You are on page 1of 4

Kako je Cat Stevens postao Yusuf Islam

Yusuf Islam se rodio 1948. godine u Londonu kao Steven Demetre Georgiou. Majka mu je porijeklom ve!anka a ota" Grk. #e$ sa 18 godina posti%e uspje& sa pjesmama I Love m' Dog i Matt&e( and Son. #e$ prije ti& uspje&a promijenio je ime u )at Stevens nastoje$i se prilagoditi tr%i*tu pop gla+,e. -ajve$e komer"ijalne i artisti.ke uspje&e je dosegnuo po.etkom sedamdeseti& godina o,javiv*i al,ume /easer and t&e 0ire"at i )at"& 1ull at 0our. Lista njegovi& &itova se godinama redala pri vr&u gla+,eni& ljestvi"a2 Moons&ado(3 Morning &as 1roken3 4ea"e /rain3 0at&er and Son. 5o* jednom mijenja ime u Yusuf Islam krajem 1966. godine3 kada i formalno prela+i na Islam. -akon toga godinama nije snimao studijske pjesme niti imao javne nastupe. Ipak3 nova" koji je jo* uvijek +ara!ivao od stari& pjesama je ulagao u do,rotvorne svr&e poput otvaranja ni+a *kola +a dje"u3 naro.ito u ratom pogo!eni& krajeva3 u 7fri"i3 1osni3 Iraku. 899:. o,javio je prvi studijski al,um nakon 88 godina3 7n ;t&er )up3 a 8999. o,javljuje jo* jedan al,um3 <oadsinger. /ijekom godina Yusuf Islam je do,io ni+ me!unarodni& nagrada +a svoje &umanitarne aktivnosti2 =orld 7(ard 899>. ? me!unarodna nagrada +a pomo$ dje"i3 %rtava rata@ Man for 4ea"e 8994. nagrada +a promi"anje mira3 koju mu je uru.io Mi&ail Gor,a.ev. 7 ovako Yusuf Islam svojim rije.ima opisuje transforma"iju od Stevena Georgioua3 preko )ata Stevesa do Yusufa Islama. M;5 #5A<SBI ;DG;5 ;drastao sam u suvremenoj porodi"i sa svim luksu+om i lagodnim %ivotom s&o( ,i+nisa. <o!en sam u kr*$anskoj o,itelji3 ali svi mi +namo da je svako novoro!en.e ro!eno u i+vornoj vjeri C ali ga njegovi roditelji odgoje u ovoj ili onoj vjeri. 5a sam odgojen u toj vjeri D kr*$anstvu E koja je utje"ala na na.in mog ra+mi*ljanja. 4odu.en sam da postoji 1og3 ali ne postoji i+ravan kontakt sa njim3 +,og toga moramo uspostaviti taj kontakt kro+ Isusa C on je ,io vrata ka 1ogu. ;vo sam manjeCvi*e pri&va$ao3 ali se sa tim nisam mogao pomiriti. Gledao sam kipove Isusa@ oni su ,ili puki kamen ,e+ %ivota. F.enje da je 1og trojstvo me je krajnje +,unilo ali nisam javno negodovao. ManjeCvi*e sam u ovo sve vjerovao3 ali samo jer sam &tio da po*tujem vjeru svoji& roditelja. 4;4 G#I5AGD7 4ostepeno sam se udaljavao od svog vjerskog odgoja. 4o.eo sam se ,aviti gla+,om. Htio sam da ,udem velika +vije+da. Svoje idole sam vidio u filmovima i mislio sam da je ovo mo%da moj I1ogI C +ara!ivanje para. Imao sam jednog stri"a koji je imao lijepo auto. JF redu3J rekao sam3 Jon je uspio. ;n ima mnogo paraJ. Ljudi oko mene su utje"ali na mene da tako ra+mi*ljam@ ovaj svijet je ,io nji&ov 1og.

;dlu.io sam da je ovo na.in %ivota kakvog &o$u@ da +aradim dosta para i da imam Ido,ar %ivot.I Moji u+ori su ,ile popC+vije+de. 4o.eo sam skladati pjesme i du,oko u se,i sam &tio da sa tim nov"em koje +aradim pomognem ljudima koji su ,ili u nevolji. F BurIanu se spominje da mi ne*to o,e$amo ali kada ne*to postignemo onda se toga u&vatimo i postanemo po&lepni. I tako se je desilo da sam postao jako popularan. Iako sam jo* uvijek ,io tinejd%er3 moje ime i moja slika su se vrtile u svim medijima. ;ni su mene u.inili ve$im nego *to jesam3 +,og toga sam &tio da ,udem ono .ime su me napravili. 5edini na.in je ,io da u+imam alko&ol i droge. F 1;L-I)I -akon godinu dana materijalnog uspje&a i I%ivota na visokoj no+iI te*ko sam se ra+,olio. ;,olio sam od tu,erkulo+e i neko vrijeme sam proveo u ,olni"i. to se je de*avalo sa mnomK Da li sam ,io samo tijelo3 i da li je "ilj moga %ivota samo da udovoljim tom tijeluK /u sam s&vatio da ova nevolja koja me je sna*la je u stvari ,ila 7lla&ova ,lagodat3 prilika da otvorim svoje o.i CJ+a*to sam ovdjeK G,og .ega le%im na posteljiK C i tu sam po.eo da tragam +a odgovorima. /rend toga vremena je ,ilo veliko +animanje +a isto.nja.ki misti"i+am. 4o.eo sam da to prou.avam i prvo .ega sam postao svjestan je ,ila smrt3 i da $e du*a napustiti tijelo. 4ro"es koji ne prestaje. /ada sam mislio da sam prona*ao put ka sre$i i vi*im sferama. 4o.eo sam meditirati i postao sam vegetarijana". /ada sam vjerovao u Ipea"e i flo(er po(erI3 ono *to je tada ,ila moda. 7li u ,olni"i sam po.eo da s&va$am da ja nisam samo tijelo. 5ednog dana sam se *etao kada po.ela je padati ki*a. 4o.eo sam tr.ati da se sklonim negdje kada sam s&vatio2 Istani malo3 moje tijelo je mokro i ono mi govori da sam pokisnuo.I 4omisli& kako je tijelo u stvari kao magara"3 trenirano je da ide jednom prav"u. F suprotnom slu.aju ako ga ne trenira*3 odvesti $e te tamo gdje ono &o$e. ;nda sam s&vatio da posjedujem jedan dar kojeg mi je sam 1og dao2 a to je da slijedim njegovu volju. 1io sam +adivljen terminologijom sa kojom sam se sretao u.e$i isto.nja.ke vjere. Do tada sam +nao samo +a kr*$anstvo. ;pet sam po.eo pisati gla+,u ali sam u nju ugra!ivao svoja ra+mi*ljanja o svijetu. Sje$am se rije.i jedne pjesama2 I%elio ,i& +nati ko je sa+dao ne,o3 ko je stvorio pakao.I Sa ovim sam +nao da sam na pravom putu. /ako!er sam napisao jednu drugu pjesmu3 JBako prona$i 1ogaJ D/&e =a' to 0ind God ;utE. ;vo me je u.inilo .ak jo* vi*e popularnijim u svijetu gla+,e. Sa ovim sam imao pote*ko$a jer sam postao po+nat i .uven3 a sa druge strane sa iskreno tra%io Istinu. ;nda sam do*ao na stupanj spo+naje da je ,udd&i+am u redu i da je plemenit3 ali ja nisam ,io spreman ostaviti ovaj svijet i+a se,e. 4revi*e sam ovisio o ovom svijetu i nisam ,io spreman ostaviti ga3 da postanem mona& i da se i+dvojim od dru*tva. ;nda sam pro,ao u.enja Gen i )&ing3 numerologiju3 tarot karte i astrologiju. 4oku*ao sam se okrenuti 1i,liji i nisam na*ao ni*ta +adovoljavaju$e. F to vrijeme nisam +nao ni*ta o Islamu. 7li onda se desilo .udo. Moj ,rat je posjetio d%amiju u 5eru+alemu i ,io je du,oko +adivljen da je ,ila ispunjena %ivotom D+a ra+liku od

"rkvi i sinagoga koje su ,ile pra+neE3 ali sa druge strane da je i+ nje +ra.ila jedna smirenost. BF<I7Bada se je vratio u London donio mi je prijevod Burana na engleski. ;n nije pre*ao na Islam3 ali osje$ao je ne*to u ovoj vjeri i smatrao da ,i& ja to tako!er mogao otkriti. -akon *to sam u+eo knjigu3 uputu koja mi je sve o,jasnila C tko sam3 *to je smisao %ivota@ *to je stvarnost i kakva mora da ,ude@ odakle dola+im C s&vatio sam da je ovo ,ila istinita vjera. -e u onom smislu kakvog Gapad smatra vjeru3 niti samo +a stare ljude. Svatko onaj ko pri&vati jednu vjeru i &o$e da svoj %ivot podredi toj vjeri smatra se na Gapadu fanatikom. 5a nisam fanatik@ ja sam tra%io i+la+ +a konflikt i+me!u tijela i du*e. ;nda sam s&vatio da to dvoje nisu opre.nost i da se ne mora* povla.iti u planine da ,i ,io po,o%an. 5edino *to se mora jeste da se slijedi 1o%ja volja. 7ko tako postupimo onda mo%emo dosti$i stupnjeve ve$e od an!ela. 4rva stvar koju sam %elio nakon ove spo+naje jeste da postanem musliman. S&vatio sam da sve pripada 7lla&u3 kojeg ne o,u+ima drijeme%. ;n je stvoritelj svega. /ada sam po.eo gu,iti ponos na se,e3 jer sam do tada mislio da ra+log mog uspje&a le%i u mojoj vlastitoj veli.ini. S&vatio sam da sam se,e nisam stvorio i da .itava svr&a moga ,ivstvovanja je podre!enje u.enjima koje su sadr%ane u vjeri koja je po+nata po imenu 7lCIslam. /ada sam po.eo otkrivati tu vjeru +a se,e. ;sje$ao sam se kao musliman. Litaju$i BurIan s&vatio sam da je 7lla& slao sve poslanike da o,+nane jednu poruku. G,og .ega su onda %idovi i kr*$ani druga.ijiK Sa+nao sam da %idovi nisu pri+navali Isusa kao Mesiju i da su i+mijenili 7lla&ove rije.i. Lak su i kr*$ani krivo s&vatili -jegove rije.i i po.eli su vjerovati da je Isus sin ,o%ji. ;djednom je sve imalo smisla. ;vo je ljepota BurIana@ od te,e tra%i da ra+mi*lja* i da pita* i da ,ude* pokoran ;nome ko je stvorio i mjese" i sun"e. BurIan +a&tjeva da ra+mi*ljamo o 7lla&ovom stvaranju op$enito. Mnogi ko+monauti odla+e u svemir3 i onda uvide ne+natnu veli.inu +emlje i velika prostranstva svemira. ;ni postaju veoma po,o%ni3 jer su vidjeli 7lla&ove +nakove . Litaju$i dalje BurIan nai*ao sam na dijelove koji govore o molitvi3 lju,a+no*$u i samilosti. 5o* nisam ,io musliman3 ali sam osjetio da jedini odgovor +a mene je ,io BurIan kojeg mi je 7lla& poslao3 a ja sam ga +atajivao. 7li BurIan govori od drugome IjaI kada ka%e da Jvjerni"i ne u+imaju nevjernike +a prijatelje i da su vjerni"i ,ra$aJ. ;sjeti& %elju da upo+nam svoju ,ra$u u Islamu. 4<AL7G7B -7 ISL7M ;nda odlu.i& da otputujem u 5eru+alem. /amo sam oti*ao u jednu d%amiju i sjeo sam na pod. 5edan .ovjek me upita *to %elim. 5a mu reko& da sam ja musliman. ;n me upita +a moje ime. JStevensJ3 reko& mu. ;n ,i +,unjen. -akon toga sam se ljudima pridru%io u nama+u3 iako ne ,a* uspje*no. Bada sam se vratio u London3 upo+nao sam jednu muslimanku po imenu -afisa. <eko& joj da &o$u da pri&vatim Islam i ona me uputi u <egent MosMue. ;vo je ,ilo 1966 godine3 oko godinu i po nakon *to sam do,io BurIan u ruke.

Sada s&vati& da se moram oslo,oditi svog ponosa3 I,lisa i da se moram okrenuti jednom prav"u. /ako sam nakon jedne d%ume do*ao pred imama i i+govorio *e&adet3 i time postao musliman. 5a sam u %ivotu postigao da ,udem po+nat i ,ogat. 7li uputa je ,ilo ne*to3 *to mi je ,ilo uskra$eno dok nisam se susreo sa BurIanom. S&vatio sam da sada mogu stupiti u i+ravnu ve+u sa 1ogom3 ne kao kod kr*$ana ili drugi& vjera. Bao *to mi re.e jedna Hinduskinja2 Jti ne ra+umije* nas Hinduse. Mi vjerujemo u jednog 1oga3 ali koristimo ove kipove da ,i se ,olje kon"entrirali.J 7li Islam otklanja ove prepreke. 5edna stvar koja dijeli muslimana od nevjernika je nama+. I on je jedan svojevrsni pro"es .i*$enja. I na kraju %elim da ka%em da sve *to radim je u 7lla&ovo ime i -jega molim da ti i+vu.e* pouku i+ moji& iskustava. Dalje %elim da podvu.em3 da nisam imao kontakata sa muslimanima prije sam pre*ao na Islam. 4rvo sam .itao BurIan i s&vatio sam da ni jedan insan nije savr*en. 7li Islam jeste savr*en i ako se dr%imo na.ina %ivljenja na*eg poslanika Mu&ammeda sa(s3 mi $emo imati uspje&a. Da nam 7lla& podari uputu da slijedimo put ummeta Mu&ameda. 7minN