You are on page 1of 1

J.

van Woudenberg xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx

AANTEKENEN / PER GEWONE POST

Ezinge, vrijdag 2 o!"ober 2#$%

A&'(ea )org * Gezond'eid T.a.v. Norber" +ooger, divi,ievoorzi""er )org * Gezond'eid / Raad van -e,"uur .e//aer"0eg $ 2%$1 W) 2E3.EN

Onderwerp: aansprakelijkstelling

Gea&'"e 'eer +ooger,, gea&'"e /eden van de Raad van -e,"uur, O4 o5 o(,"ree!, #$6#$62##7 zijn er door A&'(ea daden ge4/eegd die, daar ben i! van over"uigd, in ,"rijd 0aren (e" de 0e" o5 (e" (ijn re&'"en. .oor deze onre&'"(a"ige daden 'eb i! ,&'ade ge/eden. 3! vind da" deze ,&'ade aan A&'(ea !an 0orden "oegere!end o(da" er ,4ra!e 0a, van bedrog en jaren/ange 4,8&'i,&'e (i,'ande/ing. .oor (idde/ van deze brie5 ,"e/ i! A&'(ea aan,4ra!e/ij! voor (ijn ,&'ade. .e ,&'ade i, on","aan door de vo/gende gebeur"eni,,en. 3n 2##9 0a, er bij Groene 2and A&'(ea ,4ra!e van onrege/(a"ig'eden bij de 4re(iead(ini,"ra"ie en de verre!ening van een onjui,"e de&/ara"ie "en /a,"e van (ijn 0e""e/ij! no6&/ai( bedrag. )onder (ij o4 de 'oog"e "e ,"e//en 0erd (ijn naa( in een e/e!"roni,&' be,"and (e" 0anbe"a/er, ge4/aa",", z:nder da" er van 0anbe"a/ing ,4ra!e 0a,. O4 va/,e/ij!e en arg/i,"ige 0ijze 0erd eind 2##9 zo een over,"a4 naar een andere zorgverze!eraar be/e" en nog ,"eed, ben i! nie" vrij o( andere een zorgverze!eraar "e !iezen. 3n 2#$# (e/dde Groene 2and (ij aan bij 'e" ;<) a/, 0anbe"a/er, zonder daarvoor de 0e""e/ij! voorge,&'reven 4ro&edure "e vo/gen. )o0e/ Groene 2and a/, )i/veren Krui, ,"e/den (ij jaren/ang b/oo" aan (a&'",(i,brui!, juridi,&' en 4,8&'i,&' ge0e/d, en er 0erd ge"ra&'" (e (onddood "e (a!en "oen i! 'e" be0ij, 4ub/i&eerde voor da" (a&'",(i,brui! 5raude, &ri(ine/e &o//u,ie en =nie" a(b"e/ij!e> &orru4"ie. 3n de 0e" ,"aa" da" ie(and die een onre&'"(a"ige daad 4/eeg" die aan 'e( !an 0orden "oegere!end, ver4/i&'" i, de ,&'ade die een ander 'ierdoor /ijd", (oe" vergoeden =ar"i!e/ 1?$12 -urger/ij! We"boe!>. O4 di" (o(en" be,"aa" (ijn ,&'ade ui" (a"eri@/e en i((a"eri@/e ,&'ade. 3! ,&'a" 'e" ,&'adebedrag nu o4 A ##.###,6 .a" !an e&'"er nog veranderen. A/, 'e" nodig i,, za/ i! gebrui!(a!en van (ijn re&'" "o" aan4a,,ing van 'e" bedrag. Bijn ei, i, da" (ijn ,&'ade, zoa/, "o" nu "oe be!end, binnen "0ee 0e!en na de da"u( van deze brie5 0ord" vergoed". .i" bedrag !an A&'(ea over(a!en o4 re!eningnu((er 9 1 C1D "en na(e van J. van Woudenberg "e Ezinge. A/, de ,&'ade nie" binnen "0ee 0e!en 0ord" be"aa/", ,"e/ i! A&'(ea 'ierbij in verzui(. 3! !an dan a//er/ei vervo/g,"a44en ne(en. <oor de !o,"en van deze (aa"rege/en ,"e/ i! A&'(ea oo! aan,4ra!e/ij!. We//i&'" 'ee5" A&'(ea een verze!ering "egen de gevo/gen van onre&'"(a"ige daad. A/, di" zo i, dan verzoe! i! o( (ij di" binnen "0ee 0e!en na de da"u( van deze brie5 "e /a"en 0e"en. Gee5 (ij dan de vo/gende gegeven,? de naa(, 'e" adre, en 'e" "e/e5oonnu((er van de a5de/ing en/o5 de 4er,oon die de ,&'adezaa! be'ande/". 3! za/ (ij dan verder ri&'"en "o" de verze!eraar. A/, deze gegeven, nie" 0orden ver,"re!", za/ i! (ij "o" A&'(ea b/ijven ri&'"en. 3! ben bereid o( "e over/eggen over een o4/o,,ing. Bo&'" A&'(ea over/eg 0en,en, dan verzoe! i! o( binnen "0ee 0e!en na de da"u( van deze brie5 een voor,"e/ "e doen. +ooga&'"end,

J. van Woudenberg

Related Interests