Tema 2. Conceptul de asigurare.

2.1. Evoluţia conceptului de asigurare. 2.2. Asigurarea sub aspect juridic şi economic. 2.3. Alte abordări economice şi financiare ale asigurării. 2.1. Evoluţia conceptului de asigurare. Comunitatea de risc şi mutualitatea au constituit premise esenţiale pentru înţelegerea faptului că în faţa unor pericole doar unirea face putere!" ca şi pentru a le face faţă este necesară constituirea unui fond comun al cărui utili#are să aibă loc pe ba#a principiului toţi pentru unul şi unul pentru toţi!. Asigurarea este una dintre cele mai vec$i invenţii a omenirii. %deea ei se pierde în ad&ncimea secolelor. 'rimele forme de asigurare după părerea savanţilor" se înt&lnesc cu două milenii înaintea erei noastre în legile lui (ammurabi" care prevedea înc$eierea unor înţelegeri între participanţi la caravana comercială cu privire la aceea ca să suporte colabor&nd unul din ei în drum de pe urma atacurilor t&l$ăreşti" jafurilor" furturilor etc. Ce se înţelege prin asigurare) Această întrebare a atras atenţia multor cercetători. *e#văluirii problemelor asigurării îi sunt dedicate lucrările multor economişti şi jurişti din diferite ţări. Apro+imativ fiecare savant" care s,a ocupat de problemele asigurării tindea să formule#e noţiunea proprie de asigurare. 'entru discutarea teoriilor şi noţiunilor contemporane a asigurării" în anul 1-./" la 0u+emburg a fost convocat primul congres al 1niunii internaţionale a legislaţiei cu privire la asigurarea 2A%*A3. *ificultatea constă în de#văluirea esenţei acestei categorii economice" care este la prima vedere simplă şi clară" într,o astfel de noţiune" care pe de o parte nu va fi prea îngustă şi va cuprinde toate tipurile de asigurare" iar pe de altă parte să nu fie prea largă" ca să nu cuprindă în sfera sa elemente străine. E+aminarea noţiunilor de asigurare e+istente trebuie de început cu cea formulată de 4. 5. 6ai$er" deoarece ea a fost prima" iar apoi într,o oarecare măsură a fost pusă la ba#a celorlalte noţiuni" care au apărut mai t&r#iu. Asigurarea" după părerea lui" poate fi formulată ca o formă de organi#are a unui fond bănesc centrali#at din contul unor mijloace decentrali#ate7 din alocaţiile făcute de participanţii la acest fond. *in punct de vedere al autorului importanţa acestei noţiuni reiese din universalitatea ei" ea put&nd să se aplice pentru toate tipurile de asigurare" indiferent de trăsăturile ei specifice" şi c$iar asupra asigurării sociale. 8piniile e+puse mai t&r#iu de către economişti şi alţi specialişti au arătat că această noţiune a înt&lnit un şir de observaţii şi critică" din cau#ă că în ea nu au fost luate în consideraţie trăsăturile de ba#ă şi rolul social,economic al activităţii economice care poartă denumirea de asigurare" şi de asemenea nu a fost efectuată deosebirea între funcţiile asigurării. Altă noţiune este formată de 5onişin 9. 4." conform ei asigurarea repre#intă una din metodele de formare a unui fond bănesc pentru recuperarea din contul primelor de asigurare a pierderilor în economia naţională" produse din cau#a calamităţilor naturale sau accidentelor şi de asemenea pentru plata sumelor corespun#ătoare în legătură cu survenirea unor evenimente anumite" legate de viaţa şi capacitatea de muncă a celor asiguraţi. 8 altă noţiune este formată de savantul din fosta 6.*.:. ; :. <adera" care se deosebeşte de celelalte noţiuni prin aceea că ea face accent pe elementul de clasă a asigurării şi în ea se menţionea#ă formele 2principiile3 de creare a fondului de asigurare. Asigurarea ; scrie el ; este o formă organi#ată de creare de către colectivele de persoane sau diferite grupe ale re#ervelor financiare care se ba#ea#ă pe principii benevole sau obligatorii" şi care se află în m&inile clasei dominante în această perioadă de timp" şi în m&inile repre#entanţilor" pentru acoperirea necesităţilor care pot fi calculate" care apar în re#ultatul unor evenimente înt&mplătoare.

Conceptul de asigurare poate fi abordat din punct de vedere7 juridic" economic şi financiar. despăgubirea pierderilor participanţilor la creerea fondului survenite de pe urma calamităţilor naturale" accidentelor" etc. A. se poate aprecia că asigurarea se constituie într. pentru a fi operantă" asigurarea trebuie să capete o formă juridică" fapt ce re#ultă dintr. 8 mare importanţă pentru de#voltarea teoriei economice a asigurării o are noţiunea propusă de 0. Astfel" contractul de asigurare şi legea de organi#are a asigurărilor constituie i#voarele de drepturi şi obligaţii în materie de asigurări. repre#intă o totalitate de relaţii economice şi financiare" prin intermediul cărora se redistribuie o parte din venitul naţional în interesele întăririi economiei producţiei obşteşti şi bunăstării salariaţilor pe calea unei metode deosebite de creare a fondului de asigurare din contul depunerilor băneşti efectuate de întreprinderi şi organi#aţii" şi de asemenea de populaţie" pentru folosirea lor strict după destinaţie .un intermediar financiar între persoanele fi#ice asigurate care plătesc eşalonat primele de asigurare şi persoanele fi#ice sau juridice care au nevoie de resurse financiare suplimentare." o înt&lnim la juriştii din 6om&nia . ?oţiunea de asigurare formulată în 0egea 9ederaţiei 6use cu privire la asigurări din 2@ noiembrie 1--2" articolul 2 sună astfel7 'rin asigurare se îţelege o totalitate de relaţii" menite să apere interesele patrimoniale ale persoanelor fi#ice şi juridice în ca#ul producerii unor evenimente 2ca#urilor asigurate3 din contul fondurilor băneşti create din depunerile de asigurare 2primele de asigurare3 efectuate de ele!. *in punct de vedere economic . *in punctul lor de vedere" asigurarea repre#intă nişte relaţii economice concrete" care se formea#ă sub influenţa nemijlocită a unor cerinţe obiective de de#voltare a mijloacelor de producţie care iau naştere între diferite categorii de persoane şi colective" şi care se e+primă prin acţiuni volitive concrete a persoanelor în vederea transferării unei părţi din profitul său în fondul de asigurare" pentru folosirea acestor surse băneşti" în viitor" pentru recuperarea pagubelor pricinuite de calamităţi naturale şi alte accidente. 2. .ar putea afecta viaţa ori integritatea corporală" precum şi onorării obligaţiilor de răspundere civilă ce revin persoanelor fi#ice şi juridice faţă de terţi!.1nii autori" formul&nd noţiunea de asigurare" evidenţia#ă caracterul volitiv în acţiunile persoanelor" care participă la crearea fondului de asigurare. Cu toate că această noţiune este foarte largă ea însă nu poartă un caracter universal" deoarece în esenţa" atinge numai asigurarea de bunuri. *in punct de vedere juridic .un contract ca lege a părţilor şi din legea propriu. >i acordarea ajutorului suplimentar cetăţenilor 2membrilor familiilor lor3" în ca#ul survenirii unor evenimente legate de viaţa şi sănătatea lor. 4ăcărel %ulian şi <ercea 9lorin7 Asigurarea e+primă relaţii de distribuire şi redistribuire a produsului intern brut" relaţii care apar în procesul constituirii şi utili#ării fondului de asigurare în vederea desfăşurării neîntrerupte a activităţii economice" păstrării integrităţii bunurilor asigurate" protejării persoanelor fi#ice împotriva anumitor eveniment care le. =otilov7 Asigurarea de stat .#isă emisă de puterea legislativă. Asigurarea sub aspect juridic şi economic. A.2. *in punct de vedere financiar . asigurarea implică constituirea" în condiţii specifice" a fondului de asigurare" în legătură cu care pot fi puse în evidenţă c&teva aspecte7 • faptul că asigurarea se constituie sub formă băneascăA • fondul de asigurare se constituie descentrali#at" la nivelul fiecărei societăţi de asigurare" pe seama primelor de asigurare încasateA • constituirea şi utili#area fondului de asigurare implică relaţii economice între părţi prin flu+urile băneşti pe care le presupune încasarea primelor şi apoi plata despăgubirilor aferente.! 8 noţiune asemănătoare cu cea a lui =otilov 0.

9ondul de asigurare . Atfel" evenimentul trebuie să fie înt&mplător" reali#area lui să nu depindă de voinţa părţilor implicate în asigurare. Aceasta face posibilă stabilirea primelor de asigurare ce urmea#ă a fi plătite. 2. 'osibilitatea de evaluare a evenimentelor se referă la numărul de ca#uri care se pot ivi şi la nivelul la care e necesară acoperirea pagubelor. *in acest motiv nu intră în sfera asigurărilor re#ervele centrali#ate ale societăţii sau ale agenţilor economici" c$iar dacă acestea ar avea ca destinaţie acoperirea calamităţilor la nivel de referinţă. Caracterul aleator al evenimentelor la care se referă asigurarea . constituit e+clusiv sub formă bănească prin contribuţia unui număr mare de persoane fi#ice şi juridice .se în legile de calcul a probabilităţilor.PREM !E"E A! #$R%R Acestea re#idă din caracterul evenimentului asigurat7 1. Acesta se află în corelaţie cu evoluţia generală a societăţii" cu nivelul ei de de#voltare" cu nivelul de cultură şi civili#aţie a omului. Condiţiile obiective se referă la caracteristicile impuse evenimentelor pentru a intra în sfera asigurărilor7 1. Cuportabilitatea financiară a asigurării se referă la posibilităţile financiare ale persoanelor fi#ice şi juridice de a suporta plata primelor de asigurare. %nteresul pentru asigurare ar putea fi interpretat prin simţul necesităţii de a identifica" preveni şi preînt&mpina evenimentele" riscurile generatoare de pagube. Cu alte cuvinte" suportabilitatea financiară a asigurării poate promova interesul pentru asigurare" îl poate bloca sau îl poate am&na. Astfel" pentru a fi asigurat" evenimentul trebuie să poată fi cuprins în cercetarea statistică" să decurgă după legităţile evenimentelor înt&mplătoare" încadr&ndu. (. . 'romovarea asigurărilor implică următoarele condiţii obiective şi subiective7 Condiţii subiective7 1. '. să fie sporadiceA să aibă o anumită regularitateA să aibă e+tensie teritorialăA să se producă în viitor. =utualitatea reflectă constituirea şi utili#area fondului de asigurare după principiul unul pentru toţi şi toţi pentru unul!. Bn consecinţă" conceptul de autoasigurare ve$iculat în teoria economică nu are relevanţă pentru a e+plica conceptul de asigurare" tocmai pentru că nu are la ba#ă premisa obligatorie a mutualităţii. =utualitatea fondului de asigurare are un rol deosebit de important. D. &. ). ?umărul de asiguraţi trebuie să fie suficient de mare pentru necesităţile vi#&nd calculul primelor de asigurare" evaluarea şi dispersia riscului" asigurarea unor resurse suficiente pentru constituirea fondului de asigurare şi utili#area lui eficientă. este utili#at în scopul înlăturării urmărilor generate de producerea evenimentelor asigurate. Bn acest scop" pentru a fi asigurabil" evenimentul trebuie să fie posibil în viitor" cu consecinţe întrevă#ute" dar totuşi nesigur sub aspectul producerii" a măsurii în care va provoca sau nu pagube şi sub aspectul locali#ării şi al durateiA 2. 3. 2. E+tensia numerică a asiguraţilor reflectă o cerinţă în derularea procesului de asigurare. Caracterul evaluabil al evenimentelor. Ec$idistanţa asiguraţilor faţă de risc e necesară" mai precis" se impune identificarea intereselor similare ale asiguraţilor pentru a promova o anumită formă de asigurare şi despăgubirea în acelaşi fel a asiguraţilor pentru o anumită categorie de riscuri.

Asigurarea ca activitatea financiară constă în aceea că" în perioada derulării contractului de asigurare" asigurarea e influenţată at&t de mărimea absolută nominală a sumei acumulate" c&t şi de mărimea reală a acesteia. Alte abord-ri economice şi .inanciare ale asigur-rii. • Asigurările sociale se referă la persoane" av&nd menirea creării unor re#erve băneşti centrali#ate afectate protecţiei" sub diferite forme" a membrilor societăţii. în calitate de asigurat" aflate în raporturi oneroase vi#&nd7 plata unor prime de asigurare" preluarea protecţiei împotriva anumitor riscuri" despăgubirea pentru pagubele generate de riscurile asigurate.&. Asigurarea ca ramură prestatoare de servicii se relevă prin faptul că societatea de asigurare" în sc$imbul primelor de asigurare încasate" oferă asiguratului un produs necorporal specific" şi anume preluarea răspunderii pentru riscurile asigurate" securitatea pentru ca#urile convenite prin contractul de asigurare.un contract ca lege a părţilor şi din legea propriu.#isă emisă de puterea legislativă. *in punct de vedere juridic .*E" M T%R "E C+. 1nii specialişti pun în evidenţă anumite valenţe ale asigurărilor7 • calitatea de ramură prestatoare de serviciiA • de intermediar financiar şi • de activitate financiară. Bn ţările de#voltate asigurările au devenit o importantă ramură a economiei naţionale pentru că" prin valoarea adăugată creată" societăţile de asigurare" de intermediere sau de prestări de servicii inedite participă la sporirea produsului intern brut" oferă locuri de muncă" participă la oferta de capital de împrumut pe piaţa financiară şi prin sumele acordate asiguraţilor contribuie la refacerea bunurilor distruse sau avariate.CEPT$A"E A"E A! #$R%R Bn sensul cel mai larg" fie ca relaţie" fie ca sistem" asigurările pot fi abordate ca7 • asigurări sociale şi • asigurări comerciale. 'romovarea lor implică societăţile de asigurare . Astfel" contractul de asigurare apare ca o creanţă condiţionată emisă de asigurator şi ac$i#iţionată de asigurat. Asigurarea ca intermediar financiar re#idă în faptul că" mai ales în asigurările de viaţă" societatea de asigurare oferă asiguraţilor nu numai protecţia de asigurare" ci şi instrumentele de economisire şi de fructificare a resurselor băneşti. în calitate de asigurator şi persoana fi#ică sau juridică . 2. *in punct de vedere economic . Conceptul de asigurare poate fi abordat din punct de vedere7 juridic" economic şi financiar. • Asigurările comerciale sunt reali#ate de firme prin societăţi speciali#ate şi pe principii economice. asigurarea implică constituirea" în condiţii specifice" a fondului de asigurare" în legătură cu care pot fi puse în evidenţă c&teva aspecte7 • faptul că asigurarea se constituie sub formă băneascăA • fondul de asigurare se constituie descentrali#at" la nivelul fiecărei societăţi de asigurare" pe seama primelor de asigurare încasateA . Asigurările comerciale pot fi7 de bunuri" persoane sau răspundere civilă. pentru a fi operantă" asigurarea trebuie să capete o formă juridică" fapt ce re#ultă dintr. Astfel" contractul de asigurare şi legea de organi#are a asigurărilor constituie i#voarele de drepturi şi obligaţii în materie de asigurări.

un intermediar financiar între persoanele fi#ice asigurate care plătesc eşalonat primele de asigurare şi persoanele fi#ice sau juridice care au nevoie de resurse financiare suplimentare. • . *in punct de vedere financiar .constituirea şi utili#area fondului de asigurare implică relaţii economice între părţi prin flu+urile băneşti pe care le presupune încasarea primelor şi apoi plata despăgubirilor aferente. se poate aprecia că asigurarea se constituie într.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful