NTNU og næringsliv

-
Sammen for å sikre fremtidig
kompetanse


Ingvald Strømmen
Dekanus
14/2-2013Shaping the future
• ” NTNU has shaped Norway.
The technological and cultural
innovations that contributed to
Norway’s development into a
modern society stem from
NTNU.
• NTNU has a proud history.
Now we need NTNU to explore
what Norway should live of in
the future”.
Prime Minister Mr. Jens
Stoltenberg
Prime Minister of Norway, Mr. Stoltenberg, at the opening
of NTNUs Centennial Celebration
Vision: Knowledge for a better world -
Internationally Outstanding

53 departments in 7 faculties
18500 registered students, 7000 admitted/year
3000 degrees awarded a year
48 Bachelor’s programmes
82 two-year Master’s programmes
22 five-year Master’s programmes
80% of Norway’s Masters in Engineering (Sivilingeniør)
300 doctoral degrees annually (370 in 2012)
4500 employees
2600 employed in education and research; 555 professors
Annual Budget: 620M€ (180M€ externally funded)

NTNU key figures
FACTS
Student town No. 1
• In Trondheim, one in five inhabitants is a student
• The student union – Studentersamfundet –
is the centre of student activities
• UKA, the student week, is Norway’s
largest cultural festival
• ISFiT = International Student Festival in Trondheim
• NTNUI is Norway’s largest sports association
with 10 000 members
NTNU, May 2006
EDUCATION
Strategidokument 2011-2015 (1)
Visjon
• Knowledge for a better world
NTNU Internationally outstanding

IVTs rolle
• IVT-fakultetets oppgave er gjennom utdanning, forskning og formidling å bringe fram
kandidater og teknologiske løsninger til beste for samfunnet. IVT-fakultetet skal gi
bidrag til å løse globale utfordringer: eksempelvis tilstrekkelig og ren energi,
klima/miljø, mat, vann og mineralressurser, ut fra nasjonale forutsetninger og
gjennom dette etablere grunnlag for konkurransedyktig virksomhet i Norge. Vår
rolle er å utvikle teknologi for bærekraft og nyskaping. Ved å fokusere på
løsninger som svarer på de globale utfordringer bidrar vi til en positiv
samfunnsutvikling samtidig som vi skaper nye kommersielle muligheter for våre
samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Verdigrunnlag:
• Kreativ, konstruktiv, kritisk, respektfull og omtenksom


Hvordan kan NTNU bidra til styrket
konkurranseevne i industrien?
• Høy kvalitet/excellence i forskning og utdanning
• Innovasjon (inkl. design) som strategisk fokus
• Studentene som en fantastisk ressurs
• Fortsette med å rekruttere de beste studentene
• Lykkes i konkurransen om forskningsprosjekter.
Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
• Fortsette det tette samvirket mellom NTNU og industri
og invitere industrien med i NTNU’s strategiske
prosesser
• Gjøre ph.d kompetansen bedre kjent og få flere ph.d
tilsettinger i industrien
• Finne egnete samarbeidsformer
Cooperation Mechanisms between Industry and NTNU
to establish long term win-win situations
• Workshops on selected topics and regular seminars within the different
areas of cooperation.
• MSc thesis within industrial relevant topics.
• PhD scholarships and PostDocs. , some with international cooperation
with selected top ranked universities
• Professorships (fulltime and/or prof2) at NTNU
• Externally funded Research projects (KMB, BIP, EU, Nærings-ph.d.…)
• Access to NTNUs international networks
• Scholarships and Summer jobs for students
• Student related activities in cooperation with student organisations
• Continuing education and courses for Industrial personnel
• Membership in industrial networks connected to study programs
(“Næringslivsringer”)
• Top Management follow up. Annual status meetings.
Mekanismer for å utvikle excellence:

• Faggruppeevaluering, alle IVT’s 29 faggrupper
• ”Fremtidens studier”, alle IVT’s 5-årsprogrammer
• ”Fagplanprosess”, forskningsstrategi ved IVT
• Strategisk personalplanlegging.
• SFF/SFI/FME. IVT deltar i 18 sentra, vert for 5
• SO-stillinger
• Samspill med industri. Næringslivsringer. Næringsliv inviteres inn i våre
utviklingsprosesser (kvalitet og relevans). Øke ph-d-etterpørsel
• Kopling strategi/budsjett. Økt vekt på resultatdel i kombinasjon med økt
SO-pott ved fakultetet
• Laboratorieutvalg. Strategi for utvikling.
• Øke internasjonalt samarbeid, spesielt EU-prosjekter
• Nivå 4 – Faggruppeledelse. Sikre medvirkning
• Høy kvalitet og kapasitet i tekn.adm funksjoner
(hvordan sikre dette i en ekspansiv virksomhet?

Utdanningskvalitet og
Fremtidens studier (eks: FREMS)
Overordnet målsetting at våre studietilbud skal
– Ha høy kvalitet og relevans
• Samarbeid næringsliv og internasjonale institusjoner
– Være forskningsbasert
• Utfordre industrien på økning av forskningsaktivitet
• Legge undervisningen i våre emner nært opp til
forskningsresultater
– Være økonomisk bærekraftige
• Høy kvalitet i emner, men i begrenset antall
• Frigi tid til forskning
– Fremme innovasjonstenkning
• Fokusere på innovasjon i aktuelle ingeniøremner

Utdanningskvalitet og Fremtidens studier november 2010
Samarbeidsfora med næringsliv

• SFF, SFI, FME, Andre NFR/EU-prosjekter
• Industriprosjekter: Statoil, Siemens, DNV, AKSO,
Statkraft, Byggbedrifter,…………….
• Næringslivsringen (Bygg- og miljøteknikk)
• Energikontakten (Energi og miljø)
• Industriringen (Produktutvikling og produksjon)
• Bergringen (Tekniske geofag)
• Samarbeidsforum Marin
• Næringslivsring Design?
• Topplederforum Byggbedrifter m/avtaler IVT
• Toppledermøter (DNV, AKSO,..)
IVT i godt driv!
• Meget godt Studentopptak
– (826 møtte på siv.ing. opptaket.)
• Strenge karakterkrav og 41,4% jenter
• 91 ph.d’er uteksaminert
• 789 M.Sc uteksaminert
• 730 publikasjonspoeng
• Høy eksternaktivitet (BOA: 360 mill kr)
• Økende EU-aktivitet – 40 % vekst
• God økonomisk situasjon
• Ny SFF startet opp, AMOS (IMT)
• IVT deltar i 18 SFF/SFI/FME vertsfakultet for 5.

EXCELLENCE SELGER OSS!
Sammendrag opptak IVT 2012


Studi eprogram Ant. Søkere Ant. Pri m. Ti l bud Ti l bud Ti l bud Ja- Ja- Møtt Møtt Jente- Poenggr. Pl asser Pri m.
søkere total t søkere søkere j enter j enter svar svar j enter andel ord**/ søkere
total t j enter pri m.* j enter % j enter % ordf*** pr.pl ass
Bygg- og mi l j øtek. 1841 593 371 100 290 113 39 210 82 196 79 40,3 53,4 / 52,2 200 1,86
Industri el l desi gn 827 396 125 62 52 28 53,9 31 19 28 18 64,3 57,6 / 53 30 4,17
Ing.vi t. og IKT 814 161 94 14 68 14 20,6 59 11 51 11 21,6 52,6 / 52,7 45 2,09
Mari n tekni kk 1384 415 263 69 172 58 33,7 144 49 128 47 36,7 54,7 / 53,6 120 2,19
Petrol eumsfag**** 2114 640 345 95 119 50 42 97 39 89 39 43,8 54,3 / 54,8 65 5,31
Prod.utvi kl .og prod. 1466 438 248 49 192 67 34,9 149 51 128 43 33,6 54,3 / 53,6 135 1,84
Tekni ske geofag**** 578 266 69 30 42 23 54,8 31 16 30 16 53,3 54,2/ 52,2 30 2,3
Energi og mi l j ø 1774 674 211 84 222 101 45,5 167 70 149 67 45 53,6 / 55 150 1,41
Geol ogi bachel or 628 351 124 72 38 28 73,7 29 20 27 19 70,4 53,2 / 50,8 25 4,96
Sum/sni tt 11426 3934 1850 575 1195 482 40,3 917 357 826 339 41 54,4/53,5 800 2,31
* Primary = study programme candidates’ 1. priority
** Ord. = VGS + additional points
*** Ordf. = directly from VGS
**** Replace ”Geofag- og petroleumsteknologi” from 2008
Medvirkning i fagplanprosessen
fra:
• Samarbeidspartnere i næringsliv og forvaltning
• Institutter og faggrupper
• TSO (Tematiske satsingsområder)
• Andre fakulteter ved NTNU
• SFF/SFI/FME
• Studieprogrammene
• SINTEF
• LOSAM (deltok i styringsgruppen)
• Tekna (deltok i styringsgruppen)
IVT fagplan - overordnede mål
Sikrere, renere og effektiv energi

Funksjonell og bærekraftig
infrastruktur og bygget miljø

Sikre Norges posisjon som
verdensledende i havrommet

Større verdiskaping i Norge basert
på kompetanse og naturressurser
Norge i 2020:
- Bærekraftig
- Konkurransedyktig
- Godt å leve i
- Bidrar med kunnskap for en bedre verden
Vitenskap og teknologi for bærekraft og innovasjon
Fem excellente forskningsområder
Forsvare sin posisjon i verdensklasse
Nr Forskningsområde Sentrale faggrupper
ved IVT
Forsknings-
mål
Vertsinstitutt
Områdeleder
1 Nye metoder for å finne mer
olje og gass og utvinne mer
fra eksisterende reservoarer
Petroleumsteknologi og
anvendt geofysikk
Petroleumsgeologi
Energi IPT
J on Kleppe
2 Marine operasjoner og
installasjoner i krevende
marint miljø
Marine konstruksjoner,
Marin byggteknikk
Havrommet IMT
Asgeir
Sørensen
3 Materialer og konstruksjoner SIMLab, marine
konstruksjoner,
Materialer,
konstruksjonsteknikk
Teknologi/
system
IPM
Andreas
Echtermeyer
4 CO
2
fangst og lagring Termisk energi
Petroleumsteknologi og
anvendt geofysikk,
Ingeniørgeologi
Energi EPT
Sverre Quale
5 Sikkerhet, risikoanalyse og
forebygging av store ulykker
RAMS Teknologi/
system
IPK
Stein Haugen
Seks styrkeområder
Gjøre sterke miljøer fremragende
Nr Forskningsområde Sentrale faggrupper
ved IVT
Forsknings-
mål
Vertsinstitutt
Områdeleder
6 Rent vann til Norge og
verden
Vann og avløpsteknikk Infrastruktur/
bygget miljø
IVM
Sveinung Sægrov
7 Naturgass, olje og
biomasse –
prosessering, transport
og sluttbruk
Termisk energi, industriell
økologi,
strømningsteknikk,
industriell prosessteknikk
Energi EPT
Ole J ørgen Nydal
8 Offshore vindenergi Marine konstruksjoner,
marin byggteknikk,
geoteknikk,
strømningsteknikk
Energi EPT
Michael Muskulus
(BAT)
9 Bærekraftig og innovativt
industrielt Norge
Produksjonsledelse,
produktdesign,
produktutvikling,
produksjonssystemer
Verdiskaping IPK
Ola Strandhagen
10 Vannkraft til Norge og
verden
Vassdragsteknikk,
Strømningsteknikk
Energi IVM
Nils Ruther
11 Bærekraftig
samfunnsutvikling
Industriell økologi Teknologi/
system

EPT
Edgar Hertwich
Fem utviklingsområder
Gjøre gode miljøer sterkere
Nr Forskningsområde Sentrale faggrupper ved IVT Forsknings-
mål
Vertsinstitutt
Områdeleder
12 Metodikk for
kartlegging,
karakterisering og
bærekraftig utvinning
av Norges faste
mineralressurser på
land og på havbunnen
Geologi, Mineralutvinning og HMS,
Ingeniørgeologi, Marine systemer,
marine strukturer,
Petroleumsteknologi og anvendt
geofysikk
Verdiskaping IGB
Mai Britt Mørk
13 Trygge, effektive og
miljøriktige transport-
løsninger på vei, bane
og kyst
Veg og transport, betong,
konstruksjonsmekanikk, geologi,
geoteknikk, bygg og
anleggsteknikk, marin byggteknikk
Infrastruktur/
bygget miljø
BAT
Inge Hoff
14 Sikker, miljøvennlig
og effektiv skipsfart
Marine systemer, termisk energi,
RAMS, Marine konstruksjoner
Havrommet IMT
Bjørn Egil
Asbjørnslett
15 Energieffektive og
funksjonelle
bygninger
Energiforsyning og klimatisering av
bygninger, Bygg og anleggsteknikk
Infrastruktur/
bygget miljø
BAT
Stig Gjeving
16 Prosjektering, plan-
legging og ledelse av
komplekse prosjekter
Bygg og anleggsteknikk, Prosjekt-
og kvalitetsledelse
Teknologi/
system
IPK
Bjørn
Andersen
Samspill Industri/NTNU: Medvirkning i hverandres
kompetanseutvikling:

Industry
Study
Programs
Research
NTNUph.d. Research
-Research based
-Industrial
participation
-International
Evaluation
-Excellence focus
-Industrial Participation in
Science Plan Development
-Increased Industrial Research
-Basis for Research based
Education
Improved
Quality and
Relevance
Strengthened
Competitiveness

MSc
Education
Kvalifikasjonsrammeverket
Ph.d
Ferdigheter – kandidaten….
• ..kan formulere problemstillinger for, planlegge og
gjennomføre forskning og faglig og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid
• ..kan drive forskning og faglig og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
• ..kan håndtere komplekse faglige spørsmål og
utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet.
Bransjespesifikke ph.d.-programmer?

• Aktuelle områder innenfor bygg/anlegg/infrastruktur (eks)
– 3:Materialer og konstruksjoner
– 6:Rent vann til Norge og verden
– 11: Bærekraftig samfunnsutvikling
– 13: Trygge, effektive og miljøriktige transportløsninger på vei, bane og kyst
– 15: Energieffektive og funksjonelle bygninger
– 16: Prosjektering, planlegging og ledelse av komplekse prosjekter

• Andre bransjer
– Energi (utenom petroleum) (områdene 4, 8 og 10)
– Petroleumsteknologi og geologi (områdene 1 og 7)
– Marin teknologi (områdene 2 og 14)
– Sikkerhet (område 5)
– Produkt og produksjon (område 9)
– Mineraler (område 12)
NTNU 2009:
• 1. plass, 1246 km/l
• CO
2
-prisen
Studentene: En fantastisk
ressurs!
Studentprosjekt i samarbeid med
industri og faglærere:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful