SENI DALAM PENDIDIKAN

TUTORIAL & ISL 1
NOOR FAIZAH BT MOHD RAZALI NURIZYAN BT ASLI

1. Perkaitan Teori Pembelajaran dengan SDP

Teori Konstruktivisme
• Konstruktivisme bermaksud pembinaan pengetahuan. • Individu sentiasa membina pengetahuan sendiri berasaskan premis pengetahuan / pengalaman sedia ada kepada pengetahuan/pengalaman baru. • Pelajar membina pengetahuan tentang topik yang dipelajari dengan mengaitkannya dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

• Melalui SDP kanak-kanak dapat membina pengetahuan secara aktif. • SDP boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid untuk mengekspresi idea secara bebas dan kreatif. • Murid dapat menghubungkait ilmu baru dengan pengetahuan sedia ada. • Murid mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru. • Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru melalui pelbagai cara dan bentuk.

Teori Kecerdasan Pelbagai • Teori Kecerdasan Pelbagai berkembang mengikut konteks penggunaannya.: . -kebolehan mengenal dan mencipta masalah.kebolehan mencipta sesuatu hasil atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. .menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar. • Kecerdasan setiap individu ialah dilihat pada kebolehan. -membentuk keperluan terhadap pengetahuan baru. . • Setiap manusia mempunyai 8 kecerdasan yang mempunyai aspek dan kualitinya yang tersendiri.

Kecerdasan manusia • • • • • • • • Kecerdasan Verbal Kecerdasan Logik Matematik Linguistik Kecerdasan Visual-Ruang Kecerdasan Kinestetik Kecerdasan Muzik Kecerdasan Intrapersonal Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Naturalis .

rohani. Melalui SDP.Murid-murid juga menjadi seronok dengan pengajaran guru dan menjadikan sekolah sebagai sebuah tempat belajar yang kondusif.(a) SDP dapat menyokong penbelajaran bersepadu mengikut saranan JERIS (jasmani. Ilmu yang diterapkan dapat mencetus idea dan kreativiti kepada guru semasa mengajar di sekolah. Setiap individu mempunyai tahap kecerdasan berbeza antara satu dengan yang lain. ilmu dapat dikongsi supaya kita mampu meningkatkan tahap kecerdasan kita. (b) Menerima hakikat bahawa individu mempunyai kecerdasan yang berbagai. emosi. . intelek dan sosial) selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Setiap kecerdasan adalah berlandaskan yang mewujudkan persaingan antara setiap individu dengan indivitu yang lain.

Guru memainkan peranan yang sangat besar bagi menjamin tahap pencapaian murid berada di tahap optima.pembaharuan serta strategi pengajaran ysng pelbagai mampu membuatkan murid sentiasa tertarik dengan pengajaran guru. Bahan bantu mengajar juga haruslah menarik dan membuatkan murid teruja untuk belajar di dalam kelas.c) Wujudkan suasana kolaboratif Dalam kerja berkumpulan aspek koloboratif ini dapat diwujudkan melalui perkongsian idea dan kemahiran supaya tugasan yang ingin dihasilkan dapat dilukis dan diwarna dengan lebih menarik kesan daripada perkongsian maklumat dan menerima idea orang lain secara terbuka dan membabitkan diri dalam aktiviti tersebut secara aktif sesama ahli kumpulan dengan penuh kompromi. . d)Tingkatkan profesionalisme guru dan galakkan inovasi penyelidikan dalam pengajaran dan pembelajaran Guru sebagai agen dan pemudahcara dalam meperkembangkan ilmu kepada murid.

Guru yang mempunyai daya motivasi yang tinggi akan mendorong murid menjadi lebih yakin dengan diri dan bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu pengetahuan Unsur SDP bukan sahaja sempit atau terikat pada ruang yang kecil sahaja tetapi ianya mencakupi segenap aspek kehidupan yang kita tidak nampak dengan jelas melainkan kita benar-benar fokus dengan tanggungjawab sebagai seorang guru yang bersikap profesional dan matang. .e) Tingkatkan kualiti diri dan motivasi diri.

Pembelajaran penyelesaian masalah . Pembelajaran prinsip VIII. Pembelajaran diskriminasi VI.Teori Pemprosesan Maklumat • Menurut Gagne. Pembelajaran isyarat II. Pembelajaran konsep VII. Pembelajararan bahasa V. Pembelajaran gerak balas III. pengalaman yang disimpan di dalam stor jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman baru. Pembelajaran rangkaian motor IV. • Hierarki pembelajaran gegne. I.

• Murid dapat berinteraksi dengan bahan • Murid dapat berinteraksi dengan orang lain semasa proses penghasilan/ penyampaian • Murid mendapat maklum balas dari orang lain • Murid saling bekerjasama dalam proses penghasilan karya .

Peniruan secara langsung II.Teori Pembelajaran Sosial • Menegaskan bahawa manusia belajar malalui peniruan iaitu dengan cara memerhatikan tingkah laku orang lain dan cuba melakukannya. • Terdapat 3 jenis peniruan: I. Peniruan sekat lakuan dan tak sekat lakuan III. Peniruan elisitasi .

dilihat atau dirasai .sama ada peristiwa sedih atau gembira • Murid bergerakbalas terhadap segala yang didengar.Peniruan berlaku: • Murid membuat pemeraman idea dan cuba mengekspresikan idea tersebut • Memori yang berkekalan.

Teori Otak Kanan dan Kiri • Otak kanan berfungsi dalam hal-hal yang masih belum konkrit. taakulan). manipulasi ruang. Oleh itu otak kanan digelar otak seni. analisis. khayalan. logik (mantik. Tergolong dalam medan fungsi otak kanan ialah dalam aspek bentuk dan pola. imej dan gambaran. • Otak kiri dikaitkan dengan hal-hal yang sudah konkrit. masih kabur-kabur. Otak kiri digelar otak sains . nombor. senikata lagu. rentak lagu dan sebagainya. imaginasi. ritma dan apresiasi muzik. sudah ada bentuk dan ini termasuklah dalam aspekaspek bahasa. formula matematik.

• SDP yang diajar disekolah dapat dapat memupuk kecerdasan otak melalui pembelajaran dan penguasaan mata pelajaran. .

2. Faedah SDP dalam P&P .

• Membantu guru dalam memahami minat murid. . • kanak-kanak dapat melibatkan diri dalam pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan. ekspresi.• Menjadikan proses P&P menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. • Mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. • Membantu memperkembangkan intelek murid terutama dalam aspek penyelesaian masalah. • Integrasi ketiga-tiga bidang ini dengan mata pelajaran lain membantu dalam mengimbangkan perkembangan otak kiri dan otak kanan. inkuiri dan kecerdasan pelbagai.

seni muzik dan seni pergerakan. . • Meningkatkan pengetahuan dan daya kreativiti murid dalam seni visual. • Memotivasikan guru menjadi kreatif. peka. • Membantu perkembangan murid secara menyeluruh dan bersepadu.• Mengasah naluri ingin tahu murid terhadap pengajaran guru. berpesonaliti seimbang dan profesional. inovatif.

Faedah SDP dalam kehidupan seharian .3.

• Memupuk budaya pengamatan. • Murid mengaplikasikan pembelajaran di sekolah dalam kehidupan seharian. • Murid dapat menghargai sumbangan tokohtokoh seni .• Murid dapat menghargai dan menghayati keindahan ciptaan tuhan. ekspresi dan presepsi dalam proses penghasilan.

• Pengalaman optima melalui Seni membawa kepada keyakinan diri dan kemahiran belajar • Memperkembangkan kemahiran meneroka. pengalaman dan ekspresi • Menggalakkan pembelajaran seumur hidup secara menyeluruh .

Kepentingan Imaginasi.4. Emosi. Ekspresi dan Kreativiti .

imaginasi menghalang kita untuk berpuas hati dengan keadaan sekarang mahupun keberhasilan masa lalu. .KEPENTINGAN IMAGINASI • Maksud imaginasi .Imaginasi memberi gambaran yang menyenangkan ke dalam fikiran dengan menjadikan segala sesuatu lebih sempurna daripada apa yang diketahui sebelum ini. dan terus mendorong kita untuk mengejar kesenangan yang belum pernah dicuba untuk atau keutamaan yang ideal.

.KEPENTINGAN IMAGINASI • Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan.

Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk. .KEPENTINGAN EMOSI • Murid boleh berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosialselain meningkatkan keyakinan diri.

KEPENTINGAN EKSPRESI • Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. . kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. Melalui lukisan.

. kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera.• Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka. Melalui aktiviti melukis.

berbanding dengan hasilan akhir.KEPENTINGAN KREATIVITI • Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses. .

5. BERSEPADU DAN MENYERONOKKAN DI DALAM SUBJEK SENI? . BAGAIMANAKAH MENGHASILKAN PEMBELAJARAN YANG OPTIMUM.

4 aspek utama: • • • • (i) pemerhatian (ii) penerokaan (iii) penghasilan (pembuatan) (iv) apresiasi dan perlanjutan .

.Pemerhatian • Pemerhatian adalah melibatkan melibatkan sensitiviti deria manusia. Ia melibatkan penggunaan deria penglihatan manusia. • Pemerhatian secara aktif pula ialah bagaimana pemerhatian atau penyediaan seorang guru itu menyediakan sesuatu aktiviti di dalam kelas seninya dan ianya mestilah dapat dilakukan secara bersepadu.

Murid dapat melakukan pemerhatian secara aktif tentang gambaran sebuat bot nelayan atau keadaan sesebuah pantai itu.Contoh – contoh • Contohnya seorang guru ingin mengajar muridnya melukis gambar permandangan. Permandangan tersebut mestilah merujuk kawasan atau tempat di sekeliling kehidupan murid – muridnya seperti kehidupan nelayan tentunya kawasan sekolah tersebut terletak di tepi laut. .

Pemerhatian secara aktif yang ketiga ialah guru juga perlu melihat dan . guru seni mengajar muridnya melukis bunga lebih mudah di mana guru boleh membawa bunga kedalam kelas untuk di lihat oleh muridnya berbanding jika muridnya diminta melukis sesuatu yang memerlukan mereka menggunakan daya imaginasi mereka seperti melukis kapal angkasa.Bahan konkrit • Contohnya.

. murid mengunakan bahan kain buang yang berwarna – warni. Guru memberi kebebasan kepada muridnya membentuk apa saja. Kebebasan ini memberi peluang kepada muridnya meneroka imaginasi mereka sendiri.Bahan yang menarik • Contohnya di dalam pengajaran membuat kolaj.

Murid meneroka sesuatu bahan itu secara lebih dekat dan melihatnya melalui berbagai aspek atau segi. • Kita semua tahu penerokan melibatkan sesuatu yang dikaji dan dilihat secara menyeluruh. .Penerokaan.

ini akan memberi peluang kepada murid untuk membuat hasilan atau pembuatan idea yang baru.Contoh-contoh • Contohnya seperti aktiviti seni reka. Secara tidak langsung. murid berpeluang membuat persepsi sendiri lantas dapat pengertian secara kritis dan kreatif.elemen corak yang digunakan di dalam pembuatan batik atau kraf tangan. murid meneroka bahan yang dipamerkan oleh guru seperti penggunaan warna pada kolaj. . Melalui bahan ini. elemen . garisan atau bentuk.

Penghasilan atau pembuatan • Seterusnya. halbenda dengan bentuk hasil. idea. Ini dapat membantu murid yang lemah untuk terus belajar dan tidak lari dari objektif yang hendak dicapai. keselamatan dan membantu murid di dalam penyampaian kandungan subjek. Guru juga perlu menerangkan cara amalan tertib ketika melakukan sesuatu aktiviti. langkah dan proses membuat dengan cara yang betul. guru perlu membimbing muridnya membuat penghasilan dengan menggunakan alat atau bahan dan teknik yang sesuai dan betul. selepas aktiviti penerokaan. . guru juga perlu menerangkan tatacara. Selain itu.

Aspek ini merujuk kepada perasaan murid semasa dan setelah melakukan aktivit seni didalam kelas. .Apresiasi • Ia melibatkan penyataan dan unsur afektif. Terdapat dua jenis utama aktiviti apresiasi iaitu aktiviti yang dirancang khas dan aktviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran.

UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN DALAM PENDIDIKAN .6.

keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri-ciri khas sesebuah masyarakat . ilmu pengetahuan serta struktur-struktur kemasyarakatan. • kebudayaan ialah keseluruhan pengertian. norma. yang merupakan kata jamak bagi perkataan buddhi.Budaya • Budaya atau kebudayaan (daripada perkataan Sanskrit buddayah. yang bermaksud budi pekerti atau akal) secara amnya membincangkan hal-hal berkaitan budi dan akal manusia. nilai.

mereka perlulah melihat dari sudut pandangan yang positif. • Contohnya ialah seperti mencintai alam kehidupan. nilai patriotisme dan nilai – nilai murini yang lain. . Ia mengenai nilai atau idea yang hendak disampaikan dan berkaitan dengan kehidupan yang sebenar.Menghargai nilai murni • Contohnya. setiap hasilan seni yang dihasilkan.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful