5 :"

." 16.90 :"
• 899  • " '   " 
." 


  


 "  " 
"   ,"  

, 
 ." " 

    

: ,  
, 
  

   
"   
(
" '  ' ) 

:

:' 
 
'  
  
.  -    
 

... -  

 

" 
  

  , 
  
"    

.
" "    
. "  

 
" "  ,  
" " -      
.   
   

  

  ' ,      

 
  
 ,   "
  . 

 

 

, 
-   
. 
   

     

®µ¯º±«³ÄºÃ®¹¯³¼®·¯³
¸Åǯ³²‡°¶É´¿°´¸È¿¾´±Ç¯¸‡ÁÈ 

³µÁ°³¿È³¼¸¸Æɸ

³¿¿ÁǸ¿À°
´»Àº°³º¸È¸½¶¼´¸° 
¼´¸³ɯ¸Ç½È¯¿
É¿´´±½´³Ç¸ÈÁɸ¿ºÉ 
¹È½³°´¯´°¸¼¸·Çà 34 

 
6 

 12 
 
13  
  14 
 15  
 16 
 
 50 
 56 
 59
770-
  62 
 65 
  67 
   70 

" 
" -   

20 

  

26 

: 

30 

  " 
" 
,  

  
" " –    
.  
 
 ,"
" "      
. -
"  

:'    '   

 
–  . 
 – 
  
... 

  

32 

 " 

40 44 52 

 '  ,    
   ,

" 
 

 
.  
  " 
   
  

.
"  

 ,  
  
 

. 
  ,  , 

–   

     
. 
 
 , 
60840 " 
 201 ..  
03 9602-600 : 
03 9607-289 :
bm770@netvision.net.il : 
kyr770@gmail.com : 
BM_mazk@netvision.net.il : 
beis7701@gmail.com : 

- , – 
744 EASTERN PKWY, BROOKLYN, NY 11213

718-778-0800 :
222 :
241 :

718-778-8000 : 
240 : 
242 : 
BMoshiach@gmail.com : 
http://chabadshop.co.il :  

 

  

 
 


:  
 ,' 


26

20 
 
  
 " 
 
  © 
     

 :  

 
 
–    
 
 

 . 
 
   

  
    

   

–     

 
 
 
  
! 
" 
 
   
• ' 
"  " , 
" 
– 

 
?" 
 
  

" 
 
" 
 " 

   , 
. 
    , 
('    
)  

 ,  
 
–  -    
      
   , 
) 
  .  

    
" ( 
, ,   
   ( 
) 
 ,    , 

- ,  
  ( 
)  
   , 
   
  –  
  
-  .
. 
  
 
 

  , 
  . ( ) 

–    " 

 ,    
.  

   , . 

– '   
 :  


, 
    

 – ' '   
  
 
  
 )  – 
– 
     
:( , 
)  
 - 
   ..    

–  – , 
, , 
    
 ,'  
 
.(( ,  )  
  ,
, -  )  
 

 ,( 
  
 ) 
  
–   ,( 
 
, .(  ) 
. 
   
( )  . 
    : 

–   ]   

   ,  
 .[(  )  
 –
,     :( )  

    
,    
 ,'    

()  
 . 
  
 
  
   ) 
 
, 
  
– ( 
    
 

   
 –   ]  

–    , 
  
[ 
 
– 

" "
. 
 –  
   ,
: 
 
  –  
) 
 
 

 (   

, 

"    

.
" 
"   

  
 . 
:(12 ) 
   

"    
    – 

.    
( 
)    

) 
   
    

, 
, 

"   
 – (   
? 

“ ‘  " •

6

ƒ 

 – 
  
 
 

 " . . 

- , 

 ,  )  
– 
 
-  

 , 
 
 
 : . 
(  
..   ..   
:(  
)
( 
 )  
  
 
.. 
 –    
. 
   
: 
 

   
 
,  , 
 
, 
   
 ,  

,     
. ,    

–  : 

. 
 
 
 
 –    
.( )   
 : 
   
  , 
   , 
 
 ( )
. 
: 
 
, 

   
 
,   
     

   , 
–   .  
 
  
    
 ,  

  )  
 
  
  

 
 (   
 ,   
 –  
.  
 
 
 
  
 
  
 
 – ( 
 
)  
 

 - 

7

• 899 ‘   

   

 . 
 , 
 ,   

, 
 ,  
   

. 
   
 
: 

  
 
 - –   
    
  ; 
 
 , 
  – 
  .  
,    

  
 
)   
 - 
 ,( 
  , 

. 
  ,( )  
   
( )  
 
] 
 –    

 , –
[  ( )
,    – 
, 
 

. 
 
 
-  , . 
    – 
)   , 


    ,( 
   – ( 
)
. 

  , 
" 
 
  

 ,'  
" (  ) 
 
, 
, 

,   

 , 
   

 ,    
  ,  

.    
 , 
   
 
  :
  .(  
) 
  , 
, 
,  
    
    
 )   ,  
 ,   
( 

.(  
)   

   
,  
  

 
 : 
)  
 
 ,  

 ,(   
  


 
 
 
 ,  
 
  , 
.   

 :  
 ,   

- 
)   
  
 
 
 ,('   

,  

.    
 
 –  
,    
   

 " 
, 

   

- , 
 
 
  ,   
;(
 ')   
 
  
 
   – 

 

 , 
 
.  
  
, .

– 
  
:*   

(- )   
   : 
 
   ,  

   ,  
   . . 
..    

 ,  
 
, 
 
   
.. 
  

¼´¸ ¸²¸½´ ²Á´½´ ±¶° ³¿È³ »±Á½½ Ȳ´Æ É´Á´¿É´ ¼¸±³¿½ ·Æ» É´ÇÈÆɳ ´»´ºÈ ÇÃÀ³ 
¶¸È½³¹»½È·¸´´¯°´¸»½¯·¸»È¸°Ç³»È´¸É´±³¿³´´¸É´º¸»³»È¸ƽ´Ǹ²¿·´Æ¸»´½´¸° 
É´°ÇÉ´ÃÀ´³¼ÁÉ°¶Ç´½´³È²¶³Ç´²³½ɴǸ²¿É´¿´½ÉÉ´¯½°³´´»½ 

Ƚ½ 

É´¿½µ³» 

ɴǶ°´½³¼¸ÇÃÀ³É´¸´¿¶°±¸È³»

²Á´¼»´Á»¶¸È½³¹»½´¿¸°Ç´´¿Ç´½´¿¿´²¯¸¶¸

D E S I G N

(ODG+DOHY\ 

²¶´¸½ÁÅ°½°È¿¯´Á
´¿»´¶»ÈÉȳȲ¶³¶´Æ»»º»Á
¶°·½»É´°±½·À´»°ÆÉ 

³¿É½

´ ¸ È º Á ´ ± ¸ ¸ ¶ É ´ ¿ ½ µ ³ »

³Ç°¶
³Ç°¶
³¯¸°½ 

¹É´¯³»¯È¸¿¶¼¸½Áó½º 

¸´­®¯·«¶¸´»°Â¯¿´«¯±¯«·¿»¯¾°½¯¯¿´«¹
"½°¬Ä·¶µ·ÄÅ´¬·®½ŰôĴ½´­¹¯±µ´«°¸´²¬°Ä¹
¼¸¯´ÃÆ´¼¸±²ɴôÁÇÈ°¸ÇÅ´½»Èɸ°³¶ÉòÁǸȸÆ´´¸È 

¶»·²ÁÂÆ´É°ÁÅ°½³¾´¿ÆÉ»´ú°¸¯»½³ǽ±²Á 

³µ½¶¸´´Ç³»³»´º¸ɯ¼±´¸ÈºÁ 

ƒ‹ŠƒŠ…‡—Œ‚ˆŠŒƒŽ‡–ƒƒŽ–ƒŒƒŽŽƒ~‡…‡

‚‡… 

ɽ¯°˜Š‚”ƒ– 
ˆ˜Šƒ‰‡–—~Š‰‡‚—˜”‡‰ 
˜ƒŠ€˜‚Š~‡‚Š
"—ŒŒŠƒ’ƒŽ•”…‡—Œ‡–‚
"‹Šƒ‚ŒŠ’˜‚Š~Š…ƒ‰‚˜~˜—’…Œ
"˜ƒ•’‹ƒ—~ŠŠ‡–‚˜ƒ‡…Š–…˜‚Š˜‡‡ŽƒŒ 

˜…~~‡‚‚ƒ—˜‚ 
‹‡’Š~Œ‹‡•‡‚—ƒŠ— 
˜ƒ‰ŠŒ:–‚˜ƒ…‡—˜~‚–ƒ–ƒ—Š‹‡–~Œ‚ 

~‡†Ž~ ‡Œ– ‹‡Œ…––‚‡’Œ

Š 20…ƒ‡Œ–‡…ŒŒ„‚ƒƒ‡—‰‡Š”Š”

054-757-0051 

 

 – 
 
  

! 
    

  

 
,'    
 -   
  
 
  –  
 
 

 

 . 
    –  
  
'  ,' 

    
("   ) -
. 

  
 

 . 
   
   – 
 ,    

  , 
. – 
  – 
, 
 –  , 

)  
  

, (   

  )  

  , 
,( 

, 
   
,     

.  
  
 
  
  
 
 – 
 - ,
  
   ,  
.' 
  - 
     

 ,  -  
    
  
, 

. 
    –
 (* 
 
  ,( 
) 
,'  ,  – 
 
– . 
  – '  . 
 

.  – 

    (** 
: .(  )  

   – ( ) 
.(
, 
)  
  : , 

(*** 
– , 
 
 

' 
 
.( , )  
 
. ."  

.(   
-   " 

) 
 –  
. 
(  , 
  : 

) 
 , 
..   
:(  
 ..   
    ..
.( 
  )
 -  
 
  

) 
– 
  

 (11 
 
  
 
 


,   ,  – 
  ,  

) 
  
 
 
 -  -
,  

-  
    
 
   

.('  

  :  

" 
,  
" – 
.***  
   
  
 ] 

) 

 
– 
    ( , 
,   ,  

,   
    

)     

 ( 
 
 

 (  
")   
.   
 

. 
 
 - 
 

  : 
- 
 (   
) 
 
.   –  
  
  - 

-  ,( 
)    

 , 
 – 

.[
- 

  –
 
 
(  )  

  ,  
.  - -  
   

 
– 
 
 

   
.  

   

   

  ,- , 
   

  )  
 
,   :( 
    

  –   
   ,  
  
) 
.(   
) 
  
   (  
 ' 
  .. 
,    
  ,   

 
     
.   


 
 –  
   () 

.   
,    

   
, 
  ,  (  )
. . 
:    . 
  
 ( ,    )  
  ,   
  

 )    

 
 ,( , 

–     
  
 
  - 

, 
     
. 


: 

   
'  
 – 
 
  )  
  
 ,(  


) 
  - 
   .( 
–  ( )  
 ,    
 –  
, 
 
 , 
  
  
.**  

.       
   
,  –  
. -  
  : 
- 
 ,  

. , )  
“ ‘  " •

10 

"


  
 

  
   "  

  " 

  
,  "
:  

, 

, ,  
, ," 
 
  
. " 
,     , 
,   , 

:  

  , " " 

"       

. " 
 
  

 
   , 

"
 
  
 
   
  

 
347-224-5197 718-756-3010
: 
  "
  " 
054-676-1020 077-700-2770 

 
 
  

 
347-224-5197  ' :
03-738-3788  ' 

-  ,     

  

  

  - 

17:30 18:26 17:44 17:27 17:37 17:17 

18:37 19:30 18:42 18:33 18:35 18:33   

 ,  

" 

16:56 8:39 5:54 

17:58 10:01 7:22 -  

-
 
 
 : 
' 
  :  

" " :  

 ,
 

" 

16:54 8:40 5:56 

17:56 10:02 7:24 -   

 ,
 

" 

16:57 8:39 5:54 

17:59 9:59 7:20 -   

 ,  

" 

16:55 8:40 5:55 

17:57 10:01 7:23 -  

-
 
 
 : 
'
   : 

" " :  

 ,   

 ,   

 
 : 
' 
- 
   :  

" " :  

- 
 
 : 
' 
   :  

" " :  

- 
 
 : 
' 
  :  

" " :  

 
 : 
' 

- 
   : 

" " :  

" 

16:52 8:41 5:58 

17:53 10:02 7:26 -  

     " 

17:58 16:48
12:53 12:25 9:39 6:53 
18:01 16:54
13:06 12:40 9:59 7:19 
- 

" 

16:53 8:41 5:57 

17:54 10:02 7:25 -   

 
 : 
'
- 

   :  

" " :  

“ ‘  " •

12 

 

 

 ' " 
  

  
 ' 

 ' 
,  
,  
. 

 
,   
 ,  

,  ' ' – 
,
.  
 , 
    

'  .    
 
  ,   

, 
 

 –  
 
  – " ' 
"
.  
,
   

 
 , 
 
 "
.    
 , 
  
, 
   
 ' 
 
  , 

.    ,  
   ,  
  

 ' ' , 
 
 
 .' '  
 
  
,   

   '  ' . 

  ,    . 
.   

 , 
,    
' 

  ,    

 
 , 
   . 

.
  
 

 ,
 
   
. 

   , 
 
,   ,  
 ,   ,   

  
  ,  

     
.    
 
 

 –

13

• 899 ‘  

'

"   , 

  ," " 

" " "  ,  
  
"  
,'  '     
 
   
, "    ,   
  , 
    
. -   
,   

 
  , 
  

  
 

,  

 
 
  
,  
 
," 
 
 
 , 
' 
, 
  
.   
  , ,  
.   
 , 
   , –  

. 
–   
  

 , ,    
   
  
,  

 
. 

   , 
 ' '
 , 
    
. 
,' '  '  '  
 , 
 , 
  

 
  . 
 
  ,  

–  
   , 
  
 , ,   
.' '  –    

,      

 
 ,  
' ' 

 .    

  

     
 
  
 
 

 , 
– ( 
 ) " "
  "  
 "  
  
  
" "
 
, 
" 
  
,"   

  "   ,"  
  . .  
 
 . .  
 . .  " , .. "   

  

    
. 
   
 
 – " 
(" 
 " ) 

" 

' 

 " 
  " 

 – 
 
   :"  " " 
  .   ,  

 .    ,  
,      
.      ,  

 
 , 
    

.   
  ,  
  ?" 
 "  
 :" 
 , 
   . 

 

 
   
 – ,
 
 
 , 
 

. 

( ' " 
") 

   
  
 
" :" 

" " 

... 
 
   
." 
   " ... 
 
 

 
,  
 ,  
 
   –  , 
 
 ,   – , 

"   , 
( ' " ,  
) 

 
: 
" 
   :"  
" "
,   , : 
 "  

  
  

 
  

 
" – :    
 
    ," 
 

 
   . 
   

  ," 

 
 "
.      

(" ' , " , 
" ) 

  

 
 

 – 
 
 

 
   : " " 
  , 
 " 
  

   "  . 

  
    
 ,"  
 
,   .  –
.     ,  
( , , 
 
 ) 

  
 
   : " "
 " :  , , ' 

 
 
  

 
 '    
 :  
   
 ."'  

"  ."  "   "  " 
, 
   
, 
– " 
24) 
 
" – " " . 
,  
  
,( "  

 
  –   
,   
  , –  , 
 
. 
 –    

 
( , ,"  
,  
) 

 – 
 
  " – " 
: " " 

  

,  
,  
 – " 
   
 
, 
 
   
  
, 

.  ,( 

) "  ( 

) " 
,     ? 
 

  . 
 
   
 ,   
  
, ,       
,   ,"
" 
   

  

 
   .    

  
  ,  ," " 
.
 
(  
, 
 

)

!  –  
(" 
) 
 
" 
: " " " 
 


 
:  " 
"  ."
 " 
  

  ,"  
  
,"  " 
 

 ,  
. 
 '  
( ' " " 
, 
) 
“ ‘  " •

14 

  

 
" 
"  "  
" 

"The quickest way to reveal Moshiach is by learning the torah
sources about Moshiach & Redmption" "' 
  "

Radio Moshiach & Redemption
1620-1640 AM around Crown heights & Boro park 24/6
world live broadcast: www.RadioMoshiach.org

718-557-7701 
" 
 


3#  
9#  
1#  
089493770 :" 
" 

' 

" , " ,"
. 
!  
      
" (...

   '   
  , 
," "   .      
  ,     

,    ,  "     . 
. "     "  

 
  
For donations or ded ications make checks payable to:

"Radio Moshiach & Redemption"
383 kingston Ave. #94, brooklyn, NY 11213
718-756-4530 Email: RadioMoshiach@erols.com

  
   

" " '
(1)  [ 
=] " 
[  =] " –  
(2) [ ] 
(3)  

  

"
"   

("
 "
)

15

• 899 ‘  

 

  
 

  

 

 
 " 
 

     

, 
      

  
  . 
 

,   
  
!  

•  
  
, 


 

  

  

  

  

 
!  , 
 
 ,     
    
 
:   
  
   
  
 

 ," "
. 
  
 " :" 
 
 
 
 ,   
   , 
.   ."  

 
  
    
 "   
 
 , 

 
– 
  
 
 
    
 .    

,  
   
 " 
 
 
 
 
   

 
.  
   

 ,   
.  
  

 .   

'  , 
 ' 
'  ,  , 
,    . 
.  , 
  , " 
 .  
 

.   
,  
  
 
 
.    , 

 
 
   

. 
 
 
 
  
,  

,
    

–  
  

.  

 
 
" 
 
 , 

,  

    . 
,   

.      
   

. 
 – 

, 
 
" 

  

"  " 
 

 
(") "  
) 
 
   
 ." 
" "  (" 
   
 
  ,   
: 
 
, 

  
,"
-  ,
 
 
 
. 

 
'   " 
   ,  

 , 
  
. 
   
 
 ,
  "
,  
, 

  , 
. 

  
"
'  .  

 
, 


  ,"  "  
“ ‘  " •

16 

  ."  " 
,   
:   ,   

    
  
 , 
 
,   
" 
  
   ," 
–  
  
 
 , 
  
, 
  " " 
"  .   
 
  


, – " – - 

 
 ," 
,   ,""  
.
  
" 
 

" '  " 
 –    
 
."  
  " '  "
" "  ," "
."  "   
 
  
  "  "

ƒ

, 
   
" : 
 

 , 

  , 
 
 

 : . 

 
–  

 
   
 
 
 
–  
 
 

,
. 

"    , 
  ,"  
."  "  
  
 
 " ,  , 
,(") " 
 " " ," 

,  
 , 
,
 ) ""   
" " ,( 
   

 ,  
,"  
  
" 

– "  
" 
" "  
'  
)  , 
" 

 
"  

.("  
  : 

 
    

)   
.(" ,    


  
    , 
, 
 
  

,    

" ""   
  – "
" 
" " , 
 "

17

• 899 ‘  

)     

  (    

   
   
, 
.    
 
"  
. 
, 

," 

" 
   
 "  " 
   , 
  
"  

 

 
" " 
 
 – " 
"    

 
, 
."  

    
" "  
 ."  
"
"  "   

    

 
" " –  
"." 

   
    
,   

  
 

, 
    
  . 
  
,   
 

,     

 .  
,     

,   
 
  
  
.   
, " "  
  –   
 
 
 
 
 , 
  
   ,
" " "
 , 
    

    

  – 
   
   
. 
  
 
 
, 

  , 
  
  
  
   
.   

 
" 


  ,"  
,   ,  

, 
 , 
  
  –   

 ,  
    
. 

  
 


  
 
. 
  

  
  
 
,    
    

   – 
    ) 
 ,(    
 – " 
 " 
  

   
. 
 
  
  
  
 ,
 
  –  

   

 " ,(!)'    

 

 
  – 
 
,  

" " " 
 ,   

," 
 "   
. 

 ." 
 
• • • 
  
  

, 

,  
   

 
" ,  
 – "  
  , 
.     
"  


,  ,   
      

 .  
   
   
    
 
 
 – 
.  

–  
  

.    
 –   
  
 

    
     
 ' 
  
 
  - . 
 
 
, 
  - 
.   
   - –  
   
,
,    . 
   

.  
  - ,
 " 

 ,    
  
,  
   –  
 
 (   ) 

  ,  

"   " – 

" " " , 
  – 

 ,  

"  
 ,   
 ," 
 " 
." 

 
 
 
" " - )  
  – 
 " :(318  

, 
 (" ")  
     
 ,    
" " ,"   " 
  , 
 
" 
-  
-   
 ,(!)  

,"
" , 
, 
    
.['    

" : 
 ,
,    

 ,   
 –  ,  
 
 : 
.  

   
,    

 

 " " 
. 
25 

     
- 
  
 
 

,   
 
 
 

 
   

 
 
054-676-1020 077-700-2770 : 
 
718-756-3010 (" )    
-  ,  

“ ‘  " •

18

Æ°²Ä± dzŸ±® Dz®¶Æ´±

°¿² º¹²¿¹ ´¶Æ»± ·¹» ²½¶®Å² ²½Å²» ²½½²°­ ¶´¶
·¹»® º¶¶´ À¶¾²±¹

.2

¸½¯Ä - µ·¹¯ ÅÃŶ¯¬" :´¬Ã¯ ù°« ²"¹ÄÅ º¼´» '¬ Ų´Ä¬
´´²¬ «´¯ ¸½¯ Å·°½¿Ä ¸­ Ä­®°¹ ¯±¬Ä . . "µ·¹¯ ´²´" ¸´±´Ã¶¹
¸´´²¯ º´»½¬ ¯¿¼°¯ ¸´·½°¿ 𮯠´Ä»« ¸­ . . µ·¹ ·Ä ¸´´² ,µ·¹¯
.""µ·¹¯ ´²´" ¯±Ã¶¯¯ º´»½¬ ·´½· 𹫶 ,𮯠«´Ä» ·Á«
¸½¯ Å·°½¿ ´®´ ·½ (¸­) ¸´´²¯ º´»½¬ Ŵô½ ¯¿¼°¯ Å°´¯· ¯¶´ÃÁ"
º¹±¯ ½´­¯ ì¶Ä - °± ¯±Ã¶¯ ·Ä ¯»¶°ÅÄ ,"µ·¹¯ ´²´" ¸´±´Ã¶¹Ä
°Á´Â¯® ®½° °»Ã°® «´Ä» Ã"°¹®« ²"°¹ Â"¶ - ÿ½ ´»¶°Ä °»»Ã° °Á´Â¯®
"!«²´Ä¹ «¶·¹ ®°® °»»Ã°

Dz°°²¿»² Dz¶®²¶´ Dz®²ÆÇ :®"½ÆÇ ÀŲ´

Å°ÃĽ «"³´·Ä ´¬Ã¯ ¬´Ä¯ ,¬"»ÄÅ ¾Ã°² µ·¯¹¬
¸´·´½¿° ¸´²°·Ä Ž®°¯· ¯»½¹¬ Å°´¬°´² Å°¬°ÄÅ
··°¶ ,²´Ä¹¯ Å«´¬¬ ¯»°¹«¯ ÅÁ¿¯· Å°·´½¿ ·½
.²´Ä¹¯ µ·¹ ´¬Ã¯ ·Ä °Å°¯± ¸°¼Ã¿

®"¬² ´Ä» °¶Ã½ ¬"»ÄÅ ¯°ÁÅ ÅÄÿ Å¬Ä ´«Á°¹¬
·½ "Å°·°²¹¬° ¸´¿°Å¬" ¯Ã´Ä ·Ä ®²°´¹ ¬Ã½
«¯´°" :¬´Ä¯ ´¬Ã· µ¶ ·½ °½´®°¯Ä¶ .¯·°«­¯ «°¬
.² Åì­ ¯Ã¼¹ ,¸´Ã·°®¯ Å°·²¬ ,Åò¹· ."º°´Á¯ ·½ ô¶±« ¯¬Ã ¯²·Á¯¬
"®½° ¸·°½· ²´Ä¹¯ µ·¹ °»¬Ã° °»Ã°¹ °»»°®« ´²´" ¬°Å´¶¯ ¸½ ¾°Å ´¬Ã· º¯¶
¯²¹Ä¬ ·°¹Å« ¸´Ä»¯ °®Âà ¯± ¾°Å ¸½ .«"³´·Ä ´¬Ã¯ 𬽠¯± :¯Ã¹«°
®´¹ ²´Ä¹¯ µ·¹ «"³´·Ä ´¬Ã¯ Å°·­Å¯· º°²³¬¬ ,¸´Ã®­¯ ·¶ ÅÁð¿Ä
.¯¹´·Ä ¯·°«­· Ĺ¹
«¹Å¼¹ ¯± Å«" :¸´Ä°®Â¯ °´»¿ ·½ µ°¼» µ°´²Ä¶ ´¬Ã¯ ¬´Ä¯ ¯´Ã¬® ·½
"¯½°ÃÅ ´·Á·Á"¯ 𬽠¯± [:ù«° ¾¼°» ÷°® ¯· Ä´­¯ ´¬Ã¯] .´·Á« °Ã´«ÄÅ
."¯¬°³ ¯½Ä¬ ¯´¯´Ä .¸´·´¯Å¬ «Ã» ¯±Ä ´¿¶

º¶½²¶¹» ¶½¶¿¹ °²°¶¿ :®Å ±Æ¿»

µ·¹ ´¬Ã¯ ®®°½ ­"»ÄÅ ¯Ã°Å-Ų¹Ä¹ ·²¯
Ä®°Â¯ űö¯ Å« ¯»Ä¹ ÃÅ°´ µÄ¹¬ ²´Ä¹¯
;"®½° ¸·°½· ²´Ä¹¯ µ·¹ °»´¬Ã° °»Ã°¹ °»»°®« ´²´"
ðĴ«¬ - '´²´'¯ ®°®´½ î°Ä Å°¬Ã ¸´¹½¿ ÃÄ«¶
´»°´·¹· ¸´Ã®Ä¹¯ ,¸´·°®­ ¯´±´°°·³ ´Á°Ã½· - ´¬Ã¯
.°·°¶ ¸·°½¬ ¬«-´Å¬

.1

Ç­ ¹®Ä¹
±³Å¸± ¶°¶ ¹¿ Dz¸¹»±
,±"·ÄÅ ¯"î '¬ ¸°´ Ų´Ä¬
Å°¶·¹¯ Å·¬Â ´¶ ,´¬Ã¯ ½¬°Â
¯±Ã¶¯ Å°½Á¹«¬ ô½¬ ŴĽ»
.𬴮¬
¸°­ÃŬ) Ä°®Â¯ °»°Ä· ¯±°
´Ã¯ «°¯ ÿ°Ä Ž´ÂÅ" :(Â'"¯··
º´»½ «°¯ Å°´¶·¹° ,¯Ä½¹¯ º´»½
¯ÃŶ¯¯· ½­°»¬Ä º°´¶ ,𬴮¯
«·« ,¯¬Ä²¹¯ ´Ã¯ ½­°» «·
±³Æ ,·°³´¬¯ º´»½ «°¯ ô½¯
,­Ä²° Ų®¶°± ¼¶½¿® ­µ®Ç»
,®"²¶¸² ·¹»± ¶´¶ º¶Å»²­Æ
."¯¬Ä²¹¯ º´»½ «°¯ Å°»°Ã¶±°

.3

Ç­ Dz¹¯¹
´¶Æ»± ·¹»± Dz­¶Ã»
ÅÄÿ Ä®°Â Å¬Ä Å²´Ä¬
´¶ ´¬Ã¯ ô¬¼¹ ,¬"»ÄÅ Å°®·°Å
ô°«) °Å°«´Á¹ Å°·­Å¯ ´Ã²«·"
,(²´Ä¹ ·Ä °Ã°«¹ µ°Ã½ º´«¬Ä
·½ ·¶ ´»´½· Å°·­Å¯¯ ¯·´²Å¹
."(²´Ä¹ ·Ä ð«) °´Å°·°½¿ ´®´
¯Ã³¿¯¯" :¯²´Ä¬ ´¬Ã¯ µ´Ä¹¹°
¯±Ã¶¯¬ Ź´´Å¼¹ ì½Ä ½°¬Ä®
"¸·°½· ®°® µ·¹¯ ´»°®« ´²´"
«°¯ °± ¯±Ã¶¯ ·Ä ¯»¶°ÅÄ . .
.²´Ä¹¯ µ·¹® °Å°«´Á¹ Å°·­Å¯
º´½· °Å°·­Å¯ ¯«¬ ±"²«·° ±"´½°
."'°¶ °´Å°·°½¿ ´"½ ·¶

²»Æ º²¹¶¿® ÂÁ´± Æ"½­» °´­ Dz¸³¹ 

 .  "
?"  "  

 ,  
  "  
 
 
. 

 
( 
,21 )
' "') " 
 
  
 , 
 " : (

 ,   
" 

 


  
" , 
 
 ."
,  
,"   
 ," 
"  
. 
  

 
 ,  

   

 
," 

 
-
:  

  ," 
"
.    

 (!)  
, 

 
  
“ ‘  " •

20 

‰ 
‰ ‰ „ "
.. ˜ 

‡ 
‰ ‡‚‰ 

ú‰ 

‰‰

,‡"'‰ ˆ - 
" ‰ 
‰ ‡ 
„ " 
- "‰ ‰  ‰" - ‰ 

‰ 
‡ ˜ 
‰ 
˜ ‰ ‡ , 

 ‡
‰ˆ ‰ • " 
 ‰‡‚ 


˜‰ ‰ ‰ 
‡ 
‰ , 
‰‡‚ 

 
  ‰ 
„ ‰ ‰ " 
 
" 
‡  , 
"‰‡‚‰ ‰ " – 
‰ 
‡˜ ‡ ‡ˆ 

 ‰‡‚ 


˜‰ ‰ ‰ 
‡ ˜ 
 
‰ ‰  
 ‰‡‚ •  

 
˜
 :

‡ 
 

 :  

 " "
" ..." 

 " 

" 

. 


   

, 
    

 ,    
."   
 

21

• 899 ‘  

   ..." :

 
  
 

 
 '  
    
  
 
 
      
" " " ."  

" " 
" : 

, 
 
 
 
   
, "  
 ,  
, " 

 
  , 
 
..."!  
   

,
 
. 
  

(" ) 

" 

  

 
  
. 

:"
„ ˜ "‰  
! 
‰ „‚ 
   
 , 
?   

 
 

 ,"  " 
 
- 
- , -  

." 
"   
  
, 
  
  

   
,    
. 
  


 
 
 
 

    
  
 ")  
    

,  " 
" – " 
  
 ,( "  
,"  " 
  

     
    , 

. 
 

 
 

, 
 
  

    

 ,   

 

 ,  
.    
   
 
 
  ,"  " 
    
  , 
    

  

 " : 
,  
 !"  ,
.    
 
 
 
 , "  
  - 

 
.'  
 , 
 " : 
  
, 

 

   
." 

" : 
 
." 

 

  
 ,  

 , 
  
 ,  
 

 
 

    
" 
 
 
, 

   
 
– " 
   . .
... 

ˆ ‰„

   
  

 
  . 
?  
 
 
 
   , 


 
 
 " 
"
,  .  
 
" 
,  
 

, 
 , 
- 
"    
" –    ,"  

 – "  
 
 
  , 
  


.  
   

 
 , 
, 

  
 
 , 
, 
 

  , 


 , 
 

 
. 

 

,  

,   
 
 
  

.   

, 
 
, 
  . 
     

    

  , 
.  
 

  
   

 ' ,  . 


, 
 
  
  
 

.   

 
 

 
 
   

  , 
 
 
 

  
  

–    

 

   
  
  

   ," 
, 
  
. 
   
  

   

 
 
 ,"
.

  

‡ „ ‰ ‰ 

! „˜‰ ‰ 
‰ ‡‚‰ 
   
  
 – 
?    

  :  
 
 
, 
   

!  

 
"  
  
 
 ,"  
 

 ,  
  
 

- 
, 
  
    
, 
 –  – " 
 " )  
' '    
  ,"(" 
  
 "
(" 
 ")  
 "
 
" 
..."    
  

  

 , 
 
,  
 
 
 
 

 

"  
, 
 


 
. .   

, 
 ." 
     
  , 
 
.  
 
566 
 
,  

 
 
 
,   
 
 
 

   
“ ‘  " •

22 

 
   " 
"
      

 
,   

  
" :  
" :  
..." 
 
, 
 
..."   

  
 
   ,  

, 
  

, 
     

  
, 
 
  
,
   
 
" : 

 
 
,"? 
 

."
 " : 
 : 
 
 ,  
 
. 
    

 ,    
 
 
 
 " : 
 
 
 . 
 

.  


 
 
  
 

  
."? 
 ! 
 , " :  

 , 
  
  
,  23

• 899 ‘  

,
‰ '‰˜ ' ‰ 

" 
 „ ‰  
  
 
 
: 
"    
    

" 
  ,
 
   ' " 
"   .  
:  ,
  
   ..." 
  – "
,(
" ) 
   
 " 
 
 " 

 . .   
 
 ,  
,( , )  . . 
' 
, 
  
( , " 
) 
 
   
 

=] 
    

 
  
 

  =] '  [ 
" [   

 ,"  "=] "  

  
.[   

 
.( " 
- ) 

 
   

  . 
 

, 
  
 
,"? 
 " . 
 ! 
" ,  
 , 
.  
 
!"  
,  
   

.   
 ,  
 
"   

 , 
- " 
  
  
, 
 
 

 , 
" :  

, 
  "  
  
 
 
 
, 

." 
: 
, 
   

 !  "
..." 
 

, 

  

, 
 
  

  " :  
..."   , 
  
 
.    
 


, 

 , ,
 
  


.( ) 
 
,   
," " 
..."  
   . 

  
–  

"  " 
   

  
  

  " 
 
30  
, 

," "   
 
  
  
 , 
 
  
"   
  
  ,  '
.  

  

 
 
 

" 
   

 
 "
."  " 

  

 ?  " 
 ..."'  '
,   " : 
 , 
  
 , 

 
..." 
   

  
„˜‰ ‰ 
‰ ‡‚‰ 
  
 , " 
? 
,   
 
"  
.  
, 
' '  
, 


 
 

 
   , 
  .    
 
 
 

.   
   
  , 
 
 ) 
 
 
,  ,( 

  . (!)1800- 
  ,  

.     
    

 
: 
 
 
" , "
 

 ,  
770 = "   
" 
. 

-   
" 
 
?  
   
,   . 

 ,
  
  

. 
  
    

   – 
  

  .
 
  
 

 
 

.  

  
? 
 . ,  
 

  
 
) 
 
, 

:( 
   

 ‚
„ ‰ ‰˜ ‚‰    
... 
 

 
? 
  
 , 
 

,     

  
  
 ,  .   
, 
  
  

 
   . 

 , 
  
 

    
 
 
 , 
.   
 
 , 
 
   
 
  
, 

    

 )  

,( 

 " 

 

  
 . 

 

, 

 
.   

" , 
  

" 
  ," 

"  
 
:" 
 , 
  
," 
 ,"  ' " 
, 
  , 
 
 ,   

  . 

   

' "  

 

  ,"  
,   " : 

 
 ..." 

. 
   
    
 
  ,  

 
 , 

.    
 
" 
 
   ," 

–    
  

    

. 
   

 
  

 .  ,  
 ,   

,
  
  "
: 
, 
  

." 
"   

  " :  
!"   

‰ ‡‚‰ ‰ 
‚‰ ‚ 
  
? 
  
 
,  

   

    

," 

" 
 

  
,  
  

 
! 

'  
 
  
,'  
  
 
 
  
 
   ,  

 
 , 
. 
   , 

." "  
 
  ,  ,
," "   . 

..." " 
,    

 
  

    
    , 
. "
    

    

  , 

   

" 
 ,  
– " " "
, 
   
 

 ,   
.  
 

   
   
, 

  " 
" 


 
,  

"  

..." 
   
, 

  
 

 
   
  
" , 

." 
 

“ ‘  " •

24

" 
" 
  
.  
  40,000- 

 . 
 
– " 
" 
  

, 
  

,
 
 ,  

 ,  

  . 
 
 – " 
" 

,  
 

,  " " 
 
 
  

  
 ,  

  
 
 

...  
? 
     

  
40,000-  

  ,
,  
  

    
" 

  , 

"   ,"  

  
 ," 
 ,  
 


 " : 
,    "  
   
!  

25

• 899 ‘  

.   , 

  '
 

    

  , 


, 
   
    
 , 
  
.   
.    
. 
 
    
,    

 
"   

."    

  
, 
  , 
  

. 
     
?  
 
 " 
" 
" " 
" 
"  " – " " 
 "  ,
." " 
 
"  
  
  ," 

. 
 ' 
 '

 

   
  
:  

,   
,   , :  
 
   
 ,   
. 
    
   , 

,  
   
 
 
   
  : 
.  
  
 
 : 
. 
 
 - 
?  
 
 
 
'
.  
  
'
 '

, 
,  
  
   
 
 , 
 
.  

 
  .   
  
, 

, 
 
   

  , 
 
    

  ,   
 . .   
,   
 
    
   , 

  
   ,  

 (  )  
.  
 
  
  ' 
 

 . 
 
  ' '  
 
 ,  
  .   
 
, 
 
 
 
 
  , 
. 
    

  , 
 
  
, 
 
  ,
. 
 
 '
  
  
,  
  
  
 ,   
   
?  

 /  '

„ 

‡ 
„ 
ˆ˜  
˜ 
‚ 
‚ ," "

"„‡ 
- 
" „‰  

  
: 

,  
,   

, " " 
 

  
 

" : 

  

, 
  
)  
,  ,(" 
 ' 
"
; 
  
 
  

   , 
."  
   
  

 ,   
  
 , 

   "  
 ' 
 
 
  

." 
, 
 

,   
" 
 " 
  

   
 
– 
 
," "
" 
  
 , 
" 

. 
 " 
 " 
 
  
.  
 
  
 

 , 
 
  
.
 
 

    
 

 
   

  
 
. – 

:
 

" 
 " 
   
 
  
 
  ," 

,- . 
 ,  

  , " 

"  

  , 

 
.  

 

,'
' 
 
," 
 
  

 , 
  
 
" 
  

  ,
 

, "  
,  
. ,   

   

 , 
  
 
 
. 
" 

 
    

 
, 

. 
 
,'
' 
  
"   " 
"  
   ." 

 

 . 

. 
 " " 
 
 ,  
 
  " 
" 
“ ‘  " •

26 

 
  " 

 , 
 ,  
   ,  
.' 

, 
  

" "
"  

  , 
 ' 

  " "  

' '  
 
 
. 

,  
  

" : 
,  

  
  

   
 
 
 
"  
   ,  

 , 
" 
   
."  

 
  

," 

"  , 
 , 
 
  - 
 " 
"

" ,   

 
 ." " 
 
 
 
 
  .  
   

.  
  

   ,  

" 
,   
   "

  ? 

...  – 

... ' 

  " 
 

"  ,  , 
. 
  " "
 

 
 
  
"
:'   

   
 
  ,  
"  .  
 
   – "?  

 
"  

   
. 
"   ,

.  

27

• 899 ‘    

 
" 
  
.  
, 

  
   
 
,  " 

 
" : 
 
  
=) "  
 

.(  

 " 

"  
,    

 ,"
" ,  

 
  
"  
 
 
 
,  
 ,   =) " 

.( 

" 
"   

," 
 
'  

," 
  

"  " "
" 

 
  " 
."  

 

 
  
" 
–   
: 
   " 
 ' 
'  "
"
." 
 
 
– ' 
'

 
   
'  " : 

 ,  ," 

."  


 
  
 
   

 ,
  
" 

    
.   

 /  '

. 
  
 
 
 
.  
 
  

,     

,   
 
 " 

"  
  " 
 
.  

  ,   
.  
 
 

"  ,    

  " 

. 
 
  

, " 

"   
 
    

  " 

, 
  

.   

, " 
 
 
    
 
   
," 

" 

"  ,  

.  
" 

"   

 
"   " .
, 
 
 " 

" 
 " :

."   

(ODG+DOHY\

D E S I G N 

 ," 
 
: 

  
 
 " : 
  
" : 
 "? 
 
."  

 
  

 " 
   

,
  
 
.  

"  ,  
 ,  
"  

  ,
  

'
 " 
 
. 

. 
 ,  
  

, 
-  " 

   
 
 
 
  
... 
 

 
," 
    

- 
" 

"  

  .  

   
 ,  
 
 ,   
    . 

 :" " 
(   
) 
     
. 
" 
, 
 " " 
.   

  
    
" 
 
 ' 

   
" 
   

, 
 " 
 . 
. 
   
 
 
    
 
, 
,  

   
, 
." 
  
 

  
" 
 
  
 ,"
"   

.     

  
 ,  

 
 ,
 
 
. 
 
" 
  ,
."

¼¸Á·ÁÅ°½ 
È¿¯´ÁÉ´¶´Æ»»

²¶´¸½Ǹ¶
½°
»È
Ï 

ϼ
´Æ½°  

¶°·½°³±¸±¶ÉDzÀ½Ȳ¶ 
²´Á´É´¸±ÇÃÇÆ°´Á³µ¶´Á»È³¿º³»¼¸»Æ¼¸¿´ºÉ½¾´´±½ 
ÇÉ´¸¶½È¾¶»´È³ɯ¼º»´ÈÁ¸È

´ ¸ È º Á ´ ± ¸ ¸ ¶ É ´ ¿ ½ µ ³ » 

»Á
È¿¯½´Á³¸¿Æ°
°

¼¸¯´ÃÆ´¼¸±²ɴôÁÇÈ°¸ÇÅ´½»Èɸ°³¶ÉòÁǸȸÆ´´¸È 
¶»·²ÁÂÆ´É°ÁÅ°½³¾´¿ÆÉ»´ú°¸¯»½³ǽ±²Á 

Ä®°²¯½Á¬¹

Ǹ¯½ÆÀ¸²

³´Å½Ç°¼´»¸Å 

ÆÇ
ÆÇ 

Ç´Á½ǯ´Ã½¼´°»¯aÉ´¿´½Éa´¯²¸´
Ç´Á½
ÇÇ´
´Á
Á½
½ ǯ
¯´Ã½
¯´
´Ã
ý
½ ¼´´°
´°»
°»»¯
¯ a É´´¿
´¿´½
¿´´½
½É a ´´¯
¯²
²¸¸´

³¸·¸»ÆɻɴÇÈï 
¶½È¼º»³ÈÁÉÈ

É´¿´É¶»ɸ»·¸±¸²³Æó 

ÆÇ

a DVDa´¯²¸´a¾·¸»ÆÉa¼»Åa

¼¸È¿»ɽ»Å»É´ÇÈï 

a¼¸·Çû WWW.DISKMEIR.CO.IL

?ęĕēđĘĥĐ ĝđĜĕėĘ

ČĘĘ ĔĜĤ
ČĘĘ ĐĘčĔĜĕČ
ęđĘĥĦ Ħ ĎĐ
ĠĝđĦ

¼µ¸½ Creative

ęĕĝ ĘčģĘ ĘėđĦ ĘđĒ ęĕĝč
:ĞĢčĘ ĖĘ ĤĥĠČĚĐ
ĐĘčĎĐ ČĘĘ Ħđēĕĥ
č"ĐĤČč ęĕďĕĕĜđ ęĕēĕĕĜ ęĕĜđĠĘĔĘ
ū
ġĤČč ęĕďĕĕĜĘ Đēĕĥ Ħđģď 120 ĦĘĕčē
ū
ĕĘČĤĥĕ ěđĠĘĔ ĤĠĝĚ
ęĜĕē ĦđĝĜėĜ ĦđēĕĥĘ ĕČģĕĤĚČ ĤĠĝĚđ
ū
ČĘĘ ĘČĤĥĕĘđ č"ĐĤČč SMS ĦđĞďđĐ
ĐĘčĎĐ

$60
ģĤ ČđĐ ĤĕēĚĐđ

ęĘĥĘ ĦđēĠ ĤčďĘ ĕĥĠđē

www.simzol.co.il

03-5320202 

  

‰„‰ ‡‰ 
 ' ‰„ ‰ ‰„ 
‰ ‡  ‰
‰ :‰ 
‡‰ „‰ 
– '
‰ 

. – 
‰ ‰„
˜ ‰
„ '‰ ,‰ ˜ ‰ ‰ 

ˆ


 ‡ ˜

‡ 

• 
 
– 
‰„
˜ ‰
„ ‰‡ ‡ – ˜‰ 

‰ 
,‰ " 
‰ ‰

‚„‰ 

‰„ 
„ 
‰ – " 

,ˆ ‡ 
‚ ‰ 
 

‡ 
"
 ‡ 

  
 
. 
  
 
 
,   
  
 , 
   
 –  
   ...  

 –   

  ,  

. 
   
, 
 
 ' ' 
    
, 
   
.
: 
 
   
,   
 
  ,  
  .  
. 

, 
   


  
 
.  
 
, 
  


 
  


:  
  ,"  

 .' ' 

 
   
  
 
,    
, 
  
 
   

  
 
 
. 
 , 
 
,   

 
.   
 
,   
 
, 
   
 

‡ˆ ‰
  
 
  ,  
–   
  

'    
. 
  ' 
,
    
    

 .  
   ,  
  . '  
   ,  
     

   
.  
,   
 ,  .   
.   
 
, 
 
 

 
“ ‘  " •

30 

  , 
 – ' 
' 
  
 
– 
 
 

  ' '  
. 

   
     – 

  . 

' ' – "  
770-   ,  
'  

– "  
,   
 – ,'" 
  ( 
)  
 
 . 
 
 
 
.  

 ,   
   
  .  

     
.  

    
 
 – "  " 
  , "  
 
 ' ' 
 
  
 
.  
 
, 
  
 
    
 –   
 .' ' 


  
 
. 
  
  
– "     
    
 

( ) ' ' 
.  

 .   
 ,  '  

   
  , 
– 
    
. 
  
.    

 
    

:    

  

  
39  

31

• 899 ‘  

: 
 

  
  

  , 
 
 

 
 
,  

  ("  )
. 

 ,   
...?  
 : 

, 
: 
 

 
.( –  ) ! 
, 
 
 

   : 
...?  

   
." " 
 –  
 
, , 
  
 . 
. "    

  
 
 
  
  
,
  

 
  

.     
" 
 "   
 .    

     

   
 
  – 
 
. 

 

' '  
   
  

   
  
 . 
    
 – 
  ,  

 :   
  
. 
–     
.   
 
  
'  : 
  
   – ' 
    
  ,' 
  
 
  . 
 – ' ' 
. – 
 

 , 
  

   
 

 –    

  
 
.   ,  

  
  
   
 
 – 
 
   . 
   : 
 
 ?  
'   
 
? 
 
   
 
 
 .   


  
   , 
     
 , 
  – .'
:     

    
–   
  

   !? 
?    


,   
 
   
  
 
  

 .'  '  

, 
  , ' 
.   
 :  
 ?     
   
 

 "  ?  

? – " 
 ,   , 

    

 

ú‰
‡ˆ 

„‡‰ 
˜ „ ‰‰ ‡  
'
„ '' „ ‰‰ ‡‰ , „
‚ ˜ ‰ ‡ „   
 „ .‚ ‰ 
‚ ‰ ‡ ,„˜ ‰ „ ,„ ‡‰ .‡ˆ‰ 
‚ .‰ „ ‡ ‰‰ ‰
‚‰ ‰ ,    
 ,„‰ ‰‡‡ „ „" 
‡ •    ‰ ‡ 
„ „ ‡  „‚‰ ‰ 
(‰‚ ) 
‡ „ 
‰  ‚  ,(‡ )
‰‡ ‰ˆˆ‰ • „ 
‰ ‡
: 
‡ 
“ ‘  " •

32

33

• 899 ‘   

 

    .' 
' 
    
, 
 
.
  
 

  
 
. 
, 
  
 
"
,    
 
 , 
  
. 

 
  
  

,  
 ; 
  

   

 
 ,  
 
  
.  
   ,  
"? 

   


     
 
" . 
 

 
,'  '  
,   

.    
,    
  
  
  .    

  ,  

."   
, 
 

. 
   
  
   
 
   
     

.  –   

    

" .    

   

  
,   
  , 
 
."   ,   

 ,  

  
.' 
' 
-   

 " .    
    
    ,  

  , 
."   

    
'  

'   

 
 

. 
' '   
,
'
 ,  

 ,  

, 
  
 
,    
. 
 

'
 
 
    
 
 . 
 

   " . 

 
,    
,    

.  
   
 
  
. 
 ,"  

 
   
   ,  
  , 
  
 ,  
  – 
  

  
 
.  
 
   

   
 
    
  
' 

 
.  

,   
,  
 
, 
 , 
  
 ,  
.  
 

  

  
 
 , 
  
    

    


 .    
- 
 
  
. 

,   
'

ƒ 

 . ,   " 

 
 ,   ' ' 
. 

 

 
,' 

 ' ." 

  ,  
  

 
"
. 
" 

 
  
  
  
 
' 


  


'  
 .  

    ' 
 
 ,
' 


 
 

. 
 " . 
 
    
 ,  

." 
 


 '   
    
 

,
  
" . 

.     
    

  .  
  
 , 
."  

  

 
 , 

  , 
 

  – 
 
.  
 ,
-    " 
   . 
.  
  
     
,   , 
 .  

 ,    
   
."      

    

 
, 
  

  . 

  ,  
- 
 
 
.' '   
 
  
  
 
 . 

  

   
   

 
 
, 
.  

“ ‘  " •

34 

  " .  

 .  
 
 . 
 

, 
 
 


.  
   
   
.    
 
  

–  
 ,  
. 
 

,   " 

 .  

, 
  ' 
'
 
' ."   

  ,' 

35

• 899 ‘  

 . 
  

    , 
.   

 

 

 " 
 ,   
, , . 
 ;   .  
 
 
' '  
  .  
."  
  

." 

   
 

 
 
 . 
 " . 
 
;    
 , 
, 

;    , 

 
   


  , 

.  

   "
,
' , 
 .  
!' 
?  

 
  

 
.  

   
, 
 .    
  , 
 
 

  

, 


. 
 
  

 
  "
.  
  
    
 ,    
 
 .   
 ,   
."  

   
  , 
 


   

.' 
' 
   "
.  
 
  
  
.    
–   
   

   , 
 

    
.  
  
   

. 
    " 
   ,   

,
  
."    
  
 

.   
 ,
. 

   " 
 

    

  ,  
 .   
   
 
,     
. 
  
,  
   

 

 ,   
 ,   

 ." 

 
   

   
   . 
 ,
  

  , 

;  


 

  
 

.  , 

   " 
 .  
 
,   
 

 

   

  .  
 .   

 
 
 : 

 
 , 
 . 
   

 : 
  
   ,  
.'    
,'  
 
. 
 
, ,
  " 

,    
 ,   

.  
 
 
 

 
 
, 

  , 
. 
   
 


    

 
  
  ,   

,   
, 
  .  
, 
 
  
 
  
."    

  
'
,  
  
 
  

" .  
  

     
,    
 .    

  -  
-    
 
 .    
 
  ,

." 

  
 
.   
 
   
 
 

  ,  
" . 
  
 
.   
 
 
   
  
 .

   

."  
  

  

    

  ,  
"  
 
 

  " . 

   
 
 , 
    
 .  

 "    
    
 .   

  
  
 ,  
.   
  

? , 
 
  
" 
  

. 
, 

  
     
 .  
 

 

 
  

 
 
 ,  

 
   . 

 

 
,  

  , 


   

."   

 •
?  

 ,   " 
,   , 
  ,  
   
  
   .  
 
 
." 
   
  

 •
?  
 
 
" 


  " .  
  ,  
 "    
.  
    "
 
 
.  

   . 
.   

 ,  
     

.    
,  
  

  .   
 ,   

  , 
 
  
 , 
 
 
  
  

 
 
 . 
.  
,  " 
, 
 .  

.  
,  
 
  -   
 
,"  

 
  

.   
 
 " 

  
 , 
 
.   
.
   
 

  
 

' 
'  

 

 
 , . 

,  

  , 
 
 

. 

 
 
 
" 

  ' 
'  

 
 
  
 
 
 
. 
 . 
 
  
,  
 

   
. 

 
 

" 
   
  
'     

    
.' 
 .   
   

   , 
  
.   

 .   , 
''    
“ ‘  " •

36

ƒ 

 
 ' 

   

 
.   
  

, 
 
 
  

 

" .
. 
  
 

, 
 
 

 

" 
 
  
  

   
,    , 
 
  

." 
 
   •
?    


  "
 
  
  

 
    

,  
.   
  ,  
 
 . 
 , 


    


    
  , 
. 

 , 
 " 
.  
   

 
,   
  
  
    

37

• 899 ‘  

  • 
.  

?    

   " 
   , 
  
.   
 
  
 
 
     

   . 
, 
 
 
 ,   

.  
 

  
" 

 . 
 ,'  ' 
 ,
   

 .
  ,
. 
 
 , 
 
, 
 
 
;  
   
   
 , 

 

 .     

;    

  , 
  
     

 
 . 
 , 
 , 
, 

  , 
."      

  • 
:    
? '   
?  "  
 
  "
 ,   

 
 . 
  
 
 , 


   .  
    
 ,  
   
   

   
 
  ,  

. 
 "   " 

–  
  
  . 

 .   
 ,    

 ,   
 
 
  , 
   . 
.   
, 

   

  .  
 

  . 
 
    

    ,
."     
 
• 
  ,
.   
?  
  
  "
. 
   
, 
 
 

 
 
 
  , 
.  ' '  

  , 
.    

 ,   

 ,  
 
 , 
 

."    

 

 
   . 
,    . 

."
  
 
 
 • 
   

 , 
?  
, 

 " 
 ,    

   . 
  
,   
    

 ,   
 
, ? 
,    
 
. 

 
 , 
 
." 

?    • 
 
  " 

 
 .  

  
,  

    
  
 .  
  
 – 
  
  

     

  , 
.  
   
,   
 
 

 ,  
. 
    

   
" 

   
 

   

  
 . 
    

  ,
 
  .  
 
 
 

  ,  

  
  
    
   
 
" 
 

   
 
 
 
."  
:   
    
,     
.  
  

ƒ

– 
 
 
"

 

"
. 

  
  .   

   , 
   

.   
  , 

 , 

  , 

,  
  , 

 
  
 . 
,  
   ,   

  
 , 
  
 , 
 
 ;  , 
  
 ,  
,  
 
  
  
.  

   " 
  
, 

     
  
 . 
    
 ,   
    ; 
    
    
 
    . 
 
     

 ;  
 
   
 , ,   

     
 
. 
  
    

.  
  
 "
 , 
  

   

." 

   •
? 
 
   
" 
  . 

."   , 
   • 
    
  
 

? 
  
" 
   
 

“ ‘  " •

38

31   /  
 

  , , – 
    
. 
' ' , 
,   

– 
  
  


 : 

 

   , 
.
  
 –
  
  

 – '  '  

 
    

(...   
) ' ' 
  , 
  
  '  

.   ,'  

  

 
  : 

'
   ," 

   – "   

  
 , 

. 
  
, 

    
  

,
   , 
: 
' '
  

 :' ,  
" 
 
# , 
 –
" 
..." 
 
# ,'   – 
  :' ,  =]
–  ,  

" 
.[..." "  ,'  

  

 

 '    
.   
' 
 "
 , 
' –  '  '
.' 
,    

  –   
  !   
. 
 
     

 ?   
 ' ' "  
?  


  
 
 
 
  

.  
   

   
 

    – 
,    
  
  
 
 – 
 
 
 
   !'  ' 
 ,     
,   
 '  – 
 

 ,'  ' 
,    
.  

  
 
, 

,   
.   
   

  , 
  
, '   : 
     
 
 .  
, 
  :  
 .   
,  
 
 

 
   
.  

, 

 ,   
'   
  
  '   ,' 

.' 
 , 
 
 
    
:  

   
 
,
    
.   : 
   , 

   
 –
?  
  ,  

  
  
!
   , 
, 
  
.   
 
   
 
 
 ' ' ' ,

,    
770  

39

• 899 ‘  

, "    
," 
  
 
" 

 – 

 
   
  –  

 , , 

  

  

 " "  " "
. 
 , 
 
   
 
' 
'  ,  
!  

,  
  

 
   
 

 
,  
 
  

   –  
! 770   ,  

   , 

  
  ,  

    , 
  ...  

.  

 
 , 


–  
    
, 
 
  
 
! 
  ! 

! ,  
     
   – 
 

 .   
 – 
  
.' 
'   , 
  
   

– '   
' 
 :   

–  
' , 
   
 . 
–  
  
 
... 
–  
  
–    
 
 . 
  

  –  ' '
. 
 
  '   
    
' '   ,  

'  
  –
!' 

" 
‰ 
„
‰ ú 

 /  ' 

„  
" .‰‡ 
‰ 
‰ , „ ‰‚ „‡ 
" 
‰„ • ‡‡ , "  ‰ 
‡ ," „ „ ‰
‡  , 
„ "
‰ 
‰ ‡ ‰ , ‰‚‰ 
‡ ‚‰ 
˜ 
 
‰ ‰ 
˜ • ˜ ‚ ‰ „‰ ‰ 
ˆ‰

˜ ‚ –  „ "‰˜‰ „‰"   ‰˜‰‰ 
" (" 
‰)
"„‡ ˜" ‚"˜‰ „‰ , 
"
, ˜ 

"„‰
ˆ‡" 


 ' 
 ,- 
.'  
,   .2 
. 
  
" 

 
–   
 

 –  - 

.1" 
  
" 
 , 

.3
, 
   
  

  
 " , 
" 

. .  

" 
 
  –
." " 

" 
  ,    
    
: " 
 
 , 
 

  " 
 
.      

    
.  

" 
 ,   

    

 "
' ' 
 ' 

 
 .'  

 
 -  
    , 
 
 
 

.   
  , 
 
 " 
 
  ,  
– 
   
   
. ' 
 

 

 

   
 ,   

 
 
:   ' 
 ' 

,
  .1 

   " 

  

.  ''  

" "  
,"  " " : 
  
 
 
  

. 
 , 

(390 ' ") 
' " " 

   , 
   
" 
" 
'  '
."  

.  
 
 

 ," 
 
 
  

   

 ;   
"   
 
  
 "  

  " 

, 
.  
 , 
  

“ ‘  " •

40 


  .
" 

" 
 
,  

,    ," 

 
  
 
. 

 
 
, 
" 

 

 
  –  
 
," " 
 
 
.   
"  " 
'  
," 
 
:
 .4" 
   
 ,'  '   
" 
 
" ' - ' " 
    
."  

"     

, 
   

"   


..."   " 
" 
  
  , 
" 
  .5" 

41

• 899 ‘  

" " 
 
  ." 

 
 
-
. 
  

   

   
," 
 
  
.2  

 
 ,   

- 

(
) 
 
 , 
 .  

    
 
 , 
   . 
 

 ," 
  

"  
 

.  
" 

," 
 " 
 " ,3" 
  
 " "  

  
  
  
  
." 

  

 
 ,  

- 
 
 

 
–  
  
   

    

 
 , .- 
 ,  

.   
' 
  , 

  ,' 

 , " 
 

  
  
.' 
 ' 

  
' 

,  - 

  
  

, 
  
  – 
 
. 
" 
 
 
 ," 

 

 "   

  
 ,  

 /  '

  – " 

, 
.  '  

 ,   
" " 
 
 
 
  
 ,"" 

" 
  " 

..."  
 " 
" 
 , 

, .  " 

 
" 
 
  "  

 ," 
 " 

.11"  

 
– " 
   
 
  
 
 
"  
:12" 
" 
   
"
,    

"  
  
 
    
 ,   

 
 ." " 
 

"   

 ,   
.

" " 
"
–  
 " " 

   
."" 

" 
 
  

   – 
." 
   
" 
)  
  

 

 " 
 (" 
– 

 ,  

!"""  

 ," 
 
    – " 

 ,"""  

.''   
  
–  
 
  
," 
 ," 
  
  
  
  " 
  –
.13' 
'  

 
 
  
 

) "    

 "
:( " 

ƒ 

 
 , 
 
, 

  

" 
 , 
   . 
" 
 
  
"
– " 
)  
  
 
 
 
 (" 

 
  ," " 

 ''   
. 
 , 
   ,  

   " 

  
 ,  
   
–  

. 

  

  

  " 
 "
  
  
.  
   
' " 
  , 

. 

, 
 
 " 

 
,    

,   "
 " 

 " 
"
 

.10"
 

  " 

." 
 


,    
 

 ' ' 
 
    .
 

, 
 "  

 " 
  

 
. 

   
  
 " 

  

 , 
–  

 
 
  
.  

 
 
," 
 
 - 
 

" 
() "  
" 
 
  
   , . 
.  
 

   
" ." 
  

 
  
 

  
  
 
 – 
.    
 
  ,  
 " 

" "
 
 ' 
' 
" 

:6  
 
"
" "" 
 
  
 $   
  

=) %# 
# # 
 
 '  ( 


.""-" 
   

    

 "  " 
 
 

   
  
 
."    
, 
   " 
  , 
 
 
. 
 
 " 
 , 

.7"   

 
 ," 
 
  
 
  " 
 
,  
.    

" 
   
 ,   
 , 

.8   
. 
" 
  

"  
. . " 
 
" 

  
  

.9" 

" 
   

 
  , 
   
 

. 
  
  
'  –     
   ,
." 
  
 
 , 
“ ‘  " •

42

ƒ

–    
 

 

  
,"  ,"   

' 
 
'  

 
" 
 
 – 

,"    
" 
  
 
.20"  

 .   
   
' 
 ' 
– 
 " 

 . 
" 
  
 ,  

  
  
  ,''   

 
 

 : 
 
!    
 
 -   (1 
" "  "  
.548 ' 
 " 
" " 

" " -  (- ') 
 
 ,   "
. 

 
 
 
(2
.
. ' " " (3
.
'  (4
203 ' ") , " " (5
.( 

.52 ' " 
– " 
" (6
.(252 ' ") , " " (7
." 
 –  

– 
 (8
. "
.(392 ' ") ,
" " (9
.
' " " (10
. ' "  – " 
 (11
.209 ' " "  (12
.94 ' " " (13
.164 ' " "  (14 
" 
– " 
" (15
."    
.  ' " " (16
" . "  " (17
."
"  " 
 
 (18 

  – 45 ' " 

." 

." ' 
" ,
 " (19
." ' " (20

43

• 899 ‘  

 
 , 
– "     

 ' 
'  
 

 – 
:17"  
" 

" " "
.18 " "   " 
  , 

–  ,  

" " 
.  
"
" " 

" 
 ,  ,  

.    
  
  
  . .  
,   
. 
  
  – 


...'    , 
"   
 


" " " "
" 
   
" 
   
." 

:  

!' '   

 
  
 
  
 
,"    

" 
    
:  
 

"  
–  
"
. .     " 
"  
    

,"  
– 

"   ," 
 
' 
" ,"   

   
,"  
.19" 
 
)  "


 (  

  . .  
,"  
 
'  "   
,"   '   

  
   

  ,   

   

.14"   

 
–  
'  " 
 
" 
" 
   

  – "  

,    ,  

"    
.  ," 
 
 " 
 
,"  "  " 
  
" 
  

,  –   

   
 
. 
  

 
  
 " 
 ,   

"  – "  

   ,"  
  , 
" 
  
 .
  , 

.15"    

' 
' '" 
 '  
  

   

  

:"  

" 
 " 
 
. 
'  
' 
'  ' 
 '  

  
 
. 
  , 
"
   , 

 
 " :  
 
    

  
, 

 .    
   

."  
"    
" " 

" " . .  
  
  . . 
" 
 
  – "  

   
.16" 
 
 "

„  

ˆ „ ‡ 

‡ 
‡„  
ˆ 

‡ 

‡ . 

‰ 
  ‡ ˆ‰ „‰ ‚ 

‰‡ ‰ 
˜  
‡ ‚ 
 

‰ .‰  ‰ 

ˆ ‡‰ 
˜ 

„ 
‡ 
‚‰ ‡ – 
 ‚ 

 
‡ ‰ ‡ 
‰ ,„„
„ 
‰ 
„"
, 
‰ ‡‰ , 

ˆ ˜ ‡ 
• 
˜‰ 

„ ,ˆ ‰ 
„ 
‰ 

„ , 

ˆ 
‰ ‡ ‰ ˜ • „‚‰ ˆ ‰ ‰‰‰
•  
‰ ‰ „" 
‰ 
‚  ‡ 
‡ 
 ,   
.  
  
     

  ' ' 
 
 
 , 
 " 
 

.  
, 
 
 

"  
 
  
 
 

  , 
, 
. 
 
 " 
    
    

 
 
  

    
 .  
 " 
  ,  

, 
  
 
 
   
,  
" 
.  
 
  
 
  

, 
  

  

    

. 
  
 " 
   

 ) 
 
   (  

   
 

˜ 

   

     

 , 
." 
" 
 
  
 
.   
  

  

  ,   

.  
 

 
 ,  
.  

  
  
 ,

 
 
   
  

,
  ,  

“ ‘  " •

44

' '    " 
  

   "
"   

     

 ' 
 ' 
: 
   
   " 
  
 " .  

."     
    
 ,   
."  
 
    

:     

45

• 899 ‘   

 
 

,     

 

 
 
.     ,

,  
   
 , 
  
 
   
,' '
.  

  , 
  

   
.     

     

    
. , 

 
    
 . 

 
 ,    
 

    .  

    , 
   .  
 , 
 
 

.   

    
 
 

.  
   

  
  

, 
 
.     

" 
  

 
 "
. 
 
 , 
    
   

,    , 
  ' '   
, 

, 


."  "  


 
"  

"
' '
 
 
 , 

 
 
 

 . 
 

.     " 
    
   "
   
. 
  

  
;     
 
    
 
 
. 
 
   

 

  

.   
  

  
' 
 ' 
  

: 

  " "
:   .   
 ,  " 

–    , 
 

] ,  
,  
, 
,[... – 
. 
 
  
 
  
 : " 
 , 
 
  
. 
 
 
 

 '' : " 

 
 
," 
 ,"  

   

.  ,  
  , 


, 
  ," " 
  
  

.   
 

:  

" 
  ,  

 " 


," 
  
  
 

 

  
. 
 
-   ,
 
  

 ( 
) 
 
 
 
  
 
  ,
  
 ," 
 . 
 
 
  
 
,    
 
  
   
 –    
 

.


 
  
 
    
 

. 
   
    .   

" :  
  ,    
 
  

. 
  
    , 
   

   . 
   
 , 
 
  

    
  . 
  
."    .  
 
    
     
 

  
 
,     " 


 
  .(
' 
"  
) 
..." : 
 
 , 

     
." 
    
 
     

   
       
   
 ,(
' 
"  
)  

. 
   "  "   
    

 
 
  
 
  
  
  
.  

  "
,  ,   
 
.   .  
   ' '  
  
 
  .  

   

    
 
 

' '  . 

'     
   ' 

. 
 
 
" 

 

 
.   ,  
,  
 

  ," 
  

   .   
 
,
  

. 
   

    " 
  
  
    
  ,
. 
 . 
  
    
 
."  

     

   

 " : 
    , 
.   . 

 
   

' '  , 
 

 " ' '  
 .
  
 
 ,  

    

  .  
    

  
 "
.    

    
 
 
    
 

  

 ,  

  
 . 
“ ‘  " •

46 

  

 '
'

,  
   

 
  

. 
  
" 
   

.   
 
  


"... 

 
" 
    
  
, 

,'  '  
. "   
 ,    

 
   
 

 ,   
  , . 
     
  , 

. 
  

," 

  

 
 ,  
,   ,  
: 
 

 

 
–   "
 
    
  
  . 

 
   

 
 

47

• 899 ‘   

 " 
  

 , " , 
 – 
 

4'   , 
.' 
,   "
.  
  

," 
 .

 
,    
 
 .  

 
, 
.    
 
    

" ,
 , 

.  
,  
  " 
 
  

 ,  
 
 ,
 .  4 
 
   
,   
, " 

'' . 
  
 .   

  
. 
  , 
 
  "  " 
   ,
.     

" .  
,
 "  
 
  
 ,
. 
  
 

 ""
 ,"
  
 
"

 
  
 
    

 ,   
  
  

. 
, 
,
, " 
 
   
–    
     . 
 "  
." 
  
  

   
  
"   ,  
  , 
:' 
'    

 " 
" 
 ,  

 "  , 
   .  
  ,
  
 .  "  
  "    

    
."  
  ''  

   
:  
 
,   " 
"  "   
    ,  
   .   
  
 
." 
 
  

  
' 
'  
  
 
 
 ,.
   
:" 

 ' 

 .  
" 

" 
  

"  
 


,   " " 
  
.  –
." 
  
,      
."  "  

 
 " 

'  :" 
 
)     

  , 
 
   ,   ( 

  ,' ' 
  

   ... 
' 
... 
.' '
 '
.  " 

 ,  
 

:  

   
 "
. 
    
      
   .   
  
 
  2 
.  
, 
  
."   . 
 
  –  
 " 
  
.     

  

 
  
,"   
  
   

  
 
  
 
  
  
. 

.    
,     
, 
   

   
 .   
 ,  
 
.  
 
"  "  
 
 , 
 
 
   , 
.

,    
  
' 
 
 

:" 

" 

  

 " 

 
   
 
    

"
    
  
. 
" 
."    " : 
 
  

  
   
 , 

     
 
.    
."
! 

 " :   
  , 
 

 
      

 

.  
 
    
  
 

,    .
  
 

 , 
 
 ,   
 

.    

."   ,  
 " :    

.  
  , 
 
  

   ,  
'
 
" 
 " 
'
 
 
 
. 

"  
' 
:
  
 
 

  
" 
 .'' 
 

  45 
  " 
"  

   

, 
  

 .  

, 
 ""  
   

 
" 
"  ,  

 "  
 , " : 
, 

." 
 –  

 
 

   
 
) – " 
" 
" 
."( 
 ,  
  
 
  

 
  
, 
.  
 " : 


" :   " " 
" 
  
 
     
"  ( 
 ) 

    , 

.  
 
   ' 

  
" 
   
. 
  , 
 
 
 

 

,'
 ' '  ' 
  
 ' 

 
  
  
,    

,     
 ... 
 ''  
 .' 

 
, 
 
 
, 
,
,  .   
    
–   ,   

 
  
 ,  –  
 ' ,     

  '  ' 
.'  
 , 

 " 
 
  

  .770-  
  

 
 
 .  
 770-  
  
. 
 ,  
     

 , 
 

."  – '  '
, ' 
'
  
"  ," 

“ ‘  " •

48 

  
  '  

 "
" 
 
 
 
 
  ,"  "  
    , 
 , 
  
   . 
:   
  
 " 
 [   ] 
    

'
 , 
'
,  '
, '

 '
,  '
, 

. ,  '
,  

   
  

  ,   

 .  

." 
• • •
 
  
 

 –  

."  
 
   
.  

 , 
, 
 ,  
: 
 
, , 
,
 "
, " ,  ,  '

. , 
, 
, 

49

• 899 ‘  


 

  
  

 
  
 . 

 
 , 
  
 
   

. 

 ' '
  
 ,  

   
 
  
 , 

.    
 
  
 

   
.' '  
 
 
 
  

   , 

 ,    

 
   
... 

["  ] 

 '
"
   
 
 
   
, 
 
 
 
 
 " 
[ 
] 
   
" 
  .  

  
"  

 
 
 "
'
] 
 , 
 , 
)  
  [

.  
( "  
   
 
 
 
 , 
 

  


."   
  

  '  ' 


  
.  
  
 

   

' ' 
  
 
    
   '
. 
 
,    


.   
.      
,  

770- 
 
.' 
'  


,  
 
 
 
 
 
  
 
: 
 ' ' 

 ,  " 
 
  .  
'  ,"  

  
' 

 
.  . 

.  
' ' 
    

 
, "
' ' ' '  
.  ? 
  

  
. 
 
.  
 
. 
   
... ... 
 ,
, 
 
 ... 
." 
 

:
 

,  
"
, 
 

 ,  
 ' '  
 
 . 
  

  

  

 

  
 
 
 
.  
 

  
 

," 
  "   

 
  
 .    

 
,  
 ,  
 
 
  

 
 , 
.  
  

   . 

 ' 

' ,  

''   
 
 .  
, 
   
  
 
 

. –
  
 
  
  
 
  .  
 
 
 

 
  
 
 
. 

  
,"
:  .  

' 
'  

.   
  
 

 
 , 
 

 ;   
  
 
 "
    , 
' 

' . 
 
 ,  
   ,


 –  

' 
'  ,  
. 
 
 ," 

 
  
  
 
   
. 
  
. 
 
 , 
  

 
  
" 
 ." 
  

 0  " 
  
  
 12  " 

 
 ."  

 
 , 
 

 
, 

. 

 
) " 

 ,  (  

 
 
" 
– 
   
;   
 


    
 .  , 
,    

   
.  
    

 , 
 
"  
 ,  
"
. 
 
 
 
 
 

“ ‘  " •

50

ƒ

.  –  
 

 ,' '  
  

    

 ;' '  
.   –   
  
 ,   

. 
  

    
 
 


  , 
 
 
  
 
 
...   
    

 ,   , 

   , 
" 
 
" 
 

. 
 
 
  

 .  
 
" 
"  

  , 
 
  
.  
 ,    

    
,  
." ,"  

 ,   

   " : 
 

 
   

    ,
"!?   


  

,
  
 
 , 
   
 
 
,  , 
  , .  
 ,   
     
  .  

 ,  
 
  , 
.   

 "  

" 
  

tanyavideoart@ :  
gmail.com

. – 
 
    

,     
 
   

.   
,    
   
  

   
  , 
  – 
) 
 
   ,
 
   ,(...
 
    
,   
' 
, 
/  , 
 ,' ' ' 
.  
 
, 
 
  

  ,  
  ,  
   ,  
 .  
; 
   
   
 .  

 
     

    
 
. 
  
  
 
 
,   
  

    
    , 
. 
  
 
  
, 

Mermelsteins
Shabbos Kiddush special!
For up to 50 people!

36ca0
$
rry
cash and 

 
.  

 ;' '  
, 
 ,  
,
 ,  , 
  ,   
  
 
.   

'  
  
   ,'  
 –   

  . 

  
  
 . 
 
 
   –  
  
  
,  .  

   
    
   , 

 
  , 
...  

 
  

   
.  
  

 "   

   ," 

  . 
 , 
 
  
  ,   

   , 
.   
 
  ' ' 

• Fish platter (gefilte fish) • Meat
platter • Cholent • Two types of kugel
• 15 LB of assorted salads • Hamotzi rolls

Call: 718-778-3100
All orders must be made by 4:00 pm on Wednesday before.

351 Kingston Ave.

51

• 899 ‘    

ˆ‰ 

„ ‡-


ˆ 
‰   

‡ 

˜‰ ‡

˜‰ ‡ „"

‡‰ ‰ 5- 


‚ˆ
 ‰

„„ 
‰ 
‡ˆ 


‰ ‚ • 

˜„ • ‰
ˆ 
 
„" „ ‰ 

‡ ‰ ' – ‰ 
˜

‰ 
 
˜ '
‡- ˜ 
 ' , ˆ
‰ ‚ , 
„‰ 
– 
 ‰
‰˜ 

‰‰ 

‚ „ : ‡ 

   

 
 "  
. 

,  
  

"   
 

 –  
 
   
' ," : "  

 ,'
' ,' 
. 
' ' 
,   

     
 .   
     
, , : 

 "
,  , - 
,
- , , 
 , 
 
   . 
 
 , 


  
 "   

  , 
 .  

 
 

 
, 
 
   
  

. 

 
 , 
 
     

  

 
, .   
. 
    
,   

   
“ ‘  " •

52 

 ,  

" 
-- , '

ƒ 

„ " :‡ ˜ ‡
‚ ,  '
‰ ,‰ 
ˆ‡ ‡ˆ ‡‰ ‰ 
‰ ,‰


‡ „ ‡ . ‡ ‰ˆ  ‚ ‰

‰ ‰ ‚ 
‰ ,  ‡‰ 
‰ 5  
,ˆ‡ ‡ ,‰˜ ˜
.‰ 
24 ‰˜ ˜ ‰ ‰ ˜ ‰‰ ‡
 
  

  
, 

   .  

 
   
, .   

, 
    

 

.  
 , 
   
.  
 

  
 
 

–  
  
  " 
  , 

    

. 
"?" 
 " 
 " : 
 ' 

 

  : 
 ."   
.  , 
 

 "  


53

• 899 ‘  

  –
 
,  
  
"   – 
 
   . 
 
 
 

 
  
, "  
 
  , "
 
    . 
."   
 
. ,  

 - 
" : 
 ' 

 
 
 
 , 
  

  ," 
." 

   
"   

,'  '   
  
 
.  

,  ' 

 "    

  , 
  

   . 
 , "   

:    , 
 50 
,"- 
- 
 ' 

  

  

   
" "   

 
 , '
;
 


 
 
;  "  

 
,  ' 

    
, 

. 
 
  , 
–   
  

 
  
 
. 
 
"" :  '

, 
 
  
 
 
  
, 20  

 
 "
'
'  
 
  '' 
–  
 
,
 
– 
."   
  
 " : ' 

 ,   " 
,    
  : 
  

 
   
  , 
. 

   , 
  , 
. "    
  , 
, 
  
 
   ,  
 
 :  
  –  
."  , 
  

  
.

 ? " 
  

   
 

" 
 
  

   
 
" :    
:  " 

1,300 
 , " 
 3  
 
 
 
)
4,500- (  
  ,' 
' ; 
  . 10,000 
 – 
 
, 
 .    

 
  ,
."
 
 
 
 
    :  
 
 
 
 
 

 
, 
,  
 
" 
.    

,  
, 
 
: . 
  .  
"  

.  ,   
  ,  " 
   . 
  
 
 
.  , 
,     

 
 
.    
 ,  
 

 ,    

   
"   
." 
  

" 
  

 
'  '  , 
 
    

 

 

 ,  
'
," 
 
-  

 

  
     
,  
.  

   
  
  
  -   ."   ,"  
, 
    
   
 
. 
 

 " 
 
 
    .    
.     

  
 , 
  
    
" 
   "  
 
 ."  
   ,  
  ,  
   

 
 
  
    . 

.
  ,    
 
   
  "  
   

  
 
 
  " 
 
  

."     
- 
 
, 
  

 

 , 

 ,   

 
  " :  
  ,  
  
, 
" ,   ' 

  
.
  
, 
   
  
    
 

.  
    
" 
. 
   


 ,     
  
 
,    
.   –
" "   
  , 
  
  ,' 
'   
.  
 " 
  
 
 "   ,  
 
 " 
  ,  
 

.  

 , 
   ,( 
') 
 '  

  '  
' 
 :
 
 
 

 ' '  ' 
  
 ? " 

.   

  
  ,'  
   
  , .   , 
: 
 
 " 
   
  
 – 
! 
   
 !   

   ,  
" 

 

. 

    
  
 
 
 : 
  
 , 
  ,! 
 
  44 " 
. 
  
 .   
  

. 

" "    
, 
  
 ,  
 
  
." 
 –   

 

“ ‘  " •

54

ƒ

‰ˆ  ‰" :ˆ ‡
‚ , 
‡ ‰ ' 
 ‡ ,"‰ 

‰ 
‰ . „" 
ˆ ‡ ‡  ˜ 
‰  
" . ˆ‰ ‰ˆ ‰
 ‰ „  
‡ . 
„ ‰ „ „ „
."‰‰˜‰ ‡ 
 
 

." 

 
   
 ,  
" : 
.  .  ," 
  ' 
' –  ' ,'
 

 
  , 
  ,  

 
 .
." 
  
 
 
   
  ,   
' 
   

, 

 . " 
  

  "  

SMS  
' 
'     
.  
   " 
 
 

 .  
 
   
 ' :  . 

: 
,   .'? 
 
     ' 
 .' . . 
  

  
   
 
   ,
 
  .   

 "'   

, 

 .'  
, 
  
   

  . 
 ' '   
 
    
 ,  
  
 

."  
 

55

• 899 ‘  

 50 , 
. 
    
  
; " 

  
 
'" '  
 , 
. 
  '  ' 
  , 
 
." 
, 
 " : 

  
  

 
 , 
 
  . 
 
,  ,  
  , 
  5 
    
   .  24 
 .   
 ,   
     

 
 .  

   , 
." 

,   , 
   
.
  
 
.   
" 
 "
," 
   .
 " .  
 

  
  
 .    

    ,  

  
   

 . 
 

 .    
  
 
  
 ,  
 "   , 
" , 
, . 
 ,   

   
   
  .
- 

 ,    
    
   

 

.   "  
 
 ,
."  
" ,  

  

 "   
.    ? 
 
 , 
, "  
  , 

  .  

 
   

.   "  
  
  " 

"    
 
 , "  
 
 
  
. 
 '

," 
 
  ,  " 

   
" 
 
  –
." 

:  
  

"'   " 
  . ,' 
 ,   " 
 , 
 

ƒ

:  ˆ , 
‰ ˜ ' 
,‰ ‡ 

 

"‡" 
‰ ‡ ‡
‰"  „ ‰ 
,‰
20 
'‡ 
„ ‚‡' ‚ ‡ ˜ ˆ‰ ‡‰ 
‰ – ‰‚ ‰ ‡ „ ‰ '‚„'
 – 

." ˆ„˜ ‰ ‰ˆ  ‰‰ ‡ ‰ ‡ , ‡ 


„  

 


 ,4    
 ,"
 
"   
 
"   .   

  
 
   

'  .  
 
 
   
   
."   
  
 
" ,5  
     , 
   
,  . .  

."    ,

,      
, 
     

, 
    
  ."   " 
 , ,"  " 6 

"   "  
 

.7 '  
 . 
   ,  – 
 
   

 
 '  
 , 
  
    ) 
,   

  
,  
    
.('    
 


˜ „„ 
 ‚‰  

  ,   
.  

 , 

  

 ,    
  
  

 ,  . 
 
 

    

' 
   

, 
.
 '  "  

     , .  

   .  
 
 
  ,   
.  
 ,
 
 
     
 
] 
 
  .
 
  

  ,   
 
 
      
.[    
    , 

 ,     

  
 
 
 
.  
 
 
    , 
.

, 
   
  

 
  
  
    
,'  
.1 ' '    ,
 
 
 '    

," 
 " 2 
.  
 ."   
 " 3" 
'  
   
 
.  – „„ 
 
 ‰ ‡ „˜‰ ˜ 
 ‡
‡ 
‚‰ 
 
– ‰"
˜‰ ˜‰ ,
‰ ‰ ‚‰‰
: ‰ ‰ „˜ ‰ •  ‡‰ ‰ ‡ ‡  

,‰ ˆ ‡‰
ˆ ‰ ‡ ‰ ‚‰
ˆ ‡ 

‰‡ˆ ‰ ‰ 
.
.
‚
‰‰ '‰  .‡ .‰
 ‰ 

 ˜ 
ˆ ,‰ 

“ ‘  " • 

 


56 

ˆ ‰ ˜ ‰‰ , ‰ „  
,  , 
 
  

  –     " 

:  .  
 
     

.
   , 
 
 
 
,     
. 
 
 ,   

  
  
 
 


 ." "  
" , 
   ,    " 
  

 . .   
" ,  
.13" 

   
  '  , 
  
)   "  

 . . 
   
. :( 
  
 
 .    
 . .   . ,  

. 


  
," " 

 
,"   
"  ,"  
"  
 "    
 
  
 
"  ,"
 
"       .14" 
." 
 
 
 
 " 
 
 
,    
 ,    
. 
      

‚‰ „  
 
 " 
 
  

.15      

: 
   
    
  
  ,   

  .  
'  
.  

     
" 
 
    , 
 
  
." 
 
 , 

  ,   " 
 
 ,    ,  
.   
  
 " 
 , "  
 
 ,    
 
  
 " 
 ,  
        

 
     ,
.  
 –   

   
 "    ] 
   

"   ,"16 
 
"  ,  ." 
  

57

• 899 ‘  

" " ,"   
" 8 
   
   ."   
 
   , 
  
 
."    
 
    
   
 
 
,    
  ,  
   , 
  
,     

 .    
  
 
,"  
  "   '
.9"    . .  ' 
" 
  
  " " " 
 

     
,"   

  .  
  

  "  
  


."  
,    
 , 
. 
 
 

'‰  ‚‰ :  
  ,    
.  
 , 
  

,  . .  ' .
.  
 

 

,  
,  
 
  

 ,  
 " 

:  .  

       
 ,    ,
 
 

,   
   
,  
 
     
    ,  
.  
 
 ,   

:   
  .  , 
   
    
   . . 
  
    . .  
'  
   ,   

.  


 
 " . 
  " 
,    , 
 
    .10 
  
,
 

  ,11  
,   
   
 
  .  
 
 
.  
 
  . .   " ,12 
 

 ."   . .   
 
     , 

. 
, 
    ,' 

 

 
  . 
 
,"
 "  
 
 

 
 ,  
    ,   ,"  .  
  

 ,  
 
.' 
  
   ,"    
 
     

.23 
'  
 ,    .
. " 
  
 
 ,
 
 ,  
 ,  
,'  .      

. 
   
,   " 
  
 
 
      
.     

" 
 . ' " " "  
  

  ) "  
" .(  
) . 
.     .(   

, 
   

– ('  
 " ,"  " 
.66 ' " ."'  
  
" 
" (20 
  

 , 
 
  " 

  
 , 
  
 ." 
  
  . 

. 
 
 


 ,  " (21 
    
  
 
  , 
'  
.     
 

 . " " (22
 " ("  ') " 


– "    
. 
,( ) " "  
(23 

  
  
"

   ' 
 ,  

 

 
 
  .' 
 
.   
,  
 —  
 " 
." 
  ,  
, 

  " "   
, 
   
   
   
 
 
 
   . 
   
 
 
 

,  
   
.

.[  ,"    
:17 
  

        
 
    " –  
   "   
 . . 
  
 " – 
  
 
 '  ) "' '   
" " 
 ," 
  
.(18 
 
" 
   
, "     
 ,"  
       " 
 ."  
"  "
 
 – " 
 
 . .   
"
.19   
  " ,   
– 
 
 20   ,' 
.21  
   ,  
" 
  22  "  

.( ) " "   
(11
.209 '  " "
." " 
 
(12 
 " , " " 

(13
, '  ,   

 (
) 
  
: 
" 
    "
 

 ( 
 )  . .
,"
   " 
   
   
     
" , 
   
 
 
 
 ." 
 
 
.   
 

 

  
  , 

  
  
 –   –  

   .   
– "   
'   "
." 
   
 
.49 ' , " " 
 (14 
 
 
 (15 

,'    
.' '  
 
. "
" ' (16
. " " (17
,
     (18 
 " " " 
  

 . .    
."  

" 
    "" (19
 – '   
 () 

)   
  
  (1 
  
 
 
 

 "   

"  
,'   

  
" 
   " 

, 
'   
 
 
) " 
 "  
 .(  165 ' 
' " " 
. ,
  
  
. , 
(2
. 
, " (3
.  
.- , (4
." 
 ' (5
"  " " . ,  (6
.( ,  ) "   " ,( , ) 

)  " 


 (7 

 
  (" ' 
"    " 
" 
    ' 
' 
  
 . 
  
  
  "  

  " 
  
." 
. " . ,  (8 
   ,  (9 

      
,    .  
 
,    
 
 ,   ,  
   
, 


.  
" ,( ) " " 
 
(10 
      
'
."( 
  ) 
“ ‘  " •

58 

„ 
‰ 

  

" 
  " 
  
 
 . 

 

 , 
, 
 ,  

  
 
. 

   , 
  , 
" 
, 
  

    
  
.  
 , 
  
  
 ,17 
.    
   

.   
, 
 
 

.  


      
   .  

, 
   
.
" 

 
 

 
  
,  
. 
  

' '  
 , 
.

,  
  
 

" 
   

 ‰ "
"!? 
‰ ‡ ‡ 

, 
  '

,  .    
      

  
 , 
 
" :  
 
 ," 
 

 .  
 
 ,  
 ," 
  

" 
    
  
,  

, 
 
. 

 ,  
 
 ]    

     

 ,  

59

• 899 ‘  

"  
,   ' " 

  ,  

  


 

 ú 

 : 

 

, 
   
  ' 

.  , 
  , 
. 
  ,  

 , 

 
 
 
  
 
  
, 
.  –    
 


 
  
 ,
. 
 
    
  
– 
 
    , 

    

 
 . 
–   , 
 '
. 
 
  
 
   . 
 

 ,
 
.  
  ,  
  , 
 
 
  
.  
 

 
 " 
 
 

 
 , 

 ,   .  

,  
' .
.
    

, 
   
.  

   
,    –  
 
 
  
. 
 
  

‡ 
 

   

  ,' ' 
 ,   

    
. 
. 
 
 
 , 
  
 '
.   
   
,  .  
 
  

 

  , . 

 
 
 ,

."!?    
, 
   

  '
  
. 
 
 
 
  , ' 


, 
    
.    

   
  
 
 ,  

   
 
.   
   '


 
 , . 
,    

,   
 
 
  

. 

,   

, 
   
: 
   
    
 .  
 

   , 

  ,  

, 
  
. 
,   
.  
 ,  ' 

,    

,  
 
,   
 
     

.   

   ,  
 ,  

.  


, ˆ „ 
ˆ „ 
 
,
 
 

  . 
 
,   
  
 
   
. 


  
   
  
 
 – '' 
   
 
  
   
 

  .  

 
  
.[ 
 
  

, 
 

    
  , 
 
    
. 
 , 

 


."  "    
     

,    
    .  

 , 
, 
. 
  
  ,  
 
   .  
.    
    
,  
   , 
 – 
   


   
.  

 
,
  
 '
 , 

" . 

,  
,"!?     
   ,  
. 
   

˜
‰ ‚‰ 

    

   . 
, 
    

 . 
 

  .   

 , 
 
 
  '
 , 
  
 , 
. 
  

.  ,   
    

 
,    

  
 ,
   , 
. 
, 
 

  

   
 
  , 
. 
,    
 " :  
   ?  
“ ‘  " •

60

. ,
 .  . ..  
, 
,
 

:  |  
| 173224   : 
54/11 54/10    | . ,  

 ,   
  , 
.
  
  '
 ,
, 
 

 '
 

 3   

  
  . 
! 
 
 
  

 ,  
,    
. 
  , 
  

, 
 
 
. 
    

 


. 
 
  

    

 )  

.
 
( 
 
 
   .' 
' 
   
 
, 
 
,  
  
    
,   .   
  
 
. 
 
 , 
 

   , 
, 
 
 . 
:  ,  

"….  " 
  '
  

"  "  , 
. 57 

61

• 899 ‘  

  

 
    

.  
 , 
    

.... 
 
    
 
 .
.    
,    

.   
 ,  
  
  , , 

  ,  
  
. –  

" : 
  
, 
!?    ! 
 

 !   
  
."!   

  , 
.  
 
 

 

  
'
  ,  
– 
 
 
 ,    

 
, 
  
 ... 
 


.   
  

 
‡ 

 

 
 

 
–  


. 
   
 

   ?
 .  
 
   
!?   
  '
 

   . 

    ,  

, 
   
   . 


     

  ,' '  
 '
  
  
  ' 

. 
'
: 
 


  

 
 
 
   

      

  , 
 
. 
  
   

 ,   
  

 ,  

. '
 ,  

 
  ,
. 
  , 

' '‰  

  " 


.   ,'  
' 
    
    

  
  , 
 ,  .
  
'
  –   
 
 
 , . 
 ,     

 
 
, 

 

.( 
) 

.  , 
  
  
  

    .  
. 
  
 
 ....  
,   
 
.    

  
, 
 
 
  
.  
 –  

  , 
  
 . 

 , 
 
  
  . 

.  
 
 

770-  
 ,770- * 

 
  
  

 
,  

 

"? 
 
" : 
 

 
  

 " , 770- 

,  ..  
)  
   
 .  ( 

: 

  ,
..! 

 ,  

 770 
 
,' ' 
".. "  

 , 
 
.  

 , 
 
 
  
 

. 

 , 
 
.' '   

     

," 
" " 
.   

 ' ,  

   
  
, 
 

 .'  
 : 

"  
 

: ," 
" 
...? 
   

   
 .  
 
    
 "   
 

"..   
 


" 
 . . 

."   " – 
 " , " 

 "  
 
  . 
.     
 
,  

  
 – 
   
– 
 ..!  
..!  
  
,770- 
"  
 , 
"  ;"  
 
" ;" 

"  
   

    
: 
 , 
 
    
 
  – 
"
( )  . . 

" 
 ,   , 
. 
. 770 –  

 ' ,
 

 , 
  

 
, 
'   
.  
 – ' 
"  
 
   ;  
 "'  " "  

  " 
" "  
 
– "  ,  " "
   
"  
"! 
   . . 

,   
 "   ' 
. 
 ," 
– 
 ,  
,
.    " 
      

     
    
...!  
  

 
   .    

   

.
 
   
    
 
.  
, 
   
. " "    
 
"  " 

 "  , 
“ ‘  " •

62 

 
   

 " ,  
 
  

 
770  
 
'  '   
   
 
. 
  ,  

  ,  
 
   . 


  , 
.  
  
 .' "  ' 
 
   

 
  
'.. ' 


 " , 
'  
'  '
  
" " . 
  ,  
 
 
 

"  
"  "   
    

   
  – 
 
 
.  
 , 
  

' 
' 

 
  
 .
 
"    

.   
 
" 
" " 
".
.  
'
  
 

   . ' 

63

• 899 ‘  

 
 
  

 
, 

.  
,"  

. 
 
 
:  
"  

 – 
- 
, " 
"     

   " 
, 
 
, 
" -   
 ..    
"    
 ,   
 . 
   

,'   ' " 
"  

." 
"  

 
 
" "  , '  
 
 
, 
 . 
 
   
,"  
   
  

. 
   770- 
"  , '   

 ' 
. " 
  ,  
 

   

" "   
."  

 " ,  
, '  

'
 
 
   
, 
 
 ,  

  
 

  ,770  

  
  

   
    770-
. 
  , 
 

' 
 
.   '  
     
,    
, 
 
 


''   

.  

 " ,
 

  
 
   ,  
  ,  ' 
'
,   

" " 
" " 

 
"   
" "  
 
"... " 

 " ,  

  


.770 
 
 
'  ' 


 
 
  .'

770-
  

 .  770 
    
"  
  
.  

, 
 

 .   770- 
 
" " 
 ' ' 
 " 
.  

 ,   
    
 ' 
' 

 
"  
. 

.   


" 

 
  

  ,
 
   
 
"   
  
" 
 770  ,  

 
'
 
" 

. ' 

 
 
 

 

, .  770-   , 
 
 

·
. 
 
   

:    
 
,770-   .   
 

  
  ,  ,"   . 
 
.    
, 
  

 
, ,  
  , 
 
" 
 "    
 
. 
 "..!  
     "!? 

 ,  
   
 .    
   

.. 

 
  
. "  
  
'  '  
..!  
 – " 
...!?
 
 ,  

"   
 
."  
" 
 1:30  
 
" " '
,  
 ." 
    
 ' ' 
.  

“ ‘  " •

64 

  

,"  

 "   

, 

 
   
 
 
   

    . 
 .  

,  

  
 
 
  


. 
 

 
 
' ' 
 ," 
"   

." 
 

"   

 : 

 

 

   . 

 ," " " " 
," " " 
" 
     
. 

   

 
   
 

 "  
, ."
 "  , 
   
 
 
  

 
  
 , 
  
 ;  
,   
."
 "  

. 
   
." 

  

65

• 899 ‘  

  , 
  

  , 
 ,    

  .  

    
  ,  
  

  
  
.  

    
. 

 

. 

  
 
 
  
 
  
 
 .    , 

 ,   

, .   
 
," " 
 
 
.'    

    
   

     

. 

  
,  


 
 
  
" – " 

 .
  
 , 
  

 
  
,
.   
 

 
  
 
 .  

  
? 

. 
" 

 
  

  
 

.
 
 
 ,"  
"  

. 

   ,     


    

 . 
  

  

.    , 

 
 
  

     

  
 
''
.

"  

  
  ," 
."   " 

.
   
. 
   

   
 
 
 


 "   
, - ."  " 
 , 
 
   
 
  ." 
"  
 , 
  
 .   

  
 

 , 

– "  " 
.   
  

   

    
 .    

 , 
  
     
 
. 
   
- 
    
 
 
 

.    .  

  
 
 "  " 
   , 
;    

"    
  ,"  
 
 , 
. 
  

   
 
    

."   

 –   
. 

   
.  
, – ƒ 

 
 

 -  

" 


" 
 
"  

."  
 
  


 ,    
. 
    
.   

 

 

   
 
 ," 
 "  

 .    
 –  
  
, 
   
    
 
  
 
.
. 
  
 
  

, 
   
 
  
  ?   
 
 
 

, 
   
 
-   
 

  ? 
.     
 
 
  
  
 
 
3 
?" " 

. 

  
-  
 "   

"   "  
     
 
  ." 

 ,  
  
 

 
.  

 
 
  

 
  , 
  . 
  

 , 
 
   
 
.   

"  
  

  ,"  

 
   

 
  , 

" "   

 . " -   

 
 
, 

      
. 

  
    
,    

. 
  
    
  
 
   . 
  , 

.
 
 
"  
   

 " 
 
  
  

. 

  
  
 
. 
   

 
  
  
 

  
   
 " 
 
 
 " ,"  
 
 
." 
  ,   
 ,   
     
  .  

   
 
.
 
 

. 
   
   

.   
?  
. 

   

   
 

“ ‘  " •

66 

  

"  
  

 -
" 
 
 " 
 "   
" 
" :  

,770 "   

. 
  
  
 
  
 ' 
 
: 
: 
  
 " 
  
  

" 
;" 
–  
 
 " 
;""   
  

 "   

;"  
  
  "   

    
  
 
;" 
 

" ;" 
  
 " 
 
, 
"   

 
 
;"  –
 
 " 
."  

" 
 
 
 
 
 

. 
   

   

 200-  
 
'
 '
 
, 
." 

 

67

• 899 ‘  

. 
  

   
 
   

CFCJ, – "   

 
 
  

  
  
. 
 30- 
 

  
  

  
 54-
,      

,  
  
.

  
,     
   
 

  , 
  

  
: CFCJ-  

 

°´Ç»¼¸¶´»È½
Äǯ³¸Æ»¶ 

  

¸º³¸º³
Dz´³½

É·¸¶È 
¯²¿»°Ç³
È·¸´´¯°´¸» 

  
 

  
 
 
 
 
 
"    

    

  
,
"   
 

 
. 
  

    
 
"     
 
. 

    
 

      
.
 
  


     
 " : 
  –  
."  

 
  

ÆÇ 

±Æ»
ÆÇ 

±Æ»

¼¸¸ÁǺ
¸Ç·´Á
ÇÆ°É´½ÅÁ
¸Ç·

´Á¾´Ç±
¸Ç·
±Æ»
¼¸ÆÅ°Ƕ°½
¼¸²¶´¸½¼¸Ç¸¶½°
ÆÇ 

  
  
  

 
' " 
, 
 

 
   

 
 ' ' 
  
   .  
  
,  
, 
   
 . 
 , 

 

  ' 
 ' 
  

 
: .  

 
 " : 

,   

" 
 " 
 ,
 

 ."  
,
 
  

, " 
 
 
 
,"  
"  

   

 
.  


 ,"      

 
 ,  
 
  
. 

  
 
 
 
    
  
.    , " 
“ ‘  " •

68 


;" 
 , 
. 
,
, 
  '
 •
; – " 
 
 '
 
, 
 

; , 

, 
 '
 ; 
 

 '
 ; 
 
;" 
 , 

,  
;" 
, 

." 
 

,  '
 •
;  
 –   
 '
 
, 

; 
 ,  '
 ;  

'
 ;  
, 
. 
,   

" 
, '
 • 
 ; – 
 , 
  ' 

 
;  ' 
' 

 , 
; , 
 
, 
 
'
 ; 

, 
 

;" 

. 
, 
 '
 ;"
,  '
 •
. – 
 , 

,
 
'
 •
; – 
, 

,  
 '
  ; 
,  

;" 
 ,  

; ,  
 '

'
 ;" 
,  


. , 
 
 ,  '
 •
–  
, 
" " "
'
  ; 

;" 
, 
. 
, 
 
– , '
 •
.
,  
 
'
 • 
 ; –  

; 
,
 '

;" 
, 

'

, 
 
'

,  
'
 ; 

." 

,  '
 • 
 ; – " 

;" 
, 
 '

;" 
, 
 

, 
  
'

." 
 

 
;" 
 ,

.  
, 

, 
'
 •
; –  , 
'
, 

 '
  
'
 ; , 
' 
" " "  , 

. 

–   '
 •
. 
–  '
 •
. 
 , 
, 
'
 • 
 ; – 

'
 ; , 
'

. , 
 
, 

'
 •
'
  ; –
, 
 
; , 

. 

• 

,  
 
'
 • 

 –  
, 
  '
  ; 

'
 ;" 
, 

. 
, 
, 
 '
 • 
 ; –  

 ,  
 '

 
 '
 ; 

. 
,  
 , 
 '
 • 
–  " " " 
 ;  

;" 
,   '

. 
, 

 
, 
 
 '
 • 
 ; – 

 , 

 
'
 

;  
" " " 
;" 
, 

 

;" 
 ,  ' 

"  , 
 '


 '
 ; " " 
 
" " "
, 

, 
 '
 ;" 

.  

, 
 
'
 •
– , 
   
 ; 
 
; , 
 ' 

 
'
 ; , 

 '
 ; 
 ,  

" "   ,  ; 
,  

,    '
 •
. – 
 , 

,  
'
 • 
 ; –  

; , 
 '

; 
,  
'

. , 
 '

,   '
 • 
 ; –  
 

,  
 

'
 ;  
 " 
. 
, 
 
 
,   '
 • 
 ; –  

'
 ; 
 , 
." 
 ,  
– ' '
 •
. 
, 
'
 •
'
  ; –
" " "  , 
. , 
'
 ;
,  '
 • 
 ; – 
; 
 ,  '

. ,
 '

–  
, 
 '
 •
. 
 '
 •
" " "  , 

 ; – 
; ,  
 '

.
, 
 '
 
,  '
 • 
 ; – 
; 
, 
 '

. ,  '

, 
 '
 • 
–  
,
 
,   ; 

,  '
 ; 

." 
 , '
 •
– 
, " " " 
 ;   
; 
, 
 

, 

  
'

, 
 '
 ;"
. 

 , 
 
'
 • 
–  " " " 
 '
  ; 


;" 
 , 
 
;" 
 , 
 '
 ; 
,( 

) 

" 
, 
 
'
 •
. –  

–  '
 •
. 
" 
, '
 •
. –
,  '
 • 
 ; – " 

;" 
,   '
 

;" 
,   

 
; , 
. 
, 

, 
'
 •
'
  ; – 
'
 ; , 

 

" " "  , 

; 
, 
 '
 ;
. 
, '
 
 , 
,  '
 • 
 – 

 ,  '
 •
'
  ; – 


; 
 ,
  
'
 ; 
 ,
. ,


– 
,  '
 • 
'
  ; 
.;  , 
 ,  '
 • 
–  " " " 

'
  ;
'
 ; 
, 

.  
 , 

. –  '
 •
– ,  '
 •
'
  ; 
" " "  , 
'
 ; 
 
 
. 
, ' 

,  '
 •
. – 

,  '
 •
'
  ; – 
'
 ;" 
, 
. 
, 
, '
 • 
" 
 

. 

“ ‘  " •

70 

'
  
 
; 

 , 

'
 ; , 
  


; 
 , 

 
. 
,  
  '
 • 
"   , 
– 
, 
 " 
" 
 
'  

, 
'
  
'
  ;" 
"  , 
  
 
, 
" " 

;" 
, 
 '

. 
,   

 
'
 •
 – " 
, 

"  ' 
; , 
'
 

, 
 
 


'
 ; 

'
 ; 
,

.  

 '
 •
,"   , 
 –  
"  ' 

'  
;  
 , 

 '
  

; 

; 

 
; 

  
. 
'
 • 
 , 
,
'  – 
 
 "  

'
 
"  ,
 " "
. 
, 

; 
, 
 
' 

 '
 
'
 ; , , 

. 
 , 
 

  
" – 
 , '
 • 
"  '  –
. , '
  

 –  ,  •
,
 
" 
'
. 
– 
, '
 • 
"  '  
,  '
 
.  
, 
 '
 • 

'  –  
  "  

"  , 
  ' 

 ;  " "
,    


 
" " " 
'
 ; , 

; 
, 
  

." 
, 

 

– ,  '
 • 
" 
 
'  
. ,  

, '
 • 

'  –  

'
 

"
'
  ; , 
;" 
,  
.  
' 

 , '
 •
– 

 " " " 
" 
'   
 '
 

; " " "  , ; , 


" " " ,( 
)
. ," 

– , 
 '
 •
.  
'  
"  , 
'
 •
– 
,
 ' " "
.   '   


 
, 
 '
 • 
'  –  

'
 
"  

." 
, 
,   
 • 

-  
   

'  –  

"  
  
.  
, '
 
, 
  
 • 
 – 

 
 

"  
 '
,   '
 
; 
" " " 
, 
 
 
, 
  
 
  
 ; 


; 
 " ,

 '
 ; 
,
. 
 ,   

,  '
 •

 
 
'  – 
'
  " 
. , 
 '
 •
'  – " 
,  

"  
 

 , 
 '
 
."
 ,  '
 • 
 '  –  

 "  

,  '
 • 
 ; – ' " 
"  , 
 '

; 
, 
" " 

;
, 

 

;  
, 

 
 , 
 ' 

'
 ;" 
, 

" 
" 
, 
 

; 
 ,
 " 
. 
 ,  
,  '
 • 
 ; – 
; , 
 '

. , ,  '
 
 
, 
'
 •
'
  ; –
. ,  


,   '
 • 

 
'  – 
'
  ;  
; 
, 
 

. 
, '

– , '
 •
.  '  

 , '
 • 

 '  –  
. 

 ,  '
 • 
 '  – " 
 '
  ; 
'
 ;
, 

." 
 , 
,  '
 • 

 
'  – 
'
  ; 


;  
, 

. , 
– , 
 '
 • 
  '  
'
  ;  

:khhn ujka _ ohbufsgk
chsidim@gmail.com

71

• 899 ‘  

³° 

 

É´¯É¿ºÈ½´¶´·¸°»É´¿º´À 

¼¸¶Æ´»
$³È²¶¯É¿ºÈ½ 
­«®»°»«
¸¶Ã°¬½ÃÅ°´¬¸´¬°³¯¸´«»Å· 

 
  
      

 ' "  
 
' 

´²Ç¸É´¸°¸Ç³

!  
 

º¹±¯¯± 
Å°¹´´ÂÅ°«Å»¶Ä¹ñ²¹·

,       
  ,    

"  
!  
   

É´¸Á´Åƽ 
aɴøÆÈ 
aÉ´¿¸½¯

´¿»È¸½¿¸¶³»´»À½³»Á´¿É´¯»¯È 
¼¸·Çû 

eyal20161@gmail.com

Keter
Van Service
Reasonable Prices

JFK
LGA
NEWARK
Airport pickup

ohdvb
a"btn
,hrcg hrcus

hsbe
vhsrd-vk
$62+ ertub

$32

vpug,v vsan ;uxht ,urapt

718-644-4444

r,f
,ugxv h,ura
ohkzun ohrhjnc 

##$$ 

$%$& +$ $ $ &$/ ; 

$ $%$& 

h_R6Rd 
lcS
S w`K _R 
kqR $k cSb$c 
cSoFS ?R cR 
lcS
S w`K _R kS`M_ hFO `K )R fS hOoM_)Q cmR lR5 cQe "cTsh_P 
cvS kK fQ cR y_Q y$ovK kO )DP qR yK cO _8c yQwfQ _R `)R fS 
_Pkmr
S pQ
Q j4K
"_Pkmr
S pQ
Q =cQec?R
S= 

&hQkql$k
S
)S 
l_Rk_pl8=hP
R
kMq
"cSwvc
S m"c
R jS =&
S >K )lhOo
Q
BS cc
R ?S
Sk 
cfS wK Bc
S vh
S 6O CR cyhOo
R 4R
S wc"h
S fc
R FS _cT
R sh_h
P kbhO5
O FR 
7yS mS )Oo
K
"8o?P _cS
O w+S knP
K 8=R yK mc
O FS _R 

rpQ
Q = kvQ )Q y$_mP qR4wK _R kqR $F_O wRapS n$wsK qQ 
)?P FR )K cO kk$jS
K h cFS _R )y$q
Q
4K gK ?R ck
R )cQ
Q 9ca8A
R cR mP 
lhwO vK
S hhjM
O cy$q4K gK ?R c8>
R _O =lS
K k$qckS
S j4l
K cS
Q4 

kqR nPaFS 7y8jKe
S cSjSw`K kO 7So$wjOe
K lQj?K _O cSw+S nP= 
8oS>V= 

yuS vbh
K w$c
O kc
K AOo_'$F
S
_O fR DP mR yK c_'l
O
cS
S w`K _K
Rd
"whfO ?K cy
R _Q 

n$wMf_b$`S
R =7Skv'fR
K kcqh
S O5cwh
O qO ckS
S =k$myK _Q 
lFQ qR
K 5c_'&
O
>K )y$k
Q
_P *K cKdc
R FS _vR
R w 

rpQ
Q =cR kS= y_Q $k lP>)O _8c lhOos8
S nsTQ _ l8)4K 
_'hOoM_ "ymL
Q _cy
S _&
Q kbh
K O5Rh hOoM_ l$v?S ck
R qn
R ?V
S emK 
lhwO m$_8oP
K
kuK _l
Q cS
S w`K _vh
R 6O CR cy
R _nh
Q `O cS k
K fh
R kO uK mR 
_8cKd cSoFS mR $k 8qhCO cO cTs8 
fDR FO - &kK lhOoy$o

K 
y$sp$Fl
S
q_P
O kmwh
S fO mlP
K >)R k)
K DP qR yK cO 
`$g wy$h
P lS@fO 4K wy$;
P )Q c?R
S = lQjkK uK _Q hRk8_ 
8ofR
K o_M lS@fO 4k
K 4P vR klh
K u$w_'k
O
_S
P w+O
K hlq8oP
R kuK _Q 
y8quS mK _Q 4K c*V
S bvK 4O )Q lhwO `S 6K fhO
R dwK cR kK lhsh
O bM
O qmR 
tmM
S _m8c
R qhOaK
S h 
lhb8?
O >R
O 4 fh
R kO uK cR kK bh O5Ro lhk$jK
O h lFQ _R l_O e_S 
t?P _R yK cO klh
K sh
O bM
O qml
R FQ _hR
R 6mw
O y$h
P qh
R vO )K cR kh
K kO 4K 
"vmTQ qkw
S y$hnh
P `O cS khP
K b=K qP
R 5hRyK cO k8
K 
cPd)_8ct
K
mM
S _mhP
R bKh kq8ohOo
R
DS )c
Q mvR
R wv8;bO 4K 
%=cQ
S e_'cQecSb$`MqhkO 4lS
K @fO 48o
K kK 4R DO )c
Q m%Q
R wqP 
8oh`O _l
S cS
S w`K _8o
R y$_b
S
?P kO 
gBS )K mWO cR y_Q nh`O mP hOoM_ d)S jK qR lQjyK _Q b?P kO csS
Qh 
- hy_
O uS m8
S hFO qR
K ahS yS4)R 4K lhvM
O q$u lhbS
O kK;cR )Q 
nhmM
O _FR 

ďĆĄĖĂĔĉđď

"cShdSkK cR clP
R ;vR yK Fh
O yR my
S mL
Q _cnR
S ;6%8w
R 4S

"cSw4K vOo_h
K cn
O jh
S cP 
_?S _O cKd_S
S 4_R clh
S w8`
O DK )cT
Q sh_cS
P kBP jK ?R cyR
R wqS mOK W` 
wgQ ph
K mO cfh
S kO pK hOo$wsK qQ k)Q cQb,R
S 4 lSk$qcS k)Q 
lhvO pM
S q$F_y$+M
O
qkkh
R fO yK cl
O cS
S w`K _R )e
Q _S m n$w
P
sK qQ 
cQe=b
S 4V
S jmcQ
K hcOo_8c
K
"n$wsK ql
Q qc
O +S ql
S cS
S w`K _lh
R vO pM
S qcQeh_P 
wT4vK kO ghkO fK cQ cSwgK sOo
K cSw,S )Q hPwMf_R lcS
S w`K _R 
$y8kMq`R 4K _uS mO@
K )Q cQb,R
S 4 y_uP mO@
K )Q cSwqS ?K 4R 7y$_
S 
$k lhwO m$_Kd
K 
n$wsK qQ kK lh_O w$v
K bS;mO n$wsK qQ k)Q 
$>)cQ
Q b,R
S 4nSh KoVqml
K cS
S w`K _R )Q
"Kd 
y)hOa
R BK $m=K lcS
S w`K _R lqO w4R
P bkK qh
R O5mR n$wsK qQ 
lh)S
O o_M hPo)nhP
K 4c)hOa
S Bl
K yS p_'$ekS
K
`M_ lhvO pM
Sq 
qR m$)n$w
P
sK qcS
Q hdSkK cR
R klh=O fR ml
K )y_
S uP mOowh
K qO ckS
S = 
cf$m8
Q $>)Q cQb,S cR y_Q y$ovK kO nSh KoVqmK lcS
S w`K _R )Q 
l)b
S m$q
P )h
Q mkS
O =k)lO
Q hoR Ke_S cKdlO
S hoRhqP ck8mr
S
vTQ y4K 
cQb,S cy
R _&
Q kn
K y$ohOoM
P _"y$ovK kl$_
O
yK Bc
O m"y$o
R
vK k
O 
fvcS
R oFS mR 4K

= 

$ $<

¬
£ Ä
٬
£ ß ¯´
  ¬œ£ ß ¯Å
  ®ž ·ž£ ¯¸¡
¢ °´º °Ä¨
˜ ²Ã
ž ¹
¶Å«
Ÿ
ß ˜ ·
œ Ä 
¨­£ ¹¢ 
kq$kw
R
BP pR k`8c
K
_S c$o
S 4y
K _n
Q ?OeKd4
P
*R
R wch
S 4R
O wcw
S cP mbS
O ;mO 
pP;aRklh
K u$wl
O
cn_S
P jk%Q
K wQ64lh
R wO g$)
K wqQ4l$k)cS
S wPe K5cwR
R `6K 
fTR j4&
K y$_
K
"gPk?O
S hbuhP
R ="d)S jK qc
R +M
Q q;R cm%R
R wbOowh
K qO CS cwqQ
R 4l$k)S 
nh>O sO y8
K yh>O gR &FK _O fv
R $qh O5wK cR kK dh`O _S wcP mO a_R bK FO k_
R 
`$gp$w
K ky8wh
K
cO mK 4q
O pKd
R 
cSkSaqM cKd%Q
S wQ6RkcSbhug
P qR mK 4$o
O 4y
K _bP
Q ;un$kKa
O
qQ cy
S _h
Q 4R
O wcn
S ?Oe
P 
lhwO g$*
K ck
R )l
Q chP
Q ohqP mv
P fP wK c`$g
R
p$wk
K _7S
Q =wR
K bkc
K _S uSK h 
cShc_'yQ
S
kQ6ck
R q8q
R mK )Ooy$mS
K
wy$)hvKo8%T
O w_n
S mKerR
R kf_'
S
O 4wK c%h
R wO uS 
8ohFO mK c_'lR
O
58kS>cf
R yR BR
Q 4bm$qh
P my
O qR
R bSkkh`O )K 4cP 
hPohuO v8>
K _8h
P ck$bS
S
5 )qR
R wk$v47
K y$_8u
S
wK s8yQ
S kQ6cy
R fh
R yO sK kO 
lhwO g$)
K c?R
S = lS6uO k8
K `$khc$m
O k)Kd
Q vpK 4K ghdOd
Q k)Q cSwgS )K ?O cR 
lRa Kd vpK 4K ghdOd
Q e$fmK kO lR5 yQjQ;)R cyK
S hcS )ghdOd_R
K 48hkK lhwO g8e
S 
$eS=)cS
Q b4S jOoy
K fR
R k)K mc
O yK
S hcnP
S jSkKd`$khc$me$f
O
mK kO 
8oFS _O yQjQkSkKd n_S= `CR
P hyK cO kK dhSkqS "wqQ486 l$k)S cTsh_
P
K 5k$v48vM
K quS 
hwSO ejK _Kdw
R vgS
R 4ml
R chP
Q ohqP `8pR 
%TwqM k8>
R fP cKdyO
P h4R
R 4lhwO g$*
K c8wK9R
R ByK ccS
O `8)F8k
K 4K v_(
O *Q mO 
y$+Mqk8q
R bSK hlcvR
P w)$m
Q =hOoS
K jBK cK mhOo
R vS 6K vR
K 6+8BfO 
hPwMc)Q 8_uK mS _' l)S DV
S `mK y_Q lh4R
O wcS lch
Q CP mM
R _mR y$wmR
Kk 
vfP wK cv
R fP wK ccS
R kSaqM ck
S qwqQ
R 486l$k)h
S 4R
O wcShcc
S qS )7
S y$_
S 4K 
y8)MfRwyK cO cyR
R wh O9mO
R _P>mKo
R 8ofR
K o_M 
cQe 8wmK _S nc_pS w$_hP
K o)K `RwSk lh)M
O _mR f86 
ly$_lh
S
6O vK cy_T
O
e 8qCK 4O )hP
Q osK k%
O _yO
R h4R cR m8_
P uSK ;)hP
Q osK kcQ
O ekS 
lQjhPkMq _P>mM
R _)Q bqR n_S=mO 8jkK FP k_
R y8)hfKo
O 4O wmR _Kd
S h4R
O wcS 

nTwcM _n
R mS kRK eh4R
O w_SewK clhOo
S
4c
S )$k
S )8h
K c)
S wM
R c?R cw$m
R
bK _R kK 
kS=qhO5
R cR 4k
K 6Koq
K ml
Q fR
P omh
K 4R
O wKdwqQ486l$k)4
S
*R
R wcw$m
S
bK _R 
`FS jK mkP
O 4vR yK c_S
O `CR
S kpP;5R yK cO klh
K jhO wO u8h
K c$4khO5R
S
klcQ mb
P fS _Q 
%S;)cS
R hc_(
S )nS
Q `8?R=_S`CR
S ky8`CRK hyK cO kc
K )S DR
S 4$`8w_TR 64h
R mO )K wO 
hFO kK 4l$v
O
mcS
S hch
S p8w
O c_S
S `CS c_S
R `CR
S kh4R
O wck
S )dhS
Q o4y
S _
Q f'
R )K kO 
k)dhS
Q o`S k_(
K )f
Q gQ
R `8fgQ
R `8bhpO fS k_'h_R
K
6Rd4h
K b8ch
O klh
O _O yK mR 
h4R
O wcS 
y_wT
Q gsK k%h
O _lhO@
P )V m8lhOo$)y$o$w
K
yK B_
O uS m)
S wM
R c?R ch
R 4R
O wcS 
yQwfQ _%Q
R wQb4k
K fV
S h?K cw$g
R
BK cy
R _kP
Q 4vb
O fS _kS
Q =_S`CS cR mdhS
P o4S 
_S`CS cyR
R wPe K5mw8g
O
BcS
S hcS )w
Q DS qO ccQ
S @)R m_'"%h
K
_P
Q 
)wM
R c?R ch
R 4R
O wck
S )dhS
Q o`S 4v
K pK 4K ghdOdk
Q
)$mnP
P h KoqR yK cb
O fS _l$h 
y$wSh K@4R _S`CS cR hPbhvO BK 8gh4O cO "8o_S
P `uK 4O lhyO wK )S mK lcP nSjhc
P 
wqQ486 l$k)S nTwcM _R nmS kRK e lhOo4S cR y)'
Q )K k
O 8`h)O cP wfR _Kd
R 
_S`CS cR mw$g
P
Bnc_
K
pS w$_hP
K o)k
K 6Koq
K ml
Q fR
P om8
K 
lFQ wK )R sK _O %h_P nPjFO
S h _' lqR
R e4K 8mh6O _K cQ k)$?
P cR k)Q dhSoBS 
"""_S`CS cR mg
P ?P FR )K cO kl
K cS
Qk 
h?O _V kn$p
K _cQ
S e cShck
S )S mcS
S o_KdcS
S o_$w
S bK fR 4`P
K `$FpK cf
O BV
S omK 
7_S
S `uK kc
O _S
Q h_'Kdc_S
Q o_'_S`CR
S 4lhyO wK )S mlS
K oh_h
P 4R
O wck
S )dhS
Q o4S 
cShp8wk
K
)Q 
nP4Rk_vKdR
S 6kP=RoyK cO kc
K ml8*
S
mgh
O kO fK cKd$pM
Q q=R mfS
O o_'k)$?
P cR 
4*R
R wch
S 4R
O wclh
S mS
O hk
K wqQ486l$k)h
S 4R
O whqS
O umK _Q cS 
h4R
O wchP
S `wTK v?K mb
O fS _k
Q )$oKe
Q _S kk$D
K
cy
R _%h
Q k$clO
O
hmR *S cr$q
R 
pP;aRklh
K u$wh
O
4R
O w$k)fS
R kKdh4R
O wck
S _bh
Q pO fS cb
Q qS
R uwcP m)h
R fO
O qsK k)P
O hhkqR
O b$o%S=_S`CR
S kwqQ4l$k)&Ko
S 4y
O _Q 
h=y8wh
O
cO mK 4kT 
_'Mc lhmS
O ;cl
R y$_
S 4w8wS
K
4a,S mcS
V hcl
S
cn_S
P
jk%Q
K wQ64l
R cP 
lhmM
O fRwchP
S wpK flh
R p8w
O clh
S wO g$*
K cl
R cP 
 !#  

jSkq8bS 
lQ
R ;=h
R yhP
O `klQ
K jS>)y8u
Q
wK BS yK cO ck
R qh
R kh
O kO B
K f86
R 
hmO )K wO w_TR ykK w_CS cR mP cyS jSK e nc_pS w$_hP
K o)K yfR BR )K mO 
y8)w_'
K kl
K FQ uR
K wBS yK cl
O FQ _Kd
dh
R
y$w$b
S kb
K 4S jOofS
K wKe_

Q 
lFQ jR
K wMq hw84
O uO fgR )Q cShcS 8>_O =K hyhP
O `4K lFQ `R
K `$FpK cO 
qh
R b$c
O kh
K kO `8kT
K _)K kh
O kO 4lh
K +8B
O fO 
cSk)S mK ?Q cR y_Q `h)O fK cQ lhO;4R
O wcS kS= $m=K h4R
O wcS 
lcQ mP kqR
P ByK cO _'Kd )?S mR psQ _Kd
Q nOh_R kK yQohQ$qcS yhp8w
O cS 
$y$_fRk)Kdkh
S kO sK ?R c
R f86
R cy
R __P
Q >mc
O +S qKdw
S mR _kS
S k=K 
kqR cSo8kFK lqO f86
R `$khc$m
O kK ncKd
P vpK 4K ghdOd
Q kK ncP 
cSwgS )K ?O chP
R ohuO vk
K )c
Q )h
S `O ?K cl
R y8aM
S coR yK cO 
hPohuO v8_
K uSK ;)w
Q fR _R kbS
K ;m$ecS
O
>VqsK 4v
O BP FR pK c_'h
O
4R
O wcS 
8df$y$_)h
S
fO wK FR cR mlh
P m8mM
O clcP )Q =%Q
K wQ6RkcSwgS )K ?O cR 
% 
%Qk?Q c_
R s$wl
P
qw
O )Q vw
Q uS
R h h4R
O wca
S w84
K wK gQ sQ kh
K 4R
O wcq
S pS
Ro 
y_lR
Q 5nhmKeR
O h KdyQb4V
Q jm8cS
K k$b K5cSb8qp%T
K wqM hR_8c)a
Q _S
R bKd 
cSb8qAK cR cfh
S kO uK cO cS>VqBK cR l*P cR hPbpK fR 4K _S`CS cR w+R 
lyR fKd_S
S `CS cw
R +`
R yS
R =nOh;R`8kQ
R jT_4$4
S k`$g
O
j8cS
K jwK qQ
Qo 
bhwO gK cR kw8p
K
_KdqkcS
S
kMfm)P
R h4*R
R wch
S 4R
O wS>)dhS
Q bSh$m4K 
wh)S
K $y$_
O = _' _8c %SjkK h_O $m$v?K mO $y$_ ehOecS k8 
_S`CR
S 4yPw)S knS
K `8?R= 
nFP __'hOoM
Q
_w`S
R 5 $pMqjKdk
R )$?R
P kcSw`K qS ccS
S b8qFK cR 
w$gByR
K b8qFhP
K wMf_dhS
R @)nhP
O 4mnP
O @phO@
O ?Q mvT
O mfR
K klcS
Qk 
$p8;O5y_)T
Q wbK kcS
O hckT
S jhS_'_S`CS cw
R ,R m$eS
O =)yh
Q mO )K wO 
kS`S@ck
R )$fT
Q m4cS
K kqw
S fP _hOo
R gS +n$h
K qR
K wkS`M_h4R
O wck
S )Q 
yPw)K
S h _' l_O lR5 _S`CS cR yQwQ5pK mO 4K h4R
O wcS y_Q 8m)K wOK h
R _)R
Q 4kOK hy$fBS ckS
R jk$_k
K
qTR s4K 
_S`CS chP
R 6my 
hPo)k
K _$?
Q Fh
V sO kcS
K oBh
S 4R
O wcy_T
S e c_S
S w*Q mcQ
O e _8c=$yS
K 6mK qQ mP 
$oh_cS
P w$Fcb$`
R
=K )c
Q _Q wOol
K
cS
Q kwmR _Kd$?
S q8_S
O 4)lh
Q bh
O pM
O fcR 
kSk=$k
K qP
R a$o 
FS fR
K j*S )c
Q _Q wOow
K
mR _KdwP
S b$fgS4mR 4k
K )$?
P 4gh
R 4O c%S
O =wfR _R 
h>O )w
Q _TR Fcy
R _Q 
_8c &>K )Q w_TR Fc
R k)$?
P cR phwO yK cO hFO fR
K j)S _' 
nc_pS w$_hP
K o)K 
_'wy$hh
P
y$_wT
O
= KeFb$q4
O
*R
R wch
S 4R
O wc`h
S )O c%S
P =l_
O 
l$v?S cy
R _`T
Q eqM klh
R bh
O pM
O fchP
R o)K kn
O ?P p_8c
O
w4R
P bkrh
K p$c
O 
cyh
S my
O m_8cKd$)Ko
P
qy
S _k
Q )$?
P ckP
R 4vlh
O mS
O h c)$k
S )wT
K `qM =R 
cS@)V mK 

w $oy$f
K dhSwS=mR hPo)K kO _SwvS _8c wFOd
P _' )wM
R c?R cR h4R
O wcS 
c)S DR
S `4
K nhvO k_
K mR lcS
S w`K _R 
w nQ4 k_S
P jhmO 
wKd aw84
K uKohO5
K lcS
S w`K _R 
wqQ4l$k)hOo
S 4k
K )_S
Q `CS cnR
R h KoqO 4kP
K BgKo8k
R )$?
P ck
R _h
Q ?O q8_$4
O 
$yhP4k_%Q
Q wQ6Rk8_uSK h bfR
R h Kdh4R
O wcy
S )R DR
S `kbS
K ;m8w
O yK qQ
Q o lOhoR*K cR 
k)$?
P ck
R )Q
Q qhO5
R cy
O fR
R k)K ?O cR 
lSohmKe
O c_'8>
O
sM
O _cQe Kdk)$?
P ck
R )$w
Q bK fk
R _ 
h4R
O wcl
S qf
O yR BR
Q 4fR f$+
P kb
K mL
R qoQ KdlchP
Q kM__uS
S h_8ccmhOo
S BpP
K o=S cO kK 
lhbh
O pM
O fchP
R o)8
K 
y$wuS vk
K _R )"lQ
S
jhsO 4c
K m
R 
$y)S DR
S 4y_cS
Q 4Rwy8)hfKo
O 4%
O _cS
R wuS vK 4_8cr
O
_wh
R 4O pK ch
O 4R
O wcS 
_S`CS ckT
R q y_8@
Q ?Q mwh
O pO cS k8$o
K `K kkP
O =RoyK cO >K mkT
O 6fR
K kcg8)
S BK cR 
_S`CS cw
R +hP
R bKhkqw
R *R _V )h
Q sO =K
P wyK cO _' kSk=K k)$?
P cR 
y$@)R kK nP8=R yK mO $oh_P )Q cShcS wS=OoKd l*R 

#$%% 

> 

wh`pck ihwu bf_ kj fhxm hos yk`vk 
y_doh`hxcwdu`fhxmkqdmdvm`lhbdchk 
fhxmhosyk`vklhojdmdhchlccjjdce 
yxdfylqhy_uhh`wcku_cecqd`xcm 
hos yk`v kx ydfhkx ybfdhm ydfhkx 
fhxm 
y_nhjckbhvsyhkqkhgch`wcxhyxawc 
hyqbhdfhxmhosyk`vk doku_lhbdchckj 
ydxqkikdcho_xcmcex 
ljkxhxy_eccxawccy_lhwhjmly_ 
wspklh`hhfly_dlyqmxxc`dgcwdx` 
dmjhyxawchyxawccjj"lkdjkcyd_ 
dmj 
cyhj` dokx cwdmc lhxbdf cmj hosk 
xvh`_dckdhg xhwfmxhkwshpdhk_wv 
qaw dyd_` cyhjc kjk ce y_ wspk homm 
kqwspk`hhfho_xhyxawchyfmxijkj 
qbh c_dw ho_x cyhj` bkh kjx lkdjk ce 
kdhgxhwfmx 
`hhf cy_ - c`dg cwdx` ik xhxj hj 
hyxawccjjlkdjkcyd_wspk 
tw_k cwef` pdgm`xj hyxawc cjj 
cwdy nhhbq lhwmdx _kx lhbdch hyh_w 
lyd_ ryxk `hhf ho_x hyxawc yddumd 
`hhfho_xhyxawcdokwxh`h`wcxcwdx`` 
dqbhx fhxm hos yk`vk lyd_ la nhjck 
doyd_kd_akikdc_ghkxh`wcgqmbdqx 
h`wc kx ydodmy cmj _`_m hyxvh` 
lck hyw`pcd lck hyvkhf _ghkx 
wm_ _ghkx h`wcx cm kq yd`ckyc` 
fhxmx codwf_c y`xc kx ydbqddyc` 
nodjyck lhjhwu dofo_d qaw kj qhack ihwu 
dyd_k`vk 
cem `ckyc bd_m lx lhbdchc bf_ 
kq ldh kj bhsvck ghkfm _dcx ghkfcd 
hosyk`vknjdmwydhydhckhbjnhkhsyyfoc 

cwxhhfyxwsy`x 
lhoxy_kmkawk 
chccepdohjceh_d_dd 
lhfdkxc pdohj kq w`j lyqmx fg` 
xmmlxmwedfho_h`wcku_chcx`oxy 
dhxjq 
yf_` bd_m khqs fhkx _dc hkx _`_ 
-coxcxbdvctw_`n_jydkdbaclhwqcm 
yfvkcodx_wclqs`lhjpc_dc-`oxy 
lhfdkxcpdohjkh`wkdyh_hyd_ 
chcxcmy_ljkw_ykkdjh_kgdxsho_ 
nmechch_kxfdg`cpo_ho_l_ladlx 
kqljk wspkcudwho_k`_kjc y_w_yk 
_ghkxh`wckxydbqddycckq-bf_w`b 
y`xldh` 
pdohjcy_cfysxydbqddycccyhhcde 
ydxawychyxawcpojo_ghkx h`wcxj 
lqsr_hkcyhhc_kxydxawycckdba 
h`wcxxhbh_cy_`dgijkjnh`m_kho_ 
hj `hxvm ho_x n`dmj k`_ w`bm _ghkx 
lhoh`m _kxj dkhs_ h_bj h`wc y_ qdmxk 
h`wcxceydbqddyccmnh`ckhyfkucxcm 
fhxm lhkhmc kq lhmqs c`wc wef 
fhxmhosyk`vdydfhkx 
y_ hk wh`pc _`_ ydbqddycc hwf_ 
wm__ghkxh`wcxlhhwvhqclhw`bc 
y_ w`j dmhhp lhfdkxcx wm_ h`wc 
w`bciwb`xmmw`j_umofhxmdydfhkxc 
ceydxqknhhbqlhjhwulhfdkxcxbhfhc 
dhosy_k`vk 
dohkq khgc h`wcx hk wh`pc la _`_ 
wm_ h`wc lhhdpm bd_m bhvsy lhfdkxc 
kj cej _dc yqj lhfdkxc kx bhvsycx 
dkx whq`x lhbdchc y_ nhjck ihwu fhkx 
 !# 

@

¾´ÀÇ´¯¸¿È»Á¸

fhxm 
ho_
v
w
_
khy
wc 
_`_ 

d
c
d 
hyxa xc
_ 

m
m
m
h 
x
fhk
hocb 
`dg h`wcx yd hxm 
dkf
c
w
y
a
s 

f
h
x
knhk
x hy hkq khgc
_
o
h 
ldhc 

hd
hfym 
ho_x 
hyqb hc
`k k bdch nhjm
u
x
q
_ 

o
bdc
ch 
y_ `vk lh
kikd wckqlh
c
k
m
y 

x
`
s
h
h 
ho
hkx
y_i
xjq
`ce jckd_g
q
h
o_dh kjx
w
h 

h
w
n
x
d 

k
u
h 
do
yd_ 
hbdc
ackc
wspk
vkl
jkbh hkx _dc k lhbdch
l 

kjk osy_k` 

a
_l
x f
k`v
m 
dh
xly y_ la dk xm hos y lqfhx
k
d
f
h
h
`
l 

l
f 

x 

d
h
hkdj 
h`wc
fck d_acyw
`_ 
wmd_ lhjhwud l hbdch ydh 
ck
pc _ hhf
` 

l
h 

k
w 

q
c 
nhj
c l
pk`
x hk
wdx`
awcc kchkqws kxhx
c 

x
c
x 

k 

x`d
y_ec 
lkdj
hxj _wvoce _dcxcwd o_ydhck
x 

k 
hx
` i
_x
pm 
cwdx xh_cy cyd_ws o_cwdx`
d
_
y
xj
` 
c
x
jk 
ly_ `wc 
cwdx _e_lkd ywdx`h
s 

d 

a
_
h
x 
h
h 
x
ch l k dwspy fo_ 
dofo ckd_ac
d
u
b
h
w
h
l
j 

lh 
lc
fw`
wudo
y `d h`wc kq hfcklhjh ckd_ac
`
h
_
d 

_yd
lck 
c kq
dmy x ckd_a lkdqcy
o
c 

dj 
kx
jkdc ydhfck
vdok
y
` 

k
k
o
d
c 

y_ 
qha lqdyd_
jj
hkxc
`
f
x
d
d
y
w
la c ydh 

c 
y
_
e
o
d 

dof
k w
wcm
muq` yh_ ydhf ayck
kxh`
o
h
d 

g 

o
d 
_
`ydk 
khfy
m_` 
wydh xhawod y kjydmhkx
k
f 

cd
dx 
qaw 
wvhq djd 
kq ` ih_ ym_` 

m
x
x
h
o 

w 
lk 
f h`wcx
_ c_ _ d_wh 

y
dq 

c
e
d
c
y  

ik
lhmk 

c
x
w
j
`
`
h 

w
kx
kdj 
fK hO l _` _gh
h
8 

kdjd
d
ad
kdj
fh do ehwjo
d
l 
b 

_ 

K
h
k 

R
c
f
d_ 
8h
khhf
sk 
a doy
c lh y_ dho pwsmd
x
k
d 
ykd_
jcc 
lhf 
lhm 
bfh yh_x cew kdqckjk
q
l 

h
q kj m do_ c cocxl
b_hf
l
d 

o
h
o
d 

x
c
v 
k_w _ lhk` fhxmco 
dowdm
y
oh`wd 

`
d 

_
s 

m
o 

h
k 
d
ci
fhxm 

k
q
d
lk 
bqd 

#$%% 

A

ęĕĝĠĐ ĘĞ 

cfKo
S myR
O >sO Fn_S
K =kP>RByK cO k%P
K wgS uK _Kdb8`
Q
_S 
ypR sK v%$y
V
4b8jS
K
khOoM_ fTR o _'gPkfK cQ 4y
K qS
P =h>O )`
Q CS ?R ckS
R kjK 4O 
cmQ bOoKd)P
K
`Sh KdwvwhOdM
R _clh
S wS
O =mh
V FO kK 4lh
O )S
O o_M y$w+K ql
Q qb
O fR
R hkQewR
K4
K kO 
wbQ pP 4r$@
K cy$f
R
sS kl$v
K
ml8)
S
klhOeS
K e_'8o_8>
S _O =h 
hOoM_ cv8u
S mK 4O _' hOoM_dR hy$_
O 8sgK fS _' qRawS cP kK lhk$jK
O h lFQ _R 
k_S
P w+O
K hyQ`Q=RwyQ`Q=RwS4 
cqhO5
S m8
R nmK9R
R 4 y_u$h
P yQ`Q=RwcS kSk=K %QwQb4K 8qbK FP )Q h_Rb=K y_Te Kd 
l$;cR k)S mS kK chQ
S kqS _' hOoM_)Q =K vRw rvP FS cQ9cR kSk=K cR kS`M_ nmK9R
R 4 
_hcl$;
O
cc
R f8o
S m_
K FS `K pk
R uQ _w8D
P
4O mwP
O e$fKdcfKo
S mO kw
K cP mR mhOoM
K _)Q =K 
yQwfQ _R mK 
r$pcSofM FR
R kypQ
Q ojOoyQ
K `Q=RwcS )c
Q _Q wOolQ
K jFK _wP
O 4RbmhOoM
K _b$q4cP
K @cO 
pTByK _b$q
Q
)y$h
Q
cK kkT
O jhS ypQ
Q o=K cyhP
R `4hOoM
K _dR cuh
S wy$DR
O
6))r$p
P 
wfP _R mnS
K h KomcQ
O eh_P 

hy$_yQ
O
wQd KopR m
K qTR v)K kc
O g$@
S c)
R mQ *Q cR
Q6 
kTf=S clS
R ;cKdy
R mQ FQ jK ?V cc
R )S mK *O c%Q
R wQ
R 
tSwnmK9
R c_P
R kmc
S sQ 4hR
K kqv
S f$uk$bS
P
5cKd
K 
cSeh O5wK my8wh
R
cO mK 4lh
O qSO oh>O )n$q
Q *S chP
R hPa$fm8
S _O =K 
lchP
Q ohP4y8wMfF8j
R wK q8> 
lhu$w
O 8ofR
K o_M )Q =K cQe kqR lh`O )$f
K wS`=K l_O weS8m hR6 8c*Q mR cQe 
n$q*S chP
R a$fm8f
K uQ
R oyfR v$kc
R DR
S bKdcDR
S 6kS=)hP
Q wMcwcP mwT
R `qM hRnmK9
R cR )Q
Q q8gvK n$eS>fO k)Q `uQ vQ 4K lhkM
O fR6KemO 
lhwM
O cmR mK 8ofR
K o_M )Q =K kS`M_ kQawR 
fR u$s8
P h>O mR )K fR
R q$om8
S lhw8qKo
O f8w
R 4K bP;gR uK mO n$q*S cR hRe_M 8c)Ko
Q _S kK 
wfP _R k_
K vKdR
S 6&klT
K w KakhP
O b=n$yS
K
wmyR
S uhwO 4K 
%S=hOoM_dR y$w8spy$DR
K
6b$qcSkhfO yK mc
R fKo
S myR
O >sO FlhOoh
K
`O ml
K FQ _R 
w8m_hOoM
S _ 
cnqR mR k%h
K _y
P pQ
Q o=K cyhP
R 4mv
O fP wK cv
R fP wK c_
R uS mOoc
K _Q wOo
K
S _"%h_n
P mK9R
R 4cS>sO FR
K kvhBO pK cR kK 
)mQ ) 
f
Q AV
R ongS vpP
S ocQeh_n_S
P =%hwO uhOoM 
`CS ?R cR 8>_O =K c_Q wOo
K cQe wmTR _ cmS n$kS;_R vmQ qP 4K fP
R wSh Kd lT6 n$q`Oa
K 4K 

kgP kK :R cO k%h
K wO uh
S yhO
O hcyQ
S `Q=Rwc_P
S k8kyQ`Q=Rw8oSk)Phy$fsS k8o
K 
lhw$e
O mR
K wKd lhvO vS sK 4O lhq8v
O FK cR lhp84$g$_
O 
c)$k
S )K 4O 
yh`O wK qR klR
K 5hRk8__S>_c
Q fKo
S mO kvR
K w_'wfP _R k8
K 
cg8)
S BK hR6 c_S uS mK cR _hcO yQ`Q=RwcS kT=cR %pR
K cR yQjFQ mR hAP BR hPo)K cQe kqR lh`O )$f
K )Q =K 
b$q lhjO )S mO@ 
lhmO _S yK mV lh>RO 5kRK 5 lqO n$wvS lchP
Q kMqdR b$qKd 
qh
R AO cR kK kTj;S)Q `QjQw hkO =K &kK )Ph B$cKd 
y8whcO mK 4O lh)S
O o_M hPo$mMc 
l$vmS kl$v
K
?S mO 
hyR mS _hcO cSk_P *K cR 
)?P FR )K cO kK 
8khfO yK cO 
kSj4K nh_P c?S
S kKd yQ`Q=RwS4 
lOhFR )K k_S
P w+O
K h4K whqO
"c_"8>
S _S
P =y$oMfF)'
R )S 

 !# 

!

B

Ęėĕ
ø Ěü .ĕ 
cS@s8cS
O @BkS
O jky$qhO5
K
m8c
R mS
S bM_4y$D
S
mM
V q y$wcKo
S m%$y
O
4y$q
K
p$@
K cR 
y$y)S wq
K vR wK DR chP
R oBk
K qcS
R w84fK FR
R kqh
R wO sK cR kh
K kO 4K my$k$b
O
K5clh
R wO qQ
S4
4O _TumK kO nFOo
S yhFO fK FR yQ`Q=Rw k)Q 8>_S
P= 
n$bKo$k4K ehwO sS 4K vw$h8hKo
K 
bfS _d
Q v)P
R h tQw_S
S 4lSk$qS4cSk$b K5whqkS
O j4c
K
+M
Q qmR k8cS
K `vK p$m
K 4K 
wDS qO 4y
K )Q ?Q )R m%
K _yh
R kO mK wR
K =y_PwvOo_h
K cc
O sh
S fP 4-$eS
K
=yQ`Q=Rwk)Q 
lhOoSwvK pKdlh
R wSO ;FR 

hdPd4_
K p 
cS
R ohbO ?K cy
R sR +K 4y_P
O
wvO@
K cv
R w$h8hKo
K
4yh
O FO fK FR cyQ
R `Q=RwSk 
l)cS
S hcS )h
Q m-8ohP
O
;fyhP
R 4k8m)?S mc
R q8`
S vcS
K ofM FlR
R 5 )Ph 
RqPb$h 
cS>DR cR yQ`Q=RwcS y_Q lhwhO =O mR h_R6Rd lh_O w$D
K cR nhP4)Q lhmO kK )8wK
R ;cR 
cc$`
S K5 y8whbO yK 4O cqhO5
S mR y$o$wMf_R cS lOhyS
R o*R
K 4 lOhkR )8wh
S 4O cqS
S @)Q 
kvR yOoh_R
K 6Rdk_S
P w+O
K hyQ`Q=Rw4q
K pS
R @)h
Q mkS
O jKdhyO s$mg
K
vQ )Q 4c
K qS
S o KdhR6mR kK 
qTR p Kokc
O m$v$eh
S
_P 4gP
K 4RkyK cKdlO
O hyR m$D
S cyQ
R `Q=Rw4K 

l8vm8vw$y
K
4cS
K khfO yK cyQ
O `Q=RwcS 
nP8=R yK mgP
O kfK cQ 4hOoM
K _ vf$u_'hOoM
P
_ _' 
lhOo)S y$_mP 8>_P h_P hPosK kO - wm$k
R =K %SjkK
lOhy_
R mS 
hq$o
P mK 8_uK mK cV %QwqP 4K lh*O mM
O fRd lO 
lhq$o
O ?K cR 8hcS )Q 8>_P cS lhq$o
O ?K cR w$ghDO cR 
lhfO y$w
K clO
S h?R cR )$m
Q =v8;
K bO 4g8)
K
Bn$w
S DS qk
O q8p
R AR
K 4yK clhOo$)_
O
wO cS 
l8vm8D
K cc
R pP jK my
O _lh
Q qhOo
O m8lh
K
fO y$wlh
K
bO _P klh
K jO s$cl8v
K
m8DR
K 4
R hmlh
R fO y$ww$gh
K
DO c
R q$o
R mK 4%S
O = 
-lh?O flh
R bO _P klh
K jO s$c
K clh
R ?O flO 
lhOo$)lh>RO 5kRK 5lhqhOo
O m8
K w$ghvO 
lhkh
O qKO hhFO kK `8lhO
O ; OoSe4KeR
K 4lhbO `P =lh
K k$b
O K58hclhOo$)_
S
wO clh
S q$o
O ?K cR 
b$qKdy$o$j?R
K ky)TQ wfM ch
R FS
P `k8w
K bK fKdg
S _g
R _8k
R kK jK FR )K c8>
O _%
P _R 
lhOo$)lh)8?
O )O 

luQ qQ 4K _hcO )Q kQ`Q=RwcS $m=K - y$`S=Rw k)Q lhOo$) lhOa8p b$q )Ph
O kqR yQ`Q=Rw 
cqS
S @cR wQk$vhOo$s yQ`Q=Rw kQ`Q=yQ`Q=Rw - kQ`Q=Rw lhg8f 
cqS
S @ckhhP
R wKo8myQ`Q=Rw7y$_%
S
)$?
P ckQ
R `Q=hPbKh kqy$k8k
R
Fy$;
K
kM
O q4R 
y$wfM
P _y$oKh KoqR my$`S
K
=Rwb$qKdlhbO fV
S hmlh
K wO )K5hP
S 4R5kqR 

vhwO `K mn$h
R qR
K wkqcS
R kq%Q
S wqP 4lhOo
K
)lO
S hy_
R mS =hP
K osK kb
O fS _h
Q kK5Ko
O _R 
hP4R5 kqc
R qS
S @cyQ
R jFQ myR
R kKaqQ kkS
K kjK )V m8n
K gS vw$gh
S
v
O q$o
R mw
K 4P f_8c
O 
cQwjK ?O cR nmO lfS BQ k)Q cSk$b K5 y8?R= ehOecS kK fh
R kO uK cO _8c %S= cS>pO mK 
gqR mK =O yQ`Q=RwSk cfS vS
K k $9cR %QwQ6cR lhmP
O k)K lhwO gK m$kh
Q vO %QwT_kK 
lOhyR qS )K 

khqS
O h cSw84fK Fh
R kO jK klhOo
O *S cyR
R u8wmK 4cS
O jsK cyQ
S `Q=RwccQ
S wvK mkS
O j4K 
y_y$f
Q
By
S mQ cR
Q em_h
K clh
O 4R
O wdhy$o$w
S yOK h w)M
Q _ whcO m8yh
S
pM
O fRh k$e
R k=w
K )M
Q _mcS
P `h`O AK cR 
qh
R AO cR kyQ
K kQ5pV m8y$;Oo$j
K
m$m
K =lh
K wO fM
P _cSw84fK FhP 
%QwTunh_P )%S
Q =luS mV
K umf
K gR )hP
Q oBk
K qlh
R qO p$ok
K )b$_
Q
mcS
K k$b K5y8?R= 
yQ`Q=Rwy$>pO my$o
K `K kkh
O `O )K 4lh
O k$b
O K5lhDV
O whK lh`O fS wK mpT
Q wcM kR 

8o`Oo
K y$4Rw yQ`Q=Rw y$>pO mK cSwcP mK bqKd
R kPkjK FR )K cKd
O %RkcS cQe kS`M_ 
lh)S
O o_M cS>fO FR
K 4 y$k$b K5cR lhwO qS cQ nhP4 k$bS5 k$v4K 8qpS
K o lhwO :S vKd
R
4R 
lhp8p_'
O
ky$q
K
p$oy$kS
K
aqM -lchP
Q ohqc
P _P wK mR k8oh
K mL
O _c_'lh
Q
Ow 
%_y
R gQ qQ mR yK ?O cl
R yS pS
S owK BR mb$_
O
m8)
K )K fy$wS
S
=wK =O chP
R kMq`8lhOo$kKa
R
qQ cS 
wTuqM kw
R )S sK _h
Q _wS
O `=yQ
K `Q=Rwcy
S _Q 

_hcbh
O mO F_(
S )8w
Q =Ke
K FyQ
O `Q=RwS48qAK FO )c
Q _S
S 4cl
R qR
R BR4-w8CvO 4K 
$mSk$q4_S
K wS4_8c*c
Q mkS
R =kq
cR
R k8b$yKdymQ
Q ;vc
R yK
S hcS 

vSoqM y$ohbO mK k)Q lhOo$) lhvS
O kMf nhP4 8w4K fO yQ`Q=RwcS y$>pO mK 
yQw+M
Q q=7S
R =wK _S )yh
Q whO 4hO ppKoR
O w:K ccS
R >pO ?K cc
R yKo
S `Ook
K )S mS kcS
K hp8w
K 4K 
lhwO gK m$kh
Q vh
O sP kK _R
S qh
S O5c)Q
O bTDctQ
R w_Q kK 
hPbKh kqcS
R o)lh
S )$k
O )8c
K _S mP =hP
K osK kyQ
O `Q=Rwcc 
w$ghDO cR hq$o
P mK kO lfS BQ vBP pR kK hPb=K lh4R
O w y$wqK
S h 8wvK qS )Q lhvO w8:
K cR 
kS=y_c
Q yS uK fKdwh
S cO vl
S qcS
O hw8py
K
_cS
Q w4K f$9
O ccS
R >pO ?K clh
R
bO `P =K cR 
k_S
P w+O
K htQw_Q 

$_ c_$w
Q lSb_S )Q wS`S6 kS=
P 
%QwQ6 $y$_ b?R
P kkK %hwO uS qR m$) 
w)S sK _yQ
Q `Q=RwcS mlR
P a Kd
cyRb$`Mq4R
K ?R
S =bTmkK kO 
yRb$`Mq4lh
R jS
O wb8lhOoK
K
h KoqR mlh
K wS
O `6c 

c
"k)S mS kK 
w:S DR cnhP
R 4w84fO c_P
R k8kw:S vwS
R 4fV my$h
K cK k`S
O ;fyQ
R `Q=RwkS=)_Tw4K 
bm$k
P h4R
O wcS cSofM FR
R 4 8wM_*O
S h y$o$wDK cKd
R $=wR
K bkK qAO
R h _8c y$o$wDR
Kk 
wT= Kek%h
O wO u_8ccS
S
w$Fbm$kKdy$d
P
uK mlP
O ;vR mh
K b8cK
O hw)M
Q _=lR
R 5)%S
Q =mO
=lR5$>)h
Q mO )R
K 5cr85
R cy
R _y$kM
Q
qcR kK 
r85chP
R wMc)$y$_
Q
fhOoKe
R cR k_'KdnP
K 
cQ9clS
R k$qS4cmS )K@
S cy
R _
Q qhOo
R ?P c_8c
R 
8oSk8`FK jK FcS
O 4RwbK _"n$h
R qR
K wb$qlQjSk)Ph 

hq$o
P mK yfR yKd
R yQ`Q=RwcS hq$o
P mK nS`8?R= 8kkK jK FR )K cO l$;cR bqKd
R e_S mP 
lhq$o
O m8
K kQeh6O hq$o
P mK 8qhO5cO lhO; OoSe4KeR
K 4cKd
R lhmO *V
S a?K cR w$ghDO cR
O wy$hc
P 4P wK cw
R cP mlh
R qO p$@
K clhO
R ;>O mR )K fR 
y$fBc
S 4P wK clh
R k$qKd 
y$`S=Rw k)Q lhOo$) lhOa8p _TumK kO nFOo
S lSk$qS4 lhOo$) y$m$vmK 4O 
y$o$) y$gh)O 4K y$)?K FR )K ?O cR b$_mK y$whcO mK y$`S=Rw lchP
Q ohP`8 
y8whcO mK 4O y$gMq$*)Q y$`S=Rw _TumK kO nFOo
S k)S mS kK cSh KomR wQK a`8
K ysR wK uS 4K 
k)Q cqS vS )K cR 4K d)S jK qR lhOo$4 nBR
S h`8
K cqS )S 4K lhwO gK m$kh
Q vO k)Q
K hkh
K my$w
O
+K qQ 
yR4yQwQwfK pR my8wh
K
cO mK 4O q8o
R FS )yQ
Q `Q=Rwdvlh
R wS
O k$6hPbw_R 
8oS>)yQ
Q `Q=RwcS m%Q
P wqP 4qR
K 4wK _h
R Bw
O cP mcQ
R 9)c
Q qS )S 4lh
K wO gK m$kh
Q v
O 
tQw_S
S4 
y$`S=Rwy$;qO vS wK vy
R FR cy$`S
R
=RwclR
S 5 b$_my$u$sKotQ
K
w_S
S kt8f4K 

# 

#$%% 

F

$ 
$ 
$ $ 
$ 

$/
$ 
$
$$$
$ $/$ $$ $$ $ $/ 

C 

{mjkimrl”

CD 

$ $ $ $$ 
$ 
$ 
E

k³É´¯°ÅÅ 

&$ 
$ 

$ 
$/ $ 
$ 
$ $ 

¼È³É´¯°Å°É»¸¸¶³³ 
»¸²»³ÉÉ
Á°Èǯ°° 

¼ É´¯°Å°É»¸¸¶³
¼È³
¯¯°º´ºÇ°³k»¿¶

k³É´¯°Å¸²»¸

¼È³É´¯°Å°É»¸¸¶³
¼¸»È´Ç¸¯°º´ºÇ°ɸ²´³¸ 

 !# 

!$

#

P DS mM
V qcc
S mS mS 6K cy
R _w
Q sP cS k)
K )$fy8wh
P
cO mK 4b
O qS
R uk
wqQ
K 4 
8ofR
K o_M lR5 cvS `K wKdO vfS uOK h k)Q lyhP
S 4 cSw$FR4 wBS pV mK dhSkqS n$)_wO cS dhSohqc
K k)Oo
K rQw:R
Q k cS@BO kSj4K 8`wK _S q)Q
R wcS h)Ko
P _R w`Q qP kSjkK y8whcO mK 4O 8uu$w
K yK cO 
yOh4lh
R vO cS khP
K b=cQ
K 9clS
R k$qSk8ofR 
_()lS
Q k$q_Pw$`kyh
K )h
O wM
O fcS>sO F8k
K mK kK mdh
O yS sS +l
K chP
Q bh4kT
O B;O )Q 
%8wS4)$bDR
S kcSwhbKdyO
O h`R klS
K k$qcy
S _%T
Q scM k_h
R c8oS
O >)y8fh
Q
kO *K cR 
y_y$q
Q
gK cR khP
K b=
K w$fpw$f
K
p`P
K `$FpK cO )w
Q fR _R kqR
K wkS=$kcQ@_K
Vh 
cQ9cR yOh4R cR y_Q lhvO cS kK kh`O )K 4O lhbO `$q
K 8ofR
K o_M lhOo)S hsP kK _R _8c 
e_Kdc
S gS mK AO ck
R _k

Q wqQ
K 4pSojOo`P
K h$_cS 
yhs$A
O cy8fh
R
kO *K cy
R _kP
Q 4vR k8oS
K >)w$6
Q ccS
R jSe l8;AO chP
R osK k)
O ?S m8
R
S k
wqQ
K 4 wBP pO y8whcO mK 4O hFO bK qS
R u 
8ovP bK uO fh
R )O mhP
K oByR
K kS4vR klS
K k$qcy
S _nh
Q jO cS kK cmS mS 6K cR y_Q wsP cS kK hFO )K )R f 
lh`O w$_q
K
)Q
R wch
S )Ko
P _n
R c
P w`Q qkS
P jky8wh
K
cO mK 48u
O u$w
K yK chR
O ohqc
P DS mM
V qcS
"wQeqh
Q kL
O _fh
R kO *S c8o
R y$_b
S
?R
P k?c
K me
R _S 
_Pw$`kyh
K )h
O wM
O fcS>sO F8k
K mK kK mh
O yR sS +l
K chP
Q bh4kT
O B;O )rQ
Q w:R
Q kcS@BkS
O j4K 
hPb=w$f
K
pw$f
K
ph
K FO `R
K `$FpK cO )w
Q fR _R kqR
K wkS=hkcQ
O @_K
V h _()lS
Q k$q
R >)R ?R
K khPwmR
K aklh
K kO gP 4y$h
K cK klh
O jhO wO u8o
K __
S 
_gh
S kO )h
K 4R
O wc
S fP 
e_Kdc
S gS mK AO ck
R _h
Q FO pR
K ojOo`P
K h$_cy
S _y$q
Q
gK cR kK 
$m=
K fP
R >)R ?K cn$u
R wK kw8p
O
m$>V
S =kSjKd$>*Q mc
O qP
S 6$knh_P )bQ
Q `q$m
Q =K 
l_O c`T
R )fR
K khkO 4l
K cS
S w`K _$kw
R
mR _S *c
Q my
R _v8;
Q bO 4c
K +S qS )
Q weQqh
Q kL
O_
Q
qlO
R hmM
R qB
R FS wRK efy8q
S
gcT
S B )Ph lhwO m$_l
K
FQ _hhc
R 
qgR v$y$_k 
y_8oS
Q kny$o
P fh
R )O ?S c%Q
R kmh
Q 4R
O wcw
S )M
Q _jKd_'$_y_T
R
ey$+Mqk
R fh
R kO uRK h 
kh`O )K 4)S
O bfwS
S `S6l8)rhp$m_'Kdn$)_
O
wS
O kccP
Q egqR mK =hOo
O *P cq
R gR DQ cR
S
kO *K cR 
y8mPk)K 47
O y$_
S qR CR
P `k8ohP
K kq
S fh
R )O mhP
S oBkP
K 4vR k-yh
K
wO DS qO cy8fh 
"$y$_%hwO ukR
S kjK 4c
O mS 
)Pw$6h4R
O wcS )h
Q sO =v8;
K bO 4K 
c)S
S wBS ck
R qlR
R 5 k$_)K kw
O )S sK _cS
Q k_P )7
K y$_y
S
_yQ
Q o;QuV mcS
K k_P )K 
_()Q g$4$w y$hcK kO %hwO CS )Q wm$_
P _' fP
R >)R ?R
K k gSkfK mV k8:4O ` 
kS=vfS uOK hkc
K *S __T
O umK k%R
O kcS )wQ
Q eqh
Q kL
O _ kqyQ
R wBQ pR mcS
K w$Fc8oS
R >)Q 
kS=`T)fR
K kKd8oSk8oFO@
K )y$o$w
Q
)K =O cy
R _k
Q CR
P oklh
K jhO wO u8o
K fR
K o_M `)$f
P 
$y$_y_`8)yQ
Q
wBQ pR m8yQ
K wQe$fcSw$Fce
R _Kdy8jh
S
wM
O _4w
R _TS ymw8B
K AO cR 
$m=K wy$h
P 4K cS`$:cR cSw8CR4 y8fhkO *K cR y_Q qR CR
P `kK nFOo
R buhP
R = nmK9
R cR
"cmkh
S `O )K 4y$o$)c
O
BS glh
O >O ml
O qv8;
O
bO 4w8B
K AO cR 
y8fhkO *K cy
R _
Q qR CR
P `kb
K uhP
R =y$o$hqR
K w+PBfKd`
O )R f$m
S uK qR 4K )
Q weQqh
Q kL
O_
K eqh
Q kL
O _ k)$y8fh
Q
kO )w8B
K
pk
O qy
R sQ p$ol
Q qR
R ByQwQe$fcSw$FcR 
lcS
S w`K _$kn
R
yS
R @)Q hPb=wQ 
k)y8fh
Q
kO *K cl
R uQ qQ 4h
K c$ecS
O
`8)Mf$9cy8fh
R
kO *K cc
R ?R
S =bq)hO5
R bK cR kK 
hb8cK
O ;cR yOh4R cR y_Q lhvO cS kK fh
R kO *S cR cShcS wQeqh
Q kL
O _ lSk$qS4 hb8cK
O h kS=

!% 

#$%% 

GH

C$ 

$<

ĉąþĕāĊ

ĖāćĈĊĔýÿ ĀĊ
$C $ $C& $& $ 
$$$  

  
% 


& 

$/ 
$/ 
$ 

$$/ 
$/ 
$$/ 
$
$ $/
$/
$ $/ $ $/ 
$ $ $ $/
$$/ $/ $/ 
$/
$/
 
$/ $
$
$/ $
$/$ $
$/$ $$/ $/
$/$ 
$/ $
$/$$/$
$/ 
$/ $/
$/ $/ 
$/$/
$/$/$ $/ 

C     

<D$ $/$/ $ $
$ E$ $ 
 $ $ $ 
$
HB=I=BA@I@BF$<
JKLMNOMPKQRLMSTCNUL$< #
$
$ $ 
$ $$$/G$ 
$ $ 
$/@$ 
$
$ 
$/HFI#>#IBBH$/ $ 

$< 
$
C$ $/$/ $ $$$
$ $/$ $ 
$ $ 
$< $C$ 
 !# 

!&

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful