TAVANICE

- SKICE SA PREDAVANJA -

1

Prema načinu izvođenja tavanice se dele na: - Livene na licu mesta - Delimično prefabrikovane - Prefabrikovane

2

1

TAVANICE LIVENA NA LICU MESTA

3

PUNE PLOČE

4

2

sa dva ili više raspona. l max. lx < 2*ly 5 Puna ploča koja nosi u jednom pravcu. lx < 2*ly 6 3 . sa jednim rasponom. dp = 0. dp = lx / 35.8*lx / 35. lx max = 600 cm.=600 cm.Puna ploča koja nosi u jednom pravcu.

Puna ploča koje nosi u dva. ortogonalna.8*lmin. / 35 za tavanične ploče dp = 0. / 40 za neprohodne krovne ploče 0. pravca (krstato armirane ploče).8*lmin. ortogonalna. dp = lmin.5*ly < lx < 2*ly 7 Pune ploče koje nose u dva. / 35 za tavanične ploče dp = lmin. sa više polja. dp = 0. sa jednim poljem. / 40 za neprohodne krovne ploče 0. pravca (krstato armirane ploče).5*ly < lx < 2*ly 8 4 .

Rebraste tavanice 9 Sitno rebraste tavanice l l a l 10 5 .Rebraste tavanice se dele na: .Sitno rebraste tavanice .

Rebraste tavanice (ploče ojačane rebrima) 11 12 6 .

5*ly < lx < 2*ly 75 < ax.ay < 250 14 7 .Kasetirane tavanice sa jednim poljem 0.ay < 250 13 Kontinualne 0.5*ly < lx < 2*ly 75 < ax.

5*ly < lx < 2*ly dp=lmin.Pečurkarste tavanice (sa kapitelom) 0./30 15 Pečurkaste tavanice (bez kapitela) 0./30 16 8 .5*ly < lx < 2*ly dp=lmax.

17 Ploče sa gredama.Krstato armirane ploče mogu imati konzolne prepuste. 18 9 . mogu formirati oblike u funkciji projektovanja. i postavljanjem stubova na različita mesta.

Stubovi ne moraju biti samo na mestima ukrštanja primarnih nosača. 19 TAVANICE DELIMIČNO PREFABRIKOVANE 20 10 .

Napomena: Skice su uzete iz Građevinskog priručnika autora Branislava Kujundžića. postavljenih na svoje projektovano mesto na gradilištu i završno monolitizirani betonom na licu mesta. 21 Opekarski elementi (od pečene gline) mogu biti različiti zavisno od tipa tavanice. koji je izdat 1974. godine (Tehnička knjiga) 22 11 .Delimično prefabrikovane tavanice sastoje se od montažnih elemenata napravljenih u fabrici. Ovde su prikazani neki od elemenata koji su bili u upotrebi ili se i danas koriste. Montažni delovi elemenata tavanice mogu biti formirani od opekarskih elemenata ili armiranog betona.

24 12 . 23 Od ovih elemenata formirane se sledeće delimično prefabrikovane tavanice.Ovde su prikazani neki od opekarskih elemenata koji su bili u upotrebi ili se još uvek koriste.

Monta -16 25 TM-3 26 13 .

TM-5 27 Jedan od najčešće korišćenih sistema delimično prefabrikovanih tavanica je LMT (laka montažna tavanica). 28 14 .

29 HIKO 30 15 .Delimično prefabrikovane tavanice mogu biti formirane i od armirano betonskih elemenata.

KAT 31 BS 1. 3. Element ispune Noseći element Beton liven na mestu Završni pod 1 2 3 4 4 (5) 16 4 20 (21) zavr{ni plafon 12 28 40 12 28 40 12 28 40 12 32 16 . 4. 2.

Jedan od najčešće primenjenih je sistem "Omni" ploča. 34 17 . Ove tavanice se sastoje od ploče koja sadrži u sebi armaturu i predstavlja oplatu za dodatni beton kako bi se formirala ploča potrebne statičke visine. Element ispune Noseći element Beton liven na mestu Završni pod Podvlaka Privremeni podupira~ č 33 Ploče. mogu biti izvedene po sistemu delimično prefabrikovanih tavanica. 1. takođe. Sprezanje starog i novog betona vrši se posebno oblikovanom armaturom.Ove tavanice. postavljaju se na privremene podupirače dok beton ne postigne propisanu čvrstoću. 3. 4. tokom procesa izvođenja. 2.

OMNI PLOČE Ploca livena na mestu Armatura za sprezanje Montažna ploca 35 TAVANICE MONTAŽNE 36 18 .

STANDARD Tavanica koja se sastoji od montažnih rebara i ploča 37 Ošupljene ploče 38 19 .

A sad nešto o istoriji. 39 40 20 . Pre pronalaska armiranog betona tavanice su se radile od drvenih greda ili kombinacijom opeke koja formira svod između čeličnih nosača.

velikih raspona koje su podržane zidnim platnom. Na skici je prikazan sistem formiranja konzola. moguće je formirati konstruktivne sklopove konstruktivne objekta prema zahtevu arhitekte. Ar m i r ano bet onsko zi dno pl at no Tem eq 42 21 . stubova i zidnih elemenata.41 Osmišljenim kombinovanjem tavanica.

St ub Kosni k Zat ega Temeq 44 22 .Formiranjem armirano betonskog nosača na vrhu objekta omogućava se postavljanje zatege čime je moguće formirati prepuste po spratovima a da se prizemlje reši bez pojedinih stubova. Vi soki konzol ni nosa~ zat ege Zat ega Temeq 43 Isti problem se može rešiti postavljanjem kosnika.

već se prihvataju masivnim podvlakama u nivou prizemlja. I nt er pol ovani st ubovi Masi vni ar m i r ano bet onski r am Tem eq 45 23 .Kao što se svi stubovi spratova ne moraju postavljati i u prizemlju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful