Q - Pastor,hindi po ba ma mis interpret nang iba na we cannot judge rightly some kapatiran who deliberately living in sin

? Dipoba sin kung alam mong tama pero di natin ginawa? John the baptist speak the truth boldy when he rebuke king herod. he mark o! a righteous is living to the truth.may paninindigan at may conviction na sabihin po ang tama at hindi nagsasawalang kibo na lamang. "#i John the $aptist naman yun, a great great prophet% $akit naman natin gagayahin? here is no command !rom &od na gayahin natin si John the $apti'er sa pangrerebuke% &reat ministry o! teaching repentance was given to him. Pati nga si Jesus, sya ang nag-bapti'e. #o, he is in a class o! his own. ayo, let us judge ourselves and let &od judge all others. (atthew )*+,-./0 ) 1Do not judge, or you too will be judged. he 2ord Jesus said that. $ow% Q* 3anggang saan po ang pagtanaw ng utang na loob na kung sa palagay nyo sobra-sobra na ang naibayad nyo dahil sa sama ng loob na ibinibigay sa inyo. Dapat po bang tiisin dahil sa 4utang na loob4? "nasa inner measurement mo na yan. 5ung sa palagay mo, bayad ka na, eh di bayad. but whenever you can, i! it wouldn6t hurt you, keep doing good to the person. ikaw naman ang magpautang.

Q -paano po ba natin malalaman ang vision ni 2ord para sa atin? "5now his general teachings. Dapat hindi kontra doon ang personal li!e mo. apos, seek the #pirit6s guidance sa pagbuo ng personal na plan mo, within &od6s general teachings and plan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful