::‫ א

 א 
א‬::

In the Name of God the Most Compassionate the Most Merciful , in this Book we are going to
learn some important words , and I’am going to make it in three forms

:(

) ‫ا‬
‫ )*) ﻥذج‬+‫ إ‬-.‫ و أﻥ ﺱ‬، ‫ا اب ﺱ  ات ا‬#‫ ه‬% ، ‫ ا ا ا‬

The First Form:
a bit ‫ة‬23 4- ،*A bit extra ‫ ﻡ اد‬7‫* أآ‬
ً a block of flats :3*‫; ﺱ ﻡ‬:< =>?‫ﻡ‬
A box of matches @‫ی‬B‫ آ‬B=
A buoy ‫

ورة‬E‫ ا‬/ ‫ا>اﻡ‬ A cherry tree ‫<?ة از‬ A consumer G‫ﻡ‬ a few a happy new yea ‫ =ﻡ ﺱ.

ا‬G + ‫أﺕ‬ a hundred ‫ﻡ‬ A hunter.gather ‫م‬4‫ ا‬J‫د وﻡ‬3 A long time ‫>ی‬K ‫ﻡ.

m.ة‬ A party’s parliamentary body ‫ب‬LM ‫ﻥ‬B‫ ا‬N‫ا‬ A priori O ‫ﻡ‬ A quarter past one p. ‫ ﻡءا‬J‫ا>ا.

m. ‫ ﻡءا‬J‫ ا‬Q‫ إ‬77‫ا‬ A quarter to two p. ‫ ﻡءا‬J‫ ا‬Q‫ﻥ إ‬7‫ا‬ A yield S / ‫>ل‬SM‫ﻡ‬ A. ‫ ﻡءا‬J‫ ا‬Q‫اا إ‬ A quarter to three p. ‫ ﻡءا‬J‫ و ا‬77‫ا‬ A quarter past two p.m.G. ‫ ﻡءا‬J‫ﻥ و ا‬7‫ا‬ A quarter to four p.ة و ا‬ A quarter past three p.m.m. ( arrival of goods) =TB‫>ل ا‬3‫و‬ Abandon ‫ یك‬/ ?‫ی‬ Abdomen 4 Ability to pay ‫.O.m.

رة ا.

اد‬Ablution ‫ا>ﺽ>ع‬ Ablution with sand ‫ا‬ Aboriginal ‫>ن‬3Q‫ان ا‬ Above ‫>ق‬ Abroad ‫ﺕع‬ Abstain @‫>ی‬S‫ ) = ا‬J ‫)ی‬ Abuse ‫ إﺱءة‬.‫ء‬+‫ی‬ Abusive ‫ – ﻡ‬%‫ﺕ‬ Accelerated increment \?‫ ﻥ> ﻡ‬/ ?‫زیدة ﻡ‬ Acceleration \?‫ﺕ‬ Access ‫اض‬-‫>ل – إدة – إ‬S -‫>ل‬3‫و‬ Accessible ‫>ل إ‬3>‫ﺱ\ ا‬ Accident ‫دث‬ .

%B‫ی‬ According to ‫ ـ‬:BK ،_ Account Number ‫ب‬M‫ ا‬-‫ر‬ Accountant _‫ﺱ‬M‫ا‬ Accounting ratios B‫ﺱ‬M‫ا _ ا‬ Accounts ‫ت‬ Accounts payable J.Accommodate a request _K ‫ ی\ – ی>ى‬.

‫ت ا‬ Accounts receivable B:‫ت ا‬ Accrue ‫ی.

M‫ﻡ‬ Accruing inerest :M‫>ا .ر‬ Accrued J?‫ ﻡ‬/ \SM‫ ﻡ‬/ .

ﻡ‬ Accurate (adj.-‫د‬ Across B= Act \7‫ﺕ‬ Act of God ‫.) .

\‫ﺕ>ی – ﺕدی‬ Adjustment bureau ‫ﻡ_ ا>ی‬ Administration 44h‫دارة ) ا‬g‫) ا‬ Administrator ‫ا.ر‬-‫ء و‬TAction plan (agenda for action ) \= 4b Actor \7‫ﻡ‬ Actress 7‫ﻡ‬ Actually ::M‫ ا‬% Adapt J‫ ﻡ‬c‫ی‬ Adaptable -‫ او ا‬c‫ﺱ\ ا‬ Adaptation c‫ﺕ‬ Adapter ‫>ل‬M‫ﻡ‬ Added value T‫ ا‬:‫ا‬ Addition J Address ‫= >ان‬ Address book ‫ﻡة = وی‬ Adjudication S- ‫ﻡ‬ Adjust programme d‫ ﻥﻡ‬eMS‫ﺕ‬ Adjustment fB‫ ﺽ‬.

ی‬ Admission ‫ار‬-‫إ‬ Adopt + B‫ی‬ Adore _M‫. – ی‬E‫ی‬ Advantage card L‫آرت ﻡ‬ Adverse _‫ ﻡ وئ – ﺱ‬-i‫ﺱ‬ Advertisement ‫إ=*ن‬ Affection > -OBM‫ ﻡ‬-c4= Affluent society ‫ ا>ة‬J?‫ﻡ‬ Afraid c b Africa :‫أی‬ African %:‫أی‬ After .

 Afternoon k‫.

ا‬ Age = Age analysis of accounts receivable B:‫ب ا‬M % ‫ﻡ‬L‫\ ا‬M‫ا‬ Agency substitutes ‫\ ا.

ی>ن‬SM‫ت ﺕ‬Q‫وآ‬ Aggravation / recrudescence ‫ﺕ>ی‬ Aggregation J?‫ﺕ‬ Agile .<‫ر‬ Agree .‫ی>ا‬ Agreement ‫اﺕق‬ .

Agricultural credit %=‫ا ن زرا‬ Agricultural loan %=‫را‬L‫ض ا‬:‫ا‬ Agro.based =‫را‬L‫ ا‬+= Aid cutoff ‫ع ا>ﻥ‬4Aim ‫ه.

ف‬ Airmail ‫ی.

>ي‬ Airplane ‫ ة‬K Airport ‫ر‬4‫ﻡ‬ Aisle ‫ آ‬%‫ آاﺱ‬%E‫ﻡ‬ Aisle seat %E‫ ا‬% .

:‫ﻡ‬ Alarm ‫ار‬#‫إﻥ‬ Alarm clock OB ‫ﻡ‬ Alienation/ retention _ ?‫ﺕ‬ Alive % All J All – time high / unprecedented %‫ﺱ‬Allergy ‫ا?وب‬ Alligator ‫ﺕح‬ Almonds ‫>ز‬ Alms -.

3 Alphabet ‫?.

ی‬o‫ا‬ Also ً T‫أی‬ Altemat ‫ﻡوب‬ Always ً ‫دا‬ Amateur ‫هو‬ Amazed p‫ ﻡ .

ه‬، ‫ه>ل‬#‫ﻡ‬ Amazing p‫ﻡ.

ه‬ Ambitions ‫>ح‬K Ambulance ‫= إﺱف‬ America ‫أﻡی‬ American %‫ﻡآ‬o‫ا‬ Among Amount Amusement park %‫ﻡ*ه‬ Anaesthetic ‫.

ر‬h‫ﻡ‬ Analyse \M‫ی‬ Analytical reports M‫ری ﺕ‬:‫ﺕ‬ Ancestors ‫ أﺱ*ف‬/ ‫.

cyclical measures ‫ﺱر‬o‫@ ا‬B7‫ﺕ.ود‬ Anchor ‫ﻡﺱة‬ Anchor ‫ ﻡﺱة‬/ >‫یﺱ‬ Anchor ‫ ان‬q‫ ﻥ‬% @B7‫یﺱ> وی‬ Angel ‫ﻡ*ك‬ Angles *‫ا‬ Ankle \‫ا‬ Announce ‫ی‬ Annual ‫ﺱ >ی‬ Annual ring ‫ ﺱ >ی‬: Annuity ‫ ﺱ >ي‬fAnother br Answer ‫>اب‬ Anti.

 ﺕ‬ Antiquities ‫.

‫)ر‬r Antiseptic 4‫ﻡ‬ Antiseptic :‫ – ﺕ‬4‫ﺕ‬ .ی‬.

dating ‫اﺱل‬ Apart from = *T Apartment :< ، s Apartment building ‫=رة ﺱ‬ Apartments .:< Appalling ‫ع‬L‫ﻡ‬ Apparel ‫ﻡ>دی*ت‬ Appearance k‫ﻡ‬ Appendicitis ‫ا .Ap.Antler \=>‫ن ا‬Anxious .

ة‬L‫اب ا‬ Appetite < Appetizer %E‫ا‬ Apple ‫ﺕ‬ Appliances % ‫ن آ‬ Applicant t>‫_ ا‬K Application t‫_ و‬K Apply _K ‫.

م‬:‫ی‬ Appointment ‫ﺕ‬ Appointment ‫ﻡد‬ Appointment book .

=‫ﻡة ﻡ>ا‬ Apricot pE‫ﻡ‬ April \‫ای‬ Apron ‫وزرة‬ Aquarium % ‫ ا‬cM‫ا‬ Arbitrary dismissal %‫\ ا‬S‫ا‬ Arbitration M‫ا‬ Arch .

:= Archer ‫ ام‬%‫راﻡ‬ Archery ‫اﻡی‬ Area code :4 ‫آ>د ا‬ Arithmetic mean %M‫ ا‬f‫ا>ﺱ‬ Armpit f‫إ‬ Armrest %‫ی.

اﺱ‬ Arms ‫أذرع‬ Arrangement ‫ﺕ>ی ا.

‫ ﺕ‬M Q Artist ‫ ن‬ As/ qua ‫ل‬7‫\ ا‬B‫ ﺱ‬%= /7 Ascetic .‫ﻡ‬ Arrive \S‫ی‬ Arrow ‫ﺱ‬ Art Art gallery ‫ﻡض رﺱ>ﻡت‬ Artery ‫<ین‬ Artichoke ‫<>ف‬h‫ا‬ Article ‫وع‬E‫ﻡ‬ Articles of agreement ‫ﺱ‬.ی>ن‬ Arrears/ unpaid balances ‫ات‬b.

‫ی‬ Asparagus u‫ﻥ‬B‫ا‬ .‫ – زاه‬cE:‫ﻡ‬ Asceticism cE:‫ﺕ‬ Ashtray ‫ة‬.4‫ﻡ‬ Asia ‫ﺱ‬r ‫رة‬Asian ‫ﺱ>ي‬r Ask ‫ل‬.

Asphyxiated . h‫ﻡ‬ Aspirin ‫ی‬B‫ﺱ‬o‫ا‬ Association 4‫ – را‬ Assortment c S‫ﺕ‬ Astronaut ‫ء‬T‫را .

ا‬ Asymmetric .‫ ﻡ‬s at all :4‫ﻡ‬ at different times of the day ‫ ﻡ ا>م‬h‫ت ﻡ‬-‫ أو‬+ At factor cost ‫ ا‬ at first ‫ﻡ‬o‫ دئ ا‬+ ،Q‫أو‬ At last ‫ ا ی‬+ ، ‫ا‬b‫أ‬ At maturity ‫ق‬:M‫ﺱ‬Q‫= .

ا‬ At par %3o‫ا ا‬ At sight ‫*ع‬Kv At sight ‫*ع‬KQ‫= .

ا‬ At sight & up to ‫ه‬S-‫*ع و.

ة أ‬Kv at the end of ‫ ﻥی‬+ At the front of ‫.

ﻡ أو .

ای‬:‫ ﻡ‬% At the grass roots level ‫=.

ة‬:‫ ﻡ>ى ا‬+= At zero interest .

‫.

ون >ا‬ Atheism ‫د‬M‫إ‬ Atheist .

M‫ﻡ‬ athens )‫ﻡ.

ی أ‬ Athlete (n) +‫ ریﺽ‬wh< Athletic (adj.) +‫ریﺽ‬ Athletics ‫>ى‬:‫أب ا‬ Atlantic ocean %4 Ko‫ ا‬fM‫ا‬ ATM %x‫اف ا‬S‫ا‬ Atomic dust ‫ر ذري‬Bs Attached % @B) Attack ‫ی‬ Attention B‫اﻥ‬ Attic َ‫ا‬ Auction ‫اد‬L‫ﻡ‬ Audience ‫*ت‬:‫= ا‬Auditing ‫اا‬ Auditor J‫ﻡا‬ Auditorium ‫ﺱع‬Q‫= ا‬August q4s‫أ‬ Aunt = Australia ‫اﺱا‬ Australian %‫أﺱا‬ Author cz‫ﻡ‬ Authorised capital O ‫رأس ال ا>ح‬ Authority 4‫ا‬ Autumn c‫ی‬h‫ا‬ Available >‫ ﻡ‬-‫ﻡح–ﻡ>>د‬ Avenue ‫دة‬ Average of collection period \SM‫ ة ا‬f‫ﻡ>ﺱ‬ Aviation ‫ان‬4‫ا‬ Avocado ‫>آﺕ‬o‫ا‬ Awarding committee M‫? ﺕ‬ Awareness %=‫و‬ B. C. ‫\ ا*د‬B- .

babies) J‫\ رﺽ‬K Back t back ‫ ا>راء‬+‫ إ‬،b Backbenchers ‫ن‬B‫ ا‬% h‫=.Baby J‫رﺽ‬ baby (pl.

ا‬:‫>ن ا‬M‫ﻡ ی‬ backgammon ‫و‬4‫ ا‬B Backpack t B: backwards ch‫ ا‬+‫إ‬ Bacon ‫.

د‬:‫ی ﻡ‬L b M Bad-tempered _‫ﺽ‬s ‫اج‬L‫ذا ﻡ‬ Bad debt loss index ‫ﻡ.

ل ا.

ی>ن ا.

وﻡ‬ Badge ‫<رة‬ Badly managed N‫ذات أدارة ﺱ‬ Badminton E‫ ای‬q ‫ﺕ‬ Bagel %: LBb Baggage ‫ _ ﺱ‬: Baggage claim _ :M‫ﺕ ا‬ Bagpipes ‫ب‬:‫ﻡر ا‬L‫ﻡ‬ Baguette %‫ ﻥ‬LBb Bait ‫ ا رة‬w< Bakery ‫ن‬ Balance ‫ا>ازن‬ Balance .

3‫ﻡ>ازﻥ – ر‬ Balance of payments ‫ان ا.

) Ballot box ‫اع‬-Q‫ .>=ت‬L‫ﻡ‬ Balance sheet %‫ﻡ‬h‫ب ا‬M‫ا‬ Balcony < Ball ‫آة‬ Ballerina OB‫ ا‬S-‫را‬ Ballet OB‫ ا‬w-‫ر‬ Balloon ‫ی>ﻥ‬ Balloon loan ‫ه‬b‫ ا‬OK-‫ ا‬B‫ )اآ‬f:‫ض ﻡ‬.

وق ا‬3 Ban J ‫ – ی‬4h‫ی‬ Banana ‫ﻡ>ز‬ Band :‫ ﻡ>ﺱ‬- Band-Aid ‫*ﺱ‬ Banister ‫ی‬L‫=>د ا.

را‬ Banjo >?‫ﻥ‬ Bank G Bank Account %S‫ب ا‬M‫ا‬ Bank credit %S‫ ن ا‬Q‫ا‬ Bank draft S‫>ا ﻡ‬ Bank loan %S‫ض ﻡ‬BANK RATE Sh‫ﻡ.

ل ا‬ Bank statement G B‫ ب ا‬cE‫آ‬ Bankruptcy ‫*س‬g‫ا‬ Bar ‫ر‬ Barbecue ‫ ا ر‬+= ‫>ي‬E‫ی‬ Barber ‫*ق‬ Bare ‫=ری – * أ)ث‬ Bargain ‫ﻡوﻡ‬ Bark ‫ء‬M‫?ة )ا‬E ‫ر‬h‫ة ا‬E:‫)ا‬ Barn ‫ا?ن‬ Barracks p?‫) ت ا‬ .

Barrel \‫ﻡ‬ Bartender %-‫ﺱ‬ Barter T‫ی‬:‫ی – ﻡ‬:‫ی‬ Base ‫ﺱس‬o‫ ا‬/ ‫=.

ة‬:‫ا‬ Base rate +‫دﻥ‬o‫.

ا‬M‫ا‬ Baseball ‫>ل‬BB‫ا‬ Baseball cap ‫>ل‬BB‫ ا‬BBaseball glove ‫>ل‬BB‫ز ا‬Basic work data ‫ﺱﺱ‬o‫ﻥت ا\ ا‬ Basket ‫ﺱ‬ Basketball ‫آة ا‬ Bat ‫رب‬T‫ا‬ Bat ‫ش‬b Batch costing ‫ ا.

 ا>ا

ة‬c‫

ی ﺕ‬:‫ﺕ‬
Batch production ‫ﻥج 

ت‬g‫ا‬ Bath >‫ﻥ‬ Bathrobe ‫ م‬q‫ﻥ‬ Bathroom ‫ﻡض‬ Battery ‫ری‬4 Be awarded e ‫ﺕ‬ Be engaged ‫ى‬b‫>ل أ‬2E‫ﻡ‬ be going to ‫ أن‬G<>‫ ی‬، ‫ی >ى‬ Be injured )‫ د‬%) ‫ب‬S‫)ی‬ Be stripped of ‫یُ?د ﻡ‬ Beach iK< Beach ball iKE‫آة ا‬ Beach pail ‫دل‬ Bead note ‫آة ﺕ.

ی‬#‫ﻡ‬ Beads ‫ز‬b Beak ‫ر‬: ‫ﻡ‬ Beans >3 Bear ‫دب‬ Beard M Beat the record +‫ﺱ‬:‫ ا‬-‫ ا‬4M‫ی‬ Beautiful \ because ‫ن‬o because of _B Bed ‫ﺱی‬ Bed spread ‫ﻡش ﺱی‬ Bed table ‫ﻡ .

ة ﺱی‬ bedouin +‫ أ=ا‬، ‫.

وى‬ Bedroom ‫?ة ا >م‬ Bee M‫ﻥ‬ Beef :B‫ ا‬M Beer ‫ة‬ Beetle ‫ ء‬b Beets ‫< .

ر‬ Before \BBeggar ‫ﻡ>ل‬ Behind ‫وراء‬ believe ‫.

ق‬S‫ی‬ Bell ‫س‬ Bellboy ‫دم .

ق‬b belong to (ed) wh‫ی‬ .

Below @M‫ﺕ‬ Belt ‫ام‬L Bench \‫>ی‬K .

:‫ﻡ‬ Benchmark ‫ﺱ د‬Q‫ ا‬-*= Bend ‫ ء‬M‫اﻥ‬ Beneath \‫ أﺱ‬/ @M‫ﺕ‬ Beneficiary .

‫ﻡ‬ Benefit ‫ .

ة‬ Berber B‫ \ ا‬BBeret O‫ی‬ Beside _‫?ﻥ‬ besides G‫ >ق ذ‬،G‫ ذ‬+‫ﺽ إ‬g ،G‫ ذ‬+= ‫=*وة‬ Better ‫أ‬ Between  between ‫ﻡن‬L‫( )ن وا‬N< ‫) )ا) أو‬ Beverage ‫وب‬E‫ﻡ‬ beyond ‫ وراء‬،.

 Bicycle ‫درا ه>ا‬ Bicycle helmet ‫ ا.

رات‬BBiking ‫ق درات‬B‫ﺱ‬ Bikini % Bill ‫ﺕ>رة‬ Bill of exchange B‫آ‬ Billion ‫>ن‬ Binder _‫ﻡ?.

ا‬ Binoculars k‫رة ﻡ‬k‫ﻥ‬ Biology ‫ء‬o‫= ا‬ Bird K Birdhouse 4‫@ ا‬ birth .

>‫ ﻡ‬،‫ﻡ*د‬ Birthdate ‫ ﻡ*د‬u‫ﺕری‬ birthday ‫ =.

ﻡ*د‬،‫ی>م ﻡ*د‬ Bitter ‫ذع‬Q K ‫ذا‬/‫ﻡ‬ Black ‫أﺱ>د‬ Blackberries ‫= _ اﺱ>د‬ Blackboard ‫َ>رة‬B‫ﺱ‬ Blanket ‫ﻥ‬4 Blasphemy ‫ا‬ Bleeding :‫ﻡ‬ Blender ‫*ط‬b blind c‫ آ‬،+=‫أ‬ Blinds ‫ﺱ‬ Block .‫ی‬4‫ی.

ا‬ Blocks ‫آ‬ Blond :<‫أ‬ Blood pressure ‫ ا.

م‬f2‫ﺽ‬ Bloodstream ‫ﻡ?ى ا.

م‬ Blossom ‫إزهر‬ Blouse %‫ر‬b wBlow up d ‫ی‬ Blue ‫أزرق‬ Blueberries ‫= _ ي‬ Board chairman ‫دارة‬g‫ ا‬q?‫ ﻡ‬q ‫ر‬ Board of directors ‫دارة‬g‫ ا‬q?‫ﻡ‬ .

Boarden J‫ ی>ﺱ‬/ J‫ی‬ Boarders ‫.

ود‬ Boarding \‫آ‬o ‫ﻡ‬-‫ا‬ Boat ‫زورق‬ Boat _‫ﻡآ‬ Body building ‫م‬o‫آل ا‬ Boil %2‫ی‬ Bolt ‫ﻡر‬ Bomb B Bond .

‫ﺱ‬ Bonds ‫ﺱ .

ات‬ Bone k= Bones ‫م‬k= Book ‫آب‬ Book L?M‫ی‬ Book bag _‫ ا‬B: Book value ‫ ا.

ی‬:‫ا‬ Booking L? Bookkeeper ‫ت‬M‫آﺕ_ ا‬ Bookkeeping ‫إﻡك ا.

ﺕ‬ Book****ves _‫ ا‬c‫أر‬ Bookstore _‫ﻡ? آ‬ Boom & bust ‫اﻥش وآد‬ Boom/ pick – up / rebund / recovery ‫اﻥش‬ Boot ‫ .

وق ارة‬3 Boot B- ‫اء‬# Boots ‫>ت‬ Border guard ‫>ا أﻡ‬ bore \ >=.

‫ ی‬،\‫ی‬ Borer ‫ب‬:7‫ﻡ‬ Boring \‫ﻡ‬ botany ‫ت‬B ‫= ا‬ Bottle ‫ز‬ Bottom +‫أدﻥ‬ Bought L‫ه‬ Bought up M‫ﻡ‬ Bouquet ‫ أزهر‬- Bow =#‫ی‬ Bowling >B‫ا‬ Box ‫ .

وق‬3 Boxer ‫ا*آ‬ Boxing ‫ا*آ‬ Boxing glove ‫ز ا*آ‬Boxing ring ‫ ا*آ‬B Boy %B3 Bracelet ‫ﺱ>ار‬ Brain u‫ﻡ‬ Brain power \:‫>ة ا‬Branch Ss Branch banks ‫رف ذات اوع‬S‫ا‬ Branches ‫?ة‬E‫وع ا‬ Brass 3o‫س ا‬M ‫ا‬ Brassiere ‫.

ی‬7 ‫.

ری‬3 brave ‫ ئ‬،‫.

ام‬:‫ ﻡ‬،‫<?ع‬ .

down ‫اﻥر‬ Break-up L?‫اﻥر – ﺕ‬ Break off ‫ی‬ Break the record %‫ﺱ‬:‫ ا‬-‫ ا‬4M‫ی‬ Breakfast ‫>ر‬4‫ا‬ Breathe in q ‫.Bread LBb Break ‫اﺱا‬ Break. – ی‬E ‫ی‬ Breathe out ?‫رج ا‬b %‫د ا>اء إ‬4‫ی‬ Breathing q ‫ﺕ‬ Brick ‫>ب‬K Bridge bridge ،‫آ>ى‬ Bridle ‫?م‬ Briefcase ‫ .

ی‬kM‫ﻡ‬ bright ‫ق‬E‫ ﻡ‬،‫ وﺽء‬،JK‫ﺱ‬ bright J- ، ‫زا‬ Brilliant +‫ .

ًا – أ‬+‫ذآ‬ Bring about ‫.

ث‬Mُ‫ی‬ Bring up +‫ی‬ Broad ‫=ی‬ Broccoli %‫وآ‬ Brochure ‫)آ_ – آاﺱ ).

=ی‬ Broken E‫ﻡ‬ Broker ‫ﺱر‬ Brokerage ‫ﺱة‬ Brooch ‫وش‬B‫ا‬ Broom E:‫ﻡ‬ Broth ‫ﻡق‬ Brother ‫أخ‬ Brother-in-law ‫و‬L‫> ا‬b‫أ‬ Brown % Brunette ‫اﻡأة ﺱاء‬ Brussels sprouts _‫آﻥ‬ Bubbles J-: bucket ‫ دل‬،>‫د‬ Buckle ‫ام‬L ‫اء أو‬#) ‫ی‬L‫)إ‬ Bud = Buffalo ‫ﻡ>س‬ Buffer fund % -‫.

و‬3‫ ر‬-.

 Build % B‫ی‬ Building + B‫ﻡ‬ Building and Engineering ‫ ء وا .3‫ر‬ Bug .

ﺱ‬B‫ا‬ Bulk ‫دی‬S-‫آ ا‬ Bull ‫)>ر‬ Bullet 33‫ر‬ Bulletin board f > bump into (ed) ‫ ـ‬4‫ یﺕ‬،‫.

م‬S‫ی‬ Bun *.‫*ة‬M‫آ ﻡ‬ Bunco ‫*س‬b‫إ‬ Bunsen burner ‫ی‬L .

->‫ﻡ‬ Buried ‫ﻡ.

>ﻥ‬ Burns ‫وق‬M‫ا‬ .

Bus q>‫أﺕ‬ Bus stop q>‫ أﺕ‬4M‫ﻡ‬ Business \= Business around the world ‫ا\ >ل ا‬ Business card \= -4 Business credit ‫=ل‬o‫ ا‬% ‫ ن‬Q‫ا‬ Business establishment ‫=ل‬o‫ة ا‬.E ‫ﻡ‬ Business loans limits ‫.

ود‬ Business risk ‫=ل‬o‫ ا‬Kh‫ﻡ‬ Businessman ‫ر\ أ=ل‬ Businesswoman ‫ﺱ.

ة أ=ل‬ Butcher ‫ار‬L?‫ا‬ Butter ‫ز.

ة‬ Butter knife .

products = ‫ﻡ ?ت‬ by .L‫ﺱ ا‬ Butterfly <‫ا‬ Buttocks ‫أرداف‬ Button ‫زرار‬ Button ‫زر – ﻡح \ ا?ز‬ By.

( cash before delivery) J. = ،‫ب‬: ،_‫?ﻥ‬ By elections = ‫ت‬h‫اﻥ‬ By the park L ‫?>ار ا‬ By virtue of _> – +T: Bylaws M Q Bypass _ ?‫ – ی‬+<M‫ی‬ C. (cost & freight) ‫>ل‬3>‫ا ء ا‬ C. &.D.F.B.

A ( cash in advance) ‫.‫ا‬ C.I.

ﻡ‬:‫ ﻡ‬J.

D.( cash on delivery .F.O. Insurance and freight) ‫>ل‬3>‫ا ء ا‬ C. cost.I.‫ا‬ C.

‫ = .

ا>ری‬J.

O. ( cash with order) _4‫ = .‫ا‬ C.W.

ا‬J.

‫ا‬ Cabbage ‫ﻡ>ف‬ Cabin ‫آ>خ‬ Cabinet ‫اﻥ‬Lb Cable car :‫ﺱرة ﻡ‬ Cactus ‫ر‬B3 Cafe %:‫ﻡ‬ Cage wCake ‫آ‬ Calcuated risk >M‫ة ﻡ‬Kh‫ﻡ‬ Calculator B‫ ﺱ‬r Calendar ‫>ی‬:‫ﺕ‬ caliph ‫ ا‬b Call ‫ﻡ‬ Call at ‫ور ﻡن‬L‫ی‬ Call loan _4‫@ ا‬M‫ض ﺕ‬Camcorder >‫>ی .

ی‬S‫ ﺕ‬r Camel \ Camera ‫>ی‬S‫ ﺕ‬r Camouflage >‫ﻡ‬ camp h‫ ﻡ‬،‫ﻡ‬ Campaigh promises h‫ﻥ‬Q‫و=>د ا‬ Camper ‫ﻡ‬ Campfire h‫ﻥر ا‬ .

Camping h‫ا‬ can ‫.

ر‬:‫ ی‬، J4‫ی‬ can be eaten O‫آ\ )ﻡ ا أآ‬z‫)ی أن ی‬ Can opener Canada ‫آ .

ا‬ Canadian ‫آ .

ي‬ canal =‫ ﺕ‬،‫ ة‬Cancel %2‫ی‬ Candidate e<‫ﻡ‬ Candle < Candlestick ‫<.

ان‬ Candy ‫>ى‬ Canoe 23 cb ‫رب‬Cantaloupe ‫اﻥ>ب‬ Canvas pb Canyon .‫واد ﺽ‬ Capital ‫رأس ال‬ Capital employed ct>‫رأس ال ا‬ Capital inflow ‫>ل رأس ال‬b‫د‬ Cappuccino 4‫>ة إی‬Capture ‫ﺱ‬.‫ی‬ Car ‫ﺱرة‬ Car problems ‫آ\ ارة‬E‫ﻡ‬ Caravan Card holder ‫ﻡ\ ارت‬ Care ‫= ی‬ Careful ‫س‬M‫ﻡ‬ Careless \‫ﻡ‬ Carelessly ‫هل‬ Caribbean Sea %B‫ اری‬MB‫ا‬ Carousel b ‫=ض‬ Carpenter ‫ا ?ر‬ Carriage \b = Carriage ‫>ر‬4 = Carriage ‫>ل‬h‫= ﺕ?ه ا‬ Carrot ‫ر‬L Carry \M‫ی‬ Carry on ‫ی‬ Cartogram ‫ ﻥ‬4‫ی‬b Carved out of ‫>ع ﻡ‬4:‫ – ﻡ‬% ‫>ت‬M ‫ﻡ‬ Cash discount ‫.

ي‬: ‫ ا‬Sh‫ا‬ Cash register ‫.

ى‬:‫ﺕ?\ ﻥ‬ Cashews @‫آ<>ﻥ‬ Cashier ‫ .

وق‬3 ‫أﻡ‬ Casino ‫ﻥد‬ Castle Cat ‫ه‬ Catalyst .

ا‬M‫ی‬ catch fire \E‫ی‬ catch fish ‫د ﺱ‬4S‫ی‬ .=‫ =ﻡ\ ﻡ‬-L \‫=ﻡ‬ Cataract ‫<*ل‬ Catch G‫ی‬ catch (caught) ،‫ ب‬G‫ ی‬،c:‫ی‬ catch a train ‫ر‬4:‫.

Caterpillar <‫ اا‬-‫ی‬ Cathedral ‫آﺕ.

را‬ Cattle <‫ﻡ‬ Cauliflower fB‫ﻥ‬Cave c‫آ‬ cave ‫رة‬2‫ ﻡ‬،c‫آ‬ Cavity ‫?>ة‬ CD-ROM d‫ص ﻡ.

ﻡ‬Ceiling c:‫ﺱ‬ Celebration ‫ال‬ Celery q‫ا‬ Cell b cell ‫اﻥ‬L‫زﻥ‬ Cells ‫*ی‬b Cemetery ‫ة‬B:‫ﻡ‬ Center L‫ﻡآ‬ center f‫ وﺱ‬،L‫ﻡآ‬ Centerpiece / cushion ‫د=ﻡ‬ central +4‫ وﺱ‬،‫ى‬L‫ﻡآ‬ central america +4‫أﻡی ا>ﺱ‬ Century ‫ن‬certainly G< ‫ دون‬،.

 Chain ‫ﺱ‬ Chair %‫آﺱ‬ Chalkboard eraser ‫>رة‬B‫ ا‬M‫ﻡﺱ‬ Chamber of commerce ‫ ا?ری‬2‫ا‬ Champagne ‫ﻥ‬BE‫ا‬ chance ‫ ﻡ>اﺕ‬3 Chandelier ‫<.‫آ‬.

ان‬ Change change ‫ة‬23 = + ‫>د‬:‫) )ﻥ‬ change 2‫ ی‬، 2‫ ی‬، ‫.

ل‬B‫ی‬ Chapel ‫ ح آ‬/‫ة‬23 ‫آ‬ Chapter ‫ﺱ>رة‬ Characteristics ‫ة‬L‫ت ﻡ‬3 charcoal _4M‫ ا‬M ،+‫ﺕ‬B‫ ﻥ‬M Charge ?E‫ی‬ Charity ‫ى‬b \= Charity ‫ی‬b ‫ﺱ‬z‫ – ﻡ‬-‫ إن‬-?‫ﻡ‬ Charity ‫ن‬g‫ا‬ Chart %‫رﺱ ﻥ‬ Cheap wb‫ر‬ Cheat p2‫ی‬ Check G< Check list ‫ اا‬Checkered ‫>ان‬o‫ ا‬ch‫ﻡ‬ Checkers ‫ ا.

اﻡ‬B Cheek ‫و‬ cheer ‫ ح‬M3 ،‫هف‬ Cheer \‫ ی‬،c‫ی‬ cheer (ed) c‫ی‬ Cheese B Chef ‫ة‬4‫ ا‬q ‫ر‬ Chemical fertilizer ‫ﺱد آوى‬ .

chemistry ‫= اء‬ Cheque bank ‫د <ت‬ Cherries ‫از‬ Chess d‫ﻥ‬4E‫ ا‬B Chest ‫.

ر‬3 Chewing gum = Chicken ‫د‬ Chief B." q ‫"ر‬ child \K childhood >K Children ‫ل‬K‫أ‬ Chilly ‫رد‬ Chimney b.

‫ﻡ‬ Chin -‫ذ‬ china S‫ا‬ Chocolate O‫ﺕ‬Q>‫<>آ‬ Choir ‫.

‫ﻥ‬b Chops ‫آ‬ Chopsticks S‫=.ی‬E ‫= ﻡ‬ Choking .

ان أآ\ ا‬ Chrisitian %M‫ﻡ‬ christmas 12/25) e‫)=.

ﻡ*د ا‬ Church ‫ا‬ church (es) ‫آ‬ cigarette ‫ﺱ?رة‬ Cigarettes ?‫ﺱ‬ Circle ‫دا ة‬ Circulate ‫ی.

ور‬ Circulating capital ‫رأس ال ا.

اول‬ Circus ‫ﺱك‬ cities ‫ﻡ.

ن‬ City ‫ﻡ.

ی‬ city ‫ة‬B‫ﻡ.

ی آ‬ Civil defence %‫ا.

ع ا.

ﻥ‬ Clam %.

3 ‫ون‬L clam ‫هدئ‬ Clap .S‫ی‬ Claw _h‫ﻡ‬ clay e‫واﺽ‬ Clean ck‫ﻥ‬ Cleaning house 3:‫ ﻡ‬s Cleanser ck ‫ﻡ‬ clearly ‫>ﺽ>ح‬ Clerk \M‫ ﻡ‬% .

=‫ﻡ‬ Client \= Cliff ‫ى‬h3 ‫ي –ف‬h3 ‫.

2‫ﻡ‬ closed road .‫ی‬ Climber ‫ل‬B?‫ﻡ.2‫ی. ا‬ Clipboard ‫>ح آ‬ Clock ‫ة‬B‫ﺱ= آ‬ Clock tower =‫ج ا‬ Closed .ر‬M ‫ﻡ‬ Climb . ﻡ‬K Clothespin GBE‫ﻡ‬ .

Cloudy s Clown ‫ﻡج‬ Coalition ‫إ *ف‬ Coalition split ‫ *ف‬g‫ ا‬% ‫م‬:‫اﻥ‬ Coast \‫ﺱ‬ Coat ‫ﺱة‬ Coat rack =< Cocktail \‫آ>آ‬ Cocoa ‫آآو‬ Coconut .

‫>ز ا‬ Coffee ‫>ة‬Coffee grinder  M4‫ﻡ‬ Coffee pot ‫>ة‬:‫.

ر ا‬Coil c‫ﻡ‬ Coin ‫= ﻡ.

‫ا‬ Cola Q>‫آ‬ Cold ‫رد‬ Cold water ‫ﻡء رد‬ Coliseum ‫.ﻥ‬ Coins ‫=*ت‬ Coinsurance ‫ك‬E‫ﻡ ا‬.

ی‬:‫ﻡ.

رج روﻡ ا‬ Collar -‫ی‬ Colleague \‫زﻡ‬ Collect call %:‫ ا‬%= o‫ﻡ ﻡ.

>= ا‬ Collection \SM‫ﺕ‬ Cologne ‫آ>>ﻥ‬ Colonist ‫ﻡ‬ Colony ‫ﻡة‬ Colourful ‫>ان‬o‫ ا‬+‫زاه‬ Column ‫=>د‬ Comb fE‫ﻡ‬ Combine T‫ ی‬.‫ی‬ come back J‫ ی‬،‫ی>د‬ come from ‫.J?‫ی‬ Come %‫ﺕ‬.

ر‬S‫ ﻡ‬، O3‫ أ‬، .

) ‫ ﻡ‬+‫ﺕ‬.‫)ی‬ come in \b.

‫ر‬ Company ‫<آ‬ Compared with ‫رﻥ ـ‬: Compass 3> Competition ‫ﻡ‬ Competitors ‫ا >ن‬ Complaint ‫<>ي‬ .‫ﺕ‬ Commercial discount ‫ ا?ري‬Sh‫ا‬ Commercial relations ‫ت ا?ری‬-*‫ا‬ Commission >= Commit _‫یﺕ‬ Committee ? Committee chairman ? q ‫ر‬ Committee rapporteur ? ‫ر‬:‫ﻡ‬ companion _3 ،.‫ی‬ come up J‫یﺕ‬ comma ‫ ا‬+) 3‫)ا‬ Commandments E‫ی ا‬3>‫أواﻡ ا‬ Commentary .

Complicated _3 .

:‫ﻡ‬ Complicated .

:‫ﻡ‬ Composite value :: Comptroller ‫ ت‬J‫ﻡا‬ Computer ‫>ﺕ‬B‫ا‬ Computing ‫>ﺕ‬B‫اﺱل ا‬ Conceited ‫ور‬2‫ﻡ‬ Concert :‫ ﻡ>ﺱ‬ Conciliation MS‫ا‬ Conditional sales contract %K< J .

:= Conditions ‫أ>ال‬ Conductor \3>‫ا‬ Cone ‫وط‬h‫ﻡ‬ Confiscation ‫درة‬S‫ﻡ‬ Congestion ‫ظ‬k‫ اآ‬/ ‫ازدم‬ Congregation EM‫ا‬ Congregational prayer =?‫*ة ا‬3 Coniferous ‫ء‬E‫ ا‬% -‫.

 ‫دا‬ Constituency h‫دا ة اﻥ‬ Constituent assembly ‫ﺱ‬. أورا‬:‫ ﺕ‬Q– ‫ة‬Th‫دا ا‬ Connected S‫ ﻡ‬/ 4B‫ﻡﺕ‬ Conquer ‫م‬L‫ی‬ Consequently G# ?‫وﻥ‬ Constant @) .‫ ﺕ‬ Consultative body ( ‫ري‬E‫ إﺱ‬q?‫ ( ﻡ‬N‫ه‬ Consumer credit %‫ا ن اﺱ*آ‬ Consumer finance companies %‫ﺱ*آ‬Q‫<آت ا>ی\ ا‬ Consumer lending institutions c‫ﺱت ا‬z‫ﻡ‬ contain (ed) += ‫>ى‬M‫ی‬ continue ‫ی‬ Contract w:‫ – ی‬p ‫ی‬ Contract .

 -‫ا‬ Convenient *‫ﻡ ﺱ_ – ی‬ conversation )‫د‬M‫ﻡ‬ Converted to Islam ‫ﺱ*م‬v ‫اه.:= Contribute (to) % ) ‫) ی‬ Contribution ‫إﺱم‬ control (controlled) + M‫ ی‬،fBT‫ی‬ Control by sampling ‫ = ت‬#b.

وا‬ Convertible +4 \Cook >4‫ی‬ Cook book %K ‫آب‬ Cooler ‫د‬B‫ﻡ‬ Coptic +4BCoral ‫ان‬ Core budget ‫اﻥ‬L‫_ ا‬3 ‫ﻡ‬ Corel reefs ‫_ اﻥ‬E‫ا‬ Corkscrew ‫ﻥز= ا.

ادة ا‬ corm ‫رة‬#‫ أو ا‬e:‫_ ا‬ Corn ‫ذرة‬ corn oil ‫زی@ ذرة‬ Corner ‫رآ‬ Corrupt .

‫ ﺱ‬،p‫ﻡﺕ‬ Cosmetics ‫ﻡج‬ .

‫ع‬4‫اﺱ‬ Counter ‫ﻡ .Cost accounting c‫ب ا‬ Cost of capital ‫ﺕ رأس ال‬ Cost price ‫ﺱ ا‬ Costume ‫زي‬ Cottage 23 @ Cotton 4Couch ‫أری‬ cough M‫ آ‬، ‫ﺱل‬ Cough syrup M ‫دواء‬ could ‫ ه\ ی‬.

ة‬ Countryside c‫ای‬ Courageous ‫<?ع‬ Courtyard ‫ ء‬ Cousin ‫ل‬b ‫ا = أو‬ cousin h‫ا‬،‫ ا‬،‫ل‬h‫ ا‬،‫)ا )ا‬ Cow ‫ة‬: Cowboy :B‫ ا‬%=‫را‬ Cowrie =‫ – ود‬3 Crab ‫آ>ری‬ Crack ‫خ‬E‫ﺕ‬ Crafts ‫ف ا.

وی‬M‫ا‬ Craftsman % Cramps w2‫ﻡ‬ crash ‫.

ام‬43‫ ا‬،c = ‫م‬4‫>ت ارﺕ‬3 Crash )‫ د‬% ‫.

م‬4S‫ﺕ‬/? ‫ﺕ‬ Crash programme c7‫ =\ أو ﻡ‬d‫ﻥﻡ‬ Crate wCrawl >BM‫ی‬ Cream ‫.

ة‬E:‫ا‬ Created funds ).

M‫ﻡ>ال ا‬o‫ا‬ Creature ‫>ق‬h‫ﻡ‬ Credit \o‫ ا‬JB‫إ ن – ا‬ Credit card ‫ ا ن‬-4 Credit insurance ‫ﻡ ا.

ی>ﻥ‬.‫ﺕ‬ Credit reporting agencies ‫ت‬Q‫وآ‬ Credit risk ‫ ن‬Q‫ ا‬Kh‫ﻡ‬ Credit sales o‫ت ا‬B‫ا‬ Creed ‫.

ة‬:= Creek ‫.

ول‬ Crew c‫ﺕ?.

ی‬ Crganisation chart k %‫رﺱ ﻥ‬ Cricket @‫ ای‬B Crime ‫ی‬ Critical ‫.

ى‬:‫ﻥ‬ Crocodiles of tourists ‫>ف ﻡ اح‬3 Croissant *‫آ ه‬ Crooked ‫أ=>ج‬ Crop .

L‫ا‬ Crosswalk ‫ة‬E‫ﻡ ا‬ Crowd .SM‫ی‬ crop ‫>ل‬SM‫ﻡ‬ Cross – section data S‫ﻥت إ‬ Cross country skiing c‫ ای‬B= .

E .

= Curly .‫خ‬S‫ی‬ Crystal ‫>ر‬ Cucumber ‫ر‬b Cuff ‫>ن‬4 B‫) ا‬ Cuisine uB4‫ﻡ‬ Cultural :) Culture :) / ‫رة‬T Cuotff point \‫ع ا>ی‬4Cup ‫ ?ن‬ cup up ‫اء‬L‫ أ‬+‫ إ‬J4:‫ی‬ Curb/ constraint / constriction/ bottleneck B:=/ .Crown ‫ﺕج‬ cruel ‫س‬Cruise MB‫ ا‬% ‫>ف‬4‫ی‬ Crust LBh‫ة ا‬ECry %B‫ی‬ cry (cried) +B‫ ی‬.

?‫ﻡ‬ Currency = Current price ‫ا ا?ري‬ Curtains ‫ﺱ‬ Curve + M ‫ﻡ‬ Cushion ‫وﺱدة‬ Custom ‫=دة‬ Custom .

‫ ی?ح‬-J4:‫ی‬ Cut off J4:‫ی‬ cut off J4: Jh‫ی\ أو ی‬L‫ ی‬+ ) J4:‫)ی‬ Cutting board J4:‫>ح ﺕ‬ Cyclical fluctuations ‫ت ا.:‫=ف – =دة – ﺕ‬ Custom J?‫ ﻡ‬wh‫)=دة ) ﺕ‬ Customer ‫ز>ن‬ customer E‫ ﻡ‬،\= ،‫ز>ن‬ Customs ‫رﺱ>م آ‬ Cut ‫ی?ح‬ cut (3) w:‫ ی‬.

وری‬B:‫ا‬ Daily %‫ی>ﻡ‬ Dam .

ا>ن‬s ،‫ﺕ‬.‫ﺱ‬ Damage c‫ ﺕ‬/ ‫ﺽر‬ Dance w-‫ر‬ Danger 4b Dark ‫*م‬t dark ‫ﻡ.،‫ داآ‬،‫ ﻡ‬،k‫ﻡ‬ darkness t ،‫*م‬t Darts ‫اﻡح‬ Date back %‫ إ‬Oh‫ ﺕری‬J‫ی‬ Dates e Daughter ‫ا‬ Day ‫ی>م‬ De facto J-‫ ا>ا‬M dead @‫ﻡ‬ deaf ‫ش‬K‫ أ‬،3‫أ‬ Deaf 3‫ ا‬/‫ش‬K‫ا‬ dear ‫ت‬4h) +‫ﺕ‬L‫ی‬L= ،‫ى‬L‫ی‬L=) Death rate ‫ﻡ.

ل ا>ت‬ Debit ‫ﻡ.

ی‬ .

Debt ‫دی‬ Decayed N‫ ﺱ‬/ ‫ ﻡ‬/ M‫ﻡ‬ Deceive – trick ‫.

ع‬h‫ی‬ December B‫دی‬ decide ‫ر‬:‫ی‬ Deciduous trees ‫ء‬E‫ ا‬% -‫ أورا‬f:‫أ<?ر ﺕ‬ Deck ‫ ا‬t Decline ‫\ – ی.

ه>ر‬:‫ی‬ Decline/ drawdown %‫ﺕ.

-‫ر‬ Delicious #‫ی‬# Delighted dB‫ ﻡ‬،‫ﻡور . ﻡ>م‬ Delicate _4‫ ا‬J‫ ﺱی‬/ .= Deer %Bk‫ا‬ Deferred annuity \z‫ ﺱ >ي ﻡ‬fDefinite right ‫.ﻥ‬ Decoration ‫ف‬b‫ز‬ Decoration ‫زی‬ Decorative % ‫ی‬L‫ﺕ‬ Decrease \:‫ی‬ deep .

G< Denationalisation ‫ﻡ‬.ا‬ Deliver ‫ی‬ Demand _4‫ا‬ Demand deposits _4‫ ا‬J ‫ودا‬ Demonstrate B‫ أو ی‬e‫ی>ﺽ‬ Demonstration ‫هة‬k‫ﻡة ا ﻡ‬ Demur ‫ ﻡرﺽ‬. ‫ارات‬.‫ء‬2‫إ‬ Dense ٌ‫د .

ا‬L‫ ﻡ‬/ 7‫آ‬ Dentist ‫_ أﺱ ن‬BK Deodorant ‫ اق‬M ‫ی\ را‬L‫ﻡ‬ depart ‫درة‬2‫ ﻡ‬،\‫ی‬ Department Department store ‫ﻡ? =م‬ Depend += \‫ی.

= Dermatitis ‫ﻡض . او ی‬ Depletion ‫>ب‬T‫ﻥ‬ Deposit ‫ﻡ>دع‬ Deposit – import ‫>ی\ ا‬M ‫اﺱاد‬ deposit ledger ‫ﻡﻥت‬o‫د ا‬ Depressed area/ disaster area > ‫ ﻡ‬:4 ‫ﻡ‬ Depression ‫ط‬B‫ – إ‬h ‫ﻡ‬ depth .

ى‬ Derogation ‫ص‬:‫اﻥ‬ Descendants ‫.

 Dessert ‫م‬4‫>ى .ر ﻡ‬M ‫ ﻡ‬/ *‫ﻡ ﺱ‬ Description c3‫و‬ Desert ‫اء‬M3 Designer S‫ﻡ‬ Designs ‫ت‬S‫ﺕ‬ Desk _‫ا‬ Desk lamp _‫ح ﻡ‬BS‫ﻡ‬ Desperately ‫س‬.

ا‬ Destination ‫>ل‬3>‫ﻡن ا‬ Destined hour ‫ﻡ‬:‫ا= – ی>م ا‬ .

Destitute ‫ﻡ.

م‬ Details \3‫ﺕ‬ Determined ‫م‬L‫.

‫ی.ا ا‬-= / S‫ﻡ‬ Develop ‫>ر‬4‫ی > – ی‬ Devoted wh‫ﻡ‬ Diabetic ‫>ل ﺱي‬B ‫ب‬S‫ﻡ‬ Dial ‫ص ﺕ>ن‬.

ی‬ Diameter ‫ ا.

diaries) ‫آة ی>ﻡ‬#‫ ﻡ‬،‫ﻡة‬ Dice ‫ا د‬ dictionary ?‫ ﻡ‬،‫ﻡ>س‬Different ch‫ﻡ‬ Difficulty standing ‫>ف‬->‫ ا‬+ >3 Dig M‫ی‬ Dignified ‫م‬M‫ ﻡ‬.ا ة‬4Diamond ‫ﻡﺱ‬ Diamond ‫ﻡس‬ Diaper ‫ﺽ‬ diary (pl.\?B‫ﻡ‬ Dining ‫م‬K Dinner ‫ء‬E‫ا‬ Dinosaur ‫>ر‬3 ‫ا.

ی‬ Dip \ ‫ ﺱ‬+ JT‫ی‬/q2‫ی‬ Direct costs ‫<ة‬B‫ ا‬c‫ا‬ Direction ?‫اﺕ‬ Direction O>‫ﺕ‬ Directives ‫ﺕ>ت‬ Director ‫ج‬h‫ﻡ‬ Director ‫ﻡ.

ی‬ Dirt road .prone area ‫ ﻡﺽ >ارث‬:4 ‫ﻡ‬ Disastrous J / b‫و‬ Disco >‫ا.‫ی‬4‫أرﺽ ا‬ Dirty ‫ر‬#Disabled %2‫ﻡ‬ Disadvantages ‫ﻡوئ‬ Disaster.

ی‬ Discount h‫ﺕ‬ Discount h‫ – ﺕ‬Sb discuss (discussed) p- ‫ی‬ discussion E- ‫ﻡ‬ Diseased heart ‫_ ﻡی‬Disguised unemployment :‫ ﻡ‬4 Dishonest \T‫ ﻡ‬،‫ﻡ‬r s Dishwasher ‫>ن‬MS‫ ا‬s Disk ‫ص‬Disk drive ‫ص‬:‫ ا‬J‫دا‬ Dismiss ‫د‬4‫ی‬ Disorder ‫اب‬4‫= – اﺽ‬ Disown ‫أﻥ‬ Disrupt c->‫ ی‬-\4‫ی‬ Disruptive ‫ ) ﻡ.

ﻡ‬4b) Dissaving / diseconomy ‫ی‬#B‫ﺕ‬ Dissident .E ‫ﻡ‬ Divergence / spread ‫ﺕوت‬ Diversification J‫ﺕ >ی‬ .

done) \‫ ی‬،\‫ی‬ Doctor ‫دآ>ر‬ Dog _‫آ‬ Dog racing ‫ق ا*ب‬B‫ﺱ‬ Dolphins .divide into +‫ إ‬: ‫ی‬ Dividend ‫ ا‬e‫ر‬ Dividend e‫ ا‬% S Divine religions ‫دین اوی‬o‫ا‬ Diving q4s Diving board q42‫>ح ا‬ Division do – does (did .

.‫ا‬ Dome BDomestic policies b‫ﺱﺱ دا‬ Don't touch q‫ﻡ >ع ا‬ Don’t mind J‫ یﻥ‬Q Donate ‫ع‬B‫ی‬ Door ‫ب‬ Door knob ‫ب‬B‫ ا‬B:‫ﻡ‬ Door knocker ‫ب‬B‫رع ا‬Doorman ‫>اب‬ Dormant dabt.

-‫دی را‬ Double ‫دوج‬L‫ﻡ‬ Double c=T‫.

ار ﻡ‬:‫ﻡ‬ Doubles competitions +‫و‬L‫ﻡ ت ا‬ Down @M‫ﺕ‬ down \‫ أﺱ‬+‫إ‬ Down payment 7‫.

‫ =>ا‬/ w :‫ﻥ‬ Drawee O= ‫>ب‬M‫ا‬ Drawer _‫ا‬ drawing +=‫ أ‬+‫إ‬ Drawing account ‫ب ري‬ drawing board ‫> رﺱ‬ Dress ‫رداء‬ Dresser q*‫اﻥ ا‬Lb Dressing ‫ر‬s / ‫ﺽدة‬ Drill ‫ب‬:7‫ﻡ‬ Drill ‫ب‬:7 M‫ی‬ Drill ‫ب‬:7 M‫ی‬ Drill bits Drill bits Drilling machine M‫ ا‬r Drink ‫<اب‬ Drinking straw 3S‫ﻡ‬ Drive mad ?‫ی‬ Driver . ‫ﺱ‬ Driver's license ‫دة‬:‫ ا‬Sb‫ر‬ Drought ‫ا?ف‬ .م ا‬:‫ﻡ‬ Downward adjustment h‫ – ﺕ‬b Dozen ‫دﺱ‬ Dragon ‫ﺕ‬ Dragonfly ‫د>ر‬ Drama ‫ﻡ‬ Dramatically ‫ة‬7‫ ﻡ‬:‫ی‬4 Drawbacks .

Drugs ‫.

رات‬h‫ﻡ‬ Drugstore .

اﺱ‬4 Dump ‫ ﻡ‬wh +:‫ی‬ Dust pan ‫روف‬ E-mail %‫ی.3 Drum BK Drummer ‫ل‬BK dry (dried) cE ‫ ی‬،c?‫ی‬ Dry cleaners 2‫ﻡ‬ Duck 4 Duly %‫ی.

M. إوﻥ‬ E.O. ( end of month) E‫ ﻥی ا‬% J.

‫ا‬ Each \‫آ‬ each \‫آ‬ each other bx‫ آ\ ﻡ ا‬،T T Eagle ‫ﻥ‬ Ear ‫أذن‬ Earache ‫ذن‬o‫ ا‬% ‫أ‬ Early B‫ﻡ‬ Earn a living O‫>ﺕ‬._‫ی‬ Earner ‫ ﻡ.

ر‬-e‫ﻡ‬ Earner ‫ ﻡ.

ر‬.e‫ﻡ‬ Earnings – revenues ‫إیادات‬ Earrings .‫ی‬ Eat away \‫ ی‰آ‬/ G‫ ی‬/ +B‫ی‬ Ecmonic receovery ( revival ) ‫دي‬S-‫اﻥض ا‬ Economic malaise ‫دی‬S-‫ ا‬: ‫ﺽ‬ Economic rate of retum ‫دي‬S-‫= . Earth ‫رض‬o‫ا‬ Earthquake ‫ال‬L‫ز‬ Easel \‫ﻡ‬M‫ا‬ East ‫ق‬E‫ا‬ East ‫ق‬E‫ا‬ Eat \‫آ‬.

ا‬ Economic slump ‫دي‬S-‫ﺕ.

ه>ر ا‬ Economist ‫د‬S-‫= ا‬ Edge .

 Educate ‫ ی.

‫ﻡ‬ Elders ‫ا >ن‬ Election campaign h‫ﻥ‬Q‫ ا‬M‫ا‬ Election theme h‫ﻥ‬Q‫ ا.رب‬/ +‫ ی‬/ ‫ی‬ Efficient ‫ء‬c‫آ‬ Eggplant ‫ذﻥ?ن‬ Eggs egypt S‫ﻡ‬ egyptian ‫ى‬S‫ﻡ‬ Eight ‫)ﻥ‬ Eight 8 Eight hundred ‫)ﻥ‬ Eighteen E= ‫)ﻥ‬ Eighteen 18 Eighth ‫ﻡ‬7‫ا‬ Eighty ‫)ﻥ>ن‬ Elbow .

=ی ا‬% ‫ﻡ>ﺽ>ع‬ .

Electorate Bb ‫ﻡ?>ع ا‬ electric % ‫آ‬ Electrical plug ‫ﺱ.

ادة آ‬ electricity ‫اء‬ electronic +‫إوﻥ‬ Elephant \‫ا‬ Elevator .

S‫ﻡ‬ Eleven E= .

‫أ‬ Eleven 11 Embargo k embassy ‫ﺱرة‬ Emergency ‫رئ‬K Emergency meeting ‫رئ‬K ‫اع‬ Employ \2E‫ ی‬/ ct>‫ی‬ Employ ct>‫ی – ی‬ Employee ct>‫ا‬ Employee` ct>‫ﻡ‬ Employer \‫_ ا‬3 Employment ‫ا‬ Empty ‫رغ‬ Encyclopedia ‫دا ة ﻡرف‬ Endogenization J‫>ی‬4‫ﺕ‬ Energy -K Engaged >4h‫ﻡ‬ Engine ‫ك‬M‫ﻡ‬ engine ‫ك‬M‫ﻡ‬ engineer ‫ﻡ .

س‬ engineering ‫ه .

ﺱ‬ England ‫إﻥة‬ English ‫ي‬L‫إﻥ‬ enjoy (ed) ‫ ـ‬J‫ی‬ Enormous ‫ه‬ enough ‫ واف‬،‫آف‬ Entertainment ‫ﺕ‬ Entitled ‫ ﺱ‬/‫@ = >ان‬M‫ﺕ‬ Entrance \b.

‫ﻡ‬ Envelope ‫ف‬t envelope ‫*ف ﺱ‬s) ‫ف‬t) Environment NB‫ا‬ Equality ‫اواة‬ Equalization ‫>ر‬o‫ﺕ.

ی\ ا‬ Equation ‫ﻡد‬ Equipment ‫ﻡ.

ات‬ Equipment ‫ >ازم‬/ ‫ﻡ.

ات‬ Era .

= – S= Eraser ‫ة‬M‫ﻡ‬ Escrow account .

(etcetera) br +‫إ‬ Europe ‫أورو‬ europe ‫أور‬ .?‫ب ﻡ‬ especially 3b ‫>رة‬S ،‫ص‬b O> Espresso >‫ی‬B‫اﺱ‬ Essential ‫ﺽورى‬ Establish a record +‫ﺱ‬.-‫ی?\ ر‬ etc.

European %‫أورو‬ Evacuation ‫*ء‬bg‫ا‬ even + even if > + Evening ‫ﻡء‬ Event %h‫.

ث ﺕری‬ Eventually ‫ ا ی‬+ eventually ‫ﻡ‬o‫ ﻥی ا‬+ ،‫ا‬b‫أ‬ Eventually ‫ ا ی‬% / ‫ا‬b‫أ‬ ever ‫ت‬-‫و‬o‫@ ﻡ ا‬-‫ و‬+ ،@-‫ أى و‬+ ،@-‫ آ\ و‬+ ، ‫ دا‬،‫دوﻡ‬ every \‫آ‬ everybody wh< \‫ آ‬،.

‫ آ\ وا‬،J?‫ا‬ everyone wh< \‫ آ‬،.

gratia \:‫.‫ آ\ وا‬،J?‫ا‬ everything i< \‫آ‬ everywhere ‫ آ\ ﻡن‬+ Evidence  – Q‫د‬ Evil E‫ا‬ Ex.

‫ر*ت‬ Excuse me ‫رة‬#‫ﻡ‬ Executives ‫دارة‬g‫>>ن = ا‬N‫ا‬ Exercise ‫ﺕی‬ Exhibition ‫ﻡض‬ Exit ‫ج‬h‫ﻡ‬ Exotic c‫ی‬K / _‫ی‬s Expand ‫ – ی.ون ﻡ‬ Ex officio _S ‫ ا‬M exactly fBT ، ‫ﺕﻡ‬ exam ‫ن‬M‫اﻡ‬ Excerpt ‫ت ﻡ‬4:‫ة – ﻡ‬#B‫ﻥ‬ Exchange ‫د‬B‫ﻡ‬ Exchange ‫دل‬B‫ی‬ Exchange ‫دل‬B‫دل – ی‬B‫ی‬ Exchange ‫ا‬3 – ‫دل‬B‫ﺕ‬ exchange rate ‫ف‬S‫ﺱ ا‬ Excise duty ‫ اﺱ*ك‬B‫ﺽی‬ Excited ‫ر‬7‫ﻡ‬ excited ‫ ن‬،\ ‫ﻡ‬ exciting 7‫ﻡ‬ exclaim (ed) B?‫ ﻡ‬eBS‫ی‬ Excursions ‫هت‬L‫ ﻥ‬/ ‫ة‬S.

د‬J‫ی>ﺱ‬ Expand J‫ی>ﺱ‬ Expedient ‫زم‬Q Expendibure ‫وت‬S‫ﻡ‬ Expenditure / outlay ‫إﻥق‬ Expensive ‫ل‬s experiment ?‫ﺕ‬ Expire \o‫ ا‬: ‫ – ی‬% ‫ی‬ Expiry ‫ء – " إﻥء‬T:‫"إﻥ‬ Expiry Date *S‫ اﻥء ا‬u‫ﺕری‬ Explorer cE‫ﻡ‬ Explosion ‫اﻥ?ر‬ Export ‫.

Q Express approval M‫ی‬3 :‫ﻡ>ا‬ .ر‬S‫ی‬ Exposte .

Extension ‫ق‬:M‫ﺱ‬Q‫\ ا‬.‫ﺕ‬ Extension officer %=‫ﻡ<.

زرا‬ Extention %=‫)إر<د ) زرا‬ extra .

‫ زا‬،+‫إﺽ‬ Extrabudgetary ‫اﻥ‬L‫رج ا‬b ‫ﻡ‬ Extract ‫ع‬L ‫ – ی‬wh‫ی‬ Extractive industries ‫ا‬h‫ =ت اﺱ‬3 Extraordinary ‫ =دي‬s Extremely ‫ اط‬، ‫.

ا‬ Eye drops ‫ة‬4Eyebrow ‫_ ا‬ Eyelashes ?‫أه.

B.O. ( free on board) ‫ة‬bB‫ ا‬t ‫ا‬ Fabric ‫ﻡدة‬ Face O‫و‬ face cream O>‫آی ا‬ Face value ‫ ﺱ‬Face value ‫>ری‬3 Facility \‫ﺕ‬ Factory J S‫ﻡ‬ Faint O= +2‫ ی‬/ O=‫.اب ا‬ Eyelid ‫ ا‬ Eyes ‫=>ن‬ F.

fallen) d7‫ وا‬4) f-‫)ی‬ fall asleep ‫ ی م‬،‫ ا س‬OB2‫ی‬ fall ill ‫ب ض‬S‫ی‬ fall in love _ + J:‫ی‬ Family = famous for ‫ < ـ‬،‫>ر ـ‬E‫ﻡ‬ Famous writers ‫>ری‬E‫آب ﻡ‬ Far ‫. و‬:‫ی‬ Fainted = %s‫أ‬ Faithful ‫ﻡ‬z‫ﻡ‬ Faithfulness ‫ین‬g‫ا‬ Faithless (disbeliever) ‫آ‬ Fall c‫ی‬h‫ا‬ Fall ‫>ط‬:‫ﺱ‬ fall (fell.

ًا‬ Farm =‫ر‬L‫ﻡ‬ farm =‫ر‬L‫ﻡ‬ farmer ‫ *ح‬،‫ارع‬L‫ﻡ‬ farming =‫را‬L‫ا‬ Fascinating ‫*ب‬b – b‫ﺱ‬ Fast = Fasting ‫م‬S‫ا‬ Fate ‫.

ر‬:‫ا‬ Fate and divine decree ‫.

ر‬:‫ء وا‬T:‫ا‬ Father ‫أب‬ Father-in-law >M‫ا‬ Faucet ‫>ر‬B 3 favorite \T‫ﻡ‬ Fax machine q‫ﻡآ اآ‬ fear ‫>ف‬b Feasibility study *S‫ دراﺱ ا‬/ ‫دراﺱ ا?.

وى‬ Feast .

= .

) ‫ای‬B February second ‫ای‬B ‫ ﻡ‬%‫ﻥ‬7‫ا‬ Feduciary ‫ء‬4s ‫>د .feather E‫ری‬ February ‫ای‬B February (feb.

ون‬:‫.

ferries) ‫ﻡ.ار ﻥ‬3‫إ‬ Feed 4‫ی‬ feed (fed) *K J‫ ﺕﺽ‬، ‫ى‬#2‫ ی‬،4‫ی‬ Feeding the needy ‫م ا‬K‫إ‬ Fees ‫ رﺱ‬/ ‫ا‬ Feet \‫أر‬ Felucca ‫ ا‬t Feminist O ‫ﻥ‬ Fence ‫ﺱ>ر‬ Fencing c ‫رزة‬B‫ﻡ‬ Fender ‫>ی‬S‫ا ﺕ‬ Ferris wheel ‫=? دوارة‬ Ferry B‫ا‬ ferry (pl.

) _Sb Festival ‫ﻡن‬ festival ‫ ال‬،‫ﻡن‬ Festivals ‫ أ=د‬/ ‫ﻡﻥت‬ Fever + Few \few ‫\ .ی‬ Fertile _Sb Fertile (adj.

‫=.ا‬.

د‬ Field \: Fifteen E= b Fifteen 15 Fifth q‫ﻡ‬b Fifty ‫>ن‬b Fifty 50 Fifty percent  ‫>ن‬b Figs ‫ﺕ‬ File c‫ﻡ‬ Film Fin G‫ز= ا‬ Finalist ‫راة ﻥ‬B‫ ﻡ‬+ ‫ك‬E‫ا‬ Finance ‫ا>ارد ا‬ Finance companies \‫<آت ا>ی‬ Finance minister ‫وزی ا‬ Financial %‫ﻡ‬ Financial +‫ﻡ‬ Financial markets ‫أﺱ>اق ﻡ‬ Financial package \‫ ﺕ>ی‬4b Financial risks ‫ ا‬Kh‫ا‬ Financial stress ‫ ﻡ‬B‫ﺽی‬ Financialization of savings ‫ات‬b.

‫ی‬ fire engine .‫ی‬ fire ‫ ﻥر‬، .‫ ا‬ct>‫ﺕ‬ Financing \‫ا>ی‬ Findings 7M d ‫ﻥ‬ Fingers J3‫أ‬ Fire .‫ی‬M‫ء ا‬K‫ﺱرة إ‬ .

‫ی‬M‫ء ا‬K‫ة إ‬L‫أ‬ Fire helmet i4‫ ﻡ‬BFire hose i4‫>م ﻡ‬Kb Fire place ‫ة‬.Fire extinguisher .‫ی ی‬K Fire fighter i4‫ر\ ﻡ‬ Fire fighting equipment ..

‫ﻡ‬ Fire station i4‫ ﻡ‬4:‫ﻥ‬ Fire truck i4‫ﺱرة ﻡ‬ Fireplace screen ‫ة‬..

‫د ﺱ‬4S‫ی‬ fisherman G‫د ﺱ‬3 Fishing G‫.‫<< ا‬ Fireworks ‫أب ﻥری‬ Fireworks ‫أب ﻥری‬ Firm price % ‫ﺱ ﻥ‬ First Q ً ‫أو‬ first ‫أول‬ First aid ‫و‬o‫ﺱت ا‬g‫ا‬ Fiscal drag %‫=_ء ﻡ‬ Fiscal policy ‫اﺱ ا‬ Fish G‫ﺱ‬ fish ‫ ﺱ‬.

ا‬3 fishing G‫.

ا‬3 Fishing hook ‫ ا رة‬w< Fishing pole ‫ا رة‬ Five b Five 5 Five hundred b Five minutes . -‫ د‬qb Fixed price .

>‫ ) ﻡ‬/ @) ‫ﺱ‬ Flag = Flag ‫ رای‬/ = Flagpole ‫ﺱری ا‬ Flamingo >? ‫*ﻡ‬ Flashlight %T‫>ء ا>ﻡ‬T‫ا‬ Flat rate .

>‫ﺱ ﻡ‬ flat tyre ‫ل ﻡ ا>اء‬b ‫ر ﺱرة‬K‫إ‬ Flight ‫ان‬K ‫ر‬ Flippers c‫ز=ﻥ‬ Float ‫ی>م‬ Floating gardens ‫ اء‬%= K . ‫.

‫ ی >ا‬.ا‬ Flock ‫ﺱب‬ Flood ‫ ء‬2‫ ی‬/ ‫ی‬ Flood (v) ‫ ء‬2‫ ی‬/ ‫ی‬ Floor ‫أرﺽ‬ Floppy disk ‫ص ان‬:‫ا‬ Florist ‫ه>ر‬L‫ ا‬J Flow chat \‫ ا‬%‫رﺱ ﻥ‬ Flow process chart ‫آ ات‬M %‫رﺱ ﻥ‬ Flower ‫زهة‬ Flower pot ‫ زه>ر‬w3‫أ‬ Flute ‫>ت‬ Fly 4‫ی‬ fly (flew – flown) ‫ ة‬K ‫>د‬:‫ ی‬. flies) ‫ذ‬ .4‫ی‬ fly (pl.

Foam .

ُ‫>ة – ز‬s‫ر‬ Fog ‫ب‬B‫ﺽ‬ Folder ‫وراق‬o‫ ا‬k Folk hero %B< \4 follow (ed) +‫ ی‬، (:‫ی‬K) JB‫ی‬ following +‫ ﻡ ی‬،+‫ا‬ Fomous writers ‫>ری‬E‫آب ﻡ‬ Fondue ‫>ﻥ.

و‬ Food ‫م‬K food ‫م‬K Food from the air ‫اء ﻡ ا>اء‬#s Food processing ‫ا‬#s ‫ =ت‬3 fool .‫ أ‬wh< foolish O‫ أ‬،.‫أ‬ Foot ‫.

م‬:‫ا‬ Football ‫ﻡی‬o‫.

م ا‬:‫آة ا‬ football ‫.

م‬.‫آة‬ football ground ‫.

‫ﻡ_ آة‬ football match ‫.م‬.

‫ﻡ_ آة‬ football team ‫.م‬.

م‬. آة‬ footbridge ‫ة‬E‫>ر ا‬B ‫آ>ى‬ footpath ‫ﻡ‬ Footprint ‫.‫ی.

م‬:‫أ) ا‬ for ‫ ) ـ‬،B ،\o ، ‫ ـ‬، - ، ‫.

ة‬ Forearm .

=‫ﺱ‬ Forefeiture .M‫>ط ا‬:‫ﺱ‬ Forehead B foreign +B ‫أ‬ Foreign capital %B o‫رأس ال ا‬ Foreign currency B ‫= أ‬ Foreign exchango earner %B o‫.

ا‬: ‫.

B3 ‫اا‬ Four o'clock p.m. ‫اا ﻡءا‬ .m.4b Foundation ‫أﺱس‬ Founder q‫ﺱ‬z‫ﻡ‬ Founders ‫ﺱ>ن‬z‫ﻡ‬ Fountain ‫>ع‬B ‫ی‬ Four ‫أر‬ Four 4 Four hundred ‫أر‬ Four meters long ‫ أر أﻡر‬O>K Four o'clock a.ر‬S‫ﻡ‬ Foreign policy ‫ر‬b ‫ﺱﺱ‬ Forest s Forgiveness ‫ة‬2‫ﻡ‬ Fork ‫<>آ‬ Form ‫ﻥ>ذج‬ Fortress S Fortress .– S Fortunately ‹M‫ﻡ ا‬ Forty ‫أر>ن‬ Forty 40 forward ‫ﻡم‬o‫ ا‬+‫إ‬ Fossil fuels ‫یت‬M‫ ﻡ ا‬d‫>د ﻥﺕ‬-‫و‬ Foul B ‫ﻥ>ن‬: ch‫ﻡ‬/.

Fourteen E= ‫أر‬ Fourteen 14 Fourth J‫را‬ Fox _) Fractures ‫ا>ر‬ Fragile ‫ﻥر‬Q‫ ا‬J‫ ﺱی‬/ p‫ه‬ Frame ‫ر‬K‫إ‬ franc G‫ﻥ‬ France ‫ﻥ‬ free ‫>ل‬2E‫ ﻡ‬s ،\2E‫ل ﻡ ا‬b ،.K ، free \:‫ دون ﻡ‬،+‫ﻡ?ﻥ‬ Free of charge ‫\ ﻡدى‬:‫ .

ون ﻡ‬-‫ﻡ?ﻥ‬ Free zone ‫ ة‬:4 ‫ﻡ‬ Freedom ‫ی‬ Freedom O‫ی‬ freedom ‫ی‬ Freer access J‫ ﻡ?ل اوﺱ‬e Freezer .

ّ?‫ا‬ Freight ‫را‬ French %‫ﻥ‬ French fries ‫ة‬M‫ ﻡ‬qK4 Fresco %ّS?‫>ی ا‬S‫ا‬ Fresh ‫زج‬K Friday ?‫ا‬ Friday ?‫ا‬ Friend .‫.

‫.ی‬3 friend .

ی‬3 Friendly ‫ ودي‬، ‫ودود‬ friendly ‫ ﻡل =.

ة‬،‫ودود‬ frightened ‫ .

ا‬c b ،‫ﻡ=>ب‬ Frightening _=‫ ﻡ‬،ch‫ﻡ‬ Frog ‫ﺽ.

ع‬ from ‫ﻡن‬L‫)ﻡ )ن وا‬ Front B Front desk ‫ل‬B:‫ﺱ‬Q‫ا‬ Frontiers-borders ‫.

ود ا.

و‬ Fross value ‫ إ‬Frozen .

?‫ﻡ‬ Fruit ‫آ‬ fruit ‫آ‬ Fruit ‫ة‬7‫ا‬ fruit is expensive 7‫ ا‬s ‫اآ‬ Fruit salad ‫ >اآ‬4‫ﺱ‬ Frying-pan ‫*ة‬:‫ﻡ‬ Full – employment ‫= آﻡ‬ Fun ‫ﻡح‬ fun ‫ ﺕ‬،‫ﻡ‬ Function relations t>‫ت ا‬-*‫ا‬ Funds ‫ﻡ>ال‬o‫ا‬ Funnel Jfunny GMT‫ﻡ‬ funny _‫ی‬s The Second Form: .

Default/ deficiency L?= Garage ‫ﻡاب‬ Garbage can ‫ﻡ‬:‫ .Fur ‫اء‬ Furnished )z‫ﻡ‬ Furnished <‫ﻡو‬ furniture ‫أ)ث‬ Fuse \ future \B:‫ﻡ‬ Gallery ‫ﻡض >ن‬ Game _ Gap.

وق ا‬3 Garden :‫.

ی‬ Garden hose ‫>م‬Kb Gardening :‫.

ی‬M‫أ=ل ا‬ Garlic ‫)>م‬ Gas station ‫ی‬L 4M‫ﻡ‬ Gasoline ‫زو‬2‫ا‬ Gazebo >B‫زی‬ Gazelle ‫ا‬Ls Gearing ‫ ا.

ی‬B‫.

ی.

ﻥ‬M‫ ﺕ‬/‫ﻡ>ال‬o‫ ا‬ct>‫ﺕ‬ General assembly ‫ا? ا>ﻡ‬ General elections ‫ت =ﻡ‬h‫اﻥ‬ General Federation of Trade Unions ‫ت ال‬: ‫د ام‬M‫ﺕ‬Q‫ا‬ General manager ‫ﻡ.

ی =م‬ Generation \ Genes )‫ = ا>را‬+) ‫) ت‬ Genes (n) )‫ = ا>را‬+) ‫) ت‬ Genetic engineering )‫ه .

ﺱ ورا‬ Gentleman \B‫ر\ ﻥ‬ gentleman \‫ ر\ ﺽ‬،.

‫ﺱ‬ Geological formation +>> \E‫ﺕ‬ Geology >>?‫= ا‬ Geothermal energy ‫رض‬o‫ ا‬K % ‫اری‬M‫ ا‬-4‫ا‬ German %‫أﻥ‬ Germany ‫أﻥ‬ Ges leak ‫ز‬2‫ﺕب ا‬ get (got) S‫ ی‬،eBS‫ ی‬،‫ ی ل‬،‫ ی‬،+= \SM‫ ی‬،TM‫ی‬ get bored _‫ ی‬،‫م‬.‫ی‬ get into \b.

‫ی‬ get lost .‫ی‬4‫\ ا‬T‫ ی‬، >‫ی‬ get old ‫ ا‬+ B‫ی‬ get on a train ‫را‬4._‫یآ‬ get out ‫ج‬h‫ی‬ Get through br whE \3>‫ی‬ get through ‫ق‬h‫ی‬ get to +‫\ إ‬S‫ی‬ get up ‫>م‬:‫ ی‬، ‫ی ﻡ ااش‬ Giant ‫=*ق‬ Gift B‫ه‬ Gifts ‫ه.

ای‬ Ginger \B?‫زﻥ‬ .

Giraffe ‫زرا‬ Girl ‫ة‬ Give %4‫ی‬ Give back .

ُ‫ی‬ Give up = +h‫ی‬ glad ‫ﻡور‬ Glass ‫زج‬ Glasses ‫رة‬k‫ﻥ‬ Globe ‫رﺽ‬o‫اة ا‬ Gloves ‫ز‬Glue 3 Glue ‫اء‬s Glue gun ‫اء‬2‫ﻡ.

س ا‬ Go _‫ه‬#‫ی‬ go ‫ه_ ـ‬#‫ ی‬، ‫در ان‬2‫ ی‬، _‫ه‬#‫ی‬ go away \‫ ی‬،.

B‫ی‬ go back ‫ ی>د‬،J‫ی‬ go down ‫ق‬2‫ ی‬، (qE‫_ )ا‬2‫ﺕ‬ go for a walk <‫ه ﻡ‬L _‫ه‬#‫ی‬ go on \3‫ ی>ا‬،‫ی‬ go on ‫.

ث‬M‫ی‬ go out ‫>ء وا ر‬T) i4 ‫)ی‬ go outside ‫ج‬h‫ی‬ go up J‫یﺕ‬ Goat L=‫ﻡ‬ god +‫ا ﺕ‬ god bless G ‫رك ا‬ God bless him and grant ‫ وﺱ‬O= ‫ ا‬+3 god willing ‫إن <ء ا‬ Goggles ‫ی‬->‫ر ا‬k ‫ﻡ‬ Gold _‫ذه‬ Gold backing _‫ء ذه‬4s Gold coin B‫= ذه‬ Golden %B‫ذه‬ Golf c>2‫ ا‬B Golf ball c>?‫آة ا‬ Golf cart c>?‫ ا‬B: Golf clubs c>?‫ ا‬S= Golf course c>?‫ﻡ_ ا‬ Golf courses c>?‫ﻡ*=_ ا‬ Golf tee ‫.

م‬:‫ة آة ا‬L‫رآ‬ Gondola ‫ .

ول‬ Good .

 good ‫ ﺱر‬،c4 ، ،.

 Good h‫ا‬ good afternoon k‫ .

ا‬M‫ﺕ‬ good at + ‫ ﻡه‬،+ ‫ء‬c‫آ‬ good evening h‫ﻡء ا‬ good for ‫ ـ‬e3 ،‫ﻡ.

ـ‬ good heavens _?) ‫)ی ء‬ Good luck ‫ ا‬G:‫ و‬، ‫ ﺱ.

ا‬k good morning h‫ح ا‬B3 good night b += eBS‫ﺕ‬ goodbye ‫ء‬:‫ ا‬+‫إ‬ .

Goodnight h‫ﻡء ا‬ Goodwill ‫آ‬E‫\ أو ا‬M‫<ة ا‬ Goose ‫وز‬ Gorilla *‫>ری‬2‫ا‬ Gospel \?‫ﻥ‬g‫ا‬ govern (ed) M‫ی‬ Government ‫>ﻡ‬ Government bond %‫>ﻡ‬M‫ا .

ا‬ Gradually ?‫ﺕ.

ری‬ Gradually ً?‫ﺕ.

) ً?‫ﺕ.ری‬ Gradually (adv.

ری‬ Grain B Grand Tour ‫ر ﺕ‬ Grandchildren ‫أد‬ Grandfather .

 Grandmother ‫.

ة‬ Grape _ = Grapefruit ‫ی_ وت‬ Grass _E= Grass roots B< ‫=.

ة‬Grasshopper ‫ا?اد‬ Grave impunity ?‫ا‬ Gray ‫رﻡدي‬ great-aunt ‫@ ا?.

أو ا?.

ة‬b‫أ‬ great k= Green Tb‫أ‬ Greenhouse >3 Greenhouse ‫ﺕت وﻥ>ه‬B ‫ ا‬%‫@ ز‬ greet (ed) ‫ ی_ ـ‬،+M‫ی‬ greeting M‫ﺕ‬ Grill ‫>اة‬E‫ﻡ‬ Grin B‫ی‬ Grind M4‫ی‬ Groaned ‫و‬. grown) BS‫ ی‬،eBS‫ ی‬،> ‫ ی‬،‫رع‬L‫ی‬ Guarantee T‫ی‬ Guard ‫رس‬ guard (ed) ‫س‬M‫ی‬ Guess h‫ی‬ guessing h‫ﺕ‬ guest c‫ﺽ‬ guide ‫ أو آب‬wh<) \‫ د‬،.‫ﺕ‬ Grocery store ‫ل‬:B‫ا‬ Gross negligence ?‫هل ا‬g‫ا‬ Gross profit e‫ﻡ?\ ا‬ Ground information B4‫ ا‬%= ‫ﻡ>ﻡت‬ Group = grow (grew.

<‫)ﻡ‬ Guide book +‫د\ ﺱ‬ Guitar ‫رة‬7Gun ‫ﻡ.

س‬ Gymnastics ‫ز‬B?‫=_ ا‬Q Habit ‫ د‬wh‫) =دة )ﺕ‬ Hair < Hair conditioner E _K‫ﻡ‬ .

m. ‫ ﻡءا‬cS ‫ا>ا.hair cream E‫آی ا‬ Hair spray E @B7‫ﻡ‬ Hairbrush < ‫<ة‬ Half cS‫ﻥ‬ Half past one p.

m. ‫ ﻡءا‬cS ‫ﻥ و ا‬7‫ا‬ Hall ‫رده‬ hall 3 Ham ‫ی‬L h‫ ا‬M Hamburger ‫>ر‬B‫هﻡ‬ Hammer -4‫ﻡ‬ Hammer ‫ )<آ>ش‬-4‫)ﻡ‬ Hammock BE‫ر> ا‬o‫ا‬ Hand .ة و ا‬ Half past three p. ‫ ﻡءا‬cS ‫ و ا‬77‫ا‬ Half past two p.m.

‫ی‬ Hand over +‫ی إ‬ Hand truck .

‫= ی‬ Handler ‫>ان‬M‫ ا‬q‫ﺱی‬/‫ﻡ.

رب‬ Hang .% . ‫.‫ی‬ Hang up ‫\ ا>ن‬:‫ی‬ Hanger ‫ب‬7‫ ا‬:‫ﺕ‬ Hanging gardens ‫ل‬B?‫ ا‬.

ا‬ happily ‫دة‬ Happy .

‫ﺱ‬ happy .

‫ﺱ‬ Happy new year .

‫=م ﺱ‬ Harbor ‫ﻡ ء‬ Hard _3 Hard boiled eggs ‫ ﻡ>ق‬ Hard disk _S‫ص ا‬:‫ا‬ Hardcore sector \E‫ع ﻡ‬4Hardware ‫ت‬Qr Hardware ‫>ﺕ ا.

ﻥ‬B‫ة ا‬L‫أ‬ Harmonica ‫هرﻡ>ﻥ‬ Harness ‫=.

ة‬ Harvest ‫د‬SM‫ا‬ has got = has .

= ،O‫ ﻡ‬،G‫ی‬ Hat BHatch M hate 2B‫ ی‬، ‫ی‬ Hatred ‫آاه‬ Haul ‫ب‬# Have G‫ی‬ have ‫م أو <اب‬K ‫ ی ول‬،G‫ ی‬،G‫ی‬ have got ‫ = .

ه‬، .

= ،‫ = .

ه‬،‫ = .

آ‬،‫ = .

ك‬،‫= .

ى‬ have got = have .

= ،O‫ ﻡ‬،G‫ی‬ have got to = must ‫ أن‬+2B ‫ ی‬،‫ی?_ أن‬ have to ‫ی?_ أن‬ Hawk :3 Hay pHe >‫ه‬ He is ‫ه> ی>ن‬ He is ‫ه> ی>ن‬ He was ‫ه> آن‬ .

Head ‫رأس‬ Head dress ‫رداء اأس‬ Headache ‫.

اع‬3 headache ‫.

اع‬3 Headlights ‫ت ارة‬E‫آ‬ Health club %M3 ‫ﻥدى‬ Hear J‫ی‬ Hearings ‫ت اﺱع‬ Heart _Heart-lung machine = 3 ‫ر‬ Heartbeat _:‫ ا‬B‫ﻥ‬ Heavy \:) Heel _:‫ا‬ Helicopter >‫ا‬ Hell M Hello *‫أه‬ hello . hullo *‫ أه‬، >r Helmet ‫>ذة‬b Help ‫ﻡ=. hallo.

ة‬ Hem < Hepatitis ‫.

hidden) iBh‫ ی‬،+h‫ی‬ High J‫ﻡﺕ‬ High-value :‫ ا‬+s High heels %= _‫آ‬ Highlight ‫از – أه‬ Highway J‫ی.Bh‫ﻡ‬ hide (hid. ﺱی‬K Hiking ‫.ى‬B‫ﻡض آ‬ Herd J4Here ‫ه‬ Heritage ‫ﺕاث‬ hidden .

‫ی ة‬ Hire .ام‬-o‫ ا‬%= ‫ة‬L ‫ا‬ Hill \‫ﺕ‬ hill \‫ﺕ‬ Hip ‫>ض‬M‫\ ا‬S‫ﻡ‬ Hippopotamus ‫س ا‬ Hire ‫ة‬S.‫ی‬ History u‫ﺕری‬ hit (3) += fBh‫ ی‬،‫ب‬T‫ی‬ Hockey %‫ا>آ‬ Hoe -L‫ﻡ‬ Hold .‫ی‬ Hold k ‫ی‬ hold on k‫أﻥ‬ Hold tight ‫ م‬G‫ی‬ Hole ‫ة‬ hole ‫ ة‬،_:) ،M Holiday 4= ‫ی>م‬ Holy Books ‫.

ﺱ‬:‫ا_ ا‬ Honey \= Hood ‫ >ة‬Hook ‫ّف‬4b Horizontal expansion %:‫ أ‬J‫ﺕ>ﺱ‬ .

Horse ‫ن‬S Horse racing \h‫ق ا‬B‫ﺱ‬ Horseback riding \h‫رآ>ب ا‬ Hospital +E‫ﻡ‬ Host cT‫ا‬Host cT‫ا‬ Host cT‫ی‬ Hostess ‫ ا.

=>ى‬B3 -OT‫ا‬ Hot ‫ر‬ Hot air balloon ‫د‬4 ‫ﻡ‬ Hot dog ‫ه>ت دوج‬ Hot money =‫و‬E‫ ﻡ‬s ‫أﻡ>ال‬ Hot springs b‫ ﻡ ﺱ‬J ‫ی‬ Hot water b‫ﻡء ﺱ‬ Hotel ‫ .

ق‬ Hotel staff ‫ ا .

ق‬+ ‫ اﻡ‬N‫ه‬ Hour =‫ﺱ‬ Hours ‫ﺱ=ت‬ House ‫ل‬L ‫ﻡ‬ House painter ‫ش‬:‫ﻥ‬ Household sector %‫ع اﺱ*آ‬4housewife (housewives) @ ‫ر‬ How c‫آ‬ how c‫آ‬ how deep .= ‫ﻡ‬ how far .

 ‫ﻡ‬ how fast =‫ﻡ ﺱ‬ how high ‫ﻡ ارﺕع‬ how long ‫ ﻡ ا.

ة‬، ‫>ل‬K ‫ﻡ‬ How many ‫آ ا.

د‬ how many ‫آ =.

د‬ how many times ‫آ =.

د اات‬ How much how much ) ‫ ﻡ‬، ‫.

ار‬:‫ﻡ ﻡ‬ how much money ‫>د‬: ‫.

) ‫ آ‬،‫)ﻡ‬ huge h‫ﺽ‬ Huge amounts ‫آت ه‬ Humbly ‫>ع‬Eh Humour-Fum ‫ﻡح‬ Hundred ‫ﻡ‬ Hungry J Hunting .ار ا‬:‫ﻡ ﻡ‬ how often ‫آ ﻡة‬ how old = ‫ﻡ‬ how tall +=‫ أ‬+‫>ل )إ‬K ‫)ﻡ‬ how wide ‫ﻡ =ض‬ however ‫ى وﺱ‬.

3 Hurry \?‫ی‬ hurry . hurrah ‫ج‬Q‫ن أو ا‬M‫ﺱ‬Q‫ ا‬+= ‫ )هف ی.

ل‬k= ، \ ‫)ه‬ hurry up (hurried) ‫یع‬ hurt (3) T‫ ی‬،‫ذى‬z‫ ی‬،z‫ی‬ Husband ‫زوج‬ Hydro-electric ‫ ه.

روآ‬-K Hydroponics ‫ اء أو اﻡل‬% =‫را‬L‫ا‬ .

Hypocrisy ‫ﻥق‬ Hypocrite . ‫ﻡ‬ I am ‫أﻥ أآ>ن‬ I am ‫أﻥ أآ>ن‬ I was @ ‫أﻥ آ‬ i’d rather \T‫أ‬ I’m all for it .

‫ی‬z‫ﻡ‬ Ice d) Ice-skate .

?‫ ا‬%= .L‫ا‬ Ice cream %‫*ﺕ‬ Ice skating .

L‫ﺕ‬ Ice water d7‫ﻡء ﻡ‬ Iceberg ‫\ ا?.?‫ ا‬%= .

4‫ ﻡ‬/ \)‫ﻡ‬ Idle balances 4‫.ي‬B?‫ا‬ idea ‫ رأى‬، ‫ة‬ Identical .

‫ﻡ‬ Impressed ً ً=B4‫یك اﻥ‬ Imprest account ‫=.s Illegal + ‫ﻥ>ﺱ‬.ة ﻡ‬3‫أر‬ Idle capacity 4‫ ﻡ‬-K Idolater ‫و)ن‬o‫دة ا‬B= Idolater + )‫و‬ if ‫ إذا‬،‫ إن‬،> Ignore \‫ی?ه‬ ill \= ،‫ﻡی‬ Ill effects N‫)ر ﺱ‬r Illegal +‫ﻥ>ﻥ‬.s Illiterate ‫اءة وا‬:‫ ﺕف ا‬Q /‫أﻡ‬ Illuminate ‫ﺽ>اء‬Q ‫ی‬L‫ی – ی‬ imagine ‫>ر‬S‫ ی‬،\h‫ی‬ immediately ‫ >را‬،‫ل‬M‫ ا‬+ Immediately ‫ل‬M‫ ا‬% Implicit support % ‫د= ﺽ‬ Import ‫ی>رد‬ Important ‫هم‬ Imports ‫واردات‬ Impress  =B4‫یك اﻥ‬ Impressed ‫) ـ‬.

ة‬ In.service training ‫.

ﻡ‬h‫ا.

ری_ أ) ء ا‬ in ‫ ـ‬، ‫*ل‬b + ، (‫ﻡن‬L‫ )ن وا‬+ In a hurry ‫ل‬B:‫اﺱ‬ In a row %‫ ا>ا‬%= In box ‫وارد‬ in fact J-‫ ا>ا‬+ ،::M‫ ا‬+ In favour of e3 + / _‫ ﻥ‬+ in front of ‫أﻡم‬ in full \‫ ﻡ‬،*‫آﻡ‬ In particular wbo‫ ا‬+= in the end ‫ ا ی‬+ In the heart of \b‫ دا‬+ – _.+ in the middle cS ‫ ا‬+ ، f‫ ا>ﺱ‬+ In the middle cS ‫ ا‬% in the old day ‫ ا>د اﺽ‬+ ،:‫زﻡ ا‬o‫ ا‬+ In the pipeline # ‫.

/ ‫. ا‬.

ا‬- .

in the way .‫ی‬4‫ ا‬+ Inauguration of parliament ‫ن‬B‫اح ا‬ Incentive L Incident ‫.

ث‬ include += \E‫ی‬ Income \b‫د‬ Income bracket \b.

‫ ا‬M‫<ی‬ Income statement \b.

‫ت ا‬ Incorporeal ‫ ﻡدي‬s Increase .

‫ی‬L‫ی‬ Incredible \‫ه‬#‫ ﻡ‬،‫.

ق‬S‫ ی‬Q Independents ‫>ن‬:‫ا‬ Index number %.

‫ ا‬-‫ا‬ india .

‫ا‬ indian ‫ه .

ى‬ Indicate %‫ إ‬E‫ﺕ‬ Indigestion T‫= ا‬ Individual ‫دي‬ Individual Sports ‫أب دی‬ indonesia ‫إﻥ.

وﻥ‬ Industrial management = S‫دارة ا‬g‫ا‬ Industrial relations = S‫ت ا‬-*‫ا‬ Industrial safety controller %= 3 ‫_ أﻡ‬-‫ﻡا‬ Industrial safety precautions %= S‫ﻡ ا‬o‫ت ا‬K‫ا‬ Infant 3:‫ا‬ Infected ‫ﻡ>ث‬ Infected wound ‫ح ﻡ>ث‬ Infinity ‫ا*ﻥی‬ Inflation ‫ی‬#so‫ أﺱر ا‬hT‫ﺕ‬ Information ‫اﺱ*ﻡت‬ Infrastructure ‫>ﻡت‬:‫ﻡ‬ Ingredients ‫م‬4‫ﻡ>ﻥت ا‬ Inhabitants ‫ان‬ Inheritance ‫ ﺕآ‬/ ‫ﻡاث‬ Injection :M‫ا‬ Injury ‫أذى‬ Injury \= 3‫إ‬ Inmmanbulation of the Kaaba ‫>اف‬4‫ا‬ Inorganic ‫>ى‬T= s Inputs ‫ﻡت‬L‫ﻡ‬ Insecticide ‫ى‬E .

B‫ﻡ‬ Insects ‫ات‬E inside \b‫.

ا‬ Inside rips ‫ ﺱی‬/ ‫ﻡ>ﻡت ﻡ>)>ق‬ Insist S‫ی‬ Insolvency ‫=ر‬Q‫ا‬ Insomnia ‫أرق‬ Inspection wM Inspection p‫ا‬ Install _‫یآ‬ Installations security ‫‰ت‬E ‫أﻡ ا‬ Instalment fInstead of ‫ ﻡ‬Q.

 Instructions ‫إر<دات – ﺕت‬ .

‫ ﺕ‬S> Intangible assets ‫>ل ﻡ >ی‬3‫أ‬ Integrated project management ‫وع‬E ‫دارة اﻡ‬g‫ا‬ Intense c = – .Instructions ‫ﺕت‬ Instrument ‫ – أداة‬r Instruments ‫أدوات‬ Insurance policy ‫ﻡ‬.

‫<.

ی‬ Intensive c7‫ – ﻡ‬L‫ﻡآ‬ Interest ‫اهم‬ Interest ‫ .

ة‬ Interest free loan .

‫ض .

ون >ا‬interested in ‫ﻡ ـ‬ interesting ‫>ق‬E‫ ﻡ‬،J‫ﻡ‬ Interference \b.

‫ﺕ‬ Interim / pro tem %‫@ – ﻡ‬-z‫ﻡ‬ international +‫دو‬ International %‫ق دو‬B‫ﺱ‬ International call ‫ﻡ دو‬ International issues ‫ی دو‬TInternational labour office %‫ﻡ_ ا\ ا.

و‬ International Labour Organisation (ILO) ‫ ا\ ا.

و‬k ‫ﻡ‬ Interpretation of the Quoran ‫ن‬r:‫ﺕ ا‬ Interrupt ‫ )أ) ء ا*م‬JK:‫)ی‬ Intersection JK:‫ﺕ‬ Intestines ‫أﻡء‬ into \b‫ ا.

ا‬+‫ إ‬، \b‫ ا.

ا‬+ Introduce ‫.

‫و‬Ls Invasive +‫=. .م‬:‫ی‬ Invaders ‫اة‬Ls Invalid vote \K ‫>ت‬3 Invasion ‫ ه?>م‬.‫رة‬s .

واﻥ‬ invent (ed) ‫ع‬h‫ی‬ invention ‫اع‬b‫ا‬ Invest 7‫ی‬ Investigate ‫ي‬M‫ = – ی‬MB‫ی‬ Investment ‫ر‬7‫اﺱ‬ Invisible exports ‫>رة‬k ‫ ﻡ‬s ‫درات‬3 invitation ‫د=>ة‬ invite >=.

‫ی‬ Inward KB‫ا‬ ireland ‫ای .

up paper ‫ی‬:‫دراﺱ ﺕ‬ Issuing hT‫ﺕ‬ it could be ‫.ا‬ Iron ‫ﻡ>اة‬ irrigate +:‫ ی‬،‫یوى‬ irrigation +:‫ ﺱ‬،‫رى‬ Is located J:‫ﺕ‬ Islamic jurisprudence ‫ﺱ*ﻡ‬g‫ی ا‬E‫ا‬ Island ‫یة‬L Isolate \S‫ ی‬/ ‫ل‬L‫ی‬ Issue paper/ a write.

ﺕ>ن‬.، ‫ر ﺕ>ن‬ It is ‫ﻥن‬g‫ ا‬2) ‫ ﺕ>ن‬+‫ ه‬، ‫)ه> ی>ن‬ It is ‫ﻥن‬g‫ ا‬2) ‫ ﺕ>ن‬+‫ ه‬،‫)ه> ی>ن‬ It looks like rain 4‫.

و أن اء ﺱ‬B‫ی‬ .

It might be ‫ر ی>ن‬ It was ‫ﻥن‬g‫ ا‬2) @‫ آﻥ‬+‫ ه‬،‫)ه> آن‬ it’s no good ‫ .

وى‬Q Italian %4‫ی‬g‫ا‬ Italy 4‫إی‬ Itinerary ‫ن >ا=.

) ‫ی ی‬ January first ‫ول ﻡ ی ی‬o‫ا‬ Japan ‫ان‬ Japanese %‫اﻥ‬ Jar ‫ی‬3 Jaw G Jeans L Jellyfish MB‫ . ا‬ Iunch hour ‫اء‬#2 =‫ﺱ‬ Jacket c4‫ﻡ‬ Jam +‫ﻡ‬ jam ‫ اآ‬+‫ﻡ‬ January ‫ی ی‬ January (jan.

ی\ ا‬Jet skis ‫ری ﻡ‬h ‫درا‬ Jew ( Hebrew) ‫ی>دي‬ Jewel % jewel ‫ ? آی‬،‫>هة‬ jeweller ‫ ا?>اه‬J jewellery + ،‫>اه‬ Jewelry % Jewelry box ‫ .

وق ﻡ?>هات‬3 Jewelry store % ?‫ﻡ‬ Jinn ?‫ا‬ Job t‫و‬ Job analysis t>‫\ ا‬M‫ﺕ‬ Job opportunity \= 3 Job specification ‫ ا‬c3‫و‬ Job study t>‫دراﺱ ا‬ Jogging %E‫ریﺽا‬ join (ed) .

>‫ ی‬، .

@-‫ و‬# ‫ ﻡ‬،‫ت‬kM \B.> just ،S.،Q Kaaba B‫ا‬ Kangaroo 2 ‫ا‬ Kayak ‫زورق .M‫ ی‬، T ‫ ی‬، + ‫ك‬E‫ ی‬، ‫. ـ‬M‫ ی‬،+‫ إ‬T ‫ ی‬، f‫ ی‬،\S‫ی‬ Joint \S‫ﻡ‬ Jointly & severally \‫ﻡ واﻡ‬T Joke ‫ﻥ‬ Journal ‫د ی>ﻡ‬ Joy ‫ – ﺱدة‬ Juice S= juice S= July >>‫ی‬ Jump L:‫ی‬ Jump rope \BM‫ ا‬f‫ﻥ‬ June >‫ی>ﻥ‬ June >‫ی>ﻥ‬ Junt ‫ه‬L‫ ﻥ‬.

ي‬ Keen w‫ ی‬/ ‫هم‬Q‫<.

ی.

ا‬ .

keep (kept) ‫م‬L‫ ی‬،+:B‫ ی‬، +‫ ی‬، + :‫ ی‬،G‫ ی‬،+= ‹M‫ ی‬، ‫‹ ـ‬M‫ی‬ keep calm ‫م ا.

وء‬L‫ا‬ keep quiet ‫م ا.

وء‬L‫ا‬ Keep track of J‫ی‬ keeper ‫رس‬ Ketchup KK S3 Key ‫ﻡح‬ key ‫ﻡح‬ Key ring e‫ﻡ.

(I owe you) ‫ﺱ .E. O L.U.ا ﻡﺕ‬ Key to history u‫ﻡح ری‬ Keyboard e‫> اﺕ‬ Keyboard ‫>ﺕ‬B‫ ا‬e‫> ﻡﺕ‬ Kharijites ‫>ارج‬h‫ا‬ Kick ‫ر‬ Kids ‫ل‬K‫أ‬ Kind c 3 .c4= King G‫ﻡ‬ Kiss BKitchen uB4‫ﻡ‬ Kite -‫ ة ور‬K Kitten ‫ة‬23 ‫هة‬ Kiwi ‫)ة ا>ي‬ Knee B‫اآ‬ Knee B‫رآ‬ Kneel ‫رآ>ع‬ Kneel J‫یآ‬ Kneel down J‫یآ‬ Knife ‫ﺱ‬ Knight ‫ارس‬ Knock B4b Koala Q‫دب ا>ا‬ L.‫ﻥ>ع‬ Kindness :< .O.‫ رأ‬.

.

ی‬ Label ‫ .

وق‬3 .‫>یت )ز‬M‫ ﻡ ا>رق >ﻡت = ﻡ‬4. ن ا‬S‫ﻡ‬ Label ...S‫ی‬ Labeling ‫>ى‬M‫ ن ا‬-4 JT‫ی‬ Labelling ‫>ى‬M‫ ن ا‬-4 JT‫ی‬ Labour contract \‫.) Label ‫>ي‬M‫..

ا‬:= Labour court = M‫ﻡ‬ Labour dispute %= ‫اع‬L‫ﻥ‬ Labour Party %= ‫ب‬L Labour productivity ‫ی.

ي اﻡ‬o‫إﻥ ا‬ Labour relations \‫ت ا‬-*= Labour supply ‫اوض ﻡ ا‬ Lace ‫اء‬#M‫رط ا‬ Ladder ‫ﺱ‬ ladies and gentlemen +‫ وﺱدﺕ‬+‫ﺱ.

اﺕ‬ Lady ‫ﺱ.

ة‬ Lair ‫اب‬#‫آ‬ Lake ‫ة‬M Lamb \ Lamp ‫ح‬BS‫ﻡ‬ .

Landmark ‫رزة‬B‫ا.

ا ا‬ Landscape %BK k ‫ﻡ‬ Landscapes ‫ﻡ‬ Landslide ‫اﻥر ا‬ Lane ‫رة‬ Language 2 Language 2 Lantern ‫ة‬E‫ﻡ‬ Lap ‫ق‬B‫ ﺱ‬% ‫دورة وا.

ة‬ Lapel ‫.

ر اة‬3 K Large J‫واﺱ‬ Larger J‫أوﺱ‬ Lasagna ‫زاﻥ‬Q Laser printer ‫ر‬L K Lash ‫ﺽ – .

ة‬ Lash ‫.

b‫أ‬ Last fall %‫ اﺽ‬c‫ی‬h‫ا‬ Last forever .‫ ﺱ‬-br .ة أو ﺽ >ط‬ Last b‫أ‬ Last .

Ž ‫ﺕ‬ Last month %‫ اﺽ‬E‫ا‬ Last spring %‫ اﺽ‬J‫ا‬ Last summer %‫ اﺽ‬cS‫ا‬ Last week %‫>ع اﺽ‬B‫ﺱ‬o‫ا‬ Last winter %‫ء اﺽ‬E‫ا‬ Last year %‫ام اﺽ‬ Late b.‫ﻡ‬ Later .

4‫ اء او ی‬%‫ل ا‬L ‫ی‬ Laundered money ‫أﻡ>ال ام‬ Laundering ‫وع‬E‫ ﻡ‬s _‫آ‬ Laundromat ‫ آ‬s Laundry \s Lawn \?‫ﻥ‬ Lay.off ‫.‫آ>ب‬ Laugh GMT‫ی‬ Laugh GMT‫ی‬ Launch ‫ء‬T‫روخ ا‬3 . Latifundia ‫ع‬E‫ﻡ‬ Latte ‫>ة‬.

ﻡ‬h‫إﻥء ا‬ Lay down ‫ ای‬+=) ‫)ﺕ.

د‬ Lay off workers ‫ = =ل‬+ 2‫ی‬ Layoff \‫\ ﻡ ا‬S Lazzy ‫ آ*ن‬، ‫آ>ل‬ Leading ‫دى‬. ‫إزة‬ Learn ‫ی‬ Leather ‫./+ ‫ ر‬/ ‫رز‬ Lean % M ‫ی\ – ی‬ Leare ‫ذن‬.

ﻡ.

>غ‬ Leather .

 ‫إزة‬ Leaves ‫ت‬B ‫ورق ا‬ Leaves ‫?ة‬E‫أوراق ا‬ Lecturer ‫ﺽ‬M‫ﻡ‬ Leek ‫آات‬ . Leave ‫ذن‬.

Left ‫یر‬ Legend ‫>رة‬4‫أﺱ‬ Legislation J‫ی‬E‫ﺕ‬ Legislative body ‫ی‬E‫ ﺕ‬N‫ه‬ Legislator ( law maker) ‫ع‬E‫ﻡ‬ Legs ‫ن‬:‫ﺱ‬ Leisure facilities O‫ وﺱ \ ا‬/ ‫ﺕ*ت‬ Lemon ‫>ن‬ Lemon ‫>ﻥ‬ Lemonade +M‫ >ن ﻡ‬S= Lemonade ‫وب‬E‫)>ﻥدة )ﻡ‬ Lending ‫اض‬-‫ ) إ‬c‫) ﺕ‬ Length ‫ﻡن‬L‫>ل )ن و‬K) Length of visit ‫ﻡ‬-g‫ ﻡ.

ة ا‬.‫یرة‬L‫ﻡ.

ة ا‬ Lens ‫>ر‬S‫ی‬ Lentils ‫=.

 =‫د‬ Letter ‫ب‬4b Letter of credit ‫ب ا=د‬4b Lettuce qh‫ت ا‬B‫ﻥ‬ Leverage ‫ا ا‬ Leverage ‫>ة ﻡ‬Levy T‫ی‬ Liberty ‫ی‬ Library B‫ﻡ‬ Library B‫ﻡ‬ Libraty B‫ﻡ‬ Licence Sb‫ر‬ License plate ‫ا> ا.‫ﻡ‬ Lessor z‫ﻡ‬ Let’s = let us ‫ ه‬.س‬ Leopard ‫ﻥ‬ Leopard ‫ا‬ Lessee .

\E‫ی‬ Light bulb ‫ح‬BS‫ﻡ‬ Light switch ‫ﻡح ا >ر‬ Lighter =Q‫و‬ Lighthouse ‫ﻡ رة‬ Lighthouse ‫ ر‬/ ‫ﻡ رة‬ Lightning ‫ق‬ Like + _s‫_ ـ ی‬M‫ی‬ Like this – that :‫ی‬4‫ ا‬# Lime %T ‫>ن‬ .iT‫ ی‬.+:‫ی‬ Lie down %:‫ی‬ Lie to += ‫ب‬#‫ی‬ Life ‫ة‬ Life jacket ‫ﺱة ﻥ?ة‬ Lifeboat ‫رب ا ?ة‬Lift J‫ی‬ Lift (ed) J‫ی‬ Light ‫ ی‬.ﻥ رة‬ Lick .‫ی‬ Lid ‫ء‬4s Lie ‫ب‬#‫ی‬ Lie (lay – lain) J?4T‫ ی‬.

Limestone ‫? ى‬ Line c3 Line management ‫ی‬# ‫دارة ا‬g‫ا‬ Line with straw p: 4B‫ی‬/>EM‫ی‬ Linear responsibility chart ‫>ت‬N %‫رﺱ ﻥ‬ Linen ‫آن‬ Linerar production %4b ‫إﻥج‬ Link \S‫ ی‬/ f‫ی‬ Lion .

‫ﺱ‬o‫ا‬ Lips ‫<ة‬ Lipstick E‫أ ا‬ Liquid ratio >‫ ا‬B‫ﻥ‬ Liquor \ ‫ﺱ‬ List cE‫ آ‬.‫ .

ول‬. Listen @S ‫ی‬ Literature ‫آت أد‬ Literature ‫دب‬o‫ا‬ Livestock %<‫ﻡ>ا‬ Lizard M‫ا‬ Llama ‫>ان ا*ﻡ‬ Loan amortization/ payback/ refunding / repayinent ‫ض‬.‫ﺱ.

اد‬ Lobster MB‫اد ا‬ Local +M‫ﻡ‬ Local dishes M‫أآ*ت ﻡ‬ Local governorate M‫ ا‬%kM‫ﻡ‬ Locate ‫ء‬%< J‫ی ﻡ>ﺽ‬ Lock ‫\ أو ح‬: \:‫ی‬ Locker \:‫اﻥ ﺕ‬L Log onto the Internet @‫ﻥﻥ‬g‫ ا‬+ \‫.

أ ا‬B‫ی‬ Logical ‫>ل‬:‫\ ﻡ‬E – :4 ‫ﻡ‬ Logistic capacity ‫ اﺱ‬-K Long \‫>ی‬K Long.term planning o‫>ی\ ا‬K f4h‫ﺕ‬ Long \‫>ی‬K Long for +‫ی>ق إ‬ Look k‫ﻥ‬ Look ‫.

و‬B‫ی‬ Look after += ‫ ی‬، ‫ ـ‬+ ‫ی‬ Look at +‫ إ‬k ‫ی‬ Look for = MB‫ی‬ Look forward to += c‫ ی‬.+‫>ق إ‬E J4‫ی‬ Look like OBE‫ ـ )ی‬E‫.

و ﻡ‬B‫)ی‬ Look like OBE‫ی‬ Look like ‫\ أن‬M‫.

و ﻡ ا‬B‫ ی‬.‫.‫ن‬.

J‫ إﻥ?ا ی>ﺽ‬+ ‫_ <ف‬:) ‫)>رد‬ Lorry \:‫ = ﻥ‬.‫>رى‬ Lose h‫ی‬ Lose (lost) ‫م‬L ‫ ی‬.M< ‫ ﺱرة‬.و آ‬B‫ی‬ Lord ‫ص‬h<o‫\ اﺱ ا‬B.h‫ ی‬.

:‫ی‬ Loss ‫رة‬b Loss of fitness \ -‫.

ان ا‬: Lotion ‫>ل‬s Loud J‫ ﻡﺕ‬، ‫=ل‬ Loud _b3 ،J‫ ﻡﺕ‬،‫=ل‬ Lounge chair ‫ اﺱا‬% %‫آﺱ‬ .

Love _ Love + ‫ا‬7‫_ آ‬s‫ ی‬، _M‫ی‬ Lovely ‫اب‬# ، J‫ .

<>‫>ان ا‬ machinery ‫ت‬xQ‫ا‬ Mad ‫ﻡ? >ن‬ Made from i< ‫ ﻡ‬7‫ >ع ﻡ )أآ‬S‫)ﻡ‬ Made of ‫ >ع ﻡ‬S‫ﻡ‬ Made with ‫ >ع ـ‬S‫ﻡ‬ Magazine ?‫ﻡ‬ Magians (magi) ‫ﻡ?>س‬ Magnet q4 2‫? ا‬ Magnificent k= / J ‫را‬ Magnifying glass ‫ة‬B‫رة ﻡ‬k‫ﻥ‬ Maid ‫دﻡ‬h‫ا‬ Mail .ی‬، \ Low SLow h ‫ﻡ‬ Lower Egypt ‫ى‬MB‫ ا‬O>‫ا‬ Loyalty – faithfulness ‫*ص‬bg‫ا‬ Luck ‹ Luckily ‹M‫ ا‬M Lucky ‫>ظ‬kM‫ﻡ‬ Lucky ‫>ظ‬kM‫ﻡ‬ Luggage ‫أﻡ‬ Lunch ‫اء‬#2‫ا‬ Lung ‫ر‬ Lungs ‫ا ن‬ Luxury goods ‫ ﺕ‬J‫ﺱ‬ Lynx .

‫ی‬ Mailbox .

‫ی‬B‫ .

وق ا‬3 Mailman .

‫ی‬B‫ ا‬%=‫ﺱ‬ Main %‫ أﺱﺱ‬،% ‫ر‬ Make (made) \‫ ی‬، J S‫ی‬ Make a fire ‫.

‫\ ﻥرا‬E‫ی‬ Make a journey ‫>م‬:‫ی‬ Make a living O-‫ی_ رز‬ Make sentences \ ‫آ>ن‬ Makeup ‫اج‬ Male-dominated society \‫ ا‬O= 4‫ ی‬J?‫ﻡ‬ Malnutrition ‫ی‬#2‫ﺱ>ء ﺕ‬ Mamelukes G‫ا‬ Man \‫ر‬ Management analysis ‫دارة‬g‫\ ا‬M‫ﺕ‬ Management appraisal ‫دارة‬g‫ ا‬:‫ﺕ‬ Management by ******ives ‫ه. ﻥرا‬->‫ ی‬.

اف‬o ‫دارة‬g‫ا‬ Management development ‫دارة‬g‫>ی ا‬4‫ﺕ‬ Management rations ‫دارة‬g‫ﻥ_ ا‬ Management services ‫دارة‬g‫.

ﻡت ا‬b Manager ‫ﻡ.

ی‬ Manager ‫ﻡ.

ی‬ Managerial grid ‫دارة‬g‫ ا‬B< Mandolin ‫ﻡﻥ.

و‬ Mango >?‫اﻥ‬ Mania J‫_ ? >ن – و‬ .

Manufactured by 4‫ >اﺱ‬S‫ﻡ‬ Manufacturing J S‫ﺕ‬ Manure ‫ ﺱد‬JT‫ی.

– ی‬ Many 7‫آ‬ Map 4‫ی‬b Marathon \‫>ی‬K ‫ق‬B‫ﺱ‬ Marble ‫م‬b‫ر‬ March ‫ﻡرس‬ March ‫اة‬ March ‫>ة =ی‬4b >4h‫ی‬ March third ‫ ﻡ ﻡرس‬7‫ا‬ Marching band :‫ ﻡ>ﺱ‬- Marginal accounts ‫.

ی‬M‫ت ا‬M‫ا‬ Marginal costing ‫.

ی‬M‫ ا‬c‫ب ا‬ Marina %‫ﻡﺱ‬ Marker ‫ا*ﻡ‬ Market ‫ﺱ>ق‬ Market value ‫ _ ا>ق‬:‫ا‬ Markings ‫=*ﻡت‬ Marquee ‫ﺱادق‬ Marsh J: ‫ﻡ‬ Martial arts ‫ل‬:‫ >ن ا‬ Mask ‫ ع‬Mass production ? ‫إﻥج‬ Mass production ?‫إﻥج ا‬ Massive h‫ ﺽ‬/ \ ‫ه‬ Massive h‫ه \ – ﺽ‬ Massive h‫ﺽ‬ Massive turnout \ ‫ل ه‬B-‫إ‬ Mast ‫اری‬ Master plan ‫ ر‬4b ) ‫ <ﻡ‬4b ) Match *‫ ی‬، ‫* ـ‬7‫ ی?.

ﻡ‬، .>‫ی‬ Matches ‫ب‬:) ‫=>د‬ Material ‫ش‬.‫ﻡدة‬ Mathematics ‫= ایﺽت‬ matrix management ‫م‬o‫دارة ا‬g‫ا‬ Mattress _‫ﻡاﺕ‬ Maximum +S-o‫..

ا‬M‫ا‬ May >‫ﻡی‬ May .

.، \M‫ ی‬، ‫ ی‬، ‫ ر‬، \ May >‫ﻡی‬ May (can) ‫ ـ‬e‫ ی‬، ‫أی‬ May Day ‫=.

ال‬ May I come in? ‫>ل؟‬b.

 + e‫>ل؟ أﺕ‬b.

‫ ا‬+ ‫أی‬ Maybe \ ، ‫ر‬ Mayonnaise L‫ﻡی>ﻥ‬ Mayor ‹M‫ ا‬.‫ا.

q:‫ی‬ Medical facilities OBK ‫.ة‬ Meadow ‫ﻡج‬ Meaning % ‫ﻡ‬ Meanwhile ‫ أ) ء‬+ ، @->‫ ا‬q‫ ﻥ‬+ Measure \‫ ی‬.

ﻡت او اﻡﻥت‬b Medical history %BK \?‫ﺱ‬ Medicine ‫دواء‬ .

‫دواء‬ Medium f‫ء ﻡ>ﺱ‬%< Meeting ‫ء‬: Megaphone ‫>ق‬ Melon ‫<م‬ Melt ‫وب‬#‫ی‬ Member of parliament (MP) ‫> ن‬T= Members ‫أاد‬ Memo ‫آة‬#‫ﻡ‬ Memorable ‫آ‬#‫.‫. ا‬M‫ﺕ‬ Memorandum of association q‫ﺱ‬.Medicine ‫ =*ج‬.

t = ‹M‫ی‬ Menu ‫م‬4‫ ا‬Mercantile debt ‫ا. ا‬:= Memorize _.

ی ا?ري‬ Merchant ‫ﺕ‬ Mermaid ‫ا‬b ->h‫ )ﻡ‬MB‫ =وﺱ ا‬.MB‫  ا‬.‫)>ری اء‬ Message ‫رﺱ‬ Message >‫رﺱ < أو ﻡ‬ Message ‫رﺱ‬ Metal ‫ﻡ.

‫ ا ر‬cS ‫ﻡ‬ Middle f‫أوﺱ‬ Middle management +4‫دارة ا>ﺱ‬g‫ا‬ Midnight \‫ ا‬cS ‫ﻡ‬ Midwife ‫ﻡ>.ن‬ Mexico G‫ا‬ Microprocessor ‫>ﺕ‬B \2E‫ا?ز ا‬ Microwave c‫ن ﻡووی‬ Midday ‫ة‬k‫ ا‬.

ة‬.

>‫ ﺕ‬Might ‫آن ر‬ Might ‫آن ر‬ Migrate ‫ی‬ Mile ‫ ﻡ‬1906 = ‫ یردة‬1760) = \‫)ﻡ‬ Milk B Mill M4‫ﻡ‬ Millennium o‫ا‬ Milliliter ‫ ﻡ ا‬co‫ء ﻡ ا‬L) ‫)ﻡ‬ Million ‫ا>ن‬ Minaret ‫ﻥ‬#N‫ﻡ‬ Mine + ‫ص‬b ، +‫ ﻡ‬، + Mineral ‫ﻡ.

ن‬ Mineral water %‫ﻡء ﻡ.

ﻥ‬ Minimum +‫دﻥ‬o‫.

ا‬M‫ا‬ Minister ‫وزی‬ Minute :-.

-.‫ا‬ Minute hand .

-‫د‬ Miracle ‫ة‬L?‫ﻡ‬ Mirror ‫ة‬r‫ﻡ‬ Miss the record +‫ﺱ‬:‫ ا‬-‫ ﺕ?\ ا‬+ \E‫ی‬ Miss the record +‫ﺱ‬.‫ب ا‬:= Minutes .+= ‫>ل‬SM‫ ا‬+ \E‫ی‬ Misses ‫ﺱ.

ة‬ Mister .

‫.‫ﺱ‬ Model ‫=رﺽ‬ Modern ‫ى‬S= .

ی‬ .

‫دی‬ Monday )Q‫ا‬ Monday ‫ﺕ‬Q‫ا‬ Monetary policy ‫.Modular production ‫ﻥج اري‬g‫ا‬ Moist _K‫ر‬ Moistened \B‫_ – ﻡ‬K‫ر‬ Molten ‫ة‬S ‫ﻡ‬ Moment kM Monastery ‫دی‬ Monastery ‫ن‬B‫ اه‬O ‫ ﻡن ی‬.

ی‬: ‫اﺱ ا‬ Monetization / minting ‫>د‬: ‫ ا‬G‫ﺱ‬ Money ‫ﻡل‬ Money ‫ال‬ Money exchange ‫ا‬3 Money order J‫أﻡ د‬ Money order ‫>ا ی.

ی‬ Monitor _-‫اا‬ Monitor ‫ب )ا>ﻥ‬-‫)ا‬ Monk _‫راه‬ Monkey ‫د‬Monopoly ‫ار‬ Monorail ‫ .

ی.

ي ﻡد‬fb Monotheism .

M‫ دی ﻡ‬J‫\ د‬.>‫ا‬ Month E‫ا‬ Monument )‫أ‬ Monuments ‫)ر‬r Moon :‫ا‬ Moratorium .‫ ﺕ‬/‫\ ا.

اد‬.‫ﺕ‬ Mores ‫=دات وأ=اف‬ Morning ‫ح‬BS‫ا‬ Morocco 2‫ا ا‬ Moscow >‫ﻡ>ﺱ‬ Moses +‫ ﻡ>ﺱ‬+B ‫ا‬ Moslem ‫ﻡ‬ Mosque .

?‫ا‬ Mosque J‫ ﻡ‬.

‫ =.?‫ﻡ‬ Mosquito ‫ >ﺽ‬.‫ﻥﻡ>ﺱ‬ Most J?‫ ا‬7‫ أآ‬.

دا‬7‫آ‬o‫ا‬ Most of k‫ﻡ‬ Mother ‫أم‬ Mother-in-law ‫ة‬M‫ا‬ Motion study ‫آ‬M‫دراﺱ ا‬ Motorboat ‫ك‬M ‫ود‬L‫زورق ﻡ‬ Motorcycle ‫ری‬hB‫ا.

را ا‬ Mountain \B Mountain lion %B .

 Mouth Move ‫ك‬M‫ﺕ‬ Move into .‫أﺱ‬ Mountaineers ‫ل‬B?‫> ا‬:‫ﻡ‬ Mouse ‫ر‬. Mouse ‫>ﺕ‬B‫ر ا‬.

‫ )ﻡ .

ی‬%‫\ إ‬: ‫)ی‬ Movie theater ‫ﺱ‬ Mule ‫ر‬ .

Multiple activity chart ‫ ا.

دة‬4E‫ Žﻥ‬%‫رﺱ ﻥ‬ Multiple management ‫دارة ا.

دة‬g‫ا‬ Multiplication ‫ﺽب‬ Municipal elections ‫ت .

ی‬h‫اﻥ‬ Mural ‫.

‫ﺽ‬ National issues ‫>ﻡ‬.‫ی‬TNature B4‫ا‬ Nature B4‫ا‬ Nature of the work \‫ ا‬BK Near _‫ی‬Neck B-‫ر‬ Necklace .‫ﻡر‬ Nail ‫ﻡر‬ Nail clippers t‫ أ‬:‫ﻡ‬ Nail polish t‫*ء أ‬K Napkins ‫ ﺱة‬K> Narrator ‫راوي‬ Narrow .اري‬ Muscle T= Muscles ‫*ت‬T= Museum cM‫ﻡ‬ Mushrooms ‫اب‬2‫ ا‬p= Musician %:‫ا>ﺱ‬ Mustache ‫<رب‬ Mustard ‫دل‬h‫ا‬ Mutter ‫ی‬ my god _?) +‫)ی إ‬ Nail t Nail ‫*ووظ‬.

‫ ا‬4‫ر‬ Nectarine ‫>خ‬h‫ا‬ Needle ‫إة‬ Negotiable ‫ﻡ.:= Necktie .

اول‬ Neighbor ‫ر‬ Neighbours ‫ان‬ Nest p= Net margin ( profit) %S‫ ا‬e‫ا‬ Neurons BS= ‫*ی‬b New .

‫.

ی‬ News stand ‫ء‬B‫وآ أﻥ‬ Newspaper ‫ی.

ة‬ Next fall ‫دم‬:‫ ا‬c‫ی‬h‫ا‬ Next month ‫دم‬:‫ ا‬E‫ا‬ Next spring ‫دم‬:‫ ا‬J‫ا‬ Next summer ‫دم‬:‫ ا‬cS‫ا‬ Next to ‫ﻡ?ور ـ‬ Next week ‫دم‬:‫>ع ا‬B‫ﺱ‬o‫ا‬ Next winter ‫دم‬:‫ء ا‬E‫ا‬ Next year ‫دم‬:‫ام ا‬ Night Nightclub % +‫ﻡ‬ Nine ‫ﺕ‬ Nine 9 Nine hundred ‫ﺕ‬ .

Nineteen E= ‫ﺕ‬ Nineteen 19 Ninety ‫ﺕ>ن‬ Ninety 90 Ninth J‫اﺱ‬ No longer .

‫ ی‬ No smoking b.

‫ﻡ >ع ا‬ Noise ‫ﺽ>ﺽء‬ Noisy d=L‫ﻡ‬/‫>ﺽء‬T‫ ا‬7‫آ‬ Nomadic \‫ة ا‬M _M‫ ﻡ‬/ ‫رل‬ Nomadic ‫\ وال‬: _M‫.

وي – ﻡ‬ Nominal value ‫ إﺱ‬Non-renewable ‫ ﻡ?.

دة‬s Non-smoking b.

) B4‫ ا‬M‫ا‬ North ‫ل‬E‫ا‬ North ‫ل‬E‫ا‬ Nose c‫أﻥ‬ not at all >‫ا‬ Notary .)>‫ﻡ‬ Note -‫= ور‬ Notebook ‫ﻡة‬ Notes payable J.‫ﻡ >ع ا‬ None ‫ء‬%< Q Noodles \2‫ا‬ Noon ‫ ا ر‬cS ‫ﻡ‬ Normal B4‫ ا‬M‫ا‬ Normal B4‫ ا‬M‫ا‬ Normal (adj.

‫أوراق ا‬ Notice ‹*‫ی‬ Notice of garnishment L? ‫إ<ر‬ Nourishment ‫ی‬#2‫ﺕ‬ November B>‫ﻥ‬ Now ‫ن‬x‫ا‬ Nuclear reactions ‫ا=*ت ا >وی‬ Number -‫ر‬ Nurse ‫اﺽ‬ Nut >‫ﻡ‬3 Nut ‫ .

ق‬/ ‫)ة >ز‬ Nutrients M‫ی ت ا‬#2‫ا>اد ا‬ Nuts ‫ .

ق‬ Nylon ‫ا ی>ن‬ Oar ‫ﻡ?.

اف‬ Oasis ‫وا‬ Observe ‹*‫ی‬ Obvious e‫واﺽ‬ Occupational diseases ‫أﻡاض ا‬ Occupied G ‫ﻡ‬ October >‫أآ‬ Octopus ‫>ط‬B4bo‫ا‬ Oculist ‫_ =>ن‬BK Odd ‫ی_ – <ذ‬s of course G< ‫ دون‬،.

 Office _‫ﻡ‬ Office building ‫آ‬E‫ ا‬% B‫ﻡ‬ .‫آ‬.

Official ct>‫ﻡ‬ oft loan ‫ض ﻡ‬Often ً Bs Oil @‫زی‬ Old ‫=?>ز‬ Olives ‫ی>ن‬L‫ا‬ Olympic Games B‫و‬o‫ب ا‬o‫ا‬ Omelet B‫=? ا‬ On += On.muslims ‫ ا‬s On-site J->‫ ا‬+ On demand _4‫= .

ا‬ On the left of ‫ ار‬%= On the right of ‫ ا‬%= On time ‫.

د‬M‫@ ا‬->‫ ا‬% Once upon a time ‫ذات ﻡة‬ Oncost ‫ﺽ‬g‫ ا‬c‫ا‬ One .

B3 J‫ا>ا.‫وا‬ One 1 One billion ‫ﻡر‬ One day ‫ی>م ﻡ‬ one day ‫ذات ی>م‬ One eighth ) One fifteen a.m.

ة و ا‬ One forty five a. B3 J‫ ا‬Q‫ا>ا.m.

ة إ‬ One hour ‫ﺱ= وا.

ة‬ One hundred 100 One hundred and ond 101 One hundred percent  ‫ﻡ‬ One hundred thousand 100000 One million 1000000 One minute ‫ وا.

ة‬:-‫د‬ One month ‫< ﻡ‬ One month ago < # ‫ﻡ‬ One o'clock a. B3 ‫ا>ا.m.

‫ا>ا.m.ة‬ One o'clock p.

ة ﻡءا‬ One quarter J‫ر‬ One third ) One thirty a. B3 cS ‫ا>ا.m.

ة و ا‬ One thousand 1000 One week ago ‫>ع‬B‫ أﺱ‬# ‫ﻡ‬ One year .

door policy ‫ﻥح‬Q‫ﺱﺱت ا‬ Open.‫=م وا‬ One year ago ‫ =م‬# ‫ﻡ‬ One year old ‫= ﺱ‬ Onion \SB‫ا‬ Open ‫ﻡ>ح‬ Open.4‫د= * .ended support .

ود – د= ﻡ‬ Open-heart surgery ‫_ ا>ح‬:‫= ا‬ Open account ‫ب ﻡ>ح‬ Open an account ‫ ب‬e‫ی‬ Opera ‫أوا‬ Opera glasses ‫وا‬o‫رة ا‬k‫ﻥ‬ Operate ‫ی?ى = ا‬ .

Operate ‫ ی.

ی‬/ \2E‫ی‬ Operation ‫= ا‬ Operator \‫اﻡ‬ Opportunity 3 Opposition benches ‫=.

turn/ earnings/ proceeds S Out box ‫در‬3 Out of order ‫. ارﺽ‬:‫ﻡ‬ Opposition party ‫ب ﻡرض‬L Option ‫ر‬b‫ا‬ Oracle ‫آه‬ Orange %:‫>ن ﺕ‬ Orange juice ‫ل‬:‫ ﺕ‬S= Orchard ‫ن آ‬ Orchestra ‫ورآا‬o‫ا‬ Order _‫ ﺕﺕ‬/ ‫م‬k‫ﻥ‬ Organ s‫ )أر‬:‫ ﻡ>ﺱ‬r) Organic farming ‫>ی‬T‫ت ا‬BSh =‫را‬L‫ا‬ Orientalist ‫ق‬E‫ﻡ‬ Original %3‫أ‬ Original %3o‫ا >ذج ا‬/ %3‫أ‬ Original +3‫أ‬ Originate B‫ی‬ Ornament ‫ة‬h‫ا‬ Ornaments ‫زی ت‬ Ostrich ‫ا ﻡ‬ Out.

ﻡ‬h‫رج ا‬b Outlet # ‫ﻡ‬ Outreach services ‫.

ﻡت ﻡ=.

ة‬b ) =.

‫.

ﻡت ا‬b) Outside ‫رج‬h‫ا‬ Outstanding ‫ را ﻡزة‬/ ‫رزة‬ Outstanding ‫ ﻡ.

د‬s Outward ‫ه‬k‫ا‬ Oval ‫>ي‬T Oven ‫ن‬ Over – employment K‫= ﻡ‬ Over – production ‫ﻥج‬g‫ ا‬% ‫إاط‬ Over consumption ‫ﺱ*ك‬Q‫ ا‬% ‫إاط‬ Overall deficit %‫ آ‬L?= Overdraft ‫>ف‬E‫ ا‬%= _M‫ﺱ‬ Overdraw .

3‫ ﻡ ا‬7‫_ أآ‬M‫ﺱ‬ Overdue ‫ق‬:M‫ت ﻡد اﺱ‬ Overhead projector % >‫=رض ﺽ‬ Overload costs 7‫ ا‬c‫ا‬ Owe ‫ی.

ی‬ Owl ‫>ﻡ‬ Own up ‫ح‬S‫یف – ی‬ Owner G‫ﻡ‬ Oxygen ?‫أآ‬ Oxygen-rich ?‫آ‬o + s Oysters ‫رة‬M‫ﻡ‬ Pacific ocean ‫ ادي‬fM‫ا‬ Package ‫رزﻡ‬ Package ‫د‬K – >‫ ﻡ‬B= Package tour = ‫ر ﺱ‬ .

Paddle ‫ﻡ?.

اف‬ Padlock \Paganism x‫د .

د ا‬:=Q‫ا‬ Pail >‫د‬ Paint ‫*ء‬K Paint roller ‫ .

هن‬r Paintbrush ‫<ة ا.

ه‬ Paintings ‫>ر زی‬3 Palace SPalace SPalette ‫> أ>ان رﺱم‬ Palm .

‫ ا ا‬q‫ی‬ Palm trees \h‫ﻥ‬ Pan ‫*ة‬:‫ﻡ‬ Panda ‫ﻥ.

ا‬ Pantomime % ‫\ إی‬7‫ﺕ‬ Pants ‫>ن‬4 Papaya ‫ي‬ Paper ‫ورق‬ Paper clip ‫د>س ورق‬ Papyrus ‫دى‬B‫ورق ا‬ Parachute ‫را<>ت‬ Paradise ?‫ا‬ Parallel ‫ﻡ>ازى‬ Parasailing ‫ر‬MQ‫ا‬ Parasol b q< k‫ﻡ‬ Pari passu ‫.

م اواة‬.+= Park ‫ة‬L ‫ﻡ‬ Park L ‫ ﻡ‬،‫ =ﻡ‬:‫.

ی‬ Parka ‫ﺱة ا‬ Parliament’s standing committee ‫ﻥ ا.

ا‬B‫ا? ا‬ Parliamentarian %‫ﻥ‬ Parliamentary committee ‫? ﻥ‬ Parliamentary debate ‫ ﻥ‬E- ‫ﻡ‬ Parliamentary group ‫ﻡ?>= ﻥ‬ Parliamentary heckling %‫هج ﻥ‬ Parliamentary immunity ‫ﻥ ﻥ‬T Parliamentary session ‫دورة ﻥ‬ Parliamentary sub.committee = ‫? ﻥ‬ Parrot ‫ء‬2B Parsley q‫.

وﻥ‬:B‫ا‬ Partner G‫<ی‬ Party manifesto ( programme) ‫ب‬LM‫ ا‬d‫ﻥﻡ‬ Party slates ‫ب‬LM‫>ا ا‬Party spokesman ‫ب‬LM‫.

ث ﺱ ا‬M‫ﻡ‬ Pass my kingdom %‫أورث ﻡ‬ Passenger ‫ﻡ‬ Passport ‫>از ﺱ‬ Past +‫ﻡﺽ‬ Pasta ‫ﻡوﻥ‬ Pastry ‫ﻡ? ت‬ Pasture +=‫ﻡ‬ Patience BS‫ا‬ Patio ‫ ء‬ .

Patriotism O K‫و‬ Pattern ‫ل‬7‫ﻡ‬ Pavement c3‫ر‬ Paw ‫>ان‬M‫.

م ا‬Payback period \SM‫ة ا‬/ ‫ة ا.

اد‬ Payments / disbursements ‫ﻡ.

>=ت‬ Payoff/ retum ‫ﻡدود‬ Peace ‫ﺱ*م‬ Peach ‫>خ‬b Peacock ‫ووس‬4‫ا‬ Peak \B?‫ ا‬Peanuts %‫>ل ﺱ>داﻥ‬ Pear ‫ى‬7‫ا‬ Pearls ‫ة‬zz Peas ‫ء‬Q‫ز‬B‫ا‬ Pedestrian ‫ة‬E‫>ر ا‬B= Peel E:‫ی‬ Peeler ‫ة‬E:‫ﻡ‬ Pelican J?B‫ا‬ Pen B Pen-name %M3 _‫)اﺱ ﻡر)ﺕ‬ Pencil ‫ص‬3‫ ر‬Pencil sharpener :‫اة ا‬B‫ﻡ‬ Penguin .‫ی‬4B‫ا‬ Penicillin B‫ا‬ Penury J-.

‫ ﻡ‬: People ‫ا س‬ Pepper \ Peppers %‫\ روﻡ‬ Per capita income ‫\ ادي‬b.

‫ﻡ.

ل ا‬ Per person .

‫د ا>ا‬ Percentage ‫>ی‬N‫ ﻡ‬B‫ﻥ‬ Perch ‫ء‬2B Perform \= ‫دي‬z‫>م او ی‬:‫ی‬ Performance %‫=ض ﻡ‬ Performance %:‫ ﻡ>ﺱ‬%‫أداء ﻡ‬ Perfume 4= Period of grace ‫ة ﺱح‬ Perishing G‫ن – ه‬ Permanent working capital ‫رأس ال‬ Permature elections ‫ت‬h‫اﻥ‬ Perpendicular ‫=>دي‬ Persimmon e‫ی‬S‫ﺕ‬ Persist dM‫ی‬ Personal inspection %‫اﺕ‬#‫ ا‬p‫ا‬ Personnel management ‫اد‬o‫>ن ا‬N< ‫إدارة‬ Perspective ‫>ر‬k ‫ﻡ‬ Perspire ‫یق‬ Pesticides ‫.

•ت‬B‫ﻡ‬ Pet \.

‫>ان ﻡ‬ Petal B‫ا‬ Ph D ‫در ا.

آ>را ?ﻡ‬ Pharmacy .

S‫ا‬ Pheasant َ‫ ا –.

َر‬K .

Philosopher ‫>ف‬ Phone booth ‫آ ﺕ>ن‬ Photocopier ‫>ی‬S‫ ا‬r Photographer % >T‫.

ر ا‬S‫ا‬ Photosynthesis + >T‫ ء ا‬B‫ ا‬/ \7‫ا‬ Photosynthesis % >T‫ ء ا‬B‫ا‬ Physician d‫_ )ﻡ‬BK) Physician d‫ )ﻡ‬+ K _BK) Physicist ‫یء‬L‫ ا‬% Bb -= Pianist >‫ﻥ‬B‫=زف ا‬ Piano >‫ﻥ‬ Pick up #b.‫ – ی‬+= \SM‫ی‬ Picnic ‫ه‬L‫ﻥ‬ Picnic basket ‫ﺱ ا*ت‬ Picnic table ‫و ا*ت‬K Pie ‫ة‬4 Piece 4Pier ‫د=ﻡ‬ Piety ‫>ى‬:‫ا‬ Pig ‫ی‬L b Pigeon ‫ﻡ‬ Pilgrimage dM‫ا‬ Pill ‫ دواء‬B Pillars of Islam ‫ﺱ*م‬g‫أرآن ا‬ Pillow ‫وﺱدة‬ Pillow case ‫.

‫إی‬ Pitchfork ‫راة‬#‫ﻡ‬ Pizza ‫ا‬LB‫ا‬ Place mat Place mat Plaid p: ‫ ا‬J‫ ﻡ‬d‫ﻥ‬ Plain 4B ‫أرض ﻡ‬/\‫ﺱ‬ Planeload ‫ ة‬4‫> ا‬ Planet _‫ا>آ‬ Plant B‫ﻥ‬ Plaque ‫وش‬ Plastic G‫*ﺱ‬ Plate .BK Platform S ‫ﻡ‬ Play _‫ی‬ Playground _‫ﻡ‬ Playing cards _‫ورق ا‬ Playwright %‫ ﻡ‬cz‫ﻡ‬ Pleasant c4 .ة‬h‫ ا‬q‫آ‬ Pilot ‫ر‬K Pilot’s license ‫ان‬K Sb‫ر‬ Pine cones > S‫ا‬ Pineapple ‫ﻥﻥس‬o‫ا‬ Ping-pong ‫و‬4‫آة ا‬ Pink ‫وردي‬ Pious %:‫ﺕ‬ Pipe ‫>ن‬s Pitch +‫ﻡ_ ریﺽ‬ Pitcher ‫ذف‬:‫ا‬ Pitcher .

Please GT ‫ﻡ‬ Pliers <‫آ‬ Plot ‫رض‬o‫ة ﻡ ا‬B‫ آ‬-‫ ﻡ ر‬./‫ أرض‬4Plow ‫اث‬M‫ﻡ‬ Plum ‫>ق‬-B‫ا‬ Plural J Pluralistic ‫ﺕ.

دي‬ Pocket _ Podium = S ‫ﻡ‬ Poetry < Point at %‫ إ‬E‫ی‬ Point of interest ‫ *هم‬7‫ ﻡ‬/ ‫ﻡن هم‬ Poison ‫ﺱ‬ Poker ‫>آ‬B‫ ا‬B Police KE‫ا‬ Police station K< 4:‫ﻥ‬ Polite ‫دب‬z‫ﻡ‬ Political apathy ‫ة ﺱﺱ‬QB‫ ﻡ‬Q Politics ‫اﺱ‬ Polka-dot ‫م‬h‫ ﻡ‬d‫ﻥ‬ Polling stations ‫اع‬-Q‫ ا‬L‫ﻡاآ‬ Polo >>B‫ ا‬B Polyp +‫ >ان ﻡﻥ‬/ _>B‫ا‬ Polytheism ‫<ك‬ Polytheist ‫ك‬E‫ﻡ‬ Pond ‫آ‬ Pool table ‫رد‬B‫و ا‬K Poor turnout c‫ل ﺽ‬B-‫إ‬ Popcorn ‫ر‬E‫ا‬ Population ‫ان‬ Porch ‫>ف‬:‫\ ﻡ‬b.

‫ﻡ‬ Pork ‫ی‬L h‫ ا‬M Porter ‫ل‬M‫ا‬ Pose GB‫ﻡﺕ‬ Position J‫ ﻡ>ﺽ‬، ‫ﻡن‬ Post office .

‫ی‬B‫ﻡ_ ا‬ Postcard ‫ ی.

ی‬-4 Pot ‫.

ر‬Potato qK4B‫ا‬ Potato chips ‫ة‬M‫ ﻡ‬qK4 Pottery ‫ری‬h ‫ﻥ‬r Pound ‫ >اﻥت‬wPour _S‫ی‬ Poverty :‫ا‬ Powder ‫>ق‬M‫ﻡ‬ Power strip O-4‫ ا‬f‫<ی‬ Powerful ‫>ي‬Prayer ‫*ة‬S‫ا‬ Precious ) – q‫ﻥ‬ Pregnant \‫ﻡ‬ Premium /a compte fPrescription BK 3‫و‬ Present ‫رع‬T‫ﻡ‬ Preservation += kM‫ا‬ .

Pressure gauge f2‫=.

‫ﺱ‬ Price ) Price.اد ﺽ‬ Prestigious B‫ر أو ه‬B=‫ذو ا‬ Prevent J ‫ی‬ Previous .indexation ‫ﺱر‬o‫ ا‬f‫ر‬ Price differentials ‫ﺱر‬o‫وق ا‬ Price discrimination ‫ اي‬L‫ا‬ Price rating ‫ﺱر‬o‫.

ی.

ا‬M‫ﺕ‬ Priest ‫آه‬ Printer K Printer 4‫ا‬ Prior charges :‫ ا‬c‫ا‬ Private ‫ص‬b Private road ‫ص‬b .‫ی‬K Privatisation 3h‫\ ﻡ ا اﻡ ا‬:‫ﻥ‬ Probability ‫ل‬Q‫ا‬ Probably \M‫ﻡ ا‬ Procedural session ‫ إاءات‬ Procedures ‫إاءات‬ Processing L?‫ﺕ‬ Processing industries L?‫>ی ) ا‬M‫ =ت ﺕ‬3 ) Proclaim the rights of man ‫ﻥن‬g‫>ق ا‬:M ‫ی دى‬ Producer d ‫ﻡ‬ Production ‫إﻥج‬ Production control ‫ﻥج‬g‫ ا‬fB‫ﺽ‬ Production incentives ‫ﻥج‬g‫ ا‬L‫>ا‬ Production management ‫ﻥج‬g‫إدارة ا‬ Production planning ‫ﻥج‬g‫ ا‬f4h‫ﺕ‬ Productivity ‫ﻥ‬g‫ا‬ Products ‫ﻡ ?ت‬ profession ‫ا‬ Professional ‫ف‬M‫ﻡ‬ Professional ‫ف‬M‫ﻡ‬ Professional associations ‫ت ا‬: ‫ا‬ Professionalism ‫ق ا‬4‫ا‬/‫ﻥ‬M‫ا‬ Professor ‫ﺱذ‬o‫ا‬ Proficiency ‫آءة‬ Proficient ‫ء – ﻡه‬c‫آ‬ Profile B‫>رة ا?ﻥ‬S‫ا‬ Profile ‫ة‬#B‫ﻥ‬ The Third Form: Profit .

‫ >ا‬/‫أرح‬ Profit e‫ر‬ Profit e‫ر‬ Profit recipient ‫رح‬o‫ﻡ.

ﻡ ا‬ Profit recipient ‫ري‬:= e‫ﻡ‬ Profitable e‫ﻡ‬ Prohibited ‫ﻡ >ع‬ Promoter .

‫را‬ .

Promotion d‫ﺕوی‬ Promotion of exports ‫درات‬S‫ﺕ ا‬ Propeller J‫ا.

ا‬ Properly eM3 \E Properly -.

 ،%2B ‫آ ی‬ Prophet %B‫ﻥ‬ Prophet’s tradition ‫>ي‬B‫.

ی ﻥ‬ Proportion B‫ ﻥ‬/ ‫ء‬L / _‫ﺕ ﺱ‬ Proportional representation %B‫\ ﻥ‬7‫ﺕ‬ Prostrate .

‫ی‬M‫ی ﺽ.?‫ی‬ Protection against firs .

ا‬->‫ا‬ Protest Against %= dM‫ی‬ Prune ‫ب‬#E‫ ی‬/:‫ی‬ Psalms ‫>ر‬L‫ا‬ Psychiatrist +‫_ ﻥﻥ‬BK Public ‫=م‬ Public opinion ‫راى =م‬ Public relations ‫ت اﻡ‬-*‫ا‬ Public transport ‫*ت اﻡ‬3‫ا>ا‬ Pudding d‫>دﻥ‬ Pull ‫ب‬#?‫ی‬ Pulley ‫ة‬ Pulse B ‫ا‬ Pump hT‫ﻡ‬ Pump hT‫ – ﻡ‬uT‫ی‬ Pumpkin 4:‫ا‬ Punish _-‫ی‬ Puppet ‫آ‬M‫دﻡ ﻡ‬ Puppy ‫و‬ Purchase ‫ي‬E‫ی‬ Pure ‫ه‬K Purple %? Purpose ‫ض‬s Purse ‫ ا>س‬q‫آ‬ Push J.

‫ی‬ Push pin ‫د>س رﺱ‬ Put someone through ً‫ ﺕ>ﻥ‬ShE‫\ ا‬3>‫ی‬ Puzzled ‫ر‬M‫ﻡ‬ Pyramid ‫هم‬ Quail \#‫ی‬ Qualifications ‫ه*ت‬z‫ا‬ Quality control ‫ ا?>دة‬fB‫ﺽ‬ Quantity ‫آ‬ Quantity discount ‫ ا‬Sb Quantum ‫آ – آ‬ Quarter J‫ا‬ Queen ‫ﻡ‬ Question ‫ال‬z‫ﺱ‬ Queue ‫>ر‬K Quiche Quiche Quick assets ‫>ل ای‬3o‫ا‬ Quick ratio J‫ﻡ.

ل ا.

اول ای‬ Quiet ‫ه.

وء‬ quiet ‫هدئ‬ .

( receipt of goods) =TB‫اﺱ*م ا‬ Rabbit _‫رﻥ‬o‫ا‬ Raccoon ‫راآ>ن‬ Race ‫=.O.G.Quite ‫ﺕﻡ‬ Quiz ‫ – ﻡ>ﻡت‬:‫ﻡ‬ Quoran ‫ن‬r:‫ا‬ R.

و‬ Race ‫ق‬B‫ﺱ‬ Racket ‫ب‬T‫ﻡ‬ Racquetball q ‫ب ا‬T‫ﻡ‬ Radiate E ‫ ﺕ‬/JE‫ﺕ‬ Radio >‫اادی‬ Radish \? Rafting c‫ﺕ?.

ی‬ Raider ‫ – ا.

اه‬2‫ا‬ Raiding %= ‫رة‬s‫ﻡ.

اه – ا‬ Railroad ‫.

ی.

ی‬M‫ا ا‬ Rain 4‫ﻡ‬ Rain boots 4‫اء ﻡ‬# Rain coat 4‫ ا‬c4‫ﻡ‬ Rain forests ‫ة‬4‫ﺱ>ا ا‬Q‫ت ا‬2‫ا‬ Rainbow ‫ح‬L.‫>س‬Raise J‫ی‬ Raise money ‫>د‬:‫ ﻥ‬J?‫ی‬ Raisins _‫ز‬ Rake _E‫ ا‬J? ‫أداة‬ Rapids J‫ﺱی‬ Rapporteur ‫ر‬:‫ﻡ‬ Rash ‫ .

‫ﺕ>ت ا‬ Rat ‫ذ‬ Rate .ي‬eK Raspberries .– ‫ﻡ.

ل‬ Rate ‫ﻡ.

ل‬ Rate ‫ﺱ –ﻡ.

ل‬ Rate of return .

‫ﻡ.

ل ا‬ Rated/ quoted / tariffed ‫ﻡ‬ Rationing ‫ي‬B ‫ﺕ‬ Rationing / rationalization .

<‫ﺕ‬ Rattle phEh‫ی‬ Razor -*M‫ﻡ>س ا‬ Razor blade JKReach fB‫ی‬ Read ‫أ‬:‫ی‬ Rebate \‫ی‬L ‫ﺕ‬ Receipt %K 3‫و‬ Receive ‫ی‬ Recently ‫ة‬S.‫ ة‬# ‫ ﻡ‬،7‫.

ی‬ Reception traffic ‫ﻡور‬ Receptionist ‫ل‬B:‫ﺱ‬Q‫=ﻡ\ ا‬ Recite \‫ی> – یﺕ‬ Reclamation ‫*ح‬S‫اﺱ‬ Recommend +‫آ‬L‫ ی‬/ +3>‫ی‬ Rectangle \4‫ﻡ‬ Recycled material S‫ﻡدة ﻡد ﺕ‬ .

-‫إ‬ Regression ‫.tape ‫اوﺕ‬ Red cross o‫_ ا‬S‫ا‬ Reduce h‫ ی‬/ \:‫ی‬ Reef ‫اع‬E‫) ا‬ Reflection ‫اﻥس‬ Refrigerator *) Region -‫إ‬ Region :4 ‫ ﻡ‬.Red ‫أ‬ Red.

ار‬M‫ارﺕ.

اد – اﻥ‬ Regular meeting ‫اع =دي‬ Reins ‫?م‬ Related ‫\ ـ‬S‫ﻡ‬ Relax +b‫ی‬ Release J.

ﺱاح‬4‫ی‬ Relic ‫. ‫ ﺕ‬/ .4 ‫ﺕ‬ Release ‫.

س‬:‫أ) ﻡ‬ Religious + ‫دی‬ Religious ceremonies ‫< دی‬ Religious matters ‫ﻡ>ر ا.

ی‬o‫ ا‬/‫>ن‬NE‫ا‬ Religious observances ‫دات‬B= Remains ‫*ت‬T / ‫ی‬: Remove >M‫ی‬ Renegade .

‫ﻡﺕ‬ renew ‫ی?.

د‬ Rent .‫ی‬ Rent ‫>ی‬K ‫ ة‬.‫ی‬ Rental car ‫ة‬z‫ﺱرة ﻡ‬ Reparations ‫ﺕ ا‬ Repeat elections ‫=دة‬g‫ت ا‬h‫اﻥ‬ Repent ‫ی>ب‬ Repentance >‫ﺕ‬ Repentant _ ‫ﺕ‬ representation \7‫ﺕ‬ Representative ‫ ﻡ .

وب‬/ \7‫ﻡ‬ Representative \7‫ﻡ‬ Reputation ‫ﺱ‬ Require _4‫ی‬ Requirements ‫ت‬B4‫ﻡ‬ Rescue #: ‫ی‬ Rescue ( relief) ‫ذ‬:‫ﻥ‬g‫ا‬ Rescuers ‫ذ‬:‫ﻥ‬g‫رل ا‬ Research assistant ‫ﻡ.

 ﻡ‬ Reservation L? Reserve L?M‫ی‬ Reserve ‫>ان‬M‫ت وا‬B ‫ی ا‬M ‫أرض‬ Reserve ‫ودی‬ Residual / excess/ spillover  Resist ‫وم‬:‫ی‬ Resistance ‫وﻡ‬:‫ﻡ‬ Resistant ‫وم‬:‫ﻡ‬ Resort += ‫یدد‬ Resort J? ‫ ﻡ‬/ cS‫ﻡ‬ Resource gap ‫=.

م آی ا>ارد‬ .

Rest hour (break) ‫@ ا‬-‫و‬ Restaurant 4‫ﻡ‬ Restrictions ‫>د‬Resurrection B‫ا‬ Retail L?‫ﺕ?رة ا‬ Retail credit bureaus L?‫ﻡﺕ_ ا ن ا‬ Retrenchment ‫ت‬: ‫ ا‬h‫وت ) ﺕ‬S‫ ا‬f2‫) ﺽ‬ Returiyield .

= Return of capital ‫= .

رأس ال‬ Reunited \E‫ ا‬ Review ‫.

ی‬:‫ ﻥ‬:‫ﻡ‬ Reviewer %‫.

أد‬-‫ﻥ‬ Revolving ‫ﻡ?.

د‬ Rhinoceros ‫ن‬:‫و.

ا‬ Ribbon f‫<ی‬ Rice ‫رز‬o‫ا‬ Ride _‫یآ‬ Rifle -.

L‫اء ا‬# Roller coaster %‫>اﻥ‬o‫ر ا‬4:‫ا‬ Roller skating .L‫ب ﺕ‬:BRolling pin Rolling pin Rolling plan ‫وع ﻡ?. ا‬ Rocket ‫روخ‬3 Rodeo ‫ر= اان‬S‫ﻡ‬ Roller blades . Right ‫ی‬ Ring ‫ﺕ‬b Ripe J‫یﻥ‬ Ripen dT ‫ﺕ‬ Rituals < – ‫>س‬:K River ‫ﻥ‬ Roar ‫ار‬L‫ ی‬،‫خ‬S‫ی‬ Robbery -‫ا‬ Robot %r ‫إﻥن‬ Rock climbing ‫>ر‬hS‫ﺕ.

د‬E‫ﻡ‬ Rolling sea ‫ ﻡ>ج‬M Rolodex Rolodex Roof c:‫ﺱ‬ Room service ‫ف‬2‫.

ﻡ ا‬b Rooster G‫دی‬ Root ‫ر‬# Roots ‫?ة‬E‫ور ا‬# Rope \B Rose ‫زهة‬ Rot ‫ ی‬/ .

‫ی‬ Rot (v) ‫ ی‬/ .

‫ی‬ Rotten .

‫ﺱ‬ Rough Eb Rough q‫ أﻡ‬s) Eb) Round ‫ﻡ.

ی‬ Round ‫> – دورة‬ round ‫دا ى‬ Round .the clock work =‫ ﺱ‬24 \= Row ‫ی?.

ف‬ .

Row c3 Rowboat c‫ﻡآ_ ﺕ?.

ی‬ Rowing c‫ا?.

ی‬ Rows ‫>ف‬3 Royalty ‫رﺱ اﻡز‬ Rubber gloves ‫ط‬4‫ز ﻡ‬Rubbish ‫ ز‬/ ‫ﻡ‬Rude .‫أ‬ Rug ‫ﻥ‬4 Ruins ‫اب‬b Ruins ‫*ل‬K‫أ‬ Ruins ‫م‬4 / ‫*ل‬K‫ا‬ Ruler ‫ة‬4‫ﻡ‬ Ruling coalition ‫إ *ف آ‬ Ruling party ‫آ‬M‫ب ا‬LM‫ا‬ Run ‫ی.

و‬ Run.up ‫ارﺕع‬ Run out % ‫ ﺕ‬/ # ‫ﺕ‬ Run out of # ‫ی‬ Running my own business %= ‫إدارة‬ Rural community %‫ ای‬J?‫ا‬ Russia ‫روﺱ‬ Russian %‫روﺱ‬ Rust ‫.

أ‬3 Rust ‫.

أ‬S‫ی‬ Sabian i3 Sabotage _‫ی‬h‫ا‬ Saboteurs ‫>ن‬h‫ا‬ Sacred duty ‫.

س‬:‫وا_ ﻡ‬ Sacred month ( the Holy Month ) ‫ام‬M‫ ا‬E‫ا‬ Saddle ‫ﺱج‬ Safety “Seat” belt ‫ﻡن‬o‫ام ا‬L Safety glasses -‫رة وا‬k‫ﻥ‬ Safety pin GBE‫د>س ﻡ‬ Sail ‫<اع‬ Sailboat %=‫ﻡآ_ <ا‬ Sailing ‫ر‬M‫إ‬ Sailor ‫ّر‬M Salable d ‫را‬ Salad 4‫ﺱ‬ Salad bowl 4‫. ا‬BK Salary _‫ﻡﺕ‬ Sale ‫أوآزی>ن‬ Sales ‫ت‬B‫ﻡ‬ Sales index ‫ت‬B‫د\ ا‬ Sales management ‫ت‬B‫إدارة ا‬ Salmon ‫ا>ن‬ Salt e‫ﻡ‬ Sand \‫رﻡ‬ Sand castle \‫ ﻡ اﻡ‬Sandals ‫ .

ل‬3 Sandwich p‫ﺱ .

وی‬ Sanitary napkins M3 \‫ﻡ دی‬ Satellite % 3 - .

ا ?ن‬BK Sausage ./ ‫رﺽء‬ Saturday @B‫ا‬ Saturday @B‫ا‬ Sauce SS‫ا‬ Saucer ‫.?‫ﺱ‬ Savings ‫ات‬b.Satisfaction = .

‫ﻡ‬ Saw ‫ر‬E ‫ﻡ‬ Saxophone ‫ﺱآ>ن‬ Scaffold S ‫ﻡ‬ Scale ‫ان‬L‫ﻡ‬ Scallions Tb‫\ أ‬S Scarce ‫ﻥدر‬ Scarecrow =L‫ا‬ Scared c b Scarf ‫و<ح‬ Scholar wh‫ ﻡ‬ Scholastics ‫*ﺱ دی >ن‬ School ‫ﻡ.

رﺱ‬ Schools of law :‫ا.

ارس ا‬ Scientific management ‫دارة ا‬g‫ا‬ Scissors w:‫ﻡ‬ Scratch GM‫ی‬ Scream b3 Screen ‫>ﺕ‬B‫<< ا‬ Screw ‫*ووظ‬Screwdriver G‫ﻡ‬ Scrub brush ‫<ة )ب‬ Scuba diving ‫@ اء‬M‫ ﺕ‬B‫ا‬/‫>ص‬2‫ا‬ Sculptor ‫ت‬M ‫ا‬ Sea M Sea lion MB‫=?\ ا‬ Sea plane ‫ ة ﻡ‬K Seafood ‫ي‬M ‫م‬K Seagull ‫ا >رس‬ Seal MB‫=?\ ا‬ Seashore MB‫ ا‬iK< Seat .

:‫ﻡ‬ Seat belt ‫ام أﻡن‬L Seaweed ‫ي‬MB‫_ ا‬E‫ا‬ Second ‫)ن‬ Second-hand ‫ﻡ‬ Second hand %‫>اﻥ‬7‫ب ا‬:= Secretary ‫ﺱﺕ‬ Secretary general ‫ﻡ ام‬o Section ‫ع‬4Secured loans ‫>ﻥ‬T‫وض ا‬:‫ا‬ Securely ‫ﻡ‬r :‫ی‬4 Security check % ‫ أﻡ‬wM Seeds ‫رة‬# Selfish %‫أﻥﻥ‬ Sell JB‫ی‬ Semivariable costs ‫ة‬2‫ ﻡ‬B< c‫ﺕ‬ September BB‫ﺱ‬ .

Series ‫ﻡ*ت‬ Serious ‫د‬ Serious ‫ .

ي‬،‫د‬ Servants of God ‫د‬B= Service provider ‫.

ﻡت‬b _‫.

م أو ﻡ‬:‫ﻡ‬ Set fBT‫ی‬ Set off ‫.

أ ر‬B‫ی‬ Set up :‫ – ی‬q‫ﺱ‬z‫ی‬ Settle K>‫ ی‬/ :‫ی‬ Settle (v) K>‫ ی‬/ :‫ی‬ Settlement ‫ – ﺕ>ی‬S‫ﺕ‬ Sevebteeb 17 Seven B‫ﺱ‬ Seven 7 Seven hundred B‫ﺱ‬ Seventeen E= B‫ﺱ‬ Seventh J‫ﺱ‬ Seventy ‫>ن‬B‫ﺱ‬ Seventy 70 Seventy five percent  ‫>ن‬B‫ و ﺱ‬b Severance pay ‫.

‫ﻡ‬ Sewing machine Kb ‫ﻡآ‬ Shade \t Shadow \t Shampoo >B‫<ﻡ‬ Share ‫رك‬E‫ی‬ Shareholder ‫ﻡه – ﻡ\ ا‬ Shares ‫أﺱ‬ Shark ‫ش‬:‫ا‬ Sharp ‫د‬ She %‫ه‬ She is ‫ ﺕ>ن‬%‫ه‬ She is ‫ ﺕ>ن‬+‫ه‬ She was @‫ آﻥ‬+‫ه‬ Sheep ‫وف‬b Sheets ‫ﻡ*ءات‬ Shift \= ‫وردی‬ Shiite +< Shin \‫ ا‬BSShiny J‫ﻡ‬Q Ship ‫ة‬B‫ﺱ آ‬ Shipwreck -‫ر‬s ‫ﺱ‬ Shirt wShoe soles ‫اء‬#M‫ﻥ\ ا‬ Shoelaces ‫اء‬#M‫رط ا‬ Shoes ‫اء‬# Shop ?‫ﻡ‬ Shopping ‫ﺕ>ق‬ Shopping bag ‫ ﺕ>ق‬B: Shore iK< Short SShort circuit % ‫اس ا‬ Shorts ‫<>رت‬ Shoulder c‫آ‬ .ﻡ‬h‫ة ﺕك ا‬.

Shoulders ‫أآف‬ Shovel ?‫ﻡ‬ Shower ‫دش‬ Shows ‫=وض‬ Shrimp ‫ي‬B Shutter ‫ة‬# ‫اع ا‬S‫ﻡ‬ Sick leave ‫إزة ﻡﺽ‬ Side _ Side _‫ﻥ‬ Sigh .

– J-‫وا‬ Siwans ‫أه\ ﺱ>ة‬ Siwi ‫ ا>ی‬2‫ا‬ Six ‫ﺱ‬ Six 6 Six hundred ‫ﺱ‬ Sixteen E= ‫ﺱ‬ Sixteen 16 Sixth ‫ﺱدس‬ Sixty ‫ﺱ>ن‬ Sixty 60 Skate . ‫ی‬ Sign ‫إ<رة‬ Signature identification J->‫ت ا‬-4 Silhouette ‫وب‬s Silk ‫ی‬ Silk worm L:‫دودة ا‬ Silly ‫ﺱذج‬ Silt +K / ‫ی‬s Silt (n) +K / ‫ی‬s Silver T Silver %T Similar \)‫ ﻡ‬/ OE‫ﻡ‬ Sinful )r Sing % 2‫ی‬ Single ‫ﻡ د‬ Singles tournament ‫دورة أب دی‬ Singular ‫ﻡد‬ Sink uB4‫>ض ا‬ Sister @b‫أ‬ Sister-in-law ‫وج‬L‫@ ا‬b‫أ‬ Sit q?‫ی‬ Sites h‫ ﺕری‬J-‫ﻡ>ا‬ Situated .

L‫ﺕ‬ Skateboard .L‫>ح ﺕ‬ Skeleton +k= \‫ه‬ Ski .L‫اء ا‬# Ski lift .?‫ ا‬%= .L‫.L‫أداة ا‬ Ski boots .

ا‬S‫ﻡ‬ Ski poles .L‫.L‫ ا‬S= Ski slope .

L‫ا‬ Skin .را‬M ‫ﻡ‬ Skiing .

 skin cream ‫ة‬EB‫آی ا‬ Skirt ‫>ﻥ‬ .

Skis .

?‫ ا‬%= .L‫ا‬ Skull ? Skydiving ‫ء‬T‫ ا‬% B‫ا‬ Skylight ‫ﻡ >ر‬ Skyline .o‫ا‬ Sled :L‫= ﻡ‬ Sleep ‫ی م‬ Sleeping bag ‫ ﻥ>م‬B: Sleeve ‫آ‬ Slice M‫<ی‬ Slide .L ‫ی‬ Slope \‫ ی‬/ ‫.

ر‬M ‫ی‬ Slow ‫ء‬%4 Slow down \‫ ی‬/ i4B‫ی‬ Small 23 Smaller 23‫أ‬ Smash ‫.

ة‬E J.

‫ی‬/‫ی‬/4M‫ی‬ Smell E‫ی‬ Smell M ‫را‬ Smile ‫اﻡ‬ Smoke b.

‫ی‬ Smooth q‫أﻡ‬ Smooth q‫أﻡ‬ Snail ‫ون‬L Snake +‫أ‬ Snarled ?‫زﻡ‬ Sneakers cb ‫اء‬# Snorkelling q ‫ﻥ_ ا‬. q42‫ا‬ Snow d) Snowmobile d) = Soap ‫>ن‬3 Soccer ‫.

م‬:‫ آة ا‬B Soccer ‫.

م‬:‫آة ا‬ Soccer ball ‫.

‫>رب‬ Soft =‫ﻥ‬ Soft boiled eggs ‫ ﻡ>ق‬cS‫ ﻥ‬ Software ‫>ﺕ‬B‫ آ‬d‫اﻡ‬ Software ‫>ﺕ‬B‫ آ‬d‫ﻥﻡ‬ Software ‫>ﺕ‬B‫ ا‬d‫اﻡ‬ Solar city qE‫ﻡ.م‬:‫آة ا‬ Soccer field ‫ﻡ_ اة‬ Social overhead capital ‫>ﻡت ا‬:‫ا‬ Socks S.

ی ا‬ Solar power < -K Sold out @ Soldier ‫ .

ﻡ‬ .ي‬ Soldiers ‫ >د‬ Solid color ‫ﺕ‬.‫>ن‬ Solo flight O‫ان دی‬K ‫ر‬ Solvent ‫ﻡ>ﺱ‬ Sombrero ‫ ﻡ‬BSome Son ‫ا‬ Sore throat _‫.

Sorrow c‫ﺱ‬o‫ا‬ SOS )2‫ﻥ.

اء اﺱ‬ Soufflé >‫ﺱ‬ Sounds ‫.

ا‬BK Soup spoon ‫ء‬M‫ ا‬:‫ﻡ‬ Sour .و‬B‫ﺕ‬ Soup ‫ء‬ Soup bowl ‫ء‬M‫.

‫ ﺱ‬، ‫ﻡ‬ South ‫ا? >ب‬ South ‫ا? >ب‬ South America > ?‫أﻡی ا‬ South American %‫ >ب أﻡی‬ Souvenir ‫آر‬#‫ﺕ‬ Sow ‫ر‬#B‫ ی‬/ ‫رع‬L‫ی‬ Sow (v) ‫ر‬#B‫ ی‬/ ‫رع‬L‫ی‬ Space shuttle ‫ء‬T B‫ﻡآ‬ Space suit ‫ء‬T Spade ‫ﻡ?اف‬ Spain ‫ﻥ‬B‫أﺱ‬ Spanish %‫ﻥ‬B‫إﺱ‬ Speak ‫ی‬ Speaker =‫ﺱ‬ Speaker ‫ن‬B‫ ا‬q ‫ر‬ Spear throwing e‫ اﻡ‬+‫ رﻡ‬B Special delivery 3b ‫.

ﻡ‬b Specialist + Sb‫ا‬ Specialize in % wSh‫ی‬ Speculations ‫رت‬T‫ﻡ‬ Speculative building ‫*ل ا?ري‬2‫ *ﺱ‬+ B‫ﻡ‬ Speed =‫ﺱ‬ Speedboat J‫ري ﺱی‬h ‫زورق‬ Spice tour ‫)رة وا‬g N‫ر ﻡ‬ Spices ‫ رات‬-\‫ﺕ>ا‬ Spider ‫>ت‬B = Spill _S‫ی‬ Spine ‫ﻥ>ء‬ Spirit ‫روح‬ Spiritual genius ‫ت او‬-‫<ا‬g‫ا‬ Splinter group :E ‫ﻡ?>= ﻡ‬ Split 4E ‫ ﺕ‬/ \S ‫ﺕ‬ Sponge ? ‫إﺱ‬ Spoon :‫ﻡ‬ Sports car ‫ﺱرة ریﺽ‬ Spotted f: ‫ﻡ‬ Spray ‫یش‬ Spray ‫ ر<ش‬/ ‫رذاذ‬ Spread E ‫ی‬ Spread ‫ر‬#B‫ – ی‬E ‫ی‬ Spring J‫ا‬ Spring J‫ا‬ Square J‫ا‬ Square ‫ﻡ.

ان‬ Squash %S‫ع ا‬:‫ا‬ Squid ‫ر‬B .

Squirrel ‫ا ?ب‬ Stack ‫آ>ﻡ‬ Stadium ‫إﺱد‬ Staff t>‫ ا‬N‫ه‬ Stage ‫ ﻡح‬OBEb Stagflation hT ‫ن‬:‫رآ>د ﻡ‬ Staggered \‫ ﻡا‬+= Stagnation / recession ‫رآ>د‬ Stained glass .E‫زج ﻡ‬ Stairs *‫ﺱ‬ Stake _S‫ﻥ‬ Stamp JK Stamp ‫ ی.

ى‬JBK Stand someone wh< \M‫ی‬ Stand up ‫اﻥ‬ Standard deviation %‫ﺱ‬:‫اف ا‬M‫ﻥ‬Q‫ا‬ Standby tax K‫ إ‬B‫ﺽی‬ Stapler ‫دﺱ‬ Star ?‫ﻥ‬ Starfish MB‫ﻥ? ا‬ Starvation =?‫ﻡ‬ Statement of condition %‫ ا‬J‫ن >ﺽ‬ Station 4M‫ﻡ‬ Statistics ‫ ت‬Sg‫ا‬ Statue ‫ل‬7‫ﺕ‬ Statue ‫ل‬7‫ﺕ‬ Stay %:B‫ی‬ Steak M M‫<ی‬ Steam ‫ر‬h Stem ‫ﺱق‬ Stereo >‫اﺱی‬ Sterilize :‫ی‬ Stern ‫د‬ Stethoscope _B4‫ﺱ= ا‬ Stew b‫م ﺱ‬ Stir ‫ك‬M‫ی‬ Stirrup ‫رآب‬ Stock turnover =TB‫دوران ا‬ Stomach ‫ﻡ.

ة‬ Stone ? Stool \‫>ی‬K %‫آﺱ‬ Stop cStop watch ‫ف‬:‫ﺱ= إی‬ Store ?‫ﻡ‬ Storm 3= Storm ًB‫ﺽ‬s J.

‫ی‬ Straight :‫ﻡ‬ Straight ahead ‫Žﻡم‬ Straighten ‫>م‬:‫ – ی‬:‫ی‬ Strategy of triage ‫و>یت‬o‫.

ی.

ا‬M‫اﺱاﺕ? ﺕ‬ Strawberries ‫ااو‬ Street ‫<رع‬ Street sign .‫ی‬K ‫=*ﻡ‬ Street vendor ‫رع‬E‫ ا‬% J .

‫آح‬ Studio ‫ﻡﺱ‬ Study ‫ی.Streetcar ‫ﺕام‬ Streetlight .‫ی‬4‫إﻥرة ا‬ Stretch f‫ی‬ Strike ‫إﺽاب‬ String fb String beans >3 Striped :‫ﻡ‬ Stripped :‫ – ﻡ‬f4h‫ﻡ‬ Stroller ‫ك‬M‫ ﻡ‬%‫آﺱ‬ Struggle ‫ل‬T‫ ﻥ‬.

‫أ‬ Submarines ‫ت‬3‫>ا‬s Submerge ‫@ ا‬M‫ ﺕ‬2‫ی‬ Subsidy =.رس‬ Stupid %Bs ،.

? Suede ‫ﺱة‬ Sugar ‫ﺱ‬ Suit # Suitable for ‫ﻡ ﺱ_ ـ‬ Sultan ‫ن‬4‫ا‬ Summer cS‫ا‬ Summer cS‫ا‬ Sun qE‫ا‬ Sun block q< ‫آی‬ Sun glasses q< ‫رة‬k‫ﻥ‬ Sunbather %< ‫م‬ Sunburn %< ‫ق‬ Sunday .‫ا‬ Subsistence ‫اف‬ Subtraction ‫ح‬K Suburb ‫ﺽ‬ Subway ‫ﻥق‬o‫ﻡو ا‬ Successor ‫ – وری‬cb Suddenly ‫ة‬.

o‫ا‬ Sunday .

Q‫ا‬ Sunflower qE‫ّد ا‬B= Sunna ‫ا‬ Sunni % ‫ﺱ‬ Sunset ‫وب‬2‫ا‬ Super profits b ‫أرح‬ Supervisor ‫ف‬E‫ﻡ‬ Supply and demand _4‫اض وا‬ Support price ‫ﺱ ﻡ.

=>م‬ Surf the net ‫ ا>ﻡت‬B< \b.

‫ی‬ Surgeon ‫_ اح‬BK Surroundings O4M‫ ا‬ONB‫ا‬ Surtax ‫ إﺽ‬B‫ﺽی‬ Survival ‫ء‬:B‫ا‬ Survival ‫ة‬M‫.

ا‬.%= ‫ء‬:B‫ا‬ Survivors )‫د‬M‫)ا >ن ).

ا‬ Suspenders ‫>ن‬4 B‫ ا‬ Suspicious O ‫>ك‬E‫ﻡ‬ Swallow JB‫ی‬ .

Swan ? Sweater > Sweet > Swimming B‫ﺱ‬ Swimming cap B‫ ا‬BSwimming pool B‫م ﺱ‬ Swimsuit B‫)>ب ا‬ Swing >‫أر‬ Symbol L‫رﻡ‬ Symphony ‫ﺱ>ﻥ‬ Synergism ‫ ا?>د‬T‫ﺕ‬ Syrup ‫<اب‬ System ‫م‬k‫ﻥ‬ T-shirt ‫ <ت‬+‫ﺕ‬ Table ‫و‬K Table cloth ‫ﻡش اة‬ Tacit consent ‫ ﺽ‬:‫ﻡ>ا‬ Tact ‫ ذوق‬.-B Tail \‫ذی‬ Tailor ‫ط‬h‫ا‬ Tailor-made 3b ‫ت‬3‫ >ع >ا‬S‫ﻡ‬ Take.off – break through -*4‫اﻥ‬ Take over * ً = +>‫ ی‬/ ‫>م‬:‫ی‬ Take place ‫.

ث‬M‫ی‬ Taken on \ ‫.

م‬:‫ اﺱ‬/ @2< Taken up *‫>ی‬K -‫@ و‬2< Talking about people ‫.

ث = ا س‬M‫ا‬ Tall \‫>ی‬K Talons _h‫ﻡ‬ Tampons ‫م‬3 Tan +>K Tandem ‫.

ی‬:‫درا ذات ﻡ‬ Tangerine d‫ﻥرﻥ‬ Tangle ‫ك‬B‫ – ارﺕ‬p‫>ی‬E‫ﺕ‬ Tangle k ‫ ﻡ‬s E‫آ ﻡ‬ Tank d‫ی‬3 Tape f‫<ی‬ Tape deck @‫آﺱ‬ Tape dispenser .3*‫ﻡ\ ا>رق ا‬ Target ‫اﻡ‬ Tax B‫ﺽی‬ Tax dodger _ ‫ا‬T‫ﻡب ﻡ ا‬ Tax evasion %B‫ﺕب ﺽی‬ Tax exemption %B‫إ=ء ﺽی‬ Taxi %‫ﺕآ‬ Tea ‫<ي‬ Teacher ‫ا.

ا‬ Tease contract ‫رة‬g‫.رس‬ Team Sports / Games = ‫أب‬ Teapot ‫ي‬E‫إی.

ا‬:= Teaspoon ‫ <ي‬:‫ﻡ‬ Technical terms  ‫ت‬M4S‫ﻡ‬ Technique :‫ی‬K -‫أﺱ>ب‬ Teddy bear ‫ا.

 ﺕ.

ي‬ .

Teeth ‫أﺱ ن‬ Telegram - Telephone ‫ا>ن‬ Telephone line ‫ ﺕ>ن‬G‫ ﺱ‬، ‫ ﺕ>ن‬fb Telescope ‫ﺕ>ب‬ Television ‫ی>ن‬L‫ا‬ Teller ‫ااوي‬ Temperate ‫ارة‬M‫ﻡ.

 ا‬ Temperature ‫ارة‬M‫در ا‬ Temple .

m. -‫ د‬E= ‫ا>ا. B3 .B‫ﻡ‬ Temporarily ً-z‫ﻡ‬ Ten ‫ة‬E= Ten 10 Ten minutes . -‫ د‬E= Ten minutes past one a.

m. ‫ . ﻡءا‬-‫ د‬E= ‫ا>ا.ة و‬ Ten minutes past one p.

m. ﻡءا‬-‫ د‬E= ‫ﻥ و‬7‫ا‬ Tender ‫ء‬4= Tennis q ‫ﺕ‬ Tennis ball q ‫آة ا‬ Tennis court q ‫ﻡ_ ا‬ Tent b Tenth <= Term deposits \o‫ ا‬J ‫ودا‬ Term loan \o ‫ض‬Term loans \o‫ ا‬4‫وض ﻡ>ﺱ‬terrifying ch‫ﻡ‬ Test tube ‫ر‬Bb‫> أ‬B‫أﻥ‬ Tewlve 12 Thank you ‫<ا‬ the back row +h‫ ا‬cS‫ا‬ The books of Abraham and Moses +‫ إاه وﻡ>ﺱ‬cM3 The Boot maker of Damascus %:E‫ی ا.m. B3 . ‫ .ة و‬ Ten minutes past two a. -‫ د‬E= ‫ﻥ و‬7‫ا‬ Ten minutes past two p.

ﻡ‬#Q‫ ا‬J‫ﻥ‬3 The Boot maker of Damasucs %:E‫ی ا.

ﻡ‬#Q‫ ا‬J‫ﻥ‬3 The chain of hope \‫ﻡ‬Q‫ﺱ ا‬ The day of judgement ‫ب‬M‫)ی>م ا.

ی >ﻥ ) ا‬ The dead +‫ا>ﺕ‬ The food we eat O‫آ‬.‫ى ﻥ‬#‫م ا‬4‫ا‬ The government’s policy statement ‫>ﻡ‬M‫ن ا‬ The Holy House ( kaaba ) ‫ام‬M‫@ ا‬B‫ا‬ the indian ocean ‫ ا .

ى‬fM‫ا‬ The Internet is for every one J? @‫ﻥﻥ‬Q‫ا‬ The Last Day bx‫ا>م ا‬ The Mediterranean sea f‫ ا>ﺱ‬o‫ ا‬MB‫ا‬ The national vote ‫>ل‬3Ž %‫ا.

د ا‬ The needy ‫>ن‬M‫ا‬ the other day ‫ أیم‬T # ‫ﻡ‬ The poor due ( alms giving ) ‫آة‬L‫ا‬ The press MS‫ا‬ The propagation of Islam ‫ﺱ*م‬g‫ ا‬E‫ﻥ‬ The Prophet’s Birthday ‫>ي‬B ‫ا>.

ا‬4‫ا‬ the suez canal q‫ ة ا>ی‬- . ا‬ The right path :‫ی.

The true religion c M‫ا.

ی ا‬ The unseen _2‫ا‬ The wise chief M‫ ا‬q ‫ا‬ Theater ‫ﻡح‬ Theatre ‫اح‬ Theory of probabilities ‫ت‬QQ‫ی ا‬k‫ﻥ‬ There is no question GE ‫ ﻡ?ل‬Q There may be .

>‫.

، . ی‬.

>‫ر ی‬ There might be ‫\ و>د‬M‫ ی‬، .

>‫.

ی‬Thermos bottle ‫ﺕﻡ>س‬ These ‫ء‬Qz‫ه‬ They are ‫ه ی>ﻥ>ا‬ They are ‫ه ﺕ‬ They are ‫ﻥن‬g‫ ا‬2) ‫ ه ﺕ‬،‫)ه ی>ﻥ>ا‬ They are ‫ه ﺕ‬ They are ‫ﻥن‬g‫ ا‬2) ‫ ه ﺕ‬،‫)ه ی>ﻥ>ا‬ They were ‫ه آﻥ>ا‬ They were ‫ه آ‬ They were ‫ﻥن‬g‫ ا‬2) ‫ ه آ‬،‫)ه آﻥ>ا‬ Thief w Thigh #h Think ‫ی‬ Third 7‫ا‬ Thirsty i‫ﻡ‬t Thirteen E= )*) Thirteen 13 Thirty ‫)*)>ن‬ Thirty 30 Thirty one ‫وا.

B3 cS ‫ و ا‬77‫ا‬ Three years ‫)*) أ=>ام‬ Throat ‫ ?ة‬ Throat ‫>م‬B‫ا‬ Throw ‫ف‬#:‫ی‬ Throw pillow B‫وﺱدة ﻥ‬ Thumb .m.m. B3 77‫ا‬ Three o'clock p.m. و )*)>ن‬ Thirty two ‫أ) و )*)>ن‬ This fall %M‫ ا‬c‫ی‬h‫ا‬ This month %M‫ ا‬E‫ا‬ This spring %M‫ ا‬J‫ا‬ This summer %M‫ ا‬cS‫ا‬ This week %M‫>ع ا‬B‫ﺱ‬o‫ا‬ This winter %M‫ء ا‬E‫ا‬ This year %M‫ام ا‬ Thoughtful ‫=. ‫ ﻡءا‬77‫ا‬ Three thirty a. ا‬ Thousand c‫أ‬ Three )*) Three 3 Three hundred )*) Three o'clock a.

‫إم ا‬ Thumbtack ‫د>س رﺱ‬ Thunderstorm ‫ ر=.

ی‬3= Thurday qh‫ا‬ .

Thursday qh‫ا‬ Ticket ‫آة‬#‫ﺕ‬ Tie 4‫را‬ Tie f‫ی‬ Tie f‫ی‬ Tiger ‫ﻥ‬ Tights M‫اداء ا‬ Tile ‫*ط‬ Tilt \‫ی‬ Time @-‫و‬ Time study @->‫دراﺱ ا‬ Tin ‫.

ی‬STip pE: Tire ‫ر ﺱرة‬K‫إ‬ Tissues -‫ﻡ دی\ ور‬ To abstain from food and drink ‫اب‬E‫م وا‬4‫ = ا‬J ‫ی‬ To adopt Islam ‫ﺱ*م‬g‫ی . ا‬ To be exempted from fasting ‫>م‬S‫ ﻡ ا‬%‫ی‬ To be stuffed f M‫ی‬ To belie religicn ‫ب .

ی‬#‫ی‬ To break one’s coverant ‫ق‬7‫ ا‬w: ‫ی‬ To call for prayer ‫*ة‬S ‫ی دي‬ To change words from their con**** O‫ف ا = ﻡ>اﺽ‬M‫ی‬ To debate an issue ‫ ﻡ>ﺽ>ع‬p- ‫ی‬ To dissolve parliament ‫ن‬B‫\ ا‬M‫ی‬ To fire a worker (dismiss) \‫\ =ﻡ‬S‫ی‬ To give a month’s notice < ‫ر .

ة‬4b‫ ا‬%4‫ی‬ To give notice \‫ر ك ا‬4b‫ ا‬%4‫ی‬ To hospitalise +E \: ‫ی‬ To interfere \b.

‫ی‬ To judge with equity f: M‫ی‬ To modify ‫ ی.

ل‬/ ‫>ر‬M‫ی‬ To process food ‫م‬4‫ ا‬J S‫ی‬ To recite the creed ‫دة‬E .4 ‫ی‬ To recruit workers ‫ی? .

=ل‬ To renegade from one’s religion O ‫یﺕ.

= دی‬ To renew the contract .

:‫ی?.

د ا‬ To testify .

%= :‫>ت >ا‬S‫ی‬ To vote down .E‫ی‬ To vote a law ‫ﻥ>ن‬.

‫>ت ﺽ‬S‫ی‬ To wash hands up to the elbow :‫ ا‬%‫\ ا.

ی إ‬s To worship .

B‫ی‬ Toast wM‫ ﻡ‬LBb Toast SM‫ﻡ‬ Toaster ‫ آ‬SM‫ﻡ‬ Today ‫ا>م‬ Toenail ‫.

م‬:‫ ا‬JB3‫ إ‬t Toes ‫.

م‬:‫ ا‬JB3‫إ‬ Together ً‫ﻡ‬ Toilet ‫ﻡض‬ Toilet paper @‫ورق ﺕ>ا‬ Tolerant e‫ﻡﻡ‬ Tomato KK Tomorrow ‫.

ًا‬s .

Tomorrow afternoon k‫.

ا .

ا‬s Tomorrow evening ‫.

ا ﻡءا‬s Tomorrow morning B3 ‫.

ا‬s Tongue ‫ن‬ Tongue ‫ان‬ Tongue ‫ن‬ Toolbox ‫ .

وق ا.

ة‬3 Tools ‫أدوات ﻡﻥ‬ Toothache ‫ ا‬J‫و‬ Toothbrush ‫ﺱ ن‬o‫<ة ا‬ Toothpaste ‫ﺱ ن‬o‫ﻡ?>ن ا‬ Top Top management ‫دارة ا‬g‫ا‬ Top surgeons ‫ه ا?ا‬E‫ﻡ‬ Torah ‫ا>ارة‬ tort ‫ﺕ.

دت‬ Torte ‫ﺕ>رﺕ‬ Toss ‫ف هل‬#:‫ی‬ Totally ‫ﺕﻡ‬ Tote bag B: Touch q‫ی‬ Touch q‫ا‬ Tour bus %‫ ﺱ‬q>‫أﺕ‬ Tour guide %‫ﻡ<.

ﺱ‬ Tourism Today ‫ ا>م‬O‫ا‬ Tourist attractions ‫ى اح‬2‫ ﺕ‬+‫<ء ا‬o‫ا‬ Tourist information ‫اﺱ*ﻡت ﺱ‬ tow hundred ‫ﻡ ن‬ Towel E ‫ﻡ‬ Towel rack c< ‫ﻡ\ ﻡ‬ Tower ‫ج‬ town hall +M‫ ا‬q?‫ا‬ Toy store _ ?‫ﻡ‬ Toys _ Tractor ‫ار‬ Trade ‫ﺕ?رة‬ Trade M‫ا‬ Trade balance ‫ان ا?ري‬L‫ا‬ Trade discount ‫ ﺕ?ري‬Sb Trade routes ‫>ط ﺕ?ری‬4b Trade union committee : ‫ا? ا‬ Trade unions ‫ت ال‬:‫ﻥ‬ Trading posts ‫ ﺕ?ری‬L‫ﻡاآ‬ Tradition .

:‫ﺕ‬ Traffic ‫آ اور‬ Trail Train ‫ر‬4Transaction ‫ﺕ.

اول‬ Transaction ‫ – ﻡﻡ‬:3 – = Transfer \: ‫ی‬ Transfer ‫ت‬Q:‫ﻥ‬Q‫ا‬ Transfer \: ‫ی‬ Transfer \‫>ی‬M‫ﺕ‬ Transferable \‫>ی‬M \- .

‫ا‬ Traveler's check %‫ ﺱ‬G< Tray 3 Treasury ‫اﻥ‬Lb Tree ‫<?ة‬ Tremble c?‫ یﺕ‬،p‫یﺕ‬ Trend forecasting ?‫ﺕ‬Q zB ‫ا‬ Triangle 7‫ا‬ Tribe BTricks \ ،‫.Translate ‫ی‬ Transplant >T= ‫= زرع‬ Transport \: ‫ی‬ Travel agent +‫وآ\ ﺱ‬ Travel chart ‫آ‬M %‫رﺱ ﻥ‬ Travel costs ‫ ا‬c‫ﺕ‬ Travel insurance ‫ص‬h‫ﻡ ا‬.

ع‬b Tricycle )*7‫ا.

را ا‬ Trillion ‫ﺕی>ن‬ Tripod ‫>ا‬:‫ ا‬%)*) Tripod ‫اء ا?رب‬Q \‫ﻡ‬ Tront money ‫.

set ‫ی>ن‬L‫ز ﺕ‬ Twelve E= )‫ا‬ Twenty ‫ون‬E= Twenty 20 Twenty five percent  ‫ون‬E= ‫ و‬b Twenty one ‫ون‬E= ‫وا.م أﺕب‬:‫ﻡ‬ Tropical % ‫اﺱ>ا‬ Trowel =‫أدوات زرا‬ Truck < Trumpet ‫>ق‬B‫ا‬ Trunk ‫?ة‬E‫ع ا‬# Tuba ‫>ق‬ Tubes _‫أﻥ‬ Tuesday ‫*)ء‬7‫ا‬ Tuesday ‫*)ء‬7‫ا‬ Tulip _>‫ﺕ‬ Tuna ‫ﺕ>ﻥ‬ Turbines ‫ﺕ ت‬ Turkey %‫ روﻡ‬G‫دی‬ Turn ‫دوران‬ Turnip @ Turnout %= ‫ل‬B-g‫ا‬ Turtle ‫ة‬M‫ا‬ Turtleneck sweater B- ‫ﺱ>ی‬ Tusk ‫ﻥب‬ Tutor Q ‫ﻡ‬ TV.

m. B3 cS ‫ﻥ و ا‬7‫ا‬ Two forty five a. B3 J‫ ا‬Q‫ إ‬77‫ا‬ Two hours ‫ﺱ=ن‬ . و‬ Twenty one 21 Twenty two ‫ون‬E= ‫أ) و‬ Two ‫ا) ن‬ Two 2 Two fifteen a.m.

B3 ‫ﻥ‬7‫ا‬ Two o'clock p. B3 cS ‫ﻥ و ا‬7‫ا‬ Two weeks ago =>B‫ أﺱ‬# ‫ﻡ‬ Two years ‫=ﻡن‬ Two years ago ‫ =ﻡ‬# ‫ﻡ‬ Two years old ‫= ﺱ‬ Typewriter B‫ اﺕ‬x‫ا‬ Ugliness =E – eBUmbrella k‫ﻡ‬ Umbrella project ‫م‬o‫وع ا‬E‫ا‬ Unbelievable ‫. ‫ﻥ ﻡءا‬7‫ا‬ Two thirty a.Two hundred ‫ﻡ ن‬ Two months ago ‫ <ی‬# ‫ﻡ‬ Two o'clock a.m.m.m.

ق‬S‫ ﺕ‬Q Uncle ‫ا‬ Unclear power ‫ ﻥ>وی او ذری‬-K Uncomfortable e‫ ﻡی‬s Under @M‫ﺕ‬ Under management ‫دارة‬Q‫>ر ا‬SUnder the banner of Islam ‫ﺱ*م‬g‫@ >اء ا‬M‫ﺕ‬ Underconsumption ‫ﺱ*ك‬g‫ ا‬%‫ﺕ.

ﻥ‬ Underneath @M‫ ﺕ‬/ \‫اﺱ‬ Understand ‫ی‬ Undertake ‫ – ی‬# ‫ ی‬/ ‫ی.

ـ‬ Underwear b‫ دا‬q*‫ﻡ‬ Unemployment 4B‫ا‬ Unemployment rates 4B‫ت ا‬Q.

‫ﻡ‬ Unfair ‫ =دل‬s Unfamiliar ‫ ﻡ>ف‬s Unfortunately ‹M‫>ء ا‬ Unfortunately ‹M‫>ء ا‬ Uniform ‫زى‬ Uniform value ‫ ﻡ>.

ة‬Union ‫د *د‬M‫اﺕ‬-O4‫را‬ Unique O \7‫ ﻡ‬Q / .

‫ی‬ United .

M‫ﻡ‬ Unity ‫د‬M‫و.

ة – اﺕ‬ University ‫ﻡ‬ Unkind ‫ آی‬s ،‫س‬Unlicensed wb‫ ﻡ‬s Unsecured loans ‫>ﻥ‬T‫ ﻡ‬s ‫وض‬Unthinkable ‫>ر‬S‫ ی‬Q -‫ل‬B 4h‫ ی‬Q Unusual ‫ ﻡد‬s Up ‫>ق‬ Upright ‫ﻡ.

– ﻡ‬ Vacant job b t‫و‬ Vacation 4= Vacation ‫أزة‬ Vacations ‫زات‬g‫ ا‬/ ‫*ت‬4‫ا‬ Vaccination e:‫ﺕ‬ Vacuum cleaner ‫ﻡ آ‬ .ل‬ Upturn M‫ﺕ‬ Use \‫ی‬ Utilities facilities/ amenities ‫ =ﻡ‬J ‫ﻡا.

Valid vote eM3 ‫>ت‬3 Valley ‫واد‬ Valuation :‫.

ی.

ا‬M‫ﺕ‬ Valve ‫م‬3 Van < Variable costs ‫ة‬2‫ ﻡ‬c‫ﺕ‬ Variance / divergence ‫ی‬B‫ﺕ‬ Variety ‫ﺕ >ع‬ Vase ‫زهی‬ VCR >‫.

ی‬ Vegetables ‫اوات‬Tb Vegetarian %‫ﺕ‬B ‫ا‬ Vegetarian +‫ﺕ‬B‫ ﻥ‬wh< Vehicle B‫ ﻡآ‬/ = Vein .

‫وری‬ Velvet \h‫ﻡ‬ Verse ‫ى‬ Verse k‫ ﻥ‬/ < Vest ‫)>ب‬ Veterinarian ‫ي‬4 _BK Veterinary ‫ى‬4 _BK Viable ‫\ *ﺱار‬Video cassette >‫ .

ی‬f‫<ی‬ View k ‫ﻡ‬ Village ‫ی‬Vinegar \b Violin ‫ان‬ Visa ‫<ة‬.‫ﺕ‬ Visible exports ‫>رة‬k ‫درات ﻡ‬3 Vitamins ‫ﻡ ت‬ Vocational training % ‫ا.

ری_ ا‬ Volcano ‫آن‬ Volleyball ‫ ة‬4‫اة ا‬ Volume ‫.

ار‬:‫? – ﻡ‬ Volume chart ?M %‫رﺱ ﻥ‬ Volunteer ‫>ع‬4‫ﻡ‬ Vrertical expansion %‫ رأﺱ‬J‫ﺕ>ﺱ‬ Wage per hour = ‫أ‬ Wagon Waist Sb Waist Sb Wait k ‫ی‬ Waiter ‫ﻥدل‬ Walking %E‫ا‬ Wall f Wallet _ kM‫ﻡ‬ Walnuts ‫>ز‬ Wander ‫ی?>ل‬ Want .

‫یی‬ Wards +E‫= ا‬ Warm i‫دا‬ Warning ‫ار‬#‫ﻥ‬g‫ا‬ Was made J 3 Washer 2‫ا‬ .

Waste basket ‫ﺱ ﻡ*ت‬ Waste energy -K ‫.

د‬B‫ی‬ Waste matter ‫*ت‬T Watch =‫ﺱ‬ Watchdog committee -‫? ر‬ Watchtowers B-‫ااج ﻡا‬ Water ‫اء‬ Water bottle ‫ز ﻡء‬ Water cooler ‫د ﻡ‬B‫ﻡ‬ Water glass ‫آ>ب ﻡء‬ Water pipe burst ‫إﻥ?ر ﻡﺱ>رة ا‬ Waterfall ‫<*ل‬ Watering can ‫ر<ش ﻡ‬ Watermelon o‫ ا‬u4B‫ا‬ Watermelon u4 Waterway % ‫ا?ى ا‬ Wave >‫ﻡ‬ Wave .

 ‫ی>ح‬ We M‫ﻥ‬ We are ‫ ﻥ>ن‬M‫ﻥ‬ We are ‫ ﻥ>ن‬M‫ﻥ‬ We were ‫ آ‬M‫ﻥ‬ Wealth ‫)وة‬ Wear ‫یﺕ.

ي‬ Wear away \‫ ی‰آ‬/ +B‫ی‬ Weather q:4‫ا‬ Weave d‫ﻥ‬ Wedding ‫زواج‬ Wedding ‫\ زف‬ Wednesday ‫رء‬o‫ا‬ Wednesday ‫رء‬Q‫ا‬ Weight ‫وزن‬ Weights ‫أوزان‬ Welcome B‫ﻡ‬ Welder ‫ّم‬M‫ا‬ West ‫ب‬2‫ا‬ West ‫ب‬2‫ا‬ Wet \B‫ﻡ‬ Wet \B‫ﻡ‬ Wet suit ‫.

 اء‬ Whales ‫ن‬ Wheat eWheel ?= Wheelbarrow .

‫=? ا‬ Wheelchair ‫ﻡق‬ Wheelchair sports -‫ریﺽت ا‬ Whip ‫ب >ط‬T‫ی‬ Whip ‫ا>ط‬ Whipped cream ->h‫آی ﻡ‬ Whiskers ‫<>ارب‬ Whistle ‫رة‬3 White ‫أ‬ White wine ‫ أ‬#B‫ﻥ‬ Whole \‫آ‬ .

Wholesale ?‫ﺕ?رة ا‬ Wide J‫واﺱ‬ Wife ‫زو‬ Wild life ‫ی‬B‫ة ا‬M‫ا‬ Wildcat strike ‫وع‬E‫ ﻡ‬s ‫إﺽاب‬ Wilty ‫آء‬#‫<.

ی.

ا‬ Win ‫ی>ز‬ Wind e‫ری‬ Wind farms ‫>ة ایح‬: ‫ ﺕ.

ور‬J‫ﻥ‬S‫ﻡ‬ Wind surfing ‫ر‬MQ‫>ح ا‬ Windbreaker ‫ة .

ی‬S.‫ﺱة‬ Windfall i‫آ_ ﻡ‬ Windmill ‫>ﻥ ه>ا‬K Windmills ‫>ا ا>اء‬K Window ‫ة‬#‫ﻥ‬ Window box ‫ك‬B< ‫ .

وق‬3 Window pane ‫ة‬#‫ ﻥ‬% %‫>ح ز‬ Windsurfing ‫ﻡ>اج‬o‫ریﺽ رآ>ب ا‬ Windy c3= Wine b Wine glass b ‫س‬.‫آ‬ Winery ‫ة‬h‫ا‬ Wing ‫ ح‬ Winter ‫ء‬E‫ا‬ Winter ‫ء‬E‫ا‬ Wire fence G‫ﺱ>ر ﺱ‬ Wisdom M‫ا‬ Wise Withdraw _M‫ی‬ Withdrawal ‫اﺱداد‬ Without prejudice to ‫ دون اس ـ‬/‫*ل ـ‬bQ‫دون ا‬ Withstand ‫وم‬:‫ ی‬/ .

S‫ ی‬/\M‫ی‬ Witness .

< J‫ یﺕ‬/ ‫.‫<ه‬ Wolf _ #‫ا‬ Woman ‫اﻡأة‬ Women in History u‫ اری‬+ ‫ﻥء‬ Wood _Eb Wool ‫>ف‬3 Word – processor 23 ‫>ﺕ‬B‫آ‬ Work \= Work conditions \‫وف ا‬t Work cycle \‫دورة ا‬ Work evaluation \‫ ا‬:‫ﺕ‬ Work factor \2E‫ﻡﻡ\ ا‬ Work his way up O‫ﻥ‬.

م‬:‫ی‬ Work licence \‫ ا‬Sb‫ر‬ Work load \‫\ ا‬ Work measurement \‫س ا‬Work permit \‫ ا‬e‫ی‬S‫ﺕ‬ Work study \‫دراﺱ ا‬ Workers gains ‫اﺱ_ ا‬ Workers rights ‫>ق ال‬: Workers social welfare ‫= ل‬Q‫ا=ی ا‬ Workers’ remittances ‫>ی*ت ال ای‬M‫ﺕ‬ .

Workforce J S‫ <آ او ﻡ‬%) ‫)=.

Worship .د اﻡ‬ Working capital \‫رأس ال اﻡ‬ Works J S‫ا=ل – =ت – ﻡ‬ World peace +‫ا*م ا‬ World Wide Web ‫>ﺕ‬B ‫ی‬Lh‫م ﺕ‬k‫ﻥ‬ Worldwide ‫ ﻡ>ى ا‬+=/+= Worm ‫دودة‬ Worried .

axis %:o‫>ر ا‬M‫ا‬ y.axis %‫>ر اأﺱ‬M‫ا‬ Yam K4 Yard :‫.B‫ی‬ Worship Wounds ‫ا?وح‬ Wrap Wrench ‫ی>ي‬ Wrestling =‫ر‬S‫ﻡ‬ Wrist ‫اﺱ‬ Writer _‫اﺕ‬ x.

ی‬ Year ‫ﺱ‬ Yell eS‫ی‬ Yellow 3‫أ‬ Yesterday q‫أﻡ‬ Yesterday afternoon k‫ ی.

import ‫>ی\ ا‬M‫اﺱاد . ا‬q‫أﻡ‬ Yesterday evening ‫ ﻡءا‬q‫أﻡ‬ Yesterday morning B3 q‫أﻡ‬ You are ‫أﻥ@ ﺕ>ن‬ You are ‫أﻥ ﺕ>ﻥ>ا‬ You were @ ‫أﻥ@ آ‬ You were ‫أﻥ آ‬ Your excellency G‫ﻡ‬h ،G‫ﺱدﺕ‬ Youth ‫ب‬BE‫ا‬ Zebra %E‫ر و‬ Zero 3 Zero deposit.

ون ﺕ‬ Zipper O‫ﺱ>ﺱ‬ Zoo ‫>ان‬M‫ ا‬:‫.

ی‬ Zucchini ‫آ>ﺱ‬ The End Of This Book By: BarBor10@hotmail.PICZO.BARBORGROUP.COM .com OR WWW.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful