ng ng02i hng ngn :Nm t"ong $wng t 3hc nhau t"!n 3hG5 cc i :0Lng6 7Ln n(a+ t'i t m hiu th!m

$ nhi/u hLn n(a m%i t^ $ c;m t^ # giU5 t'i b& tZ su& ngh> cDa "i!ng m nh $ cm [Uc tt hLn6 m!n cnh #+ nh(ng 3in th-c m t'i c# 01c t"ong 3hi chun b4 bi hc cDa t'i giU5 t'i gN5 gh $ n#i chu&n $%i nh(ng ng02i c# s? t? tin l%n hLn6 k# l nh(ng lf :o m t'i mun chun b4 bi hc cDa t'i6 F $A&+ nh(ng i/u m t'i mun lm nht 3h'ng ch, $ui $R cho tMm t"8 cDa t'i m cBn g#5 5hOn mC ")ng hiu bit cDa t'i6 lC th8ch t"ong th2i gian "nh "ii ChD /o @#i $/ sC th8ch cDa bn t"ong th2i gian "nh "ii6 Th'ng tin cho $a& i $%i hc sinho g Loi cho $a& sinh $i!n g cDng c cho $a& sinh $i!n li!n bang g 7c sinh Consoli:ation Loan g L*i sut cho $a& sinh $i!n $ l 5h8 lC th8ch cDa t'i l t=m thu gom6 Vhi t'i $Jn ch, l m)t -a t"R+ mQ t'i bGt Ou thu thA5 cho t'i6 Tt nhi!n+ c' & 3h'ng cho t'i chm $o t=m cho n 3hi t'i * D l%n 3h'ng lm hZng chUng6 T'i nh% # l $o ng& sinh nhAt th- m02i lEm cDa t'i "Hng lOn Ou ti!n c' Nt chUng $o ta& t'i6 7 t"ong bn cun sch cht bo+ nh0ng 3 t^ # t'i * th!m ba hLn+ $ $A& m bM& gi2 t'i c# m)t b) s0u tA5 l%n hLn bt 3W ng02i bn cDa t'i6 Lm th no t'i c# 01c t=m cDa t'i? T'i * 3h'ng bao gi2 mua m)t :u& nht t^ m)t c9a hng j $ $A& b) s0u tA5 cDa t'i * th?c s? chi 5h8 cho t'i 3h'ng c# g 6 Cha cDa t'i+ nh(ng ng02i lm $ic t"ong m)t cL quan l%n+ 'i 3hi mang li cho t'i t=m nh t^ nhi/u quc gia t"!n th gi%i6 F t'i c# nh(ng ng02i bn C M& $ C cc $wng t 3hc+ nh(ng ng02i g9i cho t'i t=m li cho nh(ng ng02i m t'i g9i cho h6 mM& gi2 t'i ang lm $ic cho cu)c sng cDa t'i+ t'i 3h'ng c# nhi/u th2i gian nh0 t"0%c chi cho t=m cDa t'i6 @h0ng $o buKi ti+ nh(ng g c# th tt hLn ngPi $o bn $%i nh(ng cun sch quf gi cDa t'i+ sG5 [5 t=m m%i t"ong h+ bHng $En bn t"ong t!n cDa cc n0%c+ hoNc+ nu t'i qu mt mZi+ ch, nh n qua t=m * c# t"ong sch? Tii con t=m c# m)t cMu chu&n cho t'i bit cc n0%c $ cc :Mn t)c [a l6 T'i nh n th& h nh nh cDa ng02i n 'ng $ 5h; n(+ chim $ )ng $At m t'i ch0a bao gi2 th&6 Fua $ ChD t4ch $01t qua t"0%c mGt t'i+ $ t'i c# th lm th=o l4ch s9 cDa quc gia j T'i c# th nh n th& 7itl=" k-c lan ")ng 3hG5 chMu Yu $ sau # )t nhi!n 5h $h thnh t^ng mnh a3istan 01c sinh "a t"0%c mGt t'i+ cc n0%c gia tEng $ cc n0%c "Li j $ ton b) th2i gian T'i $Jn thoi mi t"ong chic gh bnh cDa t'i C nh6 @h0ng b) s0u tA5 t=m cDa t'i 3h'ng lm cho t'i ch, ngh> $/ qu 3h-6 CXng ging nh0 mQ t'i thu thA5 cho t'i+ $ $A& t'i cXng ang thu thA5 cho con t0Lng lai cDa t'i6 C# cch no tt hLn sa c# 01c thU $4 'ng t"ong l4ch s9+ 4a lf $ ng'n ng(+ $ lm cho cc i t01ng n& sng cho anh ta tha& $ ch, c# nh(ng i/u t"ong sch gio 3hoa? @u t'i $01t qua sC

th8ch cDa t'i cho anh ta+ anh ta sa ban 5h0%c cho t'i cho n# nh0 t'i * ban 5h0%c cho mQ t'i cho hnh )ng 3h'n ngoan cDa m nh6 Loi c'ng $ic bn h& $ng sa lm sau 3hi tt nghi5 Fit $/ nh(ng loi c'ng $ic m bn h& $ng sa lm 3hi bn "2i 3hZi t"02ng6 ki/u "t thU $4 su& on nh0 nh(ng g ng02i ta c# th lm sau 3hi "2i 3hZi t"02ng6 Th'ng th02ng n# l qu s%m cho m)t "2i 3hZi t"02ng qu&t 4nh $/ m)t s? nghi5 nht 4nh6 T)t l 3h'ng t"0Cng thnh t"ong giai on n& qu&t 4nh m)t 3h#a hc t0Lng lai6 Tt c mi th- l t=m5ing $ h5 :Jn $ # l 3h# 3hEn 3hi qu&t 4nh6 T)t s? nghi5 5h; thu)c $o nhi/u &u t6 l? chim #ng cDa cha mQ+ m)t ng02i hng [#m thnh c'ng hoNc thAm ch8 l m)t lf t0Cng t0Cng t01ng+ c# th nh h0Cng n cc loi c'ng $ic m ng02i ta h& $ng sa lm6 @u cha mQ cDa m)t ng02i l m)t bc s> hoNc m)t luAt s0 ng02i ta c# th qu&t 4nh i th=o con 02ng t0Lng t?6 T)t cun sch * c m)t hoNc m)t 5hong t"o 5hK bin cXng c# th nh h0Cng n t0Lng lai cDa m)t ng02i6 T'i * qu&t tMm t"C thnh m)t bc s>6 F%i nh(ng thnh t8ch tt c cDa 3hoa hc+ con ng02i l 3h'ng th $01t qua bnh tAt6 ng * 5ht hin "a loi thuc $ cch chng li bnh nh0ng 3h'ng c# cch no loi t"^ chUng6 Th=o nh0 nhMn loi l c#+ sa c# bnh6 iu ha& nghvo+ ng02i n 'ng b4 bnh $ s l01ng bnh $in l m)t nhMn ch-ng "d "ng s? hin :in cDa bnh6 @h0 $A&+ c# l ni/m $ui hLn cho t'i t"ong $ic 5h;c $; nhMn loi 3hK au6 T'i c# cm h-ng t^ mQ Th="=sa ng02i * nhAn gii @ob=l 7Ba b nh6 @h(ng g m)t :4ch $; $inh quang c' * lm cho ng02i bnh $ cht t"!n 02ng 5h Calcutta6 T'i 3h'ng c# th tEng l!n chi/u cao him6 T)t ng02i n 'ng & t l 3h'ng ch, Ln thuOn l m)t ng02i n 'ng c# th 3! toa m)t $i m& t8nh bng $ cho m)t cU sUt C M& ha& C #6 T"ong m)t ngh>a no #+ 'ng #ng $ai t"B cDa m)t ng02i t"1 giU5 cDa ng02i sng to tit 3im nh0 nhi/u bnh nhMn cng tt6 k t"C thnh m)t bc s> tt Bi hZi "t nhi/u ci nh n sMu sGc $o hin 5h5 $ tinh thOn cDa bnh nhMn6 T)t ng02i n 'ng & t 5hi cn thAn t"ong $ic i 5h# $%i cc t"02ng h15 c nhMn+ $ 5hi 01c th'ng cm6 Vhi m)t bc s> tha& th m)t t"i tim hoNc thAn 'ng tit 3im m)t bnh nhMn6 @# l m)t thch th-c # l ng gi6 V t^ 3hi m)t ng02i n 'ng thZa thuAn & t $%i nhMn loi+ th 5hi lm nhMn o6 Th?c t 3hc l m)t ng02i n 'ng & t lu'n lu'n l thMn mAt $%i bnh nhMn cDa m nh $ $A& n# cXng l o -c tit l) bnh tAt cDa bnh nhMn $%i bt 3W ai6 @u 3h'ng c# yl==cing m)t bnh nhMn bc s> c# th 3im 01c m)t s ti/n ti:& ti/n nu 'ng * to "a m)t t!n tt t"ong l>nh $?c Nc bit cDa m nh6 F $A&+ nh(ng lf :o n&+ t'i ang thu hUt thuc6 mi luAn chD /o Ti sao chUng ta n!n i :u l4ch k/ c0Lngo @h(ng ng02i th8ch i :u l4ch Ti sao h th8ch i :u l4ch

@h(ng g c# th hc 01c t^ i :u l4ch Ti sao chUng ta 5hi i :u l4ch Tt c mi ng02i+ gi ha& t"R+ th8ch i :u l4ch+ Nc bit l $wng t nHm ngoi bin6 @ga& c )ng $At+ chim $ c'n t"wng $ tt c cc sinh $At 3hc cm th& mt mZi $/ nu ngh, ti cwng m)t $4 t"8 t"ong m)t th2i gian :i6 @g02i i :u l4ch 3h'ng ch, [=m nh(ng th- m cBn gN5 gh $ t m hiu $/ nh(ng ng02i 3hc t"ong nh(ng $wng t 3hc6 @h0 chUng t'i i :u l4ch+ chUng ta th& nhi/u i/u6 7 l nh(ng ngn Pi+ thung lXng+ "^ng nhit %i+ $wng Png bHng+ s'ng $ nhi/u th- 3hc m thi!n nhi!n * to "a6 kM& l nh(ng i/u th?c s? "t Q5 quan st6 Cc hP $ thc n0%c+ $8 :;+ chUng ta th& m)t s t"ong nh(ng i/u Q5 nht m * 01c to bCi thi!n nhi!n lm Q5 t"!n th gi%i6 @h n $o nh(ng i/u chUng ta nMng cao 3in th-c cDa chUng ta $/ 4a lf cDa nLi t"!n th gi%i6 ChUng t'i cXng [=m cch mi ng02i t"ong cc 5hOn 3hc nhau cDa th gi%i lm $ic $ sinh sng6 S m)t s nLi chUng t'i nh n th& nh(ng ng02i t"Png cM& hoNc lm cho m& m#c6 T"ong ngGn hn+ ng02i ta 3h'ng lm nh(ng i/u t0Lng t? C 3hG5 mi nLi6 F $A&+ cch sng cDa h l 3hc nhau gi(a cc 4a im6 @ga& c cc ng'n ng(+ 5hong t;c+ t'n gio cDa ng02i :Mn l 3h'ng ging nhau6 @u chUng ta i :u l4ch+ chUng t'i n nhAn bit tt hLn tt c nh(ng i/u n& $ nhi/u s? 3in 3hc6 eo # chUng ta n!n i :u l4ch bt c- 3hi no chUng t'i c# cL h)i lm i/u #6 T^ f ngh>ao kQ5 lm Q5 Ci thin lm tt hLn .uan st cn thAn [=m CL h)i cL h)i @hi/u loi 3hc nhau Cho n t01ng tt Q5 ti m)t cu)c 5hZng $n $ic lm ChD /o chUng ta n!n lm g to n t01ng tt ti m)t cu)c 5hZng $n $ic lm? nho a3= tht bi t"ong cu)c 5hZng $n cDa m nh @guPn nho xo"3bloom6n=t @Em ngoi+ anh =m h cDa t'i+ a3=+ * i n m)t ngMn hng 5 :;ng cho m)t c'ng $ic6 @h0 bn * bit+ 3hi bn n)5 Ln [in $ic+ bn 5hi sn sng t" l2i "t nhi/u cMu hZi6 T)t s cMu hZi m m)t ng02i 5hZng $n c# th hZi bn bao gPmo t" nh ) hc $n+ c'ng $ic t"0%c M&+ $ ti/n l0Lng bn 3im 01c6 Fn / $%i a3= l 'ng * 3h'ng chun b4 cho cc cMu hZi6 @g02i 5hZng $n hZi a3= "t nhi/u nh(ng i/u m 'ng 3h'ng th t" l2i6 F a3= * 3h'ng chun b4 cho cu)c 5hZng $n+ 'ng * 3h'ng c# 01c c'ng $ic6 @u bn 3h'ng mun C t"ong t nh hung #+ bn c# th mun th=o cc b0%c sau6 nho cu)c 5hZng $n Chun b4 tt @guPn nho th=5at"ic3"ul=s6xo":5"=ss6com

@h0 bn th&+ n# l cOn thit 01c chun b4 tt cho cu)c 5hZng $n $ic lm6 C# cMu t" l2i sn sng+ 01c mNc quOn o+ $ 01c $/ th2i gian tt c c# th giU5 to n t01ng tt $/ ng02i 5hZng $n6 @u bn lm th=o cc b0%c sau+ bn sa s%m t m th& ch8nh m nh ngPi 5h8a sau bn ti # c'ng $ic thvm mun6 @h(ng g 5h0Lng tin $An ti c# sn i :u l4ch Fit @am? eu l4ch ti Fit @am :I hLn l n# 01c s9 :;ng 01c6 h0Lng tin $An ti th02ng "t thoi mi6 eu l4ch th02ng [u&!n ti Fit @am gi(a cc thnh 5h l%n $ cc im n :u l4ch n#i chung l thoi mi $ "Gc "i miIn 5h8 l tt6 eu 3hch )c lA5 'i 3hi sa 01c &!u cOu 3in th-c 4a 5h0Lng cho m)t m-c ) 3h thoi mi6 mHng 02ng hng 3h'ngo mn c# th nhAn 01c hOu nh0 bt c- nLi no 3hi n thEm Fit @am+ nh0ng cc chu&n ba& :? 3in m)t s im n :u l4ch Fit @am "t 8t $ chAm tha& Ki t"ong loi m& ba& c# th nh h0Cng n 3 hoch :u l4ch6 mHng tu hZao k02ng sGt l $Jn cBn chAm6 Tng l0%i 02ng sGt b4 hn ch6 k02ng ch& gi(a 7 @)i j li Bn+ 7 @)i j Lo Cai j 7 Vhu T"ung .uc j C'n Tinh T"ung .uc+ 7 @)i j Lng lLn j mGc Vinh T"ung .uc6 Tu n T"ung .uc 3hCi hnh t^ ga 7 @)i6 mn c# th tham gia cc chu&n tu n C'n Tinh ti ga Lo Cai+ nh0ng bn ch, c# th tham gia cc chu&n tu n mGc Vinh t^ 7 @)i6 Cc t"m [= l9a i $%i m)t s im n :u l4ch Fit @am c# th l th=o ngh>a =n C gi(a h0 3h'ng6 Cc cnjch-ng 3hon n#i chung l 8ch+ nh0ng cX $ l5a"tan th=o ti!u chun 5h0Lng TM&6 mHng [= buft 4a 5h0Lngo i [= buft 01c s9 :;ng 01c 5h;c $; #ng g#i c mBi 3iu $o n#ng $ ng)t ngt+ 3h#i 1 hLi t^ chi @ga ps chi ngPi $%i [= 5+ [= m& $ c# th con l1n 3W l gGn $o mi nh6 ki $%i nh thm him th?c s? ch,t Cc [= buft $Jn cBn [ung quanh $ 5hK bin $%i ng02i :Mn 4a 5h0Lng $ /u "t "R6 Tu& nhi!n+ hin na& c# m)t h thng [= buft t0 nhMn+ [= buft mC tou" :u l4ch+ [= ti nhZ th02ng l r}+ rq hoNc r chi ngPi 3t ni cc t"ung tMm :Mn s ng 3 nht $%i cc th4 t"n $ thnh 5h lMn cAn6 in t0 $n :u l4ch cDa bn ti eu chMn lm th no n im n :u l4ch ti5 th=o cDa bn bHng cch mini$an6 T"ong hOu ht cc thnh 5h m bn c# th t m th& [8ch l' hoNc [= 'm chu&n [ung quanh+ m 5hn gi c t"0%c 3hi bn nh& t"!n l 5hi bHng Png Fit @am6 = 5 hoNc [= m& cho thu! c# th 01c t m th& C cc thnh 5h l%n quan tMm+ nh0 7 @)i+ 7P Ch8 Tinh hoNc 7u+ 7)i An+ nh0ng chGc chGn "Hng bn hiu cc qu& tGc giao th'ng t"0%c 3hi i6 T"!n chMno mn c# th cOn 5hi hc cch $01t qua 02ng 5h thnh 5h+ Nc bit l C li Bn $ 7 @)i6 iao th'ng thnh 5h C Fit @am ging nh0 n0%c t"!n bnh [=+ kM& l li!n t;c :i chu&n t"!n $ ch& [ung quanh tt c mi th- t"!n 02ng i cDa n#6 L0u l01ng $o ban ng& 3h'ng bao gi2 :^ng li6 Con ng02i lu'n lu'n :i chu&n6 mn c# Png f ha& 3h'ng Png f $%i cMu 5ht biu sau M&? C# "t nhi/u ti/n l "t quan t"ng6 l9 :;ng lf :o $ $8 :; hi t"1 5hn -ng cDa bn6 hi chU mJuo F4 t"8o c# m)t s ti/n l cOn thit+ nh0ng c# "t nhi/u ti/n 3h'ng 5hi l thL6 Lf :o cho $4 t"8o F%i s ti/n bn c# th lm bt c- i/u g bn mun6 @h0ng n# 3h'ng 5hi l cOn thit c# 01c nhi/u ti/n6 C# "t nhi/u ti/n 3h'ng 5hi l quan t"ng+ nh0ng c# m)t s ti/nt bn 3h'ng th lm bt

c- i/u g m 3h'ng c# ti/n6 T'i th& ng02i nghvo En [in t"!n 02ng 5h mii ng& C t n0%c t'i+ $ thAm ch8 m)t 8t ti/n c# th lm cho m)t s? 3hc bit l%n i $%i h6 mn c# bit+ C n0%c t'i+ chUng ta n#i+ Ti/n lm cho con ch# nh&6 ki/u n& c# ngh>a "Hng nu bn c# D ti/n+ bn c# th c# bt c- i/u g 6 T"ong $X t"02ng nKi ting C qu! h0Lng cDa t'i+ tt c mi ng02i En mNc $ -ng t"ong m)t th2i gian :i+ 02ng :i i $o b!n t"ong6 ng02i n 'ng ti li $o ch, cho 5h5 cc chng t"ai Q5 t"ai $ c' gi [inh Q5 b0%c $o6 Tu& nhi!n+ nga& c 3hi bn 3h'ng cXng mNc quOn o hoNc bn 3h'ng nh n Q5+ nu bn c# D ti/n bn c# th t" ti/n cho ng02i n 'ng bn nhA5 ti/n giU5 bn tt c mi th-t Ti ng02i /u 5hi lm $ic6 Ti sao? bCi $ h cOn ti/nt 7 cOn ti/n t" ti/n thu! nh $ in+ mua quOn o+ 0a 3h8 t"ong [= hLi+ $ nh0 $A&6 k# l lf :o ti sao chUng t'i lm $ic miIn l chUng ta c# th+ cho n 3hi chUng ta gi6 @h0ng n# 3h'ng mt "t nhi/u ti/n tPn ti+ Nc bit l nLi t'i sinh sng6 @goi "a+ t'i c# hai ng02i bn cwng 5hBng t"ong nh cDa t'i+ $ $A& t'i 3h'ng 5hi t" nhi/u ti/n thu! nh0 nu t'i sng m)t m nh+ @u mi ng02i cn thAn $ h chia sR chi 5h8 nh0 ti/n thu! nh+ n# th?c s? 3h'ng Bi hZi 5hi c# "t nhi/u ti/n+ $ bn c# th thAm ch8 c# m)t s i/u thU $4 th!m6 c# "t nhi/u ti/n+ chUng t'i gOn nh0 c# 01c tt c mi thr6 ChUng t'i c# n=cc=siti=s cho cu)c sng+ ch`ng hn nh0 [= hLi hin i+ bo him tt+ 3h'ng c# th mua th2i gian+ s? t'n t"ng+ s-c 3hZ=6 linh $i!n ki/u g nu bn 3h'ng c# nhi/u ti/n+ sa 3h'ng c# 01c nh(ng th- b nh th02ngo th?c 5hm $ quOn o6 }6 giU5 h nh(ng ng02i 3hc nh0 gia nh+ cXng c# th lm t^ thin cho ng02i tn tAt+ nh(ng ng02i c# th 5hi i mNt $%i :4ch bnh+ )ng t+ hn hn+ lX l;t+ so $%i nh(ng ng02i c# ti/n c# cu)c sng qu th8cho :isco+ s9 :;ng thuc 5 -ng nhu cOu "i!ng cDa h6 T"ong 3t luAno lm $ic Kn 4nh cu)c sng+ c# D ti/n sa 01c tt Q5+ # l 3h'ng cOn thit 5hi c# "t nhi/u ti/n+ i/u quan t"ng nht $Jn sng cu)c sng ChUng t'i &!u $ &!u th8ch cu)c sng ChUng ta ang sng+ chUng ta 3h'ng?

Lm th no l th h cDa bn 3hc $%i th h t"0%c #?6 bao gPm lf :o $ $8 :; hi t"1 5hn -ng cDa bn6 l? 3hc bito Th h cDa t'i l 8t t"u&/n thng $8 :;+ t"R =m 3h'ng cBn chEm s#c cha mQ gi Th h cDa t'i l 8t $Mng l2i $8 :;+ t"R =m 3h'ng cBn ch5 nhAn qu&t 4nh cDa cha mQ $/ ch8nh T'ijth h ng02i t"ong tuKi 'i m0Li cDa h j l :iyy="nt t^ th h cX bHng nhi/u cch6 T'i mun n#i $/ hai ng02i t"ong s h6 l? 3hc bit l%n nht l chUng ta 3h'ng 5hi l t"u&/n thng nh0 cha mQ hoNc 'ng b cDa chUng t'i6 T"ong cc th h t"0%c # t"ong t n0%c cDa t'i+ n# "t 5hK bin chEm s#c cDa cha mQ hoNc 'ng b 3hi h nhAn 01c cX cDa bn6 7 th02ng :i chu&n $o nh cDa con gi l%n+ $ c' & * giU5 chEm s#c chUng6 T)t s ng02i $Jn sng th=o cch n&+ $ n# c# l1i 8ch+ nh0 cc 'ng b [=m chu nhZ @h0ng n# 3h'ng 5hi nh0 $A& 5hK bin hin na& nh0 n# * 01c }s hoNc ps nEm t"0%c M&6 T'i ngh> "Hng M& th?c s? l m)t s?

3hc bit ng buPn6 T)t 3hc bit n(a l s? $Mng 5h;c6 Th h t"0%c chUng ta $Mng l2i hLn hLn chUng ta6 7 lu'n lu'n lm nh(ng g cha mQ lm cho h lm6 Vhi 'ng n)i t'i n#i $%i cha t'i l m)t 3 ton $i!n+ cha t'i n#i c#6 Anh ta thAm ch8 3h'ng th8ch ton hct @h0ng 'ng * t"C thnh m)t 3 ton bCi $ cha cDa m nh &!u cOu n#6 T"R =m ng& na& 3h'ng 5hi l $Mng l2i6 Vhi cha mQ cDa chUng t'i n#i lm m)t ci g #+ chUng ta 3h#c ha& 5hn nn hoNc 'i 3hi 3h'ng lm i/u #+ cha mQ t'i * n#i $%i t'i m)t s chu&!n ngnh m h sa ll3= cho t'i th=o hc ti cc t"02ng i hc+ nh0ng t'i 3h'ng bit nu t'i sa chn m)t t"ong s h6 mCi $ s? tha& Ki n&+ 'i 3hi t'i t? hZi i/u g sa [& "a 3hi t'i c# con chu6 T'i gOn nh0 s1 su& ngh> $/ i/u #t F8 :;o F8 :; mnh ma 7Ou ht cc n& l nh(ng su& ngh> $ hnh )ng r6 Th h cDa t'i+ th2i t"ang hLn so $%i Ou m)t+ cch nh(ng ng02i t"R tuKi En mNc $ mNc quOn o+ Png hP+ gi& :5j O& mu sGc+ 5hong cch hot )ng $ hin i }6 lng )c lA5o sng [a nh C tuKi t"R+ lm nh(ng g chUng t'i ngh> "Hng 3h'ng 5hi nh(ng g chUng t'i 01c bo 5hi lm h0%ng nghi5+ cc t"02ng i hc+ con t"ai z bn gi ei chu&n t"ong sng chung $%i nhau nh0 m)t gia nh6 Vt luAno chD )ng hLn+ 5hong cch+ n!n [=m [t nh(ng i/u tt Q5 cMn bHng 3hi sng t"ong m)t [* h)i hin i+ $Jn th=o t"u&/n thng $ 5 :;ng cc tin 8ch m%i hng ng&6

ii th8ch nh(ng g bn lm g gii tZa cEng th`ng $ lf :o ti sao bn lm i/u #6 mao gPm lf :o $ chi tit t"ong 5hn -ng cDa bn6 TJu hi chU ChD /o lm th no t'i gii tZa cEng th`ng Cch cDa t'i gim cEng th`ngo Ai3i:o &!u cOu nEng l01ng $ s? tA5 t"ung i b) 02ng :i cho 5h5 th2i gian cho nh(ng su& ngh>+ lA5 3 hoch+ th0 gi*n Cu)c sng cDa t'i O& cEng th`ng6 T'i lm $ic chEm ch, $ c# 8t th2i gian cho bn thMn m nh6 F $A& i/u quan t"ng i $%i t'i lm gim cEng th`ng cDa t'i 'i 3hi6 k lm i/u #+ t'i lu&n tA5 ai3i:o $ i :o6 ma lOn mii tuOn+ t'i gii tZa cEng th`ng bHng cch th?c hnh cc m'n $d ngh thuAt cDa Ai3i:o @hAt mn6 mCi $ chUng ta $ nm ng02i :Mn "t nhi/u t"ong ai3i:o+ 5hi mt nEng l01ng $ giU5 t'i th0 gi*n+ @# mt mZi+ c'ng $ic Jm mP h'i+ nh0ng $o cui nEm tA5 lu&n+ t'i cm th& tt hLn so $%i 3hi t'i bGt Ou6 @goi "a+ 3hi t'i ang tA5 t"ung $o nm no #+ t'i 3h'ng ngh> $/ $ic hc ha& nh(ng i/u m t'i 5hi lm cDa t'i6 F/ ng& 3hi t'i 3h'ng c# ai3i:o t'i 'i 3hi i :o :i $%i tc ) nhanh [ung quanh 3hu 5h cDa t'i thot 3hZi cEng th`ng6 ki/u n& mang li cho t'i th2i gian 3h'ng b4 gin on su& ngh> $/ nh(ng g t'i 5hi lm+ lA5 3 hoch+ $ thu thA5 su& ngh> cDa t'i6 mHng cch i b) m)t cch nhanh ch#ng+ t'i s9 :;ng th!m nEng l01ng cDa t'i+ $ t'i t m

th& s? &!n t>nh+ th2i gian "i!ng t0 cho bn thMn m nh th0 gi*n6 @b t'i * 3h'ng lm nh(ng i/u n&+ mi s? cEng th`ng cDa t'i sa mt mng sng cDa t'i6

mn c# Png f ha& 3h'ng Png f $%i cMu 5ht biu sau M&? Tt c nh(ng nh h0Cng cDa c'ng ngh * 01c t8ch c?c l9 :;ng lf :o $ $8 :; hi t"1 5hn -ng6 ChD / ti5 th=oo n56m th- @Em ng& r thng rr }ss r6i%i thiu Chung cMu mo co chD /6 }6 CL th m)t6 Vim sot i:=aro j hi t"1 cc f t0Cng+ $8 :;+ chi tit+ gii th8ch b6 Vim sot i:=a}o j hi t"1 cc f t0Cng+ $8 :;+ chi tit+ gii th8ch c6 Vim sot i:=ao j hi t"1 cc f t0Cng+ $8 :;+ chi tit+ gii th8ch 6 Vt luAno t" nh b& li hoNc t#m l01c nh(ng im ch8nh+ b nh luAn cui cwng6 TJu hi chU Ch-c $;o nh h0Cng cDa c'ng ngh l 'i 3hi tt $ 'i 3hi [u Tc )ng t8ch c?c $ ti!u c?c cDa c'ng ngho T8ch c?c th gi%i l 3t ni hLn in thoi+ \nt="n=ts+ m& ba& Ti!u c?c cht thi ht nhMn+ bnh tAt+ ' nhiIm C'ng ngh * c# tc )ng c tt $ [u6 @# * c-u mng $ lm cho th gi%i m)t nLi nhZ hLn+ nh0ng n# cXng * to "a mi ngu& him ch0a t^ng tPn ti t"0%c M&6 F/ mNt t8ch c?c+ c'ng ngh * lm cho th gi%i m)t nLi nhZ hLn6 F%i in thoi+ mi ng02i c# th n#i chu&n $%i gia nh $ bn bv bt c- nLi no t"!n t"i t6 F%i \nt="n=t+

mi ng02i c# th [=m nh(ng g ang [& "a C cc n0%c 3hc $ n# [& "a j chUng t'i 3h'ng 5hi ch2 1i cho cc t2 bo in cc b-c nh6 F%i m& ba&+ chUng ta c# th i :u l4ch bt c- nLi no t"!n t"i t t"ong m)t th2i gian ngGn6 n& l "t ttt @h0ng c'ng ngh c# tc :;ng 5h; [u+ qu6 mM& gi2 chUng ta c# nEng l01ng ht nhMn cho chUng ta s-c mnh+ nh0ng nh(ng g chUng t'i lm $%i cht thi ht nhMn? 7ng t"iu ng02i c# in thoi :i )ng+ nh0ng chUng t'i 3h'ng chGc chGn nu in thoi gM& ung th06 nhiIm t^ nhi/u c'ng ngh cDa chUng t'i+ nh0 m& ba&+ ang hD& hoi m'i t"02ng6 ChUng t'i to "a "t nhi/u "c+ qu6 ChUng ta 5hi lm g ? kM& l lf :o ti sao t'i 3h'ng Png f "Hng tt c nh(ng nh h0Cng cDa c'ng ngh * 01c t8ch c?c6 T'i hnh 5hUc $/ nh(ng tc )ng t8ch c?c+ nh0ng chUng ta cOn 5hi lm i/u g # $/ nh(ng tc )ng ti!u c?c t"ong 3hi chUng t'i $Jn cBn c# th6

@g02i i hc i hc hoNc i hc $ nhi/u lf :o 3hc nhau $8 :;+ 3inh nghim m%i+ chun b4 ngh/ nghi5+ nMng cao 3in th-c6 Ti sao bn ngh> "Hng mi ng02i i hc i hc hoNc i hc? l9 :;ng lf :o c; th $ $8 :; hi t"1 cMu t" l2i cDa bn6 @g02i tham :? cc t"02ng cao `ng hoNc t"02ng i hc cho "t nhi/u lf :o 3hc nhau6 T'i tin "Hng ba lf :o 5hK bin nht l chun b4 cho m)t s? nghi5+ c# 3inh nghim m%i+ $ nMng cao 3in th-c cDa bn thMn $ th gi%i [ung quanh6 Chun b4 ngh/ nghi5 ng& cng t"C n!n quan t"ng hLn $%i gi%i t"R6 ki $%i nhi/u ng02i+ M& l lf :o ch8nh i hc i hc+ 7 bit "Hng th4 t"02ng $ic lm cnh t"anh6 Ti t"02ng i hc+ h c# th hc 3_ nEng m%i cho ngh/ nghi5 $%i "t nhi/u cL h)i6 ki/u n& c# ngh>a l s? nghi5+ ch`ng hn nh0 c'ng ngh th'ng tin+ 01c :? 3in sa cOn m)t l?c l01ng lao )ng l%n t"ong nh(ng nEm t%i6 @goi "a+ sinh $i!n i n cc t"02ng cao `ng $ i hc c# nh(ng t"i nghim m%i6 ki/u n& th02ng c# ngh>a l c# cL h)i gN5 gh nh(ng ng02i 3hc $%i qu! nh6 ki $%i hOu ht sinh $i!n+ i hc i hc l lOn Ou ti!n h * [a nh cDa m nh6 T"ong bK sung+ M& l lOn Ou ti!n h 5hi 0a "a qu&t 4nh cDa ch8nh m nh6 ca cc qu&t 4nh lm tEng 3in th-c cDa m nh6 m!n cnh t m 3im t? bit+ ng02i cXng tham :? m)t t"02ng i hc hoNc t"02ng i hc mC ")ng 3in th-c cDa h t"ong cc m'n hc m h th& thU $46 ki $%i nhi/u ng02i+ M& sa l cL h)i cui cwng cDa h t"ong m)t th2i gian :i t m hiu $/ m)t ci g # 3h'ng li!n quan n s? nghi5 cDa h6 T'i sa 3hu&!n mi ng02i 3h'ng n!n tA5 t"ung $o s? nghi56 7 n!n i hc i hc c# nh(ng t"i nghim m%i $ t m hiu $/ bn thMn $ th gi%i m h ang sng

ChD /o Th- nEm sp thng r} mn c# Png f ha& 3h'ng Png f $%i tu&!n b sau M&? Cha mQ l nh(ng gio $i!n tt nht6 l9 :;ng lf :o c; th $ $8 :; hi t"1 cMu t" l2i cDa bn6 r6i%i thiu Chung cMu mo co chD /6 }6 CL th m)t6 Vim sot i:=aro j hi t"1 cc f t0Cng+ $8 :;+ chi tit+ gii th8ch b6 Vim sot i:=a}o j hi t"1 cc f t0Cng+ $8 :;+ chi tit+ gii th8ch c6 Vim sot i:=ao j hi t"1 cc f t0Cng+ $8 :;+ chi tit+ gii th8ch 6 Vt luAno t" nh b& li hoNc t#m l01c nh(ng im ch8nh+ b nh luAn cui cwng6 T"ong sut cu)c 2i cDa t'i+ t'i * c# D ma& mGn c# m)t mi quan h "t tt $%i cha mQ t'i6 7 * Dng h) t'i+ cho t'i nh(ng l2i ch, t"8ch cOn thit+ $ * :& t'i "t nhi/u $/ cch sng cu)c sng cDa t'i6 Cha mQ c# th 01c gio $i!n "t quan t"ng t"ong cu)c sng cDa chUng t'i+ tu& nhi!n+ h 3h'ng 5hi lUc no cXng l gio $i!n tt nht6 Cha mQ c# th qu gOn con ci cDa h $/ mNt t nh cm6 k'i 3hi h ch, c# th nh n th& con ci cDa h mNc :w con mGt cDa m)t ng02i bo $6 F8 :;+ h c# th hn ch s? t? :o cDa m)t -a t"R t"ong t!n cDa an ton6 T)t gio $i!n c# th nh n th& m)t chu&n i n m)t thnh 5h l%n nh0 m)t 3inh nghim m%i c# gi t"46 Tu& nhi!n+ n# c# $R qu ngu& him cho 5h; hu&nh6 T)t $n / 3hc l cha mQ c# th mong 1i l1i 8ch cDa con ci l t0Lng t? nh0 cDa "i!ng

m nh6 7 :02ng nh0 3h'ng th tch "2i 3hZi con ci cDa h t"ong tMm t"8 cDa h6 @u h &!u th8ch 3hoa hc+ h c# th c gGng bu)c con =m m nh &!u 3hoa hc qu6 @h0ng nu t nh &!u 8ch th?c cDa con =m m nh l ngh thuAt+ ha& bHng $En bn+ hoNc s9a ch(a [= hLi? Cha mQ th02ng mong mun $01t qua t"!n gi t"4 cDa h con ci cDa h6 @h0ng n!n con lu'n lu'n tin nh(ng g cha mQ lm g ? C# la th h 3hc nhau cOn nh(ng cch t0 :u& 3hc nhau6 Vhi con cBn t"R+ h tin "Hng cha mQ lu'n qu&/n6 @h0ng 3hi h $/ gi+ h nhAn "a c# nh(ng quan im 3hc6 k'i 3hi cc bAc cha mQ+ Nc bit l l%n tuKi+ 3h'ng th th=o 345 $%i nh(ng tha& Ki [* h)i $ c'ng ngh nhanh ch#ng6 T)t hc sinh c# nh(ng ng02i bn cDa tt c cc chDng t)c 3hc nhau $ nguPn gc C t"02ng c# th th& "Hng cha mQ c' 3h'ng th?c s? hiu $ nh gi cao cc cu)c cch mng 3_ thuAt s6 k'i 3hi t"R =m 5hi t m cch "i!ng cDa h nh(ng g h tin $o ki/u quan t"ng nht nhAn "a l tt c chUng ta c# "t nhi/u gio $i!n t"ong cu)c sng cDa chUng t'i6 Cha mQ cDa chUng t'i :& cho chUng ta+ gio $i!n cDa chUng t'i :& cho chUng ta+ $ cc Png nghi5 cDa chUng t'i :& cho chUng ta6 lch bo $ t"u&/n h nh cXng :& cho chUng ta6 Tt c chUng /u c# gi t"46 lch+ boo lch+ bo

6To5ico n56m Th- @Em rr Thng r} }ss @g& na&+ th?c 5hm * t"C n!n :I :ng chun b46 k* tha& Ki n& ci thin cch mi ng02i sng? l9 :;ng lf :o c; th $ $8 :; hi t"1 cMu t" l2i cDa bn6 r6i%i thiu Chung cMu mo co chD /6 }6 CL th m)t6 Vim sot i:=aro j hi t"1 cc f t0Cng+ $8 :;+ chi tit+ gii th8ch b6 Vim sot i:=a}o j hi t"1 cc f t0Cng+ $8 :;+ chi tit+ gii th8ch

c6 Vim sot i:=ao j hi t"1 cc f t0Cng+ $8 :;+ chi tit+ gii th8ch 6 Vt luAno t" nh b& li hoNc t#m l01c nh(ng im ch8nh+ b nh luAn cui cwng6 Th 3] * mang li nhi/u tin b)6 F%i nh(ng tin b)+ 2i sng cDa con ng02i * tha& Ki ng 36 T"ong m)t s cch cu)c sng l tPi t hLn+ nh0ng chD &u n# l tt hLn6 @h(ng tha& Ki t"ong 5h0Lng 5h5 ch bin th?c 5hm+ $8 :;+ * 01c ci thin cu)c sng cDa chUng t'i "t nhi/u6 l? tin l1i cDa $ic chun b4 th?c 5hm h'm na& l tu&t $2i6 ThAm ch8 b5 * nhAn 01c qu chAm i $%i chUng t'i6 LB $i s#ng nu En :I :ng hLn nhi/u6 ChUng t'i c# th nhn m)t $i nUt $ m)t b(a En 01c nu ch8n hon ton t"ong m)t th2i gian ngGn6 @g02i s9 :;ng bZ "a hng gi2 chun b4 m)t b(a En lB nu ch8n+ $ bM& gi2 h c# th s9 :;ng th2i gian # 3hc+ nh(ng i/u tt hLn6 Th!m $o #+ c# tt c cc loi :i )ng+ cc loi th?c 5hm #ng g#i sn+ chUng t'i c# th mua6 @#ng chUng t"ong lB $i s#ng $En 5hBng+ $ En t"0a ti nLi lm $ic l nhanh ch#ng $ :I :ng6 Ch bin th?c 5hm hin na& cho 5h5 nhi/u hLn6 F%i tD lnh $ tD + chUng ta c# th bo $ "t nhi/u loi th?c 5hm 3hc nhau t"ong nh cDa chUng t'i6 V t^ 3hi c'ng ngh lm cho nu En nhanh hLn nhi/u+ mi ng02i sn sng lm cho m)t s m#n En cho c m)t b(a En nhZ6 Cha mQ c# nhi/u 3h nEng cho t"R =m 3n c chn canh+ bM& gi2 h c# th :I :ng lm n#ng chUng l!n m)t s m ng 01c #ng g#i sn $ 5ho mt b!n t"ong6 Vh'ng cOn 5hi n#i+ ng02i t"0Cng thnh sng t"ong cwng m)t ng'i nh c# th c# th#i qu=n En ung "t 3hc nhau l tt6 @u h 3h'ng mun nu En "t nhi/u m#n En 3hc nhau+ # l 5hK bin hin na& En ti cc nh hng $i lOn m)t tuOn6 n ung lnh mnh cXng :I :ng hLn bao gi2 ht6 Vhi mi ng02i nu En+ h s9 :;ng tha& th cht bo m%i $ thuc [4t nu En cGt gim cht bo $ calo6 ki/u n& lm gim ngu& cL bnh tim $ chol=st="ol cao6 @goi "a+ chUng ta c# th mua cc loi t"i cM& $ "au qu t0Li+ 'ng lnh hoNc #ng h)56 ChUng 01c :I :ng chun b4+ "t nhi/u ng02i t"ong chUng ta En nhi/u hLn nh(ng mNt hng :inh :0hng hng ng&6 T)t t"Em nEm t"0%c+ bn 3h'ng th t0Cng t01ng 01c qu t" nh tham gia m)t s t"i cM& 'ng lnh $ n0%c t"ong tD lnh+ th!m m)t s s(a chua 8t cht bo t^ m)t cc nh?a $ m)t s n0%c 5 t^ c# th t"ong tD lnh+ $ xhi55ing l!n m)t 8t cht bo lmoothi= t"ong m& [a& sinh tt Li sng cDa chUng t'i l nhanh+ nh0ng mi ng02i $Jn th8ch nh(ng m#n En ngon6 @h(ng g c'ng ngh ch bin th?c 5hm m%i * cho chUng ta nhi/u s? l?a chn l6 7'm na&+ chUng ta c# th chun b4 th-c En thuAn tin hLn+ 3hZ= mnh hLn+ $ nhi/u hLn bao gi2 ht t"ong l4ch s96

p6 @g02i ta n#i+ Vh'ng 5hi tt c i/u # l hc 01c t" nh b& t"ong cun sch6 lo snh t0Lng 5hn $ 3in th-c thu 01c t^ 3inh nghim $%i 3in th-c thu 01c t^ cun sch6 Th=o f 3in cDa bn+ m nguPn l quan t"ng hLn? Ti sao?

r6i%i thiu Chung cMu mo co chD /6 }6 CL th m)t6 Vim sot i:=aro j hi t"1 cc f t0Cng+ $8 :;+ chi tit+ gii th8ch b6 Vim sot i:=a}o j hi t"1 cc f t0Cng+ $8 :;+ chi tit+ gii th8ch c6 Vim sot i:=ao j hi t"1 cc f t0Cng+ $8 :;+ chi tit+ gii th8ch 6 Vt luAno t" nh b& li hoNc t#m l01c nh(ng im ch8nh+ b nh luAn cui cwng6 p6 @g02i ta n#i+ Vh'ng 5hi tt c i/u # l hc 01c t" nh b& t"ong cun sch6 lo snh t0Lng 5hn $ 3in th-c thu 01c t^ 3inh nghim $%i 3in th-c thu 01c t^ cun sch6 Th=o f 3in cDa bn+ m nguPn l quan t"ng hLn? Ti sao? Vinh nghim l ng02i thO& tt nht l m)t t^ so "ing cX+ nh0ng t'i Png f $%i n#6 @h(ng bi hc quan t"ng nht+ $ 'i 3hi 3h# 3hEn nht+ chUng t'i t m hiu t"ong cu)c sng n t^ s? tham gia cDa chUng t'i t"ong cc t nh hung6 mn c# th hc tt c mi th- t^ m)t cun sch6 Tt nhi!n+ hc hZi t^ cun sch t"ong m)t m'i t"02ng gio :;c ch8nh th-c cXng c# gi t"46 k# l t"ong t"02ng hc m chUng t'i t m hiu nh(ng th'ng tin chUng ta cOn 5hi hot )ng t"ong [* h)i chUng ta6 ChUng t'i hc cch n#i $ $it $ hiu 01c 5h0Lng t" nh ton hc6 kM& l tt c cc th'ng tin m chUng ta cOn 5hi sng t"ong cc c)ng Png cDa chUng t'i $ 3im sng6 Tu& nhi!n+ t'i ngh> "Hng nh(ng bi hc quan t"ng nht 3h'ng th 01c :&+ h c# 01c 3inh nghim6 Vh'ng ai c# th :& cho chUng ta nh0 th no c# 01c cwng $%i nh(ng ng02i 3hc hoNc lm th no c# lBng t? t"ng6 Vhi chUng ta l%n t^ t"R =m $o thanh thiu ni!n+ 3h'ng ai c# th :& cho chUng ta cch i 5h# $%i 5 l?c6 @h0 chUng t'i "2i 3hZi $4 thnh ni!n sau $ i $o cu)c sng ng02i l%n+ 3h'ng ai c# th :& cho chUng ta cch &!u nhau $ 3t h'n6 ki/u n& 3h'ng n!n ngEn cn chUng t'i ang t m 3im cc h0%ng :Jn t"!n 02ng i6 io $i!n $ cha mQ l nguPn c# gi t"4 cDa l2i 3hu&!n 3hi chUng ta cBn t"R6 Vhi chUng ta b0%c $o giai on m%i t"ong cu)c sng cDa chUng t'i+ chUng t'i nhAn 01c l2i 3hu&!n t^ h l "t h(u 8ch bCi $ h c# 3inh nghim t0Lng t? * [u6 @h0ng t"i qua nh(ng chin thGng $ thm ha cDa chUng ta th?c s? l cch :u& nht hiu lm th no i 5h# $%i cu)c sng6