P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 7|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Oct 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

הנובה 'פ

ףד] ב"ק [ב"ע
י"שר ה"ד הכמה פ"שמ .שיטפב ץצופמש תא ןבאה לבא .'וכ י"שרפ (.גע) 'יעל ל"זו איה רמג
לכ הכאלמ ןכש ןמוא הכמ נרוקב לע ןדה וקיל!הל רמגב ימנ 'ינתמו "הכאלמ אל ביי!ימ 'יל
אלא רמגב הכאלמ וטושפבו .ל"כע י"שרד ןאכ גילפ לע י"שר לבא .'יעל השקי לע י"שרפ ןאכ
ןכשמבד 'ותה 'וק אל היה ןינב ל"צו .#ינבא ל"ד ןנירמגד #ג תיבמ .#ימלוע
לבא אמש ל"י ןפואב ר!א י"שרד ןאכ הדומ הכמד שיטפב היהש ןכשמב התיה האכה נרוקב
לע אלא .ןדה #שד אוה רמג תיישע רשפאו "ילכ ילכבד ש"ל רדג לכ לכד "אוהש אוהש ונייה
ןיאש #וש רועיש לש לבא "תוביש! ילכ #לועל שי ול תוביש!ה לש כ"עו .ילכ א"שמ הנשמה ןאכ
הכמהד שיטפב לכ אל "אוהש יריימ ןכלו .ילכב טקנ י"שר ןאכ אמגוד לש הכמ שיטפב "#ינבאב
ןבאבד ריפש $ייש רדג לכ לבא .אוהש ןויכ ןכשמבד אל היה ןינב ןכל "#ינבא טקנ 'יעל י"שר
רויצ לש הכמ שיטפב היהש ונייהד "ןכשמב רמגב תיישע .ילכ
%

דועו הזד טושפ ירועישד תבש #ניא #ייולת באב הכאלמ אלא לכה יפל ןניז!דכו "הלועפה
תכאלמד האצוה שי הל #ירועיש #גו .#ינוש תכאלמב הנוב ירה ןבגמ ביי! #ושמ הנוב מ"מו ןיא
ורועיש לכב והזו .אוהש #עטה הנשמהש הללכ ד!י רועיש הנוב הכמו ףא "שיטפב ןהש תוכאלמ
"תונוש
&
מ"מד #הינשב הלועפה איה ןינב ץע ןבאו לכו אוהש בוש! ביי!תהל ןכלו .'ילע אטישפ
י"שרל 'יל הכמד שיטפב ואל 'ינתמד ונייה תיישעב רועישד "ילכ לכ אוהש רמאנ 'ינתמד
תכאלמב ץע אימוד "ןבאו !דוקד אלו "תתמו תיישעב .ילכ
לבא הכמד 'יפ 'ות שיטפב ונייה 'ינתמד שוכמ ןור!א הכמש לע ל"ו "ילכה #גד הז ארקנ לכ
הזו .אוהש אלד המכ ונראיבש תעדב י"שר תיישעד ילכ וניא לכ ירהש "אוהש שי ול תוביש! .ילכ
אמשו .ב שי ראבל הנהד "והייתגולפ !"לי רדגב בוי! הכמ שיטפב ונייהד רמג הכאלמ ומכ
י"שרפש #א .'ותו ןוקיתה הלועפהו ביי!ש הילע אוה ותוא ןוקית ןור!א השועש ילכב תעשב
רמגה ףאד .ומצע אוהש ןוקית ןטק לבא שי ול תוביש! ןויכ י"עד ןוקית הז אוה לשמו) .רמגנ
ד"דהמל המל אמלעבד !"יא לע תביתכ תוא ת!א לבא בתוכשכ תוא הנור!א רפב "ביי!
ןויכד איהש תוא הנור!א שי הל תוביש! ד"וא (.תד!וימ הלועפה איה תיישע לכ י"עד "ילכה
רמגה אצמנ שיד ול ילכ ילכהו "#לש ארקנ לע #ש ילכהו "רמוגה #לשה אוה הלועפה ןוקיתהו
לש תכאלמ הכמ .שיטפב
הנהו י"שר 'ישל ללכ 'פב לודג הכמד שיטפב ונייה הכמש נרוקב לע ןדה תעשב רמג
טושפ "הכאלמ ןיאד ןוקיתה המ לעפנש התואב האכה התואבד "הנור!א האכה אל ןקית #ולכ
1
ת"או ןויכ ןכשמבד אל התיה תביצ! כ"א "#ינבא $ה הכמ שיטפב יבצו!ד #ינבא ל"וה בש!יהל כ"שמכ "הדלות
י"שר ד"וב לכד רמג הכאלמ יוה הדלות הכמד לבא .שיטפב ןושל י"שר עמשמ הכמד שיטפב תביצ!ד #ינבא יוה
ל"יו .בא ףאד אלש התיה תביצ! #ינבא לבא "ןכשמב ןויכ אוהש השעמ ןמוא רמגו המוד שממ הכמל שיטפב
האכהד יוהו "נרוקב ללכב כ"שמו "באה י"שר לכד רמג הכאלמ ל"וה הדלות הכמד שיטפב ונייה וניאשכ השעמ
ק"קו .ןמוא כ"אד תתמ ימנ לאומשל ביי!ד #ושמ הכמ שיטפב היהי בש!נ וליאו "בא י"שר ה"ד) 'קל #ושמ (יאמ
בתכ ל"זו וזיא הדלות ןמ תובאה אוה עמשמו "ל"כע ע"וכלד יוה הדלות נ"שמ 'יעו .פ"כע .#ש
2
רתויבו תעדל בר תתמד !דוקו #בוי! #ושמ הנוב כ"א ה!תפ הנשמה הנובב תתמו #בוי!ד #ושמ "הנוב
כ"!או הכמ כ"!או "שיטפב הרז! !דוקל ובוי!ש #ושמ אלא .הנוב כ"ע ןינעלד בוי! לכ אוהש יריימד הב הנשמה
אל תפכיא ןל #שב .הכאלמ
%
יפלכ ילכה אלא "רמגנה כ"ע ןויכד התואבד האכה הנור!א הרמגנ תכאלמ ביי! "ילכה לע הדי
#ושמ ןוקיתה #צעבש תיישע .ילכה
י"שר 'יעו ה"ד .זמ) 'יעל ביי! יבג (תאט! ריז!מ הטמ לש #יירט בתכש אוהד תלי!ת ורמגו
אצמנו השוע שרופמו "ילכ וירבדב רדגד הכמ שיטפב אוה תיישע ילכ הלי!תמ דעו אלא) .ףו
עמשמד ירבדמ י"שר #ש תמאבד !"יא כ"אא השע #ג רואד ('!כק) 'קלמ 'קו "הל!תהה
ריז!הל תלד הדיש הבית לדגמו הריזג אמש י"שרפו "עקתי #ושמ הכמ ףא "שיטפב יאדובש אל
יריימ אוהש הנב תא הדישה הבית ראבנ 'קלו .לדגמו תנוכד י"שר ריז!מד הטמ לש #יירט
אקוד אוה $ירצד תלי!ת ןויכ "ורמגו אוהש יופר צ"יאו (י"שר 'ישל) #וש תונמוא .וריז!הל
נ"שמלו ןאכ הארנ רדגה הזב רמגהשכד אוה השעמ ןמוא אליממ לכד תיישע ילכה ארקנ לע
#ש רמוגהו "רמגה ארקנ השעש כ"אשמ "ילכהל רמגהשכ אוה השעמ ןיא "טוידה תוביש!
מ"מו "רמגל #א השע לכ ילכה הלי!תמ דעו ףו כ"א אליממ שי ול התוא תוביש! הכמד
הזד "שיטפד אפוג רדג הכמ תיישעד "שיטפב ילכה ארקנ לע #ש .רמוגה
לכ הז לבא "י"שרל הכמד 'ותהל שיטפב ונייה שוכמ ןור!א הכמש לע ןיידע "ילכה שי #וקמ
רמול ןוקיתהד הכמד שיטפב אוה המ ןקתינש ותואב שוכמ .ןור!א
אליממו .ג י"שר 'ישל ןוקיתהד הכמד שיטפב אוה תיישע לכ כ"א "ילכה ש"ל רמול ובוי!ש לכב
ילכהד "אוהש וניא לכ אוהש שיד ול תוביש! לש כ"עו .ילכ אל 'ינתמד יריימ הכמב שיטפב
תיישעד ומכ "ילכ היהש אלא "ןכשמב תביצ!ב וניאד "#ינבא ילכ $יישו רדג 'יב לכ ןכלו .אוהש
י"שרפ (.גע) 'יעל הכמ שיטפב תיישעב $כד "ילכ התיה תכאלמ הכמ שיטפב ירהש "ןכשמב
ןכשמב אל התיה תביצ! לבא "#ינבא ןאכ הכמ 'יפ שיטפב תביצ!ב הזבד "#ינבא ל"!כשמ בוי!
לכב .אוהש
כ"אשמ ןוקיתהד 'ותהל הכמד שיטפב אוה המ ןקתנש שוכמב כ"א "ןור!א ריפש $ייש רמול
ורועישדד לכב אוהש וליפא תיישעב וליפאד "ילכ #א שוכמה ןור!אה אל ןקית אלא לכ אוהש
ןמ ילכה מ"מ .ק"ודו "ביי!
הנהו .ד אהב רמאד ג"בשר ףא הכמה נרוקב לע ןדה תעשב הכאלמ ןושלו .ביי! "ףא"
הרומ אבש ףיוהל הנהו .ק"תא י"שר 'ישל ללכ 'פב לודג #גד ק"תל בוי! הכמ שיטפב אוה
הכמב נרוקב לע ל"צ "ןדה ג"בשרד אב שד!ל ביי!ד תעשב "ףא" אלו "הכאלמ קר תעשב
רמג לבא .הכאלמ י"שר ןאכ ירבדב 'יפ ג"בשר ל"זו פ"עאו וניאש הכמ לע הלועפה .ש"ייע
עמשמו ק"תלד !"יא כ"אא הכמ לע הלועפה הזבו "המצע גילפ לע .ג"בשר
הנהו #א רמאנ י"שרד הכמד 'יפש 'ינתמב שיטפב ק"תד ונייה תביצ!ב #ינבא גילפ י"שרפא
ללכ 'פב 'יעל כ"א "לודג א!ינ רשפאד י"שרד ןאכ תמאב ל" ק"תלד !"יא אלא הכמב לע
הלועפה יהוזו .המצע תדוקנ תקול!מה ןיב ק"ת לבא .ג"בשרו יפל $רדה ל"נה ונבתכש ירבדש
י"שר אל ירת #גו "ידדהא י"שר הדומ 'ינתמב הכמד שיטפב היהש ןכשמב היה תאכהב
נרוקה לע ןדה תעשב רמג כ"א "הכאלמ השק כ"שמ ירבדב ג"בשר ביי!ד ףא וניאש הכמ
לע הלועפה ירהו "המצע הזב #ג ק"ת רקיעהו .הדומ ל"וה שרפל ג"בשרד ביי!מ ףא תעשב
.הכאלמ
דוע ע"לי י"שר 'ישל ללכ 'פב לודג הכמד שיטפב ונייה הכמ נרוקב לע ןדה תעשב רמג
כ"א "הכאלמ יאמא אל השקה #ש 'מגה ללכ 'פב לודג יאמ השקמדכו "דיבעק #שו "ןאכ 'מגה
ל"וה ייבאל אברו שרפל ןכד ידדרמ יט ןכשמ #ישוע יאמאו "ןכ ועבק הז אקוד ירבדא ג"בשר
.'ינתמד
&
הארנו י"פע נ"שמ המד ק"תד ביי!מ לע תאכה נרוקה לע ןדה תעשב רמג ףא "הכאלמ
ןיא 'כלד הזב #וש ןוקית הלועפב רבכש "המצע אוה "הרמגנ #ושמ ןויכד ז"יעד הרמגנ תכאלמ
ילכה ארקנ לכ תיישע ילכה לע ומכו .ומש ונקיידש ירבדמ י"שר רדגד (.זמ) 'יעל הכמ שיטפב
ונייה השוע ע"עו) .ילכ ונב!רה .גק 'קל תא רובידה רדגב תכאלמ הכמ ןכלו (.שיטפב הזב אל
וכרצוה ייבא אברו שרפל ןכש ידדרמ יט ןכשמ #ישוע לכבד "ןכ תיישע ילכ ( אלו קר ידדרמב
ןיט ( האכהה תעשב רמג הכאלמ איה רמג תכאלמ ילכה ביי!ו לע תיישע ארקנד "ילכה לע
#ש אלו "רמוגה קר ידדרמב ןיאו .ןיט בוי!ה #ושמ ןוקיתה לש האכה תמאבד "וז האכהה
תעשבש רמג הכאלמ הניא תנקתמ #ולכ הכאלמב קר .ןבומכ "המצע ובוי! #ושמ בש!נש
השוע לבא .ילכ ג"בשר ביי!מ וליפא לע האכה תעשבש הכאלמה כ"עו "המצע בוי!הש #ושמ
ןוקיתה לעפנה י"ע האכה וז הזבו "המצע ריפש $ירפ יאמ (.גק) 'מגה אק ומכו "דיבע י"שרפש
ןאכ יאמד ןקתמ וכרצוהו "הזב ייבא אברו שרפל תיישעבש יט בהז איהש הכאלמ הקד דאמ
האכהה לע ןדה תעשב הכאלמ איה ןוקית תיישעב טה אלש .עקבי
אליממו א!ינ המ י"שרפש ירבדב ג"בשר ביי!ד וניאש "ףא" הכמ לע הלועפה ונישקתנד "המצע
ירה #ג ק"ת ביי!מ לע האכהה לע ןדה תעשב רמג ףא "הכאלמ וניאש הכמ לע הלועפה
ל"נלו .המצע אל ימד ק"תד "ללכ ביי!מ לע האכהה ףובלד #ושמ ז"יעד אצמנ השוע "ילכה
ארקנש לע #ש לבא "רמוגה ג"בשר ביי!מ #ושמ האכהה ףא "המצע האכהש וז הניא הלועפב
המצע הרואכלו הניא תמרוג #וש ןוקית ילכב ומכו "ומצע $ירפד יאמ 'מגה אק רואיבהו "דיבע
א"שמכ ייבא אברו #ושמ י"עד האכה וז ענומ טה .עקבהלמ
י"שר ה"ד לכ השועה הכאלמ ותכאלמו שיש "תמייקתמ תמייקתמ ב"ויכ הזד (.גק) 'מגבו .'וכ
ללכה אב תוברל ק! אזיפק י"שרפו "אבקב לע יפ וכרד #לוגב לודג פ"עאו 'וכ דיתעש ףיוהל
שי ןימייקמש .ןכ
ב"צ 'כלו כ"א גרואה ןיטו! 'ב וא השוע #יתב 'ב יכו "הפנב שי #ימייקמ ןכא .ןכ י"שר ומצע
ראיב הז ש"ייעד ('גק) 'קל אתיירבב ביי!ד וליפא אל בתכ לכ #שה אלא #ש וליפאו "ןועמשמ
אל גרא לכ תיבה אלא וליפאו "ןיטו! 'ב אל השע לכ הפנה א"כ לבא .#יתב 'ב לע תו!פ הזמ
דמלנו .!"יא אשרדמ ת!אמד י"שרפו .הנהמ #ושמ ןניעבד ידכ ונייהד "#ויק #ש אהו "ןועמשמ
ביי!ד לע ןיטו! 'ב ינשו "דגבב #יתב ראיב "הפנב י"שר יפל ןיאש #דא גרוא דגב #ויב וא "'א
השוע הפנ תבב לי!תמו "ת!א השועו ידכ #ויק אלש אהי רתנ וילאמ ןכלו .ש"ייע #ג ןיטו! 'ב
ביש! הכאלמ #ייקמד "תמייקתמה ןכ #ויל .ד!א
אליממו ןבומ ק!בד אזיפק אבקב $רדהד ותושעל ולוכ תבב ןכל "ת!א אלמלא שיד #ימייקמ
ותוא ןכ אל היה ןכו .ביי! #ש ןועמשמ $רדה בותכל לכ הביתה תבב ןכלו "ת!א !"יא א"כ
#ושמ שיש #ימייקמ #ש ןועמשמ .ודבל
בגאו ונדמל ירבדמ י"שר #ש רוקמהד $הל אללכ ןניעבד ב"ויכש תמייקתמ אוה $המ אשרד
.ת!אמד
)
3
אלא ע"ליד #ש 'קלמ יתיימד אתיירב !דוקה ש"כ רצה 'וכ ילכב הרוצ לכ אוהש י"שרפו 'וכ ונייהד לכ אוהש ןמ
יכד 'קו .הרוצה שי #ימייקמ קר לכ אוהש ןמ .הרוצה
)
י"שרפל .ב תצק שי הלי!תמד 'יעל ה!תפ הנשמה הנובהד המכ הנבי אהיו ביי! לכב "אוהש
כ"!או רמאק ןניעבד אצויכש הב והזד "תמייקתמ ירהו) .רועיש 'כל לכ רקיע רועיש ינש ןיטו!
דגבב ינשו ןיטו! הפנב י"שרפ אוהש ('גק) 'קל אתלמ #גו (.#ויקד #א קל!נ ז"יאד רועיש
עובק מ"מ "בוצקו ל"וה הנשמהל הלי!תמ רמול הנובה המכ הנבי אהיו ביי! לכ ב"ויכש
.תמייקתמ
אמשו לכ המ ןניעבד רועיש #יר!אש #ימייקמ ב"ויכ אוה אנוגב אוהש ומצע הצור ףיוהל
אימוד "הילע ק!ד אזיפק אבקב י"שרפל) לבא .(#ש וניאשכ הצור ףיוהל צ"יא "הילע רועיש
#יר!אש ןויכ "#ימייקמ אוהש ומצע אב אצמנ "המייקל ל"!כשמד הכאלמ תמייקתמה לכב
.אוהש
ןכא ןושל י"שר (#ש) וליפאו אל ןתנ טיט יוה הנוב לכ אוהש שיד ןימייקמ ןכ אלב טיט "ל"כע
עמשמ #גד רועיש #יר!אש #ימייקמ ארקנ לכ" .ת"צו ""אוהש
תמאבו ע"לי ירבדב י"שר בריע 'כלד "הלא הזב ינש אשיר "#ירבד הנובהד 'ינתמד ביי! לכב
אפיו "אוהש ןניעבד 'ינתמד הכאלמ ב"ויכש עמשמו .תמייקתמ יל הזמ י"שרד $הד 'ינתמל 'פמ
אללכ אוה תניתנ המל "#עט ביי! לע ןינב לכ #ושמ "אוהש ב"ויכש ונייהד "תמייקתמ שיש
#ימייקמ #ג ןינב לכ ז"יפלו .אוהש א"שמ $הד (.גק) 'מגב אללכ אב תוברל ק! אזיפק "אבקב
ונייה רותיהד הזד ללכה אב תוברל יגד המב #יר!אש #ימייקמ לבא "ןכ #צע טשפה הנשמב
אוה ביי!ד לע ןינב לכ אוהש #ושמ ב"ויכש .תמייקתמ
לכ 'מגב 'יעו .ג אוהש יאמל איז! אישוקהד 'יפ 'ותהו "'וכ איה #ושמ ד"ד ןינבד לכ אוהש אל
ןכלו) .אביש! $ירצ דומלל ןכשממ ז"יפלו (.ש"ייע אתוברה הנובהד 'ינתמד ביי! לכב אוהש אוה
#גד לכ אוהש אביש! לבא .ןינב ירבדל י"שר $הד אללכ ב"ויכד תמייקתמ איה תניתנ "#עט
ראובמ רקיעד אתוברה איה 'ינתמד ןינבד לכ אוהש בש!נ הכאלמ הארנו .תמייקתמה רורב
י"שרד שרפי ןכ תישוקל לכ "'מגה אוהש יאמל ירה 'יפ "איז! ןיא #ימייקמ ץרתמו "ותוא ןכש ינע
רפו! אמוג ירה "'וכ ינעש #ייקמ #ג ןינב לכ ןכו .אוהש ראש #יצוריתה .ז"דע 'מגב
י"שרלו השקי תיישוק המל 'ותה $ירצ דומלל הז אמשו .ןכשממ יתרת 'מגה אד! "רמאק יאמל
איז! המבד 'יפ יוה הכאלמ הזלו "תמייקתמה ראבמ ןכש ינע רפו! דועו .אמוג ת"כיהמ ביש!ד
השעמ הזו "ןינב לע $רד הזלו "'ותה ראבמ ןכש 'מגה ירפות תועירי .'וכ
ג"בשר רמוא ףא הכמה יפל .'וכ אריגה ונינפלש עמשמ ג"בשרד ביי!מ וליפא אלש תעשב רמג
ןכו "הכאלמ ראובמ י"שרב הכמש (.גק) 'קל לע 'ג הכאלמה ת!או לע לבא) .ןדה ף"ירב 'יגה
תעשב רמג (.הכאלמ
ןיאו רמול #תהד ימנ ןיא $רדה תושעל לכ הרוצה #ויב הז .ד!א אהד "וניא קימ אתיירבה ש"ר רמוא דע !דקיש
תא ולוכ דע 'וכ רוציש י"שרפו "ולוכ ולוכד ונייה לכ המ ןווכתנש תושעל הלי!תמ תבב כ"או "ת!א ראובמ #יליגרד
תושעל לכ הרוצה תבב מ"מו "ת!א רמאק ק"ת ביי!ד לע לכ אוהש ןמ .הרוצה
ל"צו ןיאד הנוכה רצש רבד טועפ כ"כ ןיאש ןימייקמ אלא .ב"ויכ #לועל יריימ תצקמב ןמ הרוצה שיש ןימייקמש
ותוא כ"שמו .$כ י"שר רצש תצקמ ןמ הנוכה "הרוצה קר יקופאל תעדמ ש"ר !"יאד דע רוציש לכ המ היהש
ותעדב רוצל תבב .טושפו .ת!א
*
ע"ליו המ אוה רדג הכאלמ ןויכ "וז וניאש ןינע לש רמג .הכאלמ
דועו ע"לי ןויכד ביי!ש #ושמ האכה לע וליפא "ןדה אלש תעשב רמג לכ 'כל "הכאלמ ןכש
ביי!ש #ושמ האכה לע טה כ"או .ומצע ע"לי לכב ןינב #ילכב יהנ ל"ייקד ןיאד ןינב #ילכב לבא
ג"בשרל #לועל היהי ביי! #ושמ הכמ השקיו .שיטפב יבג ('זמ) 'יעל 'יעד תונבלמ הטמה #י!וולו
לש ביק ג"בשרד רמוא #א היה יופר רתומ תעדו "'וכ ןאכ) 'ות ה"ד ר"ועו (יאה קולי!הד ןיב
יופר ןיבל עוקת קזו!ב אוה עוקתבד קזו!ב שי ןינב #ילכב לבא יופרב ןיא ןינב יהנ 'קו "#ילכב
ןיאד ןינב ל"פת "#ילכב #ושמ הכמ המלו "שיטפב ריתמ ג"בשר אוהשכ .יופר
*
הארנו רורב ג"בשרלד רדג תכאלמ הכמ שיטפב אוה השעמ וניאו .ןמוא ןינע לש רמג .הכאלמ
#תהו יבג תונבלמ הטמה ב"ויכו לכ אוהש יופר וניא השעמ ןכלו .ןמוא !"יא #ושמ הכמ .שיטפב
אלא מ"מד השק יל כ"שמפל אטישפד ('זמ) 'ותה #אד 'מגהל עקותב ביי! תאט! כ"א יופר
ל"צ רוא כ"או .ןנברדמ ג"בשר ריתהש יופרב כ"ע ל" עקותבד יהנ 'קו .רוטפ רוטפד #ושמ
ג"בשרד "הנוב ל"יל ארבה ןינבבד רומג שי ןינב לבא "#ילכב פ"כע ביי!תי #ושמ הכמ "שיטפב
ףאו ופוד ןיאו "וקרפל #ש רמג לבא "הכאלמ ימ ערג הכממ נרוקב לע (.גק) 'קל 'יעו .ןדה
נ"שמ .הזב
#"במר 'יעו .ב י"פ) תבש הכמה (ז"טה שיטפב האכה ת!א לכו "ביי! השועה רבד אוהש רמג
הכאלמ ז"רה תדלות הכמ שיטפב ביי!ו ע"ליו .'וכ #"במרהד אל ריכזה האכההד שיטפב היה
רמגב הכאלמ דועו .ללכ ראובמ וירבדמ רמגד הכאלמ אוה ןינע ר!א הכממ אלא "שיטפב
ביש!ד הדלות ע"עו .הידיד #ש) יפמה (ז"יה ןי!ש תבשב ידכ בי!רהל יפ הכמה $רדכ
ןיאפורהש ןישוע ביי! 'וכ #ושמ הכמ שיטפב וזש איה תכאלמ אפורה וניאו "ש"ייע ראובמ המ
תניתנ #עט איה .וז
ראבמו ז"ארגה ןבא) לזאה #ש #"במרהד (ב"יה הכמד 'פמ שיטפב ונייה וליפא תעשב "הכאלמ
ורדגו יוהד השעמ אלא .ןמוא לכד רמוג וליפא "הכאלמ וניא השעמ יוה "ןמוא הדלות הכמד
ונייהו .שיטפב #ושמ השעמד ןמוא איוה הלועפ לכו "הבוש! רבד אוהש רמג הכאלמ שי ול כ"ג
תוביש! דצמ ז"יעו "הז איוה הדלות הכמד באהד "ונייה .שיטפב הכאלמ הכמד שיטפב ונייה
הכאלמ הבוש!ש דצמ איהש השעמ הדלותהו "ןמוא איה הכאלמ הבוש!ש דצמ איהש .רמג
ז"יפלו שי ראבל המ ל"ד #"במרהל י"פ) דדצמד (!"יה תא ןבאה ביי! #ושמ הכמ "שיטפב
ובתכ 'ותו כ"עד ןיא ובוי! #ושמ הכמ שיטפב ירהש יריימ אתתב ז"יאו ןכא .רמג #"במרה קייד
בתכו הבישוהש #וקמב יוארה הארנו "הל אוהד השעמ .ןמוא
4
#נמא #ג אלמלא אה ג"בשרד היה 'כל רשפא לואשל לכ 'יפד 'ותהל איגוה #ש ןינעל הנוב ו!יכוהו) הזמ
עקותבד קזו!ב שי ןינב יאמא "(#ילכב !"יא לכב $נה #תהד #ושמ הכמ לבא .שיטפב הזב ל"י אריבד והל
לכבד 'ותהל $נה #תהד ןויכ כ"!אש קרפי #תוא ז"יא רמג הכאלמ וניאו $ייש הכמל ןכלו "שיטפב לכ איגוה
שרפתמ #ושמ הנוב .אקוד
לבא ג"בשרל ביי!ד וליפא לע האכה תעשבש ירה "הכאלמ תכאלמד הכמ שיטפב צ"יא רמג כ"א "הכאלמ בוש
השקי ל"נכ יאמא רטפ ג"בשר יהנ "יופרב ןיאד ןינב #ילכב לבא ל"פת #ושמ הכמ .שיטפב
+
א"שמו) מ"כב 'מגב הכמד שיטפב יולת רמגב ומכו "הכאלמ ןינעל (.גק) 'קל ונייה "!דוק אנוגב
וניאד השעמ (.ןמוא
#"במרהלו לכ אתגולפה ןיב ק"ת ג"בשרל אוה קר ק"תלד "הזב $ירצ תוכהל לע הלועפה
לבא "המצע האכהב לע ןדה אכיל ג"בשרו "ןוקית ל" #גד האכהב לע ןדה אכיא ןכש "ןוקית
ידדרמ יט ןכשמ ןישוע לבא .ןכ והייורת אריב והל הכמד שיטפב אוה השעמ .ןמוא
לבא .ג י"שר ושריפ 'ותו תעדב ק"ת הכמד שיטפב אוה ןינע לש רמג י"שרד) .הכאלמ .גע 'יעל
הכמש 'יפ לע ןדה תעשב רמג י"שרו "הכאלמ ןאכ אוהש 'פמ רמג הכאלמ לש יבצו! "#ינבא
אוהש 'יפ 'ותו שוכמ עמשמו (.ןור!א השעמד ןמוא דו!ל וניאש רמג וניא הכמ ודמלו .שיטפב ןכ
לכמ $נה תויגו ולתד הכמ שיטפב רמגב לבא .הכאלמ #ג והדידל ז"יא אלא לבא "ק"תל
ג"בשרל יאדוב רדג הכמ שיטפב ונייה השעמ צ"יאו "ןמוא רמג יפל "הכאלמ המ י"שרפש ג"בשרד
יריימ האכהב תעשב ק"תו .הכאלמ ג"בשרו יגילפ רקיעב רדג תכאלמ הכמ ק"תלד .שיטפב אוה
ןינע לש רמג ג"בשרלו "הכאלמ אוה ןינע לש השעמ .ןמוא
לבא #"במרה שרפמ ןתואד תויגו יריימ וניאשכ השעמ לבא "ןמוא באה הכאלמ הכמד שיטפב
וניא יולת רמגב הכאלמ אלא השעמב ןמוא ק"תו .דו!ל ג"בשרו אל יגילפ רקיעב רדג תכאלמ
הכמ קר "שיטפב יגילפ יא ןניעב הכיש לע הלועפה וא "המצע ביי!ש וליפא #ושמ האכה לע
.ןדה
לבא השוע בקנ לולב לש #ילוגנרת ןיאד $רד ןינב $כב אמיא הדומ לאומשל 'יל השק .'וכ יהנ
ןיאד $רד ןינב $כב ד"ו !"יאד #ושמ לבא "הנוב ת"כיהמ הדויש לאומשל ביי!ד #ושמ הכמ
א"רגהו .שיטפב תונשב והילא !יכוה הזמ הזד טושפ ע"וכל והלוכבד ביי! #ושמ הכמ "שיטפב
אלו יגילפ בר לאומשו אלא #א ביי! כ"ג #ושמ ןכלו .הנוב מ"כב !"יאד #ושמ טושפ "הנוב
הדומד בר לאומשל ביי!ד פ"כע #ושמ הכמ .שיטפב
#יאריהו .ב שי ול הטיש תר!א הזב יכדרמב 'יעד איבהש ומשמ $יא 'קהש רמאק בר ליעמד
אתפוש ביי! 'וכ #ושמ הנוב אה ןיא ןינב #לועלד 'יתו .#ילכב !"יא #ושמ הנוב קר תנוכ בר
ןויכד רו!מש ןינב וניא ביי! #ושמ הכמ #לועלד .שיטפב ןיא בוי! הכמ שיטפב א"כ ר!א רמג
הלועפה ז"יעכו .ןינבהו בתכ יריאמה #שב ('דק) ימכ! תורודה ולאשד בתוכב תוא הנור!א
ת"ב ביי!ד #ושמ בתוכ יאמא !"יא #ושמ הכמ וצריתו "שיטפב אלש רמאנ הכמ שיטפב אלא
הכאלמב המלשנש הלוכ ז"יפלו .ש"ייע שי ונל רואיב ר!א ברלד "ןייגוב ןויכ #גד ןינב לכ והד
ביש! אליממ "ןינב !"יא #ושמ הכמ לבא "שיטפב לאומשל ןינבד לכ והד אל ביש! אליממ "ןינב
וניא רו!מ ןינב ביי!ו #ושמ הכמ .שיטפב
השקו ןיבהל תרב #יאריה $יא "יריאמהו ןכתי רמגד הכאלמ הניאש תרו!מ ןינב רתוי ביי!
רמגמ הכאלמ תרו!מש אמשו .ןינב שי רמול י"פע נ"שמ י"שר 'ישב 'יעל הלועפהד ביי!ש
הילע הכמב שיטפב הניא האכהה הנור!אה דצמ אלא "המצע ןויכד י"עש האכה וז רמגנ ילכה
ארקנ תיישע ילכה לע #ש ונקיידו .רמוגה ןכ ןושלמ י"שר אצמנ"ד (.זמ) 'יעל השוע ילכ ביי!ו
#ושמ הכמ התעמו ."שיטפב ל"יש אקודד המלשנשכ רבכ רקיע הכאלמה הניאו תרו!מ "ןינב
הלועפהו הנור!אה תישענ #של רמג אוה "דבל ביי!ד #ושמ הכמ התואד "שיטפב הלועפ
תישענ #של רמג דבל לעו הדי עבקנ רמג ילכה ידכ ארקיש ותיישע לע לבא .ומש #וקמב
,
ילכהש רו!מ ןינב כ"א "שממ ותלועפ הניא #של רמג אלא #של ןויכו "ןינב הניאש תישענ #של
רמג הניא תעבוק רמג !"יאו "ילכה #ושמ הכמ ת"צו .שיטפב .הזב
דוע .ג שי הטיש תר!א תבכרמב הנשמה י"פ) תבש 'לה #לועלד (ד"יה !"יא #ושמ הכמ שיטפב
#וקמב ביי!ש #ושמ הכאלמ תר!א ןכלו .ש"ייע ברל ביי!ד #ושמ אליממ "הנוב רוטפד #ושמ
הכמ אלא .שיטפב ןיא 'כלד ולא אלא ירבד תואיבנ ת"כיהמד רמול .ןכ
ןכא הארנ $מ וירבדל ימלשוריהמ י"ר ל"רו ןידבע ייווה אדהב קרפ תלת ןינש גולפו ןוקפא
הינימ ןיעברא ר! ת!א תודלות לע לכ אד! ןמ "אד!ו ןו!כשאד $ומימ אה "ןוכמ אלד
ןו!כשא הינודבע #ושמ הכמ שיטפב ראובמו .כ"ע לכד רבד אלש ואצמ וכימהל הכאלמל
תר!א וכמ תכאלמל הכמ ירהו .שיטפב פ"נממ #א אוה רמג הכאלמ כ"א לכב ןינע ביי!תי #ג
#ושמ הכמ #או "שיטפב וניא רמג הכאלמ כ"א וניא הכמ .שיטפב
ןכא #יאריה 'ישל לכד אוהש רו!מ ןינב אל יוה הכמ שיטפב פ"לי הנוכהד לכד ביש!ד הכאלמ
תר!א אליממ רו!מ .ןינב
+
לכו וניאש ללכב הכאלמ תר!א וניא רו!מ .ןינב
ןכא יפל ודוי לש תכרמה הנשמה א!ינ תוטשפב לכד אוהש ביי! #ושמ הכאלמ תר!א אליממ
עקפומ בוי!מ הכמ מ"מו .שיטפב #צע רבדה $ירצ .הרבה
הארנו .ד ראבל #ירבדה ד"יפע מ"זארגה ונאבהש ראיבש 'יעל תעדב #"במרה באהד הכאלמ
הכמד שיטפב אוה לכ השעמ וליאו "ןמוא רמג הכאלמ יוה הדלות הכמד רקיעד .שיטפב רדג
הכמ שיטפב ונייה הלועפ אלא "הבוש! תוביש!ד וז הלוכי תויהל #ושמ אוהש השעמ והזו "ןמוא
באה הכמד וא "שיטפב #ושמ אוהש רמג #גד "הכאלמ הז אוה זאו "תוביש! ובוי! #ושמ הדלות
הכמד .שיטפב
התעמו הארנ ןויכד "דוע הכמד שיטפב ןיא ול רדג #ייומ אלא לכ הלועפ הבוש! אביש! הכמ
הבוש!ו) .שיטפב ונייה תכאלמ ןמוא וא תכאלמ רמג הכאלמד "אליממ (.ל"נכ וז הרמאנ יפלכ
תולועפ ולאכ ןיאד #הל הנוכת תמייומ $יישמש #תוא ראשל תובא תמאבד .הכאלמ לכ
הכאלמ !"להמ תוכאלמ תור!אה הבוש! דצמ התנוכת תימצעה עבוצש וא בתוכ וליאו 'וכ
הכמ שיטפב איה הלועפ ןיאש הל תוביש! תימצע אלא איהש הבוש! דצמ ר!א #ושמ איהש
תכאלמ ןמוא וא רמג והזו .הכאלמ דוי ימלשוריה לכד "ל"נה הלועפ הבוש! הניאד הלולכ
הכאלמב הוללכ "תר!א תכאלמב הכמ .שיטפב
,
פ"ליועו יפל המ ונראיבש ןינעב) 'קל י"שר 'יש #"במרהו בר '!מב #"במרה 'ישד (לאומשו !"רו
הדלותד המודש תובא 'בל א"א הביי!ל א"כ #ושמ בא כ"א "ד!א ןויכ הכמד שיטפב ןיא הל
הנוכת תמייומ א"כ הכאלמ וליאו "הבוש! ראש תוכאלמ שי ןהל הנוכת #לועל "תמייומ
הנוכתה תמייומה העירכמ עובקל #ש .הדלותה
5
יאדובד ןינב טקנד #יאריה ונייה ואל אקוד תכאלמ ירהש "הנוב ירייא לעימב אתפוש אניפוקב ארמד !"יאד #ושמ
הנוב ןיאד ןינב מ"מו "#ילכב יוה רו!מ ונייהד "ןינב רו!מד רקיע תלועפ .התיישע
6
יתיארו ת"ושב ת!נמ רשא א"!) הצרש ('ל 'י שד!ל !כמ ימלשוריה ל"נה תלעפהד קירטקעלע ביי! #ושמ
הכמ איהד "שיטפב הלועפ הבוש! הניאד הלולכ הכאלמב יפלו .תר!א ונירבד שי מ"מד 'יעל הלועפ הבוש! ונייה
אקוד תכאלמ ןמואה וא רבד אוהש רמג אמשו .הכאלמ #ג תלעפה קירטקעלע ביש! תכאלמ ןמואה ירהש הניא
תלעפנ א"כ י"ע עוי תכרעמ המילש .ת"צו .תללכושמו
-
יעב הינימ בר ןתנ רב איעשוא ןנ!וי 'רמ תתמ #ושמ יאמ יו!א "ביי!מ הידיב 'יל #ושמ הכמ
ןנאהו .שיטפב ןנת תתמה הכמהו אמיא "שיטפב תתמה הכמה ד"מלו "השק .שיטפב בוי!ד
תתמ #ושמ הנוב ימ אהו "א!ינ ןנת הנובה #גו .תתמהו ץורית אל 'כל 'מגה הלעי ד"מל "הז
י"שרד ץוריתהד 'יפ אוה ק"הד תתמה אוהש ביי! #ושמ הכמ יכו .שיטפב ל"שפא הנובה אוהש
ביי! #ושמ ןכו .תתמ השק .!דוקב
הארנו #לועמד אל השקוה יאמא 'מגל אנת תתמ ע"נפב ןויכ אוהש הדלות הכמד .שיטפב
אלד לכ תודלותה שי #הל רועיש ד!א #ע ומכ .באה ןבגמ יוהד הדלות הנובד מ"מו ורועיש
ןכלו .תרגורגב הנשמה יאדו הכירצ שרפל #ג רועיש באה #גו רועיש #ניאד "הדלותה #יולת
קר .ז"בז תיישוק איה 'מגה הממ #ידקהש תתמ הכמל וניאו "שיטפב ןידב #ידקהל הדלותה
.באל
ר"וש) כ"שמ ש"ארה 'ותב ש"ייע אלו יתלוכי דומעל לע (.ותנוכ
ןכא י"שר 'ישל הכמד שיטפב ונייה 'ינתמד רמג תכאלמ יבצו! #יכמש "#ינבא שיטפב לע "ןבאה
פ"לי תיישוק ןפואב 'מגה השקמד "טושפ ןויכ תתמד ובוי! #ושמ הכמ כ"א "שיטפב ז"רה הכמ
שיטפב ירהש "שממ הכמ שיטפב ונייה הכמש שיטפב לע ןבאה ז"יעו רמוג ירהו "הכאלמ והז
שממ תלועפ .תתמ
הארנו קיתמהל הזב א"שמ ןנ!וי 'רד 'מגה יו!א ןויכד .הידיב 'יל הארהש ול ןנ!וי 'ר ודיב $יא
הכמש ופורגאב לע השקה "ופכ ול בר ןתנ רב אעישוא ירה והז שממ הארמ #הינשו "תתמה
הלועפ ת!א הכמש לע ןבאה רומגל .הכאלמ
ןיאו תושקהל הממ בתכש י"שר ה"ד) 'יעל #ושמ ל"זו (יאמ וזיא הדלות ןמ תובאה אוה "ל"כע
עמשמו ןיבד ברל ןיב לאומשל תתמ יוה אלא "הדלות וקל!נש #א תדלות הנוב וא תדלות
הכמ ירהו .שיטפב נ"שמפל לאומשל תתמ אוה הכמ שיטפב נ"היאד .שממ אלא וזד איה
תיישוק ןאכ 'מגה ףוב לבא "איגוה הלי!תמ יאדו היה ד" תתמד וניא הכמ אלא "שיטפב
ביי!ד #ושמ הדלות הכמד י"שרו "שיטפב יפל 'יפ ד"ה .וכרדכ "'מגהד
-
שיו ןאכ קויד אלפנ י"שרד ןאכ רואיבב א"שמ לאומש השועד בקנ לולב לש ןילוגרנת ביי! #ושמ
הכמ שיטפב בתכ ל"זו לכו ידימ אוהש רמג הכאלמ ביי! #ושמ הכמ שיטפב רמאדכ ללכ 'פב
לודג הומתו "ל"כע המל ןיתמה דע $ה אבב לולד לש ןילוגרנת ראבל אלו "הז ןכ 'יפ יבג .תתמ
#נמא #ג תתמב בתכ יוהד רמג לבא "הכאלמ אל האר $רוצ $יראהל לכד אוהש רמג הכאלמ
לבא .'וכ ל"נל ראובמ תמאבד "דאמ לאומשל תתמ יוה הכמ שיטפב אוהד "שממ הכמ לע
ןבאה רומגל לבא .התכאלמ תיישע בקנ לולב לש #ילוגרנת איה הלועפ אלא "תר!א מ"מד יוה
7
אלא תצקד ע"לי התואל $רד ונבתכש י"שרד 'יעל פ"ל 'ינתמב לע י"שר הכמד (.גע) 'יעל שיטפב היהש ןכשמב
היה הכמה נרוקב לע אלא "ןדה ןאכד טקנ הכמ שיטפב תביצ!ד #ינבא #ושמ קרד הזב $ייש רמול ביי!ד לכב
מ"מו .אוהש ירה ראובמ י"שרב הכמד 'ינתמב שיטפב תביצ!ד #ינבא יוה כ"עו .בא היהי ל"צ י"שר 'ישד לכד רמג
הכאלמ אוהש השעמ ןמוא ביש! ללכב באה הכמד ףא "שיטפב אלש התיה כ"או .ןכשמב #ג ימקמ השקמד 'מגה
תתמד יוה הכמ שיטפב פ"כע "שממ בש!י הזמו .בא היה הארנ #לועלד י"שר ןאכ גילפ לע י"שר "(.גע) 'יעל
ל"ו הכמד שיטפב היהש ןכשמב היה תביצ!ב ןניפליד "#ינבא תיבמ ל"ו .#ימלוע לכד אלש היה ןכשמב שממ יוה
ןכלו .הדלות היה ד" תתמד יוה תדלות הכמ דע .שיטפב השקמש ןאכ 'מגה תתמד יוה הלועפ ת!א #ע הכמ
שיטפב .שממ
.
תדלות הכמ שיטפב #ושמ שיש וב ןינעה רמגד הזלו "הכאלמ ראיב י"שר אללכד אוה לכד ידימ
.ק"ודו 'וכ
תמאבו #גש הכמד 'ותה 'יפל שיטפב ונייה שוכמ ןור!א הכמש לע ילכה כ"ג רשפא שרפל
#נמאד "ז"דע ל" הנשמהד 'ותהל הטקנ הכמ שיטפב היהש ןכשמב ונייהד לע לבא "ילכה
#צעב המ יל ילכ המ יל ןויכו "ןבא תתמד יוה הכמ לע ןבאה רומגל ריפש "ותכאלמ השקמ
ונייהד 'מגה הכמ שיטפב .שממ
#גו י"שרפל הכמד (.גע) 'יעל שיטפב ונייה לע ןדה תעשב רמג טושפ 'כל "הכאלמ ה"הד לע
ילכה אנוגב והזד רמג ה"הו "התכאלמ לע ריפשו "ןבאה שרפתמ ןייגו לע $רד תמאבו .ל"נה
ע"ליד המ !ירכה תא י"שר #ש שרפל הכמד שיטפב ונייה לע אלו "ןדה לע ילכה 'יפכ "ומצע
רשפאו .'ותה #ושמ השקוהד ול ותטישל ל"ד י"שרל ברד רמאש לעימבד אתפוש נ"דוקב
ביי! #ושמ הנוב ל" שי ןינב ירה "#ילכב אכיאד יארומא ל"ד שי ןינב ומכו "#ילכב ראבנש
השקיו .$ומב כ"א תעדל בר הזיא הכמ שיטפב היה ןכשמב #ידמלש יאד .ונמיה #ושמ שוכמ
ןור!א ויהש #יכמ לע ומכו "ילכה ירה "'ותה 'יפש הז ללכנ תכאלמב הנוב ברל) שיד ןינב
$יאו "(#ילכב רשפא דומלל יתש תוכאלמ הלועפמ ת!א התיהש ןכלו .ןכשמב $רצוה י"שר (.גע)
שרפל ןכשמבד התיה אנוג הכמד שיטפב לע התואבד "ןדה האכה יאדו אכיל #ושמ "הנוב
#שמו דמלנ תכאלמ הכמ לבא .שיטפב יאדוב תמא רבדה #וקמבד שוכמהש ןור!אה הכמש לע
ילכה וא לע ןבאה אוה רמג יוהד "הכאלמ הכמ ריפשו "שיטפב שרפתמ ןייגו .ל"נכ
.
תטיש י"שר רואיבב אתגולפה ברד ןינבבו "לאומשו #ילכב
הנה בר '!מד 'יפ (.גק) 'ותה לאומשו תתמב לעימו אתפוש מ"דוקב אוה יא יג ןינבב לכ
ז"יפלו .והד הארנ אתוכירצהד דיבעד וניא 'מגה ןינעמ #צע אלא "#תתגולפ אוה שודי! ןמ
רקיעד "ונייהד .דצה תטיש בר יגד ןינבב לכ אלא .והד וליאד אל ןניעמשא בר אלא תתמב
א"וה אמשד ל" ברל תכאלמד הנוב הניא אלא #וקמב אוהש $רד ןינב יאו "#יתב ןניעמשא
תיישע בקנ אמש ל" $ירצד פ"כע היהיש ימד ןינבל ל"מק "#יתב וליפאד לעימב אתפוש
מ"דוקב אלד ימד ןינבל #יתב ללכ ביי! #ושמ והזו .הנוב שודי! דרפנ רקיעמ ושודי! לש בר
יגד ןינבב לכ רקיע "$דיאמו .והד תטיש לאומש אלד יג ןינבב לכ אלא "והד יאד ןניעמשא
לעימב אתפוש מ"דוקב א"וה אוהד #עטמ ר!א וניאד המוד ןינבל יאו .#יתב ןניעמשא השועב
בקנ לולב לש #ילוגנרת א"וה המד !"יאד #ושמ הנוב אוה #ושמ וניאש $רד ל"מק .ןינב
וליפאד תתמב אוהש $רד ןינב #יתב מ"מ "שממ תעד לאומש !"יאד #ושמ #ושמ "הנוב אלד
יג ןינבב לכ .והד
ז"יפלו תתמ אוה ןינבכ #יתב הזו "שממ אפוג ןניעמשא ףאד "לאומש אוהש ןינב #יתב שממ
מ"מ !"יא #ושמ ןויכ "הנוב אוהש ןינב לכ #גו .והד ראובמ תתגולפד "ז"יפל בר לאומשו וניא יא
8
תמאבו שי תעדל 'יעל הכמד 'יפד 'ותה שיטפב ונייה שוכמ ןור!א לעש הזד "ילכה היה הכמ שיטפב "ןכשמב
יאמאו ז"יא ללכב ףאו .הנוב ל" 'ותד קרד ש"ב ל" שיד ןינב לבא "#ילכב והלוכ יארומא ל" ןיאד ןינב "#ילכב
לבא ירה #וקמבד 'ותה 'יש $ירצש קוזי! תונמואו שי ןינב שוכמ 'כלו "#ילכב ןור!א הכמש לע ילכה יוה השעמ
הארנו .ןמוא #גד רקיע 'ותהל רדג ןינב רומג אוה ןויכד $ירצש תונמוא ל"וה השוע כ"שמכו "ילכ ןכו "ן"במרה
ראובמ הזו .('דע) 'יעל 'ותב ש"ל שוכמב ןור!א #גד ימקמ התוא הכמ היה בש!נ .ילכ
/
ןניעב ןינב הזד "#יתב אפוג אתוכירצה #תתגולפד ןה תתמב ןהו לעימב אתפוש מ"דוקב כ"עו
אלד יגילפ צ"יאד ןינב #יתב אלא #תתגולפ ןינבב לכ .והד
לבא י"שר אל ריכזה ןינע ןינב לכ #גו "והד אל שריפ ללכ והמ אמעט לאומשד יאמא !"יא
#ושמ עמשמו .הנוב אלש $רצוה י"שר ראבל הז ל"ד אוהש ראבתמ $ותמ אתוכירצה .המצע
ונייהד ל"ד אתוכירצהד אוה ןינעמ רקיע אמעטד "#תתגולפ לאומשד !"יאד #ושמ הנוב
לעימב אתפוש מ"דוקב אוה אפוג #ושמ ןניעבד ןינב ןכו "#יתב השועב 'ימעט בקנ לולב לש
#ילוגנרת #ושמ אלד יג המב ימדד ןינבל ןכו "#יתב תתמב אל יג המב אוהש $רד ןינב
אלא "#יתב ןניעב ןינב #יתב אלא) .שממ $ירצד רואיב ז"יפל המל תתמ וניא בש!נ ןינב #יתב
ראבתיו .שממ (.$שמהב
הארנו י"שרד #ינושארהד 'ימעטל ירה $יא 'קה ל" ברל לעימד אתפוש ביי! 'וכ #ושמ "הנוב
ירה ןיא ןינב ר"ועו 'ותהו .#ילכב רבדבד 'ית $ירצש תונמוא שי ןינב לבא .#ילכב י"שר 'יש
מ"כב יאד ןיא ןינב #ילכב #לועל !"יא וליפא #א עקת תודיתיב קזו!בו א"כ #ושמ הכמ .שיטפב
ה"ד 'דע 'יעל 'יע) ה"ד .זמ 'יעלו "תיב!ב ה"ד 'בכק 'קלו "ביי! הריזג אמש ע"עו "עקתי הציב
ה"ד 'אי ןיא (.ןינב
/
א"רגהו שיר) בתכ (ד"יש 'י י"שרלד פ"לצ הזבד אפוג יגילפ בר לאומשו אהב לייעד אתפוש 'וכ
ברלד ביי! #ושמ הנוב שיד ןינב #ילכב לאומשלו !"יא #ושמ הנוב #ושמ ןיאד ןינב פ"כו .#ילכב
.!"ר
#ינור!אהו ז"יפלד 'כ קייודמ יבג ('!כק) 'קלד הריכ הטמשנש ת!א היתוכרימ רמאד בר רוא
הלטלטל הריזג אמש י"שרפ "עקתי הריזג אמש עקתי ביי!תיו #ושמ אלדו "הנוב וכרדכ מ"כב
#ושמ 'יפש הכמ #ושמ "שיטפב #תהד יאק ארמימא ירהו "ברד בר תיא שיד 'יל ןינב .#ילכב
י"שרד 'קו ןייגוב אל 'כל ריכזה דועו "הז כ"אד והז אתגולפ תר!א הממ יגילפד בר לאומשו
תתמב לולבו לש .#ילוגנרת
לבא הארנ רורב י"שרד תתגולפד 'ימעטל בר לאומשו אוה ןינעמ אתוכירצה ל"נכ 'ימעטו
לאומשד #ושמ !"יאד #ושמ הנוב א"כ ןינבב ט"המו .#יתב אפוג ןיא ןינב ברו .#ילכב ל"
צ"יאד היהיש המוד ןינבל ןכלו "#יתב שי ןינב והזו "#ילכב אפוג ברד "אתוכירצה ל" תתמד
ביי! #ושמ הנוב אוהד $רד ןינב דועו "#יתב ל" רתוי וליפאד תיישע בקנ לולב לש #ילוגנרת
ביי! ימדד פ"כע ןינבל #יתב #גד #ש #ישוע תונול! דועו "אריואל ל" וליפאד לעימ אתפוש
אניפוקב ארמד וניאד המוד ןינבל #יתב ללכ ה"הו "ביי! ראשל ןינב .#ילכב
י"שר 'יעו הציב ה"ד ('אי) ןיאד ןינב #ילכב ל"זו ןיא רויא ןינב הריתו #ילכב אלא #יתבב
אוהו "ל"כע קייודמ אילפהל #ע ירבד י"שר ןייגוב רקיעד הנוב ונייה ןינב וירבדמו "#יתב #ש
ראובמ והזד אמעט ןיאד ןינב #ילכב וניאד המוד ןינבל ירהו "#יתב והז אפוג תתגולפ בר לאומשו
יא ןניעב אימוד ןינבד #הו "#יתב #ה ירבד א"רגה י"שר 'ישד ברד לאומשו יגילפ יא שי ןינב
.#ילכב
9
יכדרמהו איבה #יאריה 'ית ברלד תמאב !"יא #ושמ הנוב קר תנוכ בר ןויכד רו!מד ןינב ןכל אל ביש! הכמ
לבא .שיטפב ז"יפל אתוכירצה $ירצ 'מגב שרפתהל אל ןינעל תכאלמ הנוב ה"אלבד) ש"ל אניפוקב אלא (ארמד
ןינעל #צע הלועפה יא בוש! רו!מ תתמד "ןינב רו!מ ןינב ונייה) דאמ (הלועפ ויר!או בקנ לולב ויר!או
אתפוש אניפוקב ירבדו .ארמד י"שר אל עמשמ ןכ ללכ כ"אד המ ןינע ןינב #יתב .ןאכל
%0
אלא .ב $ירצד ןיבהל ט"מ גילפ לאומש ירהו "תתמב והז 'כל ןינב #יתב המלו .שממ וניא
בש!נ אלא $רד" ."ןינב
ןכא $רד" 'ותהל אוה "ןינב ןינב #יתב והזו "שממ אפוג שודי!ה לאומשד ףאד אוהש $רד ןינב
#יתב שממ מ"מ !"יא ןויכ אוהש ןינב לכ לבא .והד י"שרל לאומשד 'ימעט #ושמ ןניעבד ןינב
#יתב וליאו "שממ תתמ וניא אלא $רד" ."ןינב
היהו רשפא רמול #ושמ ןיידעד אל עבקנ א"שמו .ןינבב יוהד 'מגה $רד ןינב ונייה ופוש עבקיל
.ןינבב
%0
לבא אוה #ות ירבדב .י"שר
רתויבו השק ט"מ גילפ לאומש ירהו "!דוקב י"שר !דוקד 'יפ 'ינתמב ונייה כ"או "לתוכב אוה
ןינב #יתב .שממ
הנהו א"שמב יאד 'מגב ןניעמשא אתיימק #ושמ $רדד ןינב בתכ "$כב י"שר ה"ד תתמ ל"זו
$רד ןינב $כב הומתו .ל"כע וניאד אלא רזו!כ לע ירבד .'מגה
עמשמו יל המד "הזמ ראובמד י"שרב רקיעד תכאלמ הנוב הדומד לאומש 'יב ונייה ןינב "#יתב
ונייה הכאלמ תכרצנה ןינבל לבא .#יתב רבד וניאש $רצנ רקיעל ןינב ףא "#יתב השענש "תיבב
ז"יא רקיע תכאלמ לאומשלו "הנוב !"יא וילע #ושמ ןכלו .הנוב $רצוה י"שר שרפל המל תתמ
ביש! $רד" ת"כיהמו ""ןינב אוהש $רצנ ןינבל הזלו .תיב #יעטמ י"שר $רדד ןינב ףאו "$כב #הש
ירבד לבא "'מגה י"שר שיגדמ ףאד תותיהש וניא $רוצ י!רכה ןינבל רשפאד "תיבה #ינבאב
#יטושפ אלב לבא "#יציר! ןויכ "כוד ןכ $רדה תתל ינבא בורק "ןינב אוה ןינבל "#יתב
ביש!ו $רד ןינב ןכלו .#יתב וניא אתובר כ"כ ברלד ביי! וילע #ושמ והזו "הנוב אתוכירצה .'מגב
אליממו ןבומ אמעט ףאד "לאומשד #יליגרד תתל ינבא לבא "ןינב מ"מ ןויכ ז"יאד !רכה ןינבל
ז"יא "תיב רקיע תכאלמ .הנוב
אליממו א!ינ אה ףא "!דוקד אוהש לבא "לתוכב וניא $רצנ רקיעל ןינב ריפשו "תיבה אילת
תתגולפב בר .ק"ודו "לאומשו
ןיידעו .ג ע"לי רמאקד 'קל 'מגב !דוקד יולת תתגולפב בר י"שרפו "לאומשו ונייהד #תתגולפ
תיישעב בקנ לולב לש השקו .#ילוגנרת $יא רשפא דומלל !דוק השועמ ירה "בקנ השוע בקנ
ימד ידבעד "ןינבל י"שרפדכו "אריואל ימדד תונול!ל #ישועש וליאו "ריואל !דוק וניא יושע ריואל
תמאב 'ותהו .ללכ ט"המ ידיינ י"שרפמ !דוקד 'יפו יוה אימוד תתמד לעימו אתפוש אניפוקב
.ארמד
%%
רתויבו פ"כעד "השק הממ שרפמד י"שר !דוקד דמלנ השועמ !כומ "בקנ בוי!הד תיישעב בקנ
לולב לש #ילוגרנת וניא יולת המב יושעש ינכהל השקו .איצוהלו שרופמד (.ומק) 'קל 'מגהמ
10
יריאמב 'יעו בתכש תתמד ביי! #ושמ הנוב ברל #ושמ ופוש עבקהל ילגאהו "ןינבב לט ןיבה ותנוכד ראבל
יאמא ביש! ןינב ןויכ אוהש לבא "שולתב ןושל יריאמה אל עמשמ אלא "ןכ אבד ראבל רקיע רבדה המ ןינע תתמ
ז"יא 'כלד "ןינבל אלא $ותי! #ינבא .אמלעב
11
וטושפבו שי בשייל רתבלד ןניעמשאד ברד ביי!מ #ושמ הנוב #ג לעימ אתפוש אניפוקב ארמד אלד ימד "ןינבל
אליממ #גד תיישע בקנ יוהד הנוב וניא #ושמ ימדד אליממו .ןינבל ריפשד רשפא תומדל !דוק השועל אלא .בקנ
השקד ז"יפלד "כו !דוק דמלנ לעיממ אתפוש אניפוקב אלו "ארמד תיישעמ .בקנ
%%
המד ביי!ש לע תיישע בקנ לולב לש #ילוגנרת אוה #ושמ יושעש ינכהל ריוא איצוהל "אלבה
וניאד בש!נ !תפ כ"אא יושע ינכהל .איצוהלו
תמאבו .ד איגוה #ש ע"צ המל היהי בוי! תיישע בקנ לולב לש #ילוגנרת יולת #שב !תפ
ינכהל ירהו "איצוהלו "כו תיישע בקנה אוה רמג תיישע ומכ "לולה י"שרפש ביי!תיו "ןייגוב
#ושמ הכמ .שיטפב
%&
אמלשבו תיב!ב ל"י תיב!הד הרמגנ #דוק תיישע #שד "בקנה תיב! אלב 'ילע לכו "בקנ בוי!ה
#ושמ תיישע !תפ וא) #ושמ וא "הנוב #ושמ הכמ שיטפב ונייהד רמג תכאלמ תיישע .(!תפה
לבא לולב ירה אל הרמגנ ותכאלמ דע ראובמכ "בקנייש י"שרב .ןייגוב
הארנו .ה תעדב י"שר איגוהד אל 'קלד יריימ אקוד בקנב ןושארה הזבש הרמגנ תיישע .לולה
אלא תיישעב בקנ ןכלו .ףונ ןיא אובל וילע דצמ רמג תיישע אלא "לולה דצמ רמג תיישע
הזלו .!תפה ןניעב היהיש וילע #ש ינכהל "!תפ יריימו .איצוהלו בקנב הזכ יושעש ינכהל
אריוא יקופאלו רמאדכ "אלבה .#ש
%)
ףאו מ"והד רמימל ורזגד תיב! וטא בקנ ןושאר "לולבש
יזאו אל היה $ירצ אמעטל יתאד ינכהל לבא "איצוהלו תמאה ורזגד "טקנ #ג וטא ראש
לכד "#יבקנ בקנ לולבש יושעש ינכהל איצוהלו ביי! וילע #ושמ רמג תיישע .!תפ
לבא ןייגו יריימ בקנב וניאש יושע ינכהל ןיאו "איצוהלו וילע #ש ביש!ו "!תפ הכמ שיטפב אל
דצמ רמג תיישע אלא "!תפה דצמ רמג תיישע .לולה
תמאבו ןכש קייודמ ןושלב י"שר ה"ד) לול לש אלש "(ןילוגנרת בתכ אלא ובקנמש אציש !ירה
לש אלו "האוצ ריכזה תנכה ריוא .ללכ
המו !ירכהש תא י"שר שרפל #ושמ "ןכ השקוהש ול המ המדמ 'מגהש !דוק תיישעל #או .בקנ
אתיא ןייגוד יריימ בקנב יושעה ינכהל יוהד "איצוהלו !תפ כ"א "רומג $יא רשפא דומלל !דוק
אמש "הזמ אל ביי! בר #ושמ הנוב א"כ תיישעב יוהד "בקנ ןינב רומג תיישעד כ"אשמ .!תפ
!דוק ןיאד וילע #ש והזו) .!תפ אפוג #עטה ידיינד י"שרפמ 'ותה ושריפו וניא 'מגהד המדמ
!דוק השועל בקנ לולב א"כ תתמל לעימלו אתפוש אלא (.מ"דוקב כ"ע ןייגובד ןנירייא
בקנב וניאש יושע ינכהל ןיאו "איצוהלו ול #ש מ"מו .!תפ ברל ביי! וילע #ושמ ליעוהד "הנוב
ןינבל לולה כ"שמכו) י"שר יבג !דוק ליעוהד והזו "(ןינבל ןוימדה לאומשלו "!דוקל ביי! #ושמ
הכמ ונייהד "שיטפב רמג תיישע לולה אלו) רמג תיישע .(!תפה
א"שמו אתוכירצב 'מגה ברלד תיישע בקנ ימד ןינבל הידבעד" ןיא ""אריואל הנוכה בקנהש
לולבש השענ אלא "ריואל הלועפהד תיישעד בקנ המוד ןינבל #יתב #יתבבד ירה #ישוע #יבקנ
ונייהד "אריואל ןכלו "תונול! תיישע בקנ מ"כב יוה הדלות ימד"ד "הנובד דצמ "ןינבל הלועפה
.תינוצי!ה
%*
12
המ 'קל 'יעו ראבנש ה"יא תעדב איגוהד "הזב 'ותה #תהד אבו "ברכ ראבל #עטה ביי!ש #ושמ לבא .הנוב
י"שרל ז"יא קיפמ ותעדלד תנקמל ןייגו #ג ברל ןיא בוי!ה הנוב יולת המב יושעש ינכהל ירהש "איצוהלו 'מגה
המדמ .!דוקל 'יל
13
#נמא ברל הארנ וליפאד #א וניא יושע ינכהל איצוהלו שי וביי!ל #ושמ יאמד "הנוב אנש ירהד "!דוקמ 'יש
י"שר ברלד שי ןינב לבא .#ילכב איגוה ל"י 'קלד ל"ד ןיאד ןינב ןכלו "#ילכב א"א וביי!ל א"כ #ושמ הכמ
ירהו "שיטפב לולה רבכ #יכירצו "רמגנ וביי!ל #ושמ רמג תיישע הזלו "!תפה ןניעב היהיש #ש !תפ ונייהד "'ילע
יושעש ינכהל .איצוהלו
14
רתבלו רמאד בר וליפאד לעימ אתפוש אניפוקב ארמד יוה הנוב כ"א תמאב צ"יא #ג היהיש ימד" ."ןינבל
%&
ןושל 'יעו י"שר ה"ד) ימדד ד"וב (ןינבל רמאקדכ" ידבעו עמשמו ""אריואל י"שרד וניא רוג
הידבע 'מגב #ע) א"ה אלא "אריואל (ףוב ידבע קייודמו "אריואל ל"נכ אלד יאק לע #יבקנה
לש לולה אלא #יבקנא ןינבבש .ק"ודו "#יתב
ה"דות יאה ד"אב "ןאמ לבא ןינב רומג ביי!ימ #ילכב ומכ עקרקב ןנירמאדכ פ"וב הריכ יבג
הטמ לש #יירט #א עקת ביי! תאט! ריז!מו ינק הרונמ ביי! תאט! ןרקו הלוגע .ש"ייע 'וכ
ראובמ #תטיש #גד ברל לאומשו ביי!ד ריז!מב הטמ לש #יירט ונייה אקוד ןינבב רומג ונייהד
ילזאו "עקותב #תטישל ה"ד 'זמ) 'יעל ו!יכוהש (ג"בשר ןכ איגוהמ .#ש
לבא הארנ ז"יאד תטיש ש"ייעד "י"שר איגוב אבא 'רש ברו אנוה רב איי! ורש ריז!הל הטמ
לש ברו "#יירט לאומשו יגילפ ל"ו ביי!ד השקמו .תאט! לע אבא 'ר !"בהרו אתיירבמ
ריז!מהד ינק הרונמ ביי! הנקו "תאט! #ידיי ןרקו "רוטפ הלוגע ביי! ןרקו "תאט! הטושפ
י"שרפו .רוטפ קולי!הד ןיב הנק הרונמ הנקל לש ןידיי הנקד לש ןידיי וכרד וקרפל .דימת
כ"!או ןרקב הלוגע ןרקו הטושפ ןרקד 'יפ הלוגע יוה השעמ ןמוא $ירצד עוקתל "קזו!ב
כ"אשמ ןרק הטושפ אוה יופר ןכרדו ןקרפל רטנדמו .דימת דע ןרק הלוגע יוהד 'פל השעמ ןמוא
$ירצש ועקתל עמשמ "קזו!ב וליאד הנק הרונמ וניא #גו .ןכ ראובמ $ותמ ירבד י"שר #ש
אישוקהד לע אבא 'ר !"בהרו אוה ינקמ אלו "הרונמ ןרקמ וטושפבו .הלוגע ט"המ ןרקד "אפוג
הלוגע אוה עוקת וליאו "קזו!ב הטמ לש #יירט אוה ןכלו .יופר ןיא אישוקה אלא הנקמ
כ"גד "הרונמ .יופר
לכמו הז הארנ רורב י"שרד הטמד 'פמ לש #יירט וקל!נש הב יוה מ"מו "יופר ל" ברל
לאומשו ביי!ד #ושמ הכמ כ"שמכו "שיטפב י"שר #ש אוהד ותלי!ת ורמגו יוהו הכמ .שיטפב
ןויכד ןיאש $ירצ וקרפל דימת שמתשמשכ וב ומכ) הנק לש ל" (#ידיי ל"והד רמג .הכאלמ
והזו אתיירבהכ הנקד הרונמ ביי! #גד "תאט! הנק הרונמ ןיא $רדה וקרפל יוהו "דימת רמג
ג"עא "הכאלמ אוהש לעו .יופר הז יגילפ אבא 'ר !"בהרו ל"ו ןויכד וניאש עקות ירש ג"בשרכו)
$דיאב אתיירב #ש ש"ייע .(איגוב
לבא ןרק הלוגע רמאקדכ "ביי! המכו "אתיירבה ראיבש י"שר יוהד השעמ ןמוא $ירצד עוקתל
ףאד 'יפ "הקז!ב $רדהש וקרפל מ"מ "דימת ןויכ אוהש השעמ ןמוא והזו .ביי! קולי!ה ןיב ןרק
הלוגע ןרקל והייורתד "הטושפ $רדה ןקרפל דימת כ"שמו) י"שר #ש ןכרדד #קרפל דימת יאק
ןרק "#הינשא הלוגע ןרקו מ"מו "(הטושפ ןרק הלוגע ביי! ןויכ אוהש השעמ ןרקו "ןמוא הטושפ
רוטפ ןויכ וניאש השעמ ןמוא אוהש .יופר
שיו ריעהל יפל ונירבד בקנהד ןייגוד וניא יושע ינכהל ןיאו "איצוהלו וב #ושמ תיישע קר "!תפ ימד ןינבל #יתב
הלועפב כ"אד .תינוצי!ה ןכתי המד גילפד לאומש ברא וניא אלא לבא "ג"הכב תיישעב !תפ יושעה ינכהל
איצוהלו הדומ ביי!ד #ושמ וליפא "הנוב אלא .#ילכב השקד ז"ע מ"כבד ןנירמא ןיא ןינב #ילכב וליפא תרז!הב
ןיירת תותלדו יוה 'כלד הכאלמ תכרצנה ןינבל כ"עו .#יתב לאומשלד !"יאד א"כ ןינבב #יתב .שממ
%)
והזו כ"שמ י"שר ןרקד הטושפ רוטפ וינכמד !וירב ןכרדו #קרפל ןויכ 'יפ "דימת וינכמש !וירב
וניא השעמ ןמוא אלו ימד ןרקל ןויכו "הלוגע $רדהש ןקרפל דימת וניא רמג אלו ימד הנקל
הרונמ הטמו לש .#יירט
ןכלו י"שרפ תיישוקד לע 'מגה אבא 'ר !"בהרו וניא ןרקמ ינאשד "הלוגע #תה אוהש עקות
הקז!ב יוהו השעמ קר "ןמוא הנקמ הרונמ אוהש אימוד "יופר הטמד לש מ"מו "#יירט רמאק
אתיירבה ןויכ "ביי!ד ןיאש $רדה וקרפל כ"או "דימת ה"ה הטמ לש אלא .#יירט אבא 'רד
!"בהרו ל" ג"בשרכ $דיאד אתיירב ראובמכ איגוב .#ש
י"שר 'ישלו אצוי אבא 'ר "תוטיש 'ג ןכו "!"בהרו ג"בשר $דיאד ל" "אתיירב יופרד רתומ
ק"תו .הלי!תכל $דיאד אתיירב ל" יופרד רוטפ לבא וליאו .רוא בר לאומשו ןכו אתיירב
אתיימק ל" וליפאד יופר ביי! #ושמ הכמ אוהד "שיטפב ותלי!ת ןויכ "ורמגו ןיאש $רדה וקרפל
.דימת
הנהו .ב שרפמד ('בכק) 'קל 'יע אבר אתיירבהל רואד ריז!הל תלד הדיש הבית לדגמו הריזג
אמש י"שרפו "עקתי #ושמ הכמ והז 'כלו .שיטפב אבא 'רכ וליאד "!"בהרו ברל לאומשו וליפא
אל עקת ביי!תי #ושמ הכמ וטושפבו .שיטפב אברד רמאקד 'ימעטל ףוב איגוה הריכ 'פד
ל"נה ('זמ) רתומד ריז!הל הטמ אתינללג אוהד ןיעכ הטמ לש #יירט לבא) .ש"ייע ש"ארה
#ש רג לבא (.אמ! 'ר רשפא ז"יאד רשפאד "!רכומ תלדד לש הדיש הבית לדגמו $רדה
וקרפל כ"או "דימת לכ אלש עקת אימוד "!"יא ןרקד .הטושפ
תעד ('!לק) 'קל 'יעו .ג בר הריכד הטמשנש ת!א היתוכרימ רוא הלטלטל הריזג אמש "עקתי
י"שרפו ביי!תיד #ושמ #ינור!אה 'יפו .הנוב פ"שמד י"שר #ש #ושמ אלו "הנוב #ושמ הכמ
#ושמ "שיטפב ליזאד תטישב בר ל"ד ןייגוב לעימד אתפוש אניפוקב ארמד ביי! #ושמ "הנוב
ירה ל"ד שיד ןינב .#ילכב
ז"יפלו ראובמ וליפאד ברל שיד ןינב לבא "#ילכב ונייה אקוד אלו .עקותב .יופרב
ףאו יבגד הטמ לש #יירט ל" ברל ומצע ביי!ד ירהו "תאט! ראבתנ י"שר 'ישד הטמד לש
#יירט יריימ ל"צ .יופרב ונייהד אקוד ןינעל הכמ ףאד "שיטפב אוהד יופר לבא "כו אוה
ותלי!ת ורמגו ןויכ ןיאש $רדה וקרפל לבא .ל"נכ "דימת ןינעל בוי! לכ "הנוב אלש עקת אל
ביש! הנוב פ"כע) .(#ילכב
ז"יפלו כ"שמ י"שר יבג הטמ לש #יירט בוי!הד #ושמ הכמ אלו "שיטפב #ושמ ןיאד "הנוב ןינב
ןיא .#ילכב ד"מלד 'יפה שי ןינב #ילכב ביי! #ושמ הז .הנוב ןויכד "וניא אוהש יופר ע"וכל !"יא
#ושמ קר .הנוב תנוכ י"שר לע $רד ןיאד "היאר שרפל ברד לאומשו ל" ביי!ד #ושמ הנוב זאו)
$רטצנ רמול ל"ד שיד בוי! הנוב וליפא כ"ע "(יופרב הז אהד "וניא לאומש ל" ןיאד ןינב
אלא .#ילכב כ"ע תנוכד בר לאומשו וביי!ל #ושמ הכמ לבא .שיטפב תמאב וליפא ברל תיאד
אמלעב 'יל שי ןינב !"יא "#ילכב הטמב לש #יירט א"כ #ושמ הכמ שיטפב .דו!ל
קייודמו וליאד יבג ןרק הלוגע י"שרפ ןויכד אוהד השעמ ןמוא עקותו הקז!ב איוה #ת "הכאלמ
אלו שריפ וזיא יאמאו "הכאלמ אל רמאק ביי!ד #ושמ הכמ ומכו "שיטפב בתכש ןינעל הטמ לש
ל"נלו .#יירט הטמד "ראובמ לש #יירט אוה יופר כ"או ןיב ברל ןיב לאומשל ובוי! #ושמ הכמ
אלו "שיטפב #ושמ לבא .הנוב ןרקב הלוגע עקותש כ"א "הקז!ב ונאב תקול!מל #א שי ןינב
%*
ןכלו "#ילכב #ת י"שר איוהד אלו "הכאלמ ע"עו .וזיא 'יפ דוע) 'קל י"שר 'ישב ןינבב (#ילכב
נ"שמ .הזב
%+
אלא .ד מ"מד השק יבג הריכ הטמשנש ת!א רמאקד "היתוכרימ בר הריזג אמש יאמאו "עקתי
!"יא וליפא #א אל #ושמ "עקת הכמ שיטפב ל"דכו "פ"כע ברל ומצע יבג ריז!מ הטמ לש
#יירט ריז!מו הנק ירהד .הרונמ יאדוב ןיא $רדה וקרפל .דימת
הארנו כ"ושמד בתכ י"שר יבג הטמ לש #יירט אוהד ותלי!ת וניאד "ורמגו ןבומ המ ןינע
ותלי!ת ירהו "ןאכל הכמ שיטפב אוה בוי! #ושמ רמג הכאלמ אלו #ושמ תלי!ת אלא .הכאלמ
#ושמ בוי!ד הכמ שיטפב רמגב הכאלמ דו!ל וניא אלא יוהד "עקותשכ השעמ כ"שמכו "ןמוא
י"שר יבג ןרק הלוגע אוהד השעמ ןמוא ןויכ $ירצש עוקתל רקיעד .הקז!ב הכמ שיטפב אוה
השעמ ומכו "ןמוא י"שרפש ללכ 'פב לודג ןמואהש (.גע) הכמ שיטפב לע ןדה תעשב רמג
רשפאו) .הכאלמ ט"המד שיגדמ י"שר והזד ('בק) 'ינתמב רמג הכאלמ לש יבצו! ונייהד "ןבא
.#ינמוא
%,
קרו ( ריז!מב הטמ לש וניאד "#יירט רמג אלא "דו!ל אוה ותלי!ת כ"שמכו "ורמגו
י"שר רואיבב ירבד בר אוה"ד "לאומשו ותלי!ת ורמגו אצמנו השוע השועש 'יפ ""ילכ ילכה
הלי!תמ דעו הזב "ףו יוה תוביש! וביי!ל #ושמ הכמ שיטפב וליפא וניאשכ השעמ לעו) .ןמוא
הז וקל!נ אבא 'ר !"בהרו אתיירבו ל"ו "ג"בשרד #לועלד !"יא #ושמ הכמ שיטפב כ"אא
השעמ 'יעבד "עקת (.ןמוא
ז"יפלו #ג ריז!מ תלד לש הדיש הבית לכ "לדגמו אלש עקת אטישפ ע"וכלד ירהד "!"יא ז"יא
ותלי!ת .ק"ודו "ורמגו
לכב 'פבו "#ש ןיברעמ #תה 'וכ יריימ לוענמב ריטקו אנתימב הנשמבד 'יפ .'וכ #ש וקל!נ ק"ת
א"רו ןתנשכ ובוריע לדגמב דבאו ק"תד "!תפמה ל" יוהד א"רו "בוריע ל" וניאד .בוריע
השקמו $יא 'מגה יוה בוריע ק"תל ירה ןיא אוה ובוריעו #וקמב שיו .ד!א #ש #יכלהמ 'ב "'מגב
תעד בר לאומשו יריימד אריואב ינבילד מ"רכו ירשד תעדו .ורתל הבר ברו ףוי יריימד לדגמב
15
ףוב 'יעו איגוה ברד אמ! ריתה ריז!הל הטמ י"שרפו "אתינללג אוהד ןיעכ הטמ לש ושקהו "#יירט אברל
יהנד אוהד ןינב ןמ דצה לבא היהי רוא אנאד 'יתו "ןנברדמ ירמאד עמשמו .ג"בשרכ איגוהד #ש יריימ רויאב
אלו "'ותכו "הנוב רויאב הכמ י"שר 'ישלו .י"שרכ "שיטפב פ"לי איגוה ינשב אד! "#ינפוא א"שמד ןינב ןמ דצה
ואל ונייה תכאלמ אלא "הנוב תיישע ילכ #ושמו "רמאק הכמ אלא .שיטפב ע"צקד יבג 'יעלד ןרק הטושפ י"שרפ
#עטהד !"יאד יופרב #ושמ ז"יאד השעמ וליאו "ןמוא ןאכ בתכ י"שר ןינבד ןמ דצה ונייה י"ע אוהו "יוניש #עט .ר!א
לבא רשפא ןיאד תנוכ י"שר רוטפד תמ!מ תמאבד "יוניש ןיא ןאכ יוניש יפלכ הטמ קר "וז הנישש $רדמ תיישע #ילכ
אלו "אמלעב אב אלא שרפל ןושל ןמ" רמאקד "דצה #צעו "'מגה רוטפה אוה #ושמ ז"יאד השעמ .ןמוא
לבא רשפא רמול דוע הנוכהד תכאלמל הנוב רמאנו "שממ אברד ל" שיד ןינב אלא) .#ילכב ל" 'בכק 'קלד
אברל ןיאד ןינב לבא .#ילכב ש"ארה 'יגל ןאכ רגד בר אמ! ןיידע ל"י ברד אמ! ל" שיד ןינב אלא (.#ילכב
מ"מד יופרב רתומ #ושמ אוהש י"ע ראובמכו .יוניש ירבדמ י"שר !"יאד ('!לק) 'קל #ושמ הנוב וליפא) ברל תיאד
שי 'יל ןינב כ"אא (#ילכב הזלו .עקת השקמ מ"מד היהי רוא ירבדמד 'יתו .ןנברדמ ג"בשר ראובמ #גד רויא
ןנברד רשפאו .אכיל ט"המד אפוג ל"ד ג"בשרל ןיאד ןינב וליאו "#ילכב הכמ שיטפב ש"ל יופרב ןויכ ז"יאש השעמ
.ןמוא
16
יתיארו #שב "דירגה ראיבש ןפואב ר!א כ"שמד י"שר רמג הכאלמ לש יבצו! ןבא אב ראבל המל תביצ! ןבאה
ןמ רהה אביש! רמג ןויכ "הכאלמ ןיידעש $ירצ תתל ןבאה ונקתלו הזלו .ןינבב ראיב י"שר מ"מד אוה רמג הכאלמ
לש יבצו! .ןבאה
%+
לש ץע יגילפו #א ילכ אוה ןיאו) ןינב הריתו וא (#ילכב להא ה!וד 'מגהו .אוה כ"!או .הז
ירמאק ייבא אברו יריימד לוענמב ריטקו יגילפו "אנתימב #א רתומ לטלטל ןיכ 'כלו .וכת!ל
וניא ןבומ המל $ירצ ןיכ #א "וכת!ל אוה ילכ היהי רתומ י"שרפו .ורבשל יריימד ילכב לודג
קיז!מש הא 'מ ונידו ןכלו "להאכ שי וב רויא ףאו .הרית כ"א 'כלד #ג $ות!ל לב!ה היה
ל"צ רוא ןידכ "ןנברדמ תומתו! י"שר 'ית "עקרקבש איתאד יברכ אלד ורזג רויא תובש ןיב
#ש 'ותהו .תושמשה ה"ד) ושקה (יעב ז"ע כ"אד #ג לטלטל ןיכ היהי רתומ ע"וכל .ט"המ
ןכלו ןאכ) 'ותה #שו ה"ד יריימד 'יפ (יאמאו לדגמב ןטק ונידש מ"מו "ילככ רוא "ורתל
#תטישכו ןינבד רומג אכיא ה"הו "#ילכב ןכלו "הרית רוא רותל מ"מו "לדגמה $ות!ל לב!ה
ירש #א) רתומ לטלטל ןידכ (ןיכה תומתו! ז"יאד "#ילכבש הרית הרומג אלא תדרוהכ ןיירת
ז"יפלו .אמלעב #גד 'ותה 'יפ הבר ברו ףוי ורמאש יגילפד #א ילכ אוה וא כ"ג "להא התיה
#תנוכ ז"דע אל רובשל לדגמה ומצע אלא $ות!ל טושפו .לב!ה י"שרד ד"מלד 'ימעטל ןיא ןינב
#ילכב ןיא #ילכב רויא ןינב .ללכ
ע"עו הנשמהמ 'קהש (#ש) 'ותב רבושד (.ומק) 'קל #דא תא תיב!ה לוטיל ונממ "תורגורג
ירהו הרית 'ותה 'ישל הרומג הרוא #ג י"פע 'יתו "#ילכב איגוה הציבב השקמד ('גל)
יאמא אל ורזג רואל תריבש תיב!ה אמש ןווכתי תושעל הל יריימד 'יתו "הפ 'ותהו "יקתומב
הציבב ןויכד 'יפ (#ש) ןיאד תוכית!ה תומילש אל ביש! ןוקית אליממו "ילכ ןיאד וב #ג #ושמ
לבא .הרית י"שר הציבב #ש יקתומד 'יפ ונייה תפפוזמ העוערו ןכלו אל ןנישיי! ןוקיתל ילכ
ונייהד) אמש ןוכתי תושעל הל ו!יד (הפ הילע אמש לקלקתי ז"יפלו .תיב!ה וניא ןינע רויאל
י"שרו .הרית ותטישל תוטישפבד א!ינ רתיהה רובשל תיב!ה ןויכ ןיאד הרית אלא .#ילכב 'קד
י"שרד ומצע בתכ #ש #עט (.ומק) #ושמ "ר!א ןיאד לקלקמב #וש רויא 'קל 'יעו .תבש
$ומב נ"שמ .הזב
דוע י"שר 'ישב ןינבב #ילכב
הנשמב (.ומק) 'קל 'יע רבוש #דא תא תיב!ה לוכאל ונמיה י"שרפו .תורגורג #ושמ ןיאד
לקלקמב #וש רויא הומתו .תבש מ"כבד ל"ייק לקלקמד רוטפ לבא ן"רהו .רוא השקה ןכ
$רוצלד 'יפו תבש לבא "וריתה ז"יא עמשמב ןושל י"שר בתכש טל!הב ןיאד לקלקמב #וש
רויא #גו .תבש ן"רב אל עמשמ אבש שרפל ירבד אלא "י"שר קול!ל .וילע
ק"וע המד יל #עט ל"פת "הז ןיאד ןינב הריתו ראובמכו "#ילכ ןיבוריעב לדגמבד (.הל) ןטק
ירש ורבשל ת!קל ובוריע ןיאד ןינב הריתו #נמא .#ילכב יקומ 'ותה הל לענמב ריטקו
לבא "אנתימב הריבש הרומג הרוא #ג ומכ "#ילכב ןינב לבא "רומג י"שר 'יש מ"כב ןיאד ןינב
#ילכב נ"שמכו "ללכ .'יעל
היה 'כלו ל"שפא אישוקב השקוהד "וז י"שרל בר 'ישל לעימד אתפוש נ"דוקב ביי! #ושמ "הנוב
כ"עו ברד תיא שיד 'יל ןינב כ"שמכו "#ילכב !"ר א"רגהו שיר) $יאו .(ד"יש 'י נרפי בר $הל
הנשמ ןירבושד תא הזלו .תיב!ה רמאק י"שר ברלד רתיהה #ושמ .לקלקמ
לבא דבלמ המ "כו 'קד המ שוריפ אוה ירה "הז לקלקמ רוטפ לבא ק"וע "רוא ברד ומצע
תיא ןיבוריעב 'יל רואד ('דל) רובשל לדגמה ליבשב ת!קל בוריעה תלוז לדגמב לש #ינבל
ןיאש וב #ושמ הרית ת"יפאו .ש"ייע ברד יריימ לדגמב לודג אלד ביש! ילכ ל"דכו) ייבאל
%,
ףוב איגוה י"שר 'ישל #ש לבא (ש"ייע ןינעל רתיהה לקלקמד המ יל ילכ לודג המ יל ילכ
.ןטק
יבג ('!לק) 'מגב 'יעד "#ידקנו .ב הריכ הטמשנש ת!א היתוכרימ ראד בר הלטלטל הריזג
אמש י"שרפו "עקתי #אד עקתי היהי ביי! #ושמ #ינור!אה 'כו "הנוב ףאד מ"כבד י"שרפ
בוי!הד עקותב #ושמ הכמ שיטפב לבא "('בכק 'קלו ".זמ 'יעל 'יע) אה הריכד הטמשנש ת!א
היתוכרימ איה ארמימ ברו "ברד תיא לעימד 'יל אתפוש אניפוקב ארמד ביי! #ושמ שיד "הנוב
ןינב .#ילכב
ראובמו #גד ברל ל"ד שי ןינב מ"מ "#ילכב !"יא אלא כ"א השקו .עקת איגוהמ 'קלד
יבג ('!כק) תרז!ה ןיירת ראובמד #ש קרד ד"מל ןיא ןינב #ילכב אוה $ירצד אמעטל הריזגד
אמש לבא "עקתי ד"מל שי ןינב #ילכב רוא .תוטישפב
ק"וע בר 'ישל שיד ןינב אה "#ילכב ה"ב ל" הציבב רתומד ('אי) לוטיל ןיירת יכו .ןריז!הלו בר
ש"בכ .ל"
%-
כ"עו .ג ףאד "הארנ ברד תיא לעימד 'יל אתפוש נ"דוקב יוה צ"יאו "הנוב ןינב #יתב לבא "אקוד
ז"יא שממ תיב 'ישכ יאמש שיד ןינב ש"בלד .#ילכב שי ןינב #ילכב ומכ עקרקב ונייהד ףוריצב
#יקל!ה וליפאו "אמלעב אל לבא .עקת ברל !"יא #ושמ הנוב כ"אא יוהד "עקת השעמ ןמוא
כ"שמכ) י"שר העיקתד .זמ קזו!ב יוה השעמ רבכו .(ןמוא וניצמ קולי! הז ירבדב 'ותה
ן"במרהו אלא .(#ישודי!ב) ן"במרהו 'ותד ל" #גד לאומש הדומ תילו "הזל ןאמ גילפד ןינבבד
רומג שי ןינב ומכו "#ילכב ראיבש ן"במרה ז"יאד ןינב #ילכב אלא תיישע לאומשו .ילכ גילפד לע
בר אוה #עטמ ר!א יוהד ןינב לכ לבא .והד י"שר ל" לאומשד גילפ לע בר #ושמ ל"ד !"יאד
#ושמ הנוב א"כ ןינבב #יתב אלו .שממ ןינבב וליפאו "#ילכ לבא .עקת פ"כע בר ל" ףאד ןיאד
ןינב #ילכב ץוביקב #יקל!ה ומכו "אמלעב תרז!הב לבא "ןיירת עקותשכ קזו!ב ביי! #ושמ
ונייהו "הנוב לעימ אתפוש אניפוקב רואיבהו .ארמד כ"שמכ ן"במרה ז"יאד ןינב #ילכב אלא
תיישע .ילכ
אצמנ י"שרלד שי תוטיש 'ג ןינבב ש"בלד "#ילכב שי ןינב #ילכב ומכ עקרקב ףוריצב #יקל!ה
ברלו .אמלעב שי ןינב #ילכב לבא אקוד עקותשכ קזו!ב השועד אלו "ילכ יופרב יוהד ףוריצ
#יקל! לאומשו .אמלעב ל" ןיאד ןינב #ילכב ללכ א"כ ןינבב ז"יפלו) .#יתב י"שר הציבב 'אי
בתכש ןיאד ןינב #ילכב א"כ ןינבב איתא "#יתב (.לאומשכ
קייודמו .ד ז"יפל כ"שמ י"שר יבג (.זמ) הטמ לש #יירט ירמאקד בר לאומשו ביי!ד "תאט!
י"שרפו כ"עד וניא #ושמ הנוב אלא #ושמ הכמ ןיאד "שיטפב ןינב אה 'קו "#ילכב בר תיא שי 'יל
ןינב #ינור!אהו .#ילכב #ושמד 'כ לאומש בתכ לבא .ןכ ל"נל אוה !כומ #ג אהד "ברל הטמ
לש #יירט אוה יופר י"שרפל הזבו "#ש #ג בר הדומ ןיאד ןינב והזד "#ילכב ףוריצ #יקל!ה
.אמלעב
ןכלו יבג ןרק הלוגע עקותד קזו!ב בתכ י"שר איוהד #ת "הכאלמ אלו שריפ וזיא "הכאלמ
#ושמ הזד תמאב אילת בר '!מב .לאומשו
%.
17
ןכא #ג ן"במרה תומ!למב ברד 'יפ ל" שי ןינב #ילכב ותעדו) #גד לאומש ל" ןכ אלו גילפ לעימב אתפוש א"כ
#ושמ אוהש ןינב לכ ןכו "(והד תעד ן"רה פ"ו #גו "הריכ והדידל השקי יכו $נה יארומא ל" המ 'קל 'יעו .ש"בכ
ונראיבש .תומ!למה 'ישב
%-
הנהו .ה ן"רה ןייגוב ל" ן"במרהו 'ותכ ןינבבד רומג ונייהד תיישע ילכ שי ןינב מ"מו .#ילכב
יבג (.ומק) 'קל תיב! ילכבד 'כ ןטק רתומ ורבשל ירמגל ןיאד הרית #ילכב והזו #עט רתיהה
רובשל תא ןויכ 'קו .תיב!ה שיש ןינב #ילכב ןינבב נ"ה "רומג הריתב הרומג היהי הרית
ט"המו) .#ילכב אטישפ והל הריתבד 'ותהל הרומג שי הרית אהו "#ילכב רבושד תא תיב!ה
יקומ (.יקתומב
ל"צו ל"ד אקודד ד"מל שי ןינב ונייהד "#ילכב ףוריצ ה"ה "#יקל!ה שיד הרית #ילכב ונייהד
תרית #יקל!ה לבא .#תדירפו ןדידל ןיאד ןינב תלוז "#ילכב תיישעב ש"ל "ילכ הזב "הרית
#נמאד תיישע ילכ אוה ללכב לבא "הנוב תירה ילכ !"יא #ושמ הניאד "רתו אלא לוקלק
וניאו "אמלעב #שב הכאלמ ש"לד .ללכ #ש הכאלמ רבדב לכש ותוהמ וניא אלא לוקלק רבד
.ותירהו
הארנו הזלד ןווכתנ י"שר כ"ג כ"שמב רתומד רובשל תא תיב!ה ןיאד לקלקמב #וש 'יפ .רויא
אבד ץרתל אבילא ברד שיד ןינב המכו "#ילכב ראתבנש ונייהד השעמב ןמוא אקוד יוהד השוע
כ"או "ילכ תירהב ילכ ימנ יאמא !"יא #ושמ הזלו .רתו ראיב י"שר ןיאד לקלקמב #וש רויא
השעמד 'יפ "תבשב הירה וניא #שב הכאלמ .#צעב

ז"יאו ןינע אהל לכד ןילקלקמה #תהד "ןירוטפ יריימ השעש הכאלמ אלא אוהש $רדב לוקלק
ןכלו רוטפ לבא לבא .רוא ןאכ לכ #שה הכאלמ רתוד ילכ וניא אלא תירה ז"יאו "ילכה
#שב הכאלמ וליפאו) .ללכ ל"!כשמ אנוגב #רוגש ןוקית דצמ לבא "ר!א #צע #שה הכאלמ
אוה הירה וניאו "אמלעב (.#ולכ
י"פעו .ו ונכרד קייודמ ףאד בר 'ישד לעימד אתפוש אניפוקב ארמד ביי! #ושמ מ"מ "הנוב אל
וניצמ #ושב #וקמ ורמאיש 'מגב ברד תיא שי 'יל ןינב #ילכב שיו הרית אקודד .#ילכב ש"ב תיא
שי 'יל ןינב #ילכב שיו הרית ל"ד "#ילכב ןיאד קולי! ןיב #ילכ עקרקל ביי!ו "ללכ #ילכב לע
ףוריצ #יקל! אליממו "אמלעב ביי!ד #ג לע דוריפ #יקל!ה #גו .ז"מז #א רת $רדב לוקלק
אוה לככ לקלקמ פ"כעד רוטפ לבא לבא .רוא בר ל" הזב יאדוב ןיאד "ה"בכ ןינב .#ילכב
קרו לעימב אתפוש אניפוקב ארמד ןכו תעיקתב לגר הריכב יוהד השעמ ןמוא השועו אוה "ילכ
תיישעד "ביי!ד ילכ ביי! ברל #ושמ לבא "הנוב תרית ילכ ותירהו וניא וב כ"שמכו "בוי! י"שר
ןיאד (.ומק) לקלקמב #וש רויא .הרות
ןיידעו .ז שי ירבדב 'יעל הלי!תד "ן"רה איבה ירבד י"שר ןיאד לקלקמב #וש רויא 'קהו "תבש
מ"מד היהי רוטפ לבא ןכלו "רוא ןאכד 'יפ #ושמ $רוצ תבש ףכיתו .וריתה כ"!א בתכ ונייהד
אקוד ילכב ןטק ש"לד הרית 'יב ןיאד הרית הומתו .#ילכב ןויכ רתיההד #ושמ ןיאד הרית
המ "#ילכב הז ןינע לכל ןילקלקמה ירהו .ןירוטפ #ה ינש #ינינע לכד "#ינוש ןילקלקמה ןירוטפ
ונייה רבדב אוהש הכאלמ אלא השעש $רד רוטפו "לוקלק לבא וליאו .רוא ןיא הרית #ילכב
ונייה וניאד #שב הכאלמ ללכ ירשו וליפא הלי!תכל ומכ תליטנ ןיירת דועו .ה"בל $יא ל"שפא
#ושמד $רוצ תבש וריתה כ"א "לקלקל ילכב לודג ימנ ריתנ דועו .ט"המ ירה ןיבוריע 'מגב
ראובמ רתיההד רובשל לדגמה #ושמ ןיאש הרית אלו "#ילכב #ושמ לכש ןילקלקמה .ןירוטפ
אלולו אניפתמד אנימא שיד ןאכ ההגה ירבדב ילואו "ן"רה דימלתמ אלו "העוט היה בותכ
הלי!תמ אלא י"שרפ ןיאד לקלקמב #וש רויא לעו "הרות הז ףיומ ן"רה מ"הד ילכב ןטק
18
אלא תצקד ע"לי המל ראיבש ן"במרה #עטהד עקותשכד קזו!ב שי ןינב #ושמ "#ילכב והזד תיישע ירהו "ילכ #ג
הטמב לש #יירט בתכ י"שר אוהד ותלי!ת ורמגו אצמנו השוע ונראיבו .ילכ ףאד 'יעל וניאד השעמ ןמוא לבא ןויכ
השועש לכ ילכה הלי!תמ דעו ףו ןיא $ל השוע ילכ לודג ןכלו "הזמ ביי! #ושמ הכמ ט"המד 'קו .שיטפב היהי
ביי! #ושמ פ"כע "הנוב .ברל
%.
ןיאד הרית רואיבהו .#ילכב ל"נכ ןיאד הרית #ילכב תכאלמ 'יפ דוריפ וליאו "#יקל!ה המ
רוהש תא ילכה אוה לקלקמ אמלעב אלו #ש הכאלמ .ק"ודו "הלע
מ"העב 'יש ןינבב #ילכב
מ"העב 'יע $יא 'קהש ביי!מ בר #ושמ אה "הנוב ןיא ןינב בתכו .#ילכב קל!ל אהד ןיאד ןינב
#ילכב יריימ ףרצמשכ #ילכ #ינטק תושעל ילכ לבא "לודג #א רב!מ #ירנ תושעל ילכ ע"וכל
יוה .הנוב
רואיבבו תרב קולי!ה היה רשפא רמול לע $רד תרב ובתכש 'ותה רבדבד $ירצש קוזי!
תונמואו ע"וכל שי ן"במרהו .ןינב #ישודי!ב ראיב לכד $ירצש ןמוא ונקתל וניא אליממו "ילכ
ורב!משכ ז"יא ןינב #ילכב אלא תיישע ןכו .ילכ עמשמ .('דע) 'יעל 'ותב
ונייהו ינווג 'ב 'יאד ד!אה "הנוב ףוריצ הזבו "#יקל!ה ל"ייק ןיאד ןינב ינשהו "#ילכב תיישע "ילכ
הזו $ייש ריפש ונראיבש 'יעל 'יעו) .#ילכב ז"יפע ן"רה 'יש ףאד ןינבבש רומג שי ןינב "#ילכב
לבא הרית #ילכב אל $ייש ש"לד .ללכ #ש הכאלמ לוטיבד #צעד "ילכ #שה הכאלמ יוה
(.לקלקל
ז"דעו שי שרפל תרב ףרצמכד "מ"העב #ילכ ד!י ןיא #ש תיישע ילכ ירהש רבכ #ה קר "#ילכ
יוה ףוריצ הזבו "#יקל!ה ל"ייק ןיאד ןינב כ"אשמ .#ילכב רב!משכ #ירנ תושעל ילכ יוה תיישע
.ילכ
מ"מו אל ארירב יל רואיב הז ירבדב המלד "מ"העב אל רמאנ #גד ףרצמשכ #ילכ #ינטק יוה
תיישע ירהש "ילכ וישכע שי ילכ .לודג
ןכלו רתוי הארנ יל רואיב תרב אהד "מ"העב ןיאד ןינב #ילכב ושוריפ ילכד עקפומ תויהלמ
עבקנ ןויכד .ןינבב שיש ול תוביש! ילכ דצמ וניא "ומצע לוכי לטבתהל כ"אשמ .ןינבב רב!משכ
#ירנ תושעל #ירנה "ילכ #ילטבתמ ןינבל .ילכה
ימלשוריב 'יעו ןניפליד הנוב הממ וינכהש תא #ישרקה #ינדאל תמקהב השקמו "ןכשמה ןיאד
ןינב לע יבג #ילכ ש"ייע) המ #"במרהו .('יתש איבה (י"פ) $ה אללכ ןיאד ןינב לע יבג .#ילכ
ןינעהו ןויכד "ב"צ לתוכהש השענ #ישרקמ המ "#ינדאו יל #ינדאהד #ה ןיאו .#ילכ ןאכ ןינע 'כל
אהל ןיאד ןינב ירהד "#ילכב וניא השוע ילכ אלא אלא .לתוכ עמשמ לע $רד #ילכהד "ל"נה
#ניא #ילוכי לטבתהל תויהל קל! אצמנו "לתוכהמ לתוכהש אוה קר ןיאו "#ישרקה #ישרקה
ג"ע עקרק אלא ג"ע הזבו "#ילכ רמאנ ןיאד ןינב לע (לתוכ) יבג אלא "#ילכ ג"ע .עקרק
תומ!למה 'יש ןינבב #ילכב
%/
ן"במרה 'יש תומ!למב ברד רמאד לעימבד אתפוש נ"דוקב ביי! #ושמ תיא "הנוב שיד 'יל ןינב
#גו .#ילכב לאומש ל" שיד ןינב #ילכב אלו גילפ ןאכ א"כ #ושמ אוהש ןינב לכ ןכלו .והד בר
לאומשו והייתטישל אריב והל הטימבד (.זמ) 'יעל לש #יירט ביי! .תאט!
השקי 'כלו $יא ל"שפא ברד לאומשו ל" שי ןינב יכו "#ילכב יגילפ לע ה"ב ריתהש הנשמב
הציב) דירוהל ('אי יירת תויונ! ראובמו "#ריז!הלו #ש 'מגב אילתד ןידב ןינב .#ילכב
ןכא .ב ןייעמה בטיה ירבדב ן"במרה תומ!למב ירבדבו "ןאכ ן"רה הארי "(.זמ) 'יעל #ישרפמש
איגוה הטמד לש #יירט שיד עקות 'א 'תוגרד 'ג הזבו ע"וכל ביי! #ושמ הכמ 'ב "שיטפב
קדהימ הזבו יגילפ #א שי ןינב יופר 'ג "#ילכב הזבו ע"וכל אכיל ןינב מ"מו .אתיירואד ד"מל שי
ןינב הידידלד "#ילכב קדהימ רוא שי "ת"המ רואל יופרב פ"כע ד"מלו .ןנברדמ ןיא ןינב
קדהימ "#ילכב רוא פ"כע ןנברדמ הריזג אמש עקתי זאד) ביי! #ושמ הכמ יופרבו "(שיטפב
יגילפ ק"ת ג"בשרו תונבלמד הטמה ק"תד "(.זמ) ל" וליפאד יופרב ןנירזג אמש ג"בשרו "עקתי
ל" יופרבד אל .ןנירזג
עמשמו דוע ירבדב אהד "ן"במרה יירת תויונ! יריימ ןויכ "ןכלד .יופרב ל"ייקד ג"בשרכ ןיאד ןינב
#ילכב אלו ןנירזג יופרב אמש היה 'כל "קדהי ה"בל ריתהל וליפא יירת אלא .#יתב הזלד
ראבמ ןויכד "ן"במרה שישכד ול ריצ ןמ דצה בורק דאמ ןכל "עקתיש ורא ה"ב יירת #יתב ףא
#הש אמש "#ייופר לבא "עקתי יירתב תויונ! #יריתמ #ושמ ת!מש בטיה 'יע .ט"וי ירבדב
ן"במרה ז"יפלו .ז"כב א!ינ $דיאל ברל "איג לאומשו ל"ד שי ןינב ונייה "#ילכב לבא "קדהימב
יופרב וניא רוא אלא ריפשו "ןנברדמ וריתה ה"ב יירת תויונ! #ושמ ת!מש .ט"וי
הציב 'מגב 'יעו .ג והמ" (.י) אמיתד והיימעט ה"בד #ושמ ןיאד ןינב #ילכב ןיאו הרית #ילכב
וליפאו #יתבד ימנ ל"מק וריתה ןפו #ושמ ןתל!ת תויונ!ד ןיא #יתבד ן"במרה 'ישלו ."אל
הארנ אוהש והמד "שרפתמ אמיתד והיימעטד ה"בד #ושמ ןיאד ןינב #ילכב וליפא "קדהימב
ןכלו יופרב ירש הלי!תכל ל"מק "ג"בשרכו קרד יירתב תויונ! וריתה ה"ב #ושמ ת!מש "ט"וי
אלו יירתב הזו "#יתב ד!אמ ינשמ ד"מל "#ימעט שי ןינב #ילכב #ושמ קדהימבד רוא ת"המ
ןניראו יופר וטא ד"מלו "קדהימ ןיא ןינב #ילכב #ושמ ןיירתבד שישכ #הל ריצ ןמ דצה בורק
דאמ .עקתיש
לבא י"שר #ש ל"מקד 'יפ ףאד ןיאד ןינב #ילכב יראק ה"ב ןנברדמ יא ואל #ושמ ת!מש ט"וי
ראובמו "ש"ייע וליאד ד"מל שי ןינב #ילכב ןיא #וקמ ריתהל יירת תויונ! אוהד "ללכ ארויא
י"שר 'ישלו .אתיירואד ברל "השקי לעימד אתפושב אניפוקד ארמד ביי! #ושמ ירה "הנוב ל"ד
שיד ןינב $יא "#ילכב נרפי תא הנשמה יירתד ונכראהו .תויונ! הזב דוע) 'יעל י"שר 'ישב ןינבב
.(#ילכב
רקיעבו .ד המ ל"ד ן"במרהל ן"רהו שיש אגרד תעצוממ ןיב יופר ןיבל ונייהד "עקת "קדהימ
#יקלו! 'ותה ראובמכ .ז"ע #הירבדב ןאכ ברד 'יפש לאומשו וביי!ש הטימב לש #יירט יריימ
עקתב וליאו .ש"ייע אבא 'ר אנוה 'רו רב איי! וריתהש הטימב לש #יירט כ"ע יריימ יופרב
ראובמכ איגוב והניאד (.זמ) 'יעל ירמאד ג"בשרכ #אד היה יופר השקיו .רתומ כ"א 'כל אנמ
והל #ש 'מגהל ברד לאומשו יגילפ לע אבא 'ר אנוה 'רו רב #ש 'ותהו .איי! וראיב ('זמ) #ושמ
אטישפד #אד 'מגהל עקתב ביי! יופרב "תאט! רוא פ"כע #גו .ןנברדמ ראובמ #הירבדמ #ש
שיד קר תוטיש 'ב תעד "איגוב בר לאומשו עקתבד ביי! תאט! יופרבו רוא ןכו "ןנברדמ תעד
אתיירבה הנקד הרונמ #גו תעד ק"ת תונבלמד אבא 'ר 'ישו .הטמה !"בהרו ג"בשר 'ישכ יופרד
רתומ עקתבו "הלי!תכל רוא כ"או .ןנברדמ $יא #וקמ ללכ הגרדל ירהד .תעצוממ ברל
לאומשו וליפא יופר רוא אבא 'רלו "ןנברדמ !"בהרו וליפא עקת וניא ביי! .אתיירואדמ
&0
#גו תוטשפ תטיש י"שר שיד (.זמ) 'יעל קר יופר "תוגרד 'ב ונכראה 'יעלו) .עקתו רואיבב איגוה
#ש תעדל (.י"שר
הנהו הז יאדו עקתד ביי! תאט! ראובמכ "ע"וכל מ"כב 'מגב כ"עו .('!לק "'בכק "'זמ)
אתגולפה ןינבד #ילכב יריימ ד"מלו .יופרב שי ןינב וליפא "#ילכב יופרב אליממו .ביי! !כומ
ה"בש וריתהש יירת תויונ! ל" ןיא ןינב .#ילכב
ןכלו אטישפ 'ותה והל לכד #יארומאה אריב והל ןיא ןינב א"אד .#ילכב וקל!יש לע .ה"ב
השקוהו #הל $יא ביי!מ בר לעימב אתפוש נ"דוקב #ושמ וכרצוהו .הנוב קל!ל לכד אתגולפה
ןינבד #ילכב אוה לבא "יופרב עקתב יאדוב שי ןויכ "ןינב אוהש ןינב .רומג
ן"במרה 'ישלו .ה ברד לאומשו ל" שי ןינב ביי!ו "#ילכב קדהימב וליפא אל 'כל 'קי "עקת
רמאד ('!לק) 'קל 'מגהמ בר הריכ הריכ הטמשנש ת!א היתוכרימ רוא הלטלטל הריזג אמש
אהו "עקתי וליפא אל עקת אלא קדהימ אמלעב ימנ ביי! .ע"צו "ברל
ה"דות לול לש כ"שמ .ןילוגנרת אלד ביש! לאומש 'יל הנוב #ושמ אלד ביש! יאהל !תפ יושע
ינכהל רמאקד (.ומק) 'קלמ 'קו .איצוהלו "שה תוטישפב ורזגד תיישע בקנ תיב! וניאש)
יושע ינכהל וטא (איצוהלו תיישע בקנ לולב לש ןילוגנרת יושעש ינכהל אריוא יקופאלו
.אלבה
א"שרהמה 'יתו איגוהד #תה פ"כעד 'קו .ברכ ראובמ ןייגוב לאומשלד ףא ל"ד וניאש יושע
ינכהל איצוהלו ביי! #ושמ הכמ שיטפב וטושפבו) #ושמ אוהש רמג תיישע #ג 'כלו "(לולה בר
הדומ היהד $ייש בוי! 'יב הכמ שיטפב קר ל"ד המודש #ג .הנובל
%/
כ"או המל וכרצוה 'קל
רמול ביי!ד לע תיישע !תפ לולב #ושמ אוהש יושע ינכהל אה "איצוהלו #ג אלמלא היהש
יושע ינכהל איצוהלו היה ביי! פ"כע #ושמ הכמ ירהש "שיטפב אוה רמג תיישע .לולה
ל"שרהמו #גד 'ית לאומשל יושע ינכהל אריוא יקופאלו אלמלאו "'קל 'ירמאדכ "אלבה ןכ אל
היה ביי! #ושמ הכמ ל"צו .שיטפב ןיאד תיישע בקנה רמג תיישע לולה #אד) היה בש!נ רמג
תיישע לולה כ"א המ יל #א שי ול תוביש! לש קר "(!תפ ביי! #ושמ רמג תיישע אלא .!תפה
ל"ד לאומשל !תפד הזכ וניאש יושע אלא ינכהל אריוא יקופאלו אלבה אל ביש! !תפ א"כ
בוי!ל הכמ אלו "שיטפב בוי!ל .הנוב
תעדלו א"שרהמ הארנ בשייל #נמאד ןכ לאומשל ביי! #ושמ הכמ שיטפב ףא ל"ד וניאש יושע
ינכהל #ושמו "איצוהלו אוהש רמג תיישע לבא .לולה ז"יא אלא בקנב ןושארה ובש רמגנ
לבא .לולה ברל יושעד ינכהל בוי!הו "איצוהלו #ושמ תיישע כ"א "!תפ ביי! לע לכ בקנ .בקנו
איגוהו איתאד 'קלד ברכ טקנ ורזגד "תמאה וטא לכ #יבקנה אלו "לולבש קר וטא בקנה
.ןושארה
19
א"רגהלו ביי! !"רלו "#יתש יכדרמהו תבכרמהו הנשמה ןויכ אוהש הנוב אליממ הז עיקפמ וניאש הכמ "שיטפב
לכ ד!א י"פע נ"שמכ "וכרד .'יעל
&%
הנהו .ב ה"ד .גק) 'ות ובתכ (אמלשב תתגולפד בר לאומשו תתמב לעימבו אתפוש אניפוקב
ארמד אוה #א ביי! לע ןינב לכ התעמו .והד ע"לי ברל בקנד לולבש יושע ינכהל איצוהלו
ביי!ו #ושמ #א "הנוב הנוכה ז"יעד יוה הנוב לכ והד אלא ברד #גד 'ימעטל ןינב לכ והד ביש!
ד"וא .הנוב ןויכ ל"ד ברל אוהש יושע ינכהל איצוהלו יוה ןינב .רומג
דצהו ןושארה היה 'כל ארבתמ לאומשלד "ל"שרהמה 'ישל כ"ג !תפה יושע ינכהל אריוא
יקופאלו אלבה לבא ןיא הנכה האצוהו וזכ וביש!מ !תפ ןינעל הנוב א"כ ןינעל הכמ "שיטפב
היהו ל"שפא #ושמ אוהש ןינב לכ #גו "והד בר הדומ קר "הזב ל" #גד לע ןינב לכ והד ביי!
#ושמ .הנוב
לבא א"א רמול ןכ ירהש ובתכ (.גק) 'ותה ןויכד ברלש בקנ לולבש יושע ינכהל "איצוהלו
א"א דומלל ונממ ןינעל אלא "!דוק ןניפלי !דוק תתממ לעימו אתפוש אניפוקב ארמד ווהד
ןינב לכ #או .והד אתיא ןהד ברל ןהו לאומשל בקנ לולבש יושע ינכהל איצוהלו אלא הנכהד
האצוהו וזכ יביש! ןינב לכ יגילפו "והד #תטישל #א ןינב לכ והד ביש! כ"א "הנוב ריפש לכונ
דומלל !דוק אוהש) כ"ג ןינב לכ תיישעמ (והד בקנ אלא .לולב כ"ע ל" ברלד 'ותהל ל"ד
אוהש יושע ינכהל ראובמכ "איצוהלו יוה "(.ומק) 'קל ןינב ןכלו "רומג א"א דומלל ונממ ןינעל
.!דוק
דוע .ג ע"לי יהנ "לאומשל ל"ד וניאד יושע ינכהל איצוהלו וניאו ןינב רומג תיישעד יא "!תפ
הדומ לאומש אוהש ןינב לכ והד פ"כע אלו) ליק ד"וא "(!דוקמ לאומשל אלד ביש! !תפ ןיא
#ש ןינב #גו .ללכ ןאכ דצה ןושארה היה ארבתמ ל"שרהמ 'ישל #גד לאומשל אוה יושע
ינכהל איצוהלו אלא האצוהד הנכהו וזכ אל יג והב וביש!הל .הנוב
שי 'כלו איבהל היאר רמאקד (.ומק) 'קל 'מגהמ ביי!ד 'מגה לע תיישע בקנ לולב #ושמ יושעש
ינכהל אה "איצוהלו ואל יאה אמעט אל היה ירהו "ביי! תעדל א"שרהמ איגוה #תהד איתא
ירהו "ברל בר ביי!מ לע ןינב לכ אלא .והד כ"ע #אד וניא יושע ינכהל #ג "איצוהלו ןינב לכ
והד אל לבא .יוה דבלמ ל"שרהמלד ז"יא הידידלד "היאר איגוה רשפא 'קלד איתאד "לאומשל
תמאב #גד א"שרהמל אכיל יהנד "היאר איגוהד ברכ 'קלד המב ל"ד בקנד לולבש יושע
ינכהל לבא "איצוהלו אמש אל איתא המב 'יתוכ ל"ד ןינבד לכ והד ביש! .ןינב
דוע היה רשפא איבהל היאר ירבדמ 'כל ה"ד) 'ותה #אד "ל"נה (אמלשב אתיא #גד בקנ
וניאש יושע ינכהל איצוהלו יוה ןינב לכ והד כ"א "פ"כע אנמ והל ברלד 'ותהל בקנ לולבש
יושע ינכהל איצוהלו ןכלו) ןיא דומלל ונממ אמש "(!דוקל הדומ בר לאומשל וניאד יושע
ינכהל מ"מו "איצוהלו ביי! וילע #ושמ ןינב לכ אלא .והד כ"ע #אד וניא יושע ינכהל "איצוהלו
#ג ןינב לכ והד אל .יוה
לבא #ג היאר וז שי אטישפד "תו!דל והל ברלד 'ותהל יוה יושע ינכהל #אד "איצוהלו אל ןכ
איגו ןאמא (.ומק) 'קלד .היימרת
&0

לבא שי 'כל עירכהל רבדה ירבדמ ה"ד) 'ותה ובתכש (לבא אתיימקמד אתיירתבו אל ןניעדי
#או .אתעיצמ אתיא וליפאד #א וניא יושע ינכהל איצוהלו יוה פ"הכל ןינב לכ #גו "והד לאומש
אל גילפ לע כ"א "הז ןויכ ןניעדיד אתיימקמ אתיירתבו ברד ביי!מ לע ןינב לכ אליממ "והד ןניעדי
20
ןכא הי!ד וז איה לבא .א"שרהמל ל"שרהמל ל"שפא איגוהד יריימ 'קלד ןינעל בוי! הכמ הנוכהו "שיטפב
יושעד ינכהל איצוהלו הדימב תקפמה בוי!ל הכמ לבא "שיטפב ןינעל הנוב #לועל אל ביש! וניאו "!תפ אלא
ןינב לכ .והד
&&
יאמו .אתעיצמ ירמאק אלא .'ותה כ"ע #אד וניא יושע ינכהל איצוהלו ל"דכו) (לאומשל
וניא בש!נ ןינב ןכלו "ללכ אתיימקמ אתיירתבו אל ווה ןניעדי ביי!מד בר #ושמ הנוב "אתעיצמב
יוהד ד" הדומד בר וניאד יושע ינכהל אלו "איצוהלו ביש! ןינב .ללכ
לבא א"שרהמב 'יע אלש ןכ 'יפ ירבדב אלא "'ותה בתכ תנוכד שיד 'ותה #וש ארב רמול
אלד ןניפלי אתעיצמ עמשמו "$ניאמ ונייהד ארב ןמ ץו!ה עמשמו .אמלעב א"שרהמהד ל"
#גד #א וניא יושע ינכהל איצוהלו יוה ןינב לכ והד ריפשו "פ"כע היה $ירצ דומלל אתעיצמ
אתיימקמ אלא "אתיירתבו שיש וזיא ארב ןמ ץו!ה .וכירצהל
יטומ 'בהו #רוטש י"נ ה!ד היארה ירבדמ ןפואב 'ותה #לועלד "ר!א אמיא $ל #גד #א וניא
יושע ינכהל איצוהלו יוה ןינב לכ והד אתיימקמו "פ"כע אתיירתבו ביי!מד בר ןינבב לכ והד
ןניעדי ביי!מד #ג אלא .אתעיצמב תנוכד ירה 'מגהד 'ותה השוע אתוכירצה #ג "לאומשל
לאומשלו אל ןניעדי אתעיצמ אתיימקמ יהנד "אתיירתבו ןניעדיד ל"ד לאומשל אתיימקב
אתיירתבו !"יאד לע ןינב לכ לבא "והד היה ד" הדומד לאומש ברל בקנד לולבש יושע ינכהל
יוהו "איצוהלו ןינב ןוכנו .רומג .דאמ
פ"כע .ד אה תהימ !כומ $ותמ ירבד #אד 'ותה יושע ינכהל איצוהלו ל"דכו) יוה (ברל ןינב
לבא .רומג #א וניא יושע ינכהל איצוהלו ל"דכו) ןיא (לאומשל ונל ערכה רומג #א וניא ןינב
ד"וא "ללכ יוה ןינב לכ ונאבהו "והד תויאר 'ג וניאד ןינב וליפאו "ללכ אל ןינב לכ .#וני!דו "והד
הנהו .ה השק אתוכירצהמד ןייגוב עמשמ #תתגולפד לולב לש ןילוגנרת איה ןיעמ #תתגולפ
תתמב לעימבו אתפוש אניפוקב וליאו "ארמד ד"יפל אוה 'ותה אתגולפ תר!א "ירמגל
תתמבד לעימו אתפוש מ"דוקב יגילפ ןינבב לכ תיישעבו "והד בקנ לולב לש ןילוגנרת יגילפ #א
יושע ינכהל איצוהלו יוהו) ןינב וא (רומג וניא יושע ינכהל .איצוהלו
לבא תמאב אוה א!ינ נ"שמפל תטישד 'יעל אתוכירצהד 'ותה הניא דצמ רקיע תתגולפ בר
אלא "לאומשו דצמ רקיעד .ר!א תתגולפ בר לאומשו אוה יא יג ןינבב לכ .והד ( ל"נלו ףיונ
יגילפד #ג ינידב תיישע .!תפ ( אלא י"עד וקל!נש $נהב ינווג 'ג ונועימשה שודי! ףונ ע"וכלד
צ"יא ןינב .ק"ודו "#יתב
דוע .ו ע"לי $הל דצ #אד בקנה לולבש אל ביש! יושע ינכהל איצוהלו וניא בש!נ ןינב "ללכ
ירהו ש"מ !דוקמ ביש!ד ןינב לכ ראובמכ "והד ה"ד) 'ותב אמשו .(אמלשב ז"נעל !דוק רומ!
תיישעמ בקנ לולב לש ןויכ "ןילוגנרת ופוד ותואלמל דתיב היהיו ףיומ לע כ"אשמ .ןינבה
תיישע בקנ !נית "לולב #א יושע ינכהל איצוהלו כ"א שי #ש תרות !תפ יוהו ןינב לבא "רומג
#א ןיא #ש תרות !תפ כ"א וניא ףיומ #וש רבד ןינבב ז"יאו ןינב וליפאו "ללכ ןינב לכ והד אל
.יוה
תטיש !"ר #"במרהו תקול!מב בר לאומשו
#"במרה י"פ) קפ (!"יה לאומשכ תתמד ביי! #ושמ הכמ וטושפבו "שיטפב #ושמ #גד 'ר
ןנ!וי ל" ןכ ןכו "ןייגוב ל" ל"בירל וליאו .('הע) 'יעל השוע בקנ לולב לש ןילוגנרת (ב"יה)
לעימו אתפוש אניפוקב ארמד קפ (א"יה) ברכ ביי!ד #ושמ וטושפבו "הנוב #ושמ ברד
לאומשו הכלה .ברכ
&)
וטושפבו ןכש #ג תעד איבהש "ף"ירה בר '!מ לאומשו השועב בקנ לולב לש #ילוגנרת לעימבו
אתפוש עמשמו "נ"דוקב אתכלהד ברכ ומכ לבא .מ"כב טימשה אה #ושמ "תתמד $מש לע
המ איבהש הריכ 'פב 'יעל אה ל"בירד תתמד ביי! #ושמ הכמ ראובמו .שיטפב תתמבד קפ
יוהד הכמ השועבו "שיטפב בקנ לעימו אתפוש יוה .הנוב
&%
אלא השקד אתוכירצהמד דיבעד ראובמ 'מגה תתמד אוה רתוי $רד ןינב השועמ בקנ לולב
לש השועו "ןילוגנרת בקנ רתוי ימד ןינבל לעיממ אתפוש אניפוקב כ"או "ארמד פ"שמפל
#"במרה תתמד יוה הכמ אלו "שיטפב ל"וה "הנוב רמול ש"כד השוע בקנ לולב לעימו אתפוש
.מ"דוקב
#ידקנו .ב ירבד 'יעד !"ר ןייגוב ראיבש אמעט ברד לאומשדו תתמב ברד ל" אוהד $רוצ
ןינב לאומשו ל" אוהד הכמכ ילכ
&&
שיטפב תוושהל תיישעבו "ותומימקע לול ראיב ברד ל"
ןויכד #ושמד ריוא אוה ןינבל לאומשו "ימד ל" אוהד !תופכ הפ ילכב יוהד הכמ .שיטפב
לעימבו אתפוש נ"דוקב ראיב יגילפד יא שי ןינב #ילכב וא ןיא ןינב הנהו .#ילכב הממ דיבעד
אתוכירצ 'מגה קר ןינעל הנוב אלו ןינעל הכמ עמשמ 'כל "שיטפב #תתגולפד קר ןינעל .הנוב
ונאבהו ירבד 'יעל #ישרפמה .הזב
&)
לבא ירבדמ !"ר $יראהש תרבהב לאומש 'יש כ"ג עמשמ
יגילפד ןה יא ימד הנובל ןהו יא ימד הכמל לכבו .שיטפב $נהמ 'א תלת יגילפ יא ימד הנובל #גו
יא ימד הכמל .שיטפב
השקו כ"אד שי תותגולפ 'ב אד! "איגוב יא ימד דועו "הנובל יא ימד הכמל אל 'מגבו .שיטפב
עמשמ .ןכ
דועו כ"אד ק"מ יאד 'מגה בר 'יעמשא אה תתמד א"וה #ושמ אוהש $רד ןינב לבא תיישעב
בקנ אמיא הדומ ירהו "לאומשל 'יל יהנ א"והד תיישעבד בקנ וניא המוד הנובל לבא ת"כיהמ
הדומד בר 'יב המודד הכמל .שיטפב
דוע ע"לי יבגד תתמ תיישעו בקנ ראיב !"ר יאמא המוד הכמל וליאו "שיטפב יבג לעימ אתפוש
נ"דוקב אל ראיב א"כ ט"מ !"יא #ושמ הנוב ןיאד) ןינב .(#ילכב
הארנו ל"ד !"רל לכד $נה תוכאלמ 'ג שי דצ #תומדל דצו "הנובל #תומדל הכמל .שיטפב
אטישפו ג"הכבד 'מגהל $ירצ וכיישל ד!אל אלו "תובאהמ ק"ומ 'יעו .#הינשל תתגולפ ('ב) הבר
ברו ףוי שכנמב הקשמו יא ביי! #ושמ שרו! וא #ושמ השקמו "ערוז והל ייבא יאמאד אל
ביי!תי #ושמ קימו "#הינש לבא .אישוקב הארנ תעד !"ר מ"מד תעד הבר ברו ףוי ןיאד
וביי!ל אלא #ושמ ת!א ינשמ ןכו .תובאה תעד #"במרה קפש שכנמד ביי! #ושמ "שרו!
הקשמו #ושמ אלדו "ערוז ייבאכ שיד וביי!ל #ושמ אלא) .#הינש $ירצש ןייעל המ ונעי תייארל
ייבא רמוזמ $ירצו (.#יצעל
21
לבא תומ!למב 'יע תמאבד 'יפש תעד ף"ירה והלוכד #ושמ הכמ שיטפב ןיאד ןינב ונייהו) .#ילכב י"פע תטיש
ן"במרה #ש ברד לאומשו אריב והל שי ןינב אלו "#ילכב ל"ייק אלו (.והייתוכ איבה ף"ירה תתגולפ בר לאומשו
עירכהל ברכ א"כ #צעל ןידה .ביי!ד
22
#יופדבו #יר!א דיגמהו ."ןבא" 'יגה הנשמ איבמ #שב !"ר הכמד שיטפב ונייה הכמש ילכב וא .ןבאב
23
א"רגהד שרפמ ע"וכלד ביי! #ושמ הכמ שיטפב יגילפו #א ביי! #ושמ הנוב יכדרמהו .כ"ג יאד 'יפ ביש! הנוב
אליממ וניאד הכמ תבכרמהו .שיטפב הנשמה לכד 'יפ ביי!ש #ושמ הכאלמ תר!א !"יא #ושמ הכמ .שיטפב
&*
והזו יגילפד בר ברד "לאומשו ל" רתויד שי תומדל $נה ןכלו "הנובל 'ג יביש! תודלות .הנובד
הזבו דיבע יאד "אתוכירצ 'מגה בר 'יעמשא א"וה "תתמב אקוד תתמ יוהד $רד ןינב לבא
תיישע בקנ וניאד $רד וניא "ןינב המוד כ"כ כ"או "הנובל שי עירכהל $דיאל איג ביי!ד #ושמ
הכמ לבא .שיטפב אה אטישפ תהימ !"יאד #ושמ ןכו) .#הינש שרופמ ירבדב !"ר תלי!תב
ברלד "איגוה ביי! #ושמ הנוב לאומשלו "אקוד #ושמ הכמ שיטפב (.אקוד
הארנו ל"ד "דוע !"רל ומכד תתמד אוה $רד" רתוי "ןינב א"שמכ "#לוכמ $כ "'מגב אוה
רתויה $רד הכמ ומכו "שיטפב ראיבש !"ר אוהד הכמכ ילכ וא) ויר!או .שיטפב (ןבא תיישע בקנ
לולב לש רמאד "#ילוגנרת אוהד 'מגה ימד" ידבעד "ןינבל לבא "אריואל ודגנכ הכמל" שיטפב
ןושלכ) "ימד המודש (!"ר תיישעל !תפ ילכב יוהד רמג הכאלמ א"אש וליאו .וריז!הל לעימ
אתפוש אניפוקב ארמד אוה קו!רה יוהו "ןינבמ רדגב ןינב לבא .#ילכב $דיאמ אוה #ג קו!רה
הכממ ןויכ "שיטפב רשפאש .ודירפהל
איגוהו שרפתמ הלי!תד "$כ דיבע אתוכירצ אבילא ברד תתמד אוה רתויה המוד הנובל
אוהש) $רד ויר!או (ןינב השוע בקנ ימדד) ויר!או (ןינבל לעימ מ"מו .אתפוש ל" ברל והלוכד
ללכב ודגנכו .הנוב גילפ לאומש ל"ו אלד איעבמ לעימ אתפוש נ"דוקב רתויד שי ותומדל
הכמל ןויכ "שיטפב אוהש קו!ר הנובמ ןיאד ןינב אלא "#ילכב וליפא השוע בקנ לולב לש
תמאבש "#ילוגנרת ימד מ"מ "ןינבל ל" לאומשל שיד ותומדל רתוי הכמל ונייהו "שיטפב כ"ע
#ושמ ימדד הכמל שיטפב המודש תיישעל !תפ ילכב אלו .ל"נכו אלא "דוע וליפא יוהד "תתמב
$רד גילפ "ןינב לאומש ל"ו ובוי!ד #ושמ הכמ כ"עו "שיטפב #ושמ אוהש $רד הכמ "שיטפב
הכמש נרוקב לע ןבאה .ק"ודו "ותתל
הארנו .ג #גד #"במרה ליזא !"ר 'ישב וכרדכ ןכלו "מ"כב ףא #"במרהד קפ לאומשכ תתמד
ביי! #ושמ הכמ #ושמ "שיטפב יכהד ל" #ג ןנ!וי 'רל ז"יא "ל"בירו רתו פ"שמל השועב בקנ
לולב לש #ילוגנרת לעימבו אתפוש אניפוקב ארמד ברכ ביי!ד #ושמ ףאד .הנוב תתמד אוה
רתוי $רד ןינב לבא "#הינשמ אוה #ג רתוי $רד הכמ לכבו .שיטפב שי 'א הערכה "תר!א
תתמבו הערכהה איה רתויש אוה $רד הכמ השועבו "שיטפב בקנ לולב לש #ילוגנרת לעימבו
אתפוש אניפוקב ארמד הערכהה איה רתויש המוד #"במרהו) .הנובל יבג 'ימעטל שכנמ
הקשמו (.ל"נכו
הנהו .ד ףא #"במרהד י"פ) קפ (ד"יה השועהד בקנ לולב הרואל ביי! #ושמ "ברכו "הנוב
מ"מ קפ #ש השועהד (ז"טה) בקנ ינכהל איצוהלו ןיב ץעב ןיב ןינבב ביי! #ושמ הכמ
רתויבו .שיטפב השק הינימ 'קלד ג"כפ) קפ (א"ה השועהד בקנ לולב לש #ילוגנרת ינכהל
איצוהלו ביי! #ושמ הכמ .שיטפב
א"גמהו "ר) ג"כפבד 'ית (ד"יש יריימ לולב ןיאו "שולת ןינב ףאו) .#ילכב לעימבד אתפוש
אניפוקב ארמד קפ ביי!ד #ושמ ירה "הנוב שיד ןינב $ירצ "#ילכב קל!ל כ"שמכ #ינושארה ןיב
תיישע #ילכ ןינבל ןכלו (.#ילכב !"יא א"כ #ושמ הכמ אלא .שיטפב מ"מד השק ל"והד
#"במרהל י"פב ריכזהל ביי!ד #ג #ושמ הכמ .שיטפב
לבא נ"שמפל #"במרה 'ישד א"אד וביי!ל #יכירצו "#ינש עירכהל ימל המוד "א!ינ "רתוי
רבו!מבד ןויכ $יישד וביי!ל #ושמ !"יא "הנוב #ושמ הכמ קרו .ברכו "שיטפב שולתב א"אד
וביי!ל #ושמ אוה "הנוב ביי!ד #ושמ הכמ .שיטפב
מ"מו השק פ"שממ י"פ) השועהד (ז"טה בקנ ינכהל איצוהלו ןיב ץעב ןיב ןינבב ביי! #ושמ
הכמ ירה .שיטפב וליפאד ןינבב ובוי! #ושמ הכמ .שיטפב
&+
לבא הארנ #"במרהד קדקד השועהד בקנ לולב לש ןילוגנרת הרואל ביי! #ושמ ונייהו "הנוב
הרואל ימדד "אקוד תיישעל לבא .ןול! השועה בקנ ןינבב ינכהל לבא "איצוהלו וניא "הרואל
אל ימד ובוי!ו "ןינבל #ושמ הכמ .שיטפב
הארנו #"במרהד דמל #יקולי! הלא $ותמ ןייגובד .תויגוה פ"כע ראובמ ברלד ובוי! #ושמ
הנוב ונייהו "דו!ל כ"ע רבו!מב ירהד ןיא ןינב #ילכב פ"שמכ) #"במרה ומצע "$דיאמו .(מ"כב
ןנירמא (.ומק) 'קל 'מגב וראד תיישע בקנ ףא "תיב!ב וניאש יושע אלא וטא "איצוהל תיישע
בקנ לולב לש יושעד "ןילוגנרת ינכהל הנהו .איצוהלו תמאב רבדה קו!ר ורזגיש תיב! וטא
#ניאד "לול #ימוד ז"לז ןכא "ללכ #"במרה ג"כפ) ראיב (#ש כ"שמב "הז ל"זו השועה בקנ
אוהש יושע ינכהל איצוהלו ןוגכ בקנ לולבש ןילוגנרתה ז"רה 'וכ ביי! #ושמ הכמ .שיטפב
$כיפל ורזג לע לכ בקנ וליפא היה יושע איצוהל דבלב וא ינכהל דבלב אמש אובי תושעל בקנ
ןיביי!ש וילע ראובמו .ל"כע הריזגהד אל התיה וטא לול אלא "דבל וטא תיישע בקנ ינכהל
איצוהלו טקנ 'מגהו .ללכב לול לש ןילוגנרת אמגודל .אמלעב
&*
ירהו #א אתיא בוי!הד לולב
לש #ילוגרנת וניא אלא רבו!מב #ושמו אלו "הנוב כ"א "שולתב המל ורזגי אוהש "תיב!ב שולת
ש"לו וטא "הנוב 'יב רבו!מ $יישד אלא .הנוב 'יב כ"ע לכד בקנ וליפא שולתב יושעש ינכהל
איצוהלו ביי! וילע #ושמ הכמ ןויכו .שיטפב טקנ 'מגהד לול לש #ילוגנרת כ"ע "אמגודל #גד
לולב $ייש בוי! ףאו .הז ל"ייקד ברכ בוי!הד לולב #ושמ לבא "הנוב ונייה לבא "רבו!מב שולתב
ובוי! #ושמ הכמ .שיטפב
&+
ףד] ג"ק [א"ע
הז ללכה ק!ד 'וכ אזיפק י"שר .אבקב י"פע 'יפ ותטיש הנשמב ותכאלמד תמייקתמ הנוכה שיד
#ימייקמש ותוא נ"הו "$כ ק!ב אזיפק אבקב ףא ותעדש ףיוהל לבא שי #ימייקמש ותוא $כ
ןכלו .ביי!
ק"קו עמשמד הזד 'מגהמ ללכה אב תוברל אה ק!ד אזיפק וליאכו "אבקב וניא שרופמ
ירהו "הנשמב הנשמה אידהב רמאק לכד הכאלמהש תמייקתמ י"שרפו "ביי! תמייקתמד #וקמב
ונייהד "ר!א #יר!אש #ימייקמ ותוא .$כ
לבא .ב #"במרה 'יש ט"פ) ג"יה מ"מ 'יעו ותכאלמד (#ש תמייקתמ תבשב הכאלמהש 'יפ
דומעת $שמל ןכלו "תבשה #א עבצ רבד עבצהו אל דומעת תבשב כ"א .רוטפ המ הז ןינע ק!ל
אזיפק .אבקב
24
אלא ע"צד ירבדמ ראבמד ('ומק) 'מגה תעד ד"מה רתומד ףיוהל לע בקנ לש תיב! #ושמ לולבד אל יתא
יפוואל #ושמ אש!יר .ש"ייע
25
יכהדא היה ל"שפא טקנד 'מגהד בקנ לולד אמגודל איתא לבא "לאומשכ ברל הריזגה איה וטא ראש #יבקנ
#ייושעה ינכהל ןפואבו .איצוהלו ר!א הריזגהד "תצק איה וטא לכ #יבקנה #ייושעה ינכהל ןיב "איצוהלו #א
#בוי! #ושמ הכמ שיטפב ןיב #א #בוי! #ושמ #"במרהו .הנוב ג"כפב אל רמא השועהד בקנ לולב לש #ילוגנרת
ביי! #ושמ הכמ אלא "שיטפב השועהד בקנ יושעה ינכהל איצוהלו ןוגכ בקנ לולב לש #ילוגנרת ביי! #ושמ הכמ
$שמנו "שיטפב ר!א טקנד 'מגה אמגוד לבא "וז בקנ לולבש ןויכ אוהש יושע הרואל ימדו הנובל הז עירכמ ובוי!ש
#ושמ הנוב אלו #ושמ הכמ המל "שיטפב ל"ייקד מ"מו .ברכ תוטשפ ירבד #"במרה עמשמ בוי!הד לולב ומצע
אוה #ושמ הכמ כ"עו "שיטפב ירבדכ א"גמה יריימד לולב וניאש .רבו!מ
&,
ז"נבאהו #"במרהד 'ית !"ר 'יפכ 'פי ןכו א"בטירה 'יפ #שב ק!ד "ג"הר אזיפק אבקב ונייה
השעש תותנש תקיק!ד .ילכב תותנשה רשפא אלש דומעת הברה מ"מו "ןמז ןויכ תמייקתמש
תבשב .ביי!
לבא א"בטירב עמשמ שודי!הד תקיק!ב תותנש #ושמ אוהש ןינב כ"אד 'קו "עורג וניא ןינע
אהל ותכאלמד אל "תמייקתמ י"שרפל אלו .ן"במרה 'יפל
ל"צו ותעדל הנשמהד יתרת אד! "רמאק הזד ללכה לכד השועה ונייה "הכאלמ וליפא הכאלמ
העורג הזו "ביי! "הלקו אב תוברל ק! אזיפק אבקב ונייהד תקיק! דועו .תותנש לכמד "רמאק
#וקמ ןניעב הכאלמהש #ייקתת דע ףו .תבשה
הלי!תד "ונייהו רמאק הנשמה ביי!ד וליפא לע הכאלמ הנטק והזו .העורגו ללכה לכד השועה
אלא .הכאלמ ירהש $רדה איה הכאלמש העורג תאזכ הניא תדמוע #ימיל ןכלו "#יבר הפיומ
הנשמה פ"כעד "יאנת היהת תמייקתמ .תבשב
.ג א"רגה א"ונשב ןפואב 'יפ ר!א ןניעבד היהיש ותעד #ייקל ותוא $כ לכ תבשה אלו ףיוהל
וילע דע ר!א ומכו "תבשה ק! אזיפק אבקב ףאד ותעדש ףיוהל וילע ר!א תבשה מ"מ ביי!
ןויכ ותעדש המייקל $כ ראובמו .תבשב וליאד היה ותעד ףיוהל וילע תבשב אל היה ביי! דע
רומגיש לכ .הקיק!ה
הז 'כלו ןיעכ י"שרפ ותכאלמד תמייקתמ ונייה #ימייקמש התוא $כ ןיאו ןיפיומ אלא "הילע
י"שרד ל" וניאד יולת הידידב אלא יג #יר!אש #ימייקמ ותוא א"רגהו "$כ אילתד 'פמ "הידידב
ןניעבד אוהש ומצע ותעד המייקל $כ פ"כע $שמל .תבשה
המ 'קו ןיב הז ןיבל בתוכ #ש ןועמשמ ןנירמאד לוכי 'קל !"יא דע בותכיש לכ #שה ראובמד 'וכ
אידהל ןויכד בתכש תויתוא 'ב ביי! ףא "דימ ותעדש ףיוהל וילע בותכלו לכ יאדובו "#שה ונייה
התואב .תבש
אמשו קר תכאלמב הכמ שיטפב רמאק לכד "א"רגה ןיאש ותעד המייקל $כ $שמל תבשה אל
ביש! רמג לבא .הכאלמ אוה הנשמהד "ק!וד עמשמ אוהד ללכ לכב .תוכאלמה
ינאשד "הארנו ק! אזיפק לכד "אבקב הקיק! תלטבמ תא ןכלו "הינפלש וליא היה ותעד
ףיוהל וילע תבשב היה בש!נ ןיאש הקיק!ה תמייקתמ ירהש .ללכ התוא הקיק! אזיפקד
ףכית לטבתת $שמב .הלועפה
ז"יפלו רקיע תרב א"רגה אוה לע $רד תרב ןניעבד "#"במרה #ייקתתש הכאלמה דע ףו
אלא "תבשה #"במרהד יריימ הכאלמב לטבתתש ןוגכ "הילאמ עבצש רבדב וניאש "#ייקתמ
וליאו א"רגה ףיומ #גד #א הכאלמה לטבתת י"ע $שמה הלועפה המצע ז"יא הכאלמ
תמייקתמה .תבשב
התעמו .ד ל"י דוע #"במרהד שרפמ אה ק!ד אזיפק אבקב לע $רד קק!ש "א"רגה אזיפק
ותעדו ףיוהל אוהו "וילע $ייש שממ אנידל ןניעבד 'ינתמד ותכאלמ הנשמהד "תמייקתמ רמאק
ןניעבד הכאלמהש דומעת דע ףו #או "תבשה לטבתת הילאמ ינפל ףו תבשה כ"שמכו .!"יא
#"במרה ןינעל הפיומ 'מגהו .עבוצ ןושלמד הז" ןניברמ "ללכה #גד אנוגב הכאלמהש אל
לטבתת הילאמ אלא י"ע $שמה הלועפה המצע כ"ג ז"יא הכאלמ .תמייקתמה
&-
לכלו .ה #ישוריפה #"במרהד 'ק טימשה $ה רויצ ק!ד אזיפק .ע"צו "אבקב
רדגב הכמ שיטפב
הז ללכה ק!ד 'וכ אזיפק הנה .אבקב תטישל י"שר ר"שו ל"ד ד"מלד ןיא ןינב אכיל "#ילכב
קולי! ןיב ןינב רומג ןינבל ברו) .תצק ביי!ש לעימב אתפוש נ"דוקב #ושמ הנוב ל" שיד ןינב
כ"א (.#ילכב ק! אזיבק אבקב כ"ע ובוי! #ושמ הכמ אלו "שיטפב #ושמ כ"אא) .הנוב קו!דנ
איגוהד ןאכ איתא ד"מכ שי ןינב (.#ילכב
הזו שודי! ףאד אוהש ומצע ותעד ףיוהל לע מ"מ "אזיפקה ןויכ #יר!אש #ימייקמ ותוא $כ
ביש! רמג הכאלמ ביי!תהל #ושמ הכמ .שיטפב
ע"ליו .ב י"שרפ (.גע) 'יעלד הכמד שיטפב ונייה המ הכמש נרוקב לע ןדה תעשב רמג
עמשמ 'כלו .הכאלמ וליאד תואכהב הכהש לע ילכה #דוקמ !"יא #ושמ הכמ !"יאד .שיטפב
דע #יייש תא ותכאלמ י"ע האכה לע ירה "השקו .ןדה #ג #דוק עיגהש האכהל הנור!א לע
ןדה ירה עיגה בצמל לש #יר!א #ימייקמ ותוא שוכמבו "$כ ןור!אה לע ילכה ומצע #ג אוה
ומצע ומייקמ המלו "$כ אל ביי!תי ז"ע #ושמ הכמ אימוד "שיטפב ק!ד אזיפק ירהו .אבקב
#ירבד המד "ו"ק ק!ב אזיפק אבקב אוהד ומצע אל #יי תא ותכאלמ ותעדש "ללכ ףיוהל
מ"מ "וילע יוה הכמ שיטפב ןויכ #יר!אש #ימייקמ ותוא לכ "$כ ןכש שוכמבש ןור!א לע ילכה
אוהש ומצע ומייקמ ל"והד "$כ ביי!תהל ףכית ותואב #ג "שוכמ #דוק #ייש ותכאלמ האכהב
לע .ןדה
ינבו לאי!י לכימ י"נ ץרית #גד "הזב #יר!אשכ #ימייקמ ותוא $כ אל ביש! רמג הכאלמ אלא
כ"א שריפ ןמ הכאלמה התואל ףא "העש ותעדש ףיוהל וילע ןושלכ) ןויכד .(י"שר הכאלמהש
דצמ המצע תמייקתמ י"ע #גו "#יר!א אוה שריפ ןמ ביש! "הכאלמה רמג לבא .הכאלמ #א
ןיידע קוע אוה ותכאלמב אלו שריפ ז"יא "הנממ לוכי בש!הל רמג הכאלמ וליפא #א #יר!א
#ימייקמ ותוא .$כ
&,
לכ "אליממו ןמז אלש שריפ ןמ הכאלמה !"יא #ושמ הכמ וליפאו "שיטפב
שוכמב ןור!א הכמש לע דע "ילכה האכהה הכמש נרוקב לע ןיאד "ןדה היר!א .ןוכנו "האכה
לבא .ג #ג #א רמאנ ןיידע "ןכ ע"לי הזד פ"כע !כומ אנוגבד וניאש דיתע תוכהל נרוקב לע
ביי!ד "ןדה שוכמב ןור!א לע ילכה #ושמ הכמ ירהש "שיטפב ומייקמ יאדובו "$כ אל ערג הז
ק!מ אזיפק כ"או .אבקב השק ימ וק!ד י"שרל שרפל (.גע) תכאלמד הכמ שיטפב ונייה המ
הכמש נרוקב לע המלו "ןדה אל שריפ תוטישפב הכמד שיטפב ונייה שוכמ ןור!א הכמש לע
ומכו "ילכה .'ותה 'יפש
הזבו הארנ השקוהש ול י"שרל ברל ל"ד שי ןינב כ"א "#ילכב לכ האכה לע ילכה יוה "הנוב
$יאו ףלינ הממ וכהש לע ילכה ןכשמב הכמד שיטפב איוה הכאלמ ןויכ "ע"נפב התואש האכה
התיהש ןכשמב רבכ הלולכ תכאלמב $כיפלו .הנוב $רצוה י"שר רייצל ןכשמבש היה אנוג הכמד
26
רבלו תא ןזואה יתימד ותוא המל אתיאד למהד ('גלק) 'מגב לכ ןמז אלש שריפ לוכי $ות!ל תבשב וליפא ןיצצ
ןיאש ןיבכעמ תא אלד "הלימה רמגנ השעמ לבא "הלימה #א רמגנ "שריפ השעמ וניאו "הלימה רזו! לע ןיצצ ןיאש
.ןיבכעמ
&.
שיטפב אלש היה וב #ושמ הנוב וליפא) ד"מל שי ןינב ונייהד "(#ילכב האכהה הכמש לע ןדה
תעשב רמג יאדובד "הכאלמ אל יוה .הנוב
תיתאדאו .ד יכהל צ"יא 'כל נ"שמל !"יאד 'יעל #ושמ הכמ שיטפב כ"אא שריפ ןמ .הכאלמה
ת"יפאד ביי!ד #ושמ הכמ שיטפב וליפא #א אל שריפ ןמ לכ "הכאלמה #יר!אש #ימייקמ ותוא
ביי!ו "$כ #ושמ הכמ שיטפב #ג שוכמב ןור!א לע ילכה ירהש) #יר!א #ימייקמ ותוא #גו "$כ
אוה ומצע ומייקמ לבא "($כ אוה ביי! תינש לע האכהה הכמש כ"!א לע אלא "ןדה ד"מלד שי
ןינב #ילכב א"א ףלימל תכאלמ הכמ שיטפב שוכממ ןור!א ויהש #יכמ לע ןויכ "ילכה שיש וב #ג
#ושמ .הנוב
לבא ז"יא הארנ #אד אתיא $יישד בוי! הכמ שיטפב וליפא אל שריפ ןמ לכ "הכאלמה ןמז
#ימייקמש ותוא כ"א "$כ השק עומשל ביי!תיד #ושמ הכמ שיטפב #ג שוכמב ןור!א לע ילכה
#גו האכהב ףכית כ"!א לע ירהד .ןדה #ג יבגל ומצע דימ הכהש שוכמ ןור!א לע ילכה ירה
רמגנ ילכה יבגל אוהש "הידיד אוה ומייקמ והזו "$כ רמג התכאלמ וליפא $יאו "הידידל היהי רמג
ףונ המב הכמש נרוקב לע .ןדה
לבא #א אמינ קרד #א שריפ ןמ הכאלמה אוה ביש!ד הכמ לכ "שיטפב #ימייקמש ותוא "$כ
כ"א א!ינ אהד "ל"נכ הכמד נרוקב לע ןדה יריימ יאדוב אלש קיפה ןיב שוכמה ןור!א לע
ילכה ןיבל האכהה לע כ"או "ןדה ןיא #ש רמג דע הכיש לע הזבו "ןדה הרמגנ הכאלמה ביי!ו
#ושמ הכמ .נ"שמכו "שיטפב
תמאבו .ה הזבד ןבומ רתוי #צע $ה ןיד ביי!ד האכהב לע אל 'כלד "ןדה ןקית ילכב וזיאו "#ולכ
הכאלמ איה !נית) .וז המ ג"בשרד ביי!מ לע המ הכמש לע ןדה תעשב רבכ "הכאלמ ראיב
אוהד 'מגה ןקתמ תכאלמב ןיטה אלש לבא .ובקני המ ןדידלד ביי! הכמב הנור!א לע ןדה
וניא ןקתמ #ולכ ילכב וזיאו "ומצע הכאלמ איה ונבתכ 'יעלו (.וז י"עד התוא האכה הרמגנ
תכאלמ ילכה לכו תיישע ילכה ארקנ לע .ומש
ןכא יפל ראובמה הארנ ףיוהל הזב יאדובד "רואיב דצמ ילכה ומצע הרמגנ הכאלמה שוכמב
ןור!א הכהש לע ירהש "ילכה #ימייקמ ותוא #גו "$כ אוה ומצע ומייקמ מ"מו .$כ לכ ןמז אוהש
ומצע אל שריפ ןמ הכאלמה ןיא #ש הזו .רמג $שמנ דע הכמש נרוקב לע ז"יעו "ןדה שרופ
ןמ הכאלמה יוהו רמג בוי!הו .הכאלמ תמאב וניא #ושמ האכהה לע ןדה דצמ אלא "המצע
לע רמג תיישע ילכה ןפואב #ימייקמש ותוא אלא .$כ לכד ןמז אלש שריפ ןמ הכאלמה אל יוה
האכההו .רמג הנור!אה הכמש לע ןדה הרדג הזבד שרופ ןמ .הכאלמה
יאדובו ל"!כשמ שרופ ןמ הכאלמה אלב האכה לע #אד "ןדה אל היה ותעד תוכהל לע ןדה
תעשב רמג הכאלמ אלא שורפל דימ ר!א שוכמה ןור!אה הכיש לע היה "ילכה ביי! ףכית
ותואב שוכמ #ושמ הכמ אלא .שיטפב רויצמד הזכ היהש ןכשמב א"א ףלימל תכאלמ הכמ
ןויכ "שיטפב ג"הכבש ביי! #ושמ הנוב ד"מל) שי ןינב א"או .(#ילכב דומלל תכאלמ הכמ שיטפב
א"כ רויצמ וניאש שרופ ןמ הכאלמה דע הכמש נרוקב לע התואבד "ןדה האכה אכיל #ושמ
.ק"ודו "ל"נכו "הנוב
ג"בשר רמוא ןכש 'וכ ידדרמ יט ןכשמ ןישוע הנה .ןכ ג"בשר 'ישל ביי!ד לע המ הכמש לע
ןדה תעשב כ"א "הכאלמ לכ ןכש שיש ול תויהל ביי! הכמשכ לע טה 'ותה 'ישד "'קו .ומצע
&/
לכד ('זמ) #אש עקת ביי! יופרב "תאט! כ"ע רוא כ"או .ןנברדמ $יא ל" ג"בשרל יבג (#ש)
תונבלמ הטמה #אד היה יופר !כומד "רתומ הזמ #גד #א עקת וניא ביי! ירהו "ת"המ ת"יפא
ל"ד ג"בשרל ןיאד ןינב ת"יפאו "#ילכב ל"ד ג"בשרל וליפאד ןינבב רומג י"ע קוזי! תונמואו
אכיל #ושמ ת"יפאו "הנוב ל"ד וניאד בש!נ רמג הכאלמ ןויכ ופוש וקרפל ט"המד) ל"
לכבד 'ותהל $נה #תהד ןוגכ הטמ לש #יירט אכיל 'וכ #ושמ הכמ שיטפב נ"שמכו "('יעל
לבא ירה "כו המ עקותש יוה השעמ ןמוא כ"שמכ) אוהש 'בק 'ות קוזי! המבו (תונמואו
ערג הכממ נרוקב לע ןדה לעו טה תעשב .הכאלמ
אמשו אריב והל א"שמד 'ותהל ג"בשר ףא הכמה נרוקב לע ןדה ז"יא עצמאב הכאלמה
ומכ י"שרפש אלא רמגב הכאלמ ובוי!ו .אקוד #ושמ רמג ןכו .הכאלמ אתיא ף"ירב ג"בשרד
תעשב רמג הכאלמ הזו .רמאק ש"ל תונבלמב הטמה ופוד #קרפל .ל"נכ
ןכא י"שר אל לכי שרפל ןכ הזבד וליפא ק"ת י"שרפדכו "ביי!מ והזד (.גע) 'יעל רקיע תכאלמ
הכמ לבא "שיטפב ל"ד 'ותה הכמד ('בק) שיטפב ןדידל ונייה שוכמ ןור!א הכמש לע "ילכה
ל"י ג"בשרד אב ביי!ל הכמב לע ןדה תעשב רמג .הכאלמ
ןכא ונראיב 'יעל תעדל י"שר #צעבד רמג תכאלמ ילכה וניא יולת התואב ירהש "האכה וליפא
ק!ב אזיפק אבקב ביי! #ושמ הכמ ןויכ "שיטפב איהש תמייקתמ י"ע ירה .#יר!א צ"יאד אוהש
עבקי תא רמג תכאלמ אלא "ילכה ילכה דצמ ומצע רמגנ המב אוהש #ייקתמ י"ע קר .#יר!א
מ"מד שורפיש 'יעב ןמ לכד "הכאלמה ןמז אלש שריפ אל הרמגנ והזו "הכאלמה תבי בוי!ה
הכמב לע ןדה תעשב רמג איוהד "הכאלמ השירפ ןמ לבא .הכאלמה המ "'ותהל ג"בשרד
ביי!מ לע האכהה תעשבש רמג הארנ "הכאלמ איהש דצמ תוביש! התוא האכה ירהש "המצע
ףילי הל ןכשממ ידדרמש ןיטה ויה ןישוע !רכומו "ןכ התואד האכה שי הל תוביש! דצמ .המצע
הארנו ונייהד #ושמ י"עש התוא האכה עבוק רמג תיישע !כומו .ילכה ז"יפל רמגד תיישע ילכה
יולת תעדב אלו "השועה המב #יר!אש #ימייקמ ז"יפלו .ותוא אה ק!ד אזיפק אבקב ביי!ד י"ע
#יר!אש #ימייקמ כ"ע "ותוא ואל ונייה #ושמ הכמ שיטפב אלא #ושמ ףאו .הנוב ןיאד ןינב
ןינבבד 'ישל 'ותה "#ילכב רומג תיישעד ילכ שי ןינב .#ילכב
טקלמה "הנשמב #יצע #א ןקתל טקלמה 'וכ #יבשע #א ןקתל מ"היפב 'יע .'וכ #"במרהל
טקלמשכד ןקתל ביי! #ושמ טקלמשכו "ערוז קיהל וא הליכאל ביי! #ושמ עמשמו .רצוק
והזד רואיב א"שמ הנשמה הנתשמד רועישה #אד "ז"יפע אל ןכ #של המ וריכזמ #"במרה .ןאכ
שיו ןייעל רועיש 'כלד בוי!ה וניא יולת #שב ןניז!דכ "הכאלמב האצוהבד אכיא המכ "#ירועיש
ןכו הנובב ףא ורועישד לכב אוהש לבא ןבגמב אוהש הדלות הנובד ורועיש #גו .תרגורגכב
תכאלמב שלות אפוג ראובמ ןאכ 'מגב שלותהד ןישלוע דרזמהו ןידרז #א הליכאל תרגורגכ #או
המהבל אלמכ יפ ידגה #או קיהל ידכ לשבל הציב ירהו "הלק והלוכ #ושמ כ"או .רצוק המל
$רצוה #"במרה ראבל טקלמשכד ןקתל ובוי! #ושמ טקלמשמכו "ערוז קיהל וא הליכאל ביי!
#ושמ המלו "רצוק הז $רצנ רואיבל .הנשמה
לבא קולי!ה טושפ טקלמבד ןקתל עקרקה ש"ל ןוקית עקרקה תכאלמל שלות אוהש) הדלות
המלו "ללכ (רצוקד הנתשי רועיש בוי! שלות י"ע ןווכתמש תופיל תא הזלו .עקרקה $רצוה
#"במרה ראבל תמאבד ןווכתמשכ תופיל תא עקרקה ובוי! #ושמ אלו "ערוז #ושמ .רצוק
)0
הארנו ףיוהל ירהד "הזב תטיש #"במרה א"אד $יישל הלועפ ת!א ינשל נ"שמכ .תובא 'יעל
ןינעב) תטיש !"ר #"במרהו תקול!מב בר ןכלו .(לאומשו השקוה ול ןויכ ןאכד אוה ביי! #ושמ
כ"א "רצוק ןיא ובוי! #ושמ אלו "ערוז ביי!תי לכב הזלו .אוהש ראיב אברדאד ותנוכשכ תופיל
תא עקרקה השענ תדלות אלו "ערוז תדלות .רצוק
הנהו .ב השקמ 'מגב #גד #א ןיא ותנוכ תופיל תא "כו "עקרקה יוה ר"פ עקרקהש .הפיתת
אקד 'יתו דיבע אעראב $ורעהו .הירב!ד איבה ןאכמ היאר ר"פד אלד ל"!ינ ו!ד 'ותהו .ירש
הנוכהד "היארה יוהד כ"כו .ג"לצאשמ ן"במרה .(.איק) 'קל
ע"עו ן"במרב #ש בתכש #ג ץורית יופיד "ר!א אערא הניא הכאלמ אלא "ע"נפב ובוי! #ושמ
אלא "שלות #וקמבד הפימש תא עקרקה השילתה הבוש! ויניעב ביי!תהל אימוד "ש"כב
עינצמהד ערזל ורועישד לכב השועשכו .אוהש אעראב הירב!ד וניא בוש! ויניעב יופי עקרקה
#ולכ .ש"ייע
שיו ןאכ שודי! י"עד יופיש עקרקה בוש! ויניעב הנתשמ רועישה תכאלמד ףא .שלות המ 'כלד
ןינע יופי עקרקה תכאלמל שלות איהש #ושמ .רצוק
פ"כעו אוה אלד נ"שמכ תעדב 'יעל המד "#"במרה ביי!ש לכב אוהש ןווכתמשכ תופיל תא
עקרקה אוה אקוד #ושמ יזאד ובוי! #ושמ לבא "ערוז וליא היה ובוי! #ושמ אל "רצוק היה
$ייש הנתשיש רועישה תמ!מ יופי .עקרקה
#ג .ג יניא ןיבמ ז"יפל $יא שרפתמ ט"ושה הלי!תמד .'מגב השקמ וטא והלוכ אל תופיל תא
עקרקה ן"במרהלו "והנינ כ"ע הנוכה תושקהל והלוכבד ןויכ הפימש תא עקרקה כ"א השילתה
הבוש! ויניעב היהיו הרועיש לכב ז"עו .אוהש ץרתמ ייבא וניאד תנוכ 'כלו .ןווכמ יבא ןכלד ל"וה
מ"אשד ירשד ז"יאו .ש"ר המד "ןבומ ןינע מ"אשד ןידד "ןאכל מ"אשד רמאנ השועשכ השעמ לש
רתיה ז"יעו השענ השעמ ינש לש רויא אלש ונאו "הנוכב #ינד #א השעמה ינשה השענש אלש
הנוכב יוה ללכב המו .ותיישע הז ןינע ןאכל השועד השעמה השילת אלא "אידהל ונאש #ינד
רועישב #וקמבד "תוביש! הפימש עקרקה השילתה הבוש! ויניעב לכב .אוהש
ל"צ 'כלו אלד ןווכתנ ייבא ןידל מ"אשד אמלעב אלא "ללכ ןויכד וניאד ןווכמ תופיל תא עקרקה
ןכל ןיא השילת לכ אוהש הבוש! ןכו .ויניעב עמשמ ןושלמ ן"במרה ל"זו אלא השילתהש הבוש!
ביי!תהל הילע ש"כב אוהשכ ןיוכתמ יופיל הדשה ירה "ל"כע קרד אוהשכ ןווכמ איוה השילתה
הבוש! ויניעב .ש"כב
לבא כ"א וניא ןבומ המ השקמ ז"ע אהמ 'מגה הדומד ש"ר קיפב המו "אשיר ןינע קיפ אשיר
ירהו "ןאכ ןיד ר"פ רמאנ ןינעל רתיה מ"אשד לכד "ש"רד השעמהש ינשה אוה ר"פ ןיא
וריתהל ןידמ לבא "מ"אשד ןאכ "כו ןיא השילתה הבוש! ויניעב ןויכ וניאש ןווכתמ תופיל
.הדשה
אלא יאמ תיא $ל אמשד "רמימל ן"במרה ל" ר"פד אוה ןידמ כ"שמכו ""נא ש"ארה לכ 'פב
יבתכ ןכלו .('! 'י) השקמ ומכד 'מגה ןינעל אניד לכ "ש"רד אוהש ר"פ "נא יוהד ללכב
$כ "ותנוכ וננינעל לכ אוהש "נא הפימש עקרקה "נא ותנוכש $כל אליממו השילתהד הבוש!
.ויניעב
לבא כ"א ץורית אקד 'מגה דיבע אעראב הירב!ד $ירצ שרפתהל ןויכד אלד א!ינ ותואב 'יל יופי
ןיא ןאכ ןנא השקו .ידה ירהש לכ ולוכ אב ן"במרה יקופאל $ורעהמ איבהש היאר ןייגומ
)%
ריתהל ר"פ אלד ל"נלו .ל"!ינ "כו אכיא היאר ןייגומ #וקמבד אלד ל"!ינ אכיל "נאה
ירהו "ר"פד והז תמאב תרב $ורעה כ"שמכ "'ימעטו ש"ארה .ע"צו .(#ש)
תורעה ןינעב ר"פ אלד ל"!ינ
$ורעה 'יש אהד הדומד ש"ר ר"פב רואד אוה אקוד א!ינדב לבא "'יל יא אל ל"!ינ .אירש
תובותכ 'ותהו ובתכ (.ו) רקיעד ותייאר אהמ #י!בזד ןיפלזמ ('אצ) ןיי ג"ע #ישאה $ירפו 'מגה
אהד הבכמ תא שאה לעש !בזמה ץרתמו איתאד 'מגה השק 'כלד "ש"רכ ירה אוה אלא .ר"פ
כ"ע #ושמ אוהד ר"פ אלד #נמא .ל"!ינ י"שר #ש בתכ וניאד ר"פ לוכיד ףלזל ןיפיטב
#ג .#ינטק תבש) 'ותה ו!ד (.גק היארה יריימד ןיפיטב ןיקד וא רשפאש ןייהש לופי לע
#ירבאה וניאו ראובמו .ר"פ י"שרד גילפ לע .$ורעה
כ"וע ן"במרה תובותכ) #ש ר"ועו (.איק 'קלו ת!אד תויארמ $ורעה איה א"ר 'פב 'מגהמ הלימד
תבש) יאו ('גלק אכיא ר!א דבעיל ר!א ראובמו .'וכ ר!אבד אלד תפכיא תציצקב 'יל תרהבה
אכיל ףא "רויא אוהש ןכא .ר"פ י"שר #ש אישוקהד 'יפ איה ייבאל ימקמ לביקד אברמ $ה
ארב הדומד ש"ר #גו .ר"פב הזמ עמשמ ל"ילד תרב .$ורעה
ןכא לכמ הז רשפא י"שרד גילפ לע $ורעה אקוד ראשב לבא "תוריבע תבשב #ושמ "הדומ
ןניעבד תכאלמ לבא .תבש!מ דוע שי איבהל היאר גילפ "שרד לע $ורעה וליפא ןינעל תבש
אהמ ןישבכד ןט!ש ןפוגל ירש תובותכ) 'ותהו "(.המק 'קל) ואיבה (#ש היאר #שמ "$ורעהל
לבא י"שר #ש ואלד 'יפ קרפמ אוה ןויכ ואלד הקשמל אוה ראובמו "$ירצ ר!ד 'פמד רקיעב
#ש כ"כו "קרפמ תבש) 'ותה ןכו .('גע אהמ הכוד תיאד ('גל) אנעשוה 'יל ובתכו "יתיר!א
#ינושארה וזד איה תויארמ $ורעה ןויכד 'פמד תיאד יתיר!א 'יל אל תפכיא לבא .'יל י"שר #ש
ןויכד 'יפ שיש ול אנעשוה יתיר!א וניא בש!נ .ןקתמ
&-
לכמו הז עמשמ י"שרד גילפ לע $ורעה
וליפא ןינעל .תבש
אלא א"קערגהש ירבדמ 'קה י"שר ןאכ א"שמב אקד 'מגה דיבע אעראב י"שרפו "הירב!ד אלד
תפכיא והזו .'יל #יקלו!לו .$ורעהכ 'כל לע $ורעה בתכ ן"במרה תנוכד (.איק 'קל) יוהד 'מגה
לבא .ג"לצאשמ ירבד י"שר אל עמשמ דועו .ןכ השקה ירבדמ י"שר יבג (.הע) 'יעל עצופ ןוזל!
שרופמד י"שרב ר"פד אלד תפכיא אלדו "ביי! 'יל .$ורעהכ
&.
27
כ"כו ן"במרה #ש 'מגהד 'קו .(.איק) 'קל רמאק ש"בארד ריתהש טקלל #יבנע רב הל הובאכ מ"אשדד "רתומ
השקמו אה 'מגה הדומ ש"ר ץרתמו "ר"פב תיאד אנעשוה 'יל ירבדלו .אתיר!א י"שר ן"במרהו וניאד ןקתמ ללכ
כ"א המ הז ןינע אהל ןכו .ש"רד ושקה ןכא .ןייגוב 'ותה תובותכ) 'ותה ובתכ (#ש א"עב אוהד קפ #א $רטצי
דהל ןויכ "הז שיש ול אצמנ "ר!א שיד דצ אוהש אלא "ןוקית וניאד לבא .ר"פ ירבדב י"שר אל עמשמ .ע"צו .ןכ
ןייגוב 'ותהו ןויכד 'ית תטיקלש #יבנעה וניא אלא ןוקית טעומ אל ורא וניאשכ ל"נכ 'קו .הנהנ כ"א המ הז ןינע
רתויבו .ש"רדל הומת ירהש #מצעב 'ותה ושקה ןכ לע המו "י"שרפ ו!יורה י"ע .ע"צו .#צורית
28
ן"במרה בתכ 'קל #ג רואיב ר!א אהב דיבעד אעראב תמאבד "הירב!ד שלותה תופיל תא עקרקה וניא ביי!
#ושמ שרו! אלא #ושמ אימוד "שלות קר "וכרצלד שלותשכד וכרוצל רועישה תוביש! אוה רועיש הפימשכו "הליכא
תא עקרקה רועישה אוה לכב י"עד .אוהש הפימש תא עקרקה שי תוביש! #ג לכל והזו .אוהש אעראב "הידיד
לבא שלותשכ אעראב הירב!ד ןיא תשילת לכ אוהש הבוש! אלא) .ולצא כ"!אד השקה ז"ע אתפותהמ #שד
ראובמ שלותשכד תופיל תא עקרקה ביי! #ושמ היה 'כלו (.שרו! רשפא שרפל ןכ #ג ירבדב ונייהו "י"שר רמאקד
אלד תפכיא ןכלד 'יפ "'יל ןיא #ש רועיש .תוביש!
)&
פ"כע הממ איבהש $ורעה היאר אהמ ןיפלזמד ןיי ןכו אהמ תציצקד תרהב ראובמ רקיעד
ותטיש ר"פד אלד ל"!ינ ירש רמאנ #ג ראשב אלו "תוריבע קר רויאב אלא .תבש הומתד
ש"ארהד ןאכ איבה תייארד $ורעה אהמ ןיפלזמד ןיי וליאו "ל"נכ הנומש 'פב #יצרש ('ט 'י)
בתכ ירבדש $ורעה #ה תבשב אקוד ןניעבד תכאלמ נ"שמ 'קל 'יעו .תבש!מ .הזב
ןכו שי הומתל לע ן"במרה תובותכ) הלי!תד (.ו איבה $ורעה 'יש היארהו אהמ הכוד בתכו ל"זו
אלא מ"ש ןויכ אלד ל"!ינ תיאד אנעשוה 'יל יתיר!א רבדכ וניאש ןיוכתמ ימד תכאלמד תבש
הרומ בלל ירהש תכאלמ תבש!מ הרא הרות ירה "ל"כע אמעטד $ורעהד #ושמ תכאלמ
ףכיתו "תבש!מ כ"!א הנומ דוע תויאר לש ת!או "$ורעה ןהמ אהמ תציצקד אלד "תרהב יריימ
רויאב תבש ן"במרהו) .ללכ ומצע גילפ לע $ורעה (.ש"ייע
הנהו .ב י"שר #י!בזב אהבד 'יפ (#ש) ןיפלזמד ןיי אכיל ר"פ ןויכ לוכיש ףלזל ןיפיטב הזו .ןיקד
שודי! ז"יעד וניא בש!נ ירהד "ר"פ לעופב ףלזמ ןיפיטב ןאכ 'ותהו) .#ילודג ובתכ א"עב
תמאבד יריימ ןיפיטב וראיבו (.ןיקד #ינור!אה י"שר 'ישד רדגד רבדה המ הדומד ש"ר קיפב
אשיר #ושמ י"עד אוהש ר"פ השענ השעמ ד!א השועכו לשמלו .אידהב ררוגשכ לפ השועו
אוהשכ "ץיר! לפ ןטק אכילו ר"פ שי #ש תרירג "#ישעמ 'ב לפה ןוכתנש תיישעו "הל
ץיר!ה אלש ןווכתנ לבא .הל לפב לודג ר"פו לכה השעמ הזבו .'א שדי! ןויכד "י"שר לוכיד
ףלזל ןיפיטב ןיקד אלש ובכי תא אליממ "שאה השעמד ףוליזה בש!נ השעמ ר!א השעממ
#ג "יוביכה ףלזמשכ ןיפיטב .#ילודג
ןכא $ורעה איבהש היאר התואמ איגו ר"פד אלד ל"!ינ עמשמ "אירש גילפד לע י"שר ל"ו
ףאד לוכיד ףלזל ןיפיטב ןיקד ז"רה בש!נ הארנו .ר"פ אוהד !רכומ #אד "ותטישל אתיא רדגד
ר"פ אוה השענד השעמ ד!א השועכו כ"א "אידהב $יא רשפא ריתהל ר"פ אלד "ל"!ינ
יאדובד רתיה ר"פ אלד ל"!ינ אל רמאנ השעמב #אד "ד!א ןכ לכ הכאלמ צ"יאש הפוגל היהי
ירהד "רתומ אל .ל"!ינ
&/
לבא) נ"שמ 'קל 'יע (.ש"ארה 'ישב
כ"או !כומ $ורעהלד #ג אוהשכ ר"פ וניא בש!נ השעמ אלא "ג"לצאשמכו 'א ראשנ רדגב 'ב
#ישעמ המו .#ידרפנ ןניראד ר"פ וניא (ל"!ינשכ) #ושמ השענש השעמ אלא "'א #ושמ י"עד
אוהש ר"פ הנוכה שיש ול השעמב ליעומ 'אה #ג $דיאל .השעמ
אלא השקד ק"ומ 'מגבד שרופמ ('ב) שכנמד ביי! #ושמ שרו! וא #ושמ תטישו .ערוז י"שר שכנמד ונייה שלות
#יבשע #יער $ותמ כ"או .#יבוט שרופמ שלותשכד תופיל תא עקרקה יוה בוי! ר!א בוי!מ ן"במרלו .רצוק ק"יא
רשפאד שכנמד 'פמד ונייה רפו! ירקיעב ומכו "תונליאה לבא .#"במרה 'יפש י"שרל ונייהד 'יפש שלות #יבשע כ"א
!כומ .ל"נכ
29
ראבלו הנהד "רתוי מ"אשדב אוהש ר"פ יא ל"!ינ ביי! ראובמכ ןייגוב אעראבד) הידיד ביי! יאו "(ש"כב אל
ל"!ינ ירה אוה רתומ הלי!תכל וליאו .$ורעה 'ישל ג"לצאשמ רוטפ לבא רוא ירהו .ש"רל #א "פ"נממ
ג"לצאשמה א!ינ כ"א "'יל יאדוב אוה ביי! אלד אליק מ"אשדמ אוהשכ ר"פ א!ינד ירהד .'יל לכ מ"אשד #ג
צ"יא ןכו .הפוגל שרופמ תובותכ) 'ותב ג"לצאשמד (#ש ל"!ינד יאו .ביי! אל ל"!ינ היהי רתומ תעדל "הלי!תכל
אלא .$ורעה כ"ע ג"לאצשמד יריימ אלד א!ינ מ"מו "'יל וניא ללכב רתיה ורתיהד "$ורעה לש $ורעה רמאנ 'בב
#ישעמ והזד "אקוד רדג לבא "מ"אשד ג"לצאשמב השועש השעמה אידהב .אל
איבנ 'קל 'יעו) ירבד א"קערגה אטישפד ורתיהד 'יל לש $ורעה $ייש אקוד מ"אשדב אוהש השעמ אלו "ר!א
השועשכ השעמה ומכו "אידהל אוהו "ג"לצאשמב (.ל"נכ
))
דועו וטושפבד והז #ג רואיב #צע תרב $ורעה ריתהש ר"פ אלד #ושמ .ל"!ינ ל"ד רדגד
רויא ר"פ אוה יוהד וליאכ ןווכתנ #ג השעמל הזלו .ינשה קל!מ $ורעה ונייהד אקוד שישכ ול
אתו!ינ ותואב .השעמ
ןכו ראובמ שוריפב ש"ארב לכ 'פ) 'קל יבתכ אמעטד ('! 'י $ורעהד #עטד רויא ר"פ
ל"!ינד #ושמ "נאד ןווכמש #ג השעמל .ינשה
!"ר 'יפב 'יעו הכו) אמעטד ('גל ר"פד רוא #ושמ ימורעאד אק ונייהו "#ירעמ לע $רד
ש"ארה יוהד "נא ל"קפמו) .ותנוכב #א הנוכה ןנילתד ןווכמד וא "שממ וליפאד וניא ןווכמ
שממ ןויכ אוהד ר"פ ל"!ינו ירה הז #צעב וליאכ (.ןווכתנ
לבא) ןינעב) 'קל 'יע ג"לצאשמ ר"פו אלד $להמ (ל"!ינ ר!א (.$ורעה 'ישב
תובותכ 'ותב 'יעו .ג י"רהש (#ש) קלו! לע ל"ו "$ורעה ר"פד אלד ל"!ינ רוא הלי!תכל
ש"רל ומכ ג"לצאשמב ןכלו) איירכומ אתייזנד רוא הקודהל ע"ליו .(ש"ייע ןושלב הז רמאקד
רואד ומכ .ג"לצאשמב
וטושפבו היה עמשמ ר"פד אלד ל"!ינ רוטפ ת"המ ט"המ אפוג אלד אפידע ג"לצאשממ
ירהש ןויכ וניאש ןווכתמ תיישעל ץיר! אלו ל"!ינ היוגב יאדוב וניא $ירצ .ול
ז"יעכו אתיא תבש 'ותב יבג (.הע) עצופ ןוזל! רמאקד ףאד 'מגה אוהש ר"פ !"יא #ושמ
תליטנ המשנ המכד תיאד המשנ 'יל יפט הנוכהד 'ותה 'יפו "ל"!ינ ףאד אוהש ר"פ רוטפ
#ושמ אוהש .ג"לצאשמ
ז"יפלו ראשב #ירויא ש"לד והב רוטפ ג"לצאשמ ירהש) רוטפ ג"לצאשמ אוה ןידמ תכאלמ
תבש!מ ראובמכ הגיג!) 'מגב ומכו "('י וקיידש היהי "(ש"ייע (.הע) 'יעל 'ותה תעד י"רה
ר"פד אלד ל"!ינ ביי! .ת"המ
אלא א"א 'כלד שרפל ןכ ירבדב תובותכ 'ותה ירהש "ל"נה $שמהב ובתכ תעדלד י"ר גילפד
לע $ורעה שי תו!דל היארה ןיפלזממ ןיי אהמו אנעשוהד הוצמד .ינאש
)0
#או אתיא י"רהלד
ראשב #ירויא ר"פ אלד ל"!ינ ביי! המ "ת"המ יל אוהש #וקמב אלא .הוצמ כ"ע 'ותה 'ישד
תובותכב #גד י"רהל גילפד לע $ורעה ר"פ אלד ל"!ינ וניא רוא אלא וליפא "ןנברדמ ראשב
אלו .#ירויא #ושמ ג"לאצשמ אלא ןידמ קרד .מ"אשד ןנברדמ ורא ר"פ אלד אלדו .ל"!ינ
תבשב 'ותהכ .ל"נה
תבשב 'ותהו ו!ד (.גק) תויארה אהמ ןיפלזמד ןיי אהמו הכוד ןפואב אלו "ר!א #ושמ הוצמד
והייתטישלו "ינאש יבג תעיצפ ןוזל! #תהד (.הע) ל" #יקלו!הד לע $ורעה ל" ר"פד אלד
ל"!ינ ביי! ןכלו .ת"המ #ש 'ותה ושריפ א"שמד דיבעד (.גק) אעראב הירב!ד הנוכה רוטפד
#ושמ .ג"לצאשמ
30
ע"צקו ןויכ תיאד אנעשוה 'יל אתיר!א יאמ הוצמ #או .אכיא מ"מ בוש! #וקמב הוצמ אמש $רטצי #ג דהל
כ"א "הז המל הז בש!נ אל ןכו .ל"!ינ הכו 'ותב 'ק ושריפש ('גל) ןויכד תיאד אנעשוה 'יל אתיר!א ל"וה
ףאו "ג"לצאשמ אמלעבד ג"לצאשמ רוטפ לבא ןאכ "רוא וריתה #ושמ #א 'קו .הוצמ שי #ש הוצמ ןקתל דהה
כ"א המל בש!נ .ג"לצא
)*
כ"או ב"צ ק"מ תובותכב 'ותה תעדלד י"ר ר"פ אלד ל"!ינ רוא הלי!תכל ש"רל ומכ
המד "ג"לצאשמב אוה ןינע ירהו "ג"לצאשמל וליפא ראשב #ירויא אוה רתומ ת"המ רואו
ןינעב) 'קל 'יעו .ןנברדמ ג"לצאשמ ר"פו אלד נ"שמ (ל"!ינ .הזב
ושקה 'ותה .ד לע $ורעה 'יש יפממ ארומ רמאד לאומש רוטפד (.זק) 'קל עמשמו "רתומו
ונייהד #ושמ אה "ארעצ ה"אל היה א"בשרהו .רוא תעדל 'ית $ורעה תמאבד וניא שרופמ
ירבדב לאומש רתיההד #ושמ תמאבו "ארעצ המ ריתהש לאומש אוה ט"המ אפוג יוהד ר"פ
אלד .ל"!ינ
אלד 'ותהו ל"!ינ הזב הארנ #ושמ רמאק 'קל 'מגהד יאממו רוטפד רתומו ןנתד ט!מ לש די
#או 'וכ אתיא רתיההד #ושמ ר"פ אלד ל"!ינ כ"א המל $ירצ היאר הזל ירה תעדל $ורעה
רתיה ר"פ אלד ל"!ינ אוה רבד #כומ "שב הברהב .תומוקמ
ירבד 'כלו א"בשרה #יהומת אהד רמאק ('זק) 'קל בר ןאמ אנת $הל יפמד 'ינתמ ארומ
ש"ר ל"ד ג"לצאשמ ירבדלו .רוטפ $ורעה אוה רוטפ #ושמ ר"פ אלד הזו .ל"!ינ ףידע #עטמ
ג"לצאשמ רוטפד .רתומו
ןכו שי הומתל לע יאמא 'ותה אל ואיבה היאר .הז
לבא וטושפב א!ינ #תהד בר רמאק קפד "הל מ"אשדב הדוהי 'רכ תובותכ) ג"לצאשמבו "(.ו
ש"רכ ןכלו .('אמ 'יעל) א!ינ המקואל 'יל אמעט יפמהד 'ינתמד ארומ #ושמ אלו "ג"לצאשמ
#ושמ לבא .מ"אשד לאומש קפ מ"אשדב ש"רכ תובותכ) ןכלו "(#ש השקמ אקוד 'ותה
ירבדמ לאומש אלש ריתה יפמ ארומ א"כ #ושמ תעדלו "ארעצ א"בשרה והז תמאב אמעט
לאומשד $כלו רוטפ לבא "רתומו ברל רוטפד יפמ ארומ #ושמ ג"לצאשמ תמאב אוה רוטפ
.רואו
!"ר 'יפב 'יעו #ש אלד ל"ייק ברכ אלא לאומשכ רוטפד וירבד 'כלו "רתומו #יהומת ת"כיהמד
ברד גילפ לע לאומש לבא "הזב יפל ירבד א"בשרה לאומשלד "א!ינ אמעט יפמד ארומ
#ושמ מ"אשד אוהש ר"פ אלד ןכלו "ל"!ינ רוטפ לבא "רתומו ברל אמעטד #ושמ "ג"לצאשמ
תמאב אוה רוטפ .רואו
ז"דעו !"רגה 'יפ #"במרה 'ישל קפש ג"לצאשמד מ"מו "ביי! ריתה יפמ ףא .ארומ ברד
רמאק אמעטד יפמד ארומ #ושמ ברד .ג"לצאשמ קפד 'ימעטל הדוהי 'רכ ןכלו "מ"אשדב
ל"יל רתיה ר"פ אלד ןנאו .ל"!ינ ל"ייק לאומשכ קפש ש"רכ ןכלו "מ"אשדב שי ריתהל יפמ
ארומ #ושמ ר"פ אלד .ל"!ינ
ע"עו) ןינעב) 'קל ג"לצאשמ ר"פו אלד $רד (ל"!ינ ר!א (.ז"כב
א"קערגה .ה המת לע המ אטישפד והל יפמד 'ותהל ארומ יוה מ"אשד 'כלד "מ"אשד ש"ל
א"כ ינשב לבא "#ישעמ ןאכ השוע !תפה אידהל קר אוהש יאדובו .ג"לצאשמ אל ריתה $ורעה
ג"לצאשמ אלד א!ינ .'יל
)%
31
הזו !כומ ירהד ר"פ א!ינד ראובמכ "ביי! 'יל לכו "ןייגוב ןכש ג"לאשמ א!ינד כ"עו "'יל רוטפד ג"לצאשמ
רמאנ אלדב א!ינ ןכו "'יל שרופמ תובותכ 'ותב יאד (.ו) א!ינ !תפב 'יל כ"או .ביי! $ורעהל $יא ל"!כשמ
ג"לצאשמ אלא .רואד כ"ע אלד ריתה $ורעה א"כ מ"אשדב אוהש אלו "#ישעמ 'ב ג"לצאשמב אוהש השעמ
.ד!א
)+
ע"עו תובותכ 'ותב איבהש (.ו) היאר $ורעהל ןידמ #ישבכ ןט!ש ןפוגל ירה "ירשד ר"פד
אלד ל"!ינ #גו .רתומ #ש א"קערגה 'קה המד הז ןינע מ"אשדל ןויכ השועש הטי!ה .אידהב
ע"עו #ש 'ותב ד"וב $ורעהש שוריפב ינשה רויא 'יפ אירכומ אתייזנד רואד קדהל תמית
תיגג אמש ונלטבי אצמנו השוע ילכ ראובמ 'מגבו .תבשב אוהש ןידמ השקו .ר"פ המ הז ןינע
מ"אשדל ר"פו ןויכ השועש .#ידיב
#י!פ 'יעו ןידד ('וכ) ירכומ תוכ יולת תתגולפב י"ר ש"רו ירה 'קו "מ"אשדב ןווכתמ אידהל
.השיבלל
!כומו לכמ הז ףאד ןווכמש השעמל ינוצי!ה לבא ןויכ וניאש ןווכמ #של הכאלמה ז"רה ללכב
ןכו .מ"אשד ירכומב תוכ ןויכ אלבד #ומי! יוה אשמ אמלעב אלו השיבל עמשמדכ) ן"רב 'קל
ןכל (.זק לכ וניאש ןיוכתמ תאנהל #ומי! ביש! וניאד ןוכתמ #של .השיבל
ןידו ג"לצאשמ וניאש מ"אשד ל"!כשמ ןוגכ הבכמב תל!ג אלש וקוזי וב ןוכתמד (.במ 'יעל)
ןינעל לש אלא "יוביכ וניאש תילכתל היהש ןכשמב ה"ד .דצ 'ות 'יעו) .(ש"ר
אלא ע"ליד ז"יפלד רפו! אמוג צ"יאו אלא הרפעל היהי ללכב ימדו "מ"אשד שממ יפמל
ארומ צ"יאו אלא תאצוהל וליאו .ה!יל רתויו "'גע 'יעל) 'מגב שרופמ הגיג!ב עמשמ (.י אוהד
.ג"לצאשמ
ןכא תבש) 'ותה 'ישל גילפד (.הע לע $ורעה ירמגל ל"ו ר"פד אלד ל"!ינ ביי! ת"המ "א!ינ
#נמאד רפו! אמוג צ"יאו אלא הרפעל אוה לבא "מ"אשד ןויכ אוהש ר"פ וניא רוטפ ט"המ
לכו .ללכ ורוטפ אוה ןידמ יאדובד .ג"לצאשמ מ"אשד וליפא אוהשכ ר"פ וניא רומ!
.ג"לצאשממ
)&
ןכו תמאב ראובמ הכו 'ותב רפו!ד ('גל) אמוג צ"יאו אלא הרפעל וניא רוטפ
#ושמ מ"אשד ןויכ אוהש אלא "ר"פ ורוטפ #ושמ .ג"לצאשמ
לבא י"רה 'ישל תובותכ) 'ותב גילפד (.ו לע $ורעה ל"ו "ןנברדמ ר"פד אלד ל"!ינ רוטפ
לבא וליפא "רוא ראשב ירויא השק "הרות כ"א ל"מל הגיג!) 'מגהל ע"עו .י ('גע 'יעל
ורטופל #עטמ וניאד "ג"לצאשמ אלא רוטפ ל"פת "תבש ל"והד רוטפד "מ"אשד ןכא .ת"הכב
נ"שמ 'יע ןינעב) 'קל ג"לצאשמ ר"פו אלד תמאבד (ל"!ינ י"ר 'יש המד ר"פד אלד ל"!ינ
רוטפ וליפא) ראשב אוה (#ירויא ןידמ ג"לצאשמ כ"או "ש"ע .א!ינ
לבא השק ל"ד "$ורעה 'ישל ר"פ אלד ל"!ינ רתומ כ"א .הלי!תכל ט"מ רפו! אמוג צ"יאו
אלא הרפעל .רוא
אמשו שי קל!ל תעדל קולי!הד "$ורעה ןיב המ בש!נש #ישעמ 'ב יזאד) ןנירש ר"פ אלד
ל"!ינ ןיבל (הלי!תכל השעמ יזאד) 'א ג"לצאשמ רוטפ לבא אוה (רוא מ"כבד #צעבש היה
רשפא תושעל השעמה ד!אה אלב ינשה ( ףא אוהש אל השע ןכ אלא השע השעמה ד!אה
ןפואב אוהש ר"פ השעייד #ג השעמה ינשה ( ביש! .#ישעמ 'ב
32
אלא ןיידעד ע"לי מ"כב 'ותה 'ישל אמוי) תבש "'דל וליפאד (דועו 'אמ הדוהי 'רל מ"אשדד ת"הכב לבא "ביי!
תבשב כ"א .רוטפ רפו!ב אמוג צ"יאו אלא הרפעל ל"מל אמעט ל"פת "ג"לצאשמד #ושמ לבא .מ"אשד ןויכ
#הינשד #ניא אלא ירוטפ תבש רוטפו לבא ל"י "רוא אד!ד ירתמ ימעט .טקנ
),
ןוגכו ןיפלזמ ןיי לע יבג #ישאה בתכד $ורעה אוהש ר"פ אלד ל"!ינ רתומו ףוליזד .הלי!תכל
ןייה יוביכו שאה ביש! #ישעמ 'ב ןויכ רשפאש ףלזל ןיפיטב כ"שמכו .ןיקד י"שר אלא .#י!בזב
י"שרד בתכ ט"המד וניא בש!נ ר"פ $ורעהו "ללכ קלו! ז"ע ל"ו "כוד ןויכ אוהש ףליז
ןיפיטב #ילודג יוה ןכלו) .ר"פ איבה $ורעה היאר #שמ ר"פד אלד ל"!ינ לבא (.רתומ פ"כע
#ג $ורעהל ליעומ המ היהד לוכי ףלזל ןיפיטב ןיקד ז"יעד ףוליזה יוביכהו #ה נכנו "#ישעמ 'ב
רדגל מ"אשד רתיהו ר"פ אלד אלו "ל"!ינ רדגל .ג"לצאשמ
ןכו תשיבלב #יאלכ היה רשפא #תולעהל ןפואב ןיאש וב תאנה ןכלד "#ומי! האלעהה השיבלהו
יביש! יוהו "#ישעמ 'ב רדגב אילתו "מ"אשד י"ר '!מב .ש"רו
ןכו יפמב ארומ ל"י $ורעהד שרפי י"שרכ תובותכ) תושעלד ('ו הל הפ ונייה התופיל דומעיש
הפה ירהו "ר!מל לוכי איצוהל ה!ילה ןפואב אלש דומעי הפה ןכלו "ר!מל ףא אוהש אל השע
ןכ יוהו ר"פ לבא פ"כע ביש! #ישעמ 'ב אלו השעמ .'א
ןכו #ישבכב ןט!ש ןפוגל ןויכ היהש לוכי טו!ל $ותל יזאד "לכאמ אל היה ןכל "קרפמ
הטי!ה קוריפהו יביש! ףאו "#ישעמ 'ב אוהד אל השע ז"רה "ןכ רדגב ר"פ אלד אלו "ל"!ינ
רדגב .ג"לצאשמ
ןכו אתיירכומב אתייזנד ינשה 'יפל $ורעבש היה לוכי $ותל בקנה ילב לטבל המיתה ןכלו
המיתה ןוקיתהו יביש! .#ישעמ 'ב
כ"אשמ רפו!ב אמוג צ"יאו אלא הרפעל אל ל"!כשמ תאצוה רפעה אלב תיישע אמוגה בש!נו
השעמ ןכלו "ד!א אוה רוטפ לבא רוא ןידכ וניאו "ג"לצאשמ רתומ הלי!תכל ןידכ ר"פ אלד
.ל"!ינ
לבא הכוב 'ותה ובתכש ('גל) רפו!ד אמוג ביש! אלא "מ"אשד אוהש תיל "ר"פ קולי! 'יל
הז ל"ו ןויכד אלש ןווכתנ #של השעמה תיישעד אמוג ביש! .מ"אשד
רואיב ירבד ש"ארה הנומש 'פב רתיהד "#יצרש ר"פ אלד ל"!ינ אל רמאנ אלא ןינעל תבש
ש"ארה הנומש 'פב #יצרש בתכ ('ט 'י) וריתהש לש $ורעה ר"פב אלד ל"!ינ אוה תבשב
ןניעבד "אקוד תכאלמ לבא .תבש!מ ראשב #ירויא איבהו .אל היאר #י!בזב 'מגהמ יבג ('אצ)
ןיפלזמ ןיי לע יבג #ישאה $ירפד ירהו 'מגה ףא .הבכמ אלד ל"!ינ .יוביכב
הנהו יאדוב #ירבד הלא #ה אלש כ"שמכ ש"ארה הנובה 'פב $ורעהש איבה היאר התואמ
איגו אפוג ר"פד אלד ל"!ינ ץרתמדמ "ירש איתאד 'מגה השקד "ש"רכ ירה הדומ ש"ר
אלא "ר"פב כ"ע ןיאד ש"ר הדומ א"כ ר"פב ירה .ל"!ינד אידהל $ורעהש ריתה ר"פ אלד
ל"!ינ וליפא ראשב ל"צו .#ירויא הנובה 'פבד בתכ ש"ארה אבילא $ורעהד 'פבו "ומצע
הנומש #יצרש בתכ תעד .ומצע
מ"מו .ב ירבד ש"ארה הנומש 'פב #יצרש #יהומת דצמ ןויכ "אד! .#מצע #צעד רתיהה רבדד
וניאש ןיוכתמ רמאנ וליפא ראשב ראובמכ "#ירויא הברהב $דיאמו "תומוקמ המ הדומד ש"ר
ר"פב רמאנ וליפא כ"א "תבשב ת"כיהמ קל!ל תבשבד הדומ ש"ר ר"פב ל"!ינד "אקוד
)-
ראשבו #ירויא הדומ וליפא ר"פב אלד ירהו .ל"!ינ ייבא אברו ורמא קר ארמימ הדומד "'א
ש"ר קיפב $יאו "אשיר הז #ינשש וז .ונעמש
דועו ש"ארהד ומצע לכ 'פ) 'יעל יבתכ ראיב ('! 'י תרב המד "$ורעה הדומד ש"ר ר"פב
אוה #ושמ ןנא הזו "ידה $ייש אקוד א!ינדב ארבו .'יל וז אכייש #ג ראשב .#ירויא
רתויבו הומת המ איבהש ש"ארה הנומש 'פב #יצרש ל"נה היאר $ירפדמ #י!בזב 'מגה ירהו
ירהו .הבכמ אברדא איגומ וז המצע !יכוה $ורעה תא ותטיש $פיהל ר"פד אלד ל"!ינ רתומ
לכב ץרתמדמ "#וקמ #ש 'מגה ש"רד ירה "איה ש"רלד ירש ג"עא "ףלזל אוהד הזמו "ר"פ
!יכוה $ורעה ריתהל ר"פ אלד .ל"!ינ
ת"יפאו ירבדש ש"ארה הנומש 'פב #יצרש #ה יפל המ ה!דש הנובה 'פב תא תייאר "$ורעה
אמשד איגוה #י!בזד יריימ וניאשכ ר"פ לבא .הבכיש "כו המ היאר אצמ תיישוקב 'מגה
ירהו" ןויכ ""הבכמ יתכא 'מגהד אל קיא ש"רד 'יתעדא ד"ו "איה איתאד מ"אשדד "הדוהי 'רכ
$ורעהו "רוא אל 'כל ריתה ר"פ אלד ל"!ינ א"כ המל ל"ייקד .ש"רכ
הנהו .ג מ"אשד ונייה השועש השעמ הנוכב 'א אליממו השענ השעמ ינש אלש ש"רו "הנוכב
ריתמ ל"ד השעמהד ינשה השענש אלש הנוכב וניא ללכב #ש השעמה השעש אלא וליאכ
השענ .וילאמ
))
אהבו הדומד ש"ר העודי "ר"פב הריק!ה #אה רדגה הזב #לועלד השעמה
ינשה אוה השעמ אלא "ע"נפב י"עד אוהש ר"פ יוה וליאכ ןווכתנ #ג השעמל ד"וא .ינשה רדגה
י"עד אוהש ר"פ השענ לכה השעמ אליממו .ד!א אוה השועכ אידהל .הנוכבו
)*
ירבדו ש"ארה לכ 'פב יבתכ ראיבש תעדב $ורעה ר"פד יוה ןכלו ""נא אקוד #ה "ל"!ינדב
יאדוב $הכ דצ רדגד "ןושארה ר"פ אוה ןניבש!ד ןווכתנש #ג השעמל ןכו .ינשה !"ר הכוב
בתכ ('גל) ר"פד רוא #ושמ ימורעאד אק #ירעמ .ש"ייע
לבא $דיאמ ש"ארה לכ 'פב העש בתכ ('הכ) המד ןנירשד !ירהל !יר לש ז"ע וניאשכ ןווכמ אלו
ביש! ר"פ אוה #ושמ לוכיש #ותל וניא 'כלו .וירי!נ ןבומ ירהש "כו אל ל"צו .#מת ל"ד
תעדכ י"שר #י!בזב ןויכד (#ש) לוכיש ףלזל ןיפיטב ןיקד ז"יא רדגהו .ר"פ הזב וטושפב #ושמ
ל"ד רדגד ר"פ אוה בש!נד השעמ הזבו "ד!א ל" י"שרל ש"ארהו לכד לוכיש תושעל
השעמה ןפואב 'אה אלש השעיי השעמה ירה "ינשה #יבש!נ ינש #ישעמ ןכלו .#צעב ןויכ לוכיש
#ותל וירי!נ ל"וה הכילהה ה!רההו #ישעמ 'ב .#ידרפנ
)+
33
#ירועישב 'יעו #י!פל .ל"מכאו ('הכ)
34
נ"יא ןפואב ןויכד "ישילש השעמהש ינשה אוה ר"פ ןכל אוה נכנ #שב השעמה וליפא אלב לבא "הנוכ אוה
ןיידע בש!נ השעמ .$שמהב 'יעו .ע"נפב
35
וא לע $רד דצה ןויכד "ל"נה 'גה לוכיש תושעל השעמה ןפואב 'אה אלש השעיי השעמה ןוגכו "ינשה ףלזיש
ןיפיטב וא "ןיקד #ותי ןיא "וירי!נ ןיב ינש #ישעמה !י לש השעמהו "ר"פ ינשה רתוי דמוע ע"נפב וניאו נכנ
#שב השעמה אלב .הנוכ
ע"ליו ירבדמ י"שר תותירכב ה"ד 'כ) בר ישא לכד (רמא וניאש עדוי ףוש תונות!תה ריעבהל יוה מ"אשד עמשמו
ז"יעד וניאש עדוי אל ביש! הזו .ר"פ היה רתוי א!ינ $הל 'כל דצ אמעטד ר"פד #ושמ לבא ."נא ירבדמ י"שר
#י!בזב ראובמ ל"ד $דיאכ .דצ
).
הנהו .ד תרבל ש"ארה לכ 'פב ר"פד "יבתכ אוה #עטמ "נא ט"המו ןניעב ל"!ינד "אקוד
טושפ ארבד וז איה לכב #ירויא ואלו "הרותבש אקוד לכד .תבשב אלד ל"!ינ ז"רה עיקפמ
"נאה .ר"פד
לבא ש"ארה הנומש 'פב #יצרש הארנ ליזאד ותעדכ #י!פב ןינעד ר"פ אוה השענד השעמ
הזבו "'א ןיא קולי! #א ל"!ינ #א .ואל
המו בתכש ריתהל ר"פ אלד ל"!ינ ןינעל ז"יא "תבש #ושמ המש אלד ל"!ינ עיקפמ אמעט
אלא .ר"פד אוה רתיה לכד "שד! אלד ל"!ינ השעמב ינשה השענש אלש הנוכב ז"יא תכאלמ
הזו .תבש!מ ש"ל ראשב .#ירויא
),
א!ינו .ה המ ונישקהש $יא ןניעמש אהמ ייבאד אברו ירת ינווג אד! "ר"פ ר"פ ל"!ינד ןינעל
דועו "תבש ר"פ ןינעל ראש #ירויא וליפאו אל ל"נלו .ל"!ינ ןיד ר"פ אוה לכד "ד!א אוהש
ר"פ נכנ #של השעמה עקפו רתיהה אלא .ש"רד תבשבד שי רתיה שד! אלד 'מגהו) .ל"!ינ
מ"כב רמאקד הדומ ש"ר ר"פב #ג ןינעל יריימ "תבש אנוגב ןכלו "ל"!ינד $ירצ רתיההל
(.ש"רד
רתיהו הז ומש תואיה ול וניא קיפ" אשיר אלד א!ינ עמשמד ""היל המד אלד ל"!ינ עיקפמ ןיד
אלא .ר"פ ומש רתויה תואנ אוה מ"אשד" אלד א!ינ ונייהד ""היל לכד השעמהש ינשה אל
ל"!ינ וניא ללכב #ש השעמה ןינעל אלא .תבש "כוד רתיה הז ןיא ול מ"קפנ א"כ #וקמב
#אד "ר"פ וניא ר"פ ה"אלב ןנירש תמ!מ ןור! הנוכ וליפאו "דו!ל א!ינדב המל "היל
ל"ייקד ןכלו .ש"רכ אוה ארקנ רתיה ר"פ אלד ג"עא 'יפ "ל"!ינ אוהד ר"פ ןיאו וב ארתיה
מ"אשדד לבא "אמלעב אוה רתומ #עטמ ר!א אלד ל"!ינ השעמב .ינשה

ר!או .ו דייש ש"ארה רתיהד הז שד!ה אל רמאנ אלא ןינעל איבמ "תבש היאר ונייהו "הזל
איבמד היאר אלד אמינ רתיהד הז גהונ #ג ראשב ש"ארהו .#ירויא ללוש #אד "הז אתיא
ארבל #ג "וז הדוהי 'רל היה ת"כיהמד .ןכ תולתל רתיה הז אלד א!ינ אתגולפב 'יל הדוהי 'רד
!נית .ש"רו תרבל ש"ארה לכ 'פב יבתכ תעדל אלד "$ורעה ל"!ינ עיקפמ כ"א "ר"פ רז!
36
אלא ע"ליד כ"א לכ ג"לצאשמ ריתנ הלי!תכל ט"המ אלד א!ינ ףאו .'יל ג"לצאשמבד השוע השעמה "אידהל
וליאו מ"אשד יוה לבא "#ישעמ 'ב ירה ש"ארהל והז רדג ר"פ ז"יעד השענ השעמ המכו "'א ונ!כוהש וירבדמ
#י!פב יבג לוכי #ותל וירי!נ והזד רדג כ"או .ר"פ המ ןיב ג"לצאשמ רואד) ר"פל (הלי!תכל אלד ל"!ינ
רתומד) ןויכ "(הלי!תכל #הינשבד אוה השעמ .ד!א
רשפאו #גד ש"ארהל י"ע אוהש ר"פ וניא השענ השעמ ד!א קר "שממ ןינע ר"פ אוה י"עד השעמהש ינשה אוה
ר"פ אוה נכנ #שב השעמה וליפא אלב לבא .הנוכ ןיידע אוה השעמ אוהו) .ע"נפב דצהכ ונבתכש 'גה (.'יעל
והזו קולי!ה ןיב ר"פ אלד ל"!ינ ןיבל ג"לצאשמד .ג"לצאשמ אוה השעמ ד!א שממ השענש אידהל אלא ןיאש ול
$רוצ תילכתב ז"יאו .הכאלמה אלא רוטפ לבא לבא .רוא ר"פב אלד ל"!ינ יוה ןויכו "#ישעמ 'ב השעמהש ינשה
השענ אלב הנוכ אלבו אתו!ינ ירש .הלי!תכל
נ"יא #לועל ןינע ר"פ אוה השענד השעמ ד!א אלא .שממ כ"שמד ש"ארה תבשבד ןנירש ר"פ אלד ל"!ינ
#ושמ תכאלמ ז"יא "תבש!מ ןור!כ תכאלמ תבש!מ אמלעב השועד השעמה אלא ר!ש יאנתב בוי!ה
תכאלמד אלא .תבש!מ ותנוכ תבשבד #ש השעמה עבקנ #ג י"ע אתו!ינ לכו "הידיד אלד ל"!ינ השעמב ינשה הז
ליעומ תבשב ודירפהל ועיקפהלו #שמ .השעמה
ן"במרב 'יעו תובותכ) כ"גד (.ו בתכ הלי!תמ אלש ריתה $ורעה אלא יבגל לבא) .תבש כ"!א $שמהב בתוכ
$ורעהד איבה היאר תציצקמ תרהב ש"ייע הזו ירה ראשמ אלא (.ע"צו "#ירויא $יראהש תרבהב רבדה
תכאלמד תבש הרומ בלל תכאלמד תבש!מ הרא הארנו .הרות אוהד לע $רד תבשבד "ל"נה #ש השעמה
אביל .יעב
)/
ןידל מ"אשד אמלעב אוהש אתגולפ הדוהי 'רד לבא .ש"רו תרבל ש"ארה הנומש 'פב "#יצרש
אלד ל"!ינ וניא עקפה ןידב אלא "ר"פ רתיה כ"א .שד! ת"כיהמ הדוהי 'רד גילפ לע .הז
ירהו הדוהי 'ר וניא קלו! לע ש"ר #צעב רבדה ןכתיש השעמ ינש וניאש ללכב רקיע #ש
השעמה ראובמכ .ירשו לכ 'פב העש #גד ('הכ) הדוהי 'רל אל רשפא אלו אק ןיוכמ אלו .ירש
יגילפ הדוהי 'ר ש"רו א"כ רויצב יטרפה רשפאד אלו אק ןווכמ ש"רד ליזא רתב הנוכ הדוהי 'רו
אל ליזא רתב #א "ןכלו .הנוכ אתיא שיד רתיה שד! לכד אלד ל"!ינ השעמב ינשה "ירש
ת"כיהמ גילפד לע הז ןויכ "ונייהד .הדוהי 'ר ןניז!ד אלד ל"!ינ ףידע אלמ ןווכתנ ירהד) אל
ל"!ינ ירש וליפא כ"א "(ר"פב ת"כיהמ #גד הדוהי 'ר אל ריתי ומכו "הזב הדוהי 'רש ריתמ אלב
רשפא אלו אק $כ "ןווכמ ריתי אלב ל"!ינ אלו אק .ןווכמ
)-
ןכלו ריפש !יכומ ש"ארה כ"עד ארב וז לכו "הניא רתיהה אלד ל"!ינ אל רמאנ אלא ןינעל
לבא .תבש ראשב #ירויא $ירפדמ .אל יבג 'מגה ןיפלזמ ןיי לע יבג ירהו "#ישאה ףאו .הבכמ
ד"ד איתאד המ "הדוהי 'רכ ירהד "$כב רתיהה אל"ד א!ינ וניא "היל יולת תקול!מב הדוהי 'ר
ש"רו כ"עו .ללכ אתילד אריתהל מ"אשדד אלד ל"!ינ א"כ ןינעל ראשבו "תבש #ירויא אל
רמאנ ללכ רתיהה ריפשו .הז $ירפ ירהו 'מגה דע .הבכמ ץרתמד איתאד 'מגה רתומו "ש"רכ אל
תמ!מ ןור! אתו!ינ אלא תמ!מ ןור! ןויכ "הנוכ וניאש כ"משכו "ר"פ ש"ארה הנובה 'פב
וניאד ר"פ .ק"ודו "הבכיש
אלא .ז ז"יפלד אצוי ש"ארה 'ישלד הנומש 'פב וריתה "#יצרש לש $ורעה ר"פב אלד ל"!ינ
רמאנ וליפא אמוי 'מגהמ 'קו .הדוהי 'רל הדוהי 'רד ('דל) רמוא תויששע לש לזרב ויה ןיממ!מ
כ"הויעמ השקמו "'וכ הממ 'מגה רמאש ייבא יבג תציצק תרהב אשרדהד רשבד איתא 'רכ
הדוהי רואש ןויכו .מ"אשד הדוהי 'רד רוא מ"אשד יאמא ירש ליטהל תויששע לש לזרב "#ימל
ןויכ .ףרצמד
).
השקו נ"שמפל ירבדב ורתיהד "ש"ארה לש $ורעה רמאנ וליפא כ"א "הדוהי 'רל
יאמ השקמ אה "'מגה #תה ןויכ אוהד מ"אשד אלד ל"!ינ #ג הדוהי 'ר היה הדומ .ירשד
ל"ישו הנהד הז טושפ לכד ר"פ אלד ל"!ינ יוה פ"הכל ןויכד .ג"לצאשמ וניאש ןוכתמ השעמל
רואה #גו אל ל"!ינ הוגב כ"א צ"יא אלא .הפוגל ג"לצאשמד רומ! יפט השועד השעמה
אמלשב "התעמו .אידהל ש"ארהל ומצע ל"ד וריתהד לש $ורעה רמאנ תבשב שי "אקוד #וקמ
לודג רמול רתיההש אוה ש"רל ירהש .אקוד ש"רל ה"אלב אוה רוטפ #עטמ ןכלו "ג"לצאשמ
ליעומ המ אוהש #ג מ"אשד אלד ל"!ינ ריתהל לבא .הלי!תכל הדוהי 'רל ל"ד ג"לצאשמד
אל "ביי! ןנירש ר"פ אלד לבא .ל"!ינ וליא רמאנ וריתה לש $ורעה ראשב יזא "#ירויא ל"
ש"ארהל ת"כיהמד תולתל רתיהה תטישב ש"ר ןכלו .נ"שמכו "אקוד ש"ארהל ומצע א!ינ
איגוה הידידלד "אמויב רתיה ר"פ אלד ל"!ינ אל רמאנ אלא תבשב אבילאו אלא .ש"רד
אבש ש"ארה !יכוהל יקופאלו ארבהמ רתיההד רמאנ ראשב #ירויא יזאד "כ"ג אמתמ היה
37
לבא #ינושארה ואיבה $ורעהש איבה היאר ירכוממ תוכ #ירכומש ףא "ןכרדכ אוהש ירהו .ר"פ רתיהה ירכומד
תוכ רמאנ אבילא ש"רד ראובמכ "אקוד #י!פ) 'מגב כ"עו .('וכ $ורעהד ל" ןינעד אל א!ינ אוה 'יל העקפה
ןידב רז!ו "ר"פ ןידל מ"אשד אתגולפלו הדוהי 'רד המכו .ש"רו ראיבש ש"ארה לכ 'פב יבתכ ר"פד "ותעדל אוה
לבא ."נא ש"ארה הנומש 'פב #יצרש ליזא תטישב ר"פד "ומצע וניא "נא אלא ונינע השעמהש ינשה נכנ
#של הזבו .השעמה ןיא קולי! יא ל"!ינ יא כ"עו .ואל #אד ונאב ריתהל אלדב ל"!ינ אוה רתיה שד! #ושמ אלד
ת"יכהמו .ל"!ינ הדוהי 'רד קול!י לע .הז
38
הממו ראובמד הזמ וליאד ש"רל איבה "אירש $ורעה היאר ותטישל ר"פד אלד ל"!ינ ירש ן"במרהו .ש"רל
ה!ד (.איק 'קל) היארה איגוהד #תה יתיימ א"שמ ייבא אשרדהד פ"עאד שיש #ש תרהב ץוקי יאק "הדוהי 'רל
הזו רמאנ #דוק לביקש ייבא אברמ הדומד ש"ר קיפב ראובמכ "אשיר תבש) 'מגב לבא .('גלק אתשה ל"ייקד
הדומד ש"ר אכיל "ר"פב קולי! יא ל"!ינ יא .ואל
*0
רתומ #ג ריפשו "הדוהי 'רל !יכוה ש"ארה דגנ הז איגוהמ $ירפד "#י!בזב אלהו אלא .הבכמ
ק"קד המלד אל !יכוה ןכ #ג איגוהמ .אמויב
)/
ןינעב ג"לצאשמ ר"פו אלד ל"!ינ
ר!א יתבתכש לכ ל"נה יתעמש רועיש ר"גהמ (טלקומ) לארשי ןזור א"טילש מ"רה תבישיד רוא
לארשי ובו "ת"פב #ירבד #יאלפנ #יקומעו #יעפושו ר!א שד! לע הברה #ינינעהמ ונודינש
יתבש!ו .הלעמל #קיתעהל יפל #ע "יתנבה תצק תפות המו] .רואיב יתפוהש יתעדמ
יתנכה #יירגול [.#יעבורמ
הנה $ורעה 'יש ר"פד אלד ל"!ינ ןאכ 'ותהו "ירש ןכו תובותכב א"שממ 'קה (.ו) לאומש 'קל
לכד (.זק) ירוטפ תבש רוטפ לבא רוא רבל $נהמ ד!או "תלת #המ יפמה ארומ תבשב
ונייהד "רוטפ רוטפ עימשו .רתומו והל וניאד 'ותהל רתומ אלא #ושמ ארעצ אה ואל יכה היה
.רוא
א"בשרהו תובותכ) תמאבד 'ית (#ש וניא שרופמ אמעטד 'מגב לאומשד #ושמ תעדלו "ארעצ
$ורעה תמאב אמעט לאומשד יפמד ארומ רתומ הלי!תכל אוה ט"המ אפוג אוהש ר"פ
אלד .ל"!ינ
הומתו אהד שרופמ ברד ('זק) 'מגב רמא ןאמ אנת יפמ ארומ ש"ר אוה רמאד ג"לצאשמ
ירה .רוטפ רוטפד יפמ ארומ אוה ןידמ אלו "ג"לצאשמ ןידמ ר"פ אלד .ל"!ינ
ןיאו רמול #עטד $ורעה ומצע אוה #ושמ אד! .ג"לצאשמ ג"לצאשמד רוטפ לבא וליאו "רוא
$ורעה ריתה $ורעהד "רתויבו .הלי!תכל ריתה וליפא ראשב #ירויא ראובמכ "הרותבש הממ
איבהש היאר ןיפלזממ ןיי לע יבג #ישאה תציצקמו וליאו "תרהב רוטפ ג"לצאשמ אוה תבשב
ירהד "אקוד הגיג!) 'מגה הלת ('י המב 'יל תכאלמש תבש!מ הרא ומכו "הרות וקיידש 'ותה
.(.הע) 'יעל
#גו לע שי 'ותה יאמא "הומתל ושקה לע $ורעה !כמ ירבד לאומש יפמד (.זק) ארומ
!כמו "רתומ אקויד אמלעב עימשד והל קרד #ושמ ארעצ יאמאו "ריתה אל ושקה רתוי הממ
שרופמש ירבדב בר רוטפד ('זק) יפמ ארומ אוה #ושמ אלו "ג"לצאשמ #ושמ ר"פ אלד
.ל"!ינ
#ג העודי הימתה יקפב #"במרה ז"נעב קפש יפמד ארומ ג"עא "אירש קפד הדוהי 'רכ
ג"לצאשמד ונרבדו) .ביי! ז"כמ (.'יעל
39
אלופלפלו ל"יש איגוהד "דוע אמויב יאק אבילא ייבאד ראובמכ הנהו .#ש ייבא 'יש #י!פב אנשילב ('הכ)
ארתב אוהש רקיע אנשילהד) אמק בתותיא הדוהי 'רד (ש"ייע אל ליזא רתב הנוכ ללכ וליפא ןכלו "ארמו!ל 'רל
הדוהי אל רשפא אקו ןווכמ ייבאלו .רתומ ריפש !כומ הדוהי 'רד ל"יל אריתה אלד #אד .ל"!ינ אל ןכ כ"א יהנ 'רד
הדוהי אל ליזא רתב לבא "הנוכ רתב אתו!ינ כ"או "ליזא #ג ארמו!ל ליזינ רתב כ"או "אתו!ינ אל רשפא אקו ןווכמ
היהי ביי! ןויכ אלא .ל"!ינד ייבאל כ"ע רתיהה ר"פד אלד ל"!ינ אל רמאנ אלא לבא .ש"רל המל ל"ייקד אברכ
אלד רשפא אקו ןווכמ ביי! אכיל "הדוהי 'רל !רכהל בושו "הז ןיא ונל רוקמ קל!ל רמולו רתיההד ר"פד אלד
ל"!ינ רמאנ ש"רל .אקוד
*%
תובותכב 'ותה .ב ובתכ (#ש) י"רהש קלו! לע ל"ו "$ורעה ר"פד אלד ל"!ינ רוטפ לבא
רוא ומכ ןושלהו .ג"לצאשמב עמשמ ארוטפד ר"פד אלד ל"!ינ וניא ןידמ מ"אשד אלא ןידמ
ןכו .ג"לצאשמ ראובמ תבשב 'ותב יבג (.הע) עצופ !"יאד "ןוזל! #ושמ תליטנ המשנ #ושמ
אוהש ןכו "ג"לצאשמ ןייגוב 'ותב ןינעל שלות אעראב !"יאד "הירב!ד ש"כב #ושמ יופי
עקרקה ןויכ אוהש אלו .ג"לצאשמ ובתכ רוטפד #ושמ ןידמו "מ"אשד ר"פ אלד .ל"!ינ
לבא כ"א ראשב #ירויא הרותבש ש"לד והב ארוטפ ג"לצאשמד ורבי ביי!ד 'ותה "ת"המ
ג"עא אוהש ר"פ אלד .ל"!ינ
השקו תובותכב 'ותהד ובתכ תו!דל תייאר $ורעה אהמ ןיפלזמד ןיי לע יבג ינאשד "#ישאה
#תה #ושמ ירהו .הוצמ #תה אל יריימ רויאב יאמאו "תבש וניא רוא .ת"המ
ל"צ 'כלו י"רה 'ישד תובותכ 'ותב תקלו! לע ל"ו "תבשב 'ותה 'יש ארוטפד ר"פד אלד
ל"!ינ וניא #ושמ אלא "ג"לצאשמ ןידמ #יכמו "מ"אשד אוה #ע $ורעה אתיירואדמד ר"פ
אלד ל"!ינ רוטפ #ג ראשב ןידמו "#ירויא אלו "מ"אשד גילפ י"רה לע $ורעה אלא "ןנברדמ
ל"ד ןנברד ורזג לע מ"אשד .הזכ
אלא כ"אד וניא ןבומ ןושל #ש 'ותה ובתכש ר"פד אלד ל"!ינ רוטפ לבא רוא ומכ
.ג"לצאשמ
השקמ (.במ) 'יעל 'מגב .ג מ"אשדבד קפ לאומש וליאו "ש"רכ לאומש ומצע רא תובכל
תל!ג לש ץע אלש וקוזי הב ץרתמו .#יבר מ"אשדבד 'מגה קפ ג"לצאשמבו "ש"רכ קפ 'רכ
#ש 'ותהו .הדוהי והמת המ ד" ארקיעמ יכו "תושקהל #ושמ קפש לאומש ש"רכ ןידב ד!א
בייו!מ אוה קופל #ינידב 'יתוכ וצריתו .#יר!א היהד ד" אמעטד ש"רד ריתהש וניאשכ ןווכמ
#ושמ וליפאד ןווכמב לכ צ"יאש הפוגל א"קערגהו .רוטפ הכרעמ) המת ('י ז"ע אהד המ רטפש
ש"ר ג"לצאשמב אל רמאנ אלא ירהש "תבשב אוה ןידמ תכאלמ תבש!מ ראובמכ הגיג!ב ('י)
ומכו וקיידש וליאו "(.הע) 'יעל 'ותה אריתה מ"אשדד רמאנ #ג ראשב $יאו "#ירויא ד"
#תולתל 'מגהל .ז"בז
הנהו .ד ןושל 'יע וראיבש (.דצ) 'יעל 'ותה ןינע ג"לצאשמ ל"זו הארנ י"רל הכאלמד הניאש
הכירצ הפוגל ירק השועשכ הכאלמ ןיאו $ירצ ותואל $רוצ ןיעכ ויהש ןיכירצ הל ןכשמב אלא
ןינעל ר!א יכ $רוצה התיהש הכאלמ תישענ וליבשב ןכשמב אוה ףוג הכאלמה ושרושו .ל"כע
הנהו תוטשפ תנוכ ןניפליד 'ותה אבוי!ד תבשד ל"צ אימוד ןכשמהד ושענש תוכאלמה $רוצל
כ"או .#ייומ ארקיעמ אל רמאנ $ה אניד ג"לצאשמד א"כ ןינעל .תבש
לבא תמאב קוידמ ןושל כ"שמ 'ותה יכ $רוצה התיהש הכאלמ תישענ וליבשב ןכשמב אוה ףוג
הכאלמה הארנ "ושרושו ןפואב #לועלד .ר!א אללכ אוה לכב הרותה ג"לצאשמד ונייהד "רוטפ
!"יאד כ"אא השע רויאה $רוצל אלא .ופוג אמלעבד ףוג" רויאה וניא "ושרושו אלא השעמ
אלו "רויאה ןכלו .ותילכת לכ ןווכתנש השעמל רויאה אל ל"!כשמ רוטפ ירהש "ג"לצאשמ לכ
השועש השעמה הנוכב כ"ע שי ול $רוצ #א "לשמלו .ופוגב ןווכתנ לוכאל הליבנ הליבשב הקלל
ותיבמ יאדוב אלו "ביי! רמאנ אוהש תמאבד "ג"לצאשמ אוה $ירצ ונייה "ופוגל ףוגל השעמ
המו "הליכאה יל וזיאל תילכת אוה קרו .לכוא תכאלמב תבש שד!תנ ףוג"ד הכאלמה "ושרושו
אוה $רוצה ויהש ןיכירצ הל והזו "ןכשמב שודי! תכאלמב ןידמ "תבש תכאלמ ףוג"ד "תבש!מ
וניא "הכאלמה השעמ הכאלמה דבל אלא ןכלו .ותילכת #א רפו! אמוג צ"יאו אלא הרפעל
*&
ל"וה ףאד "ג"לצאשמ $ירצש השעמל הריפ!ה לבא צ"יא תילכתל השענש הליבשב "ןכשמב
איהש ףוג הכאלמה .ושרושו
ז"יפלו .ה #ג ראשב #ירויא ל"!כשמ רוטפ ונייהו "ג"לצאשמ אלשכ ןווכתנ וליפא ףוגל השעמ
ונייהו .רויאה ןויכד .מ"אשדב אלש ןווכתנ השעמל רויאה ןיא "ללכ ול $רוצ ל"והו "הוגב
.ג"לצאשמכ
ז"יפלו שי ראבל המ היהד ד" אמעטד (.במ) 'מגהל לאומשד ריתהש מ"אשד #ושמ ל"ד
ג"לצאשמד א"קערגהו .רוטפ המת $יא ד" רמול 'מגל אה "ןכ ש"ר ריתה מ"אשד #ג ראשב
לבא .#ירויא ל"נל תמאבד "א!ינ #ג ראשב #ירויא $ייש ארוטפ לכ "ג"לצאשמד אלש ןווכתנ
ףוגל השעמ רויאה .ללכ
*0
קר השקמ 'מגהד #אד לכ #עט רוטפה מ"אשדב אוה !כמ ןיד ג"לצאשמ כ"א ושקי יקפ
לאומש מ"אשדבד קפ ש"רכ ג"לצאשמבו קפ כ"עו "הדוהי 'רכ מ"אשדבד רמאנ רתיה
אלש "ע"נפב ןידמ .ג"לצאשמ
*%
התעמו .ו ל"י תמאבד #עט $ורעה ריתהש ר"פב אלד ל"!ינ אוה #ושמ לכד .ג"לצאשמ ר"פ
אלד ל"!ינ ןיא ול $רוצ ףוגב השעמ .רויאה
*&
ףאו $ורעהד ריתה #ג ראשב אלו "#ירויא קר
ירויאב לבא "תבש תמאב #ג ראשב #ירויא רמאנ ןיד לכ "ג"לצאשמ אלש ןווכתנ ללכ השעמל
רויאה אלו ל"!ינ .הוגב
*)
40
] ףאו ג"לצאשמד הניא תרתומ א"כ אכיה אלד א!ינ לבא .'יל אכיה א!ינד אל 'יל ביש! !כומדכ .ג"לצאשמ
ןייגוב קרד אעראב הירב!ד יוה כ"כו .ג"לצאשמ תובותכב 'ותה ןינעל (.ו) יפמ ארומ #אד ל"!ינ !תפב .ביי!
וליאו רתיה מ"אשד ש"רל רמאנ וליפא א!ינדב ירהש) .'יל ר"פ אלד ל"!ינ אירש #גו "$ורעהל י"רל וניא רוא
אלא כ"עו "ןנברד המ הדומד ש"ר ר"פב יריימ הנימו "ל"!ינד #אד וניא ר"פ ריתמ ש"ר ףא כ"או (.ל"!ינד "כו
$יא ד" המד ריתהש ש"ר מ"אשד אוה !כמ המ רטפש לבא .ג"לצאשמב הארנ יאדובד "ק"יאד ןווכתמשכ השעמל
לכ "הכאלמה ל"!ינד ביש! שיש ול $רוצ #ג ןוגכו .ביי!ו "התילכתב שלותה אעראב ןויכ "הידיד ןווכתמש השעמל
#גו "השילתה ל"!ינ יופיב עקרק בש!נ "הידיד שיש ול $רוצ ותואב לבא .יופי לכ "מ"אשדב וניאש ןיאד "ר"פ ןווכתמ
ללכ השעמל רויאה #גו וניא עדוי יאדוב ןויכ "השעייש אלד יפת ותנוכ לע השעמ לכ "רויאה ןכש וניאש בש!נ
שיש ול וב ןכ .$רוצ [.ל"נ
41
אלא] השקד ז"יפל יאמ השקמ #ש 'ותה ד"וב לע #י!בזב 'מגה השקמד לאומשל ריתמש ףלזל ןיי ג"ע
#ישאה #ושמ רבד ש"רכ מ"אשדד הממ "רתומ קפש לאומש הדוהי 'רכ ג"לצאשמד ץרתמו "ביי! 'מגה
מ"אשדבד ל" ש"רכ ג"לצאשמבו ל" ונייהו .הדוהי 'רכ לע $רד תבשב 'מגה ל"נה (.במ) היהד ד" אישוקב
רתיהד מ"אשד אילת רוטפב כ"כו .ג"לצאשמ תבש 'ותה ושקהו .(#ש) ז"ע ל"זו 'ותה עמשמד יאד יוה רב
לאומש הכאלמ הניאש הכירצ ול רוטפ הילע הוה יתא יאמאו "ריפש אהו הכאלמ הניאש הכירצ הפוגל ראשב
#ירויא ואלד תבש ביי! הילע ןויכו אריבד היל אהד אהב אילת כ"א יאמא רמאק #תה רבד ןיאש ןיוכתמ רתומ
ירהו .ל"כע יפל ראובמה ןאכ ג"לצאשמב הזכ ןיאד $ירצ השעמל רויאה ( ומכו ןיפלזמב ןיי ג"ע #ישאה צ"יאד
השעמל יוביכה ( ג"לצאשמ רוטפ #ג ראשב א!ינו .#ירויא א!ורב איגוה יאמו "#י!בזב ישקמ עמשמו .'ותה
תבשב 'ותהד תיל $להמ 'יל ל"ו "הז ראשבד #ירויא אל $ייש רוטפ ג"לצאשמ לבא .ללכ פ"כע תעדב $ורעה
תובותכב 'ותהו ןיידע אוה ןוכנ המכו [.ראבתיש
42
לבא] #א ל"!ינ יזא בוש! $ירצ ףאו .ופוגל מ"אשדבד ונבתכ וליפאד 'יעל ל"!ינ ביש! ונייה "ג"לצא #ושמ וניאש
ןיאו "ר"פ ותנוכ תפתנ לע השעמ רויאה ט"המו) אפוג רוטפ #ג ןידמ ןויכו "(מ"אשד ןיאש #ש הנוכ ש"כ ןיאש
#ש לבא .$רוצ ןאכ אוהש יפתו "ר"פ ותנוכ לע השעמה ינשה ט"המד) הדומ ש"ר אלא "(ר"פב ונאד #יאב
ןודל מ"מד ןיא ול $רוצ והז "היוגב אקוד אנוגב אלד ל"!ינ השעמב ר"פבד "ונייהו .רויאה ןיא רוטפה "מ"אשדד
לבא "כו לעופב וניא ןוכתמ השעמל רויאה ןיאו ול אתו!ינ הזו "'יוגב בש!נ וניא $ירצ ףוגל השעמ .רויאה
רוטפו ןידמ [.ג"לצאשמ
43
לבא] ר"פ ל"!ינד ןויכד "ביי! עדויש השעייש רויאה ל"!ינו ביש! "הוגב $רוצל ומכו "ופוג שלותב אעראב
[.ל"נכו "הידיד
*)
ג"עאו] ג"לצאשמד אמלעב רוטפ לבא וליאו "רוא ר"פ אלד ל"!ינ ריתמ $ורעה .הלי!תכל
הזב תעד ףאד "$ורעה #ימכ!ד ורא הלי!תכל ג"לצאשמ ונייה "תבשב ותוא ןיד ג"לצאשמ
שד!תנש ןינעל תבש שיש ול $רוצ השעמב קר "הכאלמה ןיאש ול $רוצ ןויכד .התילכתב ותואש
רוטפ ובמ לע ןיד תכאלמ ורא "תבש!מ ותוא #ימכ! ומכו) .הלי!תכל וראש ראש #ירבד
#ירוטפה #ושמ תכאלמ ןוגכ "תבש!מ הכאלמ השענש י"ע לבא (.יוניש ג"לצאשמ לכד "הרותה
ןיאש ול $רוצ וליפא השעמב ונייהד "רויאה ר"פ אלד הזב "ל"!ינ אל ורא המקואו "#ימכ!
אריתהא אתיירואד [.ג"לצאשמד
א!ינו ז"יפל לע 'קה 'ותהד $ורעה אהמ יפמד ארומ רמאד לאומש רתומד הלי!תכל #ושמ
אה "ארעצ ה"אל היה א"בשרהו .רוא $ורעהד 'ית שרפי אברדאד והז אמעט לאומשד ריתהש
הלי!תכל #ושמ אוהש ר"פ אלד אהד "הומתו .ל"!ינ שרופמ ('זק) 'מגב רמאק בר ארוטפד
יפמד ארומ אוה #ושמ המו .ג"לצאשמ הנעי הזל #גו .$ורעה יאמא 'ותה אל ושקה לע
$ורעה .הזמ
ל"נלו א!ינ ירהד "א!ורב והז אפוג אמעט $ורעהד ריתהש ר"פ אלד #ושמ "ל"!ינ אוהש
ריפשו "ג"לצאשמ רמאק בר רתיהד יפמ ארומ רמאנ ש"רל ש"רד "אקוד אוה ל"ד
ג"לצאשמ לבא .רוטפ הדוהי 'ר ביי!מד ה"ה "ג"לצאשמב ביי!ד ר"פב אלד .ל"!ינ
#יקלו! 'ותהו .ז לע ל"ו "$ורעה ר"פד אלד ל"!ינ לבא .רוא דויב תרב $ורעה ר"פד
אלד ל"!ינ יוה ג"לצאשמ #ידומ #ג ןכלד) .'ותה אל ושקה לע $ורעה הזד (.ל"נכ ('זק) 'מגהמ
טושפ לכד ר"פ אלד ל"!ינ ל"וה #גו .ג"לצאשמ ראשב #ירויא $ייש הז אלא .ל"נכ ל"ד
ומכד 'ותהל #ימכ!ש ורא הלי!תכל ג"לצאשמ ןינעל $כ "תבש ורא ג"לצאשמ ראשד
ונייהד "#ירויא ר"פ אלד .ל"!ינ
ונישקה 'יעלו תובותכב 'ותהד ובתכ (.ו) הלי!ת #שב י"ר ר"פד אלד ל"!ינ רוטפ לבא רוא
ומכ עמשמו .ג"לצאשמ ארוטפד הידיד #ושמ לבא .ג"לצאשמ כ"!א ובתכ המד וריתהש ףלזל ןיי
לע יבג #ישאה הלי!תכל אוה #ושמ הוצמד ירהו .ינאש #תה יריימ ראשב #ירויא המו $ייש הזב
רוטפ .ג"לצאשמ
ל"נלו א!ינ #גד ראשב #ירויא $ייש ארוטפ ןפואב "ג"לצאשמד וניאש $ירצ השעמל "רויאה
ונייהו ר"פב אלד .ל"!ינ
לכו תתגולפ $ורעה אוה 'ותהו קר $ורעהד "הזב ל" ןנברד אל ורא א"כ ג"לצאשמב "תבשד
שיד ול $רוצ השעמב לבא ןיא ול $רוצ תילכתב לבא "הכאלמה ר"פב אלד ל"!ינ וניאד $ירצ
וליפא השעמל וריתה "רויאה ג"לצאשמ וליפא #ניא 'ותהו .הלי!תכל #יקל!מ .ןכ
**
ירבדמו .! תובותכב 'ותה ובתכש תעדל י"ר וריתהש ףלזל ןיי ג"ע #ישאה #ושמ !כומ "הוצמ
#גד ראשב #ירויא ר"פ אלד ל"!ינ רוטפ וליאו .ת"המ תבשב 'ותה ובתכ (.הע) המד עצופש
ןוזל! !"יא #ושמ תליטנ המשנ אוה ןידמ #גו .ג"לצאשמ ןייגוב ובתכ שלותהד אעראב הירב!ד
!"יא לע יופי עקרקה #ושמ אוהש #ה 'כלו .ג"לצאשמ תוטיש לבא .תוקול! נ"שמפל ירבד
44
ונבתכ 'יעלו] תבשב 'ותהד הארנ (.במ) ל"ילד ארב וז #גד ראשב #ירויא $ייש כ"או .ג"לצאשמ הידידל
רוטפ ר"פ אלד ל"!ינ ש"ל א"כ ןינעל ןכלו .תבש ןייגוב 'ותה ואבשכ תו!דל תייאר $ורעה ןיפלזממ ןיי ג"ע
#ישאה אל ולכי ץרתל #ושמד הוצמ ומכו .וריתה תעדלד .תובותכב 'ותה 'יתש תבשב 'ותה ש"ל רוטפ ר"פ
אלד ל"!ינ אוהש ןידמ ג"לצאשמ ראשב #ירויא [.ללכ
**
תובותכב 'ותה תבשבו #ילוע הנקב ר"פד "ד!א אלד ל"!ינ רוטפ #ושמ אוהש ןה "ג"לצאשמ
תבשב ןהו ראשב .#ירויא
הנהו .ט ה"ד .ג) 'ותה לאומשד "ושקה (דצה רמא יפמד ארומ רתומ ירהו .הלי!תכל
לאומש ומצע קפ רואד (.במ 'יעל) תובכל תל!ג לש ץע ר"הרב הדוהי 'רכ ג"לצאשמד .ביי!
וק!דנו לאומשד וירבדל ש"רד לבא .רמאק נ"שמפל שי #וקמ לאומשד "קל!ל ל" הדוהי 'רד
אל גילפ לע ש"ר א"כ ןינעל תילד "תבש הדוהי 'רל 'יל $ה ארב ןניפליד ןכשממ תילכתהד
השענש ןכשמב הליבשב איה ףוג הכאלמה לבא .ושרושו אכיה וניאד $ירצ וליפא השעמל
ונייהד "רויאה ר"פ אלד הדומ "ל"!ינ הדוהי 'ר ג"לצאשמד ריפשו .רוטפ קפ לאומש יפמד
ארומ .אירש
*+
ושקהש 'ותהו] אלו "ןכ ל"!ינ #ושמ "הזב ברד רמא ןאמד ('זק) אנת יפמ ארומ ש"ר איה
רטפד ירה "ג"לצאשמב הדוהי 'רד קלו! לע ש"ר ירמגל ל"ילו ללכ רתיהה ןכ .ג"לצאשמד
.ל"נ
*,
[
לבא תעדל #"במרה ל"י לאומשד קלו! לע בר ל"ו "הזב הדוהי 'רד וניא קלו! א"כ ג"לצאשמב
$ירצד "תבשד השעמל הכאלמה אלו לבא "התילכתל ג"לצאשמב ונייהד "ת"הכד ר"פ אלד
הדומ "ל"!ינ הדוהי 'ר ט"הו .רוטפד יפמד איתאו "ארומ וליפא .הדוהי 'רל
א!ינו יקפ #"במרה קפד ג"לצאשמד יפמו "ביי! ארומ המד .אירש קפש ג"לצאשמד
ביי! ונייה לאומשכ קפש (.במ) ןכ יבג תל!ג לש ירהו "ץע לאומש ומצע ל" יפמד ארומ
ל"ד "אירש הדוהי 'רד אל גילפ א"כ ןידב ג"לצאשמ ד!וימה רמאנש ןינעל שיד "תבש ול $רוצ
השעמב הכאלמה אלו לבא .התילכתב ןידב ג"לצאשמ ראשד ונייהד "#ירויא ר"פ אלד "ל"!ינ
ןיאש ול $רוצ ףוגב השעמ רויאה ל" "ללכ לאומשל אלד גילפ ןכלו "הדוהי 'ר יפמ ארומ
אוהש "אירש ר"פ אלד כ"שמכ "ל"!ינ .'ותה
בתוכה "הנשמב ןיב 'וכ #שמ י"שרפ .ד!א ןוגכ ושקהו .אא #ישרפמה אה והלוכל יאנת כ"ותב
אבומה !"יא 'מגב לע א"א ןניעבו .$רזאאד ולעיש #של רבד ןוגכ #ש ןועמשמ וא שש .$ששמ
א"קערגהו ל"ד 'ית י"שרל ןויכד הנשמהש המת בתוכהד תויתוא 'ב אלו "ביי! הריכזה $ירצש
ולעיש כ"ע "#של גילפ 'ינתמד ל"ו ביי!ד לכב .אנוג
ז"יאו המית ירהד ימלשוריב ראובמ אוהד אתגולפ ןנברד ןנברו "הדוהי 'רו ל" ביי!ד לע 'ב
תויתוא לכמ #וקמ וליפא #ניא #ילוע #של הדוהי 'רו "רבד כ"או .גילפ ל"י כ"ותהד איתא
אבילא ה"אלבו "הדוהי 'רד ירה ראובמ ק"תד 'מגב כ"ותהד אוה הדוהי 'ר אבילא 'רו "הישפנד
הדוהי כ"ותב אוה הדוהי 'ר אבילא פ"כעו "היברד לכה תנשממ ןכלו "הדוהי 'ר ל" כ"ותהל
$ירצד ולעיש #של הדוהי 'רד "רבד ל"ד 'ימעטל ןכ לבא .ימלשוריב ק"ת אל 'ינתמד ריכזה
הזמ ל"ד ןנברכ ימלשוריב צ"יאד ולעיש #של .רבד
45
המו אוהש רתומ הלי!תכל ונייה וא #ושמ תעדכ "ארעצ וא "'ותה #ושמ ג"לצאשמבד הזכ צ"יאש השעמל
תעדכו "רויאה .$ורעה
46
דועו] ונ!כוה 'יעלד תבשב 'ותהד ל"יל לכ $להמ הז #גד ראשב #ירויא $ייש רוטפ [.ג"לצאשמ
*+
ןכא) ק"ת וניתנשמד וניא שממ ןנבר 'ישכ ימלשוריב ירהד ק"ת ביי!מ ןיב #שמ ד!א ןיב ינשמ
י"שרפו "תומש #שד ד!א ונייה תוא ת!א וליאו "הלופכ ןנבר ימלשוריב ל" !"יאד לע לפכ תוא
ת!א א"כ תויתוא 'בב ראובמכ "תונוש (.#ש
רואיבהו הכלה המד 'ית $ירצמש כ"ותה ולעיש #של רבד ונייה ליבשב בש!יש הכאלמ ב"ויכש
הזו .תמייקתמ $רצנ אקוד #שב ןטק #שמ ותעדד "לודג ןכלו "ףיוהל מ"מד 'יעב איה תמייקתמ
י"ע לבא .#יר!א ןיאשכ ותעדב בותכל א"כ תויתוא 'ב צ"יא היהתש תמייקתמ י"ע ביי!ו "#יר!א
#ג לע .אא
*-
#צעו קולי!ה אתיא ן"רה 'י!ב אלא ('הע) 'יעל #שד עמשמ קולי!הד אוה דצמ יניד תכאלמ
אלו "תבש!מ ארירב אמשו .ותנוכ הנוכה ןידמ אדיבעתא אבשכד "ותבש!מ בותכל אא הלי!תמ
כ"א אדיבעתא ותבש!מ צ"יאו היהיש #ש לבא "רבד אבשכ בותכל $רזאא ירה ותנוכ בותכל #ש
רבד ןכלו !"יא לע אא אלד אדיבעתא אלא .ותבש!מ ב"צד #גד בתכשכ #ש ןועמשמ יהנ
אוהש #ש לבא ז"יא #שה הצרש בותכל $יאו הז בש!נ אדיבעתא .ב"צו .ותבש!מ
47
אלא ע"צקד כ"ותבד עמשמ אלמלאד ביתכ ת!א יתייה רמוא ביי!ד וליפא לע תביתכ תוא ירבדבו .ת!א י"שר
#ש ראובמ ת!אד אב דמלל $ירצד הכאלמ המילש #וקמב ונייהד "ר!א ב"ויכש עמשמו .תמייקתמ לכד ןידה
$ירצד תויתוא 'ב אוה אתלמ הכאלמד #או .תמייקתמה אתיא ןיאשכד ותעדב בותכל רתוי צ"יא הכאלמ
כ"א "תמייקתמה ביי!תי לע תביתכ תוא ןכא .ת!א ה"אלב השק יל $יא ל"שפא המד $ירצש תויתוא 'ב אוה #ושמ
הכאלמ כ"א "תמייקתמה המלא ןנת ףיומהד ('דק) 'קל תוא ת!א לע בתכה ןויכ "רוטפ איהש תמייקתמ י"ע
איהש המילשמ .ת"צו .הביתל
*,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->