Na temelju članka 85. točka 8. i članka 87. stavak 2. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (" lu!"ene novine Federacije BiH"# "r.

$%&2 i '8%&2(# )ederalni ministar *rometa i komunikacija donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA U PUTNOM POJASU I DRUGOG ZEMLJIŠTA KOJE PRIPADA JAVNIM PUTEVIMA Članak 1. + ,dluci o visini i načinu *la-anja naknade .a kori/tenje .emlji/ta u *utnom *ojasu i drugog .emlji/ta koje*ri*ada javnim *utevima (" lu!"ene novine Federacije BiH"# "roj 52%&2(# u članku $. stavak '. alineja $. Bri/e se. Članak 2. 0.a članka $. dodaje se novi članak $a. koji glasi1 "Članak 6a. 0.u.etno naknada i. članka 2. ove odluke .a *olaganje cjevovoda# ka"lova i vodova o"računava se *o metro du!nom i *la-a se una*rijed godi/nje u jednokratnom i.nosu od 3#&& 45%m2." Članak . ,va odluka stu*a na snagu osmog dana od dana o"jave u " lu!"enim novinama Federacije BiH". Broj &562768&762%&2 2. januara 2&&5. godine 5ostar 5inistar !".N#$%a$ &"ank'()*+ ,. ".