TÝnh to¸n cæng trôc.

i. ChÕ ®é t¶i träng tÝnh to¸n.
ChÕ ®é t¶i träng tÝnh to¸n ®­îc ph©n ra lµm 3 tr­êng hîp t¶i träng:
1. T­êng hîp 1.
T¶i träng lµm viÖc b×nh th­êng ë tr¹ng th¸i b×nh th­êng bao gåm:
Träng l­îng danh nghÜa cña vËt n©ng c¶ bé phËn mang hµng (C¸p, mãc, …
Träng l­îng b¶n th©n.
T¶i träng giã ë tr¹ng th¸i lµm viÖc b×nh th­êng.
C¸c t¶i träng ®éng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh më m¸y vµ phanh h·m c¬ cÊu
2. Tr­êng hîp 2.
T¶i träng lín nhÊt cña tr¹ng th¸i lµm viÖc nµy bao gåm:
Träng l­îng danh nghÜa cña vËt n©ng c¶ bé phËn mang hµng (C¸p, mã
Träng l­îng b¶n th©n.
T¶i träng giã ë tr¹ng th¸i lµm viÖc nÆng.
C¸c t¶i träng ®éng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh më m¸y vµ phanh h·m c¬
T¶i träng do ®é dèc lín nhÊt cã thÓ cã.
3. Tr­êng hîp 3.

T¶i träng trong tr­êng hîp nµy lµ c¸c t¶i träng khi cæng trôc kh«ng lµm viÖc vµ ë ngo
chÞu giã b·o. Trong tr­êng hîp nµy chØ tÝnh to¸n ®é ®øng v÷ng vµ c¸c bé phËn h·m
cã lùc ngo¹i c¶nh t¸c ®éng. C¸c t¶i träng t¸c ®éng bao gåm:
+ Träng l­îng b¶n th©n.
+ T¶i träng giã b·o.
Chó ý. Toµn bé t¶i träng giã ®èi víi cæng ®­îc xem lµ t¸c dông ngang.
Ta thÊy tr­êng hîp II lµ tr­êng hîp nguy hiÓm nhÊt nªn ta chØ tÝnh cho t
+ C¸c t¶i träng ®· cã:
T¶i träng ®Þnh møc Q®m = 50 (T)
Tù träng b¶n th©n Gbt = 99,56 (T)
+ C¸c t¶i träng tÝnh to¸n, t¶i träng giã Pg, t¶i ®éng xuÊt hiÖn khi më m¸y vµ phanh ®
TÝnh t¶i träng giã:
Pg = kk.q.(Fo+Fv)
Trong ®ã:
kk: HÖ sè c¶n khÝ ®éng häc, ®èi víi kÕt cÊu giµn lÊy Kk=
q : ¸p lùc giã tÝnh to¸n, tra b¶ng lÊy q = 250 (N/m2) q=
Fo: DiÖn tÝch chÞu giã tÝnh to¸n cña cæng
Fo = F.k
(m2)
k : HÖ sè lät giã, ®èi víi giµn lÊy
k = 0.3 ÷ 0.4 chän (k = 0.35)
F : DiÖn tÝch trong ®­êng viÒn mÆt ngang cæng trôc

1

h1

b

a

h

a

l

ChiÒu cao tiÕt diÖn dÇm chÝnh
ChiÒu dµi console
BÒ réng cña ch©n liªn kÕt víi dÇm
KhÈu ®é cæng trôc
F=F1+F3+F4
DiÖn tÝch ch©n cæng trôc
DiÖn tÝch mÆt dÇm chÝnh
DiÖn tÝch phÇn c«ng x«n

DiÖn tÝch lÊy ®èi víi t¶i träng 50 (T)
Pg =Pgd + Pgc
VËy t¶i träng giã sÏ lµ:
Lùc giã t¸c dông lªn ch©n
Lùc giã t¸c dông lªn dÇm

h1=
a=
b=
l=
h=
F1=
F3=
F4=
F=
F0=
Fv =
Pg=
Pgc=
Pgd=

Khi cÇn trôc kh«ng lµm viÖc (trong tr­êng hîp giã b·o).
qb·o=
Tr­êng hîp nµy lÊy ¸p lùc giã
VËy giã trong trong tr­êng hîp nµy x¸c ®Þnh theo c«ng thøc
Pgb = k .q.F0 =

273665.0 (N)

2

TÝnh to¸n kÕt cÊu thÐp

TÝnh to¸n kÕt cÊu thÐp theo ph­¬ng ph¸p tr¹ng th¸i tíi h¹n “tr¹ng th¸
kÕt cÊu chÞu t¶i, khi ®ã kÕt cÊu kh«ng cßn kh¶ n¨ng tho¶ m·n kh¶
chÞu lùc vµ c¸c yªu cÇu sö dông ®Ò ra ®èi víi nã
KÕt cÊu kim lo¹i cã hai tr¹ng th¸i tíi h¹n

Tr¹ng th¸i tíi h¹n I : Lµ tr¹ng th¸i giíi h¹n vÒ kh¶ n¨ng chÞu lùc, ®é bÒn, æn ®Þnh, bÒ

Tr¹ng th¸i tíi h¹n II : Lµ giíi h¹n vÒ chuyÓn vÞ, biÕn d¹ng, kÕt cÊu kh«ng ®­îc
chuyÓn vÞ vµ biÕn d¹ng qu¸ møc cho phÐp (®é vâng, gãc xoay, gãc xo¾n,……)
Tr¹ng th¸i tíi h¹n III :Lµ tr¹ng th¸i khi cÇn trôc kh«ng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn giã b·o
B¶ng tæ hîp t¶i träng

Lo¹i t¶i träng

I
Ia

Tr­êng hîp t¶i träng
II
Ib
IIa

Träng l­îng b¶n th©n kÕt cÊu thÐp
cæng trôc cã tÝnh ®Õn hÖ sè ®éng k1 n .G
1
, k1, , k2 , G, ni

k1. n1.G n1.G

Träng l­îng thiÕt bÞ ®Æt lªn kÕt cÊu
thÐp lµ Go cã thÝnh ®Õn hÖ sè ®éng

k1. n1.Go n1.Go

n1.Go

Träng l­îng hµng Q (kÓ c¶ thiÕt bÞ
mang hµng) cã tÝnh ®Õn hÖ sè ®éng ψ1.Q
khi n©ng h¹ hµng ψ , k1 , k1,

k1 .Q

Lùc qu¸n tÝnh khëi ®éng hoÆc h·m c¬
cÊu Pqt

Pqt.n1

T¶i träng giã t¸c dông lªn kÕt cÊu cæng
trôc

ψII.Q.n2

n1. PgII

Chó thÝch:
Tr­êng häp t¶i träng t­¬ng øng víi sù lµm viÖc cña cæng trôc nh­ sau
Ia: C«ng trôc ®øng yªn n©ng hµng tõ mÆt nÒn hoÆc h·m khi ®ang h¹ víi n
IIa: C«ng trôc ®øng yªn n©ng hµng tõ mÆt nÒn hoÆc h·m khi ®ang h¹ víi

3

Ib: C«ng trôc di chuyÓn tiÕn hµnh phanh tõ tõ
IIb: C«ng trôc di chuyÓn tiÕn hµnh phanh ®ét ngét
C¸c th«ng sè ban ®Çu:
T¶i träng:
Q=
Gx=
Träng l­îng xe l¨n vµ thiÕt bÞ mang hµng
1. Chän c¸c kÝch th­íc chÝnh vµ träng l­îng c¸c phÇn tö kÕt cÊu kim lo¹i.
ChiÒu cao cña dµn ®øng ë nhÞp gi÷a
H =(

⇒ChiÒu cao thùc tÕ cña dµn
ChiÒu dµi ®o¹n c«ng x«n

1
1
÷ ).L =
12 16

H=
H=

C = ( 0.1 ÷ 0.3).L

4.2…..12.6
C=
ChiÒu dµi mçi ®èt cña thanh biªn khi lÊy sè ®èt b»ng 14. (Chän s¬ bé).
a=

42
14

a=

Nct=
+ Träng l­îng cÇu thang vµ chiÕu nghØ
Nc=
+ Träng l­îng cabin vµ ®éng c¬
Gd=
+ Träng l­îng dµn trªn cña cæng
Gs=
+ Träng l­îng sµn
Gc=
+ träng l­îng ch©n cæng
X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông lªn dÇm:
Tr­êng hîp Ib: Cæng trôc mang hµng ®Þnh møc di chuyÓn tiÕn hµnh phanh cæng mé
tõ tõ. Tr­êng hîp nµy ®Ó tÝnh ®é bÒn , ®é mái, ®é æn ®Þnh
C¸c t¶i träng t¸c dông lªn dÇm bao gåm
Qtd=
- Träng l­îng hµng
Qtd = k1 .Q
k1hÖ sè ®éng khi di chuyÓn phô thuéc vµo vËn tèc, víi v≤1 m/sk1=
- Träng l­îng b¶n th©n kÕt cÊu
G=
n1 hÖ sè qu¸ t¶i vÒ trong l­îng b¶n th©n kÕt cÊu, ®èi víi kÕt cÊu kim lo¹i m¸y trôc
n1=
- Träng l­îng b¶n th©n kÕt cÊu thÐp

Gdtd = k1 .n1 .Gd

+ Träng l­îng ph©n bè ®Òu gåm t¶i träng giã, träng l­îng b¶n th©n kÕt cÊu, träng l­î
ChiÒu dµi dÇm chÝnh kÓ c¶ c«ng son:
(42+11+11 = 66)

qg =

Pg

66

=

+ t¶i träng kh«ng di ®éng ph©n bè theo chiÒu dµi dÇm theo h­íng th¼ng ®øng
T¶i träng ph©n bè ®Òu cña sµn
q1 =

Qs
=
42

4

q1 =

Qs
=
42
Q

q2 =
=
T¶i träng ph©n bè ®Òu cña dÇm
53
ChiÒu dµi tÝnh to¸n chÞu lùc ph©n bè ®Òu = 42+ 2x0,5x11 = 53
Tæng t¶i träng ph©n bè ®Òu lªn dÇm
q t = q1 + q 2 =

+ T¶i träng di ®éng
P1 =

k 2 .n1 .G x
+ k 2 .Pc =
4

P2 =

k 2 n1 .G x
+ k 2 PD =
4

Trong ®ã : ¸p lùc do träng l­îng hµng t¸c dông lªn b¸nh C vµ D
Q b2
.
=
2 b
Q b
PD = . 1 =
2 b
PC =

pc

pd
1800

b1

b2

b/2

b/2

d

c

g /2
q /2

Kho¶ng c¸ch lÖch träng t©m khi cã träng l­îng hµng

b 1=
b 2=
b=

5

HÖ sè ®iÒu chØnh lÊy theo chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh
+ Lùc qu¸n tÝnh ngang ph©n bè ®Òu:
+ Lùc qu¸n tÝnh cña t¶i träng di ®éng

k2=

q n = 0,1.q t =

,
PCng
= 0,1.(G x + PC ) =

,
PDng
= 0,1.(G x + PD ) =

+ Lùc qu¸n tÝnh khi phanh xe con g©y ra lÊy b»ng 1/4 t¶i träng th¼ng ®øng t­¬ng ø
do tÝnh trong tæ hîp Ib nªn lùc qu¸n tÝnh trong tr­êng hîp nµy bá qua
Pqt =

P1 + P2
=
4

TÝnh to¸n kÕt cÊu thÐp ch©n:
S¬ ®å tÝnh lùc t¸c dông lªn ch©n cæng

Träng l­îng ch©n cæng
C¸c kÝch th­íc c¬ b¶n

Gctd=
a=
a 1=
b=
h1=
h=
l

330000.0
11200.0
3150.0
1800.0
14500.0
20600.0
42000.0

6

Lùc t¸c dông lªn ch©n lín nhÊt khi xe con di chuyÓn tíi vÞ trÝ tíi h¹n
¸p lùc ch©n lóc nµy lµ
V1 =
V ,1 =

Lùc t¸c dông lªn ch©n gÇn

P1 .(l − a1 )
=
l

P2 .(l − a1 − b)
=
l
V +V2
V = 1
=
2

204841.3
107136.3
155988.8

P1 .a1
=
l
P .( a + b)
V2, = 2 1
=
l

16608.8

V2 +V2,
=
2

15461.3

V2 =

Lùc t¸c dông lªn ch©n xa

V, =

14313.8

Lùc phanh h·m ®ét ngét do cæng g©y ra b»ng 1/4 tæng c¸c lùc t¸c dông lªn ch©n cæ
Mµ tæng lùc t¸c dông lªn ch©n cæng ®­îc x¸c ®Þnh
Qt = Qtd + Gctd + G dtd + G s + N c + N ct + G x =
1374730.0

⇒ Lùc phanh h·m ®ét ngét t¸c dông lªn mét ch©n
Pqt =

1 1
. Qt =
4 4

85920.6

+ ¸p lùc ngang t¸c dông lªn mét ch©n
H =

,
,
PCng
+ PDng

4

=

9500.0

+ ¸p lùc giã t¸c dông lªn ch©n cæng
q gd =

Träng l­îng ch©n ph©n bè ®Òu

qc =

Pgc
h

=

Qctd
=
4x 20.6

0.2
4004.9

+ TÝnh to¸n trong tæ hîp t¶i träng IIb
IIb: Cæng trôc mang hµng di chuyÓn tiÕn hµnh phanh cæng mét c¸ch ®ét ngét.

Trong tæ hîp t¶i träng nµy kÕt cÊu thÐp m¸y trôc ngoµi chÞu ¶nh h­ëng cña
hÖ sè nh­ tr­êng hîp Ib. §èi víi träng l­îng hµng cßn chÞu thªm ¶nh h­ëng cña
t¶i

7

ko =

HÖ sè qu¸ t¶i
Träng l­îng hµng

Qtd = k1 .k o .Q =

1.1
550,000.0

¸p lùc t¸c dông lªn b¸nh xe con C vµ D

+ T¶i träng di ®éng

PC =

Q b2
.
= 183,333.3
2 b

PD =

Q b1
.
=
2 b

k 2 .n1 .G x
+ k 2 .Pc =
4
k n .G
P2 = 2 1 x + k 2 PD =
4
P1 =

91,666.7

241,450.0
131,450.0

+ Lùc qu¸n tÝnh cña t¶i träng di ®éng
,
PCng
= 0,1.(G x + PC ) = 24,833.3
,
PDng
= 0,1.(G x + PD ) =

15,666.7

+ Lùc qu¸n tÝnh khi phanh xe con g©y ra lÊy b»ng 1/4 t¶i träng th¼ng ®øng t­¬ng ø

Pqt =

P1 + P2
=
4

93,225.0

Lùc t¸c dông lªn ch©n lín nhÊt khi xe con di chuyÓn tíi vÞ trÝ tíi h
¸p lùc ch©n lóc nµy lµ
V1 =
V ,1 =

P1 .(l − a1 )
= 223,341.3
l

P2 .(l − a1 − b)
=
l

115,957.7

,
Lùc t¸c dông lªn mét ch©n V = (V1 +V1 ) = 169,649.5

2
P .a
V2 = 1 1 =
l
P
.(
a
+
b)
V2, = 2 1
=
l
Lùc t¸c dông lªn mét ch©n
(V +V2, )
V, = 2
=
2

18,108.8
15,492.3
16,800.5

8

Lùc phanh h·m ®ét ngét do cæng g©y ra b»ng 1/4 tæng c¸c lùc t¸c dông lªn ch©n cæ
Mµ tæng lùc t¸c dông lªn ch©n cæng ®­îc x¸c ®Þnh
Qt = Qtd + Gctd + G dtd + G s + N c + N ct + G x =

###

⇒ Lùc phanh h·m ®ét ngét t¸c dông lªn mét ch©n
Pqt =

1 1
. Qt =
4 4

89,045.6

+ ¸p lùc ngang t¸c dông lªn mét ch©n
H =

,
,
PCng
+ PDng

4

=

10,125.0

B¶ng tæng hîp t¶i träng t¸c dông lªn KCT
Lo¹i t¶i

Tæ hîp Ib
Ký hiÖu

qg
Lùc giã ph©n bè ®Òu
Lùc ph©n bè ®Òu cña sµn q1
Lùc ph©n bè ®Òu cña dÇm q2
P1
T¶i träng di ®éng
P2
Lùc qu¸n tÝnh cña t¶i di
Pcng
®éng
Pdng

Tæ hîp IIb

Gi¸ trÞ
547.2
322.1
8135.8
221450.0
121450.0

§¬n vÞ
(N/m)
(N/m)
(N/m)
(N)
(N)

Ký hiÖu
qg
q1
q2
P1
P2

23166.7
14833.3

(N)
(N)

Pcng
Pdng

9

Lùc qu¸n tÝnh khi phanh
( do hµng)
lùc t¸c dông lªn ch©n
(do hµng)
Lùc phanh h·m ®ét ngét
do trong l­îng b¶n th©n
vµ hµng
¸p lùc ngang
t¶i träng qu¸n tÝnh ngang
ph©n bè ®Òu
T¶i träng giã cña ch©n
ph©n bè ®Òu
Lùc ph©n bè ®Òu cña ch©n

V
V,

155988.75
15461.25

(N)
(N)

Pqt
V
V,

Pqtt
H

85920.63
9500

(N)
(N)

Pqtt
H

qn

845.8

(N/m)

qn

qgc
qc

0.25
4004.9

(N/m)
(N/m)

qgc
qc

S¬ ®å t¶i träng t¸c dông lªn cæng trôc
1

q
q n +q g

P qtng

G dtd

q qtng
+q gc

H
P qt

H
P qt

10

¶i träng:

ng (C¸p, mãc, …).

hanh h·m c¬ cÊu.

g hµng (C¸p, mãc, …).

vµ phanh h·m c¬ cÊu.

m viÖc vµ ë ngoµi trêi
¸c bé phËn h·m khi

chØ tÝnh cho tr­êng hîp II

m¸y vµ phanh ®ét ngét.

1.4
250.0

= 0.35)

11

3.0
11.2
2.0
42.0
20.6
41.2
903.0
33.6

(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m2)
(m2)
(m2)

977.8
78.2
25.0

(m2)
(m2)
(m2)

36116.5
5047.0
31069.5

(N)
(N)
(N)

2500.0

(N/m2)

12

tíi h¹n “tr¹ng th¸i
g tho¶ m·n kh¶ n¨ng

n, æn ®Þnh, bÒn mái

ng ®­îc
xo¾n,……)
®iÒu kiÖn giã b·o

p t¶i träng
II
IIb

III
III

k1. n1.G

n1.G

k1. n1.Go

n1.Go

k2.Q.n2
Pqtmax.n3
n3. PgII

PgIII

ôc nh­ sau
khi ®ang h¹ víi nöa tèc ®é
khi ®ang h¹ víi c¶ tèc ®é

13

500000.0
65000.0
kim lo¹i.

2,625....3,5
3.0

(N)
(N)

(m)
(m)

11.2

3.0

(m)

13000.0
22000.0
392000.0
13530.0
300000.0

(N)
(N)
(N)
(N)
(N)

phanh cæng mét c¸ch
é æn ®Þnh
500000.0
1.0
431200.0
lo¹i m¸y trôc

(N)
(N)

1.1
431200.0

(N)

kÕt cÊu, träng l­îng sµn
547.2

(N/m)

h¼ng ®øng
322.1

(N/m)

14

8135.8

(N/m)

8458.0

(N/m)

221450.0

(N)

121450.0

(N)

166666.7

(N)

83333.3

(N)

600.0
1200.0
1800.0

(m)
(m)
(m)

15

1.2
845.8

(N/m)

23166.7

(N)

14833.3
(N)
ng ®øng t­¬ng øng nh­ng

85725.0

(N)

(N)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

16

Ý tíi h¹n
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)

dông lªn ch©n cæng.
(N)

(N)

(N)

(N/m)
(N/m)

h ®ét ngét.

Þu ¶nh h­ëng cña c¸c
m ¶nh h­ëng cña hÖ sè qu¸

17

(N)

(N)
(N)
(N)
(N)

(N)
(N)

ng ®øng t­¬ng øng

(N)

Ón tíi vÞ trÝ tíi h¹n
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)

18

dông lªn ch©n cæng.
(N)

(N)

(N)

Tæ hîp IIb
Gi¸ trÞ
547.2
322.1
8135.8
241450.0
131450.0

§¬n vÞ
(N/m)
(N/m)
(N/m)
(N)
(N)

24833.3
15666.7

(N)
(N)

19

93225.0
18108.8
16800.5

(N)
(N)
(N)

89045.6
10125.0

(N)
(N)

845.8

(N/m)

0.2
4004.9

(N/m)
(N/m)

H

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

TÝnh to¸n chän c¬ c¸u n©ng chÝnh
1. Th«ng sè c¬ b¶n ban ®Çu.( c¬ cÊu n©ng h¹ sè 1)
- T¶i träng
- chiÒu cao n©ng
- Tèc ®é n©ng 7 -8 (m/ph)
- chÕ ®é lµm viÖc
2. S¬ ®å c¬ cÊu n©ng vµ ph­¬ng ph¸p truyÒn ®éng.

1
2
3

4

5

8

7

Q=
H=
v=

1 ®éng c¬
2 phanh vµ khí p
3 hép gi¶m tèc
4 tang cuèn c¸ p
5 puly cè ®Þnh
6 puly di ®éng
7 ®ßn g¸ nh
8 c¸ p

6

3.X¸c ®Þng béi suÊt pal¨ng c¸p.
Béi suÊt pal¨ng ®­îc x¸c ®Þng theo c«ng thøc
a=

V
Q
L
=
= c =
S
H
Vn

Dùa vµo s¬ ®å thùc lÊy
Q : T¶i träng n©ng
S : Lùc c¨ng d©y c¸p
L : ChiÒu dµi c¸p cuèn lªn tang
H : ChiÒu cao n©ng
Vc : VËn tèc c¸p cuèn lªn tang
Vn : VËn tèc n©ng
4. TÝnh c¸p.
C¸p chän ph¶i ®¹t ®­îc lùc kÐo ®øt tèi thiÓu Fo
Trong ®ã Smax lµ lùc c¨ng c¸p lín nhÊt

a=

F0 = S max .n p =

331+8

S max =

Q (1 −ηv )
Q
= T =
a
m
a.ηp
(1 −ηv ). v

Qt=Qo+Qv+Qc=
Träng l­îng vËt n©ng cïng bé phËn mang hµng
Trong ®ã:
Qo=Q=
T¶i träng lín nhÊt cho phÐp vËn hµnh ®èi víi thiÕt bÞ n©ng
Qv=
Träng l­îng cña bé phËn mang t¶i vµ rßng räc ®éng
Qc=
Träng l­îng cña phÇn c¸p mang t¶i ®­îc tÝnh ®Õn
HiÖu suÊt chung cña pal¨ng
1 −η1a
ηp =η1k +1 .
=
a.(1 −η1 )
η1=
k=

HiÖu suÊt cña mét rßng räc
Sè rßng räc cè ®Þnh
- T¶i träng kÐo ®øt tèi thiÓu
Fo=Smax.ηp=

np=
HÖ sè an toµn
Ta thÊy Fo<Fmax=240000 (N). Nªn Ta chän c¸p bÖn ®«i kiÓu TK 6x19(1+6+125)+
dc=
§­êng kÝnh c¸p
5.TÝnh tang vµ rßng räc (TCVN)
5.1 TÝnh rßng räc theo TCVN 5864-1995
- Víi rßng räc dÉn h­íng
- Víi rßng räc c©n b»ng
h2,h3 : HÖ sè ®­êng kÝnh rßng räc

D2 >=h2.dc=
D3 >=h3.dc=
h2=
h3=
D2=
D3=

Chän
- H×nh d¹ng vµ ®­¬ng kÝnh rßng räc ®óc b»ng gang
dc
23,6 - 25

r
13.2

a
64

b
43

c
11

e
1.5

r1
22

B¸n kÝnh ®¸y r·nh trßn cña rßng räc r = (0,53 - 0,6)d
2.β=
Gãc më r·nh
5.2 TÝnh tang tr¬n (lo¹i tang ®¬n).
a. §­êng kÝnh tang ®¬n ®­îc x¸c ®Þnh ®Õn t©m c¸p ®Çu trªn
D1>=h1.dc=
384
(mm)
h1=
Dt1=
Chän

332+8

Dt2=D1+dc=

- §­êng kÝnh líp c¸p thø nhÊt

- ChiÒu dµi c¸p líp ®Çu tiªn
L1=3,14.(D1+dc).n= 29.8
Sè vßng cuèn lªn tang
n=

a.H +1,5.3.14.D1
=
3,14.Z .( D 1 +Z .dc )

Chän L1

18.1

(vßng)

Z=
n=

Chän
- §­êng kÝnh líp thø hai
Dt3=Dt2+2.dc=
- ChiÒu dµi líp c¸p thø hai
L2=3,14.(Dt1+3.dc).n=
- §­êng kÝnh líp c¸p thø 3
Dt4=Dt3+2.dc=
ChiÒu dµi líp c¸p thø 3
L3=3,14.Dt4.n=
Tæng chiÒu dµi c¸p

522

(mm)
Chän L2

32.8
570

(m)
Chän L3

35.8

L = ∑Li =

99
ChiÒu dµi lµm viÖc cña tang tr¬n cuèn c¸p
Lt=n.dc.t=
740
D2
−b
2
t=
=
a +b

(m)
(mm)

1.7

Chän chiÒu dµi cña tang (phÇn cuèn c¸p)
Lt=
- §iÒu kiÖn c¸p kh«ng bÞ cuèn chång lªn nhau khi kh«ng cã c¬ cÊu r¶i c¸p
Lt <= (2 - 2,5)Dt1= (900-1125)mm
- §­êng kÝnh thµnh tang
D'=Dt1+2.h2=Dt1+2.(dc.(Z+2))= 690
(mm)
Chän
D'=
5.2.3 TÝnh bÒn tang
- Chän chiÒu dµy thµnh tang
δ=0,03D+(6 − 10)=
δ=
24
chän
- øng suÊt ë ®iÓm trong thµnh tang lµ lín nhÊt ta cã
=

s max
= 81
dc .δ

(N/mm2)

≤ [σ ] n

lt
lt/ 2
D

σtv = σn max

Smax

333+8

lt
D

lt/ 2

Smax

- TÝnh ®é bÒn uèn
M u m ax =

Lt .S max
=
4

M x = S m ax.
Wu = 0,1.

D
=
2

D 4 ng − Dtr4
=
Dng

W x = 2.Wu =

σu =

10059850.55 (Nmm)
12237250.5 (Nmm)
3757340.96 (mm3)
7514681.9

(mm3)

M u m ax
=
Wu

2.7

(MPa)

Mx
=
Wx

1.6

(MPa)

τx =

Nh­ vËy tang ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn bÒn.
6. TÝnh tèc ®é quay cña tang.
- VËn tèc lµm viÖc cña tang
nlv =

60000.a.v n
=
3,14.Dt

33.1

(m/s)

7. TÝnh chän ®éng c¬.
- C«ng suÊt tÝnh to¸n trªn trôc ®éng c¬ lµ c«ng suÊt lµm viÖc trªn m¸y c«ng t¸c
Pt=P.lv
- §èi víi m¸y trôc ®éng c¬ lµ viÖc ng¾n h¹n víi t¶i träng thay ®æi
c«ng suÊt øng víi thêi gian lµm viÖc ®Õn 30 phót
- ChÕ ®é lµm viÖc ng¾n h¹n ®­îc ®Æc tr­¬ng bëi ®é dµi lµm viÖc t­¬ng ®èi
td % =

t lv
t1 + t 2
.100 =
.100 =
t ck
t1 + t 2 + t 0

- C«ng suÊt ®éng c¬ lµ.
Pt = Ptd .

ts1
=
ts2

p12 .t1 + P22 .t 2
ts1
.
=
t1 + t 2
ts2

25.5

(KW)

P(KW)
P1

P1
Pc

P2

334+8

P(KW)
P1

P1
Pc

P2

t1 t2 t0

t(s)

- Dùa vµo m« men xo¾n cña t¶i ta cã thÓ chän ®éng c¬:
Tdc=Tt/(Uh.η)=
M«men xo¾n lín nhÊt trªn trôc tang

Tt=

Uh=
Tû sè truyÒn cña hép gi¶m tèc
η=
HiÖu suÊt chung cña bé truyÒn
Mmax=
- Dùa vµo b¶ng chän s¬ bé ®éng c¬ MTB412-6 cã m«men
nsb=nlv.Uh=
Sè vßng quay s¬ bé
- TÝnh c«ng suÊt ®éng c¬
TrÞ sè thùc cña ts tõ ®å thÞ t¶i träng ta chän

Chän c«ng suÊt ®éng c¬

ts1=
P1=
ts2=
P2=
t1 =
t2 =
N=
n=
m=
Mmm=

KiÓm tra ®éng c¬ vÒ nhiÖt
Do ®éng c¬ ®· chän cã c«ng suÊt Ndn = 30 KW < Ntt = 25,5 KW Nªn
kh«ng cÇn kiÓm tra ®éng c¬ ®iÖn vÒ nhiÖt
8. TÝnh tû sè truyÒn chung.
8.1.X¸c ®Þnh tû sè truyÒn cña hép gi¶m tèc.
§Ó x¸c ®Þnh tû sè truyÒn cña HGT ta cÇn xÐt ®Õn ®é quay cña trôc ®éng c¬ vµ
ih=ndc/nt=
§Ó hîp lý ta chän
- Chän HGT PM350

Uh=
Nb=
n=
Mx=
Qb=
Qt=

335+8

9.TÝnh chän phanh.
- Víi c¸ch truyÒn ®éng ®éc lËp dïng phanh hai m¸ ®iÖn thuû lùc
§Ó phanh ®­îc nhá gän, ta ®Æt phanh ë trôc thø nhÊt, tøc lµ trôc ®éng c¬
M«men phanh ®­îc x¸c ®Þnh:
Mp =

k .Qo .D o .ηp
2.a.io

=

β=

HÖ sè an toµn

Lo¹i phanh cã kÝch th­íc nhá gän, lµm viÖc tèt sö dông réng r·i hiÖn nay lµ phanh m
Dùa vµo m«men phanh yªu cÇu ta chän phanh TKT G 300M
Plx=
- Lùc lß xo cÇn thiÕt ®Ó ®ãng phanh lµ
hp=
Hµnh tr×nh cÇn thiÕt cña cÇn ®Èy thuû lùc
10.TÝnh chän khíp nèi.
- §­êng kÝnh trôc nèi khíp nèi phÝa ®éng c¬
- Chän khíp nèi trôc ®µn håi cã c¸c th«ng sè

- Dïng b¹c lãt cã then

vßng trong
vong ngoµi

d=
T=
d=
D=
L=
d 1=
d 2=

- KiÓm tra khíp nèi
§iÒu kiÖn bÒn dËp cña vßng ®µn håi
σd =

2k .T
≤ [σ] d
Z .D0 .dc.l 3

HÖ sè an toµn
σd=

k=
4.0

Z=
dc=
l3=
Do=

§iÒu kiÖn bÒn cña chèt

σu =

k .T .l 0
≥ [σ u ] = (60 − 80)
0,1.d 3 c.D0 .Z

lo=

σu=
113.8
VËy khèp nèi ta chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn
11. TÝnh chän then.
a.Then l¾p b¹c víi trôc ®éng c¬
§­êng kÝnh trôc d= 50 ta chän then b»ng cã

l=
b=
336+8

h=
b. Then l¾p b¹c víi khíp
§­êng kÝnh l¾p d =90 Ta chän then

l=
b=
h=

- KiÓm tra then

σd =

2.T
≤ [σ d ] = 150 MPa
d .l.( h − t1)

σd=

48.2

t1 =

(MPa)

2.T
≤ [τc ] = (60 − 90) MPa
d .l.b

τc =

τc=

12

(MPa)

12.TÝnh kiÓm tra c¸c kÑp c¸p, mãc treo, gèi ®ì trôc
a. Cè ®Þnh dÇu c¸p
Cè ®Þnh ®µu c¸p ta dïng kÑp b»ng 4 bul«ng ch÷ U
b. KÑp c¸p lªn tang (b»ng mas¸t)
Dïng tÊm kÑp r·nh h×nh tang kÝch (b¶ng 3-5/45) h×nh vÏ
§K c¸p
22,4-25

a
90

b
70

c
25

d
27

d1
M24

e
56/25

c

dc

a
d1

b

d

- Trªn tang ®Ó dù tr÷ 1,5-2 vßng
- Lùc c¨ng c¸p t¹i chç
S1 =

S max
e Ì .α

=

10622.6 (N)

- Lùc mas¸t gi÷a c¸p vµ tang d­íi tÊm ®Öm
F2=P.f= 1141.0 (N)
- Lùc mas¸t gi÷a c¸p vµ tang ë phÇn cuèn 1,5 vßng c¸p dù tr÷
F1 = S max − S1 = S max .

e Ì . β −1
e Ì .α

=
337+8

F1 = S max − S1 = S max .

e Ì . β −1
e Ì .α

=

26769.0

(N)

- Tæng lùc mas¸t cña bÒ mÆt tÊm kÑp t¸c dông lªn hai nh¸nh c¸p trªn mÆt tang
trong kho¶ng bÒ
dµi tÊm kÑp.
F3=4.N.f=P.F/sinγ=P.f1=
1317.9
(N)
- Tæng lùc P cÇn thiÕt ®Ó kÑp c¸p
P=

2.S max
( f + f 1 ).( e Ì . β +1).e Ì .α

=

HÖ sè mas¸t gi÷a tang vµ c¸p
Sè ¬ le

f=
e^(f.α)=
f1=
γ=
e^(f.β)=

Gãc nghiªng cña r·nh tÊm kÑp
Do dã sè bul«ng cÇn thiÕt ®Ó kÑp
n=

µ.P.1,3.4
=
[σ].3,14.d 21

0.4

Chän

HÖ sè an toµn bÒn bul«ng
§­êng kÝnh ch©n ren cña bul«ng
øng suÊt cho phÐp cña vËt liÖu bul«ng
c. Mãc treo
Chän kiÓu mãc ttreo ®¬n gia c«ng rÌn, chÞu lùc cao
- KiÓm tra ë mÆt c¾t qua phÇn treo mãc treo
VÞ trÝ nµy lu«n chÞ kÐo nªn ta tÝnh cho øng suÊt kÐo

µ=
d1=

[σ] =

4.Q
≤ [σ] k
3,14.d 2 1

d1
I

I

c

σk =

n=

D3

II

338+8

ChiÒu cao ®ai èc
H =

4.Q.t b
= 28.5
3,14.( d 32 − d12 )[σ ]

(mm)

Do Q= 50 T nªn ta chän ren h×nh thang vµ kiÓm tra uèn
σu =

6.Q.c1
M
=
=
W
3,14.d 2 1 .b0 .Z

Z=0,8.Z1=

Trong ®ã

28.4

(N/mm2)

6.7

Z1=
Sè vßng ren ®ai èc
tb =
B­íc ren
b o=
BÒ dµy th©n ren
ChiÒu cao lµm viÖc cña ren
h=
do=d1=
§­êng kÝnh ®Ønh ren
d 3=
§­êng kÝnh ®¸y
{σ}=
øng suÊt cho phÐp
C¸nh tay ®ßn ®iÓm ®Æt lùc
c1=
- KiÓm tra mÆt c¾t ë phÇn mãc treo
PhÇn mãc treo ®­îc chÕ t¹o tõ c¸c tÊm thÐp vµ ®­îc ghÐp l¹i b»ng ®inh t¸n
T¹i mÆt c¾t mãc, m« men g©y ra trªn mét tÊm
σz =

Q
M
M .z
+
+
≤ [σ ]
F
F .r k . f .r.(r + z )

Lùc ph¸p tuyÕn cña tiÕt diÖn
M«men g©y uèn chèng t©m
HÖ sè phô thuéc h×nh d¹ng cña tiÕt diÖn
B¸n kÝnh cong mãc
DiÖn tÝch mÆt c¾t tiÕt diÖn

Q=
M=Q.r=
k=
r=e2+a=
F=
e1=
e2=
a=

ChÞu kÐo
σk max =

Q 2.e 2
.
=
F .k
a

142

(N/mm2)

ChÞu nÐn
σn max =

e1
Q
.
=
F .k a
+ e1 + e 2
2

339+8

σn max =

e1
Q
.
=
a
F .k
+ e1 + e 2
2

62.5

(N/mm2)

e1
dz

a

e2
z

r

III

n

n

O

D=I-II + III

+I

II

b2

b1

n

e1

e2

a

13. TÝnh chän æ l¨n.
13.1 Chän æ theo kh¶ n¨ng t¶i ®éng.
Víi Trôc d= 110 mm Ta chän æ nhÑ réng 7522
Kh¶ n¨ng t¶i ®éng Cd khi sè vßng quay n >= 10 (V/ph)
48346.3 (N)

C d = Q.m L =

Tuæi thä tÝnh b»ng triÖu vßng quay

L=

Lh .60.n
=
10 6

15.9

BËc ®­êng cong mái khi thö vÒ æ l¨n víi æ ®òa ta chän
Tuæi thä tÝnh b»ng giê
T¶i träng ®éng quy ­íc (KN)
Q=(X.V.Fr+Y.Fa).Kt.Kd=
T¶i träng h­íng trôc
Fr =

QT 100.QT

=
a
l.a

39245.3

(triÖu vßng)
m=
Lh=

(N)

Kho¶ng c¸ch hai æ l¨n ®ë tang
l=
Qt=
Träng l­îng vËt n¨ng, c¸p vµ pal¨ng
§Ó thuËn lîi tÝnh to¸n lùc h­íng t©m. Lùc h­íng t©m sinh ra trong khi cuèn c¸p lªn t
lÖch
cña c¸p lªn tang vµ rßng räc ®éng ta chän:
Fa = 0,1Fr =
3924.5
(N)
V_ hÖ sè kÓ ®Õn vßng nµo quay. Khi vßng trong quayV=
Kt_ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é. Khi
θ ≤105 0
340+8

θ ≤105 0

K®_ hÖ sè kÓ ®Õn ®Æc tÝnh t¶i träng
HÖ sè t¶i träng h­íng t©m
HÖ sè t¶i träng däc trôc
Y= 0,4cotgα =
Gãc tiÕp xóc
Q=
21084.3 (N)
æ l¨n ®· chän thõa bÒn

Kt=
K®=
X=
0.5

α=

14. Chän c¬ cÊu n©ng phô.
C¬ cÊu n©ng phô ®­îc treo di ®éng trªn dÇm ch÷ i, víi t¶i träng 10 tÊn dïng pal¨ng
®iÖn kÝ hiÖu AV-102
Qp=
T¶i träng n©ng
Hp=
ChiÒu cao n©ng
φ=
C¸p n©ng 4 sîi
Vn =
Tèc ®é n©ng
TÇn sè dßng ®iÖn
f=
Np=
C«ng suÊt ®éng c¬
Vpd=
Tèc ®é di chuyÓn pal¨ng
Np=
C«ng suÊt ®éng c¬ di chuyÓn

341+8

chÝnh

250000
14.5
0.13

(N)
(m)
(m/s)

6

342+8

54387.78

(N)

269500

(N)

250000
17000
2500

(N)
(N)
(N)

0.83
0.98
6
271938.9
(N)
5
6x19(1+6+125)+10c
24

(mm)

432
288
18
12
450
300

(mm)
(mm)

(mm)
(mm)

r2
6

r3
4

60

16
450

(mm)

343+8

474

(mm)

30

(m)

3
20

(vßng)

33

(m)

36

(m)

790
Êu r¶i c¸p

(mm)

750

(mm)

28

(mm)

344+8

ªn m¸y c«ng t¸c

æi

Öc t­¬ng ®èi

P(KW)
P1

P1
Pc

P2

345+8

P(KW)
P1

P1
Pc

t1 t2 t0

P2

t(s)

462481.12 (Nmm)
12237250.5 (Nmm)
31.5
0.84
850
1043

15%
37
25%
30
600
900
30
970
345
850

(Nm)
(v/ph)

(KW)
(KW)
(s)
(s)
(KW)
(v/ph)
(kg)
(Nm)

= 25,5 KW Nªn

a trôc ®éng c¬ vµ trôc tang
29.3
31.5
24
1000
25000
2000
16000

(KW)
(V/ph)
(Nm)
(N)
(N)

346+8

c ®éng c¬
498730.8

(Nmm)

1.75

Ön nay lµ phanh m¸ kiÓu TK
50
30

(N)
(mm)

50
2000
90
260
175
50
90

(mm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

4
8
24
44
200

(mm)
(mm)

74

(mm)

112
14

(mm)
(mm)
347+8

9

(mm)

112
14
9

(mm)
(mm)
(mm)

5.5

(mm)

r
4

348+8

¸p trªn mÆt tang

8777

(N)

0.13
5.12
0.15
60
3.52

2
2.0
22
150

(mm)
(N/mm2)

349+8

8.3
36
18
9
140
158
150
70

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(Mpa)
(mm)

ng ®inh t¸n

500000
107500000
0.1
215
41600
160
80
135

(N)
(Nmm)
(mm)
(mm2)
(mm)
(mm)
(mm)

350+8

triÖu vßng)
3.3
8000

1060.0
(mm)
260000.0
(N)
g khi cuèn c¸p lªn tang, do ®é

1.0

351+8

1.0
1.2
0.4

0.7

10 tÊn dïng pal¨ng
100000.0
12.0
16.0
4.0
50.0
11.2
8.0
0.8

(N)
(m)
(mm)
(m/ph)
(Hz)
(KW)
(m/ph)
(KW)

352+8

Tinh to¸n c¬ cÊu di chuyÓn
1. C¬ cÊu di chuyÓn xe con mang hµng
a. C¬ cÊu dÆt trªn xe con:
Toµn bé lùc c¶n tÜnh gåm cã:
Wt = k1 .W1 +W2 +W3 +W5 +W H ( N )

Trong ®ã :
k1:HÖ sè kÓ ®Õn lùc c¶n do ma s¸t thµnh b¸nh xe vµ mÆt ®Çu may ¬ b¸nh
vµo kho¶ng c¸ch b¸nh trªn kho¶ng c¸ch trôc b¸nh vµ phô thuéc vµo h×nh d¹
víi b¸nh xe h×nh trô æ l¨n
Kho¶ng c¸ch b¸nh
=
1≤
Kho¶ng c¸ch trôc b¸nh
Do ®ã ta lÊy
W1: Lùc c¶n do ma s¸t l¨n vµ ma s¸t æ trôc
W1 = ( G0 + Q ).

2.µ + f .d
Dbx

Trong ®ã: : Go lµ träng l­îng xe l¨n
Träng l­îng vËt n©ng
§­êng kÝnh b¸nh xe
§­êng kÝnh ngâng trôc l¾p æ cña b¸nh xe
HÖ sè ma s¸t l¨n cña b¸nh xe (phô thuéc vµo ®­êng
kÝnh b¸nh xe vµ lo¹i ray) tra b¶ng 3-7/65 TTMT
HÖ sè ma s¸t trong æ trôc b¸nh xe
(phô thuéc vµo kÕt cÊu æ trôc)

W2 : Lùc c¶n do ®é dèc cña ®­êng ray
W2 = α( G0 + Q )( N )

Trong ®ã :
§é dèc ®­êng ray (phô thuéc vµo bÒ mÆt ®Æt ®­êng ray)

W3 : Lùc c¶n do giã: Víi xe con ®Æt trªn dÇm tiÕt diÖn xe nhá nªn lùc c¶n d
kh«ng
®¸ng kÓ cã thÓ bá qua
W5: Lùc c¶n do hiÖu cña lùc c¨ng d©y n©ng
W5 = Q

(1 − λ).(1 − λa +1 )
=
λ.(1 − λa )
353+17

W5 = Q

(1 − λ).(1 − λa +1 )
=
λ.(1 − λa )

HiÖu suÊt rßng räc
Béi suÊt pal¨ng
Lùc c¶n do ®é vâng cña d©y c¸p xe kÐo
WH =

q.l 2
=
8.h

Träng l­îng trªn 1 m c¸p
Kho¶ng c¸nh lín nhÊt tõ tang cuèn c¸p ®Õn xe l¨n
§é vâng cho phÐp ®èi víi d©y c¸p
VËy tæng lùc c¶n tÜnh:
2. KiÓm tra hÖ sè an toµn b¸m.

Lóc xe l¨n chuyÓn ®éng mµ kh«ng cã hµng treo trªn mãc lµ lóc xÈy ra hiÖn t­îng tr
nhiÒu nhÊt.V× vËy hÖ sè an toµn b¸m ®­îc tÝnh theo c«ng thøc.
kb =

Wt 0

Gd .ϕ
≥1,2
jm
d
−Gd . f .
+ G0 .
Dbx
g

3. Chän ®éng c¬ vµ phanh cho c¬ cÊu di chuyÓn xe con.
S¬ ®å truyÒn ®éng xe con cã c¬ cÊu

354+17

a. Chän ®éng c¬.
C«ng suÊt ®éng c¬ ®Ó dÉn ®éng xe con lµ:
Nd =

M d .n d
=
9750.ηdc

M«men cÇn cã trªn rßng räc dÉn
Md =

Wt .Dd
W .D
− H d =
2.λ1 .λ2
2

HiÖu suÊt tang
HiÖu suÊt rßng c¸p
§­êng kÝnh rßng räc dÉn
Sè vßng quay yªu cÇu cña rßng räc
nd =

v
=
π.Dd

Wt : Nh­ ë trªn
v : VËn t«c di chuyÓn xe l¨n
ηdc: HiÖu suÊt di chuyÓn
§éng c¬ ®­îc chän ph¶i ®¶m b¶o khi më m¸y sao cho hÖ sè an toµn b¸m k
Ta chän ®éng c¬ cã c«ng suÊt:

Víi ®éng c¬ ®· chän ta cÇn tÝnh kiÓm tra hÖ sè an toµn b¸m thùc tÕ:
Ta cÇn kiÓm tra ®éng c¬ ®iÖn vÒ momen më m¸y. muèn vËy ta cÇn dùa trªn c¬
hÖ sè an toµn b¸m >=1,2
Tõ ®ã ta x¸c ®Þnh ®­îc gia tèc lín nhÊt cho phÐp trong tr­êng hîp lùc b¸m lín nhÊt
kh«ng cã vËt n©ng)
j 0 max =

g
G0

 G d .ϕ
d
0 
.
 1,2 + G d . f D −Wt 
=
bx

Trong ®ã : Gd lµ tæng ¸p lùc t¸c dông lªn b¸nh dÉn khi kh«ng cã vËt n©ng
Gd =

Go
=
2
355+17

Gd =

Go
=
2

ϕ : hÖ sè b¸m cña b¸nh xe vµ ®­êng ray lÊy ®èi víi m¸y trôc lµm viÖc ngoµi trêi
Tæng lùc c¶n tÜnh chuyÓn ®éng xe l¨n( kh«ng cã vËt n©ng)
Wt 0 =

Wt .G0
=
G0 + Q

HÖ sè ma s¸t trong æ trôc lÊy
§­êng kÝnh ngâng trôc
Gia tèc träng tr­êng
VËn t«c di chuyÓn xe l¨n
Do ®ã thêi gian më m¸y lµ
t m0 =

v
=
60. j 0 max

M« men më m¸y lín nhÊt lµ :
M

0
m

β.∑(Gi .Di2 ).n dc
Wt 0 .Dbx
G0 .D 2 bx .n dc
=
+
+
=
2.i x .ηdc
375.i x2 .t m0 .ηdc
375.t m0

ix: Tû sè truyÒn chung
ix =

=

n dc
n .D .3,14
= dc bx
=
n bx
vx

∑(G i.D

t

o
m

=

β.∑(Gi .D 2 i ).n1
375( M m − M t0 )

+

2
i

)=

2
G0 .Dbx
.n1
375( M m − M t0 ).i 2 x .ηdc

Trong ®ã:
Wt : Tæng lùc c¶n tÜnh
ix: Tû sè truyÒn chung

ix =

ndc n dc .Dbx .3,14
=
=
n bx
vx

Mm : M«men më m¸y trung b×nh.
Mm=1,45.Mdn=1,45x9550xNdc/ndc=
Trong ®ã
356+17

M t0 =

Wt 0 .Dbx
.
2.i x .ηdc

Wt 0 =

Wt .G0
G0 + Q

Wt : Tæng lùc c¶n tÜnh ®Ó tÝnh ®éng c¬
M t0 =

∑(G

i.D 2i ) =

n1 : Sè vßng quay cña ®éng c¬

Do ®ã thêi gian më m¸y thùc tÕ lµ:
Gia tèc më m¸y thùc tÕ lµ:
jm =

vx
=
60.t m0

HÖ sè b¸m thùc tÕ:
kbt=

1.6

HÖ sè b¸m tho¶ m·n

b. Chän phanh
Chän phanh dùa vµo m« men phanh, nh­ng m«men phanh ph¶i ®¶m b¶o sao cho x
chuyÓn trªn ®­êng ray trong mäi tr­êng hîp kh«ng bÞ hiÖn t­îng tr­ît tr¬n trong thê
M ph

β.∑(Gi .Di2 ).n dc
Wt 0* .Dbx
G0 .D 2 bx .n dc .ηdc
=−
+
+
2.i x .ηdc
375.i x2 .t 0ph
375.t 0ph

Trong ®ã:

2.µ + f .d
=
Dbx
vx
=
=
60 * j 0ph

Wt 0* = G0 .

Thêi gian phanh:

t 0ph

Víi
VËy m«men phanh lµ
Chän phanh cã Mph=14...18 (Nm) vµ ®­êng kÝnh b¸nh phanh lµ 200 mm

357+17

Do phanh ®· chän cã momen phanh gÇn s¸t víi ttrÞ sè tÝnh d­îc do ®ã kh«ng cÇn
kiÓm tra phanh theo hÖ sè an toµn b¸m.
Dùa vµo s¬ ®å truyÒn ®éng nh­ h×nh vÏ vµ tû sè truyÒn i

§ éng c ¬
pha nh vµ khí p nèi
hép gi¶m tèc
tang c uèn c ¸ p
gèi ®ì

358+17

i chuyÓn

h xe vµ mÆt ®Çu may ¬ b¸nh(phôthuéc
¸nh vµ phô thuéc vµo h×nh d¹ng b¸nh xe)

k1=

2800
≤2
1800
2

G o=
Q=
Dbx=
d=

65000
500000
500
100

µ=

0.6

f=

0.02

W 1=

3051

α=

0

(N)
(N)
(mm)
(mm)

(N)

W 2=
1130
(N)
iÕt diÖn xe nhá nªn lùc c¶n do giã lµ

λ).(1 − λa +1 )
=
λ.(1 − λa )
359+17

λ).(1 − λa +1 )
=
λ.(1 − λa )

λ=
a=

WH =

q.l 2
=
8.h

11787.7 (N)

0.98
6
2654.44

(N)

q=

7.8

(N/m)

l=
h=

33
0.4

(m)
(m)

l¨n

Wt = 21674.16 (N)

mãc lµ lóc xÈy ra hiÖn t­îng tr­ît tr¬n
c«ng thøc.

n xe con.

360+17

Nd =

M d .nd
=
9750.ηdc

W H .Dd
=
2

λ1=
λ2=
Dd=
nd =

v
=
π.Dd

v=
η®c=

9.5

(KW)

2489.2

(Nm)

0.98
0.98
250

(mm)

23.55

(v/ph)

30

(m/ph)

0.63

o hÖ sè an toµn b¸m kb>=1,2
N=
11
(KW)
n
730
(v/ph)
cosϕ=
0.75
η=
86
(%)
Tmax
2.2
Tdn
Tk
1.4
Tdn
oµn b¸m thùc tÕ:
muèn vËy ta cÇn dùa trªn c¬ së

ng tr­êng hîp lùc b¸m lín nhÊt (tøc lµ lóc

+ Gd . f


d
−Wt 0 
=
Dbx

0.5

hi kh«ng cã vËt n©ng
Gd =

Go
=
2

32500

(N)

361+17

Gd =

Go
=
2

¸y trôc lµm viÖc ngoµi trêi
ϕ=
0.12
g cã vËt n©ng)
2493.5

=

f=
d=

0.02
100

(mm)

g=
v=

9.8
0.5

(m/s2)
(m/s)

v
=
60. j 0 max

1.0

(s)

67.5

(Nm)

∑(G .D

=

(N)

i

375.t

2
i

).n dc

0
m

=

n dc .Dbx .3,14
=
vx

∑(G i.D

2
i

)=

β=

38.2

2.9
1.2

(Nm2)

.n1
M t0 ).i 2 x .ηdc

x

dc

bx

=

n dc .Dbx .3,14
=
vx

38.2

208.7

(Nm)

362+17

0

=

Wt .G0
G0 + Q

25.9 (Nm)

M t0 =

∑(G

2.25

i.D 2i ) =

β=

jm =

(Nm2)

1.2

t m0 =

7.2

(s)

vx
=
60.t m0

0.1

(m/s2)

>

1.2

hanh ph¶i ®¶m b¶o sao cho xe l¨n di
hiÖn t­îng tr­ît tr¬n trong thêi kú phanh.

2.µ + f .d
=
Dbx
vx
=
=
60 * j 0ph

= G0 .

351.0

t 0ph

1.1

j 0ph =

Mph=
h phanh lµ 200 mm

(N)

0.45
13.4

(Nm)

363+17

è tÝnh d­îc do ®ã kh«ng cÇn

sè truyÒn i x= 25 ta Chän hép gi¶m tèc.

364+17

Tinh to¸n c¬ cÊu di chuyÓn cæng trôc
Toµn bé lùc c¶n tÜnh gåm cã:
Trong ®ã :

Wt = k1 .W1 +W2 +W3 +W4 ( N )

k1:HÖ sè kÓ ®Õn lùc c¶n do ma s¸t thµnh b¸nh xe vµ mÆt dÇu may ¬ b
(phôthuéc vµo kho¶ng c¸ch b¸nh ttrªn kho¶ng c¸ch trôc b¸nh vµ phô thué
vµo h×nh d¹ng b¸nh xe)
víi b¸nh xe h×nh trô æ l¨n
1≤

Kh¶ng c¸ch b¸nh
=
Kho¶ng c¸ch trôc b¸nh

9000
1500

=6

k1=

=

Do ®ã ta lÊy

W1: Lùc c¶n do ma s¸t l¨n vµ ma s¸t æ trôc
W1 = (G1 + G 2 + G x + G3 ).

Trong ®ã:

G1 =

2.µ + f .d
(N ) =
D bx

( G xcdc

+ Gc )
.l1 =
2

Tû sè kho¶ng c¸ch khi xe l¨n ë vÞ s¸t ch©n cæng trôc nhÊt
Trong dã: : Gxcdc lµ träng l­îng xe l¨n
Träng l­îng vËt n©ng
§­êng kÝnh b¸nh xe
§­êng kÝnh ngçng trôc l¾p æ cña b¸nh xe
HÖ sè ma s¸t l¨n cña b¸nh xe (phô thuéc vµo ®­êng kÝnh
b¸nh xe vµ lo¹i ray) tra b¶ng 3-7/65 TTMT

l1=
Gxcdc=
Q=
Dbx=
d=
µ=

HÖ sè ma s¸t trong á trôc bx (phô thuéc vµo kÕt cÊu æ trôc)f=
G2 =

Gch + G d + G s + Gcb
=
4

Gch=
Gd=
Gs=
Gcb=

Khèi l­îng ch©n cæng trôc.
Khèi l­îng dÇm
Khèi l­îng sµn
Kèi l­îng cÇu thang vµ ca bin
G3 =

Träng l­îng xe con di chuyÓn cæng

Q.l1
=
2

Gx=

W2 : Lùc c¶n do ®é dèc cña ®­êng ray

365+22

W2 = α(G1 + G2 + G x + G3 ) =

Trong ®ã :
α: ®é dèc ®­êng ray (phô thuéc vµo bÒ mÆt dÆt ®­êng ray)
α=
W 3=
Lùc c¶n do giã
W 4=
Lùc c¶n do ¸p lùc ngang t¹o ra
Wt
VËy tæng lùc c¶n tÜnh:
2. KiÎm tra hÖ sè an toµn b¸m.
Lóc xe l¨n chuyÓn ®éng mµ kh«ng cã hµng treo trªn mãc lµ lóc xÈy ra hiÖn t­îng
tr­ît tr¬n nhiÒu nhÊt.V× vËy hÖ sè an toµn b¸m ®­îc tÝnh theo c«ng thøc.
kb =

Wt 0

G d .ϕ
≥ 1,2
jm
d
− Gd . f .
+ G0 .
Dbx
g

Trong ®ã : Gd lµ tæng ¸p lùc t¸c dông lªn b¸nh dÉn khi kh«ng cã vËt n©ng
Gd =

G1 + G 2 + G x
=
2

ϕ : hÖ sè b¸m cña b¸nh xe vµ ®­êng ray lÊy ®èi víi m¸y trôc lµm viÖc ngoµi trêi
ϕ=
Trong ®ã Gia
: tèc träng tr­êng
g=
VËn t«c di chuyÓn cæng trôc
v=
Thêi gian më m¸y
tm=
Tæng lùc c¶n tÜnh chuyÓn déng xe l¨n( kh«ng cã v¹t n©ng)
Trong ®ã:

Wt 0 = k1' .W1' +W2' +W3' =

W1, =
W2' =
W3' =

f : hÖ sè ma s¸t trong æ trôc lÊy
f=
d : ®­êng kÝnh ngçng trôc
d=
jm : Gia tèc cã thÓ xuÊt hiÖn khi më m¸y kh«ng cã vËt n©ng
jm=
LÊy
kb=
Do ®ã
3. Chän ®éng c¬ vµ phanh cho c¬ cÊu di chuyÓn cæng trôc.
a. Chän déng c¬.
C«ng suÊt ®éng c¬ ®Ó dÉn ®éng xe con lµ:
366+22

Wt.v
60.1000.η dc

Nt=

(KW)

Wt : Nh­ ë trªn
v : VËn t«c di chuyÓn cæng trôc

v=
η®c=
ηdc: HiÖu suÊt di chuyÓn
Nt=
§éng c¬ ®­îc chän ph¶i ®¶m b¶o khi më m¸y sao cho hÖ sè an toµn b¸m kb>=1,2
Chän ®éng c¬ lo¹i MTKF 311-8

s¸ch TTTKHDDCK/244

N=
n
cosϕ=
η=
Tk=
Tmax=
Víi ®éng c¬ ®· chän ta cÇn tÝnh kiÓm tra hÖ sè an toµn b¸m thùc tÕ:
t mo =

β.∑(Gi .D 2 i ).n1
375( M m − M t0 )

+

2
(G1 + G 2 + G x ).Dbx
.n1
0
375( M m − M t ).i x .ηdc

Trong ®ã:Wt : Tæng lùc c¶n tÜnh kh«ng cã vËt n©ng
ix: Tû sè truyÒn chung
ix =

Mm : M«men më m¸y trung b×nh.
Mm=1,45.Mdn=1,45x9550xNdc/ndc=
Trong ®ã
M t0 =

Wt 0 .Dbx
.
2.i x .ηdc

Wt 0 =

n dc
n .D .3,14
= dc bx
=
n bx
vx

Wt .(G1 + G 2 + G x )
G1 + G 2 + G x + Q

Wt : Tæng lùc c¶n tÜnh ®Ó tÝnh ®éng c¬
M t0 =

∑(G i.D

2
i

)=

β=
n1 : Sè vßng quay cña ®éng c¬
Do ®ã thêi gian më m¸y thùc tÕ lµ:
Gia tèc më m¸y thùc tÕ lµ:

t m0 =

367+22

jm =

vx
=
60.t m0

HÖ sè b¸m thùc tÕ:
kbt=
VËy hÖ sè b¸m thùc tÕ tho¶ m·n yªu cÇu. Nªn ta chän ®éng c¬ trªn lµ hîp lý.
b. Chän phanh

Chän phanh dùa vµo m« men phanh, nh­ng m«men phanh ph¶i ®¨m b¶o sao cho x
di chuyÓn trªn ®­êng raytrong mäi tr­êng hîp kh«ng bÞ hiÖn t­îng tr­ît tr¬n trong th
phanh.

M ph

β.∑(Gi .Di2 ).n dc
Wt 0* .Dbx
G0 .D 2 bx .n dc .ηdc
=−
+
+
2.i x .ηdc
375.i x2 .t 0ph
375.t 0ph

Trong ®ã:

Wt 0* = G0 .

Thêi gian phanh:
Víi

t 0ph =

2.µ + f .d
=
Dbx

vx
60 * j 0ph

=
j 0ph =

Mph=
Chän phanh cã Mph=25(Nm) vµ ®­êng kÝnh b¸nh phanh lµ 250 mm
KiÓm tra phanh
Do phanh ®· chän cã momen phanh gÇn s¸t víi ttrÞ sè tÝnh d­îc do dã kh«ng cÇn k
tra phanh theo hÖ sè an toµn b¸m.
TÝnh chän hép gi¶m tèc

Dùa vµo s¬ ®å truyÒn ®éng nh­ h×nh vÏ vµ tû sè truyÒn ix= 43,7 ta Chän
gi¶m tèc.

§ éng c¬
phanh vµ khí p nèi
hép gi¶m tèc
bé truyÒn hë
b¸ nh xe

368+22

§ éng c¬
phanh vµ khí p nèi
hép gi¶m tèc
bé truyÒn hë
b¸ nh xe

Chän HGT PM-350 cã tØ sè truyÒn thùc i = 17 ( B¶ng 1-20 ST MXD)
M« men xo¾n trªn trôc ra cña hép gi¶m tèc
Mx=
TÝnh to¸n bé truyÒn hë
Tû sè truyÒn
u=
Chän s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc

a=

M« ®un b¸nh r¨ng ®­îc x¸c ®Þnh

m = ( 0.01 ÷ 0.02 ) a =

Chän

m=
z1 =

X¸c ®Þnh sã r¨ng b¸nh nhá

2.a
=
m.( u +1)

Chän z1 =
Z 2 = u.Z 1 =

Chän z2 =
X¸c ®Þnh hª sè dÞch chØnh
Tæng sè r¨ngZt = Z1+Z2=
Tæng hÖ sè dÞch chØnh
HÖ sè gi¶m ®Ønh r¨ng

X t = Y + ∆Y =
∆Y =

ky =

k x .Z t
=
1000

1000. y
=
zt

Chän Kx=
y=

a
− 0,5.z t =
m

C¸c hÖ sè dÞch chØnh b¸nh 1 vµ b¸nh 2
x1 = 0,5.[ xt − ( z 2 − z1 ). y / z t ] =
x 2 = xt − x1 =

Gãc ¨n khíp cña c¸c r¨ng
cos αtw =z t .m. cos α /( 2a ) =

αtw =
369+22

αtw =

§­êng kÝnh vßng chia
d1=m.z1/cosβ=
d2=m.z2/cosβ=
§­êng kÝnh ®Ønh r¨ng
da=d1+2.(1+X1-∆y)=
da=d2+2.(1+X2-∆y)=
§­êng kÝnh ®¸y r¨ng
df1=d1-(2,5-2.x1).m=
df2=d2-(2,5-2.x2).m=
TÝnh l¹i kho¶ng c¸ch trôc
a= m.z/2=

B¶ng tæng hîp
B¸nh lín B¸nh nhá
Sè r¨ng
67
25
§­êng kÝnh vßng chia
670
250
§­êng kÝnh ®Ønh r¨ng
690
270
§­êng kÝnh ®¸y r¨ng
230
670
TÝnh l¹i kho¶ng c¸ch trôc
460
M« ®un
10
TØ sè truyÒn
2.7
B­íc r¨ng
31,4
TÝnh æn ®Þnh cæng trôc
Cæng trôc ph¶i ®­îc kiÓm tra æn ®Þnh theo c¶ hai ph­¬ng song song vµ vu«ng
gãc víi ®­êng ray d­íi t¸c dông cña t¶i träng danh nghÜa, t¶i träng giã lín nhÊt
ë tr¹ng th¸i lµm viÖc vµ t¶i träng qu¸n tÝnh.
a. Theo ph­¬ng vu«ng gãc víi ®­êng ray, hÖ sè æn ®Þnh cña cæng trôc ®­îc x¸c
®Þnh theo c«ng thøc
- Tr­êng hîp mãc chÝnh ho¹t ®éng, mãc phô kh«ng ho¹t ®éng.
k1 =

G m .b + ( GT + Q ).h
≥1,4
Fk .c + ( Fqt1 + Fv .).a

Trong ®ã : Träng l­îng cæng trôc
Träng l­îng xe con

Gm=
G T=
370+22

Fk=

Lùc giã t¸c dông lªn cæng
Giã t¸c dông vµo dÇm
Giã t¸c dông vµo ch©n bao gåm
+ §o¹n 1
+ §o¹n 2
Giã t¸c dông vµo ca bin
Giã t¸c dông vµo vËt n©ng 50 T
Giã t¸c dông vµo vËt n©ng 10 T
Lùc qu¸n tÝnh khi phanh c¬ cÊu di chuyÓn xe con
Lùc giã t¸c dông lªn vËt n©ng quy vÒ ®iÓm treo vËt

k1=

Ws
Wsc1
Wsc2
Wscb
WsQ
WsQ
Fqt1=
Fv=
b=
h=
a=
c=
Q=

8.7

>

Cæng trôc ®­îc ®¶m b¶o æn ®Þnh
- Tr­êng hîp mãc phô ho¹t ®éng, mãc chÝnh kh«ng ho¹t ®éng

371+22

k1; =

GT .h + Gm .b
=
( Fqt + Fv ).a + Fk .c + Q1 .d

Cæng trôc ®­îc ®¶m b¶o æn ®Þnh
Q1=
Trong ®ã:
khèi l­îng Pal¨ng co mÌo vµ mãc phô, khèi l­îng n©ng
d=
b. Theo ph­¬ng däc ®­êng ray, hÖ sè æn dÞnh cña cæng trôc ®­îc x¸c ®Þnh theo

k2 =

(G m + Q + GT ).m
=
2.( Fqt1 .a + Fk .c )

Cæng trôc æn ®Þnh

Trong ®ã : Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ch©n
Lùc qu¸n tÝnhcña xe con mang hµng
Khèi l­îng pal¨ng con mÌo
Lùc giã
Giã t¸c dông vµo dÇm cæng trôc
Wvd
Giã t¸c dông vµo ch©n cæng bao gåm
Wvc1
Wvc2
Giã t¸c dông vµo ca bin
Wscb
Giã t¸c dông vµo vËt n©ng 50 T
WcQ

m=
a 1=
Fqt1=
Gp=
Fk1=

372+22

c. T­êng hîp giã b·o cæng kh«ng lµm viÖc(tÝnh theo ph­¬ng däc ray)
Fk=
Lùc giã t¸c dông lªn cæng khi cã giã b·o
HÖ sè kÑp ray khi cæng kh«ng lµm viÖc
f=
k3 =

GT .m. f
=
2.Fk 3 .c

Cæng trôc æn ®Þnh

373+22

vµ mÆt dÇu may ¬ b¸nh
trôc b¸nh vµ phô thuéc

1.6

1685.3

(N)

30062.5 (N)
0.93
65000
500000
750
100

(N)
(N)
(mm)
(mm)

0.6
0.02
184825

(N)

300000
392000
12300
35000

(N)
(N)
(N)
(N)

231250

(N)

22000

(N)

374+22

936.3

(N)

0
6321
(N)
146.2
(N)
10099.93 (N)

óc xÈy ra hiÖn t­îng
eo c«ng thøc.

cã vËt n©ng
###

(N)

µm viÖc ngoµi trêi
0.12
9.8
0.62
6

8159.25
852.8
473.8
6321
0.02
100
vËt n©ng
0.1
1.7

(m/s2)
(m/s)
(s)
(N)
(N)
(N)
(N)
(mm)
(m/s2)

g trôc.

375+22

37.2

(m/ph)

0.87
7.2
(KW)
an toµn b¸m kb>=1,2

7.5
690
0.75
86
320
330
m thùc tÕ:

(KW)
(v/ph)
(%)
(Nm)
(Nm)

43.7
150.5

(Nm)

32.0
2.7

(Nm)
(Nm2)

1.2
1.3

(s)

376+22

0.5

(m/s2)

1.3
c¬ trªn lµ hîp lý.

h¶i ®¨m b¶o sao cho xe l¨n
t­îng tr­ît tr¬n trong thêi kú

234.0

(N)

1.4
0.45
24.28

(Nm)

­îc do dã kh«ng cÇn kiÓm

Òn ix= 43,7 ta Chän hép

377+22

55590

(Nm)

2.7
460

(mm)

6.9
10
24.9

(r¨ng)

25
67.5
67

(r¨ng)

92

r¨ng

(r¨ng)

0
0
0
0
0

0
0

0.94
21.56

(®é)
378+22

250
670

(mm)
(mm)

252
672

(mm)
(mm)

225
645

(mm)
(mm)

460

(mm)

§¬n vÞ
(r¨ng)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

(mm)

ong song vµ vu«ng
träng giã lín nhÊt

a cæng trôc ®­îc x¸c

839300
24000

(N)
(N)
379+22

4906
457
1218
1093
2138
14850
5940
93225
14850
21
4.3
20.6
16.5
550000

(N)

(N)
(N)
(m)
(m)
(m)
(m)
(N)

1.4

380+22

5.5

æn ®Þnh
112000
10

>

1.4

(N)
(m)

c ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc

2.9

9
18
93225
12000
40232
34401

(m)
(m)
(N)
(N)
(N)
(N)

1087
2606
2138
14850

(N)
(N)
(N)
(N)

381+22

273665
2

(N)

1.7

æn ®Þnh

382+22

Gi¸ trÞ néi lùc:
-M« men uèn theo ph­¬ng X:
-M« men uèn theo ph­¬ng Y:
-M« men xo¾n:
-Lùc c¾t theo ph­¬ng Z:
-Lùc c¾t theo ph­¬ng Y:
-Lùc däc:

MX=
MY=
MZ=
Q2=
Q3=
N =

§Æc tr­ng tiÕt diÖn vµ vËt liÖu:
Sö dông lo¹i thÐp:
CT20

8.45
3.35
0.1
5.2
2.75
143.33

C­êng ®é tÝnh to¸n cña thÐp: R=
§­êng kÝnh ngoµi:
ChiÒu dÇy :
§­êng kÝnh trong:
HÖ sè :
F=
200.56
JP=
46558.33
JX=
23279.17
JY=
23279.17

-DiÖn tÝch tiÕt diÖn:
-M« men chèng xo¾n:
-M« men chèng uèn theo ph­¬ng X:
-M« men chèng uèn theo ph­¬ng Y:

rx=
ry=

-B¸n kÝnh qu¸n tÝnh theo ph­¬ng X:
-B¸n kÝnh qu¸n tÝnh theo ph­¬ng Y:

10.77
10.77

KiÓm tra bÒn:
+KiÓm tra uèn kÐo (nÐn) ®ång thêi:

=

σz

=

714.65

1538.35
→ TiÕt diÖn ®o¶m b¶o
+KiÓm tra xo¾n:
τmax =

+

589.85

<

R=

+
2450

3.49

+KiÓm tra øng xuÊt do ¶nh h­ëng cña lùc c¾t:

T.m
T.m
T.m
T
T
T

845000
335000
10000
5200
2750
143330

Kg.cm
Kg.cm
Kg.cm
Kg
Kg
Kg

Ýnh to¸n cña thÐp: R=
2450
Kg/cm2
D=
32.5
cm
δ=
2.1
cm
d=
28.3
cm
η=
0.87
cm2
cm4
cm4
cm4

233.85
Kg/cm2

thiÕt kÕ dÇm thÐp
(theo tcvn 5575-1991)

a-tÝnh to¸n dÇm
Sö dông thÐp SCW550 cã c­êng ®é tÝnh to¸n R= 2350
Rc= 1360
Ε = 2100000
M« ®um ®µn håi

TÝnh to¸n tiÕt diªn dÇm ®ì cÇu trôc
Néi lùc khung ®­îc tÝnh to¸n b»ng phÇn mÒm SAP2000 ver 7.40 víi c¸c lo¹i
T¶i träng t¸c dông lªn khung bao gåm TÜnh t¶i (TT); Ho¹t t¶i (HT1,HT2) ;
T¶i träng giã (GT,GP) Cã kÌm theo s¬ ®å khung vµ biÓu ®å néi lùc cña c¸c
tr­êng hîp t¶i träng
Néi lùc nguy hiÓm nhÊt dïng ®Ó thiÕt kÕ kÝch th­íc cña tiÕt diÖn nµy ®­îc lÊy
tõ kÕt qu¶ cña tæ hîp t¶i träng COMBO 8.TrÞ sè néi lùc nguy hiÓm nhÊt:
M=
4 000 Kgcm
N=
31 120 Kg
Q=
50 KG
ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña cÊu kiÖn:
ChiÒu dµi tù do cña xµ l =
4.15
m
=
415 cm
Tr­êng hîp trong mÆt ph¼ng khung: kÌo liªn kÕt ngµm víi cét vµ liªn kÕt ngµm víi kÌo thø
hai, v× kÌo tÝnh to¸n cã tiÕt diÖn thay ®æi, tØ sè ®é cøng cña cét vµ kÌo gÇn t­¬ng ®­¬ng
nªn ta coi nh­ ngµm ®µn håi, ta cã hÖ sè:
µ= 1
lx= µ.l = 4.15
m
KiÓm tra tiÕt diÖn kÌo
Do M >> N nªn ®Ó x¸c ®Þnh s¬ bé kÝch th­íc tiÕt diÖn ta tÝnh theo kÕt cÊu chÞu
uèn sau ®ã kiÓm tra l¹i theo cÊu kiÖn chÞu nÐn uèn. Ta cã:

⇒ Wx ≥
2
cm3
§é lÖch t©m cña xµ: e = M/N =
cm
TÝnh to¸n tiÕt diÖn kÌo nh­ tÝnh to¸n tiÕt diÖn dÇm tæ hîp hµn.
Chän s¬ bé tiÕt diÖn kÌo nh­ sau:
ChiÒu cao tiÕt diÖn h= 9
cm
ChiÒu dµy c¸nh δc=
1.0
cm
ChiÒu réng c¸nh bc=
9
cm
ChiÒu dµy bông δb=
1.0
cm
ChiÒu cao bông hb= 7.0
cm
Kho¶ng c¸ch 2 c¸nh
8.0
cm
TiÕt diÖn ®· chän bc, δc ph¶i tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn :
ChiÒu dµy b¶n c¸nh dÇm hµn ph¶i chän sao cho ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn truyÒn
lùc gi÷a c¸nh vµ bông kÌo, kh«ng g©y nh÷ng øng suÊt phô ph¸t sinh lín.
§Ó tháa m·n yªu cÇu nµy th× :
δb ≤ δc ≤ 3.δb ⇒ 0,6cm ≤ δc ≤ 1,8cm. Chän δc = 0,8cm.
ChiÒu réng c¸nh dÇm hµn bc ®­îc x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o æn ®Þnh côc bé
(bc = 2.b0 + δb)

cho b¶n c¸nh nÐn :

2350
29.89
Ngoµi ra, ®Ó dÔ liªn kÕt kÌo theo ph­¬ng ngang víi cÊu kiÖn kh¸c (nh­ xµ gå..)
vµ ®¶m b¶o æn ®Þnh tæng thÓ cho kÌo th× :
bc = (1/2-1/5)h =
4.5
®Õn
bc ≥ 18cm
bc ≥ h/10 =

0.9

cm

I - Momen qu¸n tÝnh thùc cña tiÕt diÖn võa chän: a=
318.1

122.08

cm4

70.69

cm3

+M«men chèng uèn:

II - KiÓm tra ®iÒu kiÖn bÒn cña kÌo:
*Ta kiÓm tra theo cÊu kiÖn chÞu nÐn uèn.

4
cm4

σmax =
Träng l­îng kg/1m: =
Ath =

25
cm2
Träng l­îng dÇm:
=
Thay sè vµo ta ®­îc:
σmax =
1301.39 <1.05* R =>Tho¶ m·n
VËy tiÕt diÖn ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn.
*KiÓm tra tiÕt diÖn dÇm chÞu ®ång thêi M vµ Q

Trong ®ã
36

cm3

5.7

Kg/cm2

45.1 <1,15R=
2702.5
VËy tiÕt diÖn ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn.

III - KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh côc bé cho kÌo:
1, KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh c¸nh nÐn cña dÇm:
2350

14.95

4.00
=
4.00
<
1.00
VËy b¶n c¸nh dÇm ®¶m b¶o æn ®Þnh
2, KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh b¶n bông cña dÇm:
ë nh÷ng vïng kÌo gÇn nót khung (VÞ trÝ liªn kÐt ngµm cét víi kÌo), cã lùc c¾t lín,
khi ®ã b¶n bông r­êng cã thÓ bÞ mÐo do t¸c dông cña øng suÊt tiÕp vµ phång ra ngoµi
mÆt ph¼ng bông kÌo thµnh sãng nghiªng 45.
V× b¶n bông kÌo kh«ng cã s­ên gia c­êng, øng suÊt tiÕp tíi h¹n τo xÐt tíi sù ngµm ®µn
håi cña b¶n bông víi b¶n c¸nh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :

Trong ®ã :
§é m¶nh quy ­íc cña b¶n bông dÇm, ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:
.
2350
7.00
=
0.23
1.0
Tõ ®iÒu kiÖn hîp lý, lµ mÊt æn ®Þnh cña b¶n bông dÇm d­íi t¸c dông cña øng
suÊt tiÕp x¶y ra ®ång thêi víi mÊt kh¶ n¨ng chÞu lùc vÒ ®é bÒn cña b¶n bông

dÇm do lùc c¾t, tøc cho To = Rc , ta cã ®é m¶nh quy ­íc giíi h¹n cña b¶n
bông dÇm lµ :
Ta thÊy dÇm cã :
. 23 <
Bông kÌo æn ®Þnh d­íi t¸c dông cña øng suÊt tiÕp
.
3, KiÓm tra æn ®Þnh côc bé cña b¶n bông kÌo d­íi t¸c dông cña øng suÊt ph¸p
§iÒu kiÖn kiÓm tra:

7.0
1.0

=>

7

Bông kÌo æn ®Þnh d­íi t¸c dông cña øng suÊt ph¸p.
4, KiÓm tra æn ®Þnh côc bé cña b¶n bông kÌo d­íi t¸c dông ®ång thêi cña
øng suÊt ph¸p vµ øng suÊt tiÕp:
Theo phÇn trªn ta tÝnh ®­îc
0.23 < 2,5
V× vËy b¶n bông dÇm æn ®Þnh côc bé d­íi t¸c dông ®ång thêi cña øng suÊt ph¸p
vµ øng suÊt tiÕp

Ckp Tra b¶ng 3.5 - Trang 95 SGK
1.03

Ta cã

1 362 857 Kg/cm2

Ckp= 31.8
µ=

304 003

0.000 <1

=> Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn

5, KiÓm tra æn ®Þnh tæng thÓ:

Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå m¸i lµ:
125
cm
125
=
13.89
9
VËy kÌo tho¶ m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh tæng thÓ.
IV - KiÓm tra ®­êng hµn chÞu lùc liªn kÕt c¸nh dÇm vµo bông dÇm:

KiÓm tra chiÒu cao ®­êng hµn: Sö dông que hµn E42 cã Rgh=
Gi¸ trÞ Q max=
50
Kg
50
36
2(0,7.Rgh). 318

=

1 800

0.002

Nh­ vËy chän chiÒu cao ®­êng hµn = 0,6cm lµ ®¶m b¶o chÞu lùc:
IV - KiÓm tra ®é vâng cña dÇm:
a)Tr­êng hîp tiÕt diÖn gi÷a dÇm chÞu lùc tËp trung P = 15 000 kg
(dÇm ®¬n gi¶n )
=
33. 44 cm
0.08057
b)Tr­êng hîp t¶i t¸c dông lªn b¸n kÌo lµ t¶i ph©n bè, tiÕt diÖn ®Ønh kÌo cã m« men:
(dÇm cã 2 ®Çu ngµm)
M =
4 000 kg.cm

=
Ta cã:

. 03 cm

0.00008

c)Tr­êng hîp dÇm ®¬n gi¶n t¹i tiÕt diÖn cã

=
Ta cã:

M=

4 000 kg.cm

. 1 cm

0.00025

§é vâng cho phÐp :
Víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc nhÑ
Víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc TB
Víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc nÆng

=

0

=

0

=

0

Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2

.40 víi c¸c lo¹i

ùc cña c¸c

Ön nµy ®­îc lÊy

liªn kÕt ngµm víi kÌo thø
ét vµ kÌo gÇn t­¬ng ®­¬ng nhau,

h theo kÕt cÊu chÞu

u kiÖn truyÒn

b¶o æn ®Þnh côc bé

h¸c (nh­ xµ gå..)
1.8

cm

cm

19.63

kg/m

81.44

kg/m

44.01

Kg/cm2

Kg/cm2

14.95

o), cã lùc c¾t lín,
Êt tiÕp vµ phång ra ngoµi

τo xÐt tíi sù ngµm ®µn

c dông cña øng
n cña b¶n bông

n cña b¶n

g cña øng suÊt ph¸p

2350

g ®ång thêi cña

ña øng suÊt ph¸p

5 - Trang 95 SGK

2.0

o¶ m·n ®iÒu kiÖn

ông dÇm:

43.148

164

Kg/cm2

cm

m b¶o chÞu lùc:

nh kÌo cã m« men:

TÝnh ®­êng hµn gãc

Gi¸ trÞ lùc däc
ChiÒu cao ®­êng hµn
§iÒu kiÖn
ChiÒu dµi lín nhÊt cña ®­êng hµn gãc c¹nh
ChiÒu dµi tèi thiÓu cña ®­êng hµn gãc
ChiÒu dµi ®­êng hµn
§­êng hµn sèng
§­êng hµn mÐp

N=
h=

52000
0.6

<=
>=

35.7
2.4
68.8
52.6
18.2
24.6

kg
cm
cm
cm
cm
cm
cm
1363

>=

40 mm

33529.8

thiÕt kÕ dÇm thÐp
(theo tcvn 5575-1991)

a-tÝnh to¸n dÇm
Sö dông thÐp SCW550 cã c­êng ®é tÝnh to¸n R= 3550
Rc= 2060
Ε = 2100000
M« ®um ®µn håi

TÝnh to¸n tiÕt diªn dÇm ®ì cÇu trôc
Néi lùc khung ®­îc tÝnh to¸n b»ng phÇn mÒm SAP2000 ver 7.40 víi c¸c lo¹i
T¶i träng t¸c dông lªn khung bao gåm TÜnh t¶i (TT); Ho¹t t¶i (HT1,HT2) ;
T¶i träng giã (GT,GP) Cã kÌm theo s¬ ®å khung vµ biÓu ®å néi lùc cña c¸c
tr­êng hîp t¶i träng
Néi lùc nguy hiÓm nhÊt dïng ®Ó thiÕt kÕ kÝch th­íc cña tiÕt diÖn nµy ®­îc lÊy
tõ kÕt qu¶ cña tæ hîp t¶i träng COMBO 8.TrÞ sè néi lùc nguy hiÓm nhÊt:
M= 1 187 000 Kgcm
N=
279 730 Kg
Q=
3 030 KG
ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña cÊu kiÖn:
ChiÒu dµi tù do cña xµ l =
3.5
m
=
350 cm
Tr­êng hîp trong mÆt ph¼ng khung: kÌo liªn kÕt ngµm víi cét vµ liªn kÕt ngµm víi kÌo thø
hai, v× kÌo tÝnh to¸n cã tiÕt diÖn thay ®æi, tØ sè ®é cøng cña cét vµ kÌo gÇn t­¬ng ®­¬ng
nªn ta coi nh­ ngµm ®µn håi, ta cã hÖ sè:
µ= 1
lx= µ.l =
3.50
m
KiÓm tra tiÕt diÖn kÌo
Do M >> N nªn ®Ó x¸c ®Þnh s¬ bé kÝch th­íc tiÕt diÖn ta tÝnh theo kÕt cÊu chÞu
uèn sau ®ã kiÓm tra l¹i theo cÊu kiÖn chÞu nÐn uèn. Ta cã:

⇒ Wx ≥
334
cm3
§é lÖch t©m cña xµ: e = M/N = 4
cm
TÝnh to¸n tiÕt diÖn kÌo nh­ tÝnh to¸n tiÕt diÖn dÇm tæ hîp hµn.
Chän s¬ bé tiÕt diÖn kÌo nh­ sau:
ChiÒu cao tiÕt diÖn h=
45
cm
ChiÒu dµy c¸nh δc=
2.3
cm
ChiÒu réng c¸nh bc=
15
cm
ChiÒu dµy bông δb=
1.0
cm

ChiÒu cao bông hb=
40.4
cm
Kho¶ng c¸ch 2 c¸nh
42.7
cm
TiÕt diÖn ®· chän bc, δc ph¶i tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn :
ChiÒu dµy b¶n c¸nh dÇm hµn ph¶i chän sao cho ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn truyÒn
lùc gi÷a c¸nh vµ bông kÌo, kh«ng g©y nh÷ng øng suÊt phô ph¸t sinh lín.
§Ó tháa m·n yªu cÇu nµy th× :
δb ≤ δc ≤ 3.δb ⇒ 0,6cm ≤ δc ≤ 1,8cm. Chän δc = 0,8cm.
ChiÒu réng c¸nh dÇm hµn bc ®­îc x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o æn ®Þnh côc bé
(bc = 2.b0 + δb)

cho b¶n c¸nh nÐn :

3550
24.32
Ngoµi ra, ®Ó dÔ liªn kÕt kÌo theo ph­¬ng ngang víi cÊu kiÖn kh¸c (nh­ xµ gå..)
vµ ®¶m b¶o æn ®Þnh tæng thÓ cho kÌo th× :
bc = (1/2-1/5)h =
22.5
®Õn
bc ≥ 18cm
bc ≥ h/10 =

4.5

cm

I - Momen qu¸n tÝnh thùc cña tiÕt diÖn võa chän:

a=

36977.1

1297.12

cm4

1643.43

cm3

21.35
cm4

+M«men chèng uèn:

II - KiÓm tra ®iÒu kiÖn bÒn cña kÌo:
*Ta kiÓm tra theo cÊu kiÖn chÞu nÐn uèn.
σmax =
Träng l­îng kg/1m: =
Ath =

109.4 cm2
Träng l­îng dÇm:
Thay sè vµo ta ®­îc:
σmax =
3279.22 <1.05* R =>Tho¶ m·n
VËy tiÕt diÖn ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn.
*KiÓm tra tiÕt diÖn dÇm chÞu ®ång thêi M vµ Q

=

Trong ®ã
736.58

60.4

cm3

Kg/cm2

656.8 <1,15R=
VËy tiÕt diÖn ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn.

4082.5

III - KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh côc bé cho kÌo:
1, KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh c¸nh nÐn cña dÇm:
3550

12.16

7.00
=
3.04
<
2.30
VËy b¶n c¸nh dÇm ®¶m b¶o æn ®Þnh
2, KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh b¶n bông cña dÇm:
ë nh÷ng vïng kÌo gÇn nót khung (VÞ trÝ liªn kÐt ngµm cét víi kÌo), cã lùc c¾t lín,
khi ®ã b¶n bông r­êng cã thÓ bÞ mÐo do t¸c dông cña øng suÊt tiÕp vµ phång ra ngoµi
mÆt ph¼ng bông kÌo thµnh sãng nghiªng 45.
V× b¶n bông kÌo kh«ng cã s­ên gia c­êng, øng suÊt tiÕp tíi h¹n τo xÐt tíi sù ngµm ®µn
håi cña b¶n bông víi b¶n c¸nh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :

Trong ®ã :
§é m¶nh quy ­íc cña b¶n bông dÇm, ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:
.
3550
40.40
=
1.66
1.0
Tõ ®iÒu kiÖn hîp lý, lµ mÊt æn ®Þnh cña b¶n bông dÇm d­íi t¸c dông cña øng
suÊt tiÕp x¶y ra ®ång thêi víi mÊt kh¶ n¨ng chÞu lùc vÒ ®é bÒn cña b¶n bông
dÇm do lùc c¾t, tøc cho To = Rc , ta cã ®é m¶nh quy ­íc giíi h¹n cña b¶n
bông dÇm lµ :
Ta thÊy dÇm cã :
1. 66 <
Bông kÌo æn ®Þnh d­íi t¸c dông cña øng suÊt tiÕp
.
3, KiÓm tra æn ®Þnh côc bé cña b¶n bông kÌo d­íi t¸c dông cña øng suÊt ph¸p
§iÒu kiÖn kiÓm tra:

40.4
1.0

=>

40

Bông kÌo æn ®Þnh d­íi t¸c dông cña øng suÊt ph¸p.
4, KiÓm tra æn ®Þnh côc bé cña b¶n bông kÌo d­íi t¸c dông ®ång thêi cña
øng suÊt ph¸p vµ øng suÊt tiÕp:
Theo phÇn trªn ta tÝnh ®­îc
1.66 < 2,5
V× vËy b¶n bông dÇm æn ®Þnh côc bé d­íi t¸c dông ®ång thêi cña øng suÊt ph¸p
vµ øng suÊt tiÕp

Ckp Tra b¶ng 3.5 - Trang 95 SGK
3.61

40 915

Ckp= 31.8

Ta cã

µ=

Kg/cm2

9 151

0.017 <1

=> Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn

5, KiÓm tra æn ®Þnh tæng thÓ:

Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå m¸i lµ:
125
cm
125
=
8.33
15
VËy kÌo tho¶ m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh tæng thÓ.
IV - KiÓm tra ®­êng hµn chÞu lùc liªn kÕt c¸nh dÇm vµo bông dÇm:
KiÓm tra chiÒu cao ®­êng hµn: Sö dông que hµn E42 cã Rgh=
1 800
Gi¸ trÞ Q max=
3 030 Kg
3 030
737
2(0,7.Rgh). 36977

=

0.024

Nh­ vËy chän chiÒu cao ®­êng hµn = 0,6cm lµ ®¶m b¶o chÞu lùc:
IV - KiÓm tra ®é vâng cña dÇm:
a)Tr­êng hîp tiÕt diÖn gi÷a dÇm chÞu lùc tËp trung P =
(dÇm ®¬n gi¶n )

15 000 kg

=

. 17 cm

0.00049
b)Tr­êng hîp t¶i t¸c dông lªn b¸n kÌo lµ t¶i ph©n bè, tiÕt diÖn ®Ønh kÌo cã m« men:
(dÇm cã 2 ®Çu ngµm)
M =
### kg.cm

=
Ta cã:

. 06 cm

0.00017

c)Tr­êng hîp dÇm ®¬n gi¶n t¹i tiÕt diÖn cã

=
Ta cã:

M=

### kg.cm

. 19 cm

0.00054

§é vâng cho phÐp :
Víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc nhÑ
Víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc TB
Víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc nÆng

=

0

=

0

=

0

Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2

0 víi c¸c lo¹i

nµy ®­îc lÊy

n kÕt ngµm víi kÌo thø
vµ kÌo gÇn t­¬ng ®­¬ng nhau,

heo kÕt cÊu chÞu

iÖn truyÒn

o æn ®Þnh côc bé

c (nh­ xµ gå..)
9

cm

cm

85.88

kg/m

300.58

kg/m

648.44

Kg/cm2

Kg/cm2

12.16

, cã lùc c¾t lín,
tiÕp vµ phång ra ngoµi
xÐt tíi sù ngµm ®µn

dông cña øng
cña b¶n bông
cña b¶n

cña øng suÊt ph¸p

3550

®ång thêi cña

øng suÊt ph¸p

5 - Trang 95 SGK

2.0

o¶ m·n ®iÒu kiÖn

20.774

Kg/cm2

cm

b¶o chÞu lùc:

134

kÌo cã m« men:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful