You are on page 1of 17

ICOMOS HRAD

a Magyar Nemzeti Bizottsg kzlemnyei


!" #$olyam % &" szm A TARTALOMBL '!(" a)g)szt)s *+

ICOMOS eurpai elnkk tallkozja 2013 Trondheim

Gondolatok a k!tar"#$ !p%t!&zettrt!net'kutat&rl

G()r modern !p%t!&zete az interneten

*e&zmol a +3, -omn .ndr& M/eml!k0!delmi 1(ri 23(etemr)l

. ma3(ar kert!p%t!&zet'trt!neti kill%t&okrl

2ml!kezz4nk r5 ho3(6 -ejtett !07ordulink

Gondolatok a ktarc ptszettrtnet-kutatsrl

Az pts sszetett mvelet: ma a az ptszet mrnk! tevken"s # u "anakkor mvszet! alkots !s$ A mesters ktarcs t trtnetnek kutatsa# az ptszettrtnet mvelse !s %l t&krz!$ A v!zs latok kt '( eleme a tec)n!katrtnet s a mvszettrtnet$ A kutats elkpzel)etetlen az alkots mszak!-'unkc!onl!s me oldsnak elemzse nlk&l# ezzel pr)uzamosan azon*an a m me sz&letsnek trtnet!# trsadalm! s mvszet! szempont me v!l tsra !s sz&ks van$ A tma 'ontoss t ! az*l "akorl ptszknt# tervez( munkm tapasztalata!n kereszt&l# az ptszet! tervezs s vrosrendezs szemsz *(l tudom 'elmrn!$ +e "etem! tanulmn"a!m sorn# az 1,-.-as vek els( 'el*en )t szemeszter*en tanultuk az ptszettrtnet s kt 'lv*en a kpz(mvszet trtnett$ +emlkvdelmet az akkor! /pt(!par! s 0zlekeds! 1 "etem /ptszmrnk! 0arn e**en az !d(*en m nem tantottak$ Az ptszettrtnet! tr " oktatsa a )eted!k 'lv v n tanulmnn"al zrult# amel" alkalmas volt arra# )o " az arra 'o kon" ptsz)all atk '! "elmt az ptszetelmlet- s trtnetkutats 'el !rn"tsa$ A )el"szn! s levltr! kutats mdszere!nek me !smers)ez# a tanulmn" 'elpts)ez az alapvet( szempontokat e "etem! tmavezet(nkt(l me kaptuk$ +a am ekkor kezdtem el kutatsa!mat 2opron 1,$ szzad! ptszetnek tm%*an# mel"*(l ks(** doktor! dol ozat# ma%d az Akadm!a! 0!ad ondozs*an kn"v sz&letett$3 Az e "etemen szerzett tudst a "akorlat*an akkor tudtam ! az*l )asznostan!# am!kor e " p&letek )el"relltsval 'o lalkoz k!se** tervez( c )ez 4 G"(r-2opron +e "e! 5ervez( 6llalat 4 ker&ltem$ Az 1,7.-es vek*en na "o** &tem*en me !ndultak a memlk! )el"relltsok$ Am!kor e "-e " !l"en %elle 'eladatot !d(se** ptszre osztottak# az a kor**! !d(k*en# a *om*akrokat szenvedett r ! )zak )el"relltsa# leromlott lak)zak tatarozsa sorn szerzett rut!n%t pr*lta 'el)asznln! a memlk p&letek me %tsnak tervezsnl$ 8 " !s mond)atnnk# )o ": rozsds kssel zld )l"o ot operlt$ Az akkor szak)ats knt mkd( 9rsz os +emlk! :el& "el(s ;9+:< me "e! el(ad! azon*an a terve "eztetseken e "re !nk** me kveteltk az p&let trtnetvel kapcsolatos# elml"&lte** !smereteket$ Az ptszek sok! ezt csupn knn"en me ker&l)et( 'ormas nak tek!ntettk$ =a na "on kellett# a knn"en )ozz'r)et( !rodalom*an tall)at kzlseket )asznltk 'el az ptszet! mlers rv!d# pr soros ptstrtnet! *evezet(%)ez$ 2okszor a kzkzen 'or t!kn"vek valamel"!k*(l msoltk k! n)n" mondatos )ztrtnet&ket$ A le kedvelte** 'orrs a 0pz(mvszet! Alap 0!advllalata +a "ar +emlkek# ma%d a +szak! 0n"vk!ad 6llalat 6roskpek 4 +emlkek sorozata volt$ G"(r-2opron me "*en a >ercsn"! >ezs( szerkeszts*en me %elent 2opron s krn"ke memlke! topo r'!a? az el(**!eknl alaposa** t%koztatst knlt az ptszeknek$ Az p&letlersok mellett e 'ontos k!advn"*an a levltr! 'orrsok %elzete! s az p&letek tel%es !rodalma !s me tall)at volt$ 1 ktetr(l azon*an ms szempont*l !s rdemes me emlkezn!$ A topo r'!a el(szav*an@ u "an!s :&lep Aa%os a mvszettrtnet s ptszettrtnet krdsre !s utalt s ezek "akorlat! 'ontoss t )an sl"ozta$ A)o " a trtnelemnek nlk&lz)etetlen a 'ldra%z# k&lnse**en a ma!# tel%ese** rtelm# a 'ld 'elsznnek lerst a azdas ! s em*er'ldra%zzal e "est(# a mvszettrtnelemnek !s nlk&lz)etetlen a mvszet! topo r'!a# valamel" ter&let !n atlan memlke!nek s !n mtr "a!nak leltra s lersa$ +dszerknt ped! )ozztesz!$ ml"e**re kell n"ln!# amenn"!re csak le)et# a trsadalm! s azdas ! lt e szt kell me !smern!B 1z nemcsak a
1 2

A tanulmny A mvszettrtnet tjai tudomnyos konferencin 2012 novem!er "#n el$an%zott el&ads ala'jn ksz(lt )inkler *!or+ ,o'ron '-tszete a 1" szzad!an Akadmiai .iad/ 0uda'est 1"11 222 ' 3 4satkai 5ndre67ercsnyi 7ezs&65ntz *za6*er& 8szl/69jj :ikl/s6:ollay .roly6;adn/ti Aladr+ ,o'ron s krnyke memlkei Akadmiai .iad/ 1"<3= 1"<> 2 ? o + 5l&sz/ @61 '

sz!ntet!zl mvszettrtnelem 'eladata# mr kutatn! !s# topo r'!t kszten! !s ezzel a mdszerrel kell$ A topo r'!a ne csak "%temn"ek katal us)oz )asonl leltr# )anem a mvszet mono ra'!kus va " ltalnos kronolo !kus trtnelmnek m!nl tel%ese** el(kszt(%e le "en# ad%on kez*e m!ndent# am!t csak ad)at$ B te)t ne a 'ldt(l# krn"ezett(l# trsadalmtl elszakadt tr "akat sorol%on 'l s r%on le# )anem le "en ott alattuk# m tt&k# kr&ltt&k a vals # mel"*en sz&lettek# am! )a me vltozott !s# ppen az emlkek*en ma !s %elen van# csak me kell tudn! mutatn!$ >e k!nek !s a munk%a volt ez a m! sok z*en !dzett s az ptszek szmra !s ann"!ra )asznos pu*l!kc!C A szerz(k kz&l Dadnt! Aladr r sz s kortrtnsz volt# =%% +!kls r sz# Esatka! 1ndre# >ercsn"! >ezs(# 1ntz Gza mvszettrtnszek# +olla" 0rol" n"elvsz s csupn Ger( Aszl volt ptsz$ Aevltr! kutatssal csupn a )el"relltsokat tervez( ptszek '!atala** enerc!%a pr*lkozott$ 1talonknt az 9+: tervez(! rszle nl s a :(vros! 5ancs 6rosrendezs! s /ptszet! 9sztl"a keret*en mkd( :(vros! +emlk! :el& "el(s ksz&lt tervdokumentc!k ptstrtnet! an"a a! szol ltak$F A memlk-)el"relltst tervez( ptsz '! "elmt 4 )a komol"an vette 'eladatt 4 els( perct(l kezdve a ltez( p&let v!zs lata kttte le$ 5ervezs sorn az p&let m!nd rszletese** me !smersre trekedett$ 1nnek 'ontos rsze volt a )z eometr!a! %elle zetess e!nek# 'orm%nak s mrete!nek r ztse ;p&let'elmrs s 'n"kp-dokumentc!<# '!z!ka!-*!ol !a! llapotnak me tlse ;p&letd!a noszt!ka<# a kzlekeds! rendszer elemzse s a *els( terek rtkelse volt$ A lelk!!smeretese** ptszek e "'a%ta rtkleltrt !s ksztettek# a terveken %ellve s k&ln l!stn 'elt&ntetve a me (rzsre mlt motvumokat$ Az p&letkutats a vdett p&leteken memlk! en edl")ez volt ktve# ut**! *en"%tsra csak trtnsz-mvszettrtnsz %o osult$ A kzpont! vdelem alatt nem ll p&letek eset*en az am*!c!zusa** ptszek nem e " eset*en az p&let )el"szn! me kutatsra !s vllalkoztak$- Az p&let tel%es ml"s me !smersre azon*an a le t**szr csak a me %ts k!v!telezse sorn ker&l)etett sor$ /pts kz*en szmtalan ol"an t!tokra der&lt 'n"# amel"re az el(kszt( tervezs sorn senk! sem ondolt$ Az ! n"ese** ptsztervez( azon*an ennl !s t**et kvnt me tudn! az p&letr(l$ Alapvet( cl%a az p&letet ltre)oz mesterek ondolkodsmd%nak 'eldertse volt$ 1 "'a%ta ml" s me )!tt *elels az p&let keletkezsnek 'ol"amat*a$ +! s m!rt trtnt az p&leten 4 s esetenknt m! tette sz&ks ess a vltozsokatC 0rdsek sora mer&lt 'el: m!l"en mrtk*en *e'ol"solta az p&let keletkezst az pttet( akarata s zlse# menn"!re en edte sza*adon alkotn! a me *zott ptszt# pt(mestert$ +!l"en mdon )atott az p&let alakulsra a me lv( ptett krn"ezet 4 rtsed ezalatt a szomszd p&letek '!z!ka! llapota s ptszet! me %elense 4# menn"!*en a pnz& "! le)et(s ek# a )el"! an"a ok s a rendelkezsre ll szerkezetek# s menn"!*en a me lv( t%! krn"ezet# nvn"zet$ 8 " tapasztaltam# )o " szerencss eset*en az ptsz k!se**-na "o** mrtk*en# de kpes volt azonosuln! a kor**! alkotval# r)an oldn! annak sz%rsra# me rtette s tvette annak szervez( lo !k%t# szerkezet! me ondolsa!t s *elel)ette ma t 'orml trekvse!*e$ 6alam!'le '!z!ka! kapcsolat# szeml"es !smerets # e "'a%ta vszzadokat tvel( kolle !al!ts alakul)atott k!# mel" sokat se t)etett a )!teles )el"rellts*an$ 1mellett nem e " eset*en okos# "akorlat! me oldst !s knlt az " me szerzett !smeretan"a # amel")ez az %raalkots 'ol"amat*an le !nk** az ptsz %ut)at )ozz$ /ptsz )all at!mnak m!nden eset*en lelkre ktm# )o " )a %elent(s rtk emlket lltanak )el"re# a )el"rellts 'ol"amatt pu*l!kl%k# s e**en a )osszas# elml"&lt !smerkeds sorn szerzett tapasztalata!kat te "k kzre$ Gem "(zm nek!k )an sl"ozn!# )o " !l"en %elle szakmatrtnet!trtnet! me '! "elsekre le !nk** az p&letet )el"rellt ptsz kpes$ +e '! "else!k k&lnle es rtkkel *rnak s " ! en 'ontosak$ 1zeket azrt kell kzreadn!# mert !l"en %elle !smereteket %o**ra csak (k szerez)ettek s kzvett)etnek az p&let trtnetr(l$

< >

.ztt(k rdemes kiemelni .omarik 7nes '-tsz 'ldsan elksz-tett $ztrtneti tanulmnyait )inkler *!or+ *y&r vrosszerkezetnek trtneti jelle%zetess%ei A .o''ny Bi!or $etvenedik sz(letsna'jra 0' 1""1 <3<6<22 o

G()r5 S"h8eidel ut"a !& 9azin"z( :eren" ut"a5 Sz!"hen(i t!r5 9irl( ut"a5 *aro&& G;or #t tm;j!nek rekon&truk"ija <9utat= 1a3( >udit?

1z a sa%tos szakma! szemllet akkor !s t&t az ptsz munklkodsn# )a trtnet! v!zs ldsa! nem e " *!zon"os p&let)ez# p&lete "&ttes)ez kt(dnek# )anem elmlet! ! nn"el ksz&lnek# te)t ltalnosa** krek# ssze'o lal %elle ek$ Htt els(sor*an az ptsz tudomn"os munk%ra ondolok$ Az ptsz akkor !s# )a elmlettel 'o lalkoz!k# %o**ra sa%t kl")%tl !ndul el# azaz m!ndenekel(tt a tralkots cl%t s sz&ks ess t# a trkapcsolatok rend%t# ssze'& se!t s )asznoss t v!zs l%a# a tr'zs tec)n!k%a# a terek elrendezsnek s sszekapcsolsnak sa%tos karaktere rdekl!# sa%tos tltsokat s e "&ttltsokat keres# e**(l k!!ndulva v!zs l%a a teret )atrol 'el&letek alakulst 4*els( s k&ls( )omlokzatok elemzse4 s a k&ls(vel-*els(vel r!ntkez( 'el&letek sszkpnek )atst# s v z! az p&lettme rtkelst$ :! "elmt nem ker&l!k el az p&letszerkezetek# tart- s el)atrol szerkezetek# el(** ezeknek !s mszak! me oldst elemz!# ennek alap%n v!l t r a szerkezet 'ormaalakt sa%toss a!ra# 'okozatosan kzeltve a me 'ormls 4 a m!ndennap! rtelem*en vett stlus 4 elemzsre$ 1zek ondos v!zs lata vezet! el az pts kornak ltalnosa** trekvse!)ez# az pttet( s ptsz szeml"!s vel# ms alkotsa!val val !smerkeds)ez# ma%d az alkots! 'ol"amat*an %tszott szerep&k elemzs)ez$ >e m!t !s mond :&lep Aa%os: ml"e**re kell n"ln!# amenn"!re csak le)et# a trsadalm! s azdas ! lt e szt kell me !smern!B H en# e))ez a le aprlkosa** ptszet! kutats# az p&let mszak! me oldsnak !smerete mr ltal*an nem el s es$ Az ptsz r!tkn mszak! !smerete!vel azonos ml"s trtnsz! s mvszettrtnet! el(tanulmn"okat !s v zett$ 1z azon*an a k!vtelek kz tartoz!k$ 8 " ondolom# )o " ezrt sszer# )a az ptsz munk%)oz a trtnsz# mvszettrtnsz se ts t kr!$ 1nnek sz&ks ess t annak !de%n# az 1,I.-as vek ele%n G"(r*en ma unk !s 'el!smert&k$ +unka)el"em )sz v! a G"(r-2opron +e "e! 5ervez( 0!svllalat volt# a)ol )la az akkor! !d(k okos vrospol!t!k%nak# a vezet(k lelemn"ess nek s elsznts nak# )!rtelen me sokszorozdtak a memlk! rekonstrukc!s tervezs! 'eladatok$7 A vllalat vezetse " ondolta# na " pazarls a tervez( ptszt ptstrtnet! kutatsra kn"szerten!# k&lnsen# mert# m!vel ez 4 kevs k!vtelt(l eltek!ntve 4 nem !s tanult szakm%a$ A me nvekedett 'eladatok adtk az tletet# )o " a tervez( vllalat alkalmazzon tanult mvszettrtnszt$ 1zutn 4 )a nem tl )ossz !d(re 4# e "# az 1A51-n 'r!ssen v zett# '!atal# te)ets es mvszettrtnsz ker&lt a c )ez$ Az ptsz s a mvszettrtnsz kutats! mdszere! kztt! k&ln*s !tt vlt szmomra el(szr n"!lvnvalv$ 1ls( kzs munknk a 2c)Je!del utca! pattant"s )zak %v(kpnek 'elra%zolsa volt$I A lelkes '!atal mvszettrtnsz )atalmas munkt v zett a levltrak*an$ Kol r! !ratokat# e "kor! leltrakat# peres !ratok s v rendeletek sort kutatta 'el s rtkelte )ozzrt( ondoss al$ Az alapos telektrtnettel s az p&letek kora %kor! llapotnak t!sztzsval 'ol"tatta kutat munk%t$ Kontosan lerta az e "kor volt p&leteket# )el"!s e!k mrete!t# szmok*an s szavak*an

@ 1

)inkler *!or+ 0elvrosi tm!k me%j-tsnak tervezse *y&r!en :szaki Bervezs 1"1> > sz 11630 ' A ,c$Ceidel utca a'r/ $zainak na%yo!! rszt 6 $asonl/an a 0stya utcai $zak$oz 6 a vrat vd& katonk '-tettk a DEF6DEFF szzad!an )inkler *!or+ A'r/ $zak a 'anelek mellett A %y&ri ,c$Ceidel utca. A :$ely D vf 1 sz 1"1@ 10620 o

r ztette az p&let alapra%zt s annak m!nden vltozst$ 2zakszer tanulmn"*an sz!nte letre keltek# *e%r)atv vltak az apr 1--17$ szzad! pattant"s )zak$ Hsmert volt azon*an# )o " ks(**# %elent(s tpts sorn a kora %kor! el(zmn"p&letek elpusztultak: )el"&kre a 1,$ szzad*an# e "s es tervek alap%n na "mret# neoromn stlus# kora )!stor!zl# emeletes &zlet- s lak)z p&ltek$ Lt**!akat azon*an 4 m!vel tls osan %nak tlte a mvszettrtnsz# rszletese**en mr nem kutatta$ /rtkes kutatsa! " na "*an "araptottk trtnet! !smerete!nket# de a )!teles )el"relltst kevss se tettk$ 1**(l az eset*(l a mvszettrtnsz s ptsz e "arnt sokat tanult$, 0zs tapasztalata!nk alap%n *!zon"oss vlt# )o " e "'a%ta szoros s 'ol"amatos e "&ttmkdsre van sz&ks # a tervezs me kezdst(l e szen a k!v!telezs *e'e%ezs! $ 1nnek mdszere! a munka sorn "orsan krvonalazdtak$ A kzme e "ezs alap%a az volt# )o " el!smert&k: az ptsz s a mvszettrtnsz munklkodsnak rdekl(ds! kre# szemllete s az ltaluk alkalmazott mdszerek termszetszerle eltrnek e "mstl$ A munkt te)t me kell osztan!$ +a am " vlem# le %o** az# )a a levltr! kutatst s az rtkleltrt a mvszettrtnsz v z!$ A kutats e "es szakasza!*a azon*an le)et(s szer!nt von%a *e az ptszt !s$ A mvszettrtnsz 'eladata az p&let me sz&letsnek tel%es kr t!sztzsa# a telektrtnett(l e szen a le utols talaktsok! $ A )el"szn! kutatst# rtkleltr elksztst u "ancsak le %o** a mvszettrtnszre *zn!$ A trtnet!# ezen *el&l a trsadalom- s kultrtrtnet! %elle v!zs ldst az ptsz u "ancsak a mvszettrtnszt(l vr%a$ A**an# )o " kutatsa!nak eredmn"e! s az ezeken n"u v konkrt a%nlsa! az ptsz szmra )asznost)atk le "enek# az ptsszel val 'ol"amatos e "&tt ondolkodsra van sz&ks e$ Az ptsz a mvszettrtnsz munk%t u "an!s azzal tesz! )asznoss# )o " mr a kutatsokkal pr)uzamosan ptszet! prekoncepc!t 4 )asznosts# p&let 'unkc!onl!s elrendezse# st*$ 4 dol oz k!: ennek alap%n e " sor# a mvszettrtnsz ltal me vlaszoland krds 'o almazd!k me *enne$ Esak a %l 'eltett# a )el"rellts )!teless t szol l krdsekre kpes a mvszettrtnsz % s )asznl)at vlaszokat adn!$ A kzs munka a k!v!telezs me kezdsvel e szen a rekonstrukc! *e'e%ezs! tart$ A kutats e "!k lps*en sem )an"a ol)at el azon*an a me lv( termszetes s ptett krn"ezet# a telep&ls s a t% v!zs lata$ A m!nden*en )asznos ptszettrtnet! kutats elkpzel)etetlen te)t vrostrtnet! kutatsok nlk&l$1. +!ndez termszetesen 'okozottan rvn"es a na "o** ter&leteket t'o # tm*rekonstrukc!s tervek# vrosne "edek# trtnet! telep&lsek me %tsnak tervezsre$ Az 1,-.-as vek vrosptszetnek e "!k 'ontos 'eladata a trtnet! ne "edek szanlsa 4 rtsd alatta 4 elpuszttsa 4 s kevss annak me %tsa volt$ El%uk k!mondottan va " k!mondatlanul# de a )z "r! laktelepek p&lete! szmra az pts! )el" *!ztostsa volt$ A)ol a trtnet! krn"ezet rsz*en me maradt# ott durva ptszet! *eavatkozsok sorval# lptktelen )zak# )ztm*k ptsvel zavartk me a trtnet! ne "edek arculatt$ 1zt az rtkvesztst el(szr az utca em*ere !smerte 'el: az ptsz szakma sokkal lassa**an d**ent r a vrosptszet! *eavatkozsok v!ssza'ordt)atatlan# kros )atsra$ Kpa vros 1,@F utn elsze n"edett# trtnet! *elvrosa elrtktelenedett# )!telt vesztette$ A tervezs sorn# 1,7@-t(l lpsr(l-lpsre alakult k! a me %ts tervezsnek mdszere$ 1nnek alap%t a ter&leten tall)at# kzel ezer r ! )z 'elmrse 4 n$ vezralapra%z szerkesztse kvette$ 11 0s(** )asonl mdon %rtunk el G"(r# 2opron# Esorna# 0apuvr# +osonma "arvr trtnet! tm*%e!nek# vrosrsze!nek me %tsnl$ A tervan"a ot az p&letek ondos lersa s ptszet! rtkelse e sztette k!$ Az an"a vrostrtnetet !s tartalmazott# a r szet! lel()el"eket azon*an csupn e " "ors me *eszls utn a muzeol usok ra%zoltk *e a ksz&l( trkpekre$ A vros- s p&lettrtnet nem tmaszkodott % kutatsokra# adata!t a me lv( !rodalom*l mertette$13 A 'ol"amatos tervezs sorn k!der&lt# )o " ennl alaposa** mvszettrtnet! v!zs ldsra# tel%es kr r szet! s trtnet!-mvszettrtnet! kutatsra van sz&ks $1? A vrosszerkezet elemzsnek
"

Ga%y Hudit+ I'-tstrtneti kutats *y&r!e Fn+ :szaki Bervezs 1"1> > sz 31633 ' Ga%y Hudit 'u!likci/j!an le-rja *y&r!en alkalmazott munkam/dszert Jrs!/l j/l rzkel$et&= $o%y e%yetrt az '-tsz s mvszettrtnsz 'r$uzamos munklkodsval az '-tszettrtnet kutats!an 10 ,omfai Attila+ KA dom!orzat s a foly/meder#vndorls szere'e *y&r r/mai kori s kz'kori tele'(lsszerkezetnek alakuls!an c foly/iratcikk= an%ol nyelv sszefo%lal/val Lalu Eros ;%i/= 2001 1 szm= 22#21 s 21 o 11 A trtneti vrosne%yedek $elyrell-tsnak ezt a fajta tec$nikjt a EMBF '-tszei dol%oztk ki ,edlmayr Hnosn+ :emlki vrosma%ok vrosrendezsi tervezse 1">0#1"10 A :a%yar :emlkvdelem FD 1"12 0uda'est 323#3@3 ' 12 N'a vrosk'i s memlki vizs%lata :zeumok s :emlkek Orsz%os .z'ontja 1"<1 .zirat *er& 8szl/ 6 ,edlmayr Hnos+ N'a :szaki .nyvkiad/ 0uda'est 1"<" A Erosk'ek 6 :emlkek Pszerk + Na'' FmreQ 13 5zeket N'n 9aris Andrea mtrtnsz s :t$ *za '-tsz e%y(ttesen v%ezte el

<

alap%t a kor**! trkpek ondos rtkelse adta$ A munka le tanuls osa** lpse a trkpek ssze)asonltsa volt$ A rendelkezsre ll kora*el! *rzolsokat e "msra vettettk s az apr**na "o** vltozsokat ondosan lertk$ A ks(**! tervezs sorn k&lnsen )asznl)atnak *!zon"ult az el*ontott 'ld*st"k *rzolsa a ma! llapotot r zt( vrostrkp*en$ A trtnet! vrosrszek szerkezetnek elemzst az ssze "%ttt trkpek alap%n a kutatk kzreadtkM e tm*an tov**! '! "elemre mlt tanulmn"ok !s me %elentek$1@

@pa trt!neti ;el0ro&nak 7elm!r!&e a 1A,&zzad;l= 0ro&rendez!&i !rt!k' !& pro;l!ma0iz&3lat, <9utat= Binkler G;or5 t!rk!pi ;rzol&= @int!r :eren"?

Az e "kor! llapotot r zt( kp! *rzolsokat !s sszevetett&k a %elenle ! vrosalapra%zzal$ A v!zs latot utcrl utcra# tm*)atrrl tm*)atrra )aladva v ezt&k el$ 0!mutattuk a kor**! utcarendezsek s telekrendezsek n"oma!t$ L "ancsak pontosan v!zs ltuk az e "es telkek *eptsnek vltozst$ A kor**!# N'ss# utcra mer(le es *epts n"oma!t szmtalan )el"en me talltuk$ 1 szempont*l k&lnsen 'ontosnak *!zon"ultak a p!nce! s 'ldsz!nt! alapra%zok sszevetsvel n"ert eredmn"ek$ +a mr a rendelet*en el(rt rks vdelm! tanulmn"4 r szet!# ptszet! s t%! rtkek 'eltrsa s me (rzse 4 ktelez( munkarsze a vrosrendezs! terveknek$ nap%a!nk*an mr senk! nem v!tat%a# )o " az e))ez sz&ks es kutatsok a trtnszek# r szek# mvszettrtnszek s a vrosrendez(k# zldter&let-tervez(k szoros e "&ttmkdst ! n"l!k$ Ossze ezve me llapt)at# )o " m!nden szempont*l me n"u tat eredmn"t az ptszettrtnet! s vrostrtnet! kutats*an csak t** szakem*er *evonsval le)et elrn!$ A r sz# trtnsz# mvszettrtnsz s ptsz kutats! eredmn"e!nek &tkztetse termszetes rsze e 'ol"amatnak$ =!teles s a "akorlat*an !s )asznosul kutats! eredmn"t csak a szakma!-mvsz! me llaptsok )armon!zlsa# azaz e "'a%ta okos kzme e "ezs )oz)at$ P!nkler G*or

12

9aris Andrea 6 :t$ *za+ N'a vros trtneti vizs%lata 9aris Andrea+ A tele'(lsek $almazt/l a vrosi% A Banulmnyok N'a trtnetr&l a kezdetekt&l 1"@0#i% N'a 1""2 23 6 @2 ' ill .u!inyi Andrs+ A kz'kori N'a u o + @< 612< ' ,zakly Lerenc+ N'a a trk kor!an u o + 12< 6 201 ' ill *ranaszt/i *yr%y+ N'a= mint feudliskori ma%yar vros Banulmnyok N'a vros trtnet!&l 2 N'a 1""> << 6 >< '

>

2urpai elnkk tallkozja


Trondheim C 2013, mju& 30 ' j#niu& 2
Gorv !a )rom ve tervez!# )o " 5rond)e!m*e# a na " mlt vros*a )v%a az HE9+92 eurpa! elnke!t$ 1 " szak! orsz # a)ol taln a le %o**an r)et( tetten a lo*l!s 'elmele eds kvetkezmn"e - ltvn"osan ksz!k 'el dlr(l a 'a ")atr# az !d(%rs most !s szokatlan mele el ksznttte a rendezvn"t$ A na " mlt vros telep&lsszerkezete# nevezetes r ! raktrp&lete! m! )!rdet!k azda mlt%t$ 5aln az e sz v!l on Gorv !a tett a le t**et a *ke s a )uman r! )ts el'o adsrt s el'o adtatsrt$ Q " k&lnsen rdekes# )o "an lt%k nma ukat# orsz ukat 4 am!# a)o " semm!l"en ms )el" a v!l on - sz!ntn nem ker&l)ette me sa%t trtnelmt$ Revezet( pro ramknt " mutattk *e :alstadot# a volt l ert# a)ol orosz s szer* part!znokat tartottak 'o va s kz&l&k sokakat !tt !s puszttottak el$ A )el"relltott volt !skolap&let ma %ra oktats! kzpont# a)ol mzeum !s tall)at$ 1**en az p&let*en az em*er! %o s az azzal kapcsolatos m!nden krds a trsadalomtudomn" ran %n vl)atott tanan"a k!advn"a!k se ts vel# va " tov**kpzss az !tt szervezett kon'erenc!k sorn$ Az eurpa! elnkk tancskozst az rsek! palot*an tartottk$ A protestns orsz *an a palota ma mzeum# a)ol a kortrs ptszet le)et(s e!vel az eredet! *eptst v!ssza!dzve lltottk )el"re az e "&ttest# am! ma ltvn"os trtnet! mzeumnak ad ott)ont$ Htt lt)at%uk a szkese ")z ptstrtnett# am! sok szz ven t mutat%a azt a 'e%l(dstrtnetet# am!nek v eredmn"eknt a )el"sznen e " )uszad!k szzad v ! tart pur!sta 'e%leszts v eredmn"eknt ll a ma lt)at t!kus me %elens templom$ Re kell lssuk# )o " sem a 3.13-es# sem a 3.1?-as tallkozn me %elent ta orsz ok szma nem rte el a Rudapest-Ralaton'&red! tallkozn me %elentekt$ A kon'erenc!a a *r&sszel! 3.13-es eurpa! s a pek!n ! tancsad test&let! &ls r!port%nak az el'o adsval kezd(dtt$ 2zokatlan volt P!l'r!ed A!pp tvollte$ Annak# ak! alelnkknt s t!szts e elmltt kvet(en !s me )atroz %elens e az eurpa! csoportnak$ 2okaknak volt rt)etetlen tvolmaradsa$ =!n"nak oka azon*an nem a )el"szn volt# )anem az !ndokolatlanul tmadt HE9+92 So ! R!zotts s az osztrk HE9+92 kztt! nzeteltrs# am! a P!l'r!ed A!pp ltal szervezett kzp-eurpa! re !onl!s %o sza*l"! e "eztets m!att alakult k!$ Gem vletlen# )o " a Ren%am!n +outon alelnk r ltal '!nom ele anc!val vezetett tancskozson ! en na " )an sl"t kapott ez a krds$ A re !onl!s kezdemn"ezsek a )el"! pro*lmk me oldst clozzk# a sza*l"ozatlan kommun!kc!s *els( rend# va " rendetlens m!att k!alakult nzetk&ln*s eket az HE9+92 eredmn"ess e rdek*en m!)amara** rv!dre kell zrn!$ Az alelnk r vllalta !s a pro*lma ma asa** sz!nten val kpv!selett# am! ! en na " valszns el a 5ancsad 5est&let! &lsen !s tma lesz$ A kon'l!ktust az vltotta k!# )o " a re !onl!s e "eztets az eurpa! memlkvdelem %o ! sza*l"ozsrl szlt$ 0rds# )a van a szervezetnek %o ! szak*!zotts a# van-e %o a e " r !*an e " csoportnak a szak*!zotts ot r!nt( krdsr(l tr "aln! az HE9+92 neve alatt me )!rdetett pro ram keretn *el&lC A v!tt sokkal !nk** elv!nek# m!nt vals os pro*lmnak tek!nt)et%&k - le !nk** csak a krds szokatlan kezelse m!att keletkez)etett a ltszla os kon'l!ktus$ Ausztr!a kpv!selet*en %elen volt Rernd KauloJ!tz# ak! a *alaton'&red! me llapodsnak me 'elel(en eurpa! alapokat vllalt me pl"zn! a r ! nev*en$ +unk%t msod%ra s!ker koronzta$ +!vel az eredet! pro ram szer!nt Rudapest %elent(s partner volt a pro ramalkots*an# a 'ol"tats*an !s 'ontos alap le)et partners &nk$ Rr az alapok 'el)asznlsnak le)ets es md%a m %l!us v re sem t!sztzdott# pro rama%nlattal tov**ra !s se ten! vllal%uk a me valstst$

A )uszad!k szzad ptszet! rtke!nek a vdelmvel 'o lalkoz szak*!zotts re !onl!s kon'erenc!t szervez 3.1@-*en D! *an$ A tma a szoc!al!sta real!zmus$ H en na " v!ta alakult arrl# )o " ez m!l"en kort kell )o " 'ellel%en$ Gem csak a szoc!al!zmussal r!ntett r !nak keltette 'el a '! "elmt# )anem sz!nte valamenn"! %elenlv( eurpa! orsz nak$ 0!v!l lott u "an!s# )o " 'o alm! zavarok kztt l&nk$ A szoc!al!zmus ptszetnek korszaka! a le t**ek szem*en sszemosdnak# a kulturl!s kapcsolatok ped! az orsz ok kztt !s t'edseket %e "eznek# am!t# )a mec)an!kusan kezel&nk# me lep( eredmn")ez vezetnek$ A Rau)aus nem csak !tt)on kevered!k kpzet&nk*en# a laktelepek ptszete# az !par! el(re "rts alkalmazsa s %elent(s nek t!sztzsa a n"u at!** orsz ok*an !s s&r et( 'eladat$ Ae Eor*us!er moszkva! munkss a# az orosz konstrukt!v!zmus v kpp me kvn%a a tma 'o alm! rendezst s korszakolst$ 5ov**ra !s krds a lo*l!s 'elmele eds )atsa az rks ! rtkekre$ 1rr(l Amszterdam*an tartanak 3.1?$ szeptem*er 3?-3, kztt kon'erenc!t$ Az ener !a)atkon"s s a memlkvdelem kapcsolatnak t!sztzsa sz!ntn nap!renden lv( 'eladat# szmos elv! krds vr me v!tatsra ezzel kapcsolat*an$ Htt nemcsak az p&letek vdelmr(l van sz# )anem a napelemek# a szler(mvek s a krn"ezet kapcsolatnak a krdse !s elv! lls'o lalst kvn$ Ga " valszns el me %sol)at# )o " a 3.1@-*en tartand '!renze! kz "ls el 'o %a 'o adn! az ener !a)atkon"s al 'o lalkoz szak*!zotts 'ellltst# am! Keter EoT# va "!s r kezdemn"ezsre 'ormld!k$ 3.1F-*en &nnepel%&k az HE9+92 alaptsnak F.$ v'ordul%t$ 5ermszetes# )o " Aen "elorsz na "on ksz&l a me emlkezsre# )!szen 1,-F-*en 6ars*an alakult me a szervezet$ A mostan! *e%elents szer!nt az ezalkalom*l szervezett tudomn"os kon'erenc!a kapcsold!k az azv! eurpa! elnkk tallkoz%)oz$ :elttelez)et%&k# )o " m vltoz!k az elkpzels# )!szen az v'ordul %elent(s e a Gemzetkz! 5udomn"os 2zak*!zotts s a 5ancsad 5est&let %elenltt kvnn me $ +!ndenesetre m csak elkpzelsekr(l volt sz# v le es dnts m nem !s sz&let)etett$ Gmetorsz tov**ra !s me tudta teremten! a =er!ta e and D!sk k!adsnak alap%t$ +a "arorsz pro*lm!t mr a )a "omn"oknak me 'elel(en k&lns '! "elemmel vr%k a k!advn"*an$ Hdn a "(r! >unakapu tr krdse keltette 'el az rdekl(dst# a sznvonalas k!advn"*an kapott )el"et P!nkler G*or azta me rt c!kke$ A kon'erenc!a zr'o adsra a norv elnk ott)on*an# +ar!e Aou!se Anker elnkasszon" )an ulatos 'a)z*an ker&lt sor$ Az rdekl(d(knek a vernaculr!s v!l rks knt %e "zett *n"sztelep&lst# DUros-t mutattk *e$ =ollk(vel %e "ezz&k azonos csoport*an# de me llapt)attuk# )o " a medd()n"k ltal me )atrozott t% s a val*an len" z( )el"! ptszet n"%totta le)et(s ek s 'elttelek tel%esen ms pro*lmt %elentenek a 'enntarts s az rtkvdelem szempont%*l$ A *eszl etsek s a *emutatkozsok sorn lt)attuk# )o " akt!v!tst tek!ntve a ma "ar HE9+92 tov**ra !s a le dol osa** szervezetek kz tartoz!k$ :e%rd" 5ams '(t!tkr rral e "&tt kpv!sel)ett&k +a "arorsz ot$ 0sznettel 'o ad)attuk a v!ssza%elzseket# m!szer!nt a tallkozn val szerepvllalsunk %elent(s se ts az alelnk rnak az HE9+92 szmra e "re 'ontosa** kzs szakma! !rn" me )atrozs*an$ Ga " Ger el"

G()r modern !p%t!&zete az interneten


http=DDmodern3(or,8ordpre&&,"om A R+1 /ptszmrnk! 0arn 3.11-*en dr$ 0erk "rt Rla tmavezetsvel ksztettem e " 5>0 dol ozatot# amel"nek tm%a G"(r modern kor! ptszetnek s vrosptszetnek onl!ne *emutatsa volt$ Kro*lma'eltevsem e "'el(l onnan !ndult# )o " kzelmltunk ptszete# ez az !mmr lezrtnak mond)at korszak ll !d(*en )ozznk le kzele** s ptett krn"ezet&nk %elent(s )n"ada !s ekkor ksz&lt# azon*an 'eldol ozs*an# *emutats*an s me tls*en m sok tenn!valnk van$ A ms!k szempont# )o " az ut**! vek*en e "re !nk** el(tr*e ker&lt az ptszet onl!ne 'el&leten trtn( *emutatsa# tr "alsa$ A Je*et *n szve na "on !z almas k&l'ld! )onlapra *ukkan)atunk# amel"ek a VV$ szzad kzepnek# msod!k 'elnek ptszetvel !s 'o lalkoznak t'o mdon ;pl$ e " vrost *emutatva< va " *!zon"os szktett temat!kra koncentrlva$ A m!nte " kt vvel ezel(tt el!ndtott munkt arra a 'eltevsre alapozva kezdtem el# )o " e " ma "ar v!dk! na "vros modern korszak*a es( p&lete! tula%donkppen a tel%ess ! n"vel 'eldol oz)atk e " temat!kus )onlapon$ 1z m!nte " )etven4n"olcvan p&letet %elent)et# amel" e " onl!ne adat*z!s*an m kezel)et( s *e'o ad)at menn"!s nek tn!k$ Az !nternetes me %elents 'ontos el(n"e a rte zetts le)et(s e$ 1 "rszt a lptkek kztt !s le)ets es a vlts# azaz pl$ e "-e " vrosptszet! lers*l e " katt!ntssal elr)et(ek az e "es p&letek# s(t akr ezek rszletra%za! !s$ +srszt le)et(s van a *emutatst " 'elpten!# )o " a k&ln*z( lto atk !s me tall%k az (ket rdekl( tartalmakat# )!szen am e " ptsz akr p&letszerkezet! csompontok! !s el szeretne %utn!# add! e " nem ptsz)ez mond%uk e " %l sszerakott kp alr!a )oz)at kzele** e "-e " )zat$ A *emutats tm%ul G"(r 1,?. s 1,,. kzt! ptszett vlasztottam$ Az e "es p&letetek s pro%ektek *lo *e%e "zsekknt %elennek me )tr(l )tre a Je*oldalon$ +ostanra csaknem m!nden %elent(se** 1,?. s 1,,. kztt! p&let 'elker&lt !de alapadatatokkal ;m!kor# k!# )ol<# le al** e " 'n"kppel s kora*el! dokumentumokra val )!vatkozssal ;amenn"!*en !l"en elr)et(<$ +!nte " )uszont p&letr(l alaposa** *emutats ksz&lt s ksz&l 'ol"amatosan$ A *e%e "zseket !d(# alkot# 'unkc! s )el"szn szer!nt kate or!zltam$ 0&ln cmkt kaptak a tpustervek# a vdett )zak# s a mra mr le*ontott p&letek !s ;ut**!ak l!st%a me le)et(sen el ondolkodtat<$ A keresst s az tltst se t! e " d!nam!kus trkp# amel"en m!nte " n"olcvan p&let;e "s et< %elltem# emellett t**# eltr( !d(szak*l szrmaz trkp s rendezs! terv !s szol l%a az !d(*el! s tr*el! t%kozdst$ A kutats alap%a termszetesen a me lv( szak!rodalmak# dokumentumok s e "* rott 'orrsok keressvel s 'eldol ozsval kezd(dtt$ 0t ssze'o lal munka %elent me err(l a korszakrl# e " ped! az 1,F--! tart !d(szakrl# m!nd)rom na "on rtkes 'orrsan"a knt szol lt1F$ 5ervek kutatsra a G"(r! +szak! levltr*an s a 6W5H >okumentc!s 0zpont*an van le)et(s $ :ontos 'orrsok a kora*el! ptszet! s mvszet! 'ol"!ratok c!kke! ;+a "ar /pt(mvszet# 5r s :orma st*$<# valam!nt a )el"! tervez(- s a k!v!telez( vllalatok ltal k!adott pu*l!kc!s '&zetek s kn"vek$ 1zek kortrtnet! dokumentumknt !s rtkesek# m al! elr)et(k# " amenn"!re le)et(s em volt# d! !tal!zltam s rszletes )!vatkozsokkal kzztettem (ket a )onlapon$ +ostanra t** m!nt 1F.. oldaln"! an"a elr)et(# s m sok szz oldaln"! vr 'eldol ozsra$ Osszellt te)t e "# %elenle m!nte " szz ttelt tartalmaz s e "re tel%ese** *!*l!o r'!a !s a tmrl$ Xr!s! le)et(s # )o " t**# a korszak*an tevken" ptsszel m szeml"esen !s tallkoz)atunk$ Q " t**ek kztt dr$ P!nkler G*or s =armat! Snos !s sok m!nden*en se tettk a munkmat$ 6 ezet&l taln a le 'ontosa** s a le tanuls osa** md%a a szeml"es tapasztalatszerzsnek s me !smersnek a vros s )za!nak *e%rsa# 'n"kpezse$ A *e%e "zseket ! "ekszem sa%t 'otkkal !llusztrln!$ A *emutats ml"s nek )atrt ne)z me )zn!# )!szen az !n'ormc!k menn"!s e s a le)et(s ek szma sz!nte korltlan$ A korszak*an alkotkkal ksz&lt !nter%ktl kezdve a kora*el! pu*l!kc!k tov**! kzztteln t a temat!kus v!rtul!s stk sszellts! ren ete tlet add!k$ 1nnek azon*an !d( s ener !a ! n"e mellett e "re !nk** an"a ! vonzata! !s vannak# te)t a 'ol"tats*an sz&ks le)et pl"zat! ;esetle nkormn"zat! va " e "*< 'orrsokra# tmo atsra !s$ A cl a )onlap %elenle ! kerete! kztt# )o " a kor**an k!vlasztott m!nte " n"olcvan p&let;e "&ttes< m!nde "!ke 'eldol ozsra ker&l%n$ Az !de! v*en a *lo lto atotts a 'ol"amatosan emelkedett# %elenle k*$ 7..4I.. e "ed! lto att re !sztrl )avonta$ 1z a szm a tma ksrlet! s e "ed! %elle )ez v!szon"tva taln *!zakodsra ad)at okot# )o " a modern G"(r pro%ekttel s!ker&l)et )ozz%ruln! a kzelmltunk n)a k!cs!t 'el&letesen me tlt ptszet! korszakrl szl d!skurzus)oz$ =artmann Ger el"

1<

7r )inkler *!or+ *y&r 1"3"#1""" = :$ely Loly/iratkiad/ .$t = *y&r= 1""1 = Ltay Bams+ *y&r 6 Eros s Erosrendezs 1"2< s 1"1> kztt = *al%/czi 5 Erosi knyvtr= *y&r= 2011 = 0or!-r/#Eall/+ *y&r Eros'-tstrtnete= Akadmiai .iad/= 1"<>

"

. ma3(ar kert!p%t!&zet'trt!neti kill%t&okrl

Az els( ma "ar kertptszet-trtnet! lland k!lltst Sz!p ma3(ar kertek$ cmmel 1EAF, okt;er 21-n n"!tottuk me az alcst! kastl" memlk!le vdett# termszetvdelm! kezels*en lv(# szakszeren )el"relltott e "kor! kpolna rsz*en$ A vdelem*en rdekelt 'elek e "&ttmkdsnek keret*en lett me )atrozva a kastl" ptszet! emlke!nek s kertptszet! emlke!nek 'el%tsa# a +emlk! :el& "el(s Ors! 0rol"# 1rde! :erenc tervez(k terve! szer!nt 1,I.-*an$ Az e "kor! kpolna )el"relltsa annak rdek*en trtnt# )o " az a vdett kastl" ;ar*ortum< kzpont! p&lete le "en$ A )el"relltott tr# annak 'al'el&lete! knlkoztak e "es sznes ma "ar kertptszet-trtnet! k!llts! an"a *emutatsra$ Q " mer&lt 'el az lland k!llts me rendezsnek ondolata$ Az 1,IF-*en me )!rdetett pl"zat eredmn"eknt a +emlkvdelm! :el& "el(s ;Ors! 0rol"< kapott me *zst a k!llts 'or atkn"vnek elksztsre az 9rsz os 0rn"ezets 5ermszetvdelm! =!vataltl$ A ta*lk elrendezsvel a teret# az a**an kzlekedst kvns szer!nt sza*l"oz)attuk$ Q " ?.-@. '( rszre el(adsokra# vettsekre# mvszet! k!lltsokra# alkalm! rendezvn"ek ;pl$ 'o adsok tartsra< alkalmas )el" !s ltre%tt$ 5ermszetvdelm!# memlkvdelm! szo*rszat!# 'estszet! st*$ esemn"ekre az e "kor! *els( udvar# ennek az p&letnek a n"u at! oldaln addott$ Az p&let e "!k v *en k!alaktott kt k!se** tr %l szol l%a a rendezvn"eket ;pl$ raktrknt<$ A ms!k v *en az esemn"eken rsztvev(k s lto atk k!szol lsra v!zes*lokk p&lt ;mosd# PE<$ Az lland k!llts ta*l!n mutattuk *e a ma "ar kertptszet-trtnet Ors! 0rol" sznes 'otan"a val s terve! szer!nt 2zp ma "ar kertek cmmel$ 1z volt az els( ma "ar kertptszet-trtnet! k!llts$ A k!lltst szo*rok# a 'ert(d! sats*l el(ker&lt mcsesek# az erre az alkalomra ksz&lt dszvzk# v!r ok# na " lds# cserepes nvn"ek ;c!trom# leander st*$< tettk l(v$ A k!lltst az 9rsz os 0rn"ezets 5ermszetvdelm! =!vatal# a 0rn"ezetvdelm! Hntzet# az 9rsz os +emlk! :el& "el(s # valam!nt a 0ertszet! s /lelm!szer!par! 1 "etem ksztettk Ors! 0rol"# Esapn :elle W ota# Ralo )n 9rmos Hlona# 5elek! 0atal!n# Roros Szse'# Sn +!kls s a 0ertszet! s /lelm!szer!par! 1 "etem 5%- s 0ertptszet! 2zak H6$ v'ol"amos )all at!nak kzremkdsvel$ A k!llts me rendezse a szakma# a termszet- s memlkvdelem na " s!kere volt$ 1zt a %elent(s szm# na "on el!smer( lto at! *e%e "zs !s ! azol%a a vend kn"v*en$

A lto atk 'elvetettk a k!llts *emutatsnak le)et(s t az orsz k&ln*z( )el"e!n# " 1EAG, au3u&ztu& A-n a 'r!ssen )el"relltott los'a! kastl"*an rendezt&k me a k!lltst a tula%donos 2ur%nvl "e 52Y# ;Raran" 0rol" elnk< szervezsvel s an"a ! tmo atsval$ A s!ker lo !kus kvetkezmn"e# )o " %a** alkalm! k!lltsokat rendezt&nk# a)ol a mr %elzett szeml"eken kv&l %elent(s rszt vllalt Aak!cs /va# =orvt) K$ 0ornln# 0!ss Szse'# Sm*orn 2z!kra /va valam!nt 2rkn" 0ata !parmvsz# s a 0rn"ezetvdelm! +!n!sztr!um 0zp->unntl :el& "el(s e$ A k!llts tervt# 'otan"a t Ors! 0rol" ksztette$

10

1zt kvet(en a k!llts 0aposvron !s *emutatsra ker&lt 1EAE &zeptem;er*en a 2omo "! 0ptr*an a 2omo " +e "e! +zeumok H az ats a s >r$ 2za* 5&nde vezetsvel a 2omo " me "e! +emlk! Al*!zotts szervezs*en$ 1lker&l)etetlenn vlt# )o " Rudapesten !s me rendezz&k a 2zp ma "ar kertek cm k!lltst$ A ma "ar kertmvszetet a kzpkortl nap%a!nk! *emutat k!llts me n"!t%ra az 9+: aul%*an# a *uda! vr*an ker&lt sor 1EAE, j#liu& 1-n# a k!lltst >aln"! Aszl c$ e "etem! tanr# a 0zlekeds!# =rkzls! s /pts& "! +!n!sztr!um /ptszet! s +emlk! :(osztl"nak vezet(%e n"!totta me # a k!llts an"a t Ors! 0rol" !smertette a na "szm kzns el$ A )el")ez s az alkalom)oz !ll vltoztatsokkal s!ker&lt ol"an k!lltst rendezn&nk# am! !smt a memlk! kertvdelem# a szakma na " s!kere lett$ A k!lltst az 9rsz os +emlk! :el& "el(s # a 0ertszet! s /lelm!szer!par! 1 "etem 0ertptszet! 5anszke# az HE9+92-H:AA +a "ar 5rtnet! 0ertek 2zak*!zotts a rendezte$ A k!lltst Ors! 0rol" s 0!ss Szse' tervezte# kzremkdtek Ralo n 9rmos Hlona# Sm*orn 2z!kra /va# Esapn :elle W ota# Aak!cs /va# 5ar%n"! :erenc s az 9+: szak ! mtermnek ta %a!$ A ra'!kt =orvt) K$ 0ornln# a kerm!kat 2rkn" 0ata !parmvsz ksztette$ Az e "n"r! nvn"k!&ltetseket a 0ertszet! 1 "es&ls ta vllalata! ksztettk$ A 'otkat Ors! 0rol" ksztette$ 1zt a k!lltst a 0ertszet! s /lelm!szer!par! 1 "etem aul%*an !s me rendezt&k a 1.. ves a ma "ar kertszet! 'els(oktats tudomn"os rendezvn"e!nek alkalm*l 1EEH prili&*an$ A k!lltst tmo atta a +a "ar 0ertptszek s 5%rendez(k 2zvets e 4 H:AA# az HE9+92 +a "ar Gemzet! R!zotts a$ A k!lltst tervezte: Ors! 0rol"# 0!ss Szse'# Ralo )n 9rmos Hlona# =ercze W nes# kzremkdtek: 0lmn Szse'n# 2zszn 0ozma Hlona# :atsar 0r!st'$ Gra'!ka: Esor*a 1n!k(# 'ot: Ors! 0rol"# nvn"dekorc!t a :H59AAG> >sznvn"kertszet adta$ Az HE9+92 +a "ar Gemzet! R!zotts nak 5rtnet! 0ertszekc!%a pro ram*a vette# )o " k&ln k!lltson mutat%a *e a %elent(s kertptszet! !rn"zatokat )aza! pldkon$ 1EAA, j#niu& G-n +(csn"! +!)l"# az HE9+92-H:AA 5%ptszek Gemzetkz! 2zvets nek elnke# e "etem! tanr n"!totta me a +a "ar *arokk kertek cm k!lltst Alcston$ Alcston# a kertptszet-trtnet! lland k!llts )el"n a ma "ar *arokk kertek *emutatsa utn az HE9+92-H:AA +a "ar 5rtnet! 0ertek 2zak*!zotts nak terve! szer!nt me rendezt&k a ma "ar t%kp! ;an ol< kertek k!lltst !s$

11

Tjk!pi kertek Ma3(aror&z3on cmmel az 9rsz os +emlkvdelm! =!vatal aul%*an 1EEF, &zeptem;er 2-t(l okt*er 37-! mutattuk *e a le sze** memlk!le vdett ma "ar t%kp! ;an ol< kerteket$ 0almr Kter az 9+v= elnke ksznttte az Wllam! +emlk)el"rellts! s Destaurls! 0zpont# a 0rn"ezetvdelm! s 5er&let'e%leszts! +!n!sztr!um# a 5ermszetvdelm! =!vatal# a 0ertszet! s /lelm!szer!par! 1 "etem 0ertmvszet! 5anszke# az HE9+92-H:AA +a "ar Gemzet! R!zotts 5rtnet! 0ertek 2zekc!%a$ A k!lltsrl na "on szp katal us ksz&lt# szerz(! >r$ 9rmos Hlona# Al'ld! G*or# >r$ S$ 2z!kra /va# 0!ss Szse'# Ors! 0rol"$ 0ertszet! napok s dsznvn" Z,- rendezvn" keret*en a 5%ptszet!-# 6delm! s :e%leszts! 0ar rendezs*en 1EEF, prili& 1E'21 kztt rendezt&k me a Mar3it romok a Szi3eten$ c$ k!lltst# am!t =a%ncz! G"ula akadm!kus n"!tott me $ A k!llts a romok )el"relltsra k!rt pl"zat terve!t mutatta *e$ 0ertszet! napok Z,7 rendezvn"n 2l)deink kertjei C ;oldo3 ;!keid)k$ cmmel a R5+ 0!scell! +zeumnak an"a *l ksztett&nk k!lltst az e "etemen$ A k!lltst >r$ 6! ) Annamr!a mvszettrtnsz# a +zeum ! az at%a n"!totta me 1EEG, prili& 1A-n$ A k!lltst a 0/1 0ertmvszet! 5anszke# az W+D0 s az HE9+92-H:AA +a "ar 5rtnet! 0ertek 2zak*!zotts a rendezte azzal a cllal# )o " ezzel a cmmel k!llts-sorozatot !ndtsunk el$ A 0ertszet! Gapok keret*en 1EEA, prili& 1A-n n"!tottuk me a -!3i 0ro&5 mai kert$ c$ k!lltst# am!nek an"a a a 2zentendre# Azr cr tr! tervpl"zat an"a nak *emutatsa volt$ 1EEE, prili& 23-n 10!n(hono&%t parkjaink cmmel a trtnet! kertek !d(s e zta"%temn"e!t )an sl"oztuk$ 2000, prili& 2A-n H0 !0 hall3ati munki a m/eml!k0!delem!rt$ cmmel mutattunk *e szemelvn"eket azok*l a d!plomatervek*(l# amel"eket )asznostan! le)etett a trtnet! kertek vdelm*en$ 1zt a k!lltst pro'$ em$ +(csn"! +!)l" 2zc)en"!-d%as tanr n"!totta me # valamenn"! d!plomz tant%a# nevel(%e# a szakma na " nemzetkz! tek!ntl"e$ A tervek 1,-. ta "akran a memlkvdelem krsre ksz&lnek az e "etem s az 9+:# !lletve %o utda! % e "&ttmkdse keret*en$ A memlk! kertvdelem le)et(s e!t *(vtett&k "# )o " az e "etem )all at! r&ltek a )asznos# szp tmavlasztsnak$ 1l(de!nk kert%e! cmmel val*an )a "omn"t teremtett&nk a 2zent Hstvn 1 "etem 0ertszet! napok tudomn"os s szakma! rendezvn"e! keret*en ltre)ozott k!lltsa!nkkal$ >r$ Ors! 0rol"

12

MI2MJK9LKM2J2M C :211T.-TN.TOSPG M2GQ-RKS KS N.SR1OSSTPS


*e&zmol a +3, -omn .ndr& M/eml!k0!delmi 1(ri 23(etemr)l Sik7)k#t5 2013, j#niu& 2A C j#liu& +
Gemes )a "omn"a!)oz )ven az 1 r! +emlkvdelm! G"r! 1 "etem pro ram%a 3.1?-*an !s *!ztostotta a szakma! el(adsok s a ltkr-szlest( tanulmn"utak arn"os r!tmust# a ktetlen d!skurzusok le)et(s t s a kzvetlen n"lt szakma! eszmecsere 'elttele!t$ A n"r! e "etem )el"szne !mmr )armad!k alkalommal a Goszva% mellett! 2k'(kt volt$ A tudomn"os pro ram 'elptse a szoksos koncepc!t kvetve ezttal !s az elmlet! s a 'o alm! krdsek t!sztzsa[*emutatsa 'ell kzeltve tette le)et(v a )all atk szmra# )o " me rtsk a memlkvdelem s a 'enntart)ats alappro*lm!t s 'eladata!t$ Az elmlet! el(adsok sora 'o alm! krdseket# a tudomn"os szempontokat ;+aros! 1rn(<# valam!nt a trsadalm! rtkszemllet vltozsa!t ;5ams Kl<# tov** az !d(r(l !d(re !smtl(d( 'el%tsok sz&ks ess t s szakma! )ttert ;:e%rd" 5ams< v!l totta me $ A 'enntart)ats al ssze'& ( "akorlat! me oldsokkal# s az ol"kor sz&ks ess vl el'o ad)at komprom!sszumokkalM p&letszerkezet! ;0akas" Aszl<# tartszerkezet! ;2a%tos Hstvn<# vrosptszet! ;2za* Wrpd< s kertptszet! szempont*l ;2z!kra /va< 'o lalkozott$ 2zoks szer!nt md n"lt arra !s# )o " a )all atk a )aza! )el"zet mellett me !smerked%enek# szmos ms eurpa! orsz nak a memlkek 'enntart)ats val ssze'& ( sa%toss a!val s "akorlatval$ Ausztr!a salz*ur ! tartomn"nak sa%toss a!t 1va =od" mutatta *e# a '!nnorsz ! !par! rks vdelmt s )asznostst szol l pro%ektekr(l K!r%o =uv!la *eszlt s 9roszorsz VV$ szzad! ptszetnek rks ! rtke!r(l# %elent(s r(l s 'enntart)ats rl Gatal!a >us)k!na tartott el(adst$ Az esettanulmn"ok sora szleskr ttek!ntst adott a )aza! s a krn"ez( orsz ok ;2zer*!a# 2zlovk!a# Domn!a< memlke!nek 'enntartst szol l er('esztsekr(l$ 6!s" Ysolt a romn!a! /nlaka rtkment( pro ram%rl# 0rol"! G"r " a 'e)rvrcsur ! kastl" )el"rellts! 'ol"amatrl s 'enntart)at 'unkc!%rl# =e eds Kter a :(vros! 2za* 1rv!n 0n"vtr n)n" vvel ezel(tt *e'e%ezett )el"relltsrl s korszer 'unkc!onl!s me oldsa!rl *eszlt$ Gr'el Aa%os s 6ar a Hstvn a 0omrom! 1r(d szlovk!a! s ma "arorsz ! rsznek me maradst szol l )el"rellts! pro ram%t mutatta *e$ 2z!l "! +r!a a szer*!a! memlkvdelm! oktats mdszere!t a *eodra! 0artson"! 0astl" a*onaraktrnak 'el%ts! pro ram%)oz kapcsoldan mutatta *e$ 6 &l me nzt&k s me v!tattuk a )el"! plda ;noszva%! >e la +otte kastl"< tanuls a!t !s$ 6 &l a n"r! e "etem tudomn"os pro ram%a a vltoz ;'unkc!onl!s< ! n"ekkel ssze'& ( k!)vsokkal s veszl"ekkel 'o lalkozott$ 1le(d Wkos a pro ramalkots szerept s %elent(s t# a k!pts# 'elpts ksrtst s veszl"e!t Ga " Ger el"# +ez(s 5ams ped! az rtkleltrak tudomn"os s "akorlat! szerept elemezte$ 1zttal sem maradt el a )all atk 'ruma$ Az el(adkat a tma me adsval el(zetesen %elentkez(k kz&l vlasztottuk k!$ A na "s!ker# est*e n"l pro ramot szmos )ozzszls s krds ksrte$ Osszesen 1@ k!sel(ads# )aza!# romn!a! s szlovk!a! pldk sora azda totta a pro ramot s *(vtette a tapasztalatokat$ A 'lnapos e r! s az e sz napos re !onl!s tanulmn"t sorn a memlkek 'enntart)ats nak s a me (rzs le)et(s e!nek pld!val a ltestmn"ek 'elel(se!nek# )el"rellt!nak vezetsvel !smerked)ettek me a )all atk$

13

1 er*en Rotos Sud!t s >el" G"r " e r! ptszek vezetsvel a 0epes-)z# a 5zolt laktan"a# a =aran nt(4)z 'el%tsval s a me (rzs&ket# 'enntartsukat szol l pro ramokkal# tov** a >o* tr 'el%ts! pro ram%val !smerkedtek me a rsztvev(k a k&ln*z( )el"szneken$ Az e "napos tanulmn"t sorn 2zlovk!*an a '&lek! vr trtnett )el"relltst s a 'enntartst szol l pro ramokat# k!lltsokat A cs Att!la ! az at# mutatta *e$ 2zcsn"*en a :erences Dend)z memlk! rtke!r(l s a v!l ! 'unkc!onl!s ! n"ekkel ssze'& ( 'eladatokrl 6ar a 0ap!sztrn az !ntzmn" vezet(%e# a vros nemr *e'e%ezett 'e%lesztsr(l \ze Snos '(ptsz *eszlt$ 5ern" )el"! rtke!nek me (rzst szol l s!keres kezdemn"ezst :" >n!el s :" Sud!t ptszek se ts vel !smer)ett&k me $ A csaknem )sz ve )el"relltott s azta me szakts nlk&l szllodaknt &zemel( kastl"t s park%t a szlloda munkatrsa 2z!ta Hstvn mutatta *e$
A @?$ Domn Andrs +emlkvdelm! G"r! 1 "etemen a )!n"talanul me valstott )atnapos pro ram sorn az e "etem! kvetelmn"eknek me 'elel(en t!zenn"olc @F-F. perces "nevezett na " el(ads ;t!zen)rom )aza! s t k&l'ld!< )an zott el$ A pro ramot " lltottuk ssze# )o " az el(adsok utn a )all atk 'elte)essk krdse!ket# md n"l%on )ozzszlsokra s adott eset*en v!tkra !s$ Orvendetes# )o " a rsztvev(k ltek !s a le)et(s el s m!nden el(ads utn szp szmmal akadtak )ozzszlk$ A n"r! e "etem tmavlasztst s annak 'eldol ozst e**en az v*en !s - t** m!nt n " vt!zedes trtnet)ez mlt mdon - a pro*lmarzken"s s a napraksz 'r!ssess %ellemezte$ A n"r! e "etem nem csak az ptszet! s memlkes szakmn *el&l# )anem az let)ossz! val tanuls keret*en a szles rtelem*en vett rdekeltek: a dnts)ozk# tula%donosok# nkormn"zat! s oktats! szakem*erek e "ed&lll !tt)on s k&l'ldn !s el!smert tov**kpzs! le)et(s e$ A n"r! e "etem rsztvev(! a szakma! paletta sz!nte m!nden ter&lett reprezentltk e**en az v*en !s$ A n"r! e "etem m!nte " )arm!nct '(s )all ats a s el(ad! )t eurpa! orsz *l rkeztek$ A +/0 akkred!tc!s *!zotts a 7#F pontot tlt a tov**kpzs*en rsztvev( szakem*ereknek$ 6ltozatlanul lnek a )aza! s a k&l'ld! e "etemekkel ;Aeuven! Da"mond le +a!re Hntzet< s a r ! orsz a!*an mkd( rks vdelm! !ntzmn"ekkel s c!v!l szervezetekkel k!alaktott kapcsolata!nk$ Kl"zat s az !lletkes tanszkek %avaslata alap%n 'o adtuk a R+1 s a Eorv!nus 1 "etem sszesen n " K)> )all at%t# valam!nt )rom szakkzp!skola! mszak! tanr n"ert Domn Andrs sztnd%%al kedvezmn"es rszvtelt$ A n"r! e "etem szakma! pro ram%nak k!dol oz%a# szervez(%e s le*on"olt%a az HE9+92 +a "ar Gemzet! R!zotts kpv!selet*en 0ovcs 1rzs*et# elnke :e%rd" 5ams volt$ A tan'ol"am tec)n!ka! le*on"oltst e**en az v*en !s a 5H5 Ru t Kl 1 "es&let vllalta ma ra$ 0ovcs 1rzs*et

12

1l(zetes (sz! pro ram%a!nk*l:


3.1?$ okt*er 1I-n# pnteken $L!dett !p4letek a 7o3(at!ko&&33al !l)k &zol3lat;an$ cmmel az HE9+92 +a "ar Gemzet! R!zotts kon'erenc!t rendez a :e)rvrcsur ! 0rol"! kastl"*an$ A kon'erenc!a cl%a az akadl"mentestssel kapcsolatos %o sza*l"! el(rsok# )atr!d(k me !smerseM az akadl"mentests 'a%t!nak s le)et(s e!nek# valam!nt az rdekelt c!v!l s trsadalm! szervezetek# !lletve ta %a!k ! n"e!nek me !smerseM az ptszet!# mrnk! kpzsek# 'elksztsek le)et(s e!nek# )ats'oka!nak me !smerseM ltal*an az !n atlanok s k&lns tek!ntettel a vdett !n atlanok# memlkek akadl"mentests! le)et(s e!nek s ne)zs e!nek me !smerseM az akadl"mentests sz&ks es mrtknek me )atrozsaM az azat! %o sza*l"ok )armon!zc!s le)et(s e!nek v!zs lataM kzs llspont k!dol ozsa s el'o adsa# e "&ttmkds! me llapods k!dol ozsa$ A kon'erenc!a pro ram%a# a %elentkezssel kapcsolatos tudn!valk s a %elentkezs! lap )onlapunkon tall)atk# az esemn"r(l ta s unkat k&ln e-ma!l*en t%koztat%uk$

3.1?$ novem*er 1F-n# pnteken# a Rudapest! Eorv!nus 1 "etem 5%ptszet! 0ara# az HE9+92 +a "ar Gemzet! R!zotts 5rtnet! 0ertek 2zak*!zotts a# az +5A 5%ptszet! Al*!zotts a s az 9rmos Hmre Alaptvn" Trt!neti !rt!k/ 0ro&i kzparkjaink$ cmmel tudomn"os kon'erenc!t szervez az +5A 0upolaterm*en# ezt kvet(en a :LGA szk)z*an szakma! m)el" keret*en 'ol"tatd!k ma%d a tancskozs$ A kon'erenc!a pro ram%rl# a rszvtellel kapcsolatos rszletes tudn!valkrl ta s unk e-ma!l*en kap ma%d t%koztatst$

A ,rosliget !-./%0an

1<

W ost)z! Aszl >AA:

2MJK92RRT19 -P5 NOGU, , , Szeptem;er


Szeptem;er G$

2G0 ve ;17?@< )el"eztk el


&nnepl"esen X*udn az ptend( 5r!n!tr!us kolostor telknek )atrkve!t

1+0 !0e ;1I7?< sz&letett Esn"! 0rol"


ptszmrnk# e "etem! tanr# mvszettrtnet! szakr# ak! el(** 2te!ndl Hmre e "etem! munkatrsa# ma%d sok %elent(s memlk p&let ;KA$ G"(r: szkese ")z# 0!szom*or: rotunda# st*$< )el"relltst tervezte# s ak! e " !d(*en az Hparmvszet! +zeum ! az at%a volt Szeptem;er A,

10H !0e ;1,.I< szenteltk 'el az Ork!mds templom ;Rudapest# ]ll(! t 7F-77<
p&lett ;A! ner 2ndor<

10H !0e ;1,.I< )el"eztk el &nnepl"esen Ye*e n"*en a rma! katol!kus templom
p&letnek ;0s 0rol" - Snszk" Rla< alapkvt Szeptem;er E,

10H !0e ;1,.I< sz&letett Ko n" :r! "es dr$ ptszmrnk# ^*l- s Wllam!-d%as# a
mvszettrtnet! tudomn"ok doktora# e "etem! tanr# szakr

Szeptem;er 10,

A0 !0e ;1,??< )el"eztk el a Rudapest HH$ ker$ Kasart!-tr! rma! katol!kus templom
p&letnek ;D!mancz" G"ula< alapkvt

Szeptem;er 11,

120 !0e ;1I,?< kezdtk pten! a Rudapest 6HH$ ker$ Dzsk-tr! 2zent 1rzs*ettemplom p&lett ;2te!ndl Hmre<

Szeptem;er 12,

12H !0e ;1III< )alt me =andler Gndor ;:erd!nnd< ptsz# a sopron! ptszcsald neves ta %a# a )aza! romant!kus !rn"zat %eles kpv!sel(%e# na "on sok sopron! ;pl$ 2zent 9rsol"a templom# vros! rel!skola# lak)zak# st*$< s krn"k*el! ;pl$ Ga "lzs: 2ol"moss"-kastl"< p&letnek alkot%a

Szeptem;er 1G,

10H !0e ;1,.I< n"!tottk me &nnepl"esen 6eszprm*en a szn)z p&lett


;+ed "asza" Hstvn<

Szeptem;er 1E,

23H !0e ;177I< szenteltk 'el 5!)an"*an az Apts p&lett GH !0e ;1,?I< kezdtk pten! X*udn az Wrpd !mnz!um p&lett ;=!das! Aa%osKapp Hmre<

Szeptem;er 21 Szeptem;er 23, Szeptem;er 2F,

2G0 !0e ;17@?< szenteltk 'el a 'erencesek pest! templomt 130 !0e trtnt G"uln a zs!na a p&letnek &nnepl"es avatsa EH !0e ;1,1I< n"!tottk me &nnepl"es keretek kztt a Rudapest! Gellrt-szll s
" "'&rd( p&lett ;=e eds Wrm!n# 2e*est"n Artr# 2terk Hz!dor<

EH !0e ;1,1I< sz&letett 0ol*en)e"er G"ula ptsz# 'est(# a Rudapest! :els(pt(!par!


Hskola tanra# e "e*ek kzt az !skola p&letnek ;Rp$ VH6$ 5)kl"-t 7@< tervez(%e Szeptem;er 30,

1H0 !0e ;1I-?< sz&letett =&*ner Sen( ptszmrnk# a 2zkes'e)rvrott alkot


=&*ner Gndor '!a# sok %eles )aza! kzp&let ;pl$ G"(r: 6ros)za# Rudapest# :(-utca! 5rvn"szk# st*$< s lak)z alkot%a

120 !0e ;1I,?< tartottk 0olozsvrott a 2&ketnma Hntzet p&letnek &nnepl"es


me n"!tst

1>

Okt;er
Okt;er 1,

100 !0e ;1,1?< tartottk a Rudapest! Yu l! et! An olk!sasszon"ok 2zent Esald


temploma ;VHH$ ker$ 2zarvas G*or t F3$< ;=&ltl >ezs(< *okrta &nneps t

Okt;er +,

110 !0e ;1,.?< szenteltk 'el Rtaszken a rma! katol!kustemplomot ;=o')auser


Antal<

Okt;er F

200 !0e ;1I1?< sz&letett !d$ Pa ner Snos ptsz# a Kest! /pt( E) ta %a# na "on
sok pest! s *uda! lak)z# kzp&let ;pl$ pest! >ek-tr! !skola# 0assa: 0!r$ 5*la s 0er&let! Rrs # st*$< alkot%a# !ll$ pt(%e

Okt;er E,

1E0 !0e ;1I3?< sz&letett Pe*er Antal# a Rcs! 0pz(mvszet! Akadm!n tanult
ptsz# a 5rvn")ats ! R!zotts ta %a# na "on sok kastl" ;pl$ 2rosd# 5p!sp# Galnta# st*$<# *udapest! *r)z# kzp&let ;pl$ 2ze ed: Rankpalota# Rudapest: 1A51 Wsvn"tan! Hntzet# ]ll(!-t! Rel " "szat! 0l!n!ka# st*$< tervez(%e

Okt;er 12,

120 !0e ;1I,?< sz&letett Pe!c)!n er 0rol" ptszmrnk# 0ossut)-d%as# e "etem!


tanr# kpz(mvsz# szakr# na "on sok k!emelked( ptszet! alkots tervez(%e ;pl$ a Rudapest Gellrt-)e "! s a pcs! plos templom# a GeJ ^ork! 6!l k!llts ma "ar pav!lon%a# szmtalan kzp&let# st*$<# a ma "ar ptsz-oktats e "!k le %elese**%e

Okt;er13,

200 !0e ;1I1?< sz&letett =enszlmann Hmre orvos# mvszettrtnet!r# a ma "ar


memlkvdelem e "!k me teremt(%e# szmtalan ptett alkots 'elmr(%e# a szkes'e)rvr! k!rl"! *az!l!ka maradvn"a!nak 'eltr%a# az arc)eol !a# !ll$ mvszettrtnet e "etem! oktat%a# az +5A ta %a

Okt;er 1+,

130 !0e ;1II?< avattk 'el %eles &nneps ek kzepette 2ze eden a Gemzet! 2zn)z
p&lett ;:erd!nand :ellner4=ermann =ellmer<

Okt;er 1H,

A0 !0e ;1I,I< szenteltk 'el a Rudapest VHHH$ ker$ Ae)el-tr! rma! katol!kus
templomot ;+ller Hstvn<

Okt;er 1A,

1A0 !0e ;1I??< sz&letett =&*ner Gndor ptsz# pts! vllalkoz# az


ptszd!naszt!a alapt ta %a# sok e "* kzt a szkes'e)rvr! 2zn)z# va " a ndasdladn"! kastl" k!v!telez(%e

Okt;er 2G,

1A0 !0e ;1I??< tartottk 1 er*en a Raz!l!ka p&letnek ;=!ld Szse'< *okrta
&nneps t

1H0 !0e ;1IF?< sz&letett 2c)annen 1rn( ptszmrnk# ak! a Y&r!c)! +e "etemen
trtnt d!plomzsa utn el(** ^*l +!kls ma%d =ausmann Ala%os !rod%*an dol ozott# s ak! nllan na "on sok kastl"t# *r)zat alkotott Okt;er 2A,

AH !0e ;1,3I< szenteltk 'el a Rudapest 6HHH$ ker$ 0erepes! t ?1$ sz$ alatt!
2zent 5erz pl*n!a templomnak p&lett ;Ketrovcz G"ula<
Az HE9+92 +a "ar Gemzet! R!zotts ta s val %r el(n"k: - !n'ormlts a memlkvdelem )aza! s nemzetkz! )re!r(l# esemn"e!r(l# pl"zata!rl# sztnd%a!rl# st*$ az HE9+92 elektron!kus krlevelek# az HE9+92 )onlap ;JJJ$!comos$)u<# az HE9+92 =rad s az HE9+92 GeJs[Gouvelles HE9+92 rvn - !n "enes *elpsre %o ost ta s ! krt"a a v!l le t** mzeum*a# memlk*e# romter&letre - az LG12E9[HE9+92 >okumentc!s 0zpont%nak sza*ad )asznlata Az HE9+92 +a "ar Gemzet! R!zotts prtol So ! ta %a a :orster G"ula Gemzet! Orks azdlkods! s 2zol ltats! 0zpont# Rudapest# 5mo at%a az 1++H

ICOMOS N%rad5 a Ma3(ar 1emzeti *izott&3 kzlem!n(ei Szerke&zt)&!3= N'101+ *udape&t5 Szenthrom&3 t!r F, Je0!l"%m= N'1H3H *udape&t5 @7, G21, Tele7onD7aV= W3FD1D212'GF'1H 2'mail= &e"retariatXi"omo&,hu Nonlap= 888,i"omo&,hu 9iadja az ICOMOS Ma3(ar 1emzeti *izott&3a :elel)& kiad= Mr, 1a3( Ger3el( Szerke&zt)= 9eller .nnamria NY ISS1 20F2'+EF+ <1(omtatott? NY ISS1 20F2'+EG2 <Online?

1@