FISA TEHNICA DE SECURITATE DeLaval Biofoam EU0025 - RO

According to EC Directive 2006/1907/EC

Clasificare

Echipament de protecţie a personalului

Transport Symbol

Preparation Date 17-apr.-2007

Data revizuirii

Revision Number: 0

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS ŞI A FIRMEI SAU INTREPRINDERII
Item#: Product Description: Persoană de contact EU0025 - RO DeLaval Biofoam Pre-milking Teat Cleaner

Se va contacta firma producătoare DeLaval N.V. Industriepark-Drongen 10 B-9031 Gent Belgium Tel. +32 9 280 91 21 Email MSDS.EU@delaval.com Telefon în caz de urgenţă

Furnizor DeLaval Romania Str Buzesti nr 61 bl A6 ap 12 Sector 1, Bucuresti Romania Tel: +40-21-3185275 112

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
Atenţionare

3. COMPOZIŢIA/INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE
Component Lactic acid Ethyl alcohol Nr. CAS 50-21-5 64-17-5 EC No. 200-018-0 RM1001908 Greutate % 1-5 1-5 Clasificare Xi;R38-41 F;R11

For the full text of the R phrases mentioned in this Section, see Section 16

_____________________________________________________________________________________________ Pagina 1 / 5 According to EC Directive 2006/1907/EC

CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIE PERSONALA Poate deveni inflamabil în timpul folosirii Component Ethyl alcohol EU United Kingdom TWA: 1000 ppm TWA: 1920 mg/m3 Franţa VME: 1000 ppm VME: 1900 mg/m3 VLE: 5000 ppm VLE: 9500 mg/m3 Netherlands MAC: 1000 mg/m3 MAC: 500 ppm Estonia = 1000 ppm STEL = 1900 mg/m3 STEL Spania VLA-ED: 1000 ppm VLA-ED. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR Produse recomandate pentru stingerea incendiului Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi mediului înconjurător 6.RO . 8. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE Manipulare Depozitare Se va asigura ventilaţie adecvată Keep at temperatures above °C. 1910 mg/m3 VLA-ED Component Ethyl alcohol Italia Portugalia TWA: 1000 ppm Finlanda TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m3 STEL: 1300 ppm STEL: 2500 mg/m3 Irlanda Austria MAK: 1000 ppm MAK: 1900 mg/m3 Ceiling: 2000 ppm Ceiling: 3800 mg/m3 Danemarca Component Elveţia Polonia Norvegia _____________________________________________________________________________________________ Pagina 2 / 5 According to EC Directive 2006/1907/EC . Se va păstra containerul ermetic închis.DeLaval Biofoam Data revizuirii _____________________________________________________________________________________________ 4. într-un loc uscat şi bine ventilat. MĂSURI IMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE Măsuri de prevedere individuale Se va asigura ventilaţie adecvată Măsuri de prevedere pentru mediu Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel 7.EU0025 . MĂSURI DE PRIM AJUTOR Contact cu ochii Contact cu pielea Ingerare Inhalare Se va clăti bine cu apă multă cel puţin 15 minute şi se va consulta un medic Wash off immediately with soap and plenty of water removing all contaminated clothes and shoes Clean mouth with water and afterwards drink plenty of water Se va ieşi la aer curat 5.

1920 mg/m3 STEL MAK: 500 ppm MAK. 960 mg/m3 MAK Polonia NDS: 1900 mg/m3 Norvegia TWA: 500 ppm TWA: 950 mg/m3 Irlanda TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m3 Danemarca TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m3 Control de expunere profesională Engineering Controls Se va asigura ventilaţie corespunzătoare.2 0.65% Formă Punct de aprindere lichid complet solubil 63°C / capsulă închisă Solubilitate în apă 10.DeLaval Biofoam Data revizuirii _____________________________________________________________________________________________ Component Ethyl alcohol Elveţia STEL: 1000 ppm STEL.RO . PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE Aspect pH Flash point Densitate VOC Content clar Colorless 3. în special în locurile închise Echipament de protecţie a personalului Nu este necesar echipament de protecţie special Protecţie respiratorie Ochelari de protecţie perfect adecvaţi Protecţia ochilor Îmbracăminte de protecţie cu mâneci lungi Protecţie a feţei Mănuşi de preotecţie Protecţia mâinilor Consideraţii de igienă generale Control al expunerii referitoare la protecţia mediului înconjurător Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a normelor de securitate Nu există informaţii disponibile 9.EU0025 .7 mg/L (rat ) _____________________________________________________________________________________________ Pagina 3 / 5 According to EC Directive 2006/1907/EC .9999 3. INFORMAŢII TOXICOLOGICE Component Lactic acid Ethyl alcohol LD50 Oral 3543 mg/kg ( Rat ) 1501 mg/kg ( rat ) LD50 Dermal LC50 Inhalation 124. STABILITATE ŞI REACTIVITATE Stabilitate Posibilitate de reacţii periculoase Stabil în condiţii normale Nimic în condiţii normale ale procesului de fabricaţie 11.

A nu se lasa la îndemâna copiilor _____________________________________________________________________________________________ Pagina 4 / 5 According to EC Directive 2006/1907/EC . INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTĂRILE SPECIFICE APLICABILE Etichetare Simbol(uri) Atenţionare S -phrase(s) S 2 . 12. INFORMAŢII ECOLOGICE Ecotoxivitate Component Ethyl alcohol Freshwater Algae Freshwater Fish Microtox EC50 = 34634 mg/L 30 min EC50 = 35470 mg/L 5 min Water Flea EC50 = 10800 mg/L 24 h EC50 = 9268 mg/L 48 h Persistenţă / degradabilitate Component Ethyl alcohol Nu există informaţii disponibile log Pow -0. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL nu este reglementat 15. Ochii.EU0025 . CONSIDERAŢII RELATIVE LA ELIMINARE Deşeuri provenind de la reziduuri / produse neutilizate Ambalaje contaminate Se va elimina în conformitate cu reglementările locale Se va elimina în conformitate cu reglementările locale 14. Piele.32 13.RO . Ficat. Aparatul respirator. Reproductive System. Central nervous system (CNS).DeLaval Biofoam Data revizuirii _____________________________________________________________________________________________ Toxicitate cronică Cancerogenicitate Target Organ Effects Nu există informaţii disponibile The table below indicates whether each agency has listed any ingredient as a carcinogen Sânge.

Iritant pentru ochi R38 . transportation. The information given is designed only as a guide for safe handling.DeLaval Biofoam _____________________________________________________________________________________________ International Inventories Component Lactic acid Ethyl alcohol EINECS 200-018-0 200-578-6 ELINCS DSL X X NDSL PICCS X X ENCS X X China X X AICS X X KECL KE-21802 KE-13217 Împreună cu această scrisoare primiţi şi noile versiuni ale fişelor de protecţia şi securitatea muncii care vor înlocui versiunile precedente Text of R phrases mentioned in Section 3 R11 .Foarte inflamabil R22 .Iritant pentru piele R41 . use.Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta şi ameţeala Preparation Date Data revizuirii Revision Summary Nu există informaţii disponibile 17-apr. processing. disposal and release and is not to be considered as a warranty or quality specification. information and belief at the date of its publication.Data revizuirii EU0025 .Risc de leziuni oculare grave R67 . unless specified in the text.-2007 Disclaimer The information provided on this MSDS is correct to the best of our knowledge. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other material or in any process. storage.RO .Provoacă arsuri grave R36 .Nociv în caz de înghiţire R35 . Sfârşitul Normelor de Tehnica şi Securitatea Muncii _____________________________________________________________________________________________ Pagina 5 / 5 According to EC Directive 2006/1907/EC .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful