P. 1
كتاب عن تحلية المياه ومعالجتها.pdf

كتاب عن تحلية المياه ومعالجتها.pdf

|Views: 17|Likes:
Published by engineer63
in arabic book for water disalination principles issued from saudi technical education authoirty
in arabic book for water disalination principles issued from saudi technical education authoirty

More info:

Published by: engineer63 on Nov 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2014

pdf

text

original

.

.._:א _:. .._:א _:.

¿tï.}
¿tï.}
_it,.,ï
_it,.,ï
¸,,......:א ...._,¸.:א ...=:.:א
ã¹] gè…‚jÖ]æ ËÖ] Üé×Ãj×Ö íÚ^ÃÖ] 퉉ö¹]
¿tt.tא ¸¡,aã, ,,.aït «-tstא ï,א.yא
٢٤١
٢٤١
tt
tt
,
,
_aãïtא ٢٤١ ,tt «-aïtא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a


..,¸ ،«,-.¸ «:· ¸:.¸ ..- ،..., _. v _. ¸:. ,;.:א¸ :;.:א¸ ،..-¸ . ...א .

¸:. :¸,..:א ,¸.:א _.L,:א ¸,א,=:א __...: _,:א ,¸¸..:א¸ _.:א ,_:..:: ...:א ..,:א ¸..:
.:א¸ _...:א .:.L,:א _.± ±.,,,.:: ,_.. ,....vא א.. _:.¸¸ ،_..:א ¸,. , :¸.,.:א _.,:א¸ _.
.,¸א,. ¸:. ._:א, ....¸ _..=.. _L¸ ,.¸; ,. .,:., , ,.: _:א _L,:א א.. :,.. _.: _. :.¸..:א
..: ،_,...:א ,...:א :,. _., , .... ¸א¸...vא _,· _. _.,,א¸ ,:.:., _:.:א «,.,± :,. ¸:.¸ _,., _
._.... ....:א ¸¸.:א ...: _..: .א

....:א _:¸.:א ,¸.,.:א _. _..: _,.¸; :,L- _...:א ¸¸,L:¸ ,_...: ...:א :¸א,,א ±L- ..¸
«:.... ..=, _..:א ¸,. ±.,:L.. _=.. .¸.- _.:. ,_:..· _.¸ ،_,¸¸..:א _.א¸:א ..., ,
±:.. ..¸ ، «:.,:L.. _:.: :¸_=¸:א _., _.:א _.L,:א _.,:א _¸..:א ,א..; ¡¸¸±. , :,L.א ...
¸,. _.. _... _., __=±: ¸:. .,:.., , _¸..:א ....: ,; ،_,¸¸..:א _.א¸:א ..., , _....א
.:א _.א,:א _. _.:.:א ¸,¸:א _.א,.: ,_, _,:א ,¸¸..:א¸ _.:א ,_:..:: ...:א ..,:א¸ _..:א _.:א _:.
¸.=· _¸¸.: _...¸: :..=.. :¸L., ¸.,.:א , _.,::א ... _¸-.: ،_..:א ¸,. ±.,:L.. «.¸.:
_....א «:.,:L.. __.. , _..א¸ ¸.=·¸ ،_..:א ¸,., .....:א

_,¸¸..:א ,_..א ... ¸¸...:¸ .._:א _:. ,.. _,¸..: _...· .._._= _...:א ±._:=::
.,.,. _.-.:א א.¸ .¸;:א ±א¸.,:א ,...=א _._= ¸¸...: ¸,_- ±.

¸. .א _. _..: _,¸¸..:א ,_..א ... ±¸.¸ _, _.: _.¸ _...:א ¸¸,L:¸ ,_...: ...:א :¸א,,א¸
،._...:א _. ,:, ±.,. ,,:.., ،.¸;:א ¸¸¸¸.:א ±א¸.,:א __..: , ¸±.,. _=±, ,,.: _· _,¸
., .....v.,¸ ±א¸.,:א ... ,...=א _:.. ,..: _:א ¸.=±.א¸ ±.._,L.:

,_, __. «.; ،...¸¸¸ «,, .: .,.. _¸._...:א¸ ..,א..; ¸:. _.:..:א _.,¸ _· ¸... .א¸
....:א

_...:א ¸¸,L:¸ ,_...: ...:א :¸א,,א.._.:: _._,L:א ¸,..:א .._.:: _._,L:א ¸,..:א

:t,tא «,.a
:t,tא «,.a
¸,,......:א ...._,¸.:א ...=:.:א
ËÖ] Üé×Ãj×Ö íÚ^ÃÖ] 퉉ö¹] ã¹] gè…‚jÖ]æ
¿tt.tא ¸¡,aã, ,,.aït «-tstא ï,א.yא
:
t
,
.
.
t

«
,
s
,
,
a
t
א

,
.
t
a
t
א

١
_aãïtא ٢٤١ ,tt _,vא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a א :t,..t «,s,,atא ,אaata,,õ

:_.= ¸¸, ¸¸.. ±;,..vא ._±,, ¸ _._,L:א ..,¸א,. _..., ,..:א ..:א _.,: ¸..:א ,
_..א¸¸:א ..- ±:..=¸ ،«..,... ..., _-..:א ¸ _..א¸¸:א¸ _.....:א .¸..:: ,א.-...vא :,...;¸
¸.-,:א ¸ ¸.,.א _. ..:א .._:א _:-.,
:א _:א..,:א ..-· ¸..-,:א ¸ ¸.,.א _. ..:א .._:א _:. ¸..:¸ א , ,...:א ...:א ¸.:. ¸,..-:: .-¸¸L ،¸...:
· ..= ,:..:א ¸..:א ¸ _,¸.:א ¸¸.:א _. _.=: _,_:א,.א _¸., .,.
, ._:-.:א ±..L- ,... ±,א¸¸ _...:א ... _...:א ¸;- L,-:. _=±, _:-.:א ±._..: ¸¸,L: , ..:¸
¸..:א
..._:א ._:-.: ._:..:א ._..,א ¸.¸¸.: ,..-¸ International Desalination Association:
IDA- ..: ٢٠٠٠ ,. ، _. ¸.=· _ ١٢٠ ,...:א ...:א _.,..: ._:-.:א ±.._..: ,.-..: ¸..:א ¸¸, _. :¸,
_. ¸.=· _; ¸..:א , ±א.-,:א ,.. _.:¸ ١٤٠٠٠ _:א,- _..: :.-¸ ٣٠ ,,._:א , ,..=. ,.. _,._:. ¸
.:: ..א.-..א ¸¸.:א ¸.=· _,¸.:א ¸¸.:א ¸..: _:- ) ....:: ¸..:א א.. ¸:. ....: _:א¸ __:.א ¸¸, ..-
,..:א ( _:א,- _..: ,_- ٥٠ ٪ ¸..:א _...; _. _:א,.- _...: ....-¸ ¸,,...:א ._,¸.:א .=:.:א _; _, ٢١ ٪
_:-.:א ... _. ¸..:א _...; _.
· _. ¸,....vא .¸..:א¸ ,.. .:.-:א ±א¸._.א _, _..: _:א _¸..:א .- ,..:א ..:א ¸:. ±:,..:א ¸
«_:; _._.-vא _L... _; ,..:א ..:א _.. _. ;.. _.:א ..:א _:. ¸.¸.א _. _,=¸ ... ،,: _.¸
_._,L:א ¸,..:א _. :._.,:א ¸
_.:¸ _:.. . ,..:א ..:א _.. .._.:: _:-.:א _..:א ..:א , ,:א.:א _;..א _ ) ¸..-,:א .... .א,.. ¸·
,.א ¸. ( ..._-· ¸..: א.:¸ ، ) ; -,::א :א¸; ¸·،..:א ,א.. ( .,:= .,.· v; ،..:א .._:א _:. ±._..: ,...:¸
_...,: .א ..¸-. _:א _._,L:א ¸.א,L:א _. ..±. א.. _...,א _.=¸¸ «: _:- .א _· ,:.¸ _· .
· ±..L_.א ¸ ¸..-,:א ..._: ._:. .L- ,L.· ¸ ¸= ) ¸ ,._- _..¸¸:א .=¸- ¸ _..±:א :¸א¸., ...:א ¸.-,.
,.. ¸.L.· :¸,. ¸:. ±..¸¸ ( _· _; ¸...: ¸ _¸.א ¸:. :._.א ±·., ... _..,¸:א L.א ... _..: ¸
.,_:. _. ¸ _¸.א .א ±¸¸ ) _:.:א :¸¸.:., ¸..:¸ ( _:א,.- _...:¸ ...:., .,.:= ¸¸.±,:א ... .L.א ...¸
٤٠٠ ¸,... ,.=. ,. _,_:. . .,.. ..:..¸ ... _· v; . _:א,.- ,.. ..,._:א _¸.א ¸.:. ¸..L.· _.. ١٠ ٪ _..
L.א _...; :._. _.=: ..:א _. _.=:א ...¸ ٤٠ ¸.±,:א _. ¸._:. ±.._.=:א .... _.. ,.....:א _· v;
_aãïtא ٢٤١ ,tt _,vא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a א :t,..t «,s,,atא ,אaat· ¸..L..א _. L...:א א_..= _.. ¸..L..א ±,... _.¸¸,: _; ...= ,.¸.:א א... _.. ) _,.:.:א¸ ( _.. ,.....¸ v
: ¸..:א ¸¸, _. _.= , ,..:א ..:א ¸,... ¸.,: ,.. ±;=±. ,,.¸ .. ¸±,:א ±..., _¸¸,
.¸¸א¸- ..; _,. .¸¸., ..-..:א _:-.:א ±._...: ,..:., ..· ) ,: _.:א ..:א _-,.: :¸א¸.א ¸:. ....: _·
._:.:א :¸¸..:: :..=.-.= ،,.. ... _; ¸.-,:א ._.=: ( _.±.· _.¸¸L _.. ...;¸ _.. ,...:א ...:א _...:
_=_..=_:א ¸· _:.,¸,=:א ..L:א ,א.-..., _::א ¸.._.-א ,..¸¸ ,,._. ¸ ±א¸._. ¸¸.L:א ... _. _=:¸
_..:א ...:א .-,:.¸ ._.,.¸ ._:-.:א :.-,: _,...,א ..:א .,.. :_.= _¸... ,.- .,.. ,...א ) ,· ¸.,
.¸. ,· ¸., ( - _,L:.,¸ ,,:L:א ..:א :,,,¸ ، ,..=:א ,:א _...; ¸.. ,. ) :..-,:א ¸... ±.:, , _-..¸¸
.._. ¸ .._.:א ¸ __.±.:א ¸.. ¸ _:א..,vא ( ,,¸ v ¸ . ..¸ .. ¸ .... _-..: ,_- _:-.:: .¸¸L _...,
_.. __,L.: _...א _...:א _.,. ¸._.-v .._.¸ :_.=:א _.א,.:א .¸¸א¸.א ¸¸L:... ...,.. ¸ ) ¸-,.:..=
_....,:א ( ¸..L ¸ _..±..א ¸¸..L ....._, ¸..-,:א ...._. .._:-.: ...-....: _..±..א ¸ ) ¸ .._:.,¸,=:א :¸:¸...:.=
_.=.:א _....:א ( ¸.,.א .._. _.. -,::א :_:.:א .._:א _:-.: _;..:
._._,:א .¸¸.L:א ,..:: ..,¸ ¸ ..... ¸ :...± ..א¸, _; _..., ,...:א _...:א ¸._.-.. _= ¸:.¸
א¸¸., א¸¸, _:.א ..,L ¸,....א ¸.=· _,=: _:א¸ ¸¸L:א _..· .¸.. , ,..L.:א _...¸ _· ,¸.:¸ ..=
...:=.:א ¸ .._.=:א ¸ .._.,.:., ..,,:L:א ..,..:א ...._:א ±..._.= _.,...: :.....=, _....:א , ¸.....¸ ¸ «:...±.,,
L.א ¸.. :_L ..,.:א
_aãïtא ٢٤١ ,tt _,vא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,..t «,s,,atא ,.tatא..._:א ._:. _...: :.¸..:א _..:א _..., ,.:,א _._: -_-..:א ±א¸א¸..:א ,...א ¸.:. :.....:א ¸
_:.. :...=, .,:.. ¸:. ¸,.:א¸ _:-.:א ±.L- __.±.:
Jאatvא :
א¸,.. ,:.L:א _,=¸ :.-,: ... .א¸, ¸.,. , ¸:. .
١ ،....:א , .._:א _:-.: :,...:א ¸¸L:א ¸:. .¸..:א
٢ ،_:-.:א ¸¸L _, .¸..:א
٣ -.:א _..: ¸._.-א ..א,. .¸.. ،_:
٤ ،_:-.:א _:.. :...= ,..-
٥ _:-.:א ±.L. :¸...:א ¸ ..,:א __.±.:א _=.±. _- _._=

,,.atא ;א.vא ¡,ï.- .
_. :¸א.,א _..:; ,.. _.: v _· ٩٠ ٪

,¡,aï.t ¿à,ïtא oà,tא :
.:א . ¸..:א ... _¸¸±. ¸ _.

ïast.tא ¿it.,tא :
א , .,_:; ¸.±:א ±.._:..:א ,א.-..א :.-,:

ï,אaµא öt,.aï- :
..._:._._=:א ......¸א ±.,.....- _..... ...._,א ¸ __.....:א ,...,.:א .....L:א ¸ :,....:א ±.....¸א,.
_,¸¸..:א :.-,:א ... .א¸, _,. :¸א¸.א ¸....א ±._...·¸
_aãïtא ٢٤١ ,tt _,vא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,..t «,s,,atא ,.tatא:t,..t «,s,,atא ,.tatא

_L.¸ ..:א _· _. ,.¸:., ٨٠ ٪ .א ...=, v ...; v; _¸.א _L. _. «... _.:.¸א ,.=:א א... ,א.-.
_· ,; ،א¸±.,. ..א.-..א ٩٧ ٪ _:א,.- _· ¸ ،±..L_.א ¸ ¸..-,:א , ,,,,. ..:א א.. _. ٢ ٪ , ..., «...
_,,.,א ¸ _:..±:א _,L.:א , ¸._:,א ±..,L:א
_:..:א :;.:א ,....א _; .¸,... ,.- ..:א ,...¸¸ .
) ١ ( -.:א _. _¸.א _L. ¸:. ±..: .._. _:: ¸· ¸L. ._. ¸:. ,
) ٢ ( ,...: ¸ _-L. .._. _; .
) · ( ..._:א .... _:.:¸،.,,... _:; .,.¸¸L .-.: ¸ _:.. _,... _. ...،¸.,..א _..،±א¸... , _¸, .._.
.א,..¸،±...:¸:א ,... ¸.:. :,,.,,:א _,.:.:א _..,¸, _.. _...: ¸·،¸..,,א _:...· ¸:. _L,: _:א ¸.L..א _.
· ¸L. _. ±..= ..¸;- _¸.¸ _.:א ¸,-..:א , ¸.-,.¸ «..=:¸،.._:א ¡א,..· ¸...· _.. ;.· ..,... _:: ¸
...:א , ...:.. .,..., ¸.,¸¸،..,.._,L ¸ ¸,-..:א .... ¡,.. ,..- ..:.. ±.._.=, :,..... ,א,, «:.-..
.._. ,¸.¸ «._. ¸.-.א _.,:א , ±א_..: _; ,..:א ¸..- _.,.:א _.. .¸.... ¸;.- _¸...¸ ¸.,.:א _· ...=
::.. ¸· ±..= ,:. ,א,. _. «_:; ,¸..¸ .. ., .א,.- ¸ «.¸,=:
) , ( ... _,.- ¸.,¸ ¸ ،... ¸· ,.. .,.._. _,=: _· ..; ...¸،±א_, ._. ¸:. _.,.: .._.
¸-,.:א _¸¸L _. .._. _. ....: _.:א _,.¸ .. ¸.,..א «_. ,.: ±..= .. א,; «._.,. , ..,.: ±א_-,:א
= א,; ..; . _. · ,.. .._. _. .,:.¸ . א¸_=¸: ,.¸.א ¸:. ,א,¸: .,.,. .,.. ¸-,.¸ .. _.
) _ ( ¸-· _; _.=. _. .,.-,:. .:.. ... .._. _. ¸ ±.L_.א ¸ ¸.-,:א .._.
) , ( ....:א _. ,.., ¸=· ¸:. ,.. .._. ... ¸ _,L.:א _L..:א , :..,.. .._.
) ٣ ( ;- ,¸..¸ .. _,=.: _.,, .._. , .:.. ...¸،_-L.:א .._:א _. _...:א _¸.א ±..,L ¸
±.., ¸ .¸;- ±,¸.: _:א ¸,-.:א _.,. ,.- ¸ .,.. ±·., _:א _-L.:א .._:א _.,. ,.- .,._.,.
.,._,
_aãïtא ٢٤١ ,tt _,vא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,..t «,s,,atא ,.tatא;t..t «,,,t,,a,uא ï,,atא
_. ¸.=· ¸:. _,.. _:א ±.L_.א ¸ ¸.-,:א _· _. ,.¸:., ٩٨ ٪ .א ¸:. .. _..: v ... _. _¸
,..:א .._.:: _._:¸:א ¸..:א ¸.,: .,.· v; ،.¸ ±..א,_.א ¸ ±.:.,.:א ,א.-..., .,:.. -,:. ±:, ,.¸ ¸
...:: _,,:¸¸._¸א :¸¸.:., .¸.¸ .. _¸¸L _. L.א,, ±.L_.א ¸ ¸.-,:א ... ¸-,.¸ :¸¸.:א ... ¸;- ¸
±· _. _¸.א _; _.: _:א ¸¸א¸.א ..L:א ¸.-,:א ,,.¸ .. ..L:א ... .._:א _.. ,_- _.±:א .
_; ,L¸:א .א,¸א א.. _.¸¸:א ±¸.¸،..:א _L.: _.;:א .א,¸א ,,L¸ ,¸, :,.¸¸ .¸¸., ,,.¸ _.:א
..-.:א :¸א¸.א ±.,¸, ,,.: ,_- ,,א ±..,L _. _¸-· _=..· _...¸ ,L¸:א .א,¸א ,¸¸ ..... ¸
..._: ..:א _. .א,.- :¸א¸.א ,¸, _...א _.. ,.- _,:: ¸· ¸L. ._. ¸:. ±.


_=±:א ١ . ...:: _,,:¸¸._¸א :¸¸.:א

¸ ¸.,..א .._. _. _...,א «=:,..¸ .. _,.¸ _.:א ,. .,._:א ¸:. ±....¸ _.:א ..:א א.. _. .¸,א¸
__,.._:א ¸ ¸.,.א ¸ ±א_-,:א ...,א ,.-..¸ _· ..,¸ ¸.-,:א _; «.¸¸L «.. ¸=.א .¸,א .-.¸ ..:א _
_,,:¸¸._¸א :¸¸.:א ±:., _..=.. .¸. .._.= ) _=± ١ (

_aãïtא ٢٤١ ,tt _,vא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,..t «,s,,atא ,.tatא«,t ï.,,,tא ,iא,Ltא , «,s,,atא tt,.ta- _- :t,tא öti=א,- :

١ ¸.,..א ¸ ¸.L..א .._.
.:א ¸., ..¸.... ،.._:א ¡א,.· ¸..· _. L....:א _,:.:א ¸· ¸L:א .._. _..:א . :¸..:א _=: ¸
_· _,. ¸.- ,,א , ,,,,:א _,,¸=:א ._.=· _..: ,א,; _. ¸L:א .._. _=. ,א,,א ¸:. ...:: .:..:א
,,א , :,,,,:א _¸-.א ±א¸..:א _., ,¸.: .. .,.· ..= ،_¸.א _L. _; .._:א ... _.:
:: :,.. ,א,. _.;: ¸ _¸.א _L. _; .._:א _.: _· ..¸ .,.,א,; , ·.,: ¸.- _.,¸. ¸... ¸.L ..:=¸
_,..א א.. ,א¸ ..:= .¸;- ¸· _¸.א _L. ¸:. .._:א v .. _:,,א ±א_-,:א .._. _· ., _- _..
,:.:א ,א,:א _. ..א,.- .¸¸¸ _. ,:א.:א ١٠٠ ,.،_,_::א , .¸, ... .-.: _· .., .¸¸¸ _,..א א.. _
.:א ,. .,.¸¸L .._:א _,,.: ±:,¸،, . ¸ ،.,_:. _¸, _:א _,L.:א , :,,,,:א ,א,:א _., ,א,; ..¸¸·
,:א.:א ,:.:א ,א,:א _. ..א,.- ¸_=¸: _. .¸¸¸ ¸-,: _. «: _¸..: .. ,. ¸-.א ,,.:א _.,. _· ..=
.¸. .._. _. .,_. .¸.¸ .. _.., ¸,...: .. ¸.,..א , ..:א ,א ,א.-..א _· .¸¸.:א _.. ...:: _...
¸א.., ,:א.:א ,:.:א ,א,:א _. ..:א _,.- .¸¸¸ ٢٠٠ _; ٣٠٠ _:..א .א,.- _. _,_::א , .¸,
٢ ¸.-,:א .._. .
, _. .. ,..:א «.._. _...,א _:-..¸ .,.. _:א ..:א .._:א ....· _. ._. ¸ ¸-,:א ... _;
,:א .:.,¸،_;.;: _:.. __:.- v; ._..א ¸-· _; _.=. _. ¸-,:א .._. _. _;.;: _:=:א ¸_=
¸¸.,א _. _..¸ ..=¸ ) ١ ( «.._. ....· .. .,¸¸.: ¸,..¸ _,¸.:א __:.א .._. ¸ ¸..א ¸-,:א , ,,.
.,..· :,.... _.א,. _; _;.;: _:=:א ¸_=,:א , _,=:א .;.-vא א.. _¸.¸ ¸ __L:,:א ¸, , .
· ,..:א .._:א _.= _:א ¸.,..א _. :_.= ,.. .._. «_:.: ;.. __L:,:א ¸-,. ،¸-,:א , ,.: _:א
;. ¸..א ¸-,:א ..·،«_:; .,.¸¸L ., _:א ,:א.:א _,:.:א _.¸،«_:. ¸.,.: _:א ¸.L..א _.¸،«_. ,.:
__:. ¸L:א _. «L-¸،¸.,.· «_. ,.:
, א¸،:¸-,.:א .._:א _.= ¸:. _-..:א _.א,.:א ¸:· .L..= :¸..א _L..:א , :.:..:א ¸,,א ¸א,-.
_;..א ¸_=¸: :,.¸¸ ¸:. _:..:.,¸،¸-,.:א :¸.= ¸:. ....: _:א ¸..א ¸-,:א ¸ __:.א
, ¸.-,:א .._. _. :_.= ±.._. __:. _· v; _,= _;.;: _:=:א ¸_=,:א , .;.-vא _· _. ,.¸:.,¸
· ±.,:· ¸..:א _. .:.- ...· _.=. _. א_.= .:., v _;..א ±..,=: _:._._=:א ,_=,:א _
¸¸.,א , _,:א ,_=,:א ¸... _· ...=, ,_, ¸-. ) ٢ ( . ¸-,:א .._. _. ._.: ;:. ,_=,::
,,..:א «,¸ ¸:. ¸-,:א .._: _..:א
_aãïtא ٢٤١ ,tt _,vא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,..t «,s,,atא ,.tatא_:א,- ,,,¸ ±.,:; _=.· «.· _. ,.¸:.,¸ א.. ٤٠ · _· v; ¸-,:א .._. _. ..,¸· .- ... _. ±.. ¸±.
¸¸.,א _,¸ ¸ ،_,_::א , .-א¸ .¸, _. ..¸_=¸: .¸¸¸ _:א _. ±..,¸.א ) ٣ ( ._.: _.,¸.א ,_=,:א
¸-,:א .._. _. _.._.
.¸... .:.-א ..,. ¸-,:א .._. _· _. .¸=, _,. .: א._=.:¸ ,. .,, _;.;: _:=:א ¸_=,:א ¸ . _
.:.. v .,_. ±..,¸.א ,,,¸ ,.. ¸¸.,א _,¸ ،_.,:א .,.., _. .L_., ..;.-א v; ) ٤ ( ¸_=,:א
.._. _. _¸-·¸،__,,א ... __:.א .._. _. ._.: _.,¸· ¸_=,:., .¸... ¸-,:א .._: _.._. ._.: _.,¸.א
_,.¸ ... ¸..א ¸-,:א
¸¸., . ١ _;..א ¸_=¸: ) _,_::א , .¸, ( ±.L_.א ¸ ¸.-,:א _., ,

٧٠٠٠ , __L:,:א ¸
١٣٠٠٠ ,,..א ¸-,:א
٢٥٠٠٠ _=_:.¸¸,.א ¸-,:א
٣٣٦٠٠ _,.¸א ±_.א
٣٣٨٠٠ _..¸א ±_.א
٣٩٤٠٠ ±.,.:א __,.א ¸-,:א
٤٢١٠٠ _,¸.:א __:.א ) ±¸,=:א (
٤١٢٠٠ ¸..א ¸-,:א ) :., (
٤٢٣٠٠ _,.¸ ¸..א¸-,:א
¸¸.,א ٢ . :א.:א _;..א ±..,=: _..:א ,_=,:א ¸-,:א .._. _. _.._. ._. , , .
¸,.:א ,..:א ¸_=,:א ) _,_::א , .¸, ( ,=¸:א
٦٨٠٨ ٢٣٤٧٦ ,,¸,,.:א .¸¸,:= NaCl
١٤٤٤ ٤٩٨١ ,,_....:א .¸¸,:= MgCl
٢
١١٣٦ ٣٩١٧ ,,¸,,.:א ±..¸¸= Na
٢
SO
٤
٣٢٠ ١١٠٢ ,,_.:.=:א .¸¸,:= CaCl
٢
١٩٢ ٦٦٤ ,,_..:,,:א .¸¸,:= KCl
٠٥٦ ١٩٢ ,,¸,,.:א ±..,,¸=_, NaHCO
٣
٠٢٨ ٩٦ ,,_..:,,:א ._.¸¸, KBr
_aãïtא ٢٤١ ,tt _,vא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,..t «,s,,atא ,.tatא٠٠٨ ٢٦ ±¸¸,,:א _..- HBO
٣
٠٠٧ ٢٤ ,,_±,.:א .¸¸,:= SrCl
٢
٠٠١ ٣ ,,¸,,.:א .¸¸,:. NaF
١٠٠ ٣٤٤٨١ _:=:א ¡,.,א
¸¸., ٣ . ±.L_.א .._. _. _.._. ._.: _.,¸.א ,_=,:א
_,_::א , .¸,
Cations
,,,:א ±..,¸.א
١٠٥٥٦
Na
+

,,¸,,.:א
١٢٧٢
Mg
++

,,_....:א
٤٠٠
Ca
++

,,_.:.=:א
٣٨٠
K
+

,,_..:,,:א
١٣
Sr
++

,,_±.,.
١٢٦٢١ ±..,¸.א ¡,.,
,,,:א .

_,_::א , .¸,
Anions
,:..:א ±..,¸.א
١٨٩٨٠
Cl
-

.¸¸,:=
٢٦٤٩ SO
٤
--
±..¸¸=
١٤٠ HCO
٣
-
¸=_, ±..,,
١٤
F
-

.¸¸,:.
٦٥
Br
-

._.¸¸,
٢١٨٣٥٤

,:..:א ±..,¸.א ¡,., .
٢٦ ±¸¸,, _..-
٣٤٤٨٢٤ _:=:א ¡,.,א
¸¸., ٤ . ¸.-,:א .._: _.,¸.א ,_=,:א .¸...

_aãïtא ٢٤١ ,tt _,vא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,..t «,s,,atא ,.tatא

¸,.:א ,..:א (٪) _,_::א _. .¸,
_,.¸ __,,א ¸-,:א ... _,.¸ __,,א ¸, ...

٣٠٩١ ٣٠٦٠ ٣٠٦١ ١٢٣٦٠ ١٣١٦٢ ١٠٥٥٦
Na
+

٠٩٣ ١١٠ ١١٠ ٤٠٠ ٤٧٣ ٣٨٠
K
+

١١٠ ١١٦ ١١٦ ٤٧٥ ٤٩٧ ٤٠٠
Ca
++

٣٦٠ ٣٦٩ ٣٦٩ ١٥٥٥ ١٥٨٤ ١٢٧٢
Mg
++

٥٤٣٧ ٥٤٩٢ ٥٥٠٤ ٢٣٥٠٠ ٢٣٥٩٠ ١٨٩٨٠
Cl
-

٨٥٠ ٨٠٥ ٧٦٨ ٣٦٧٥ ٣٤٥٨ ٢٦٤٩ SO
٤
--

٠٣٤ ٠٤٠ ٠٤١ ١٤٦ ١٧٣ ١٤٠ HCO
٣
-

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٤٢٢٢١ ٤٢٩٥٣ ٣٤٤٨٢
TDS
٢ ٤ . _¸-· ¸,... _. ... .._. .
±.L_.א ¸ ¸.-,:א ±._: _. :.: .. _,.،..:א .._.:: ._-,:א ¸..:א _ ¸· _¸.א .,, _. ..¸·
_;.;: _:=:א ¸_=,:א _,= , ±.. __: ¸-,:א .._. _. .:.. .._:א ... _· _.،__,.._:א ¸ ¸.,.א _.
:.. .,.=:¸،¸-,:א .._. _. _.=, _.· .,_. .._. ..¸· .:.. ..= ¸-,:א .._. _. .,-;.· ,.. , .
_:._._=:א _¸,=.:א ,_- _. .,._, ) ¸¸., ٥ ( ¸. _:א _,,:,_,א ±..,L:א .;.-א _; _,¸¸ א..¸
¸ _:א .._:א ¸:. _:L¸¸،,א,:א _. ..א,.- , .:.. _:א¸،.._:א ... .¸;- _:=:א ¸_=,:א _,=
· .,_. _;.;: א .._. _. _. .._:א ,.א «: _.א ±..:.=:א ,א.-..., _..¸ .. ¸:.· «.=:¸،¸-,:
-,::א L.,.. ) Brackish Water ( א ..¸· .,_:. _:L¸ ..= .._:א ¸· ,.-.א ..:א ¸· ¸..¸:א ..:א ,.
_,_:.:א

¸¸., ٥ . -,::א L.,.. ..:א ) Brackish Water ( ¸_=,:א , .;.-vא¸ ) _,_::א , .¸, ( ¸
±..,=:א .¸..: ..,:
_aãïtא ٢٤١ ,tt _,vא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,..t «,s,,atא ,.tatא

¸... ٥ ¸... ٤ ¸... ٣ ¸... ٢ ¸... ١ ,,,:א ±..,¸.א
٧٤ ٥٤٢ ٤٩٤ ٥٠٠ ١١٧٠ ,,¸,,.:א
٢٠٤ ١٠٢ ٦٥ ١٢٠ ١٤٨ ,,_.:.=:א
١٢٧ ٥٤ ٤٠ ٧٢ ٤٨ ,,¸¸...:א
٩ ,,_..:,,:א
٢ ١ .¸..א
١ ¸_.,.:א
٣ _¸¸,,:א
٤٠٥ ٦٩٨ ٦٠٢ ٧٠٣ ١٣٦٦ ¡,.,א

¸... ٥ ¸... ٤ ¸... ٣ ¸... ٢ ¸... ١ ,:..:א ±..,¸.א
٥٠ ١٠٩٠ ٧٢ ٢٥٢ ٢٠٤٠ .¸¸,:=:א
٩٨٤ ٣٨ ١٠٦٠ ١١٧٠ ١٣٧ ±..¸¸=:א
١٥٩ ١١٠ ٢٦٠ ٩٦ ±..,,¸=_,:א
±..,,¸=:א
٤ ٠٨ ±א,.:א
٠٢ .¸¸,:.:א
١١٩٣ ١٢٣٨ ١٣٩٦ ١٤٢٣ ٢٢٧٣ ,א ¡,.
٢٥ .=_:_.:א
١٥٩٨ ١٩٣٦ ١٩٩٨ ٢١٢٧ ٣٦٦٤ ¡,.,א
٧٢ ٧٨ ٧٤ ٧١ __,¸¸._¸א ,.¸:א
_aãïtא ٢٤١ ,tt _,vא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,..t «,s,,atא ,.tatא_:..:א ,....א _; .,.-,:. ,¸, ,.- .._:א ,_..: _=.:א _.¸ .
,.. ... . «, ٥٠ ١٥٠٠ ,:א, _;.· _,_::א , .¸,
«, -,::א ±.,.. ... ١٥٠٠ ٢٥٠٠٠ _,_::א , .¸, ,:א, _;.·
,¸, ... « ٢٥٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ,:א, _;.· _,_::א , .¸,
_:- __:.- ) Brine ( _. ¸.=· «, ٥٠٠٠٠ _,_::א , .¸,

٤ ٤ ¸-,:א .._. , :,,,,:א _¸-.א ,:א,±:א¸ _:א,.:א .
,..:א ¸ ¸...:;: -.א¸ _:,.. «:.. .,.. _.א ±..:.=:א _. _,= ,.. ¸-,:א .._. , .,,¸
..:א .,_. ¸, _:א ±א¸..:א __.¸ ،_L..א ¸:. ,¸.: _:.:א .._-.א _. ..., ±... _· ..= . :¸..:א
,:..:: .,.א.-..א _=, :.¸.. ¸¸L .,,:¸،...¸.א , ¸ _,،±_..;,:א ¸ ,±.א , ,,.: ¸.- ¸:.
א ... ¸:. ; ,א.-..א ¸¸L:א ... _. ¸ ،,...: ....:א ,.-..: ..= ،_.-.:א _,¸ ¸:. ¸,..א _.א,:א ±.
., ¸,:=:., ,..:א _· _; ...,., א..،._..:א ±..:.=:: ...:א ,א,:א _. ._. ¸· _.-.:א
¸.,א א.. , ...א¸ .,.א.-..א
±..= .א,. ._. ¸· _- ±..:.= ._. ¸:. ¸-,:א .._. , .,,: _:א ¸,..:א ,א,:א _; ...,.,¸
,. ¸· _.א,_- _.א _. _.. ,:א.:א ¸,..:א ±.,=¸:א _. :_,= :_=±: ¸:. _,.. ¸-,:א .._. _..،_:.
±..,,¸=¸¸._¸א ) ±;...:א _. ,¸..:א ,..א ±..:., ¸-,:א .._. ±,:: _. _:.: _:א ( _. .._. ¸
¸-,:א _; .,.¸¸L ., _:א ,,א,.:א ¸ ±..:-:א .,_:. _..±: _:א ±.,=¸:א ¸,..:א ±v..א , ¸ _..
,¸.- , _,=¸ ¸,..:א ,א,:א¸_=¸: ٢ _,_::א , .¸,
.. _:א _Lא,±:א _. ,¸¸.:א .._:א , ±א.:.,¸،,:.:א _:א,.:א ¸-,:א .._: _¸-.א ±.¸,..א _.¸
_Lא,±:: _א,..א ¸ ±א¸._.:א ¸. _. ±,.. ¸· ¸.,..א .._. .,.:.. _.... ,א,. ¸:. _,.. _· _; ...,.,
א .._. ¸ .:..:א ,א,:א ¸ ,:א.:א ,א,:א ,.,-· _, .,..,-· ±.._., _. ¸ ¸¸¸. ±.._., _.. ¸-,:
_, ,.,-.א ... _¸א,: ١٠ ١٠٠ _. ....· _,=.: _._L ,א,. _,=: :,.. ...¸،,¸,.,א
,,_..,:.א ±.=.:_. ,.-..: _:א _:-.:א ±א.-¸ , :_.= _=.±. ,,.: ... ¸¸¸.:א ,א,:א ¸
.· , «_:. ,=א,: ¸ _±..א _L. _; _.: .. .,.. _,..א «,¸ ¸:. _.=.:א _....:א _.. _±
..:א _.. _:.. , _._:¸ ¸¸., ,,.: _:א _±..א ... ,... _:. ,,.. ¸¸.._=:א ,..:א ,._. :.-
..:א .._:א _. ,..:א

_aãïtא ٢٤١ ,tt _,vא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,..t «,s,,atא ,.tatאא tu «-,9tא öti=א,tא, «i.ïãtא ;ttא öt-אaãï.

١ ..:א ±;,..א ±..· .
_.... ....:א ,;,:א , _.¸ _- _.. ،א_,= ..;.-א ¸..:א , .._:א ±;,..א ±..· .:.. _; .
٦٠٠ ,. ،,,_:א , ,¸.:: ,: _:א,- _; _.-.¸ «. ٣٠ ..¸,... , :_..:א ,;,:א , ,,_:א , ,¸.:: א,:
..vא .L..· _:..:א ¸¸.,א _,¸¸،_:.:א ¸..:א _א.:, _., , ±;,

±;,..vא
:¸.:א
,: . ,,_:א ., _,: . ,,_:א
_=¸¸..א :.-.:א ±.¸v,:א ٥٦٨ ١٥٠
א..:.=.א ٤٦٥ ١١٠
±¸..א.:א ٣٤٠ ٩٠
_.,._:א ٣٠٣ ٨٠
א,:,; ٢٩٠ ٧٧
¸,,..:א _,¸.:א =:.:א ٢٤٥ ٦٥
._=¸: ٢٢٥ ٦٠
_.. _=¸¸..א :.-.:א ±.¸v,:א ,¸ _:¸.:א ±..א.-..vא ٤٠ ٪ _:א,- _· _- , ±;,..vא ¡,., _.
٣٣ ٪ _....:א _א¸.;: ,.-..¸ .,א _L.¸¸ ¸ , _:¸.:א ±;,..vא _¸¸,.: :¸,. _:..:א ¸ , .- _ _..
.._:א ¸.....v .:.-:א «,¸.א ¸:. _=¸¸..א :.-.:א ±.¸v,:א
±;,..vא ¡,. ٪
¸¸.:א ._L.: ٣
.א _¸ _:א. ٣
,..L:א ,א..;¸ ,¸±:א ٥
_,;:א _.. ٤
_.¸.א _.. ٦
__..:א ¸ ,..-..vא ٣٨
.._:א ±א¸¸, ٤١
_aãïtא ٢٤١ ,tt _,vא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,..t «,s,,atא ,.tatא٥ ٢ _.,.א ±..א.-..vא
,¸±:א .._: ±...א,. _:..:א ¸ _.,.:א ±.._¸א _. .._.¸ _:..:א -.:א ._. ±,.- ..:
__, ±..:א ..¸،_...,א ¸.....v ...:א ¸.,..א ¸:. ±...א,:א ... ٥٠٠ ..א ,. _,_::א , .¸,
.. , ,:א.:א ,:.:א ,א,:א ¡,., «_. ,,.¸:א ,¸±:א . · ,. «=¸.. _· ,¸ _.:א¸ .. _= __: «.
_. ±... ¸..:א _. :_.= _L... _..،±...א,:א ..¸ ..,.L. ¸..:א ...· __, , _...,א «:....¸
¸¸: .._. ¸:. _,±_.¸ _. .,.-,:. . ١٥٠٠ _,_::א , .¸, ... _.=.:א _....¸ ±_.=:א ¸.. _..
_. «.-,:. .¸¸: ٤٠٠٠ ¸....:א ,¸ _,_::א , .¸, ٣٤٠٠ · .א¸,· _., ,¸،_,_::א , .¸, ._:א,. ٣١٣٠
, _,.L,..:א _....א ±..¸.א _. ±.¸ , ¸ _, ،_,_::א , .¸, · ±:.¸ ... :¸,L ±א,.:¸ ._:א,.
. _; «.-,: ٦١٠٠ _,_::א , .¸,
;.. ,,_.:.=:א ±..,,¸=.،«_:. .,:¸,L- ¸· _...,א ¸:. .._:.: , ,:א.:א _;..א .:..¸
:_:. ¸,:.:א ±..¸¸=:א¸،_,= ..¸¸. ¸,:.:א ±..,,¸=:א _· _- ,،_,,:,_.. ¸:· .¸ __:
, L.,.. ,..L:א _:. .,..¸ ¸,:.:א ±א.¸¸,:=:א¸،¸¸.:א _L.: ,,_....:א ±..¸¸=¸،_,..א א..
_..... _. ..:א ,.L _.¸ «.. _,_::א , .¸, ... _,. .¸..א ..· ،...:: א¸. ...L
_:¸ .._. ,¸±:א .._: _:..:א ±...א,:א _-:.:¸ .
v¸· ,א,:א¸ ...:א ,א,:א _,... ¸_=¸: ¸:.· .¸ ,.- _:א «, _. .

:,.:א
,... ¸_=¸: ¸:.· «, _
) ,,:. . ,: (
_..¸ ٠٫٠٥
,,_._:_.
٠٫٠١
__.¸¸
٠٫٠٥
._.._.
٠٫٠١
,,_.,.=
٠٫٠١
_,:¸
٠٫٠٠١

_aãïtא ٢٤١ ,tt _,vא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,..t «,s,,atא ,.tatא._..: .L.:א , :.:..:א :¸א¸.א ,¸, ¸:. ..:א , ..¸_=,: -,.:א ,¸..א ..,.: ±א.¸¸,:.:א .

:¸.:א vא ±;,..
¸:..א .-:: _,..:א ±.,.:א
,,א :¸א¸. ) , ¸,.. ,¸ (
¸,:.:: ¸.,.א ..א
,,:. . ,:
¸,:.:: ¸:..א ..א
,,:. . ,:
١٠ ١٢ ٠٩ ١٨
١٢١ ١٤٦ ٠٨ ١٥
١٤٧ ١٧٦ ٠٨ ١٣
١٧٧ ٢١٤ ٠٧ ١٢
٢١٥ ٢٦٢ ٠٧ ١٠
٢٦٣ ٣٢٣ ٠٦ ٠٨

..:.: L:א ..א ....-·،_¸.- .,:...א,. , _.: _· _:..:א -.:א .L.. ±·¸ ,,.¸:א ¸· ,,:
«_L-., _..¸ v _.:א ¸:..א ..א ,. ¸-.א ..א¸،«_. ) ¸¸א.,א ٧ ¸ ٨ (
¸¸.,א ٧ . ,,. ¸ ¸¸._._= ±.,=¸.¸ :_.: _,...¸ _;.· _. :¸..:א ,א,.:: «, _,..:א ¸...א ..א
_:..:א ±.._¸א ±...א,: ..,L ,¸±:א ... , ) ,א¸,_:. . ,: (

_aãïtא ٢٤١ ,tt _,vא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,..t «,s,,atא ,.tatא


±...א,:א
:א ._. -.
_:..:א
±...א,:א
,..vא
_,¸¸¸.א
±...א,:א
¸..=:א
±...א,:א
_=¸¸..א
±...א,:א
_.¸¸:א
.¸¸,:. ١٥ ٠٧ ١٥ ١٥ ٢ ١٥
_¸¸,, ١ ٥
._.._. ٠١ ٠٢ ٠١
,,_..,:א ٠٢ ٠٢
±..¸א ٠٠٥ ٠٠٥ ٠٠٥ ٠٠٥
,,¸¸., ٠١ ١ ١
.= ,,_., ٠٠٠٥ ٠٠٠٥ ٠٠٠٥ ٠٠١ ٠٠٠١
,,_.¸¸= ٠٠٥ ٠٠٠٥ ٠٠٥ ٠٠٥ ٠١ ٠٥
±:,,= ٠١
_.. ١ ٠١ ١ ١ ١
.¸.- ٠٣ ٠٣ ٠٣ ٠٣ ٠٥
_..¸ ٠٠٥ ٠٠٥ ٠٠٥ ٠٠٥ ٠٠٣
¸_.,.. ٠١ ٠٠٥ ٠٠٥ ٠٠٥
_,:¸ ٠٠٠١ ٠٠٠١ ٠٠٠١ ٠٠٠٢ ٠٠٠٠٥
_=_, ٠٠٥
,,_._:. ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١
±.¸ ٥ ٠١ ٣ ٥ ٥ ١

¸¸.,א ٨ . _:..:א ±...א,:א ,.- ¸,..:א ±.:,:.:: ¸...א ..א
_aãïtא ٢٤١ ,tt _,vא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,..t «,s,,atא ,.tatא
¸,..:א ±.,..:א
±...א,.
._.
_:..:א -.:א
±...א,.
_,¸¸¸.א ,..vא
±...א,.
א..=
±...א,.
.=¸¸.·
±...א,.
._.¸¸
_:¸,,:א ±.,..:א ٠٠١ ٠٣
±א._,:א .., ٠٥ ٠١
:,¸... ±א._,:א ٠١
_¸¸:¸, ¸ _¸¸.:א ٠٠٣ ٠٧
_:,, :,.. ١ ٣٠
_א.._::א ٣ ٤ ٠٤
¸¸.:±.=,._. ٣٠ ١٠٠ ١٠٠
_¸¸.,:א ١٠ ٥
¸¸,:=..=_¸א
_¸¸.,
٠٠١
¸,._.¸¸,:=...,:א ١٠
¸,._.:א ٠٥ ٢ ١
±..L.:א ٠٢ ٠٥ ٠٥..:א .._:א _:. ¸¸L ..:א .._:א _:. ¸¸L

:t,tא «,.a
¸,,......:א ...._,¸.:א ...=:.:א
ã¹] gè…‚jÖ]æ ËÖ] Üé×Ãj×Ö íÚ^ÃÖ] 퉉ö¹]
¿tt.tא ¸¡,aã, ,,.aït «-tstא ï,א.yא
«
æ
t
t
א

:
t
,
t
א

«
,
.
a


¿
¸
a

٢
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ١٥ -
tt,,aã ¿rא¸- , t,µ,tã , «,.aïtא «¡אa,

_¸¸.. ... «:¸=. .¸¸.. .,.., ،.:.- ¸¸L L.א,, -,::א :א¸, .._:א ,... ±._:.. _¸,
¸،±.. .¸.- .,.., ¸.-,:א ..._. _.. _.::א .:א¸, ..,_.± ¸.=.א .¸¸L:א¸ _.:א ¸ :...: ..-.... ±.:L
_¸¸. :,¸., _L.· ¸:. .,._.=: ,: .._:א _:. _.
_..:א _¸.:א _; ,,.: _..±:א :¸א¸.., :...:א ±א¸L.:א _,..¸
... ،.,..:א ¸,...:א ..... ¸.-,:א ..._. .._:. _....,א .¸.. ...:¸ _..=.· _,;_.:א _.,א¸:א _¸...:א _
,¸±:: ... ¸:. ¸,.-:: _-,.:א .¸¸L: _...,א ¸.....א ._.: :,· ¸:. ¸,..:א
¸...:א _· ...= ،_,;_:א _,..:א _¸.:א ¸-א¸· , .,...¸ _L..:א ..א,. _._- _, ¸,., ,.- ..:¸
_...¸:א ±.:, .... ¸.. _¸¸.א _:. _, _.,:א ¸,... .,· ,:.:א . א _; ,..-:: :_..,:א ,.. _-,..: .... ¸.:. ¸
,.. ,.،¸.- ¸· ¸:. ¸ ,.. , _.,: , ±..= .._:א _:-.: _:א., L- ¸¸· _ ١٦٥٠ :,. ±.-· ,: ،,
,.. ....:א ¸.. ¸,-, _. ,א,¸: _L..:., ..:א .._:א _:. ¸., , ¸¸,L.:א ١٨٠٠ ...., .. ¸ ,
._. _.L.: ±.,:· ¸.±. _...:א _¸.:א ,¸ ±;....:א , ¸.-,:א .. :א ،.¸,.....א .א¸.., ±..L_.א :¸,...
.:.- , .:...:א .,.:.. _· ,.¸ _.:א ,..:א .._:א _¸¸ _. _-,.:א L- ¸ ,,.,:א _¸¸ :,..:א , _.¸ ,_-
.,._:א _. :._., ¸..:א , ;¸,L ...¸ ¸¸...: .,:;-¸ _. ±:,¸ ،_-,.:: L- ,,,¸ ,..
.._:. ..L- ¸¸· ....· ...., :_,..= ٦٢٥٠٠٠ ..±.· ..... ،..._.,¸ _,:..., :. ,,=...¸¸. =¸..± ., _...א¸
,.. , ¸..:,¸א __...א ¸¸, , _=¸¸..א ١٩٣٠ ,
±:,... ،_L...:א ..¸¸L _.. ._:-.:: _¸-· ¸¸L _. ,-,:: ...:.:א _. _.= ,,,, _. א.. _.א¸: ..:¸
,... ¡א,.-א :.א¸., ١٩٣٦ ¸...¸ ..:¸¸ _:...:א _.. _.=: , ) WOLF AND MARR ( א _¸..::א ...±.=
.¸¸.:., ,..:א ..:א ¸:. ¸,..א _..=.;
._.,¸.א , ¸ _ ،...:א ..._:א ._:. _..: ¸¸,L: , ¸.L.:א :,L.א ±.., _...:א _:..:א ,¸.א ¸;- ¸ ±.
...:., ...,,., ¸¸.. ,א..., .:-.. _=...· , :..¸.. ¸¸=.. ±...,. ±,..-א ..... .¸.. ..:... ¸
¸..L.· , ¸..,א א... , ,¸..א ..., _...:א ¸....א¸ ،._:-.:א .,..... _.:א ±.._..=.,א _.א¸ ¸.L. ¸:.
¸.±
,.. ,¸ ١٩٥٠ _-א¸:א ,...:א _..,:א _-,.:א .¸¸L ¸.:_. ¸,..¸¸:א ¡,-א ,
,... ..., ..._. ±¸...· ...:א ..._:א ._:-.: _¸.-· ¸¸.L _. ,-,:: :.¸.. ±.,· ±¸¸,· ..¸ ١٩٥٠ _.. ,
_.,א¸¸¸,. ¸ ,,: _:..:א L.א,, _.=.:א _....:א .¸¸L ..±.=א
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ١٦ -
_:.,¸,=:א _:.±.:א ¸¸.:א .¸¸L ..±.=א , ±:.=¸
... ±..= ..= .א ..,=.א ,.., _. ..=. ,,,, ± ..._:א ,..=. ...±.; ¸;.- _.. ._=¸¸.
._.....א _..:א¸· , ....:א _ ¸ ...._:א .._..:¸ ±...,· ,...=. «...,: ¸ ،±. .._=¸¸..א ...,=.א ±..:,. ....
-:¸,:א ¸.,.א .._. ¸ ..:א ¸-,:א .._. _:. ¸., , ±._...:א .:.-: ¸¸,L.:א ¸ _....א ±.,.א
._....:א ¸..-א¸· ,¸ _ ±. ¸....:א _... :,...... _=....· ,¸ ·..., .._:. ±א...-¸ ,.._=¸: , _....:א
_; _.: .., .._:א _.א¸: ٨٠٠٠ .._:א _. ,.=. ,. ._.,¸ ±;.א ) ¸,..¸ .. _· ٢ .._.,¸ _,:., _,_:. (
א ..L:., ¸א.: ±א.-,:א ... ,L.. _.= ¸ · _. ،¸-,:א .._. _:-.: ¸¸א¸. ._.., ±.._.,..:א ¸;.- , «..
.._:א _:-.: .¸¸., _±..א ±._:.. ,א.-..א ,
¸..,.א ..._. ._:-.: _:..,¸,=:א _:..±.:א ¸¸..:א ..¸¸L ±.:-,· .....¸ ،.-:¸,:א · ..,.· _..:א ¸..=
....א ,.. _..:.,¸،±.._,L: .¸ ±.,¸¸ ¸, ..._. ._:-.: .¸א.,:א , ±..-...א _..=.:א _.....:א ..¸¸L _
..¸· ¸-,:א .._: .,._-;. ¸:. ±..¸, .,.· _. ،-:¸,:א ¸.,.א
._....:א ,¸ _ ;..=. .¸¸., ;.. _:-.:א _..: ±¸.. ±. :א ._..: ±,....א .. ¸ :¸.- _.. ._:-.
_..:א ,,..:א , .,:_.±: ¸ ..,.±.; , _:א ±א.-,:א _. .,_:. ¸,..א , _:א ¸ ،__.±.:א

_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ١٧ -
_a-,tא ¿ã,ïtt, «,.aïtא

_a-,tא ¿ã,ïtt, «,.aïtא «ï¡¸a
_...,:א _-,.:.., _:-.:א .¸¸L ....: ) ..,.א ,..- ( _...,:א _-,..:א ._:.. ¸.:. (flashing)
_._:.:א ,¸, _. ¸:.· :¸א¸- ,¸, _; _.:א ..:א _-.: ,¸:¸ _· ) _.. ±.. ... ( א... _..¸ :..,. ,:
_.._:.:א ±... _.. _..· ±... .... .¸. _; _-..:א _.:א ..:א ، _:..,.:א _-,..:א ±..-_. ) _...,:א (
_..:א ..:א _,._: «._.=: ,.¸ _.:א¸ ¸.-,:א _,=.¸¸
א _=±: ) ١ ( _.-::א ¸,:.א _-.¸¸ ±,.:¸ ,¸.- ±.. ... _..¸ _-,: .¸. _.,¸ ) ¸.-,:א ....
_-..:א ( _:..,.:א _-,..:א ±..-_. ..¸.:א ±...: _.._:.:א .,¸, _. ¸:.· :¸א¸- ,¸, ... ) _...,:א (
_..._:.:א ..,¸, _; «..:¸א¸- ..,¸, _...: _...:א ¸,..:.א _... _-,...:א :¸א¸..- ¸...-,:א ,-...¸¸ ) ¸· _,..±.:א ( ،
¸..-,:א _. _.= ±¸: _., «..,. ,· _· .., .¸.:א _. ±:, .., _-..:א ¸-,:א ... _¸,¸ ¸..-,:א ....¸
_L.:א :,¸., ._.=.:א ,_,..· _. .,., _,.._: ¸:.. ) ، ..¸¸.:: ¸.-,:א .... .,.:-א., _,.=¸ ... :,...¸
«._-..: ..., ..¸.:א _; _-._.. _..:א _.-::א ¸,.:.א «... ,.¸ ...-v ¸=._.. ...= ( ...=.¸ «._:.¸
¸.L.. .... _; ¸..-,:א (distillate) _.... ....= «.,¸¸-¸ «.._., ,..¸¸ product water) ( :,.....;:
«..
_:.. _. א¸L. _.., «... ¸..-,:א א.. _., .. א_.=. ،:.,. ¸:.. ¸.-,:., _..: _..,:א _-,.:א
-::א ¸,:.א _. :_..:א ±א¸L.:א _ =,± _.,: .. :,.. א.: ) :.... ( ¸..-,:א א... _...: ,:..:א _.
,א,¸..:א _..... ¸....:¸ _..-::א ¸,..:.א ±א¸..L. _... (demister) ¸..:. _..-::א ¸,..:.א ±א¸..L. _...,.:¸
_¸¸.- _.. =,.±:א .... ._.... א..: ¸,.:.א _..., _.. ..¸.:א :..... _; ._..: :¸.. ±...: ,.: ، :...:א
א _. _.. «,± ¸.-,:א _;..א _. ._:.- א¸L.. ... _,=¸ ,: _.¸ ، _.:א ..:

_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ١٨ -
¿rא¸tא .asï- _a-,tא ¿ã,ïtt, ¿.sã «,.a ïar, _¸â M.S.F

.....: ...= ،..¸ .-..:א ...L:א _.. _,...:א :,.....vא ._._= ¸:. _:. L- _· :...= ....:
,:.¸,....א . ¸א¸..א ¸.....א _L.. -... _.· ¸:. : ) _...:א ._:.. ( ...L:א _.. :,.....vא ±,א¸ ...:=¸
...:א _....; ¸... _...א ...:= _..: ¸,:.א _-..: ¸· ¸=· ... _.= _..., _-,..:א :..-¸ _,.=.:¸
_..-א¸:א :,...... _....,:א (multi stage flash-MSF) _-,...:א .¸... _... .....:. ...,., _...
=±:א , .,-¸± _,. _:א¸ ، _..,:א _ ) ١ ( , ، ; ,_ _-..: ..,, _=, ¸.-,:א .,:., _:א :¸א¸.א _
¸-,:א ... ) ¸...:א ... ( ._.= _....; «..=, _..,:א _-,.:א .¸. _. _¸..א _-::א ¸,:.א _· ..=
_-א¸. , ¸.=·¸ ¸.=· ±..:א _., ¸.-,:א _. _¸-· ) ¸-,: .¸. ( :..-,:א ¸...: ,.: _..¸ ، _¸.-·
_-א¸:א :,.... (multi stages)
_=±:א¸ ) ١ ( _.-א¸:א ,..... _...,:א _-,.:.., ._:. :..-,: _,,.. _,¸ (MSF) .... _-..¸ «._.¸
L..:א ... ¸-,:א _. _.. ) ١ ( ._.=.:א _.א,. _-א, _; ) _..,:א _-,.:א .¸. ¸:.· ( ...:א ,,.¸¸
..=:א ,_,..· .¸¸., ¸-,:א _. _.:א ) :א ._.=.: .¸. _= , _:..:א ¸.-, ( .._.=.:א :¸א¸.- _..,¸
.L.. _; «:¸א¸- ,¸, _.¸ , .,.. :,....;: ) ٢ ( .L..:א ....¸ ) ٢ ( ¸,.:.א _-... _..:א ...:א _-..¸
_-::א brine heater ¸,:.א _._:. ,¸, _. ¸:.· ,¸, _; «:¸א¸- ,¸, _.¸: _.. _..:א ...:א _¸,¸
:א ¸,:.א _-.. L.. ... _-: ) ٣ ( ¸...:¸ :¸:א..:א , _..:א ....:: :¸א¸.- ,¸, ¸..· _. ...¸ top
brine temperature (TBT ) _.. _..: ... _.:א¸ ، ) ٩٠ ١٢٠ , ( _..:א ...:א _,.=¸ _· ,.¸¸
.,¸, .... ..:א _._:. ,¸.: ¸L..:א ±..:א _. ¸:.· ±.. ... TBT «.:,-, _.,. ...:א _.:.¸ v ¸..- ،
_..¸ _-,: .¸. ¸¸· _; _-.¸ .,..¸ ، _..,:א _-,.:א .¸.
L..:א ... ) ٣ ( _-::א ¸,:.א _-.¸ ) ... _-..:א ) ٩٠ ١٢٠ , (( ، _..¸ _-,: .¸. ¸¸· _;
..,¸, ..... _..._:.:א ..,¸.: ¸L....:א ±....:א _... ;_..:. _...· _,..=¸ .,L....¸ TBT ) , _..._:.:א ..,¸, _·
.. _..· .¸.:א _ ) ٩٠ , ١٢٠ , ( .,¸, _.. ¸.:.· «.:¸א¸- .,¸, _,.=: _-...:א _..:א ...:א _. א¸.L.¸
.¸.:: _._:.:א ) _._:.:א ¸,. ... superheated water ( .¸.:א «:,-, ¸,. «.,. ، ) ±..,א,, ¸;.- _.. (
_:...,.:א _-,...:א .._:.. ±..., ) _....,:א ( flashing ¸ ¸..., _; ....:א _... .¸.., ¸..-,.¸¸ ¸..:.. .....
..=:א ,_,..· _L.· ¸:. ..=.¸¸ ) :,¸.,:א ( L..:א ... ) ٤ ( _.:א ..:א _; ..=.:א :¸א¸- _...:¸ ،
.¸=, _,. ..= .,.. :,....;: ..=:א ,_,..· _-א,
_.:א ..:א _. ._-,: :¸א¸- ....:א ¸.-,:א _., ) _-::א ¸,:.א ( ¸.¸ ,._- ..¸.:א :..... , ، ,
_..._:.:א :¸א¸..- ..,¸, _; ) _,..±.:א ( . ... ...¸.:א . ) ..:-¸:א ( ,...¸ ..L.. _¸.א ) ٥ ( _.... ...L....א א,,...
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ١٩ -
.¸.:א ±.. , _-:. ) :-¸:א ( א..,. _¸.א ..¸.:א ±... _. _.· ±.. _; ±..:א _.-¸ ، _...:א
L.. ، _¸.א .¸.:א _. _¸..א _-::א ¸,:.א _· ..... ) ٥ ( =¸ ، _.._:.:א ¸,.. .... _, superheated
water .¸.:א _; «:,-, ¸,. «.,. «_:.¸ _...:א .¸.:א ±.. _._:. ,¸, _. ¸:.· «:¸א¸- ,¸, _· _· ،
_....: _....¸ _-,..: ±..., ._...:א ) _¸א,...:א ±.. ., ¸...- ( _,..±: ..,¸, _; ¸,..:.א :¸א¸..- ..,¸, _.-...:¸
L.. ، _...:א .¸.:א ) ٦ ( _. _..¸¸ ، ¸.:. ...=.¸¸ ...¸ _.:א¸ ، ¸.-,:א _. :.¸., _.= ¸-,: א..
L.. ، _...:א .¸.:א , ..=:א _L.· ) ٧ ( ¸.-,:א _L.¸¸ ، ) :¸א¸.- .,¸, _..א ( _; .._.=.:א :¸א¸.-
..=:א ,_,..· _-א, ..:א _-א¸:א .,., , _:..:א ¸¸=: א.=.¸ ) _.-א¸:א :,.... ( ..¸. _.=¸ ،
..; _.= _..: ¸.-,:א _. _. ) ¸L.:א ..:א ( .=:א __, _.,..: .-.. _.. _¸,¸ ، :.-,:: _...= ±._
L.. ، _..:א ..:א _¸¸- ) ٨ ( L.. ، __,¸:א ,¸L -.. _; ¸-,.¸ ¸ _.:א ¸,:.א _.., _¸, ..=
) ٩ ( _. :_,=:א ±א.-,:א , _-א¸:א ,.. _,=: .. :,..¸ ١٥ – ٢٥ :-¸.
.:¸ .-א,:א ..,vא .¸¸L, .¸¸L:א ... ¸. once through _-.¸¸ ¸-,:א ... _-.¸ .,_.¸
) _....,:א ¸..-,.:א ...¸. _... _....:א ¸...-,:: ....=.:א :¸א¸..- _......., ( ¸,..:.א _-.... _; _-...¸ ,..: ،
.-,:א _; «...¸ ¸.L.:א ...:א _...., «.:¸א¸- _.. :,....;: _..,:א_-,.:א .¸. _; «..¸ _-::א «._..: ¸ ,
..¸..: .....= :...-,:: _-א...:א ¸..-,:א ..... .._.= _..= ..,... ,¸..:¸ ...¸¸L:א ..... ) ±א¸....:א ..:א¸,, _....:
...._.¸ _..=..:א _...א,.¸ ,_...,:א _...א,. _... :_,..=:א ±..._.=:א .....;¸ ، ¸..-,:א ....: ..,:א.:א ( .....¸
...:א _.. :_,.= _.= ) _....,א ¸.... .....· :¸.±. _:א,.- ( א...¸ __..±.:א ._:..=: , :,..¸¸ ,,..¸
L-.:: ¸,:.א _א¸¸, :,..; _.¸ _¸-· .¸¸L .א¸.א ¸,L א.:

¿,.uא _א,,. ï.ts} (brine recycle) _a-,tא ¿ã,ïtא öאar, _ .

..¸¸L ¸...:¸ ، :..-,:: .:-א.:א .¸...:א .... _.. :_,.=:א ±.._.=:א _._:.: .,, _=, .¸¸L ...
¸..:א :,...; _א¸ (recirculation method) ¸,.:.א _א¸¸, ¸· (brine recycle) _=.±:א ، ) ٣ ( ,
·¸, _; :.-,:א ,..: .¸¸L:א ... .¸, ¸..¸ ¸¸.א ، _¸ ) .L.. ( :¸א¸..א :,....א (heat recovery
section) ، :¸א¸..א ,¸..L ...L.. .¸., ¸....¸ ¸.-.א¸ heat rejection ..... _-...¸ ..¸¸L:א ..... ,
¸-,:א ) .¸¸.:א ... cooling water ( L.. ، ) ١ ( :¸א¸.א ,¸L .¸, _; ) .._.=.:א ,_,..· ¸;- _.
..L.. ، .._..: ¸..-,:א _; ....:א א.... ,..L.. ,¸..L ,...¸¸ ±.... .¸..,א א.... , ¸...-,:א ..._.=.: ) ٢ (
_.. .¸, ±.. ,.-..¸¸ ) :.-,:א _...; ... _:א,- ( L.. ، ) ٣ ( ..:א ...= ، ... ¸..¸ :.-,:: ¸.
_¸,...:א (make-up water) ¸., _· ..., _...,:א ¸.-,.:א :..-,: :_.-.א ..¸.:א _; :,... ....¸¸ ،
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٢٠ -
._:¸· .,... :..-¸ ¸:. (pre-treatment) .א,.¸א ,¸..L ، (deaerator) _.., .¸...:א ...: ....¸¸
.._.¸ _=..:א _..¸ ±.,.,:א _.: .¸;:א ±.¸¸.._=:א
..L.. ، :_..-.א ...¸.:א , ¸,..:.א ..... _... .._.= ,¸..L ....,¸ ) ٤ ( ، ) ,¸¸..L:א ¸,..:.א ..... ¸....¸
reject/rejected brine .¸..:א ..., ¸· blow down ( ¸,.:.א _..., _.. א... .¸...:א .... ±:..,
..L.. ، :_..-.א ...¸.:א , _..-::א ) ٥ ( ..L.. ، ..... _...:vא _א¸¸, ,....¸¸ ، ) ٦ ( א .¸..,א _; ، _... _.....:
א ..L.. _..¸ :..-,:א :¸א¸..א :,..... heat recovery section _...:א ¸..-,:: .._=.:א ._:.., ,,.._:
L..:א ... _¸, ¸.- ._¸¸.: _-._: ._.=.:א :¸א¸- ._...¸¸ .¸,א א.. _-א, ) ٧ ( ¸,.:.א _-..¸
..L.. ¸...- _..-::א ¸,..:.א _-.... , ) ٨ ( ¸..- ..,¸, ¸..:.. :¸א TBT .¸.., , ¸..-,.:א ...¸. _; «....¸ ،
L.. ¸.- :¸א¸.א :,....א ) ٩ ( , ¸.-,.:א ..¸. _; _.-::א ¸,:.א _¸, :¸א¸.א :,....א .L.. _.¸ ،
L.. :¸א¸.א ,¸L .¸, ) ١٠ ( .L.. .... «.. .¸, ,¸L¸ ,_- ) ٤ ( .¸...:א ..., ±.:, ¸.=.א .¸.,א )
_¸,..:א ... ( :¸¸.:א ,,..: _...:א .L.. .... _...:א ...:א _¸, _¸-· _-.. _.¸ ) ١١ ( -..:א _; «...¸
_..:א ..:א ±..א¸-¸
_א¸¸.:א :,..; .¸¸L _:.:¸ (recirculation method) .¸...: ..-...:א ¸-,:א ... _.= _.
:...-,:א ) «......· :¸..±. _... v..., ، ±.... _....:א ....:א ..... _:א,..- _; ...-א,:א ....,vא ...¸L , ....=
.,....:א ( ._:...=: ±:..., _...:¸ ..¸...:א ....: ..¸¸.._=:א ±...,...:: .....:א ,א,..:א .._.= _...: «.._:.¸ ،
..:א א.. ,... ¸,.:.א .-,:. .,¸, , _.:¸, ¡..:¸א .,,_.¸ «.· v; .¸., , ...=.:א ,._,..· , _.-::א
א :¸א¸.א :,.... (heat recovery section) _-::א ¸,:.א _-..¸ ، (brine heater) ,¸.:¸ א..:
_,..±.: ¸..:..א ....א _; «...א¸¸, ,....:א ¸,..:.א , ..-,::א ,.... :,...¸¸ ,.... _... ...=..:א ,_.....:א .....:· ،
_;..א ) _:א,- ٦٠٠٠٠ _,._::א , .¸, ( ,._,...א _.-א, _;...א ,..¸: ±v.... , :,..¸¸ ,,..¸ _..:א¸
., ¸¸...,א¸ ¸¸, ,..L.. , .._:-.:א ±...L- , ..._:.- _:...±:א ,... .._:-.:א ±א...-¸ _... ¡,...:א א.... _· ¸=...:
¸..:א

¿rא¸tא .asï- _a-,tא ¸ã,ïtt, «,.aïtא öאar,t «,.itא öti=א,tא
¸¸...,א ) ١ ( _..-א¸:א ,...... _....,:א ¸-,.:..., .._:-.:א ±א...-¸ _...-, _......א ±.....א,:א _¸...¸
.., ٥٠٠٠ , ٣ . ¸¸¸=_._. ..,¸,= L-, _..: _:א¸ ,,¸ – .., ¸., ¸¸..=.
¸¸.,א¸ ) ٢ ( .. _..,:א ¸-,.:א ±א.-,: _....א ±...א,:א _¸.¸ ٢٥٠٠٠ , ٣ . ,,¸ ) ٥٥ _,_:.
,,.._:א , _,:..., ( ¸,,....:., _.._,,א ..L. ) ...,, ..L.א ٤٦ , .._:. ..L- ¸..=· _.... ±:...,¸ :...-¸
¸..:א (
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٢١ -
¸¸., ) ١ ( .., _..,:א ¸-,.:., _:. :.-¸ ±...א,. ٥٠٠٠ , ٣ . ,,¸
) ¸¸¸= _._. L- – ¸¸..=.vא – ¸.. (
±...א,:א ._.:א :.-,:א
_,...vא ..:א
.א,.א _....
¸,:-.:: :¸א¸- ,¸, ¸:.·
_..:א ..:א :,,,
_._...:א ¸-,:א ... :¸א¸- ,¸,
¸-,:א ... _.¸¸. ¸... ) ¸.:: .¸ (
_._...:א ¸-,:א ... -,:.
_-::א ¸,:.א _א¸¸, ¸...
_-::א ¸,:.א -,:.
_-א¸:א ,..
:¸א¸.א :,....א .¸, _-א¸. ,..
:¸א¸.א ,¸L .¸, _-א¸. ,..
¸.-,:א _.¸¸. ¸...
¸,:.א _-.: ¸,:.א ¸,-, :¸א¸- ,¸,
¸,:-.:: :¸א¸- ,¸, _.· ) :_-.א :-¸:א (
¸, .¸¸.:א ... _¸¸- :¸א¸- ,
_¸,..:א ... _.¸¸. ¸...
,¸¸L:א ¸,:.א _.¸¸. ¸...
٥٠٠٠
٨ ٩
١١٠
٢٥
٢٧
١٥٧٠
٤٣٩٠٠
١٨٤٧
٦٣٠٠٠
٢٠
١٧
٣
٢٥٧
١٠١
٣٩٢
٣٨١
٥٤٥
٣٣٧
, ٣ . ,,_:א
... ,,= . ¸., ,,=
,
_,_::א , .¸,
,
, ٣ . ...:א
_,_::א , .¸,
, ٣ . ...:א
_,_::א , .¸,
-¸. :
:-¸.
_-א¸.
_L . ...:א
,`
,`
,`
_L . ...:א
_L . ...:א

_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٢٢ -
¸¸., ) ٢ ( .., _..,:א ¸-,.:., _:. :.-¸ ±...א,. ٢٥٠٠٠ , ٣ . ,,_:א
) __,,א L- – ¸,,..:א (
±...א,:א ._.:א :.-,:א
_,...vא ..:א
.א,.א _....
¸,:-.:: :¸א¸- ,¸, ¸:.· ) ±...,. _:,, (
.· :¸א¸- ,¸, ¸: ¸,:-.:: ) _:.. _:.._= ...; (
_..:א ..:א :,,,
_._...:א ¸-,:א ... :¸א¸- ,¸,
_._...:א ¸-,:א ... -,:.
¸,:.א _-.. ... ¸,:.א -,:.
,¸¸L:א ¸,:.א ... ¸,:.א -,:.
_-א¸:א ,..
:¸א¸.א :,....א .¸, _-א¸. ,..
:¸א¸.א ,¸L .¸, _-א¸. ,..
٩٨٦
٣٤٤
٩٠٦
١١٢٨
٢٥
٣٥
٤٦٥٠٠
٦٥٠٠٠
٧٠٢٤٥
٢٢
١٩
٣
, ٣ . ,,_:א
... ,,= . ¸,, .:·
,
,
_,_::א , .¸,
,
_,_::א , .¸,
_,_::א , .¸,
_,_::א , .¸,
:-¸.
:-¸.
:-¸.

¿rא¸tא .asï- _a-,tא ¸ã,ïtא öאar, ;א.í ,,,ïã ¸=t.s

¸ .א,· ,__..: ¸.... :.. .,,: ._,...vא ...:א .,..،_...,:א ¸-,.:.., ._:-.:א ±א..- ) ...:א ._.=
,,.._:א , _....:א ( .._,...,א _...... ، .א,.א _...... ، ....:א _.....; ¸.... ، ; ..... __..-:: _..=,¸ _
_:¸ ..= ¸....:א .

· _..:א ..:א _.= .
_...,:א ¸.-,.:א :..-¸ , :..:,.:א ¸..-,:א ._.= ,...- _=, _.-א¸:א ,..... ) ...:א ._.= _... _..¸
_..:א ( ¸.-,.:: ....=:א :¸א¸..., ¸...¸ ... ¸.:. _..:א ....:: .:-א.:א ¸¸א¸.א ..L:א _.= ..., ، )
__.±.:א ±.. ... ( _· .
.:,.:א ¸.-,:א _.= ) _..:א ..:א _.= - ( ...:: :-א.:א :¸א¸.א _.=
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٢٣ -
¸-,.:: ...=:א :¸א¸.א
.....:: ..:-א.:א :¸א¸...א .._.=¸ ) ¸,..:.א ( _...:א ) .¸..-,.: ..-..:א¸ ( ¸..... ,¸... _....- _¸....:
_..:א ..:א _.¸¸. · _..:א ....:: ._.,.:א :¸א¸..א · ¸.-,.:א ¸.., flashing range ) ±..,¸, ¸¸.. ,..
· _, :¸א¸.א ¸,:.א _-.. _. _¸..א ¸,:-.:: :¸א¸- ,¸, ¸.. (TBT) ¸,.:-.:: :¸א¸.- ,¸, _.·¸ ،
_-,: .¸. ¸-· ... ( _· _· .
_..:א ¸L.:א ..:א _.= - _.:א ¸,:.א _.¸¸. ¸... · _.:א ...:: _.,.:א :¸א¸.א · ¸-,.:א ¸.,
±.,.. ¸-,.:: ...=:א :¸א¸.א
_L:., _.=:א ... _..:¸ . ,..=:א ,.:א ¸· ، ....:א . ,..=:א ,.:א ¸· ....:א . ,,._:א ¸.:.¸
¸¸.,א _. ¸..:א __,. ) ٤ ١ ( _:..:.= ,., _.,_:א _...,א ¸... _,. .
_..:א ..:א _.= - ١٨٤٧ , ٣ . ...:א · ٤١٨ ¸,,= . ,,= , · ) ١١٠ _ ٤٠ ( ,`
٢٢٨٣ ¸,,= . ,,=
, .א,.א _.... .
.א,.א _.... ¸..¸ Performance Ratio ( P.R) ±א..-¸ .א,· :....= ,_._..: ...¸א ¸.....:א _.
.¸¸א¸.א _:-.:א .:א ._.= _., ,...:א _.. :¸..,. ,.. _....:א א...¸ :¸א¸..א ._.=¸ _...:א .. ) ...L:א (
_· _· ، ±א.-,:: :-א.:א .
.א,.א _.... - _..:א ..:א _.= ) ,,= . _...:א (
:.-,:: :-א.:א :¸א¸.א _.= ) ±א¸ ,:_= (
,א¸.., ,..:_=:א ±א...-,, _....:¸ . ..,= ¸· ¸,.., ,..:_= , ) _..... ..... .( ¸,..,= ...:· ....._-· ,.-....:¸
:,.....vא ,... .:..א .... , ¸...:¸ ، _-א..:א ¸..-,:א ._.=¸ _...:א ...:א ._.= _., ,..= Gain
Output (over) Ratio (G.O.R).
:,....vא ,.. ( G.O.R.) - _..:א ..:א _.= ) ,,= . _..: (
:.-,:: _-א.:א ¸.-,:א _.= ) ,,= . ± (
,,= ±א.-,, _..:¸ ) _... ... ( ,,= _; ) ,.-... ¸., ( _., :,.....vא _.... _¸א,:¸ ، ٧ ٩
_. _..¸ ¸.-,:א _. ,א¸,,:_= _= _· _· ٧ – ٩ _..:א ..:א _. ,,= .....: v ,...:א ... _· ±-;¸¸
_-א¸:א ,.. ¸:. _...,:א ¸.-,.:א ¸.., ¸.:. ±... _, (Flashing Range) ¸,.:.א _א¸¸, ¸....¸ ،
¸¸.,א _. ¸..:א __,. ¸:.¸ ) ٤ ١ ( _:..:.= .,,..- _=, :,....vא ,.. _,. .
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٢٤ -
:,....vא ,.. - _..:א ..:א _.= - ٥٦٨٠ . ٢٤ - ٩٢
.-..:א ¸.-,:א _.= , ٢٥٧
- ¸,:.א _.¸¸. ¸... · _.,.:א :¸א¸.א · ¸.,
¸,:.א _.¸¸. ¸... · _.,.:א :¸א¸.א · ¸,:.א _-.: :¸א¸.א ±.,¸, ¸¸.
- ¸-,.:א ¸., _-.: :¸א¸.א ±.,¸, ¸¸. ¸,:.א -
i ١١٠ ٣٩٢ . i ١١٠ – ١٠١٧ - . ٩٥
:...א ... , ..-..:א ±.,¸¸..:: ,_.. ¸¸¸.:א ... _· ±-;¸¸
_ _-.:,א _.... .
._-.:,א _..... ,.. ±א..-,:: __..±.:א .א,· ,_._..: ...¸א ±;....:א _. (Availability Factor
A.F.) א ±.....:א ,.. ,.. _. :¸.,. ,.¸ ، ....א , :..-,:א _,.=: _.: ( In Service Time )
.:א ,.. _; _:=:א ±... ,א _..... ,א¸ ...:=¸ ._-.: (A.F) ، _....:א א...¸ :..-,:: _....vא ,א¸ ...:=
.._,,:,.=.:א ...,.. :_...= ¸...... ¸..:. ......¸ . ..-....:א ، .....:א ..,,א ، __...±.:א ,....L :.....=
L. ¸.,: ، .,..L..א¸ .._.:א¸ _.¸ ¸._.:א _ ، ¸.±.,:א .א¸±:א _.א¸ ; _ _:א,.- _....:א _,.=¸ ... :,...¸
٨٥ ٪ __.±.:א .., ... ) ١٥ ٪ ¸¸¸.:א .._.:: ( _¸¸.- ¸א¸.=: ,_.. :.-,:א ¸.. ¸,L _. ._¸¸.: _.:¸ ،
.,:..,=. , ¸.L.. ...א _. :.-,:א
, ; ¸.. ..:א _... .
-..:א ±;...:א ,.· _. .. ,. _:-.:א ±א.-¸ ,__..: .. ¸ ..:א _. ,.=:א ,:א _...; .....¸ א..¸
_,,:,.=.:א ¡,. _.. :_.= ¸.... ¸:. . ، ..:א _.,.¸ :,,, ، ..-..:א ....:א .,,א ، :..-,:א ..
; _ __..±.:א ¸..¸ _:א..,vא :.-,:א ¸.. _. _= ,.=:א ,:א _...; ¸.. _.±¸¸ ) ، ...L:א .:...:א
±.¸¸.._=:א ، _; ( .._.:א ._:.=: ¸..¸ ، ) :א _¸,:א ، ¸._.:א _L. ، :... ; _ (

_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٢٥ -
,,,t,.tït _itaryא, _itא ,,,ïïtא t ¿rא¸tא .asï- _a-,tא ¸ã,ïtא

_,,:,.=: ¸_..: . .._,,:,.=.:א ¸..=· _.¸ L_., .,.., _-א¸:א ,.... _..,:א ¸-,.:א ± .,,...
(Mature Technology) ) ..:א¸ __.±.:א :¸- ,_- _. .._ ( _..,¸· ¸.. ..,:...= ±.,: ...= ...
_,¸.:א .L.:א , ..- ¸...:א __.±.:א _. _,...,א ..:א :_,= ±א.-¸ ..., _..=.,, ¸...¸
) ¸.-¸ ١٠٠٠٠٠ ,,._:א , ,..=. ,.. ( _.. .-,:, ._.. ..._. ±א..-,:א .... _...:¸ ٥ _; ٢٥ _.. .¸.,
_,_::א . :¸א¸.א ¸....א _L.· _. _-,.:א _:.. _.., ¸... ..= _.=.:¸ ,..¸: ±v...-א _. _:.¸ .
· ¸:.א ¸,:.א _-.. , :¸א¸.א ¸....א ,_,..· _L. ، _:-::א ¸,:.א :¸א¸- ,¸, _.¸, _..¸ ±:.=¸
) :...-,:א .א,· _...... _...¸¸ ( ...-,:: _...א,.vא ¸....:א¸ _:א,..- ,... : ٢٠ .... ) , _....: ±א...-¸ ±.....¸
... __:.א ١٩٧٩ :._, :...=, _.א ¸.-¸ ( .¸.,.:א ±._:.., _=, ..= ( Rehabilitation ) _..
_; :.-,:א ¸.. :,.¸¸ ٣٠ – ٤٠ _,,:,.=.:א ... ¸_..: ..= .. . ) ._,,:,.=.:א _.± .,..± ± .¸¸א¸.א
_¸-.א ( .L _.. :,....vא _..=.,, ، ¸,.:.א _-...: .¸¸א¸.א ...L:: ¸....= .¸¸א¸.א ,,...:א .. )
..._.¸ ¸¸..:א ±.._,¸,.:א¸ ¸¸¸.:א ±.=¸- _. ,¸..א ¸¸א¸.א ,,..:א ..L= ( v «..., ¸.... ...=
¸,-..: .._., .,... _; .,..א _¸, ..:א ¸.-,:א .._. ,.-..: _,. ¸...:א ... -,:. ,.. ¸:. ,,_.
..:א _...:א .. .._...:א¸ __...±.:., _:.....:: ..¸,.. _... ±א¸...,. _; _.. ... v ....= , :¸...=, ,.-....: v¸
א¸.L. ...,¸,=:א¸ ....:: ±,±:א ._:,.:א ±.L- ±..._,¸,: , ¸.,..:א¸ ±...:א _.-... ¸..-,: ..,,._.-v
¸¸.-,:א ..,¸,=:א ±.L-
_,,:,.=.:א ... ,_.¸¸ . _.¸: .,.,.- ..,:א,· _..... _..¸: ±.:,¸ _..:א ....:: _,...:א :¸א¸.א ,¸,
.,._,...;¸ _; ,¸.:א ..¸ _,..:א ._.:א _.:¸ ١٢٠ _... ±.¸¸.._= _; _... ±:, _.¸ ، ¸,.. ,¸,
.._L..:א _..·¸ ,.,:א ¸..- ±.:, _.. ¸..=. _..:א ....:: _,...:א :¸א¸..א .,¸, :,..¸¸ _.=, v¸
;.· ,.¸: ,.,.. ±..¸¸=:א¸ .=_:.:א _.. _ ) :א¸,א ,.. ( ,א¸ ..,. .א,.א _.... ±,,: .,,_.¸ ..=
_-א¸:א ,.. _:¸.,א _. _..¸¸ ) ١ ( ، ) ٢ ( _, _¸א,¸ .א,.א _.... _· ٧ – ١٠ .,,:L:א ...L:א _¸א,:¸
_:א,- ,.=:א ,:א :.-¸ _..., ٨ ¸.-,:א _. ,.=. ,. ) ¸¸א¸- ..L= ( ، ,., _; ... ٤ ± ¸ _
) _,¸,= ..L ( :....:א ±א...::
_,,:,.=: ¸.... _:..-,א _-..:א _.¸ . ..._:א _...., ¸...:א , _¸.א _...,:א ¸.-,.:א _;=.±:א¸
) ٨ ( ، ) ٩ ( _· _.....¸ «..._.¸ ، ¸.....:א , ....._:א ,א.....; ±....L. ..._,...,א .....:א ±._:.....-; _.-....,¸
._,,:,.=: . .:א _...: _....,:א ¸..-, ٦٤ ٪ _.. ¸..=· ±א.. .-,:: ¸...:א _.....; _... ٥٠٠٠ ,,.._:א , ,...=. ,...
_..:¸ ٧٠ ٪ _. ¸=· ±א.-,:: ¸..:א _...; _. ١٠٠ ,,_:א , ,.=. ,.
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٢٦ -
_=±:א¸ ) ١٠ ( _,,:,.=.: _,...,א ..:א _,¸ . ¸¸.:א _· _..¸ _:א¸ ¸..:א ¸¸.: _..,:א ¸-,.:א
,_...... .....¸ ...._,¸.:א ...._,,:,.=.:א ....... ,א.-......א , .......א . .....,, ¸,,......:.. ٣٣ ٪ ....... ...._,...; _.....
_,,:,.=.:א . ±א¸..,א¸ ، ٢٤ ٪ ، ±¸,=:א¸ ١٤ ٪

¿rא¸tא .asï- _a-, ¿ã,ã ïar,t ¿,א¸æא ,,.aï.t «,,.atא «,.t.vא öt,t.æא

_=±:א ) ١١ ( ...,:א ¸-,.:., _..: :_.. _:. L. _,,. _.,¸ _.-א¸:א ,..... _ _.. _,..¸¸
_:..:א :;.:א .א¸,.א _. _,=.: :.-,:א _· _=±:א .
١ :¸א¸...א ¸..... .¸.., ، ..¸;. _... _,..=.¸¸ ) ,,...,:א ,...L., ( ، _..¸¸.¸ ، ¸...-,:א ±....: _...-¸
:.:א¸:א :¸א¸.א ( De- superheater ) ¸.-,:: ، _-.. ¸;- _. :.-,:א _-..: ,.... ¸., ¸,-.:
.א _-::א ¸,:
٢ א .¸, :¸א¸.א :,.... ، _,¸· _. _,=.¸¸ _-א¸. ) _...¸ _-,: .¸. ( ...=: _.:א ..,:...=, ،
.,, ¸.:א _-::א ¸,:.א _-..: ..=:א :¸א¸.א ._...¸¸ _..:א ¸.-,:א
٣ _... .¸., ........, .¸¸.:א ... :¸א¸- ,¸L: ±...=.¸ _.:-¸. _. _,=.¸¸ :¸א¸.א ,¸L .¸, _..
_¸,.....: .......= ,.-......¸ ......:א א...... Make – up _....... ....... _..... :.....-,:א _..... ....... ...... _.....
) ¸L.. Distillate ( ,¸¸L. ¸,:-¸ Blow Down
٤ .._.¸ _:.,.:א¸ _:¸.א ,...:: :....:א ±..,=:א _; ...,., א..
_=..±:א¸ ) ١٢ ( ,.._- :...-,:א ..... _..-א, :¸א¸...א ±...,¸, _..¸¸,: _,..¸ :¸א¸...א ±...,¸, ¸,...¸:א _.... (T)
_.¸¸.:א ±v... (m)
_....,א ±v.... _.. _.= .¸.. ,¸:¸ _-א¸:א ,.... _..,:א ¸-,.:: _:. :.-¸ ,_...:¸ ، ±..,¸,
.,, _,..:א _,..:א :¸א¸.א (TBT) ، :_.-.א .:-¸:א , :¸א¸.- ,¸, _.·¸ .¸¸.:א ..: :¸א¸- ,¸, _.·
=: .. :,..¸ _. ,,:L:א ±.,...א _, .
_-::א ¸,:.א _א¸¸, :,..; ¸... ,..- .
_-::א ¸,:.א _-..: ,,:L:א ¸.-,:א ±._.= ,..- .
_:.א ¸,:.א -,:. ,..- .
.¸¸.:א ... _.¸¸. ±v... ,..- .
.א,.א ±;.... ,..- .
.א ¸,:.א _-.. ,_,... _-L.:א ±.-..:א ,..- . _: ، ±...=:א¸
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٢٧ -
,_,...א ¸א,L·¸ :.-,:: _._...:א _=±:א .¸.. ..,¸ ، ..¸;:א ±.-..:א ±א¸... ,..- _=,
:.-,:א _-א, _:א,:א _..:

¿rא¸tא .asï- _a-,tא ¸ã,ïtt, «,.a ïar,t ¿,א¸æא ,,.aïtא öt,.t.í ,t.r

_=..±:א ) ١٣ ( .. _....¸ ¸..-,: :...-,: _,,... _...,¸ _....., :...-¸ _,..¸ _=..±:א¸ _..-א¸:א ,.... ٢٠
, ٣ . ,,_:א ، ¸,:-.:: :¸א¸- ±.,¸, ¸..· ±,.-¸ (TBT) ٧٠ .,¸, _..·¸ ,` ٤٠ ,` ) :_.-.א .:-¸:א , (
_-.. ... ,. _¸א¸.א _-..:א ¸... _· :.-,:א _,: ..= ) ... _-.¸ ٨٠ ,` ( ... _¸,¸ ٧٠ ,` (
) · ( _:..:: _:¸.א ±.,...א ( Process Calculations )
_...,א ¸... - ¸,:.א _.¸¸. ¸... · _.,.:א :¸א¸.א · _..,:א ¸-,.:א ¸.,
...=:א :¸א¸.א ±.,..
¸,:.א _.¸¸. ¸... - _...,א ¸... · ...=:א :¸א¸.א ±.,..
,:-.:: _.,.:א :¸א¸.א ¸ · _..,:א ¸-,.:א ¸.,
- ٢٠ ) _L . ,,_:א ( · ٢٣٧٠ ¸,,= . ,,= ) ... ٥٥ , ` (
٤١٨ ¸,,,:_= . ,,= , · ) ٧٠ ٤٠ ( ,`
- ٢٠ ) _L . ,,_:א ( · ١٨٩ - ٣٧٨ _L . ,,_:א

¸... _, ,..:א _...,א _; ¸,:.א _.¸¸. ) ١٨٩ ( _א¸¸.:א ,.. ¸..: Recirculation Ratio
.,, .,=. _=: ±:.=¸ .,:= :.-,:: _:.=¸ _¸א¸- _¸א,: _.. ,¸ ._..:א ±.,..-:: ±-;¸¸
) , ( ¸,:.א _-.: _¸א¸.א _א¸:vא
:א ... _.= ,..- _=, ¸,:.א _-.: _¸א¸- _א¸:א _.., _-.. ) _-...:א _.= א,; ¸.-,:א ¸·
¸.-,:., ( _:..= .
:¸א¸- _. _-..:א ... .... .. - :¸א¸- _. ¸,:.א «,..=א ..
) _-.:א ¸.-,:א ¸· ...:: _.¸¸.:א ¸... · _.,.:א :¸א¸.א · :¸א¸.א ±.,¸, ¸¸. (
) - _-::א ¸,:-.:: _.¸¸.:א ¸... · א :¸א¸.א _.,.: · :¸א¸.א ±.,¸, ¸¸. (
¸.:.¸ ...,.. _.= , ±..,¸, :¸.±. ,.. :¸א¸..א ±..,¸, ¸¸.. _· _¸.. , ,..¸:א _.. _...¸ ..=¸
¸,..:.א¸ .....:: ¸¸...... .._.,.:א :¸א¸...א _· _¸... ) .._:¸· ±.,....-= ( .....:: _.¸¸...:א ¸..... _· _....¸
_.¸ ¸,:-.:: _.¸¸.:א ¸... _¸..¸ _-.:א ٣٧٨ _L . _:א ,,
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٢٨ -
) _ ( _-..:: .¸;:א :¸א¸.א _.= .
_-::א ¸,:.א _-..: .¸;:א :¸א¸.א _.=
- ..:א _.¸¸. ¸... · _.,.:א :¸א¸.א · :¸א¸.א ±.,¸, ¸¸.
- ٣٧٨ _L . ,,_:א · ٤١٨ ¸,,= . ,,= ,` · ١٠ ,`
- ٤٣٧٥ ,,= . _...:א · ٤١٨ ¸,,= . ,= , , ` · ١٠ ,`
- ١٨٢٩ ¸,,= . _..: - ١٨٢٩ ±א¸,:_=
) :¸א¸- ,¸, ... ¸.-,:., _-..:א _.= ,: ١٠٠ ¸..-,:א _.. ._.= ;... ,¸.:¸ ¸,.. ,¸, ) _.. v..,
_-..:א ... ( _:¸ .. ¸,..: .
_-..:: ,¸;:א ¸.-,:א _.= - :¸א¸.א _.=
...=:א :¸א¸.א ) ... ١٠٠ ,` (
- ١٨٢٩ ¸,,= . _...:א
٢٢٥٨ ¸,,= . ,,=
- ٠٠٨١ ,,= . _..: - ٧ _L . ,,_:א
) , ( _.... .א _....¸ :,....vא .א, .
_:..:.= _-..:א ¸., _.= ¸:. _...,א _.= ..., :,....vא _.... ,..- _=, .
:,....vא _.... - _..:א ¸.-,:א _.= . ,,_:א - ٢٠ - ٢٨٥
_-..:א ¸., _.= . א ,,_: ٧
..L:א :.-¸ ¸:. _...,א ..., .א,.א _.... ,., ..= ) ¸,,,:_= . _..: ( _:..:.= .
.א,.א _.... - _..:א ¸.-,:א _.= - ) ٢٠ · ١٠٠٠ ). ( ٢٤ · ٣٦٠٠ ( ,,= . ± - ١٢٧ ,,= . ¸,,=
:-א.:א ..L:א _.= ١٢٢٩ ¸,,= . ±
.. ( ¸,:.א ¸_=¸: ,.. Brine Concentration Ratio
¸,:.א ¸_=¸: ,.. i - ¸,:.א ¸_=¸: . i ¸...:א ... ¸_=¸: .
- _¸,..:א ... _.... ) ¸,:.א _א¸¸, ¸... – ¸... _...,א (
,¸¸L:א ..:א ¸... · .. ¸,:.א _א¸¸, ¸.
; ,_-¸ _¸,..:א ... ¸... _ - _...,א ¸... · ,¸¸L:א ..:א ¸... - ٢٠ · ٢٠ - ٤٠ , ٣ . ,,_:א
- ٤٠ · ) ٣٧٨ – ٢٠ ( - ١٨٩
٢٠ · ٣٧٨
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٢٩ -
¸,:.א -,:. _· _· - ١٨٩ ¸.... :,..¸¸, «...- _.=, _..:¸. ,.¸.:א א... _.= א,,. ¸...:א ... -,:.
,¸¸L:א ..:א ,¸¸.L:א ...:א _..= א,; ¸...:א __,.. ¸:.. - ٤٠ _.. v.., ,,._:א , _.L ٢٠ _..= ,,._:א , _.L
_¸..¸ ¸...:א ... ¸... ٦٠ _:..:.= ¸_=,:א ,.. _,=¸ «_:.¸ ,,_:א , _L .
¸_=,:א ,.. i - ٦٠ ) ٣٣٨ – ٢٠ . ( i ٤٠ · ٣٧٨ - . ١٤٢
¸ ( .¸¸.:א ... ¸... .
:¸¸¸... _....¸ _=..±:א _... _..:_-.א _.:-¸..:א _; ...¸¸.:א ..... ¸,..-, ) ,¸..L .¸.., ¸....: _..:א¸
:¸א¸.א ( ...:., .... _...,א _.= _· ...¸. א,,. ±.:א _-א¸:א _. :-¸. _= ¸:. _¸ ، ._.= _,.
: _:_-.א _.:-¸:א , .,._.=: ,¸;:א ¸.-,:א _...,א ,:: _¸.. ) _.:-¸. . ±. _.-א¸. ( _¸א,.: _...,¸
¸א¸- _,. .¸¸.:א ..: _ .
._.=.:א ¸., _. :,,..:א :¸א¸.א _.= - .¸¸.:א ..: ,..=:א :¸א¸.א _.=
..=.:א ¸.-,:א ¸... · ...=:א :¸א¸.א ±.,.. -
.¸¸.:א ... _.¸¸. ¸... · _.,.:א :¸א¸.א · :¸א¸.א ±.,¸, ¸¸.
א,א . .¸¸.:א ... _.¸¸. ¸...
- ٠٣٣ · ٢٠ _L . ,,_:א · ٢٤١٩ ¸,,= . ,,= ) ... ٣٥ ,` ( - ٢٨٥ _L . ,,_:א
٤١٨ ¸,,= ) . ,,= , ( · ١٠ , `
) ,._- ¸,.:.א ¸· _-...:א .... ._.= _¸...: ..,¸¸.: ..,.· ±-;¸ ; :¸א¸..א _,.=: _· ,¸.:¸ .¸.,.:א , _
:.-,:: :-א.:א - :.-,:א _. ,¸..א :¸א¸.א , L_.,:א ¸¸¸.:א¸ :¸א¸.- ±.,¸, _¸. ,_.. ±.,...א
¸.-,:: ...=:א :¸א¸.א ±.,... L.,.. _.. :,¸¸L:א :¸א¸.א ¸... _,=¸ _· ,¸:¸ «.· ..¸· ±-;¸¸
¸,..:.א _...¸ _....:א ....:א _... :,¸¸..L. :¸א¸..- ±..... _· ,,...:א¸ _-....:א :¸א¸..- _... ;_..:. _...· ...¸¸.:א .....
,¸¸L:א (
¸ ( _-L.:א -..:א ,..- :¸א¸.א ¸....v
...¸. _.= , .._.=.:א ,._,..·¸ ¸,..:.א _-... _.. _.= ,.._,... _-L..:א -...:א ,...
_:..:א ±v,..:א _. ¸¸א¸- ±v,.,. _..· ¸:. ¸-,: .
..:...:א :¸א¸...א .._.= - _..:=:א :¸א¸...א ¸......א _...... · :¸א¸...א ¸......v _-L...:א -....:א · ±...,..
:¸א¸.א ,¸,
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٣٠ -
) ±_..,.:: _,....א ±..,.:א _¸.. _.=, :¸א¸..א ,¸, ±.,.. ( ¸.....א _..... _¸.. _.=, ...=
:¸א¸.א - ٨٠٠ ±א¸ . , ٢ ,` ) ... – ... ( ، ٢٠٠٠ ) ±א¸ . , ٢ ,` ) ( ... – ¸., ( _,.. ¸,.:.א _-... _...
_:..:.= .,,..- _=, _-L.:א -..:א
¸,:.א _-.: _-L.:א -..:א -
i ١٨٢٩ _= ±א¸,: · ١٠٠٠ ±א¸ . ±א¸,:_= . i ٨٠٠ ) ±א¸ . , ٢ ,` ( · ١٠ ) ,` - .( ٢٢٨٦ , ٢
,,,.· ¸,L ...¸. _,. - ١ .,,:א _..· .. ,,,..א ¸L.¸ , ) ١٢٨٧٥ ,. ( _.=, ,._,...א ,... _,..
_:....:.= .,,..- .
,_,...א ,.. i - _-L.:א -..:א . i ,,,..א ¸,L · ,,,..א ¸L. · _., ±,..:א .
- ٢٢٨٦ , ٢ i ١ , · ٠٠١٢٨٧٥ , · ٣١٤ - . ٥٦٥ ,,,.·
_:א,..- _....· ,.... ..-.,¸ ٢٥ ) ٪ v.....-א _..±: ± __...±.:א ....:· ,.._,...א ,א.....א ( ,.._,...א ,.... _,..=¸
_:א,- _:=:א ٧٠٠ ,,,.·
:¸א¸- ,¸, ... ¸.-,:א _¸¸L _. ,.: _-..:א _:.. _· ...¸. א,;¸ ١٠٠ ,` _._.. ,._,...א ,... _,.
_:א,- _; ٦٥ _:א,.- _; :¸א¸..א ±..,¸, ±..,.. :,..¸¸ _. _= ,_.. ±:, ,,,.· ) ٢٠٠ ±א¸ . , ٢ ,` ( _..
,._- _-...:א ... :¸א¸- ±.,¸, :,.¸¸, ..:., _-..:א :.- , ,_,...א ,.. _:.: _· _=, _¸-· _-..
... ;.. _-.¸ ٩٠ ... _¸,¸ ,` ٨٠ ,` . .....¸ ....:א _; ,._,...א ,... _..:¸ :¸א¸..א .,¸, ±.,.
.,¸¸.:
_¸.א :-¸:א ..=.:: _-L.:א -..:א -
:...:א :¸א¸.א _.= i :¸א¸.א ¸....א _.... · :¸א¸.א ,¸, ¸¸. ±.,.. .
¸,:.א ..... _:א :¸א¸.א _.= - ¸,:.א _.¸¸. ¸... · _.,.:א :¸א¸.א · :¸א¸.א ±.,¸, ¸¸.
- ٣٧٨ ) _L . ,,_:א ( · ٤١٨ ¸,,= ). ,,= ,` ( · ٥ ,` - ٩١٤ ±א¸,:_=
:¸א¸.א ±.,¸, ¸¸. ±.,.. ) - ٥ · ١٠ ( ٢ - ٧٥ ,`
..=:א ,_,... _-L.:א -..:א - ٩١٤ ±א¸,:_= ٢ ,:_= ). , ٢ ,` - ( ٦١ , ٢
,_,...א ,.. - ٦١ , ٢ i ١ , · ٠٠١٢٨٧٥ , · ٣١٤ -. ١٥٠ ,,,.·
. ¸:.¸ _¸ ٢٥ ٪ ,_,...א ,.. _,=¸ :,.¸¸ ١٨٨ ,,,.·
:..-א¸ ..,.,.= ¸¸.=.: ,._- ..,.. ¸.=.א ..-,¸¸ ,._,...א ,... .:-¸. _= , ,., «.· ±-;¸¸
:-¸. _=: .:.- ±..,., ,_..: _. .:=: _.· _,=.: :¸¸=.


_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٣١ -
¿rא¸tא .asï- _a-,tא ¸ã,ïtא ïar,t ïast.tא, «,.t.vא öt.,ttא, ,a.tא
_-_.,.:א _=±:א ) ٧ ( ..:א _.. _.-א¸:א ,..... _...¸ ¸-,: :.-¸ _,¸ ¸...:א , ..,_.± ¸..=.א ¡,
; ,.¸ ¸,:-.:: _א¸¸.:א :,.. (Brine recirculation) _. :.-,:א ... ±..,=. ,L. ,.·¸ .
· ( ¸-,:א Evaporator
_-_.,.:א _=±:א ) ١٤ ( ._:-א.:א ..,:..,=.¸ _..¸ ¸-,: .¸.: ,., _,¸ ,... _.. ¸.-,:א _,.=.¸¸
_; ..._-· _.: .¸.:א ... _. ٢٥ .:...:א ±.L.א , .¸. ¸,.:.א _... :..... ¸.:. ..¸.:א _,...¸
....- ±..,א,, _-.. .¸ _..:א¸ _-....:א _.-::א .... ...= ,א,¸.:א _..... ¸.:. _, _¸..,¸ ...=:א ,.._,..·¸
¸.:., .¸.:א _..:¸ ¸.-,:א ..=: .., ¸L.:א ..:א __., _.-::א ¸,.:.א ¸¸¸.: ±.,א,, _¸¸L _. _:..:א .
_=± ¸L.:א ..:א ±:.=¸ ) ١٥ (
, ( _-::א ¸,:.א _-.. Brine Heater
_=..±:א¸ ) ١٦ ( _..,... _..-::א ¸,..:.א _-...., ,,...¸ _¸א¸..- ¸,...,. ,... _-...:א א...¸ _,,... _,..¸
¸.-,:א ..=: ) :¸א¸.א ... ¸... ( :א _· ¸=..:., ¸¸..,¸ _.. _¸..:א ,..- ¸...: .¸¸א¸.א ±v,..,
.,.א.-....א ..... _:.... _-...: ...,.. _¸...:א _...= א,,... ، _-.... ¸....: (Heater ) א,; ¸,...,:א _....¸
...=. ¸...¸ ¸.., .._.=: _¸.., ,.-..א ( Condenser ) ¸...¸ _:... ..¸¸.: «.... ,.-...א א,;¸
,¸. ( cooler ) א.=.¸
_ ( .א,¸א ,¸L ¸,, Ejector .
L ,.-..¸ ±א¸..:א ,-. _¸., .א,¸א ,¸. _. :א ,,:: ..,¸L¸ :.-,:א _-א, _. ._.=.:: :,..
) ... ...=.:א ,._,..· «:,- ±...,א א,; _¸א¸- ¸¸.. ±:.=¸ ، _=..:א ±.,,.. _. ±א¸..:א ... ¸..:
:.-,:א :...= _:.¸ ( א א.. ¸,, ¸;- ¸._: _.:¸. ±.. ¸, ¸., :,.. ,.-..¸¸ _-:-.:א ±.,¸ ,¸.L:
( Vacuum ) _=± :.-,:א _. ±א¸..:א ,-.: ,¸;:א ) ١٧ ( ¸.-,:א _. ±א¸..:א ±;.-v א¸L.¸ ، _,.
..=. ¸:. v¸· ¸, ±_:.א א.. Condenser ,,א _; ±א¸..:א ,¸L: ,: ¸.-,:א :,....א¸ ._.=.:
, ( _:א,:א _., ±.-.. Circulating Pumps
: ¸,.:.א _א¸¸, :,...; -... _... :.-,:א _:א,. _..: _...· ±.-.. :.. :.-,:., .,, ( Brine
Recirlculation Pump ) _.._,¸:א ,¸..L -.... Blow Down Pump _....:א ....:א -....
Product Water Pump ...=.:א ¸..-,:א -... Condensate Pump .... ..,,: ... :,...¸
א ...,:;_.. _... ±.-...:א _L..._.-v Stand- by pump _......א -...:א ±....,: א,; ¸...- ) .._...::
.._. ¸· ¸,..:א ( _L._.-vא :....:א -.:א _..:
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٣٢ -
.. ( .¸¸.:א ... ,.L. Seawater cooling system
:¸א¸.א ,¸L ¡.L. _. :¸א¸.א ,¸L¸ .¸¸.: ¸-,:א ... _-.¸ Heat Rejection Section .:: ¸.-,
_=± ، ) ٧ ( _¸,..: ....= ,.-...¸ .¸., ........, ._..: ¸.-,:: .¸¸.:א ... ,L.. ,¸L¸¸ Make –up
water _· .._.=.: .א,,.:: ,¸..L ..=. , .¸¸.:: _-א.:א ¸-,:א ... _. .¸, ,.-..¸¸ :.-,:א ¸...:
¸, ¸:.· _..· ¸:. _:-.:א :.-¸ ,_..:¸ :.-,:א _. ,,-.:א ¸.-,:א _. _¸.- ¸., ±.:,¸ .¸¸.:א ..: ,
,...:א ¸א,.L ._:=:א .,..., :.-,:א __.±: _...: ) .,¸, ¸.:.· _,.=¸ ._..:א , ..¸¸.:א .... _· ±.-v
.....±:א , «.... :¸א¸..- – ,,-...:א ....:א _....¸ _.._::א¸ ¸...,.:א _.., ±:...= ( ,¸...,:א .....±:א .....:· ,¸ ) _...
:.-,:: _-א.:א ..:א :¸א¸- ,¸, , .¸.± _...א ( , ..:א _. :.-,:א _. _¸..א ..:א _. .¸, ±:- _=
_:..:א ... ¸..:¸ __.±.:: ,...:א ,¸.:א ¸:. ¸,.-:: _-א.:א Tempering
¸ ( _¸,..:א ... .,L.. Make – up seawater system
¸,..:א ... ¸,..¸ ; :.-,:א _. _¸..א ..:א _. _= _ _.... ...= :._, :¸,. ¸:. .. Product
Water .¸..:: ,¸¸.L:א ¸,.:.א ¸· Blow Down :_.-.א .:-¸:א , :..-,:א _¸,...:א .... _-..¸¸
_L..· ¸.:. ¸,.±.:א _,.=:¸ ±.,..,:א _..: ±:,¸ :.-,:א «:,-, _,. _¸,..:א ... ,... ,¸:¸ ..= :,..
_.: ±.¸¸.._=:א _., ...,, ±:, ,.¸¸ _=..:א _.: ±:,¸ :¸א¸.א ¸....א ,.¸.:א ±,.. ±:..=¸ _=..:א
__,¸¸._¸א PH
¸ ( _-..:א ¸., .,L.. Heating Steam System
¸,:.א _-..: ، _,..:א :¸א¸.א ,¸, _. ¸:.· :¸א¸- ,¸, ¸, _:.. ¸¸¸. ,¸:¸ ( TBT) ¸,.:-.::
¸,:.א _-..: ¸,:.א ,_,..· _-.. ¸,- _:א,:א ... _..· _. ¸.-,:א ¸..¸¸ ....:· «.:¸א¸- ,¸, ±,,.:
,.._,...א _L.... ,...... :¸א¸..- ..,¸, ¸..:. ±...., .... ....=.:א ) _;...· ,...¸: _¸, ( _... .....; ,...¸¸
,=-.:.., ¸..-,:א ._.= , ,=-..:א ,..¸¸ ±.:, _. ¸· ¸¸., _,. L- ¸· ¸¸.-,:א ±.¸;.:.= ¸...
¸ ,..=. ,..... L...א,, ±..:,¸ ..,,:L:א _,....:א :¸א¸...א ..,¸, , _; .._..: _....¸¸ ....=.:א ....:א _¸..,
:..:א¸:א :¸א¸..א _.¸¸. _; ...=.:א _.. _... .¸., :,...; ,..¸¸ ..=:א -.. ¸;- _. ¸;.:א De –
superheater ¸,:.א _-.: _-א.:א ¸.-,:א :¸א¸- ,¸, ._.-.: ±:,¸ ) ¸.-,:: __.-.:א ,.. _.:¸:
±..:א _.-.. _; ¸;.:א , .¸¸¸. .., ( ..=..:: :_.,.:א ,.א¸. ,.¸ ..= Condensate ,_-
_.. .- _. .,...:¸א :.- , ¡..:¸א :.- , ,¸L¸
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٣٣ -
_ ( ¸,,.:א ,.L. Venting system
±א¸..:א :א¸; _; ,.L.:א ..,¸ _. :א ,:א _. ..=.:: :,.. ,., ، _.-::א ¸,.:.א _-...¸ ، ¸.- ....
.א,...¸א ,¸....L _; Deaerater .א,...¸א ,¸...L ¸,..., ,א.-......, ±...:,¸ _:א,....:א ¸· _¸א,....:א ¸...:. Ejector
,,א _; ±א¸..:א¸ .א,¸א _¸¸- ...,. __:..: ±,.:: ,.= ,.-..¸¸
± ( _¸-· _.א¸.¸ ,L. Utilities & other systems
:...-,:., ...,,: ) _.....¸א ,L...:א ,..L.. _.... ( .א¸.¸ ,..L. ._._=:א ,L...:א _.... _¸..-· .., ..¸...: .._:
_.¸¸.א _.. .¸...א ,.L. ±.-..:א _..א,- ±._¸¸:¸ .¸¸: ,L. ، ,,:L:א ±.¸¸.._=:א Fire Fighting
System , ..._,¸,=:א ,L....:א¸ ، ±.-....:א :¸א, Electric Metors ، ...,.א¸:א¸ _...._.:א :¸...,,·¸
¸:;.:א¸ ، _,¸,=:א ¸:א¸.:א¸ ±,L.א¸ ±v,.א¸ ، ,=-.:א¸ ) ±.-±¸:א ( ¸א _:א, _;
± ( ¸,:.א _א¸¸, :,..; .,L.. Brine Recirculation System
«..-,:. _.. ..., ,: _.¸ ، ¸=¸:א _-::א ¸,:.א _. :_-.א :-¸:א , _¸,..:א ... ±:., ,..¸¸
: :,..; -.. ¸;- _. ..-:א ¸,:.א ¸¸¸. ¸,.:.א _א¸¸, :,..; Brine Recirculation Pump _;
:¸א¸.א :,....א ¡.L. , ±...=:א ,_,..· ...=:א ¸..-,:א _.. :¸א¸..א ¸,.:.א _.., ) ..., _,.=:א¸
_..:א ..:א ±:, ( ¸,.:.א _-... «.:,-, ¸..- ._¸¸..: «.:¸א¸- ,¸, _.:¸: ,: _.¸ ، ¸,.:.א _-... ,¸
:א _-.¸ ,: :.-,:א , ,¸, ¸:.· _; ¸,:.א :¸א¸- ,¸, _.:¸: .:: _¸.א :-¸ ; ,_-¸ ¸-, :¸א¸- ,¸, _
TBT _,.±.:א :¸א¸.- .,¸, _.. ¸.:.· _,.=: Saturation Temperature _.-א, ±...:: :¸L...:א
..._:.,. ¸..-,.¸ ¸,..:.א _... .¸.., _,... ، _¸.א ..:-¸:א ) ._..._.¸ ( _...., _... .¸..-,: :¸א¸..- ¸...-,:א ,-...¸¸
.:א ,¸, _; «:¸א¸- ,¸, _.: _.:א¸ ¸,:.א _,± ) ..,¸¸.: ( ._:..:א _.-א¸:א _; ¸,.:.א ±.:, ..., _....¸¸
.:-¸. _.= , _:¸,א ¸-,.:א _:.. ¸....: ¸..- ._¸¸..: «..-,:. ,א,¸.: ، ¸,.:.א _.. .¸., ¸.-,: _..¸
:-¸. ¸-· ¸.=¸:א ¸,.:.א א... _.. .¸., ,¸L ,.¸ ..... Blow Down .... _.. «.L:- ,..¸ _...,:א¸ ،
_..: «..,¸ _¸,..:א א.:: ; -.. ¸;- _. :¸: _.¸¸.. ¸... , ,=-.:א ,.¸¸ ، :¸¸.:א ,..:¸ ¸¸¸..:א :,..
-.:א _¸- ... ,=. ,... _¸¸L _. ¸,:.א

¸ ( _..:א ..:א .,L.. Product Water System
، _..- _¸., , ±....=:א _.. ...=.:א ...:א __., ,.¸ ، :-¸. _= , _.. .¸¸¸.. ,._- ) ,... :
,.,., _.¸.א _, ( .א :-¸:., _¸ ) .,א,, ¸· ، .-.. ¸;.- _.. ( ..:..:א ,.: ._...:א _; ¸..- א..=.¸
:-¸. ¸-· ....א ±...א¸.א _; _...:א ...:א -... _¸¸L _. :-¸. ¸-· _. _..:א ..:א א.. ,-. ,.¸
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٣٤ -
«, = _. _..:א ..:א ¸¸¸. ¸... , ,=-.:א ._._,L ,.¸¸ ...:א _,.... ¡...:¸א _.¸¸L _. _¸-;: :-¸. _
:-¸. ¸-· , _..:א ,..¸ _... ..- _.. ±,א¸ א,; ,._- _:..,:א _.._., _...:א ..:א :,,, .,... ,.¸ ..=
¸-,:א _; _..:א ..:א ,¸L
, ( ,¸¸L:א ¸,:.א .,L.. Blow Down System
¸.=¸:א ¸,.:.א _.. ,.¸ ) _; ,,...:א :_.-.א .:-¸:א ( _... ¸,..- _.¸¸= _.. _¸,...:א .... _..
Weir ، א¸ ، .¸..:: ¸.=¸:א ¸,.:.א _.. .¸., ,¸L ,.¸ ,_- , _¸,...:א .... _.. «.L:- ,..¸ _...,: :,...
, ..= «.א¸¸, ) ± ( :א ¸_=,:א ,.- .¸.:א ¸... ,_..: ,.¸¸ :¸:א.:א , ¸,:-.:: ,,:L ، ; ,_- _
,.. _. _:.: .¸.:א :,.¸¸ _=.:., _=.:א¸ :¸:א.:א , ¸,:.א ¸_=¸:

_ ( _:.,.:א¸ _:¸.א ,..:א ±..,L..
..¸...:א ...._: .._:¸.א ..,..:א ±....,L.: _..... _¸..± ,._... Feed Water Pre- treatment
System _..:א ...:: _:.,.:א ,..:א ±:.=¸ Product Water Post Treatment System ±.:,¸
, ,..=:א א.. _. _,..:א _..:א


_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٣٥ -
¿..ïtא .asï- ¿ã,ïtא

,,,t,.tã t ¿..ïtא .asï- ¿ã,ïtt, «,.aïtא Multi ( multiple ) Effect ( ME or MED )
_L..:., ..:א _..., .¸¸L:א ... ,.-..: ) ._.=.:א¸ _-,.:א ( _-,..:א ..¸¸L _... ±.:, , .,:.. ،
_..,:א _¸-.א ¸¸א¸.א ¸¸L:א _=¸ _-א¸:א ,.... _.._:.:א ._:.. ,.-..: .,.=: Boiling _-,..:
_..:א ..:א ) .,:א ¸.-,.:א ._:.. _.. v.., _.. ( ، : ¸..-,:א _¸,.=: ._:.. _· _· _-..: _L..· ¸.:. ..:,.
,..:א ..:א ¸-,: ,,.: _._:.:א _:.. _. א¸L.¸ ، _-::א ,.א¸¸:א ±¸: .,.,.¸ _-..:א _L.· ¸:. ) ..
.,:...= _. _:.¸ ( ، _:א,., :,.- :.-,:א _-..:א _L.· ¸:. _.:א ...:: :¸א¸- ,¸, ¸..· _,. א.:
٧٠ , ، ±.=_:.:א¸ ±..¸¸=:א _.. :א¸,א ,.. _;..א ,_.¸: ±v...-א _. _:.: ¸.- ) ¸.... _- ,
:¸א¸.א ,¸, _.¸ _..=.,, _..,:א ¸-,.:א _:.. _; _,..:א ١٢٠ ,` (
.א,.א ¸.... ¡...:¸., _:..:א ,.... ¸-,.:א _:.. ¸...¸ ) ._,,:,.=: _.. . _...,:א ¸.-,.:א ( ، _.=.
..:-¸. _· , ...,,...; ,...¸ ¸..., .._:.. ) _:...: – Effect ( _....., :¸א¸..-:: א¸..... _,..=: _· ...,.=,
א...=.¸ .._:.: _¸..-· ..:-¸: ¸...-,:א _... _¸..-· .._.= _..-א¸:א ,.... ,א¸ ....:= ±:...: ) _:....:א ( ....¸
_,,:,.=.:א . .,._,...; :,.¸¸ ±:.=¸ :.-,:א .א,· ¸... ,א¸ ..:= ...:א _....; .:=: ¸.. _. _:.¸ «_:.¸
) _-א¸:א ,.. ±,א¸ ..,. _...,א :,.- _..,:א ¸-,.:א _:.. _· _- , (

¿..ïtא .asï- ¸ã,ïtא «,..s _¸â
; ,.¸ ..:א _... ) ..=.:א¸ ¸-,.:., ( _.-א¸:א _.. ..,., , ¸.-,.:א .¸. , ) ±א_:..: ( ..-....
«.: _,..:א _:..:א ±.. _. _:.: _= , ±..:א _.- ·.,. ¸-,.:..,¸ _.._:.:., ¸.-,:א ...: _...¸ א...¸
¸¸.א _:...:א ..., _,¸.- ¸¸א¸- ..L ...; _¸., ±א¸. :.. _=.±:א¸ ) ١٨ ( _..,¸ ¡,..:א א..¸ _,,..
...=. _; ....,., ±א_:..: ±;.: ±א, :..-¸ _.,¸¸ ±א.-,:א _. .... _-..¸ _..,:א _,,...:א א... ,
¸-,:א ) ..¸¸: ....= cooling water ( .L.. .... ...=:א _; ) ١ ( ...=:א ¸.., .._.=., ,,..¸¸
L..:א ... .,.. _¸,¸ ) ٢ ( ; ._..: :¸.. .¸¸.:א ... ,L.. ,¸L¸ .L.. .... ¸.-,:א _ ) ٣ ( ,.....¸ ...._,
L..:א ... :.-,:: ¸..: ...= _..,:א .¸,א _. ) ٤ ( L.. ... ¸¸.א _:..:א _; ¸...:א ... _-.¸ ) ٥ (
، .L..:א _.. _,¸..- ¸.., L..א,, «._-..: ,.¸ ,_- ) ٦ ( .L..:א _; ) ٧ ( ...:א א... _.. .¸., ¸.-,.¸
L..:א ¸:.. ...¸¸ ) ٨ ( _.. _..,.:א .¸.,א _-..¸ ...._, ، _....:א _:..:: :¸א¸-:: ¸...= «.. ,....¸¸
L..:א ... _...:א _:..:א _; ¸¸.א _:..:א _. ¸...:א ... ) ٩ ( ,:..:א¸ _...:א _:..:א , _:..:א ¸¸=.:¸ )
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٣٦ -
±:, _. ¸.=· .,¸ א,; ._.¸ ( L..:א ... _.,.:א _-::א ¸,:.א _¸,¸ ) ١٠ ( ,¸ ..=.¸ ، _:.: _=
.L..:א .... :.-,:: _...= __.,א _¸,¸ _,..:א _:..:א , .:,.:א ¸.-,:א ) ١١ ( _· ._:..:א ...¸ ,¸.:¸¸
_..-:. ...,L.. ,,..,¸ ,¸..: א...: «..: _,....:א _:....:א _... _...· ±.... ..... _:...: _..= _,..=¸ Vacuum
System L..:א ... _.,. ..= ) ١٢ (
_=±:א¸ ) ١٩ ( _..·¸:א ¡,..:א _.. _:...:א ,..... ¸-,.:א ±א.-,: ¸-· _,,. _.,¸ Vertical type
«: _,..:א _..· _:.: _= _· _· ¸-,:א ... _-.¸ _,,..:א א.. ,¸ ) .¸¸: ...= ( .L..:א .... _..· _.
) ١ ( ...¸¸.:א ..... ,..:.· ,¸..L¸¸ «.._. ¸...-,:א ....=¸ ,.._- ....=:א _; ) ٢ ( ±_..., .¸.., ........., ) ٣ (
.¸...:א ... -.. ¸;- _. _-.¸ Feed Water Pump ¸.:. .¸... ...; ,..¸ _..:א¸ ،¸¸.א _:...:א _; ،
_-....:א ,.._,..· _L...· ¸..:. _.._.¸ ,:_... ¸· ,א,¸ :¸,... ) ٤ ( ..¸¸א¸.א ....L:א «. .: .....: ,.._- ) L...א,,
_,¸..- :¸א¸.- ¸... _· ¸· ، ¸., ) ( ٥ ( .,¸, _.. _..,: _-...:א ,._,..· _.-א, _.. .,¸, _; «.:¸א¸-
_._:.:א Boiling temperature _:א,.- _,.=: ... :,.. _:א¸ ٧٠ ,` ) _:א,.- ±... ٠٣ ¸.., ( ¸.-,.¸¸
¸¸.א _:..:א , ..:א _. .¸, ) _¸.א .¸.:א ( _...:א _:..:א _; «,,¸ ..:א _. ¸.,.¸ ..¸ ) _...:א .¸.:א ) (
٦ ( :א ,_,..· _L.· ¸:. .¸.. ,.¸ ,_- _...:א _:..:א , _-.. _:..:א , ..:א ¸-,: :¸א¸- ¸... _,=¸¸
¸¸.א _:..:א _. _..:א ¸.-,:א ,. _...:א ) ٧ ) ( _....:א _:...:א .... _; «:¸א¸- _L.¸ _· .., ..=.¸ _.:א¸
_...,א _. .¸,= _.¸¸ ( : :¸א¸..א ¸.... _,.=¸ _..:א¸ _....:א _:...:א , ...:א _.. .¸., ¸-,.¸¸ _:...:
.,..,.. _. ¸.=· .,, ±..:א _.- ,.¸ _:א¸ ، _:..:א ±א_:..:א , _:..:א ¸¸=.: א.=.¸ ,:..:א ,¸
....=: ,... :¸א¸...א ¸..... _,..=¸¸ _:....:א _:....:א _; _:...: _· _... _...,.:א ....:א ¸....¸ _... ,...¸ :¸... _..=
_,..:א _:..:א _. ¸.-,:א
±א¸:..:א ,.. _¸א,:¸ ) _-א¸:א ( _, _:..:א ,.... ¸-,.:א ±.L- , ٣ ١٦ ._,...; _¸א,: ..=
_, :.-¸ _= ٢٠٠ _; ٥٠٠٠ , ٣ . ,,_:א ..,_.± ¸..=.א _.. _..,:א ¸-,.:א ±.L- _· _. ,.¸:א ¸:.¸
,.....א ..-.: ±·.., _:...:א ,..... ¸.-,.:א ±..L- _· v; ._:..:א ._,...,א ±א, ±א.-,:: ..- ¸..:א ,
. ¸.=· _:..:א .,:...=: א¸L

_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٣٧ -
,,,t,.tã ;אaãï.א t ¡¸rí ötï,,aã _ ¿..ïtא .asï- ¸ã,ïtא
.._,,:,.=: ,.-....: . _.._:.-.:: ¸.._=,:א ±..._:.. ,..L... _¸..-· ±...._,L: , _:....:א ,...... ¸..-,.:א
.... ,.-..: .._.¸ ¸¸,.א¸ _,L:א __:..א ±:.=¸ ¸¸=.:א ¸· ..:א _:א..:א .:א ._,,:,.= . «..=:
¸,..:.א ¸.._=¸: _,..=¸ ..:..א ..... , ) ....:א ¸..., ,¸..L¸ ( «..._.=:¸ ¸...-,:א _.._., __..:¸ ....¸א ,...
_:-.:א :.- , ..= _...= «.א.-..א¸

¿..ïtא .asï- ¸ã,ïtא t,,,..tït _itarvא, _itא ,,,ïïtא
_,,:,.=: ¸_..: . L_., ..¸· .,.., _:..:א ,.... ¸-,.:א ._,,:,.=.:א ¸.=· _.¸ ± ,._- _. ....
.._.¸ _:א..:א ,א,.:: ¸_=,:א ±._:.. , .,.א.-..א .:;: ¸.-,: :.-¸ ±_., ..¸ .... ..,¸¸· , _:...:א _
١٢٠ ,.. ( _.-¸:א ,... :,..¸¸ _.. .א,.א _..... ¡...:¸., ¸.... ...= ) ±א_:...:א ( _., ١٠ – ١٥ ) _.=,
,..¸ ,¸..., ..,¸¸.: .,,...- ٠٨ · :..-,:א , ±א_:....:א ,... ( ,..:א :..-¸ _....., .,,:L:א ...L:א _¸א,..:¸
_:א,- ,.=:א ١٢ ¸.-,:א _. ,.=. ,. ) ¸¸א¸- ..L ( ، _; ...,., ١٨ _ ¸ ± ) ._,¸,= ..L (
:.....:א ±א....:: ¸..- ._,...; ..., ±א..-¸ ...., ._..=.,, ¸.... ...= ٥٠٠٠ , ٣ .... _...:¸ ,,._:א ,
_. -,:, _.. .._. ±א.-,:א ٥ _; ٢٥ _,_::א , .¸, ¸,.:.א :¸א¸- ,¸, ¸..· _...., ¸... ..=
:¸א¸..א ¸.....א _L..· _.=.:¸ ,..¸: ±v....-א _.. _.:.¸ ... _-::א ، ,א,.. ,א.-...., ±:..= _...¸¸
_...¸¸ ، :...-,:: _:א....,vא ¸....:א _..., .... :¸א¸...א ¸......א _L.... ._,.... ..._-¸ .._-.:,א _......
Availability ¸.,א,.:א¸ Reliability _:א,.- ,.. :..-,:: _..א,.vא ¸..:א¸ ٢٠ ... ¸._..: ...=
_,,:,.=.:א ... . ) ._,,:,.=.:א _.± .,..± ± _¸.-.א .¸¸א¸.א ( ,,...:א ...L _.. :,.....vא ._..=.,,
¸¸א¸.א ) ¸¸א¸.א ,,..:א ..L= _,,:א¸ ¸¸¸.:א ±.=¸- _. .._.¸ ¸¸..:א ±.. ( v «..., ¸.... ..=
..._., ..,... _; ..,..א _¸, ....:א ¸...-,:א ...._: ,.-....: _..,. ، ..¸...:א ..... ..-,:. ,.... ¸..:. ,,.._.
_....:א .....:א ¸,-....: ...... ,..._.¸¸ .._....:א¸ __....±.:א , _:......:: ...¸,.. _.... ±א¸....,. _...... v .....=
_,,:,.=.:א . ±.¸¸.._= _; .,.,.- ,_.,:א _.. ) :¸א¸..א ¸.....א _L..· ¸.:. ,..¸ ¸.-,.:א _. א¸L. ( ،
_:א,..- _... _...:א .....:: _,....:א :¸א¸...א ..,¸, :,...¸¸ _..=, v¸ ..._L..:א _....· ±:...=¸ ٧٠ ¸...- ,`
_;..א ,.¸: ,.,..
. ,א....; , _:....:א ,...... ¸..-,.:א ..._,,:,.=: =¸...±. ¸...... _:....-,א .._-..:א _...¸ ¸..-,:א ...._
._,.. :.¸., ) _,,:,.=., ¸..:א ¸.,,.v א¸L. . :.: _..,:א ¸-,.:א ٣٠ .... ( ._,,:,.=: _· v; . ¸.-,.:א
:_...:א ±א..-,:א , ...- _.-.א ...:א , ¸=· ......א .-.: ±·., _:..:א ,.... ، ¸,.-, _.. ...¸·¸
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٣٨ -
:א ±.... ..._,,:,.=: ...._:א _.....; ...,.. ¸...-, ;=..±:א¸ _ ) ٨ ( ، ) ٩ ( ±...L. .._,...,א ....:א _.-...,¸
±.. _.. _:..:א ,.... ._,,:,.=: _· _..¸ «_.¸ ¸..:א , .._:א ,א..; ٣٦ ٪ ±א..-,:: ¸...:א _...; _.
_. ¸=· ٤٠٠٠ _..¸ ، ,,_:א , ,.=. ,. ٤ ٪ _. ¸=· ±א.-,:: ¸..:א _...; _. ١٠٠ , ,.=. ,.
. ±....= _;¸ ,....:א .....¸ ,,.._:א , ....- _...:¸. ¸....,¸ ¸...... ...¸א¸: , ...,.· v; ..._:.- L_..., ,...
:_-.א ±א,..:א _=±:א¸ ) ٢٠ ( ..:א _., _,...,א _:..:א ,.... ¸-,.:א ±א.-,: ME ¸.-,:א ±..¸
VC ) ..-v .,-¸± ,._. _:א¸ ( ¸..:א ¸¸, , _,¸.:א ±א¸..,א _.. _,¸. v¸, _· _=±:א _. _..¸¸
±א.-,:א ... _. ,.. .,, ±¸,=:א¸ _..,:¸ ¸..¸ ¸L.¸ ¸:א¸,א¸ _¸¸-,:א¸ _._:א¸ ._,_:¸ ¸,,..:א¸
¿..ïtא .asï- ¸ã,ïtא ïar, öt,t.r
_=±:א ) ٢١ ( :..: ... ±א, _:...:א ,....¸ ¸-,: :.-,: _,,. _.,¸ ...=:א _; ....,., ±א_
; ,_-¸ :¸א¸..א ¸... _ ( Qin ) ... .... _- ) _.. ٨٠ _; ,` ٧٠ ,` ( .:-¸:א , _.._:.:א :¸א¸.- .,¸, _,..
¸א.., _.· _,=: _· ,¸ _¸.א ٥ _; _..: ;.. ±.,¸, ٦٥ ,` ) ... _._:.:א ±.. ٦٥ _:א,.- _¸..¸ ,`
٠٢٥ ¸., (
_... ,,..,¸ _¸...,¸ _...,. ....= _,=.... _..._:.:א ±...,¸, _,... ، ..:-¸. _..= , ¸¸... ±...,¸,
_=±:., :.= ...=:א «:¸א¸- ...¸¸ ، _,±.:א ,¸, ... :-¸. _= , .:,.:א ¸.-,:א _¸, ±
) _:..:א _:..:: _¸א¸- ¸...= ( :¸א¸..א .,¸, _... .... ..,.±. .... _¸,¸ ) ...¸. ( _,.. ,.. ...=
_=±:., ) ٢١ _ ( .... _¸, _¸.א :-¸:א , .:,.:א ¸.-,:.. ، ¸..:א __,. ¸:.¸ ٦٥ ¸:א _; ,` ._...:א .:-
... ..,±. א¸., _¸, ,_- ٦٥ ..¸· ,` _,.±.:א :¸א¸.- .,¸, .... _¸,...:א .... _-..¸ _¸.-· _-.. _.
.,..:א :-¸.:: ) ...=:א _.. _¸...א ..¸¸.:א .... :¸א¸.- .,¸, .... _-..¸ ,._- .:-¸. ¸¸· ........, (
_=: ,: ،:..= :.-,:: _¸א¸.א _¸א,.:א _.. _=¸ _¸¸.:א ..,,¸ _:¸ ..= :-¸. .
:..= :.-,:: _¸א¸.א _¸א,.:א .
:.-,:: :-א.:א :¸א¸.א _.= _· _¸.. ( Qin ) _¸...: ١٨٣ ±א,.:_= :..-,:א _· _¸.., ±:..=
_...: ٢٠ _.L . ,,._:א ) ٠٢٣٢ ,.,= . ± ( _._,¸:א .¸.. ¸.... _א¸ ( B / D ) ._.= _... _¸...¸
_· _...,א ٢٠ _L . ,,_:א ) ٠٢٣٢ ,= , . ± ( _¸..¸ _¸,..:א ... _,=¸ «_:.¸ ٠٤٦٤ ,,= . ±
_-..:א ... ¸,-, ¸... - :-א.:א :¸א¸.א
...:: _.,.:א :¸א¸.א · :¸א¸.א ±.,¸, ¸¸.
- ١٨٣ ¸,,= . ± i ٤١٨ ¸,,= . ,,= ,` · ١٠ ,` -. ٤٢٧٧ ,,= . ±
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٣٩ -
, .¸¸.:א ... ¸,-, ¸... ,. (Sea water) :..= :.-,:: _¸א,: _.., ± _· _..¸ _¸א¸..א _¸א,.:א¸
:.-,:: :-א.:א ..L:א - .,.. ,¸..א ..L:א _=±:א _.¸ ) ٢١ , ( _,. .
:.-,:: :-א.:א ..L:א - Qin · _-א.:א .¸¸.:א ... ..L:א
:.-,:א _. ,¸..א ..L:א - :א ... ..L _¸..א .¸¸. ) _¸,..:: ..:א _. _.= ,-. .., · ( ..:א ..L
_..:א (PW) · ,¸¸L:א ¸,:.א ... ( B/D )
_,. _.¸L:א :א¸..,¸ .
١٨٣ ¸,,= . ± i · ± ) ,,= . ± ( · ٤١٨ ) ¸,,= . ,,= ,` ( · ٣٠ ¸,` .
) - ± – ٠٤٦٤ ( · ٤١٨ ) ¸,,= . ,,= ,` ( · ٤٠ ) , · ( ٠٢٣٢ ) ,= , . ± ( · ٤١٨ ) ¸,,= . ,.,=
,` ( · ٤٥ ) , · ( ٠٢٣٢ ) ,,= . ± ( · ٤١٨ ) ¸,,= . ,,= ,` ( · ٤٥ ) , (
.¸¸.:א ... ¸,-, ¸... _,. ... _. ) ± ( _¸..¸ ٤١٣ ,,= . ± ) ٣٨٥٢ _L . ,,_:א (
_:.: _=: _¸א¸.א _¸א,.:א .
· ( _=± ¸¸.א _:..:א ) ٢١ _ . (
:-א.:א ..L:א - Qin · _¸,..:א ... ..L
,¸..א ..L:א - ¸.-,:א ..L · _...:א _:..:א _; ¸,:.א _¸¸- ..L
_,. _.¸L:א :א¸..,¸ .
١٨٣ ¸,,= . ± ) · ٠٤٦٤ · ٤١٨ · ٤٠ i - ( M١ . · ٢٦١٨ ) · ٠٤٦٤ – M١ ( · ٤١٨ · ٦٥
¸¸.א _:..:א , :.:,.:א ¸.-,:א _.= _,. ... _. - ٠٠٥٧ ,= , . ± ) ٤٩٦ _L . ,,_:א (
, ( _=± _...:א _:..:א ) ٢١ _ . (
:-א.:א ..L:א - ... ¸.-,:א ..L ) ٦٥ , · ( ... ¸,:.א ¸,-, ..L ) ٦٥ , (
,¸..א ..L:א - ... .:,.:א ¸.-,:א ..L ) ٦٠ , · ( .... ...=.:א ¸..-,:א ...L ) ٦٥ , · ( _¸¸.- ...L
... ¸,:.א ) ٦٠ , (
M١ · ٢٦١٨ ) · ٠٤٦٤ – M١ ( · ٤١٨ · ٦٥ -
M٢ · ٢٦١٠ · M١ · ٢٧٦ ) · ٠٤٦٤ – M١ – M٢ ( · ٤١٨ · ٦٠
_. _¸,..:.,¸ ) M١ ( _¸..: _:א¸ .,.._., ٠٠٥٧ ,,= . _...:א _:..:א _. :.:,.:א ¸.-,:א _.= _,. ±
) M٢ ( _¸..: ٠٠٦ ,,= . ± ) ٥٢٢ _L . ,,_:א (
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٤٠ -
א _:....:א , ¸....א _,..=¸ א...=.¸ ....=:א , ±:...=¸ _.....א¸ _..,א¸:א¸ ,..:..: : .... :,....¸ ..... _,..=
; ,¸..:¸¸ .._:¸.א ±.,.....א .._,...,א ¸..:. ¸,...-:: ±:...=¸ _..-א¸:א _..-א, ¸,..:.א .. -,:. ±,...: ...,:,..
,,:L:א ,.... .¸., ±.,...א :,..; _,..: _:.א ,...א ¸:. _...¸, ..., _¸¸L _. ±:, _.. ,.¸¸
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٤١ -
aia, «,.aïtא ,tã,tא

,tã,tא aia, «,.aïtא t,,,t,.tã (Vapor compression)

: ; ¸.-,:א ±.., _:-.:א .¸¸L ¸.. ..:א _..., ._,.. L.,.:א ±א.-,:: ..-..:א ¸¸L:א .- ) ¸.-
٥٠٠٠ , ٣ ,,_:א , ( ,... .... ..,¸¸¸· , .._,,:,.=.:א .... ±..-...א ...¸ ١٩١٠ ، .... _..,._:א¸ ١٩٢٠
¸ ,א.-...א _.. v.., :¸א¸.-:: ¸....= «L.. .., :_-.א _-א¸:א , ¸.-,:א :¸א¸- _. :,....vא ,.¸ .,_.
_,¸.- ¸., ) ±.¸;.:א _. (
_=±:א ) ٢٢ ( _-א¸:א ¸,.-· _:. :.-,: _,,. _.,¸ ) _:..:א ( ¸-,:א ... _-.¸ ,_- ) ¸...:א (
L.. ) ١ ( .: .., ¸-,.:א .¸. _; _¸א¸- ¸,.,. , «._- ) _:א..,א _-.. Preheater ( _.. :,....;:
_..:א ..:א :¸א¸- (PW) ) ..¸· ,¸¸L:א ¸,:.א :¸א¸. ..._-·¸ ( (B/D) ¸.-,:א _...; ·., «.· ...¸. ,:.
) _,¸.- _:א..,א _-.. ,א.-..., ( :..-,:א _. _:..:א ¸.-,:א _,. ، .L.. ) ٢ ( «L... ,..¸ ) _.¸¸L _..
. ±.. ( .L.. «.:¸א¸- .,¸, _..:¸: _· _; ) ٣ ( :¸א¸..א ¸.... ,.. _-...:א ¸..-,:א א... _,.=¸ ,._,
¸...:א ... _. ¸-· .¸, _-,.: ,¸;:א _-..:א ¸.-,:א ¸, ) «L.. .., ( _..:א ...:א ,._,..· ¡,., ¸,-
، ..L.. ) ٤ ( .. ..=.:א :¸א¸..- _... ,......¸¸ ,.._,...א ¸,..- ¸...-,:א ..._.=: ,.. .¸¸ ) _..-א, _...:א ....:א _..:.:
= _...,¸ ,_,...א .¸¸.., _..:א¸ ، ¸..-,:א _.. _¸.-· ._. _¸.-· :¸.. :¸¸..:א ,....: «L... ,..¸ ...:א _¸.,
«.:¸א¸- _.. .¸., ....¸¸ _:א...,vא _-..:א ¸.:. ¸., ,._- _.... ....= :..-,:א _.. ..=:א ) ...:א ,¸.¸ (
: _-א..:א _..:א ¸...:א ... _; :¸א¸.א ... _L.¸¸ ..,.. :,.....;: :..-,: .-,::א ,... ¸.:. .L..-.::¸
_¸.-:: ..:א א.. _. _.= ,¸L ,.¸ ، _.:א ..:א ¸_- _-א, ) _. ,...._: _:א..,vא _-.:א ¸:. ¸, ,_-
......¸· «....:¸א¸- ( ¸.=....±.א¸ ) ٢٣ ( ، ) ٢٤ ( ..-......:א ....¸¸.,.:א ±א.....-,:א _..... _¸....-· _,...... _,....:
¸.-,:א ±.. ±._,,:,.=.:
,tã,tא aia
_¸א¸.א ¸.-,:א ±..¸ _=_..=_:א ¸.-,:א ±.. ... ¸.-,:א ±..: _...¸¸L _....: .
· ( _=_..=_:א ¸.-,:א ±.. (Mechanical Vapor Compression MVC)
_=_..=_. ±.. ,.-..¸ «_.¸ ) ¸..-,:א ±...: _:..,¸,= ±¸-, ¸א.¸ :¸...:א _,.=: ,.: _..¸
. _,¸,=:א :..-,:א :¸א,, ..L:: ._-,:א ¸..:א _. ±...:א ±¸ ¸.=.±.א¸ ) ٢٢ ( _; ) ٢٤ ( _..,:
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٤٢ -
±א.-,:א _. ¡,.:א א.. ، ¸.-,.:א .¸. _-א, _-:-.:א ±א.-, ..¸· ±...:א ,.-..¸ _· _=, ,_- ،
..,¸L¸ :.-,:א _. ±א¸..:א ,-.¸
, ( _¸א¸.א ¸.-,:א ±.. (Thermal Vapor Compression TVC)
.¸ _,¸.- _.א, ¸., _..: ,.-..¸ «_ ) ._,.. _.:¸. ±.. ... ( ¸,., ¸;- Ejector _.-:-.:א ±א..-,
¸.-,:א ,-. -.. _. .¸.:א _. _..:א ¸.-,:א ,-.¸ .¸.:א _-א, (Suction Pipe) ..,. _.. «L..¸
«,,: Nozzel ، _,¸..א ¸.-,:א _. «,¸¸- ,: _=±:א¸ ) ٢٥ ( ,:א ±... ¸א,.,. _,,.. _.., _..¸ ¸..-
.,.. ±א¸..:א¸ _,=.:א ¸.-,:א ,-. ¸;- _. _-:-.:א ±א.-, ,,.:א .,...
_=±:א¸ ) ٢٦ ( ، ) ٢٧ ( _¸א¸..א¸ _=_...=,:א ¸..-,:א ±...: ._._.- ±א..-,: _..,,,. _;..,
_=±:א¸ ) ٢٨ ( .., :... _¸א¸- _¸., ±.. :.-,: _,,. _., ٢٥٠٠ , ٣ . ,,¸`
rvא, _itא ,,,ïïtא ,tã,tא aia t,,,t,.tït _ita
..¸¸א¸.א ±..._,,:,.=.:א ....=·¸ ±...,· _... ...,.., ¸...-,:א ±...., ¸..-,.:א ..._,,:,.=: ¸.._..: ¸.....¸
_... .._,...,א .,....., L...,..¸ :_.... ±א...-¸ ....., .._..=.,, ١٠٠ ¸...- ٥٠٠٠ , ٣ . ..... _....:¸ ,,.._:א
_... ..-,:, .._.. ...._. ±א...-,:א ٥ _; ٢٥ ,.._::א , .¸.., _ ±..._,,:,.=.:.= ...¸¸: ...._. _; _..... v¸
.._.:: _,= ¸... _. א._., ..,.., _=, א.: _¸-.א ¸¸א¸.א ) ¸...:א ... ......., (
,¸.. _; _.-::א ¸,.:-.:: :¸א¸- ,¸, ¸..· _...., ¸... ..= ٧٠ ,` ، ,..¸: ±v....-א _.. _.:.¸ ...
:¸א¸.א ¸....א _L.· _=.:¸ ، ., _..¸ ±:.=¸ ... ._,.. ._-¸ ,א,. ,א.-..., :¸א¸.א ±.,¸, _
¸.,א,.:א¸ -.:,א _.... _.¸¸ :.-,:: _:א..,vא ¸..:א _., _:א,- ..¸· ,. :.-,:: _.א,.vא ¸..:א¸
٢٠ .. ) _=_..=_:א ±...:א ......., ( ._,,:,.=.:א .... ¸_..: ..= . ) ±.._,,:,.=.:א _..± .,...±
_¸-.א ¸¸א¸.א ( =.,, _¸א¸.א ,,..:א ..L _. :,....vא _.. ) ±..=¸- _. ¸¸א¸.א ,,..:א ..L=
_¸א¸.א ±..:א _:..: ,¸;:א ¸.-,:א ._:,.: .._.¸ ¸¸..:א ±.._,¸,.:א¸ ¸¸¸.:א ( ,,_. v «.., ¸... ..=
¸...:א ... -,:. ,.. ¸:. ، ,... _; ,..א _¸, ..:א ¸.-,:א .._: ,.-..: _,. ...:א ¸,-..: .._.,
_.:א .._.:א¸ __.±.:., _:...:: ¸,.. _. ±א¸.,. _; _... v ..= _.. .,., _..=.,, ¸... ..=
_,,:,.=: . _:..:א ,.... ¸-,.:א _=±:א¸ ) ٢٨ ( ,.: _..¸ _:...:א ,..... ¸.., ±... :.-¸ _.,¸ _,..:א
_.-א¸:א ,... :,.¸¸ _. .א,.א _.... ¡..:¸., .¸ ._,,:,.=.:א .... _... . ±... ...,¸,=:א _; ) ..א א,; ,.-.
_=_..=_:א ±..:א ( .. _. _-...:: ¸....= ,.-...:א ¸..-,:א ¸.... ,א,¸.¸ _¸.-· ._- ٢٥٠ ) ٪ א,;
_¸א¸..א ±...:א ,.-..א ( _.- ¸.., ,.,= _.= ,-..¸ ,._- (Live or Driving Steam) _:א,.-
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٤٣ -
:_.-.א _.-א¸:א ¸..., _.. ....¸ ,.,= (Entraind System) ، _-....:א ¸.., _...,=¸ _.._.,א¸
.,:¸א,; ,..:א .._:א ±v... :.: ..,.:א¸ __.±.:א .., .¸., ±א.-,:א ... ¸... ..=
.._,,:,.=.:א ..... ,.._.¸¸ . ,_...,:א _.... ±...¸¸.._= _; ...,.,.- ) _L...· ¸..:. ,...¸ ¸..-,.:א _. א¸..L.
:¸א¸.א ¸....א ( ، ._L..:א _..· ±:.=¸ .= _..:א ....:: _,...:א :¸א¸..א .,¸, :,..¸¸ _.=, v .
_. ٧٠ :א¸,א ,..:א ,:.:א _;..א ,.¸: ,.,.. ¸.- ,`
_:א,- ._,,:,.=.:א ... _. ..:א _. ,.=:א ,:א :.-¸ _..., ,,:L:א ..L:א¸ ٧ ٩ ± ¸ _ ) ...L
_,¸,= ( , .א,.א _.... _· ..= :....:א ±א...::¸ ±...:: _,,:,.=: _:. . _:...:א ,.... ¸-,.:א ) א,;
א _¸א¸.א ±..:א ,.-.. ( ¸.., .¸¸¸ _, ٢٥٠ ٪ :.-,:: :_-.א _-א¸:א ¸.-,, :,....;: א¸L.
._,... :_... ¸-,:א .._. ,א..; , ¸.-,:א ±.. ._,,:,.=: =¸.±. ¸.... _:..-,א _-..:א _.¸
، ¸..=· ........א ...-.: ±·..., ...,.· v; ¸,..-, _... ....¸·¸ :_....:א ±א...-,:א , ....- _..-.א .....:א ,
..._:א _..., _. .,.. _:..:א ,.... ¸-,.:א ._,,:,.=: _;=.±:א¸ ) ٨ ( ، ) ٩ ( ._,...,א ...:א _.-..,¸
_:א,.- ±... _... ¸..-,:א ±... .._,,:,.=: _· _...¸ «._.¸ ¸..:א , .._:א ,א..; ±.L. ٢ ٪ _....; _..
,:: ¸..:א _. ¸=· ±א.- ٥٠٠٠ , ٣ . _:א,- _..¸ ، ,,_:א ٤ ٪ _.. ¸.=· ±א.-,:: ¸..:א _...; _. ١٠٠ ,..
,,_:א , ,.=. _=±:א _.,¸ ) ٢٠ ( _,¸.:א ¸¸.:א .,_. ., ¸..:א ¸¸, , ±א.-,:א ... .,א,:
,tã,tא aia ¿- _a-,tא ¸ã,ïtt, «,.a ïar, ,,.aã öt,.t.í ,t.r
_=±:א ) ٢٩ ( : _,,. _.,¸ _=.± , .,._...: _,...:א :..-,:: ,,..±. _..,:א ¸-,.:., _:. ±א.-,
) ١٣ ( ¸....= ..,L... ..., _.:_-.א _.:-¸.:א , .._:,.:: ¸..-,:א ,א.-...א ,. _:.-,:א _, ¸¸.:א¸
_-::א ¸,:.א _-.: :¸א¸.א ..L: _=±:א¸ ) ٣٠ ( .¸¸א¸.א ±א,..,:א _.-א, :¸א¸.א ±.,¸, _¸¸,: _.,
..: _=±:., :.-,:א _ ) ٢٩ (
_-..:א ¸., :.- .
L.. ... ....א :-¸:א _. ¸.-,:א _¸, ) a ( .L..:א ... .,..:א :-¸:א _.¸ ) c ( _.-..¸
_. ±..:א (a) _; (b) ) ...L:א ±.,: _. – _:....vא ( .L..:א _א (b) _...א ¸..-,:א ±:.., (b)
_,.±:א ¸..-,:א _. (c) _..- ¸.., ¸.., _; ±..,._: (d) ، ±....:א _; :..-,:: _¸¸..א .L.. _..¸
_=± ) ٣٠ ( ±.. _,=¸¸ (d) :¸א¸.א ,¸.: _,..:א ±..:א ,.¸ ٤٠ ,` ) ٠٠٧٤ ¸., ( _. «...L¸ .
... ¸.-,:א ..L (d) i - ... ..L:א (b) · ... ..L:א (c) . ٢
i - ٢٥٨٣ · ٢٥٧٤ . ٢ - ٢٥٧٨ ¸,,= . ,,=
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٤٤ -
¸¸.,א ) ٣ ( .:.-:א ±...:א ... ¸.-,:א ..L _.,¸
_,,א ±..:א _. ;_:. ¸:.· ,. ±...:א _. _¸..א ±..:א _· _¸..: ) א... _. .¸, _¸¸- _..=.,
¸.-,:א ( .,.. _:-.:: ..=.. _. ±א¸.. _. «:., .: ,,:: ( ,.. _¸..א ±..:א _=_:¸ ١١ ., ¸. ...=
±...:א :...= _· _¸.. ٦٥ ٪ ..L ¸.¸:., ±...:א _. _¸..א ¸.-,:א ..L: ¸.¸:א _=._. א.: ) ٢ (

¸¸., ) ٣ ( _=±:: .:.-:א ±..:א ... ¸.-,:א ..L ) ٢٩ (
..L:א ) _:...vא ( L..:א ..L:א ) _:...vא ( L..:א
٤٢٩
١٢٥٥
١٤٠
٤
٥
٦
٢٥٨٣
٢٥٨٣
٢٥٧٤
٢٥٧٨
٣٤٧٣
a
b
c
d
٢
٣
±...:א :...= -
i ... ±...:א ..L ) ٢ ( ` – .... ±....:א ...L (d) . i .... ±....:א ...L ) ٢ ( – .... ±....:א ...L
(d) .
) ... ±...:א ..L ) ٢ ( ¸.-,:א ¸¸א., ,א.-...,¸ _=_:.,¸,א ±....vא _· _¸. ¸:. _. `
٠٦٥ i - ٣١٦٠ _ ٢٥٧٨٥ . i ..L ) ٢ ( – ٢٥٧٨٥ .
..L:א א,; ... ) ٢ - ( ٣٤٣٧ ¸,,= . ,,=
±...:א _. ,,:L:א ..L:א - ..L ) ٢ ( – ..L (d)
- ٣٤٣٧ ٢٥٧٨٥ - ٨٩ ¸,,= . ,,=
..: :.-,:א _-א¸. _. :-¸. _= _· _¸. ¸:.¸ ¸.-,:א _.= _.... _ ) ±_.,.:: ( ; _,.. «.:-¸. _.= _....
-
_.. · ٢٠ _L . ,,_:א ) - ٢٠ ٦ ( _L . :א ,,_ - ٠٠٣٨٦ ,,= . _..:
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٤٥ -
±...:א :¸.. ) - ٢ · ٠٠٣٨٦ ( ,,= . ± · ٨٩٤٥ ¸,,= . ,,= - ٦٩ ±א¸,:_=
_-..:א ¸., __.. _¸¸: _¸א¸.א _¸א,.:א .
_; _.: .. ..:¸. :¸א¸- ,¸, ... ±...:א _. ¸.-,:א _¸, ٣٣٠ ,` ¸..-,:א __... :א¸; ,¸:¸ א.:
..... _,..±.:א ..,¸, _; _..._: ١١ _:א,..- _...¸ ¸..., ١٠٢ ..¸,.. ..,¸, _-א...:א _.., _¸א¸..- _¸א,..: _....,¸
__.-.:א _¸¸: _¸..א¸ .
_-א.:א _..א ¸.-,:א _.= · «...L ) ٢ · ( __.-.:א :א¸; ... _.= · «...L -
) ¸.-,:א _.= · ..:א _.= ( · _¸¸.א ..L ) ٣ (
) ٠٠٧٧٢ · ٣٤٧٣ · ( M d/s · ٤٢٩ ) - ( ٠٠٧٧٢ · M d/s ( · ٢٦٨٠
__.-.:א :א¸; ... _.= ) M d/s - (
i ٠٠٧٧٢ ) ٣٤٧٣ ٢٦٨٠ . ( i ٢٦٨٠ ٤٢٩ - . ٠٠٢٧١٩ ,,= . ± - ٢٣٥ _L . ,,_:א
_:¸.א _-..:: _¸א¸.א _¸א,.:א ) ,¸¸L:א _::א _. (
¸...:א ... :.= · :¸א¸.א ±.,¸, ¸¸. - ,¸¸L:א ..:א :.= · :¸א¸.א ±.,¸, ¸¸.
.:א :.= _· _¸.,¸ ,¸¸L:א . - _..:א ..:א :.= - ٢٠ _L . .¸...:א .... :.= _· _· ,,_:א - ٢ · ...:א .:.=
_..:א - ٤٠ _L . _., «.:¸א¸- .,¸, _.-..: ,¸¸.L:א ..:א _· _¸.,¸ ,,_:א ٤٠ _; ,` ٣٥ ,` ) ٥ ±..,¸, ( _,..
«:¸א¸- ,¸, _.:¸: ¸...:א ... ٢٥ _-.¸ _· ,` ٣٠ _¸,¸ , ٣٢٥ ,`
:¸א¸.א _.= - ٢٠ _L . ,,_:א ) ٠٢٣ ,,= . ± ( · ٤١٨ ¸,,= . ,,= · ٥ ,` - ٤٨٣ ±א,:_=
_-L.:א -..:א i - ٤٨٣ ) ±א,:_= . ( i ٠٥ ) ±א,:_= . , ٢ , ( · ٦٢٥ ,` -. ١٥٥ , ٢
;: ¸,L:א _¸.,¸ ,_,.. - ١ ,
,_,...א ,.. ١٥٥ , ٢ i ١ · ٣١٤ · ٠١٢٨ - . ٧٥ ,,,.·

_:¸.א _-..:: _¸א¸- _¸א,: _.. ) ... _. _..:א ( _=± ) ٤ ٣١ (
¸:..א _-.:א _¸א,., .
) ٢٠ ٣ ( · ) ١٠٢ – ± ١ - ( ٤٠ · ) ٤٠ ٣٥ ( ± ١ - ١٠٢ – ) ٦ · ٥ -( ٧٢ ,`
_...א _.-.:א _¸א,., .
٤٠ ) ٣٥ ٣٢٥ ) -( ٢٠ ٣ ( · ) ٢٧ ± ١ ) i·( ٢٠ · ٢ ( ٣ . · ) ٥٠ – ± (
١٢٠ · ٢٥ - ٢٠ ) ٧٢ – ± ٢ · ( ٤٠ ) ٥٠ – ± ٢ (
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٤٦ -
٦٠ - ١٤٤٠ ٢٠ ± ٢ · ٢٠٠٠ ٤٠ ± ٢
٦٠ ± - ١٤٤٠ · ٢٠٠٠ ٣٠٠ - ٣١٤٠
± ٢ - ٥٢٣ ,
... _..-.:: :¸א¸.א _.= - ٤٠ _L . ,,_:א · ٤١٨ · ) ٤٠ – ٣٢٥ - ( ١٤٥ ±א,:_=
_..-.:א ,_,... _-L.:א -..:א ١٤٥ ) ٠٥ · ٢٣٧٥ - ( ١٢ , ٢

, ..:א _.= ,..- _א¸¸.:א :,..
.. , «..א¸¸, , ,...:א ...:א _,.. :¸א¸.א :,....א .L MR _.= , ..:,.:א ¸..-,:א ._.= ...=¸ _· ,¸.:¸
.:..:א :-¸:א , ¸..:א __,. ¸:.¸ :-¸. ) L.,.:א ( _,. .
..:א _.= · _.,.:א :¸א¸.א · :¸א¸.א ±.,¸, ¸¸. - _..:א ¸.-,:א _.= · ...=:א :¸א¸.א MR _L .
,,.._:א · ٤١٨ ¸,..,= . ,..,= ,` · ١٥ ,` - ٢٠ . ٦٠ ) _..L . ,,.._:א ( · ٢٣٧٠ ) ¸,..,= . ,..,= ( MR -
٣٧٨ _L . ,,_:א
; ,.. _א¸¸.:א :,.. - ٢٣٨ ٢٠ - ١٨٨
_-::א ¸,:.א _-.: _-L.:א -..:א ±.,..- .
:¸א¸.א _.= - _-::א ¸,:.א _.¸¸. ¸... · _.,.:א :¸א¸.א · :¸א¸.א ±.,¸, ¸¸.
٣٧٨ _L . ,,_:א · ٤١٨ · ١٠ - ١٨٢٩ ±א,:_=
_-L.:א -..:א - ١٨٢٩ ¸,,= . ± ٢ · )i ٣٢ · ٤٢ ( ٢ - . ٢٤٧ , ٢
¸,.,:א ¸,L _¸.,¸ ٢ ,
,_,...א ,.. - ٢٤٧ i ٢ · ٠٠١٢٨٧٥ · ٣١٤ - . ٣٠٥ ,,,.·
.¸¸ . .- _:א,- _..· ,. ٢٥ ٪ .א ,.. _,=¸ _:א,- ,_,.. ٤٠ ,,.· ,
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٤٧ -
¸-,.:א .¸. ..=: _-L.:א -..:א .
:¸א¸.א _.= - _-::א ¸,:.א _-.. _.= ... - ٩١٤٥ ±א,:_=
_-L.:א -..:א - _-::א ¸,:.א _-.: -..:א ... - ١٤٧ , ٢
,,,.vא ¸,L _· _¸..¸ - ١ ,
,_,..vא ,.. - ٤٠ ,,,.א ) :,.¸¸:., ٢٥ ٪ _..· (
±._,,:,.=: _, .¸..:א .,..:א :;.:א ¸¸א¸.א _:-.:א
v¸.,א _ ) ٤ ( ، ) ٥ ( .:;.:א .¸¸א¸.א .¸¸.,.:א ._:-.:א ±.._,,:,.=: _., .¸... _.._,¸ ) ....,.,
.., .._. «-¸± ,._. _.:א¸ ¸¸א¸.א ._,,:,.=.:: _....א _...:א¸ _.=.:א _...:א _; ( _.¸ .
· ( ¸-,.:., _:-.:א ._,,:,.=: _-א¸:א ,.... _..,:א (MSF)
, ( _:..:א ,.... ¸-,.:., _:-.:א ._,,:,.=: (ME)
_ ( ¸.-,:א ±.., _:-.:א ._,,:,.=: (VC)
, ( _.=.:א _....:א (RO)
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٤٨ -
¸¸., ) ٤ ( ¸-,:א .._. _:-.: ¸¸.,.:א ±._,,:,.=.:: _....א ±א¸_.:א .¸...
._,,:,.=.:א ±א¸_.:א
_......._.,:א ¸......-,.:א
............. _.........-א¸:א ,
MSF
١ . ¸...:א ... ±..,=. ) -,::א ( , _=: ..L:א ±;,..א ¸:. ¸:,: v ٣
٢ . א., :_:. -,:. ¸, _..:א ..:א ٥ ٢٥ _,_::א , .¸,
٣ . .._...:א¸ __...±.:: ...,_. :¸...א¸ :¸...... .._:..:א¸ ,..... ..._,,:,.=.:א
_:..
٤ . · ..:.. ¸...- ....:א :_,..= ±א...-¸ ....., _..=, ,... ...: ٣ . ..._:.- ,,.._:א )
٦٠٠٠٠ , ٣ . ,,_:א (
٥ . :¸א¸.א ¸....א _L. _. ._., ¸-,.:א
٦ . L_., ._,,:,.=.:א
_:..:א ,.... ¸-,.:א
ME
١ . ¸...:א ... ±..,=. ) -,::א ( , _=: ..L:א ±;,..א ¸:. ¸:,: v ٣
٢ . א., :_:. -,:. ¸, _..:א ..:א ٥ ٢٥ _,_::א , .¸,
٣ . א .._...:א¸ __...±.:: ...,_. :¸...א¸ :¸...... .._:..:א¸ ,..... ..._,,:,.=.:
_:..
٤ . _; _,,¸ _,..:א :¸א¸.א ,¸, _...א
· ( _=..:א¸ ,.א¸¸:א _¸,=: ,.. _.-
, ( ¸.,א,.:א¸ -.:vא ._. _.¸
± ( _..:א ._-¸ ,א,. ,א.-..א
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٤٩ -
¸.-,:א ±.. VC ١ . _:.,¸,=:א ..L:: ±.. _.., MVC
٢ . א., :_:. -,:. ¸, _..:א ..:א ٥ ٢٥ _,_::א , .¸,
٣ . ...:: _,= ¸... _. ._., ..,.., _=, א.: .¸¸: _... v
٤ . ±._,,:,.=.:א ..=·¸ ±.,· _.
٥ . _; _,,¸ _,..:א :¸א¸.א ,¸, _...א .
· ( _=..:א¸ ,.א¸¸:א _¸,=: ,.. _.-
, ( ,א ._. _.¸ ¸.,א,.:א -.:
_ ( _..:א ._-¸ ,א,. ,א.-..א
_....=.:א _.......:א
R.O.
١ . ±.,.,:א¸ _=..:א _. _:.¸ א.: _-.: _; ¸...:א ... _.., v
٢ . _. _..:א ..:א -,:. ٣٠٠ – ٥٠٠ ,¸±:א ..: ,.... _.¸
٣ . ±א...-,:א .... ...¸¸. ) _... ١٠٠ _; ¸ ١٠٠٠٠٠ , ٣ . ,,.._:א ( ,..,- ,...-
:א _±..א ,..¸ ..-..
٤ . _.. :,.....א _.=, ...= ._,¸,= ...L _; ±... _... ٢٥ ٣٠ ٪ _..
..L:א
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٥٠ -
¸¸., ) ٥ ( ¸¸.,.:א _:-.:א ±א.-,: _....א .א,.א ±...א,. .
¸...:א ¸-,.:א
_._.,:א
_:..:א ,.... ±..
¸.-,:א
_...:א
_.=.:א
:.-,:: .. ¸..· ) , ٣ . ,,_:א (
_,:., _,_:. . ,,_:א
٧٠ :· .
) ١٤ (
٢٤٠٠٠ ) ٤٥ ( ٥٠٠٠
) ١٣ (
١٠٠٠
) ٢ (
.א,.א _....
) _... ,,= . ¸., ,,= (
٧ ١٠ ١٠ ١٥ .,,¸ v .,,¸ v
¸..-,:א ±;,...א ¸... ) , ٣ ¸..,
. , ٣ _... ...
٨ ١٢ .,,¸ v .,,¸ v
...,¸,=:א ±;,...א ¸... ) ¸ ±
_ . ( , ٣ _... ...
٤ ١٨ ٧ ٩ ٤ ) ¸.,· ... (
٨ ) ¸, ... (
:....-,:א ¸..... ) , _...=: ¸v¸, ٣ .
,,_:א ) ( _,:., _=: ¸v¸, . ,,_:א
(
) ١٠٠٠
٣٠٠٠ (
٤ ١٢
) ٥٠٠ – ٢٠٠ (
٢ ٨
) ١٥٠٠
٣٠٠٠
٦ ١٢
) ٨٠٠
٢٤٠٠ (
٣ ٩
; ¸.. , _... ٣ ..:א _.
¸v¸, . , ٣
٠٥ ١٥ ٠٥ ١ ٠٥ – ١ ٠٧٥ ١٢٥
±א.-,: ¸..:א , .,א,.:א ,..
_. ¸=· ٤٠٠٠ , ٣ . ,,_:א ) ( ٪
٦٤ ٣٦ ٢ ٢٥٧
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٥١ -
±א.-,: ¸..:א , .,א,.:א ,..
_. ¸=· ١٠٠ , ٣ . ,,_:א ( ٪)
٤٨١ ٤ ٣٩ ٣٥٩
_=±:א¸ ) ٣٢ ( ¸..:א _,... ¸:. .:.-:א _:-.:א ±._,,:,.=: ±א.-¸ ,.. _, _:..-; .¸... _.,¸
... _..= ....... ,....¸ _..-א¸:א ,...... _....,:א ¸..-,.:א ..._,,:,.=: ,....: «.... _...: _..:א¸ ,...... ¸..-,: _
¸.-,:א ±.. ¸· _:..:א
«i.ïãtא «¡,א¸æא ¿¸atא :ät _, ¿.µא
_...:א ....:א _-....: :¸א¸..- ¸....= ¸...-,:א ±.... ,.-....: _:...:א :,...... .._:. ±...L- ±....
_:...:א ,..... ¸-,.:א¸ _-א¸:א ,.... _..,:א ¸-,.:א .¸¸L _, _., :_.. ±.L- ±... _· ..= א..:
.¸¸..L _. .., _...,א _..=, ±;....:א ¸¸..L:א ..... _.... ¸...=· ¸· _. _;=..±:א¸ ) ٢٦ ( ، ) ٢٧ ( _.-....,¸
_:....:א ,...... ¸..-,.:א¸ ¸...-,:א ±.... _.¸¸..L _.., _..., ..:... .._:. ±א...-,: _,,,... ) ±א, :...-,:א¸
_:;: ±א_:.: ( _=±:א¸ ) ٢٨ ( :א ±... _.. _.-א¸:א ,..... ¸.-,: :..-,: ¸.-· _,,. _.,¸ ..¸¸א¸- ¸..-,
....,¸ ٢٥٠٠ , ٣ . ,,.._:א ±א..._..: _,...: :...:.. ±..... _... ,... _...,א א.... ,א.-....א , _..._.:א _..=:
א¸.-¸ ....:.:א ¸א¸ ...¸ v ,· ..:.- ±._,,:,.=: ,_=¸: . _.. :,.....;: .א,.. ¸..... _... , ._:-.:א
_¸-· ¸¸L ±.,...א ¸א .¸¸.. ._,,:,.=: _= ±א¸_.
ï.tiï.vא «,.tt-} «,.aïtt, ;ttא ¿tï.y ötï¸a..t ;.tstא ï,א¸r _-
±..._,L.:א _.. ..._.¸ ¸¸..:א ±.._,¸,.:א¸ ¸¸¸.:א ±.=¸. ,,..:א :¸א¸- :,....א ._,,:,.=: ¸..:
.._.., ..¸¸א¸- ....L ¸.,..: ,.._- ....¸א ) _:א,..- _.... ١٠٠ ٪ «..... ±¸...א _.....; ....L _... ¸...=· ¸· (
_.... :,.......vא _...=,¸ .....:א _-....: ¸· L....,.. ¸· .....-.. ±,..... ...... ¸...., ...._:,.: .....L:א ......
.:.-:א ¸¸א¸.א ¸¸L:., .._:א _:-.: ¸¸א¸- ..L ¸...= «.א.-..v ._:. ±א..-¸ ;... .,,: ..=
....L:: ¸.....= ±¸...א ...¸¸: ..... ,א.-....., ..:¸,L:א ±;-¸..:: ,¸;..:א ....:א _....., ,..=א¸:א¸ _....:.,
±א.-,: _=±:א¸ _:-.:א ) ٣٤ ( ±.=¸- .¸¸: ,L. ,.-..: _:א¸ ±א.-,:א _. ¡,.:א א.¸ _,,. _.,¸
¸¸.,א¸ _¸א¸- ¸...= ¸¸¸.:א ) ٦ ( ±א.-,:א _. ¡,.:א א.. ±...א,. _,¸
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٥٢ -
¸¸., ) ٦ ( ,,..:א :¸א¸- :,....א :.-¸ ±...א,.
±...א,:א ,_.:א ,¸.-
_,...,א ..:א ) _,:., . ... ( ١٠٠ ٦٠٠
,,:L:א :¸א¸.א ) _..L¸¸, :.-¸ _,_:. . ...:א ( ٠٩ ٥٥
,,:L:א :¸א¸.א ,¸, ) ±_,.¸,. ( ١٦٥ – ١٩٥
:.-,:: .¸¸.:א ... ¸... ) _,:., . ._., ( ٥ – ٣٤٠
:.-,:: .¸¸.:א ..: :¸א¸.א ,¸, ) ±_,.¸,. ( ٣٠ – ٩٥
¸-,.:: ¸...:א ¸... ) _,:., . ._., ( ٣٣ – ٢٠
.. ..-..:א ¸¸¸.:א ±.=¸- :¸ ) _..- ( ٣٦٥ – ٢٢٠٠
:,,..:א _,¸,=:א ..L:א ) ¸ ± ( ١٥ – ٣٧
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٥٣ -
¡¸rí «¡,א¸r «,.a ¿¸a
_...,.:א _,..... _; _...: ¸ ±..._:..:א ..... _· _... ....:א ...._:א .._:-.: _¸..-· ±..._:.. ,א.-....א ,
¸¸א¸.א _:-.:א «_:; _.¸ _.:א _...:א _¸.,.:א .¸¸L ±. .,:.:.. ¸:. _.¸: .. .,¸ _=:¸ .,..:א
_±..., _L..:א¸ _..±:א _-,.:א¸ ._.,.:א _. ±._:..:א ... ¸¸,·¸ _:,...:א ¸,L.:א _. ¸· ..-
a,.µïtt, «ættא :t,tא «,.a
.¸¸.:., ._.,.:א _:.. _· .¸¸.:א _. Freezing :א ._:.. _... .,:.. .. _-, ) :א _-... ( ;.= _,..
.:א ..:א _..¸ _._:..:א ¸.., ¸· ¸... _; _:... _..¸ · ,:.. _; _:... _.. ¸,.L:א __.., _.:א ..:א _. ,.
..:א _..¸ _._:..:א ;=¸ ) ..:א ¸., ¸· _,:: ±א¸,:, _. ( _.. ..,, _.:..¸ ... ,,.::א _;...א _. .... _:.-
.,:... _.=, _.:א¸ _..:א ..:א ±א¸L. «._:.¸ ..., ..._. _,.=_: ...:א ..¸¸., ...:א ..._:א ._:. _.=,
_:..:א ,¸..¸ ±.:, ...,¸ _:..:א ±א¸,.:,, _:..:א _.:א ..:א _..: _¸¸:א _..¸ _:.:א ±א¸,:, _..¸ _:: ±א¸,:,
א,; .,.:-א, _... .... ¸.:. :,... _,... ..,=.:א ±א¸,:,:א _., ¸=.:., ¸¸.,א¸ ,..:א ..:א ¸:. ¸,.-::
.א :¸±.:א ±.., v¸· _,¸. ) _=±:א ٤ ٣٥ ( .,:...¸ ±א¸,.:,:א ... _¸, ¸.= ,¸ א.: ...:א _..
; _,. .,:.. ,: _.:א¸ ,..:א ..:א ¸:. ¸,.-:: .,.,א,
¸¸.L:א _... .¸¸.,.:א .....:א _..: ¸ .,.· v; ._.,.:., _:-.:א _..: ¸¸,L.: ,_L. ,,,, ¸., ..:¸
.¸¸.:א
_=±:א¸ ٣٦ ,.. _,¸ .L.. .... ¸.-,:א .... _-..¸ ,._- .._.,.:., ._:. ._:..: _, ) ١ ( ,¸..L ¸;.- _..
.א,¸א Deaerator _¸א¸- ¸,.,. , ._:¸, ,¸¸ ,.¸¸ ) ,¸¸L:א ¸,:.א :,¸¸, _. ._...¸ ( .L.. _; ) ٢ (
.¸¸: :.-¸ _; ±:, .., _.:א ..:א _-.¸ Refrigeration unit ,¸.. _; «:¸א¸- ,¸, _.. ...,.:א
L.. ) ٣ ( _.-... .,L... ..., .¸. , ,¸.,:א ..:א _-.¸ ) :¸א¸.- .,¸, .... ¸..-,:א ±... _.. _..·
,¸..,:א ..:א ( ¸., ¸.-,._. . .L.. ,¸..,:א ...:א _.. ) ٤ ( _..:א ,¸..,:א ...:א _.. .¸.-,: :¸א¸.- ¸..-,:א ,-..¸¸
L.. ±א¸,:, :¸,. ¸:. ._:¸, ..,.¸ ) ٥ ( ,:,:א ..:א ±_:- _..¸ L.. _=_..=_:א _..:א .¸. _; ±א¸
) ٦ ( ...,.:א ..¸. ¸:.· _; _..:¸ ..:א _:א,.:א :א¸, _..:¸ _..:א .¸. ¸:.. ±א¸,:,:א _..: ,_-
L.. ._.,.:א .¸. _; .,.., .., ±א¸,:,:א ¸,. ,.¸¸ ) ٧ ( .....:א ¸..-,:א :¸א¸.. .,.....א ,.¸ ,_-
=.¸ _...:א¸ ....,.:א ...¸. ¸..:.· _; ..L.. _....:א ,....:א ....:א ..,:א.:א ±א¸,..:,:א _... _,..=¸¸ .... ) ٨ ، ٩ (
_..:א ¸,.:.א _.. .¸., ,¸L¸¸ ) :..-,:., ±.,.: .-,:. ¸._=¸: ¸.:. .L..-.:: ( ¸,..,:א ¸.:. ¸., _· ...,
«:,¸¸, _. :,....;: _¸א¸.א ) ١٠ (
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٥٤ -
_L...:א ¸.:. ±א¸._. _.., .._.,.:: _,. ¸¸L.:א _-..:א _.¸ ) ., .._.=.:א¸ _-,.:. ( .... _..±:¸
¸-,.:: .¸;:א ..L:א _. א_.= _.· .¸;:א ..L:א ,,:L:א ..L:א :. ±א¸_.:א ( ¸....-א :... ±:..=
...:א ±_.:- _... ..¸¸L _· .,:¸.... _..¸ :¸א¸..א ±..,¸, _...., ,_.,:א ¸ · ¸,±.:א __:.:¸ _=..:א
,..¸ _=_..=_. _:.:א¸ _±.· ..¸ . ,.. .:א ¸;- ±.L.א _. __: ٤٠ ¸ ._.:.:א _· _.. _...:א ...
.=:.:א , .._.,.:., ._,¸¸, ._:. .L- ±._.,¸ .¸¸.,.:א _א¸..;: ...:א _.,.: , .¸¸., .-., ¸¸.
.,..._. ,,..: L.א ±_=.:¸ ,¸,.:א ..,.; , ..¸ ±.._....:א , ¸,,..:א _,¸.:א
, «,.aïtא öt,,,t,.tã «,..Ltא öא¸aïtt
-..: ,.¸ ,_- _._,L:א _:.:א :¸¸.:א :.=.- _:.. _..±:א ±א¸L.:., _:-.:א _.. _..:א ...:א _
_.±:א .±., ) , ,_L,:., ..:א ¸., _... ( ,¸.., _L.. ¸.:. ¸..-,:א ._.=: ±:, .., ,.¸¸ ، _._., ,..¸¸
...= ..=:א ..:א _... _=±:א _.,¸¸ ) ٣٧ ( L_.,:א _..±:א ±א¸L..:: _,,. ، _-..: ,.¸ ,_-
....:א _... .¸.., ¸..-,.¸¸ ، _....±:א ....L:., ¸..L..:: _...¸.א :......:א ¸..:. .....; , _...:א ....:א ، ....=.¸¸
_...:א ...:א _..._: ....,א _.L.¸ _..:א¸ ¸..-.:א _,..,¸:א ±._,:א ... ¸:. ¸.-,:א ...L:א ±..-...א ...¸
:-.: :¸..±.,:א _....±:א __.....: _,..= ,,..,, ¸..., ,.._- ، .._...:א .._:..:א ,¸...א ¸;..- ....:א ...._:א .._
,,...,:: :...,.:א ¸א,..Lא , .,.א.-....v :_.... _.... _..L.: ±א...-¸ ..¸.,. ...., _....:א א.... ¸.....א ....¸
±א¸...,.-vא¸ _:....,:א ...:.-, .._...:א .._:..:א ,¸...א :.....= :,...¸¸: ....=. ±א,,..,,, ,..._.:א , ....¸
_L..:א ±א.-¸ _,...;¸ _itLitא ¿aïïtא Membrane Distillation
= _= _:..:א _.±: ، ,.vא _±¸ .. _L...:א ._:.. ,א.-..א _. ) ...=.:א¸ ¸.-,.:א ( ¸;.- _..
± ، _:..:א _...:¸ _±..א _= ) ٣٨ ( , ...:א .._:א _-.: ¸., _..:א ¸..-,:א _.... ) _., ...,א,: ....:·
.¸¸, ...±.:א _L.¸ ..:א ±. ( ,.... «,.± ...±. ¸.. ) ...:א ±...¸¸, ¸¸¸.. _¸, ¸..-,:א ¸¸¸., _...¸ ( ...,¸
...:א __L...¸ v¸ _...:א ,...:א ...:א _._.,.: ، ...±.:: ¸.-.א _L.:א ¸:. ..=.¸ _,. ..±.:: ¸.-,:א ¸,,.
«._.=: .., ; ,_- _¸-· :¸. ..±.:א ¸. ¸, _· :,.... «,.± ..±.:א ._,L _ ) _¸, ¸.... ....¸ _· ¸.-· (
,= «..._.,¸ .¸...- ,...¸ ±:...:¸ ..L-.:: _..... .._..: .._.:.:א _,... ...¸¸., ..-,..:א ±..._:..:א _... ...¸...¸
,... :.-¸ _= _.: ..L:א _. ¸=· ¸א... .,¸¸ _.¸· _א¸. _; _... _:.±.:א _L..:א ) ±א,.:_= .
, ٣ ( ¸ _...= .._:..:א ..... ,א.-....א _,... ±:...:¸ , ¸א¸.... __... _¸¸.., ¸...L. ; ,.._-¸ _..L.: .._:.. ...,.
_L..:א _:.., .:..:א .א,.א _.א,. ±א.: _.. .,.,. :¸¸¸.:.,
א _¸א¸...א ¸¸....:א¸ .,.L...., , _...=: _:...±.:א _L....:א .._.:.: _..._:¸:א :¸.._:א¸ .,:_...±.: ±_...,:
..¸ __,L: _..·¸ ¸.:,.¸ ...:א ..._:א ._:. , ._:..:א א, .¸¸א¸- ...L _.,.: , ± ._.... :¸א¸.- .,¸,
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٥٥ -
...L:א ±...., _.. ¸· _....:: _¸א¸.א ,,..:א _. .,_:. ¸,..א _:א _=, _:א _.. .:=.:א :_:.¸
_. ¸.=±.א¸ ، _..±:א ) ٣٩ ( _; ) ٤١ ( _:.±.:א _L..:א _:..: _,,. _.,: ،
ïtא t,,,t,.tã a)Ltא a,t, ) ,¸,ttא a,t,ã }, ;t ;ttא ¿tï. .
_.א,:א _., , :-א.:א ..L:א ¸... ,א.-..א _=, ) ,,.,:א ¸א,-א ..L ( ¸..=· ¸.:. ¸,..-::
:._.:א ..L:א _. :¸,. _. ) ¸¸א¸.א ..L:א¸ _,¸,=:א ..L:.= ( ±,±:א ._:,.:., א.. ¸..¸¸ Co-
generation א¸... _· ¸.., א,¸... ,, ,,.¸ ..L:: ,א.-..;: :._.:א ±...L:א ¸,. _. _.,. _...
_L...:א ...-¸ ._:-.:א ±.._:.. _., ±...¸ ) .¸¸א¸.א ¸¸.L:א ( ..±.; _.=, ¸ _.. :,.....;: ...
±,±:א ._:,.:א ±א¸_. .., , ...¸ , _..א¸. _.. .¸.,= ±א..-,:א .... .. ..._.¸ ...,¸,=:א _.. _.= _....
¸, _. _.= , :;.א ¸-,:א .±.,, ¸¸..:א .... ±....א ,._- ، .._.¸¸.· ¸...¸ _.,¸.:א __.:.א ¸ ..,:._., ..
¸ ...:א _.. _.=: ..,.,.-¸ _....א ,....¸ ±,.±:א .._:,.:א _..א¸. _.. ¡,..:א א... _..= ...¸ ...,¸,=:א
.. , ¸¸,L.:א _.א¸, ¸.L..א א ; _.א¸. _. ¡,.:א א..¸ .,¸,¸. .L-, ...,.. ¸..¸ ..,¸,=:א¸ ..:א _...
:א _=±:א¸ ±,±:א ._:,.:א :.- , _¸. ) ٤٢ ( ±,±:א ._:,.:א :.- , ..L:א _. :,....vא _.,¸
.... _..:¸ _, ¸.., L..א,, ...,¸,=:א ±א..-,:א ¸... ±... ..:,: ..¸¸.., _.:א ±..._,¸,.:א ±.¸¸-.:
..,¸,=:א «.:¸א¸- .,¸, _,.... _.-..¸ .,... _,¸,..:א , ¸.-,:א א.. ,...¸ .....¸ _....¸ «L...¸
..-.. :¸א¸- ,¸., ¸., _; _:-.:א ±.L- ١٢٠ ¸..-,:א _.¸¸L _.. «.._.. _.=, א...¸ ، _.· ¸· ,`
_,¸,.:א :¸-,. ... _..-.:א :¸א¸.א ,¸,¸ ±..:א _, ) .._:,.: ._:..:א «....L ,L.. ±..-..א ,_-
..,¸,=:א (

. _-::א _.-.:א ¸. ¸.-,:א א.. ¸¸¸. _=,¸ _:-.:א L Brine Heater ¸.:. ...=.¸ ,_-
.,_. ¸-,:א .._. :¸א¸- ,¸, :,.¸¸ _; _,,¸ .. ,_,...א _,L. «._-...: .¸;.:א _; ...=:א ..:א ,..¸¸
א.=.¸ _..: :¸. _,¸,.:א _; «,,¸ ,: _=±:א¸ ) ٤٣ ( ...,¸,=:: =,.±:א ±..L.א ,L.: ,.. _=±
....:א¸ ¸...... _,..=¸ ...,_.¸ ¸...... _,..=¸ _..- ,، ¸..-,:א .....¸ ,,...,:א _... _..= _... ..L-.:: _-...:א
_..:א ..:א¸ ..,¸,=:א _. _¸¸.א ) ,..:א ( ..,¸,=:א ._:,.: ..- ,L. L.א , .,,:¸ ) .._:,: .L-
_,¸,= ( .._:א _:-.: ..- ,L.¸ ، ) _:. L- ( =,.±. ,L. _; ...,., Common system
_.L.א ,.. :....:א ,L.:א _.. ... Auxillary System
_.:.... _.L. ,,.,:א ±;,..א _. .¸... ,,.,:א ±;,..א __.. ±,±:א ._:,.:א ±א¸_. _.¸
-; , ...א. -·¸ ..,¸,=:א _... ..:א .._:א _:-.: _¸ ; ,_-¸ __..±: ..:=: , ,.. ¸... _. ..L:א _
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٥٦ -
... _,. _:. L- _· ... ¸,....א :.:.. ¸..: .., v _:..-,:א _· ±,.±:א .._:,.:א _¸.... _, _.¸
_· _. .¸,. _.L,:¸: ) __.±.:א¸ ,=-.:א ,L. ,_- _. (
...._..: _¸....-.א ¸¸....L:א¸ _....±..., ...._:-.:א . Membrane and Other Desalination
Technologies
_±..., .._:א _:. ±._..: ....: ¸:. ,,¸ ....;: _::א ¸· ...:: ..א, :,. , ,... «,± ..±. ¸. ¸
; ¸¸¸, _..¸ .- _ ¸-.א ¸...:א ±¸: _. ±..,=:א ) ±.. _;..א ¸· ±.. ..:א (
_:-.:א ±._..: ,...:¸ ) ¸¸.,.:א ( _.=.:א _....:א _.¸¸L .,..· ¸¸L :.. _; _±..., (Reverse
Osmosis :RO) _:.,¸,=:א :¸:¸.:א ¸ (Electro -dialysis ED or EDR) ..:= ¸,L: ¸
:...=, ..:א _. _::א _.. ¸:. :¸..:א _..¸¸L:א _.:..א ..:= , :¸¸... .¸¸L, _±..א ,.-..: ¸
...±.:א ¸;.- _.. _.::א _.. ..:א _.. _:..: ..א, :,.= ±..:א ,.-..¸ ،_.=.:א _....:א :.- _..
¸;- _. ,..:א ..:א ¸, ,_, _;..א «.:- .=¸.: ،..±.:א ) _-::א ¸,:.א (
_.. _;...א ,.., ¸ ±.¸¸-.: ...א, :,..= _.,¸,=:א ..,,א ,.-..._. ،._:.,¸,=:א :¸:¸.:א :.- , ..·
_... ...= ,..:א ..:א ±,¸ ,_, _,¸,=:א ,.L..א «,¸ _; ..±.:א ¸;-
_:...א _¸..:א .¸א., .... _..¸¸.L:א ..:= ¸¸,L: , ..¸ _.. .· _:;..:א ¸;.- v; ..¸¸., א¸.....¸ ¸ ...,
_..:א .. ،.¸¸א¸.א ¸¸.L:א _.. ..¸..:., ..¸.- ._,¸,=:א :¸:¸..:א ¸ _..=.:א _.....:א .._:.. ¸..:¸
±.._.,.:א ¸;- .¸¸., ..,,..: , ,_-_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٥٧ -
_.tstא yat.ïtא (Reverse Osmosis R.O)

١,١ : _.tstא yat.ïtא _.s-
.:: א¸¸, ._,L:א , _±..א , ..,. _;..א _.. , ¸ _א,_.א ¸ _...,א ,., , .,:.._,L: .¸ ¸
±.,.:א ±.,.:א ¸ _א,_.א¸ _...,א ,., :¸,,. _.א .¸;.א , _:א..:א ¸....:א _....א _:.. ,:...
_....:א _:.. _. ._...: (Osmosis) ....:א _:..: .¸¸L: :...א _.¸ _..-; , .¸,, _.. _. _
.¸,,.:א _-א, ..,א ,..L:א _:. _. _.= _.¸¸ _L.L,:א ±א¸. _..:א ...:., ..¸,,.:א .;...א .,..
_..::א _; _L...L,:א :¸... ...¸;- _..±.· ¸;..- _... _.....א ,....:א ....:א _· _· ) _· _... א¸.._=¸: _....א ..,,א
-,::., א¸_=¸: ¸.=.א _::א _; -,::., ( ¸ ، _....:א _:.. _. ...
_..=.:א _.....:א ._:.. .¸..:¸ (Reverse Osmotic Process) _..=. ¸.....א ._:.. ..,..,
.א ¸,:.א _; א¸_=¸: ¸.=.א ¸,:.א _. ,..:א ...:: א¸_=¸: _. ) v,:.א _.. א,; ,.... «,.± ..±., _ (
,... «,±:א ..±.:א ¸ (Semi permeable) ¸· ,..., _..¸ _.:א ,. ، ;... _· ،¸.-· _¸, ¸... ¸¸¸.
_=.:א ¸· ¸¸¸:., _:.:: _...:א _¸, ..:א ¸¸¸, ;.. _..¸

٢٫١ - _.tstא yat.ïtא «,..s
..... _... _...=:: ...¸¸.. ±....= ..¸¸,..א .._:..:א _· ,.¸..:א ¸..:. =· ... ،_¸... _... ¸... , .._..: _
...¸.- ¸....: ...._:א ..,..: _..±..א ,א.-....א -....v _;...; ¸¸· _...=¸ ... _...=.:א _......:א ,א. , :.א¸..,
., ¡א,-א . ..:א :¸.. :א¸, ,.vא _ (Softening) _..... ±...,.. ¸.:. ._.._.¸_. _±.· ,א.-...,
_:.¸,,:א _. .. , ¸ ١٩٥٢ · _. _±.· א.¸¸,:. ..., , _.. · _.....:., ..._:א ._:-.: ¸,:_:_..:א ±.._..
_.=.:א ,.-..:א ..±.:א ,,_. _. _.= ¸ ..±.:א ±..: ,..:א ...:: _...,א ¸... ... ) א.. _.=¸
_,¸,=:א ¸¸.:א ¸· :¸:¸.:א_..: ¸,,L ±.¸ .,¸¸.: ( ._...א , ¸ _ ¸¸¸. ¸... :,.¸¸: _±..א ¸¸,L: , ±.
_...::א ,¸...L ¸...... ¡.....:¸א _.... .....:א ._.....:א , ,¸ _ ...._.¸¸:- ....,.::א _..... _...±.· _......; ±. (Spiral
Wounded) ,.... ¸...:. ¸· ._.,....:א , ±¸...,L ,...: ....._. ¸ ,..._,..· :¸ _ ...._..:א ±א_....±:א _...±.· ±.
..,,א (Hollow Fine Fibers) ¸,:_:_..:א ±.._..א _.±.· _....; ¸א¸....א _.. .._._:,,:א _.. ... ¸
_.א ..· -,::א :_:. .._:א -,:. :א¸, .,.א.-..v _±..א ¸¸,L: _.= ) ±.._.,..:א .¸.,. ...¸ ( , ....
¸,L: ¸, .._.= -,::א :.¸.± .._:א _:-.: _±..א ¸

_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٥٨ -
٣٫١ - _¸â _.tstא yat.ïtt, ,ästא ;ttא ¿at «,..s
.¸¸..:א _... ،,... .... ¸.-.א ,...,א ¸ ,.... «,.± ...±.: ,..., , _-:. ... ¸,:- ....¸ א,;
_...¸ _· ._._,L ) ...¸ ( ,..:א ..:א ) א¸_=¸: _..א ( _-::א ¸,:.א _; ) =.א א¸_=¸: ¸. ( ±א.-, ±:, ¸ ،
_¸א,.:א ¸· ¸_=,:א _:.. , ¸,...:א _.....:א ._:.., .¸.: ... ¸ (Osmosis Process) ¸....¸ ¸
¸,:..., ...:א ._.= :,..¸¸ .,_.. ¸:.. _-::א ¸,:.א ,,.. _.:¸¸ «_:. ¸ ..,,א א.. , ,..:א ..:א ,...
,..:א ..:א ,... ¸א¸...., _=±:א ) ١ (
...:א ¸¸¸.. ¸ ,.... ..¸... ±:..: ,א,¸.: ¸ _.-::א ¸,.:.א ,..., ±...:א _..:¸¸ ...:א ,,.. ¡..:¸.,¸
.... ,..:א ..:א ,... _. _.. ._. _; ±..:א ¡..:¸א _.¸ ¸.- ,..:א _¸א,..:א ±., ±..:א א.. ...
_¸.,....א ±....:., ±....:א א.... ¸....¸ ¸ (Osmotic Pressure) ....:.:א ...±.=א .... ¸ · . «...
_¸,....א ±....:א _... ¸..:.· ±...., _..-::א ¸,..:.א ¸..:. ....¸:· א,; «...· _· .._:..:א ..... _..=. _..=,
_..-::א ¸,..:.א _... ,....:א ....:א _..._.... ) א¸.._=¸: ¸...=.א ( ....:א ..,, _; .....¸ ¸ _...=.:א ....,vא ,
,..:א ) א¸_=¸: _..א ( , _.:א ¸ _..=.:א _.....:א ._:.., _:..:א ... .¸.: ¸ ¸.:. ¸,...א ..,, _.=
_..:א ...:א _.. ,...:א ...:א _..=.:א _.....:א ._:... ,.: _.. ¸ (Reverse Osmosis) ._:.. _..
_.. ¸.:.· ±..., _.-::א ¸,.:.א ±..., ±.:, ¸ ,.... ...±. ¸;.- _.. _-:. ¸,:- _. ,..:א ..:א _..
_¸,..א ±..:א .., v ¸ _ ¸ _, _=±:א , __.: ¸· _-.: _; ¸..א _.-::א ¸,:.א _.,¸ _· ,¸: ) ...:א
_.:א ( _¸,...א ±..:א _. ¸:.· ±.. ±. (Osmotic Pressure) _.....:א ._:.. ,..: _.=:
_.=.:א ) _=± ) ١ ((
_.:א ...:: -,::א ¸_=¸: .,.. :.. _.א,. ¸:. _¸,..א ±..:א ._. ....:¸ (Total Dissolved
Solids: TDS) .:א _;..א _.,. ¸:.¸ _ :¸א¸..א ,¸, ¸:. ¸ ,:א ¸....: _¸,...א ±...:א _¸א,.¸¸
,,¸,,.:א .¸¸,:= ) ,..L:א _:. ( _.., _..:א ¸ ٦٠ ٪ _., _..:א ...:א , ١ ١١ _.L¸ . ..,¸:א ..,,:א ) _·
_:א,- ٠٠٧ ¸., ( ,:א.:א _::א _. _,_::א , .¸, :.. _=: ) _.=: ¸.., .-א¸ ¸· ١٤٣٠ _,._::א , .¸., (
_=± ) ٢ (
. ;.... ..: «...-,:. ¸..., .. ٥٠٠٠ ...,¸¸.: _¸....¸ «..: _¸,....א ±....:א _,... _,.._::א , .¸.., ٥٠٠٠ + ٠٠١ + ١ -
٥٠ _L¸ . .,¸:א .,,:א ) _:א,- ٣٤ ¸., ( «.-,:. ¸, ..: ¸ ، ٣٢٠٠٠ ,. _,_::א , .¸, _¸,...א ±...:א _
_:א,..- «..: ٣٢٠ _..L¸ . ...,¸:א ...,,:א ) _:א,..- ٢٢ ¸..., ( v; · א _· ..L-;. ,..¸ «... ,¸;..:א _..._..א ±....:
:..: · _,=¸ .. :,.. _.=.:א _....:א _ ..¸;:א ±,...:א ...., ±.:, ¸ ,...¸.א .... _.. א_..= ¸=
_:;: .
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٥٩ -
،.._. ¸ ±.....:א ¸ ,_,...א ¸ _±..א _., ¸;- ¸...:א ... _.¸¸.: ,¸;:א ±..:א , ...:א
,_.. _±..., .¸¸¸. ...:· ..:א -,:. , :,.¸¸:א ،«.. ,..:א ..:א _;-..א
،,¸L:א ... ±..א¸- ¸· ،_..:א ..:א ±..א¸. ..:א _.¸: _=_:...vא ±..:א
; ±.....,=:א ¸ _;.....א ¸ _...:א,.:א ,....¸: ...,_.. _.¸...:א _.... _...±.;: _...:¸,א ,א......vא ±v......-
،¸,..:א _א
....:א ..¸...:א ...._. _... ,...¸ .._._,L.:א .._-..:א _...¸ (Saline Feed Water) ±.... .....¸ ,
_......:.. (Pressure Vessel) _....... .......,., ¸;......- _........¸¸ _.......:א ........:א ±........¸ ,......_-
_..±..א (Membranes) ..-,:. ,א,¸..: ....±.:א ¸... ,....:א ....:א _... .¸.., ¸.., ....... ¸ ، _...:א ....:א
_.,.:א (Brine) . «_:. ¸ , א.¸, _ ,.¸ -,:. ¸.=.א ¸...:א .._. _. «... _:-.:א ., ¸ _:-..:א א... _¸.
,... :,...¸¸ ¸ ±.,...,:א :,...¸¸ _.... :_...= _=...±. , ,,....¸ .,... ..¸...:א ...._. ..-,:: ,¸..L:א ,...¸,¸vא _
_±..א ¸. ±..:א ) -,::א :,.¸¸ _. _¸,..א ±..:א :,.¸¸: ( ...,, ..,.. _:-.:א .._:א _.= _¸א,: ¸
_, .. .¸¸L:א ٢٠ _א ٧٠ ٪ . א,....א ¸...:א .._. _. ¸...¸ ¸ .¸...:א ..._. , :,,.,,:א _;...א ._.= ¸:
,¸¸L:., ¸,:.א א.. (Rject) _..:א ..:א _,=_. _±..א _. ... _.:א ¸ ,..:א ..:א ..· (Permeate
or Water Product) _=± ) ٣ (
..¸...:א ....: ..._., .._:¸· ..,... ±._:..:.._...:א ..... _.....¸ ) _... ...:..:א ,א,..:א ..:א¸, ¸· _...L:א
...._. ¸ ¸....¸:א ( ..._..:א .._:.:א ...._-.א _.... ¸ _....¸ ..:א¸; ±:...= ¸ ، ) ¸ ...¸_.=,:א ¸ ±...¸¸L.:.=
,:.-L:א ( _.±..א ..:: ¸ ,א....א _.. ._:-.:א :..- ¸ ¸.:. .L..-.:: ±.:, ¸ _; _...:א ...:א _..., ...=
.-...vא ,..- .,,:L:א _א,..א ,....¸ .., «..א,- ±,.: _:.,. ,... ,א ) ..._. ¸· ،,¸.± .... .א,..
_L:א ¸ _:א..:א ¸ _....:א ,א.-..;: ¸· ،¸¸.-,:א ±.¸;.:: ( .:;: _.. _,.=.: ._:-.:א .L-.. «_:. ¸
,...:א ...:א _...: _...:א ¸ ،_:א..,vא ,...:: _¸.א _...· ,L. ) _.±..א _..,, ( .,...:: ..:..:א ¸
_:.,.:א _=± ) ٤ (

٤٫١ - .s «,i,ï «,Lsvא ¿
:,... «,± _.... ¸· _._,L ,א,. _. :¸.,. _±..א (Semi Permeable) ¸¸¸, _..: _·
_;..א _¸, ±.. ..:א ..- ,א,. _. _.=.:א _....:א _±.· _,=.: ¸ ) ¸,:_:.:א ±.._.א _.. ( ¸·
±א_.± _=± ¸:. ..; ،._.· _:,,:א ) ±,_- ( .,¸¸.: _·¸:א ¸.± ±,_- _.. .,, (Hollow Fine
Fibers) – _=± ) ٥ ( – .¸- _=± ¸:. .,.:. U .,.:. _.¸¸:- _א,:· _=± ¸:. ¸· ، (Spiral
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٦٠ -
Wounded Sheets) _:....vא _....v., _.¸¸.:א ¸¸L., ¸..¸ ., _±..א _..: ¸ ) ....,
¸¸.±:א ( ±.. ..:א _....., _..: ..±.:א ._,L _· _· ) _;..א _....א _.¸¸ ( . ....:¸ ..±.:א :¸.
א ¸L. ¸:. _;..א _.. ¸:. _. ,..: ١ _; ١٥ · _.¸ ,¸,.,א א_.= _. ±.-±¸:א _.
._..:א (Micro Filteration) __±,:., ._..:א .._-.א _.. _:א ¸ ¸.=±.א ¸ ) ٦ ( ¸ ) ٧ ( _,:
_±..א ... _. _,..
٥٫١ - _.tstא yat.ïtא «,Lsí _, «.,tïtא
_.±..א ¸..: _:א,.- ±..., .._.¸ ,א,.. _.. _,.=.: _..¸ _..=.:א _.....:א _.±.· ,..L. ,.:.
٠٠٤ _; ٠١ _:א,..- _; ...,=. _..._: _...... ,א,.., ...,..¸ _¸¸..=_. ٠٠١ ,... _=..± ) ٨ ( _...¸
_;..א ,¸L¸ ,..:א ..:א ¸¸¸. ¸:. .,:¸.. , .:.. :. :¸..:א .¸ _±..א ¸ _.. ¸¸¸.. _... ¸ ٩٠ ٩٩ ٪
,א,...:א _.... _.... :א _:א,...- ¸ ¸,..... ١٠٠ ٪ ¸,.....:א ,א,...:א _.... ) ±.....¸_.:א ¸ ....¸_.=,:.= ( ....._. ¸
) .=:_...:.= ( _..¸¸L _... ....±.:א :,...: _...¸¸,א _..=_¸א _.., ±....א¸.:א ¸;..- _... ,....:א ....:א ¸.., ¸
¸...±..vא (Diffusion) _.... ,א,... ,.-....: ¸ · _.....= ..._._:¸¸:א ¸ ...,:.,=¸. ¸ ¸,:_:...:א ±.._...
:א _±.;: ¸¸.,א ¸ ¸¸.,. ) ١ ( _±..א , _:,.:א ;= _, ¸¸.:א _.,¸
¸¸.,א ١ . _±..א ,א,. .¸...
._._:,,:א ±.._.א א ¸,:_:.:
· ¸... :.-,: ,..:א ..:א ¸¸¸: _.
±.-..:א
¸ ._.¸¸:- .,.::א _±..א , ,.-..:
.._. ¸ .,,א ._..:א ±א_.±:א
¸,:_:.:א _. ¸,L· ..¸..
..- ¸ ¸,:=:א ,,,,: _ _
,.¸:א ,¸.- , ¸....
__,¸¸._¸א ٣ ١١
.¸_.=,:א ,¸..¸
¸ :¸א¸.א ,¸, ¡..:¸א _. ¸._,.vא ,¸..¸
__,¸¸._¸א ,.¸:א ±.,..א ,..
א¸.. ¸:.· ._,..
:.-,: ,..:א ..:א ¸¸¸: _.:¸. ¸...
±.-..:א
¸ ._.¸¸:- .,.::א _±..א , ,.-..:
,א ._..:א ±א_.±:א .._. ¸ .,
..¸.. · ._._:,,:א _. _.
¸.- .:א¸:א _¸¸,:=:א ,,,¸ ,¸..: .· _
_,_::א , .¸,
_, __,¸¸._. ,.¸ ¸.- ¸.... ٣٥ ٦٥
.¸_.=,:א ,,,¸ _..-
,¸, ¡..:¸א _. .¸._,.א _..=., _..-
__,¸¸._¸א ,.¸:א ±.,..א ,.. ¸ :¸א¸.א
· ._,.. א¸.. _-¸
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٦١ -
٦ - ١ . ..s _, ¿¸itא ¿,àatא y,â)tא «,..s , _.tstא yat.ïtא _,
, __..:א __±,:א ¸ _.=.:א _....:א __:.. _. _= _..¸ .· _.. _,.., ... ..:א _;..¸ ..,
_· v; ±....,=. _...¸¸=_:א __..±,:א (Micro Filtration) _· _..- , ±.... ...:..:א ,א,..:א _....¸
__...:א __.±,:א (Ultra Filtration) __.±,:א ¸ ...:א _.....:א (Nano Filtration) _.....:א ¸
..,:א.:א ¸......:א _.... ....,.=, _...=.:א _...=.:א _......:א .._:.. ....._-· ¸....: א...: (Hyper
Filtration) ¸¸.,א ¸ ) ٢ ( ¸..:א _.., _.,¸ ¸ _..=.:א _.....:א ¸ __.±,:א ._:.. _., ¸ ¸¸..,א ¸
) ٣ ( ,..¸... ¸ .:.-:א __±,:א _±.· _:..- _.,¸ _.=.:א _....:., .
¸¸., ٢ . _.=.:א _....:א ¸ __..:א __±,:א _, ¸¸.:א
_.=.: _....:א __±,:א
-,:. ,.- _.:¸. _¸,..א ±..:א
..:א
...:· ,..:א ..:א _..: ,א,¸: -,::א
_:..:א
_.. _:.. ,,.: _¸-· _.א,. ±...
_;..א
_-::א ¸,:.א ¸.,¸¸ ,..:א ..:א ¸,
_.¸¸. ..±.:: _¸א,. _.:א ..:א
_:..:א .א,. _.:¸. ±.. _; _..,
) __±,:א ¸...· :¸±. _. ¸.=·
__..:א (
_¸,:א ±א, ¸....:א :א¸; _=,
_..:א _.¸¸,א
א., _.. _¸,..א ±..:א
__±,:א _. ,א,¸: v -,::א
.,.,- ,.- ¸....:א _..:
..±.:א ¸:. :,..:א _:א,.:א ,.,:
±¸:א _
¸....:א _..: _±¸:א ¸:. _,,.. _.¸¸.
«..
__±,:א ) __..:א ¸.- ( ±..: _..,
_.-.. ) ¸.- ٥ ¸., (

....:א v; _¸¸¸ v ¸ _¸,:א ±א, ,א.:א
±.,.:א _.¸¸,א

_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٦٢ -
¸¸.,א ٣ . _¸-· _±..., .,..¸... ¸ _.=.:א _....:א _±.· _:..-

_±..א _=± , ..-..:א ,א,:א
_..:א
א ,א,:
_=.:א
.,:..
±..:א
,.-..:א
_L¸ . .,,
٢
,,-
,...
_±..א
) Å (
.¸¸L:א
_,,,.·
Tubular
_,.:. _:,,
Poly Salfone
±..,,¸=¸¸,:.
_.,¸ _,,¸=
,.א¸¸
±.¸¸¸.
١٠ ٣٠ ٥٠
٢٠٠٠
__±¸:
__.¸
Micro
Filtrati
on
(MF)
_::.. v _±.·
...,, ±א_.±
._.,
¸¸,:,:_. . ±_:¸¸=·
:,, _
_,.:. . ±_.א_.
¸ ±.._:¸¸,
,א,.
±א, ¸,..
_:¸, _¸¸
¸..
٢٠ ٧٥ ١٠٠٠
|١٠
__±¸:
_:..
Ultra
Filtrati
on
(UF)
¸,... _±.·
,=¸.


Flat Sheet
Composit
es
±א._.א _:,,
_:..¸¸א
Arom.
Polyamides
__._. _:,, ±...±.
:א _:,-=
Polyvinyl
Alcohol
Derivatives
±..,¸·
:..: _
,..=.:א
Ca
++
/M
g
++
٥٠ ١٥٠ ٧
١٠٠
__±¸:
_.....
Nano
Filtrati
on
(NF)
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٦٣ -
_::.. v
¸,...
Asymmeti
rie Fla
¸,... ,=¸.
Flat
Composit
e
_::.. v
...,, ±א_.±
Asym.HFF
¸¸א,:_. ±.._.·
CA
_:.._:· ±א._.א _:,,
Aliph.Polya
mides
±א._.· _:,,
_:..¸¸¸·
Arom.
Polyamides
_¸.:. _:,,
Polysulfone
_:,,
_א¸,_.
polyfuran
.. _=
_. _,.
±..,¸.א
¸,.-·
,..=.:א
١٥٠|٣٠٠
LP
٣٥٠|٦٠٠
St. Br
٨٠٠|١٢٠٠
Br
١ ١٥ _...:
_.=.
Rever
se
Osmo
sis
(RO)

٧ - ١ . öt.,t- _.tst yat.ïtא ïar, :
_.=.:א _....:א :.-¸ _,=.: · . ¸,..-:: _..:¸. ±.. -.. _. .... .:.· ±... ¸.: ¸ _..
_..±..א _..., _; .....,., ،_¸,....א ±....:א _......א .א¸..,.א _... _,..=.: ;_....: ¸...=· _..=:
_:..:א .
١ ¸...:א .._: _:¸.א ,..:א :.-¸ ±..,=. (Pre-traitment Pump) ،
٢ ¸.. ±.. ±א, -.. (High Pressure Pump) ،
٣ _±.· _., (Membrane Assembly (Modules) ،
٤ ..,=. :_-.א _:.,.:א ,..:א :.-¸ ± (Final) Post Treatment Unit

_=±:א¸ ) ٩ ( _.±..א ±...., _.. _.:-¸.. ±א, _..=. _...: :.-¸ _,¸ ._:¸.א .,..:א ¸
¸ .._.א ±....:.=:א ,...¸: _....¸ ،_..:א,.:א ..:א¸,, ±..:, ¸ _..±..א _..., ¸,-...: ..¸...:א ..... ¸.._,, _...:
_±..א ¸:. ..,. ) ._:.. ....:· ،_.±.;: ._..:א ±א¸..:א ¸.. ¸.... .¸...:א ..._. _. א.., .,. _.¸
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٦٤ -
_..-::א ¸,..:.א _... ,....:א ....:א _.... ( ..¸...:א ..... _... ±..._:.. _... _..= .._:¸.א ..,..:א _...±: ....=
) :¸..=.:א ...._.:: ....- ( ¸,..:=:א ±...,=¸. .....; ¸ __..±,:א ¸ ، ) ,,¸,,...:א ...¸¸,:=,,_. _.... ( _....:
....._-.א .....:א¸:א ¸,....:=:א ....:א¸; ,....: .,-_....±¸: ,....: ......:., ....._..:א . ) _....±..א ¸.....¸ v ¸.....- ( __....±,:א¸
__..:א (Micro Filtration) ,_.,:א _.: _¸-· ¸¸._._= ,א,. ¸· _..- ...;¸
_:....:א ±....:א ±א, -.... _..¸¸L _... _...:א ....:א ±.... .._:¸.א ..,..:א .._:.. _..,.¸¸ ) _... ¸..:.·
_¸,....א ±....:א ( _;....א ¸..,- ¸ _..±..א ¸;..- _... ,....:א ....:א ¸,..,.: ,¸;..:א ±....:א ¸.,...: א.... ¸
_, .. _¸א,¸ ±..:א ١٧ ٢٧ ¸., ) _,, ±.. ( _, ¸ ¸.,.א .._: ٤٥ ٨٠ ¸.-,:א ..._: ¸., ) .-,:. ,..-
_...,א ±v... ¸ ..:א (
±...:א ._.¸· _. ,.. _. _±..א _., _,=.¸¸ (Pressure Vessel) ¸ ، ) _=.±:א ) ١٠ (
:,....:א «,.± _.±..א _.. ..,., ¸.:. _,... _.:א ¸ ±...:א ._.¸· _,.¸ (Semi Permeable
Membranes) __....:א ,א,.. ±:..= ¸ ¸.=.±.א ¸ ¡א,...א .:.- _. ¸ .,:¸.... , ..:.. ...=
«..._, _,.. ...= _;...א ¸,- ¸ ,..:א ..:א ¸¸¸. ¸:. , ;...= ....=-; ,.=- ...±. ±.... __.:¸
_;..א ,¸L _;...א _.. ._... .¸., ...¸ _, _.±..א ¸;.- ...:א _.. ، , _;...א _.., ..,,: ±:..: ¸
_.....=.:א _........:א .....¸¸L, ....,..:א ......_:א ....:-¸. ,א.-......., _......:א ......:א ....-,:. _.....- _....=,¸
.._..: (Second Stage) _=..±:א , ....= ) ٩ ( ¸.=..±· _... _...=.:א _......:א _..±.· _....: ¸
.....:.- ......_:.א ¸ ،_.....¸¸:.א _,....::א ....... ¸ .....¸¸., _..:.....± _;=....± ±.......¸ . ....._..:א ±א_.....±:א
.,,א (Hollow Fine Fibers) .;..-א _.. ,.¸.:א ¸.:. ¸.-,:א .._. ¸ ¸.,.א .._. _. _= _:-.:
«.._:. ,א¸.:א ..:א -,:.¸ _..:א ¸:. א,....א ±:,¸ ،±..:א ...¸¸ _:.±.,א .;.:א _¸,=: ..: ¸ ,.-.
±...:א ±א, _.±..א ,.-...: ...._, _.א¸ ¸.L. ¸:. ¸.,.א .._. _:. , _.-.:א ±..:א ±א, _±..א
-,:. ¸:..א ¸.-,:א .._. _:. , _.:¸:א .,א...;¸ ...:א _:..- ¸:. L..-.:: _,. _:.,.:א ,..:א ..·
,א.-.......;: .....,,:L:א ±........א,:., ¸; .....,..:א ........ ±.....:. ......,¸ ¸ .....,¸, _¸.......:¸ ±א¸.......:א .....:א
¸,:.:א (Alkalinity) __,¸¸._¸א ,.¸:א ±,.,
±.-.... ¸ .._,¸,=:א ....L:: ¸..... ..L-.:: ,¸..:¸ .,....:א _......א ±....,=:א _; .....,.,¸
:....... ) ¸..L:א _.._,¸:א ¸ ،±...¸¸._._=:א ¸ ،_....:א .....:: ¸ ،..¸...:א ..... _...: ¸ , ( ±....א¸- ±:...= ¸ ،
.:א .._: ,_,..·¸ ±.:, _.. ¸ ,=-..:א ¸ ..,..:א ¸ .,.א¸.:: _.._.:א :¸.,,· ¸ _._,¸:א ... ¸ _..:א ..:א ¸ ¸..
:.....:א ±...,=:א _.. (Auxiliary Components) _..... ..,L.. _. .L.א _,.=: ...¸
,_.....:א ,...- _.:-¸... ±א, ¸· :...-א¸ ..:-¸. ±א, :...-,:א _¸..- ..... _:.... _,¸,..: _...,¸ .... ....=
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٦٥ -
.......;: .....L:א _.... .¸..., :,.......א¸ ،_.....:א ..._:.. .....,..א ....., _....,.:א ±.....:א _.... :, (Energy
Recovery) _..- ,.: _. ¸ ,,:L:א .,...L _. .¸, _.,: ¸ _:..:א ±..:א -.. :¸א,; , :.....::
_...,א ._:.=:
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٦٦ -
٨ - ١ . - _.tstא yat.ïtא ïar, ;א.í ,,,ïã ¸=t.s ,tí
.:א _:..: _:¸.א ,__..:א ,.¸ .,.. _¸... :.. ¸:. _.=.:א _....:., _:- .
١ :.-,:א _,...; ) ,,_:א , ,.=. ,. ( ،
٢ _..:א ..:א :,,, ) -,:. «. _,_::א _. .¸, ( ...:א _.. ,...:א ...:א :,.....א ,...¸،_::א ,¸L ,.. ¸ ،
_.:א (Recovery Ratio) ،
٣ :=: ,.: _.. ¸ .._..:א¸ __..±.:א ..:=:¸، _:א...,vא :.-,:א ¸.. ...:א _.. ,..=:א ,.:א _....; ..
،_..:א
٤ _:..:א ±..:א -.. :¸..¸ ±..
٥ _±..א __.: ¸... _א

.¸...:א ±... _., ¸¸..:א ,.- _±..א _L. -... _. _,¸. ,. _=: _.¸¸.:א ¸... ,..- _=,¸
_¸,..א ±..:א ¸ _..:א ..:א ±..¸ ) _..:א ..:א ¸ ¸...:א ... _. _=: (

١ - ٩ . «,.ïã ¿,iLã ;א.í _.s ï¸.,tא ¿-א,stא _.tstא yat.ïtא
_.. _.=.:א _....:א ±א.-¸ __.±: ¸:. ¸:,: _.א,. :.. ±... .
١ ،¸,:.א _.¸¸. ¸...
٢ ،:¸א¸.א ,¸,
٣ ،..±.:א _=_. .א,·
٤ ±:, _. ¸ ¸,:.א ¸_=¸:

¸,.:.א _.¸¸.. ¸... ¸..¸¸ (Brine Flow) ,¸¸.L:א ¸,.:.א¸ ، (Reject) _.. ...¸א _..א,.:א
..±.:א .א,· ¸:. ¸ _..:א ..:א :,,, ¸:. :¸:,:א ....:א .,,א ..,.. .. :,.. ±v..:א ...¸ , ,,..:א¸
א¸_=¸: .±.א ¸,:.א ¸· _;..א _., ±,¸ _±..א ¸;- _. ,..:א ..:א _¸¸- _· ,. ¸..:א א.. _..·
_· _; _;..א ... _... ¸ ..±.:א _L. ,¸. ...:א _¸¸.- ±v.... _.:.: v ¸.- _L.:א _. א._., _.=:
¸_=,:א ¸¸. :,.¸¸ ,_.. ,..:א ) _¸,...א ±...:א _.. ..¸¸¸ .. ( _.¸¸.. ¸.... :,..¸¸ _; _..., א...¸
....±.:א .;..:; , ¸:,..: v ,¸.... _..=: ¸,..:.א _... ...¸¸¸ _..±..א _L...· ,¸... ¸,..:.א ¸.._=¸: :,...¸¸¸
.¸ ,: _.¸ _¸,..א ±..:א .... _.. _: ¸ ¸,.:.א ±... :,..¸¸ ,¸.:¸ ... ،,...:א ...:א _¸¸.- ..¸¸: ...=
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٦٧ -
... _. ..¸· ¸ ,..:א ..:א _. _:.¸ .. ،,..:א ..:א _. _::א _¸¸- ¸.:. .,:.. _;...א ¸_=¸: ¸:,¸ ..=
.,..... _..±..א ¸..:. ¸ _..±..א _L...· ..... ,...¸: , ,,...: ±:...=¸ ،...,.;:; .¸... _; _,,..: ....¸
. _;..א ..,א...א ¸ ..±.:א _L.· ¸:

_..±..א .א,· ¸..:. ....¸· :¸א¸...א ..,¸, ¸:,..:¸ ) :¸א¸..- ..,¸, ...-,: ٢٥|C .._:.. , _..._..=
_.=.:א _....:א ( _.±..א _.. ,..:א ..:א _¸¸- ¸... _. .¸¸: .. :¸א¸.א ,¸, :,.¸¸¸ ) _..- .,_..
...:: ,¸¸::א ( ,¸, , :,.¸¸ .,:,..: :,.¸¸:א ... _· v; _¸,...א ±...:א _..¸ ,¸.:¸ ... ¸,.:.א ¸._=¸:
_,..:א א ¸:. ¸:,: ±..:א :,.¸¸¸ _±..א ±.... (Compaction) ,...:א ...:א ¸¸¸.. _.. _.:.¸ ... ،
¸ ...._:-.:א :.....-¸ .א,· ¸....:. :¸א¸.....א ....,¸, :,.....¸¸ _:.....: .....¸.: :¸........ ...._.:.:א ,¸.....,.:א ±....:א¸..¸
_±..א (Hdrolysis) ¸ _¸-· _-.. _.¸ v; ¸ .¸...:א ...: __,¸¸._¸א ,.¸:א ±,. ,¸: .:· ¸.:. ±.:, ¸
_±..א ,א,: _:._._=:א __=,:א _=_¸א :¸..L:א ... _. :¸א¸.א ,¸, _.¸ .¸¸¸¸

١ - ٩ . _itaryא, _itא ,,,ïïtא «,.ïït yat.ïtא _.tstא
....._..: ±-,......· :א _...... _......=.:א _.........:א ... ......_ ± -........:א ) _.- ......._:א _...... .......- ......
-,::א Brackish water ( _:א,- _.. _.¸ ، ٣٦ ٪ _...; _. ¸...:א , :_...:א ±א..-,:: ,...:א ...:א
_. ¸=· ١٠٠ . _:א,-¸ ،,,_:א , ,.=. , ٢٥ ٪ _. ¸=· ±א.-,:: ٥٠٠٠ ,,_:א , ,.=. ,.
_..: ¸...¸ ¸.,א,.:א _.... ¡..:¸., _.=.:א _....:א (Availability Factor) ) ,.. ,.. ±....
.....א , ...,א,.:א ( _... ¸....., ¸ ±.... .._,¸,=:א .....L:א ,א.-....., ¸..... .....= ، ٤ ٨ ±א¸,...:_=
... . ,.=. ,. ) .¸...:א ..._. -,:. ,.- ( ., .¸.., ¸....¸، .. :¸א¸.- ±..,¸, .... _...:א ¸ __..±.:א
_;..א ,.¸: ¸ _=..:א ,.. _. _:.: .. ..-.. ... _..:¸ _...:א .. ¸.-,:א ... _. .-,:, ,... ..
_. ٤٠٠ ٥٠٠ _,_::א , .¸, ) _:א,- ١٠ ٪ .¸...:א .... .-,:. _. ( .:-¸. ,א.-...., .,...- _.=,¸ ،
._..: .:א .... ¸._, ...= . ._.. ¸. ±א,..: _...., ._:¸.. ±א..-¸ _.. ...:.-:א ±א..-,:: «.,..., ±....:א ..¸
_....., :_,..= ±...L- _; ,,.._:א , :,¸...- ١٠٠ ١٥٠ ,...=. ,... ...:· ,,.._:א , .._..: ,.-....:¸
¸¸..,א ¸ ..._. ¸ .....:א ..._. ¸ ,¸±:א .._. _..., _.=.:א _....:א ) ٤ ( _:...-¸ ±א¸._. _.-:¸
... _...:א

_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٦٨ -
¸¸., ٤ . _..: _:..-¸ ±א¸_. _.=.:א _....:א

±א¸_.:א
١ ،.....-.. :¸א¸...- ±....,¸, ...... _.....: .... ¸ _...=..:א _.... _...:.¸ א.
±.,.,:א¸
٢ .:א ..:א -,:. _.. ¸.-,:א .... ._:. _. _. ٣٠٠ ٥٠٠ ,....: _..¸
,¸±:א .._.
٣ , _. .v.א ±א¸±. _; ±א,: :.. _. ±א.-,:א .. .¸¸.
٣
. ,,_:א
±.. _,¸,= ..L _; _...
,,_.:א .
١ ..,¸,=:א ±;,..א ¸... . ٤ ) ¸.,· .._. ( ٨ ) ¸, ... ( ± ¸ _ . ,
٣
٢ :.-,:: _:א..,vא ¸..:א . ٨٠٠ ٢٤٠٠ ¸v¸, ). ,
٣
. ,,_:א (
٣ ......:א _.......; ¸...... . ٠٧٥ ١٢٥ ¸v¸, . ,
٣
) ......¸ ،....-,::א ,.....-
:.-,:א (
٤ ._:.. ...:: .,,...; ,.. . ٣٦ ٪ _. ¸=· ±א.-,:: ١٠٠ ) ,
٣
. ,,_:א (
٢٥ ٪ _. ¸=· ±א.-,:: ٥٠٠٠ ) ,
٣
. ,,_:א (
_..: _, .¸..:א _...:א¸ _.=.:א _....:א ¸¸א¸.א
_:¸.,א ) ٦ ( ¸ | ) ٧ ( _, .¸... _.._,¸ ±;.:א ¸¸א¸.א _:-.:א ±._..: ¸ _..: _.=.:א _....:א
¸¸., ٦ . ._,,:,.=.:: _....א ±א¸_.:א .¸... ± ¸-,:א .._. _:-.: ¸¸.,.:א
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٦٩ -

±א¸_.:א _,,:,.=.:א .
١ ..¸...:א ..... ±....,=. ) ..-,::א ( ±;,....א ¸..:. ¸:,..: v
.L:א , _=: .
٣
٢ א., :_:. -,:. ¸, _..:א ..:א ٥ ٢٥ _,_::א , .¸,
٣ _,,:,.=.:א . .,_. :¸.א¸ :¸.... _:..:א¸ ,...
__.±.:: _:.. .._.:א¸
٤ ¸.- ..:א :_,= ±א.-¸ ..., _=,
٥
١٠ ,
٣
. ,,_:א
٥ :¸א¸.א ¸....א _L. _. ._., ¸-,.:א
٦ _,,:,.=.:א . L_.,
_..,:א ¸-,.:א
.. _........-א¸:א ,.......... )
MSF (
١ ..¸...:א ..... ±....,=. ) ..-,::א ( ±;,....א ¸..:. ¸:,..: v
, _=: ..L:א
٣
٢ א., :_:. -,:. ¸, _..:א ..:א ٥ ٢٥ _,_::א , .¸,
٣ _,,:,.=.:א . ¸ .,_. :¸.א¸ :¸.... _:..:א¸ ,...
:: _:.. .._.:א¸ __.±.
٤ _; _,,¸ _,..:א :¸א¸.א ,¸, _...א .
١ _=..:א ¸ ,.א¸¸:א _¸,=: ,.. _.-
٢ ¸.,א,.:א ¸ -.:,א ._. _.¸
٣ _..:א ._-¸ ,א,. ,א.-..א

_:....:א ,...... ¸..-,.:א
) ME (
١ _,¸,=:א ..L:: ±.. _.., ) MVC (
٢ א., :_:. -,:. ¸, _..:א ..:א ٥ ٢٥ _,_::א , .¸,
٣ _.. ._., ..,.., _=, א.: .¸¸: ... _; _... v ¸....
...:: _,=
٤ ._,,:,.=.:א ..=א¸ ±.,א _. ±
٥ _א _,,¸ _,..:א :¸א¸.א ,¸, _...א .
· _=..:א ¸ ,.א¸¸:א ,.. _.-
¸.-,:א ±.. ) VC (
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٧٠ -
, ¸.,א,.:א ¸ -.:,א ._. _.¸
± א _..:א ._-¸ ,א,. ,א.-..
١ _-.: _; ¸...:א ... _.., v ..¸ ¸ _.=..:א _. _:.¸ א
±.,.,:א
٢ . _. _..:א ..:א -,: ٣٠٠ ٥٠٠ ,¸±:א ..: ,.... _.¸
٣ ±א..-,:א ... .¸¸. ) _.. ١٠٠ _; ,.:
٥
١٠ ,
٣
. ,..- ,,._:א
..-..:א _±..א ,.. ¸ ,,-
٤ :,......א _..=, ....= ،.._,¸,= ....L _; ±.... _.....
_. ٢٥ ٣٥ ٪ ..L:א ... _.
_...=.:א _......:א )
R.O (


¸¸., ٧ . ...א .א,.א ±...א,. ¸¸.,.:א _:-.:א ±א.-,: _.
_....:א
_.=.:א
) RO (
±..
¸.-,:א
) VC (
,....
_:..:א
) ME (
¸-,.:א
_..,:א
) MSF (
¸...:א
١٠٠٠٠ ٥٠٠٠ ٢٤٠٠٠ ٧٠٠٠٠ :.-,:א .. ¸..·
,
٣
. ,,_:א
.,,¸א ¸ .,,¸ v ١٠ ١٥ ٧ ١٠ .א,.א _....
) _... _= . _=
¸., (
.,,¸ v .,,¸ v ١٢ ٨ ,..א ¸... ±;
¸.-,:א
,
٣
¸., . ,
٣
_... ...
٤ ) ¸.,· ... (
٨ ) ¸, ... (
٧ ٩ ١٨ ٤ ±;,..א ¸...
..,¸,=:א
_ ¸ ± . ,
٣
_... ...
٨٠٠ ٢٤٠٠ ١٥٠٠
٣٠٠٠
٥٠٠
٢٠٠٠
١٠٠٠
٣٠٠٠
:.-,:א ¸..
¸v¸, _=: ,
٣
. ,,¸
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٧١ -
٠٧٥ ١٢٥ ٠٥ ١ ٠٥ ٠٥ ١٥ ¸.. _...; ,:א
..:א _. ,.=.
) ¸v¸, . ,
٣
(
٢٥٧ ٢ ٣٦ ٦٤ , .,א,.:א ,..
¸=א ±א.-,: ¸..:א
_. ٤٠٠٠ ,
٣
. ,,_:א ٪)
(
٣٥٩ ٣٩ ٤ ٤٨١ , .,א,.:א ,..
¸=א ±א.-,: ¸..:א
_.
١٠٠ ,
٣
. ,,_:א ( ٪)

٢ - ï¸.¡atא ) ,¸itא ,í ¿aitא . «,,¸,ttא (Electro-Dialysis (ED/EDR))
±..,¸· :¸,. ¸:. _-::א ¸,:.א , _;..א .,א,.: ) ..¸¸, _· _... _;..א ¸.... _. :_.. ±
..,,,. ¸· ,:.... ....; .._,¸,= .-..± ( _..,¸,= ,..., :,..., ±¸¸..±:א _,¸...., ±,:¸... _,..¸· _..= _..=: ¸ ،
_¸·¸.., _; «..:..¸¸, ±..=..: ،....:א , ,....L:א _..:. _... .._.= ±..,א, א,; ;..... ) _.,..¸· ( ... ¸¸.א ، _,..¸· ,
· :¸,. ¸:. _,=¸¸ ,,¸,,.:א ,,,. _,¸ ) Na
+
( = ¸..¸¸ _,_:. (Cation) ..¸¸,:=:א ,.. _...:א ¸
,:.. _,¸· :¸,. ¸:. _,=¸¸ ) Cl
-
( _,_.· ¸..¸¸ (Anion) ¸¸.,א ) ٨ ( ±...,¸. :...א _., _.,¸
..:א , ,:א.:א _;..א
¸¸., ٨ . ..:א , ,:א.:א _;..א ±..,¸. :..·
±..,_:.= Cations ±..,¸· Anions
,,¸,,.:א
Sodium Na
+ ¸¸,:=:א .
Chloride Cl
-
,,_.:.=:א
Calcium Ca
++ ,...,¸=_,:א
±..
Bi-
carbonate
HCO٣
-
-
,,_...:א
Magnesi
um
Mg
++ ±..:.:א
Sulfate
SO٤
--
,,_..:,,:א
Potassiu
m
K
+ ±א,_.:א
Nitrate
NO٣
-
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٧٢ -
١ - ٢ . _a.tא ¿,.a..t _,¸,ttא ¿,=,ïtא «,=tr
_;.· «, ,:א.:א ..:א ¸_..¸ ) _-::א ¸,:.א ( ,...:א ...:א _· _.- , ،...,¸,=:: __.,.:א ._, «..,
) _;..· ;., ¸ ¸L.:א ( ...,¸,=:: __..,.:א ._,¸ ¸.:. ...,¸,=:: «:_..,: , _.-::א ¸,.:.א :,,., .....:¸
¸,.:.א :¸א¸.- .,¸, ¸:. ±:.=¸ ،,:א.:א _;..א _.,. ¸ _.= :,..¸¸ _.. _.,¸,=:א __..,.:א ,א,¸._.
,¸: ..= ،_;..א ,.. ¸=· ±..-± _.. _:א _;..א ±..,¸· :,.¸¸ _. ,א ··) ¸· ( ,א,¸: ..= ،
¸,:.א :¸א¸- ,¸, ¡..:¸א _. ..¸·
,..,. ¸¸.=_:א _.._.. ,.-...¸ ¸ ¸,.:.א , .-,::א ,... _.._.: _,¸,=:א __.,.:א ,.-..¸¸ . ,..
_..,¸,=:א __...,.:א _..._.. – .._,¸,=:א ...¸..:א _..._.. ,¸· _..=. ,... ...¸ ¸ _..._.. ..¸...- ,.-.
¸.._. ¸¸=_:א . ,.
٢ - ٢ . «,it,¸,ttא ï¸.¡atא «,..s
._....:א ..... ...¸¸., .._,¸,=:א :¸:¸...:א ±...¸. _ ±. ) _...=.:א _......:א _..,. _· ( ¸¸,..L: ¸...¸ ....¸
-,::א :_:.:א .._:א _:-.: ¸... .:=: ,,:.· _:.,¸,=:א :¸:¸.:א ) ¸.- ٢٠٠٠ _,._::א , .¸., ( ..._. _...
.¸ ¸.,· ..:א .¸.:א .._
،.._:.,¸,= ...:א _.. _;...א _... ._:.. _. _:.,¸,=:א :¸:¸.:א _:..¸ ) ¸.... _; ._:..:א _.... א..:
¸..... ¸.._: ..,¸,= Direct Current-DC-) ( ._..: .....: ¸ ,.:.· _· ¸.:. ._:.,¸,=:א :¸:¸..:א
._,:....... ¸· ......._,.¸; .......¸... ........: א , ......,:א.:א _;........א .א .........¸ ,......L.:א ,....... ,.......,.: ±........,¸
_:.,¸,=:א (Electrode) ._:.,¸,= .-.± _.. «:.. ..,.- (Electric Charge) .....: ...=
¸¸¸, ._:....א _..: _±.· ..±.; _..=.; ¸:. .א _:.,¸,=:א .,..-± ,.- ±..,¸ ) .,.¸; ¸· .,:. (
,,¸,,..: _... _.-::א ¸,:.א , ,:א.:א ±..,¸.א ±.¸,.- _; (·) ، ..¸¸,:=:א ) ( ,,_..:.=:א ، (··) ،
±....,,¸=:א ) ( _=..± ) ١١ ( .....א .,:..-..± ..:,... _,....: ....:א , :¸..±... _..L: ، .....¸
..- ¸._: ¸... _; _:.,¸,=:א ,.L..א __.,: _,¸ ) .¸¸.L,:א _... ( ,.. ، ,..L..א ,.. «.,.: ±...,¸.א _
:א ±..-..±:א ±א, .._,¸,=:א , :,,..,,:א¸ .,:..-..±: ...=.. _:...,¸,=:א ¸..._.:א ¸;..- _... ±..:,¸ ¸,..:.א
.__-.:א .א¸¸ ._.. ¸,:.א , _¸..:א (Neutralization)
. ¸.א,L:א ... ¸;- _. ..:א .._:א _. _;..א _.. ,._:¸ , _.:א _.±..א _.. ..,., _..,: «.
±... ..-א¸ ¡,. _. ±..,¸· ¸¸¸, _..: ) _.,..:א __.:¸ ( _=.± ) ١٢ ( א :,... _..,:¸ _., _.±..
..,..... ...¸¸L, _..±..א ..... _...¸ ,...¸¸ __:...,¸,=:א _,..L.:א ±א, ±....,¸.א .......v ...-א¸ ....±. _·
_..= _.., _..... _,..: _...¸ _... ،_,:...:א .-..±:א ±א, ±....,¸.א .......v ¸..-· ....±. ,..: .._,.¸,א .-..±:א
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٧٣ -
_¸....±.:א _.., ....:א ,._....., _....¸ _¸....±. _=..± ) ١٣ ( ,..::א ...-· _=..±¸ ¸ :..... _:.....:א _-
.¸...:א ..._. _.. (Feed Water) .,..:א ..._:א _; ._¸¸..: ¸,.-.: _.:א ¸ (Product Water) ،
__,¸:א .._. _.. :... ¸-.א _...:א _,::א _=±¸ ..._, (Reject) -,:. ¸.=.א ، ; ,_- ¸ ,.L..א _
.,-±. _:.,¸,=:א ، ..:א _,.::א ¸.. ...:א .¸...:א ..._. ,....: «.,.: ¸ ,:...:א ±...,¸.א ,..,.: ¸ _..
¸.._=¸: ..._.. _; _,,..¸ א....¸ ،,:....:א ,..L.:א ,... ..,,,:א ±....,¸.א ,...,.: ¸ ،,..,,:א ,..L.:א ,...
_..:א ..:א :... _;.· _· __L..: v .,.=: ¸ .¸ _:....vא ..±.:א ¸;- _. ._,:. .,-±:א ±..,¸.א ¸. ¸
.,¸.., _..א ..±.:א ¸;- ¸. א , _,:..:א ±...,¸.א ¸..,: ¸ ..,L- _...¸ _..:א ¸ ،,,,:א ±. _..:א ...:
) __,¸:א ( ,. _.:.,¸ ¸;.- _.. _=...:א ...,vא , ±¸.-.: ,:...:א ,.L.:א _:..: ±. ,,,:א ±..,¸.א _
..¸ ....¸ ،¸-.א ,..,א , ¸=¸:א ..:א ±א, :...:א _; ,,,:א ±..,¸;: ¸...:א ..±.:א ._L..א , ±...,¸.א ,
; ,_- ،,,,:א ,.L.:א ,.. ±¸. _· _.,¸ ,:..:א ±..,¸.א _...¸ _:..:א ..±.:א _ ,..¸ ,,:...א א..,, ¸
¸..=¸. ...-א¸ _:,..:- ,...¸; ) _. ._,¸ ..... ( ¸.._=,:א _.._:. ¸..-.א ¸ ، ) _....:א ....:א ( _,......:א _¸....±.:א _..,
_¸¸¸.,.:א ¸..±.:א _,. _. _.¸,..א _..א¸.:א _א..¸ ._:- _._...¸ _ _¸¸.... _.. ._:.א _¸¸ _,.=.¸ ¸
±...,¸.א ...א..-; _.. ¸,.,¸ ,_- ) .,..:א ..._.:: ...-:א ._:.א ( ±...,¸.א ¸.=,: _¸.-.א ,¸ ) ._:.א
__,¸:א .._: :¸=¸:א ( _=± ) ١٣ (
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٧٤ -
٣ - ٢ . «,it,¸,ttא ï¸.¡atא ïar,
:א _....א .א¸,.א _. ،_:.,¸,=:א :¸:¸.:א :.-¸ _,=.: _:.. _=± ) ١٤ ( .
١ _:¸.א ,..:א ,.L. ±..,=. ،
٢ _.-.. ±.. ±א, ¸¸¸.: -..
٣ _±..א _.,
٤ _:.,. ,... ,.L. ±..,=.
¸±.,:א ¸._.:: _,¸,= ..L ,א..; ¸... _; ...,., א.. (Rectefier) ¸ ،__.,.:א _.א,.¸ ،
.:א ¸ ¸...:א .._. ±..א¸-¸ ,=-.:א ¸ ,.א¸:א ¸ _._.:א ,L. ,L.:א ¸ ±..,=:א _. ±:, _. ¸ __,¸:א ¸ _.
_.... .,L.. ¸. :....:א _=±:א ) ١٥ (
_±..א _., _,=.¸¸ ) _=± ١٤ ( _.,.:א .,..., _.. .L,,¸. ،.¸;.א _א¸¸· _. ±... :.. _.
_..±..א _..., ¸....: .._:.,¸,= ,...L.., (Membrane Stack) _· , ..¸,.- ..¸...: ...._. ¸...¸
... ¸... ...-א¸ _... ¸..=¸:א ....:א ¸.., ....= :;...א ¸ ..,..:א ...._:א ,._....א _.,...: ...¸;.א ¸;..- _... ±א¸
_...,א ..._.-.: _...,א , .._:._._=:א ,א,..:א _..., .....; _..=, «..... :...-,:א ,_....: ¸..:. א,......א¸
_±..א _L.· ¸:. ±.,.,:א ¸ ¸,±.:א _¸,=: _..¸ ،_:.,¸,=:א .,,א
_..±..א _..., ¸....¸¸ ) ...¸;.א _..., ( _,..L. _... _,..=.¸ ¸ ،.._,¸,=:א :¸:¸...:א :...-¸ ,..:. ,...
.¸;.א _. _,= ,.. ..,._, _..¸ __,¸,= ) _. ٣٠٠ _; ٥٠٠ _:- ( _¸...±. _.. ._:- _.= _,=.:¸
,,,. ....-· ) ±.. ,,,:א ±..,¸.א ¸¸¸, _..¸ ( ¸,:.א ¸¸¸: _... ,: ، ¸...:א ... ..±.:א ,: ،
.. ,.¸ ¸-.א ,: ) ±.. ,:..:א ±..,¸.א ¸¸¸, _..¸ ( :א ¸,.:.א ¸¸¸.: _.... ,.: ، ¸.=¸ ¸· ,¸.L:א ....
__,¸:א ;=±:א _ ) ١٦ ( ¸ ) ١٧ ( _,¸,= :¸:¸, _., .,._, _:א _.א,.:: ¸ _±.;: _,.. _.._,¸
....: _..:א ,א,..:א ¸..,. ..¸א.,:א ..... ..¸...:א ...._. ..,... ,..¸ ،.._:-.:א ±א...-¸ ,..L.. _....¸
.א _.±..א _.., _; ¸,-..:א _.. ..¸;.א , ._..:א ..._:א ±א,... ...: ¸· ،_±. ¸;.- _.. ±.:, ,..¸ ¸
±.-..±¸. ¸ ±....¸¸. ) ..._., _..±,L¸- ¸ .._:.¸ ( ¸ ..._..:א ...._-.א _....: ¸,..:=:אא ±...,=¸. .....;¸ ،
_.=..:א _.. ¸ ±.,.,:א _,=: _.: ±.¸¸._._=:א _., ...;¸،.,-_±¸: ._. ¸¸¸..: ,..¸ ...= .¸...:א ..
..¸,,. ...:· .._:א _.¸¸. .¸... ¸:. ,:..:: _.-.. ±.. ±א, -.. L.א,, _.,א ¸;- _.
._.:א ±א¸..::
_:.,.:א ,..:א _.±:¸ ) :_.-.א ( ¸ ،_.¸¸,.:א¸ ,א.-...;: .,,:L:א ±....א,:., _...:א ...:א .¸._,,
..¸.¸א .¸..:... _.... ±א¸....:א ..:א¸; _.....: ...,¸ _..:א ,.¸..:א ±,..., _......א ..,¸, _¸....: ¸· ،_,¸¸.
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٧٥ -
,,,:א ¸._.:א _¸,-.: ,,.. ,=¸¸ .. .,:.. ¸ __,¸¸._¸א ) ,.,..:א ( ,..L.;: ..¸¸¸: ,.¸ ¸.... ¸._: _;
_±..א ±..., _¸.- _.

٤ - ٢ . «,it,¸,ttא ï¸.¡atא öאar, ;א.í _.s ï¸.,tא «¡äiïtא :t,- ¸=t.s
¸...:א .._. _.,. _; ¸.:. ±:..=¸ ،._,¸,=:א :¸:¸..:., ._:-.:א :..-¸ ¸.:. _:..:א , _..· ±א,
_..:א ..:א ±...א,. :..-,:א ..,_:. ±... _:א .._:א ¸ ،_:..:א ¸...:א .._. _, .;.-א ±:... _.= א,;
,..:א .._:א _.,. , __.: _.,.. _· ., v _. :.-,:א .א,· ¸:. :¸:,:א ¸....:א _.¸ .
¸, ¸...:א .._. :¸א¸- ,
،... .., ،_..:א ..:א _.,. ¸:.¸ ،:.-,:: __.±.:א :...= _. _= ¸:. :¸א¸.א ,¸, ¸:,:
_..:א ..:א , ,:א.:א _;..א ,.. ±,א¸ ..:= ،¸...:א .._. :¸א¸- ,¸, ±...א ..:=. _¸א,:¸ · ,..
_, ¸...:א .._. :¸א¸- ±.,¸, ٢٧ ٤٥ ¸,.. ,¸,
א .¸..
_. ¸:.· _,.., .¸..א ,,,¸ ٠١ .,L ,.¸: _.. _...,א _:..: _=.±. ,,.¸ ،_,_::א , .¸,
) .,:. _:..:¸, ( ¸ .,,א ¸:. ,: _.¸ ،_:.א _±.· ¸:. _,¸,=:א .¸..:א _. .¸¸¸ ،..±.:א _L. ¸:.
_,¸,=:א ..L:: :.-,:א ±;,..א ¸...¸ ¸._.:א . .¸..א ¸... _,=¸ ..¸ ¸ ,_,..·¸ ¸...:א ... ,
¸...:א .._. _¸¸.,. _. .¸..א ,.. ±,א¸ א,,. ٠٣ ¸,-, _,. «.,.., ,....vא ,¸ ،_,_::א , .¸,
...:· :.-,:א א _...., __.±.:א ...:· :.-,:א _.. ,¸ ..= __.±.: (Clean in Place (CIP))
.¸¸¸,
· ¸,..:א ,א,:א
,. _· _. ¸...:א .._. ,:- ,¸ _:-.:א :.-¸ ¸:. _:. _:.: «: .,.. _=. .¸_.=, ¸· ¸,.. ,א
±:.=¸ א :.-,:., :....:א ±..,=:
, __,¸¸._¸א ,.¸:א
._:.: _· v; ،__.±.:א _:.. ,_- _. :.-,:א ¸:. ¸,..: _..· ¸, __,¸¸._¸א ,.¸:א _:.:
:.-,:א ±..,=: _=..:א :¸,. , ¸,L¸ _.¸.א
± _¸-· ¸....
¸ v _. _· ¸...:א .._. , .,¸ א,; :.-,:א __.±: , .
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٧٦ -
_.,.. ¸,:= ¸_=¸: _·
¸= ._: _,¸¸._¸א ¸_=¸: _·
±...,. .._...=..¸א _,,.= _. ¸.=· ١٠ _,_::א , .¸,
¸_.,.. _. ¸.=· ٠١ _,_::א , .¸,
.¸.- _. ¸.=· ٠٣ _,_::א , .¸,

٢ - ٥ . «.,tstא «,,¸,ttא ï¸.¡atא (Electro-Doalysis Reverse (EDR))
_¸., _..· ¸:. .,=.:א _,¸,=:א :¸:¸.:א _:.. ±.._.,.:א , ±¸,L :¸:¸.:א :.-¸ ,,.:¸
;= _· _. ،_:.,¸,=:א :¸:¸.:א :.-¸ .,_:. ,,.: _:א _..א _.. ¸:. ..,.. .,=.:א _,¸,=:א
, _...,.L.. ¸=¸:א ..:א ¸ _..:א ..:א _:... _. _:.±.,א ,_=,:א ...:א _. :,.... ±א,. ¸:.¸
:.-א,:א ) _, ١٥ ¸ ٢٠ ._., ( ,_, ._.· ,._..vא _=..¸ «_:.¸ ،_,¸,=:א ,.L..א _,L. _=..:
,..:א .._:א :... _. :¸=¸:א .._:א :...¸ ،:¸=¸:א .._:א :... _. ,..:א :...:א _,.: _· _. ,_..:א ¸
,.,.: ±..,¸.א _±..א _., ¸. _=..:א ..,vא , _,. ,._..vא¸ _,L.:א _.=..א ,¸,,¸
.._:א _.,. ¸:. ¸,..א ,.¸¸ _±..א _., ±,L- __.. ,.¸ ¸.- ,¸L: ,..:א .._:א _. _.א¸ _.=
,,.¸:א _, .. ... __..:א _:.. ¸¸...: ¸ ١ ٢ .._:א _...; _:.. .....: ,: ._., _.¸ ¸ _.=..א .
_.,: .,,,.: ¸ .,.=א¸: _,. ،.¸;.א , _¸-.א ±..:-:א ¸ ¸,±.:א __.. ¸ ±¸¸. , _:..:א
__.±.:א ±;=±. ) ;.. _±..א ,א....= ( _:¸.א ,..:א _. __:., __.±.:., :.-,:: _..¸ __..:א ¸
¸ ،_±..א _..:א _:.¸¸ ±:.= .=: _.¸ ..,¸,=:א ±;,..א ¸... _.-.¸ ,: ,.=. ,:א _...; ._:
,..:א ..:א _.
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٧٧ -
٢ - ٦ . «,,¸,ttא ï¸.¡atא «aa
_=±:א ) ١٨ ( :... _,¸,= :¸:¸, :.-,: _,,. _.,¸ ) .. ٢٠٠٠ ,,_:א , ,.=. ,. ( ,..:
¸,.:א .._. :א ..:¸ -,::א ¸...:א .._. _. ,.¸ ،_=±:., _,. ..=¸ ) :א,.:א ¸ ,:א,±:א ¸,- .., _
- _. :_,=:א ,... ¸ ±.=,± ¸; ( _¸¸,:א ±..א¸- _; ±.-.. _¸¸L _. ±..¸¸= _.- ,.¸
,,_..,:.א ) «,±:א ( _¸¸,:א _:.. , :.....:: ::..:א .,., _; ¸,:=:., «..- .., _:א¸:א ..:א _¸,
_:.¸:א ±.-±¸:א _. (sand Filters) _±,L¸.א ±.-±¸:א _; .,..¸ :_..:א _:א,.:א ¸,.
(Cartridge Filters) ._:א _:.:א .._-.א¸ ._..:א _:א,.:א ¸,. _; ±:, .., _±¸:א ..:א _-.¸
.,.. _;..א _..: _,¸,=:א :¸:¸.:א :.-¸ ) _. _;.· ,.., :,.. _..:א ..:א _¸, ١٠ ٪ _; ١٥ ٪ _.
¸...:א ... -,:. ( א _. _..:א ..:א ±..א¸- , _..:א ..:א _.,¸ ¸ ,א.-..;: «,-. _; ,..
٢ - ٧ . «,,¸,ttא ï¸.¡atא «,.ïã öא¸,«
_:¸ .._. .,._-:: _=, _:א _:...א _.,, _,¸,=:א :¸:¸.:א _..: ¸_..: .
١ :א _;.;: _:..:א _;-..vא ¸:. :¸.. ) .._. _. __:.¸ ,..:א .._:א _. _.=
__,¸:א (
٢ :א¸:א _;..א _.= _. ..L:א _.= ,....:
٣ _....:א _. .¸... ¸.=· _:א,. ¸:. _,.. _:א .._:א ,... ¸:. :¸..:א
_.=.:א
٤ .=_:_.:א _.. .¸,:א _. ,א,:., _:..:א ,..
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٧٨ -
¸¸., ٩ _:.,¸,=:א :¸:¸.:א _...: _....א ±א¸_:א _.,
._.:א ¸...:א
¸.- ٩٠ ٪
¸.- ٩٥ ٪
¸.- ١٢٠٠٠ _,_::א , .¸,
١٠ ٪ א ... -,:. _. ¸,-.: ) ¸.- ١٠ , .¸,
_,_::א (
¸.- ٥٥ ¸,.. ,¸,
¸.- ٣ _,_::א , .¸,
_. ١ _; ١٠
..:א :,....א
-,::א :א¸;
¸...:א ... -,:.
_..:א ... -,:.
:¸א¸.א ,¸, _..
¸...:א ... , ¸,:=:א ,..
... , __,¸¸._¸א ,.¸:א
¸...:א

¸¸., ١٠ _:.. .¸... ; :א ,א.. _,¸,=:א :¸:¸.:א ¸ _.=.:א _....:., ..
_,¸,=:א :¸:¸.:א א _.=.:א _....: .¸..:א ¸...
¸.... ¸._: ±_:.:
¸;- ,:א.:א ±..,¸.א¸¸._:
_..: _:....א ¸¸. ..±.
_. _.:א ..:א ±..,=.
_;..א
±. ..:א .._:א _.
-.. L.א,, _.:¸. ±..
..±.:א ¸;- ,..:א ..:א ..._:
_=_..=_.
,א..,א
_:.,¸,= ..L
¸.... ¸._:
_:.,¸,= ..L
-.:א __.±.:
.,,א ¸¸.
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٧٩ -

_=: _:א, __.±:
:¸¸¸.: .... __.±.:א ..,
±._.= , _א¸:א _..
¸¸..:א .._:א
¸¸, ،_:א, __.±:
:... ±.....¸ __.±:
_,. _. .,:.-..
__.±.:א ,.L.
_:א,.:א _..
, .:.:א ¸ ..,.:א ¸ ..:א
¸,..:א ,א,:א __, _.
,:א _. ,א,:א _=, v .¸
_±..א ¸;- .,:..
..,.:א _:א,.:א _..
..:א , .:.:א ¸
±.,:L..
_:¸.א ,..:א
.¸¸.... .,¸¸.: .¸¸.... .,¸¸.: __.±.:א .:=:
,:L.¸ ¸ ,..
..- :¸.,.
__..:א _,. ¸ ._.-
:¸¸=.. _,...=
.א __.: _±.
.._. L.,..
-,::א ١٠٠٠٠ , .¸,
_,_::א
¸.- ¸.,.א .._. ١٠٠٠٠
¸.- ¸-,:א .._. ¸· ٤٠٠٠٠
_,_::א , .¸,
.._. -,:.
¸...:א

٥ _:¸.א ,..:א _:.. , _:._._=:א ,א,:א _. :_.. ±._.= ,א.-..א
.- ¸.,.א .._. _:-.: ..,.. _:.,¸,=:א :¸:¸.:א ±א.-¸ ,.-..:¸ ¸.- :,..¸ -,::א ._ ٢٠٠٠
_,_::א , .¸, ) ¸.- .,.א.-..א _..=.; _. ±.-.: ...:א ±.=¸±:א _· v; ١٢٠٠٠ _,_::א , .¸, (
_±..א _., , .¸..:א ,א,:א _..: ¸±.,:א ¸._.:א , _...: ._:¸:א ..L: א ±.,:L.. ..· ±,: ..¸
_...:א ... _,.. ±א.-,:א .. _¸א,:¸ _. ١٠ _; ٤٠٠٠ ,,_:א , ,.=. ,. _.א,.vא ¸..:א¸
¸.- _±.;: ١٠ ..:¸. ±,..: _... v ..= ±א,.. ¸¸.,א ¸ ) ٩ ( _....א _:...א _., _.,¸
_,¸,=:א :¸:¸.:א _...; ±.=¸± .,.. _:.: _:א ¸ ،_...:א ..¸
_aãïtא ٢٤١ ,tt «,.tttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «ættא :t,tא «,.a ¿¸a


- ٨٠ -
٢٢ - ٨ . _.tstא yat.ïtא , «,,¸,ttא ï¸.¡atא _, «.,tïtא
,א ¸¸. ) ١٠ ( _.=.:א _....:א ¸ _,¸,=:א :¸:¸.:א _:.. _. _= _, .¸... _,¸
_.,¸.א ¸,.,.:א ) Ion Exchange (
١ ¸,.,.:א _..: _.,¸.א
.:א , _;...א ,¸..: ...... ، .¸=, _,. ..= _א .,=¸:א ..,:..,=. _....: ،.. · ,:... ±...,¸
¸ · ...,,,. ±....,¸ , _.... :¸...,. _.,..._:א ¸,....,:א ¸ _...,.:א¸ ,א,... ¸. ..:. _,...., _.... _....... ¸.....: .....-
) Resin ( :¸..:א .¸ ، · _.. ..,, ±...,¸.א _.., ¸,.,: ¸:. א..: ¸ ،,א,.:א .... «._. :..,א,.:א ¸,.:.א ±...,¸
_.,¸.א ±v,.,:א ,.: _,.:א¸:א ,א,:א ... ¸,.,:¸ ) _¸¸¸:א Resin ( · _. .¸, ±...,¸.א _. ,,,:א .,:..,¸
.;: ,,,:א ,,,:א ¸,.,:., ±:., ¸..:¸ _; ) Cations ( · _. .¸, ,א,:א ... ¸,.,:¸· ,:...:א ..,:..,¸
,:..:א ¸,.,:א ¸..: ¸ ،_;.;: ,:..:א ±..,_:א _. ) Anoins ( ، ) _=± ) ١ ((
:א ¸..:. _..-:. ¸,..:- ¸.., .......¸ · ¸,...,¸ ¸,..:.א _,... ,:....:א ¸,..., _... ,:....:א «..:..,¸ ,:....:א ±....,¸.א
, ¸,.,:. ,,,:א ±..,¸.א _. ,,,:א «:..,¸· ¸,.,¸ ¸,:.א _,. ,,,:א ¸,.,:א ¸:. ¸,:.א ¸, ..... _.:.,¸
¸,.,:., ._:א,.. ±...,., ¸.:. _,.., _.,¸.א ¸,.,:א¸ ±...,¸.א _....., ,א,.:א .... _.. _.. :א ,,..¸
.,_. ,,.¸. _¸-· ±..,¸· _. .¸,.,:¸ .,_.

, _:-.:א , _:-.:א =:.:. =:.:.

:t,tא «,.a
:t,tא «,.a
¸,,......:א ...._,¸.:א ...=:.:א
ã¹] gè…‚jÖ]æ ËÖ] Üé×Ãj×Ö íÚ^ÃÖ] 퉉ö¹]
¿tt.tא ¸¡,aã, ,,.aït «-tstא ï,א.yא
«
t
.
.
t
t
,

«
,
.
a
ï
t
א

٣
_aãïtא ٢٤١ ,tt «tttttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «t..tt, «,.aïtא


- ٨١ -
«¡.,s.tא «,,¸stא «t..tא _ «,.aïtא ötaa

±,·, ..,:א ¸:. .¸א¸.:א ,:L:א _L.: , .,, ±..:א ¸¸.:א ._=.: ¸:. .,:.±.; ...
,,..:א ¸;- ±.=. .. ¸ ،_:-..:א ¸ _¸=:א _.:א , ..- _:¸.:א _א¸.;: .._:א
; __.. _. _..:א _.,.: ..:א .._:א _:. ¸., , .¸±. ±א¸., ٧٠ ٪ . _ ±.,._.-א
_.א,, _:-.:א ±.L- ..±.; ¸;- _. ±:, , ¸ _._:¸:א _.:א , ,¸±:א .._. _. _.=.:א
,..:א ¸ _..=.:א ±.,._.-vא ,.- _,¸.:א __:.א ¸ ¸..א ¸-,:א _:-.. ¸:. .:.-
_....:א ¸ _¸..א
:א _,· ....¸ .._...:א ,..., _; .,....:א ±...:א .._...:א ±..L- ¸;..- ±...L.א ....±.; , _...,.
±... ,_- ،=:.:., ..¸¸¸.: ¸ _....,vא¸ ¸,....vא :¸.:א _....¸: _...= ,.., ¸ ¸..¸,
_,,..:א _Lא,:א ...¸ , :,.¸¸ «.. _.. .. _:-.:א ±.L- ..±., ..,:א
א ±.L.א _. :¸=. _:¸ .._.¸ .,..:א ±.:א _...:א ±L- _.. ±.±.· _: .

١ _,vא «,..ïtא «ar ¿,à t,.,iLã µ ötaa ) ;ts ¿,à ١٣٩٠ .t :.
..¸,.-· _..-א¸:א ,...... _....¸ _..L.: ±...L- _... ¸ .,... ¸ «..,,:א ..L- _... _..= _...±:¸
,.... , ...,,...; ·..., _¸...:א ١٣٨٩ ...¸ ¸¸¸.....:א ....:א _..:,: ¸ .... ١٩٨ ,
٣
. ,.._:א .... ¸ , ±....¸·
.:.. _:_.±.:א ...¸.. ..,..א .., ...א _. _.L.א _
٢ _,vא «,..ïtא «ar ¿9r o.L.í _tא «,.aïtא ötaa ) _- ١٣٩٠ · ١٣٩١ _} .t ١٣٩٤ · ١٣٩٥ .t :.
· _¸.א :-¸:א :., L- .
_¸..:א ._:..: _-א¸:א ,.... _..¸ _L.: L- , :.,¸,=:א ...L:א ¸ :;..א ..._:א _.... ._ ¸
א ¸ __..±.:א ·.., .. , ,... .L.א .... , _.... ١٣٩٠ ..., ... ١٨٩٢٥ ,
٣
. ...L .._:,: _.. ,,._:א
¸¸¸.....:א .,:¸.... .._:.,¸,= ٥٠ ±א¸...._. .... ¸ ±....¸· ....,..א ...., .....א _... ..L.א .....
_:_.±.:א ..¸..
_aãïtא ٢٤١ ,tt «tttttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «t..tt, «,.aïtא


- ٨٢ -
, L- .א _¸.א :-¸:א ¸ .
_..-א¸:א ,...... _.... ¸ _..L.: ..L- ..¸,.-· _¸...:א , ±.... ..,..:א ...._:א _..... ..¸א., ±....=
¸ .,:_.±: ; ,.. .,,... ١٣٩٣ ¸¸¸...: .., .. ٢٨٤٠٠ ,
٣
. ... ¸ ,,._:א ±...¸· _.. .L.א ....
א ... _:_.±.:א ..¸.. ..,..א ..,

± _¸.א -¸:א _,..א L- .
.,..:א ..._:א _...., _¸..:א .¸,.-· _.-א¸:א ,.... _..¸ _L.: L- ±... ¸ .,....
¸¸¸...:א ٥٥٠ ,. ,
٣
. ,,_:א ,... .L.א , _....,א ¸ __.±.:א ·., ١٣٩٤ .... ±...¸· ... ¸ ...
_:_.±.:א ..¸.. ..,..א .., ...א _. L.א

٣ - «,.tttא «,..ïtא «ar ¿9r o.L.í _tא ötauא ) _- ١٣٩٥ · ١٣٩٦ _} .t ١٣٩٩ · ١٤٠٠ .t .
· _¸.א :-¸:א _:.· L- .
±... .,..:א ..._:א _...., _¸..:א .¸,.-· _.-א¸:א ,..... _..¸ _L.: L- ±...=
¸ .,:_.±: ¸א., ; ,.. .,,... ١٣٩٥ _.:,: ¸¸¸....:א .,.... ¸ .. ٤٧٣ ,
٣
. ,,._:א .... ±...¸· ... ¸
_:_.±.:א ..¸.. ..,..א .., ...א _. L.א
, :., L- _...:א :-¸:א .
..L- _..L.: ¸ .... ....L:א ¸ ..,..:א ...._:א _....., _¸...:א ..,¸,¸. _..-א¸:א ,...... _
,... , _....,א L.א ±·.,¸ _:.,¸,=:א ١٣٩٨ ..¸... ¸¸¸...: ..., ... ٣٧٩١٦ ,
٣
. _.. ,,._:א
..¸.. _:.,¸,= ..L ._:,: ٨٥ __.±.:א ±. ±:א¸.. L.א ... ¸ ±א¸.._.
± _¸.א :-¸:א .¸¸.:א _,..א ±א.-¸ .
,. ... _. :¸. ..., ¸ .¸¸.. :_... ._:. ±א..-¸ ، ..._:א _...., _¸..:א .¸,.-·
_:.,,א ¸¸¸...:א .,...¸ ±.. ,..:א ١٠٧٥ ,
٣
. ,,_:א ·., ,... .,,...; ١٣٩٨ ±.:.. ...¸ ...
,.. _..¸. :¸¸¸, _; L.א ... ١٤١٠ __.±.:א ±. ±:א¸.. ,_- ..
± _...:א :-¸:א «,,:א L- .
- _¸..:א .¸,.-· _.-א¸:א ,.... _..¸ _L.: L ¸ .,:_..±: .¸א., ±...= ; ..,,...
,.... ١٣٩٩ _..:,: ¸¸¸.....:א .,..... ¸ .... ٤٧٣ ,... ,
٣
. ، :;...א ...._:א _... ,,.._:א ¸ v ±... ±..:א¸
__.±.:א
_aãïtא ٢٤١ ,tt «tttttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «t..tt, «,.aïtא


- ٨٣ -
_ _...:א :-¸:א .,. L- .
_¸..:א ¸,.-· _-א¸:א ,.... _..¸ _L.: L- ¸ ¸¸¸....:א .,.... ٤٧٣ ,
٣
. ,,._:א
,..:א .._:א _. ±·., ,.. _...,א ١٣٩٩ , «,,:א .¸.. _; .,. .¸.. _. L.א ... ±:..¸ ..
,.. ١٤١٣ __.±.:א ±. ±:א¸.. ,_- ..
_ _..¸. L- . ¸¸¸....:א .,.... _¸..:א .¸,.-· _-א¸:א ,.... _..¸ _L.: L- ٤٣٠
,
٣
. ,..:א .._:א _. ,,_:א .א ±·., ,.. _...,א L ١٣٩٩ __..±.:א ±.. .L.א .... ±:א¸.. ¸ ..
._:.-
_ .:..:א :-¸:א :., L- .
_¸...:א ..,¸,¸. _..-א¸:א ,...... _....¸ _..L.: ..L- ) ....L:א ¸ ..,..:א ...._:א _.....,
_:.,¸,=:א ( ._:.,,א ¸¸¸....:א .,.... ٧٥٩٨٧ ,
٣
. ._:.,¸,= ...L ¸ .,. .:א ..._:א _.. ,,._:א
,; ,=¸:א .,:¸.. _:. ٢٥٦ __.±.:א ±. L.א ... ±:א¸.. ¸ ±א¸.._.
_ _¸.א :-¸:א _.- L- .
±... .,..:א ..._:א _...., _¸..:א .¸,.-· _.-א¸:א ,..... _...¸ _.L.: L- .,....
_:.,,א ¸¸¸...:א ٧٧٤ ,
٣
. ,..:א .._:א _. ,,_:א
,.. _...,א ¸ __.±.:א ¸א., ±..=¸ ١٣٩٩ .¸.. _; _.- .¸.. _. L.א ... _.. , .. ¸ ..
,.. _,א¸ ١٤١٤ __.±.:א ±. L.א ... ±:א¸.. ¸ ..

٤ «tttttא «,..ïtא «ar ¿9r t,.,iLã µ _tא ötauא ) _- ١٤٠٠ · ١٤٠١ _} .t ١٤٠٤ · ١٤٠٥ .t :.
..._:א ._:. ¸.., , ±א¸..,,א _.. ..¸..:א _._.. , L.א ... ...:· _... ...:א
.,.,.¸ ..¸ ,_,..· ±,L- ..±.; ¸ _:-.:א ±.L- ..±.; , _.,: _. L.א ... . , _..א¸. _..
,-.:א ¸:. L.א ¸;- ±.±.· _:א ±.L.א _. ¸..- _:¸ .. , ¸ ،=:.:א _L... .:.-
_:..:א .
· _¸.א -¸:א _,.¸ L- .
,¸,¸. _-א¸:א ,.... _..¸ _L.: L- ...L:א .._:,: ¸ ,..:א .._:א _..., _¸.:א
.._:.,¸,=:א ,.... _.....,א ¸ __...±.:א ..¸א., ±....= ١٤٠١ .... .._:.,,א ¸¸¸.....:א ....:א ٩٤٦٢٥
,
٣
. .,=¸:א .,:¸... :..:,. ._:.,¸,= ...L _. ,..:א .._:א _. ,,_:א ٣٥٧ ±א¸..._. .... ±.:א¸..
._:.- __.±.:א ±. L.א
_aãïtא ٢٤١ ,tt «tttttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «t..tt, «,.aïtא


- ٨٤ -
, -¸:א :., L- .,א¸:א : .
...L:א .._:,: ¸ ,..:א .._:א _..., _¸.:א ,¸,¸. _-א¸:א ,.... _..¸ _L.: L-
_:.,¸,=:א _:.,,א ¸¸¸...:א ..:א ١٩٠٥٥٥ ,
٣
. ._:.,¸,= ...L _.. .,..:א ..._:א _. ,,_:א
,=¸:א .,:¸.. :.:,. ٥٩٠٧ ±א¸.._. ._:.- __.±.:א ±. L.א ... ±:א¸..
± - .¸¸.:א _:.· L .
._:.,,א ¸¸¸....:א .,.... _¸..:א .¸,.-· _-..:א :,..; .¸¸L, _:. L- ٨٥٢
,
٣
. ,..:א .._:א _. ,,_:א ,... .L.א ...¸ __.±.:א ·., ١٤٠١ _; _.:.· ..¸.. _.. ±.:.. ...¸ ...
,.. «,,:א .¸.. ١٤٠٦ ._:.- __.±.:א ±. ±:א¸.. ,_- ..
± -¸:א _,א¸ L- _¸.א .
..._:א _...., _¸..:א .¸,.-· _.-א¸:א ,..... _...¸ _.L.: L- ±... .,..:א .,....
,א ¸¸¸...:א _:., ١٢٠٤ ,
٣
. ,..:א .._:א _. ,,_:א ,.. _...,א ¸ __.±.:א ¸א., ±..=¸ ١٤٠٢
__.±.:א ±. L.א ... ±:א¸.. ¸ ..
_ _¸.א -¸:א __,,א L- .
_L.: L- ...L:א .._:,: ¸ ,..:א .._:א _..., _¸.:א ,¸,¸. _-א¸:א ,.... _..¸
_:.,¸,=:א _:.,,א ¸¸¸...:א ..:א ١١٨٤٤٧ ,
٣
. ._:.,¸,= ...L _.. .,..:א ..._:א _. ,,_:א
..,=¸:א .,:¸.... :...:,. ٣٦٠ ±א¸...._. , _.....,א ±·..., ١٤٠٢ ±... ..L.א ..... ±..:א¸.. ¸ ....
._:.- __.±.:א

_ - _...:א :-¸:א ¸.א L .
...L:א .._:,: ¸ ,..:א .._:א _..., _¸.:א ,¸,¸. _-א¸:א ,.... _..¸ _L.: L-
_:.,¸,=:א _:.,,א ¸¸¸...:א ..:א ١٩١٧٨٠ ,
٣
. ._:.,¸,= ...L _.. .,..:א ..._:א _. ,,_:א
..,=¸:א .,:¸.... :...:,. ٧١٠ ±א¸...._. , _.....,א ±·..., ١٤٠٢ . ¸ .... ±... ..L.א ..... ±..:א¸.
._:.- __.±.:א
_ _...:א :-¸:א .¸¸.:א _,..א L- .
..¸,.-· ....,א .¸¸...:א :_....:א ±א...-,:א _... .._:. ±א...-¸ _..,¸· _... :¸...,. _...
,.. .,._..: ,،_¸.:א ١٤٠٣ _:.,vא ¸¸¸...:א .,... .. ١٠٣٢ ,
٣
. ...¸ .,..:א ..._:א _. ,,_:א
; ±א.-,:א ... _.. , ,.. , «,,:א .¸.. _ ١٤٠٣ ._:.- __.±.:א ±. L.א ... ±:א¸.. ¸ ..
_aãïtא ٢٤١ ,tt «tttttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «t..tt, «,.aïtא


- ٨٥ -
, _...:א -¸:א __,,א L- .
¸:א .¸.. ,א.., ¸..:א , _:. L- ¸=· ¸..: ،,¸.±:א ..._. _.. ..,,._.-., _.¸
.: ,: ¸ .,..:א .._:א _..., _¸.:א ,¸,¸. _-א¸:א ,.... _..,:א _L..:א .¸¸L, _. ...L:א .._:
...._:.,¸,=:א _; _.....: ...._:.,,א ¸¸¸.......:א ......:א ٨١٨١٨٥ ,
٣
. ......L:א ....._:,: _..... ,,...._:א
_:.,; ,=¸. :¸.., _:.,¸,=:א ١٢٢٥ ,... _...,א , ±·.,¸ ±א¸.._. ١٤٠٣ .... ±.:א¸v ¸ ...
._:.- _..±: L.א
, ±¸:א L- .
¸¸¸...:א .,... _.=.:א _....:א .¸¸L, _..: L- ١٩٥٢ ,
٣
. ¸א., ±..=¸ ,,_:א
,.. _...,א¸ __.±.:א ١٤٠٣ ._:.- _..±: L.א ±:א¸..,..

٥ - ötauא «s,א¸tא «,..ïtא «ar ¿9r t,.,iLã µ _tא ) _- ١٤٠٥ · ١٤٠٦ _} .t ١٤٠٩ · ١٤١٠ .t :.
· _...:א -¸:א _,..א L- .
א ..._:א _..., _¸.:א ,¸,¸. _-א¸:א ,.... _..¸ _L.: L- ._:.,¸,=:א ...L:א .._:,: ¸ .,..:
.._:.,,א ¸¸¸.....:א ....:א ١٩٦٨٢ ,
٣
. .,:¸.... :...:,. .._:.,¸,= ....L _... ..,..:א ...._:א _... ,,.._:א
,=¸:א ١١ ±א¸.._. .א _..: ±·., ,.. , L ١٤٠٦ ..±: ±:א¸v ¸ .. ._:.- _
, _...:א :-¸:א _:.· L- .
. _.=.:א _....:א .¸¸L, _..: L- ¸¸¸...:א .,.. ٣٧٨٤ ,
٣
. ,..:א .._:א _. ,,_:א ±..=¸
,.. _...,א¸ __.±.:א ¸א., ١٤٠٦ ._:.- _..±: L.א ±:א¸..¸ ..
± ¸¸¸¸.:א L- .
¸¸¸...:א .,... _:.,;،_-..:א :,..; .¸¸L, _..: L- ٣٨٧٠ ,
٣
. .,..:א ,,._:א
,.. .,,...; L.א ±·., ١٤٠٧ ±.:א ±. ±:א¸.. ¸ .. __.
± _¸.א -¸:א ,_.±:א L- .
..L:א ._:,: ¸ ,..:א .._:א _..., _¸.:א ,¸,¸. _-א¸:א ,.... _._.¸ _L.: L-
_:.,¸,=:א ._:.,,א ¸¸¸...:א ..:א ٨٣٤٣٢ ,
٣
. ._:.,¸,= ...L _.. .,..:א ..._:א _.. ,,._:א
,=¸:א .,:¸.. :.:,. ١٠٨ ±א¸.._. , L.א _..: ±·., ,.. ١٤٠٩ ._:.- _..±: ±:א¸v ¸ ..


_aãïtא ٢٤١ ,tt «tttttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «t..tt, «,.aïtא


- ٨٦ -
_ _¸.א :-¸:א __.±:א L- .
_¸.:א ,¸,¸. _-א¸:א ,.... _..¸ _L.: L- ) ..L:א ._:,: ¸ ,..:א .._:א _...,
_:.,¸,=:א ( ¸¸¸...:א .,... _:.,; ، ٨٣٤٣٢ .. ,
٣
. .,=¸:א .,:¸... ._:.,¸,= ...L ¸ ,,._:א
١٠٨ א ±·., ..¸ ،±א¸.._. ,.. , .,,...; L. ١٤٠٩ ._:.- __.±.:א ±. ±:א¸v ¸ ...
_ _.=.:א _....:., :., L- .
.._:.,,א ¸¸¸.....:א .,..... _...=.:א _......:א ...¸¸L, _....:¸ ٤٨٨٤٨ ,
٣
. _... ,,.._:א
,.. , .,,...; L.א ±·.,،._.,¸ ,..:א .._:א ١٤٠٩ ._:.- __.±.:א ±. ±:א¸v¸ ..
_ ¸:א .,. L- .:..:א :- .
._:.,,א ¸¸¸....:א .,.... _..=.:א _....:א .¸¸L, _..:¸ ٣٧٨٤ ,
٣
. ,,._:א ±·..,
,.. , .,,...; L.א ١٤٠٩ .. ._:.- __.±.:א ±. ±:א¸v¸
_ _...:א :-¸:א _.- L- .
._:.,,א ¸¸¸....:א .,... _.=.:א _....:א .¸¸L, _..:¸ ٣٧٨٤ ,
٣
. ±·..,، ,,._:א
L.א ,.. , .,,...; ١٤١٠ .. ._:.- __.±.:א ±. ±:א¸v¸

٦ «.-tuא «,..ïtא «ar ¿9r t,.,iLã µ _tא ötauא ) _- ١٤١٠ · ١٤١١ _} .t ١٤١٤ · ١٤١٥ .t :.
· _.=.:א _....:., :., L- .
_:.,,א ¸¸¸...:א .,... _.=.:א _....:א .¸¸L, _..:¸ ٤٨٨٤٨ ,
٣
. ±·.,، ,,_:א
.,,...; L.א ,.. , ١٤١٤ .. ._:.- __.±.:א ±. ±:א¸v¸

٧ «.-tuא «,..ïtא «ar ¿9r t,.,iLã µ _tא ötauא ) _- ١٤١٥ · ١٤١٦ _} .t ١٤١٩ · ١٤٢٠ .t :.
· _...:א :-¸:א _,.¸ L- .
_.-א¸:א ,..... _...,:א _L...:א ..¸¸L, _...: _¸.א _:¸¸.,.. _.L- _. _,=.:
:א _....., _¸...:א ..,¸,¸. ¸¸¸.....:א ....:א _:.,;،.._:.,¸,=:א ....L:א ..._:,: ¸ ..,..:א ...._
١٢٠٠٩٦ ,
٣
. ,,.._:א _...: ..,=¸. :¸...., :...:,. .._:.,¸,= ....L _... ١٥٠ ±א¸...._. ..L.א ....·
_..:,: ¸¸¸....: ...., _...=.:א _......:., _...... .._...:א ١٠٦٩٠٤ ....:א _...: ¸ ,...=. ,...
_,.¸ L. _:.,,א ¸¸¸...:א ٢٢٧٠٠٠ :¸,.:א .¸.:א ,א.., ±:,¸ ,..:א .._:א _. ,.=. ,.
,..:א .._:., ,.. _...,א ¸ __.±.:א ·., ١٤٢٠ ..
_aãïtא ٢٤١ ,tt «tttttא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a «t..tt, «,.aïtא


- ٨٧ -

٨ «s,t.tא «,..ïtא «ar _ t,.,iLã ¿à,ïtא ötauא ) _- ١٤٢٠ · ١٤٢١ _א .t ١٤٢٤ · ١٤٢٥ .t :.
· _.=.:א _....:., __,,א L- .
א :¸..:א ،_.=.:א _....:א .¸¸L, _..: _:.,,א ¸¸¸...: ٧٨١٨٢ ,
٣
. ,,_:א ) ±..
_¸¸,.:א __.±.:א (
, _...:א :-¸:א ,_.±:א L- .
¸¸¸.....:א ....L:א ،_¸...:א ..,¸,¸. _..-א¸:א ,...... _....,:א _L....:א ...¸¸L, _....:
_.: _:.,,א ٣٩٠٩٠٩ ,
٣
. ,=¸:א .,:¸.. _:.,¸,= ..L .:,:¸ ,,_:א ٥٢٠ ±א¸.._.
¸,...L.:א _...._,:¸ _.... ..._:-.:א .....L ±,א¸ ...... :;....א ....._:א _......; , _......א ١٩٤٠٠ ,....
,.=. . ,.. , ,,_:א ١٣٨٩ . ١٣٩٠ _; ... ٢٢ ,..=. ,.. _,._:. . ,... , ,,._:א ١٤١٩ . ١٤٢٠ ...
_. .¸¸¸ ±.,.. _,.. ¸.., ١٦٧ ٪
..; _:,¸ ,; ..:א .._:א _:. ¸., , ._:.. :.:א¸:א ._:.- =:.:א ¸..:¸ .,,. ٢١ ٪ _.
¸ .._:.- .:...:א ._:.,¸,=:א _,..:א .._:,:¸ ...:א ..._:א _:. ±.L- ,.. _:,¸¸،_:..:א _...,א
...,:., ..._...:א ±.. _.:א ٣٠ ¸¸..,.: ..,=¸:א .,:¸... ..L- ٣ _..¸;. ,
٣
. ,,._:א ) ٨٥٥ _,.._:.
_,:., ( ¸ ) ٥٠٠٠ ±א¸.._. (


.._:א ,... .._:א ,...

:t,tא «,.a
:t,tא «,.a
¸,,......:א ...._,¸.:א ...=:.:א
ö¹] ã¹] gè…‚jÖ]æ ËÖ] Üé×Ãj×Ö íÚ^ÃÖ] 퉉
¿tt.tא ¸¡,aã, ,,.aït «-tstא ï,א.yא
:
t
,
t
א

«
µ
t
s
-

٤
_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ٨٨ -
stא «¡äiïtא :t,t «,t,vא «µt
Feed water Pre- treatment

«,.aïtא öאar,t «¡äiïtא :t,t «,t,vא «µtstא
_:-.:א :.-,: _:-א.:א ¸...:א .._. ,... feed treatment ) ¸· ¸.,.א ¸· ¸.-,:א .._. .א,.
.._. ( _:א..,vא ¸· _:¸.א ,..:., ¸..: Pre-treatment ¸¸ ¸... ....· .._:א ... ,... ,.
_=..:א _. .,, :¸,,.א¸ _:-.:א :.-¸ corrosion _;..א ,.¸: _.¸ scale deposites ±._:.. _.¸
¸,..:א ,א,:א¸ _:א,.:א ,.¸: ¸...:א ... ¡,. ,.- _:¸.א ,..:א _:.. .:..¸ ) ._. ¸· ¸., ، ¸, (
..:א _:-.:א ._,,:,.=: ,.-¸ ، ..- ) _±.· ، ¸¸א¸- ; _ ( _:-.:א ±._:..: ,¸:¸ ...
:,¸ ¸¸א¸.א ¸¸L:א _. ¸.=· ¸¸-,:א¸ .:..:א ,א,:א ,... _±..., ±.....¸ ±א_.± ,א...א _.: ±
.א א., ._..:א _±. .א ¸¸L _. ¸.=· ,:א.:א _;.vא ,... .,.¸:¸ ¸¸א¸.א ¸¸L:א _· _- , . _±
- א _L.· ¸:. _;..א ,.¸: _. .., :¸א¸.א ,¸, :,.¸¸ _. :¸א¸.א ¸....
_=±:א¸ ١ ¸¸א¸.א _:-.:א ±.L- _.. _:-.:א ±.L. _:¸.א ,..:א ±._:..:: ,..:א ¸,..:א _.,¸
¸:. ,..:א _.±: .
· . ¸-,:א _:א,. _..: ±.=,± screening system
, . ¸,:=:א ...; ) .: ,א,. ¸· ._..:א _.א ,..,.א _. ( Biocides
_ . _:.._=:א ,א,:א ...; ) ±.,.,:א .. Anti Scalants _¸..¸:א ..¸ _=..:א ..¸ Anti
Foam (
, . ¸...:א ... , ,:א.:א ±א¸..:א :א¸; ±._.:. Deaeration ,.-..: ..¸ ، ±א¸..:א ,¸.L ,א.-...,
_:.._= ,א,. ) ,¸,,.:א ±..:. _.. , ( =vא _. ¸.,: .. _....v :.-¸ ±א¸-,. _; «..¸ _,.
_:-.:א Evaporators
¸:. ,..:א _.±: _±..א _:-.:א ±.L- , ..· .
· . ¸-,:א _:א,. _..: ±.=,± Screening system
, . .; .א _..: ¸...:א ..: ¸,:=:א .. ._..:א .._-
_ . _:.._=:א ,א,:א ...; ) ,.:א __.,.: ._..:א _:א Coagulants
_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ٨٩ -


_=± ١ . _:-.:א ±.L. _:.,.:א ¸ _:¸.א ,..:א
, . ,.,:א _:.. sedimentation
.. . ._..:א _:א,.:א :א¸; ±._:.. ) __±,:א _ :,:.:א (
¸ . א., ._..:א _:א,.:א :א¸; ±._:.. ) _.¸¸=_:א ¸· א., ._..:א :,:.:א (
¸ . =:א :א¸; _±..א .:.: v ¸.- ، _±.;: ..:א ¸,-, _,. .:א¸:א ¸,: ( _±..א _., _; «..¸
_.tstא yat.ïtא öאar, ;א.í _.s «,t,vא «µtstא «,.tí
±: _:.. _., ¸:. :¸:,:א _.א,.:א ,.· _. _:¸.א ,..:א :,,, ¸..: _....:א ±א.-¸ __.
_· ,.¸: _; ,_- ، _.=.:א :. _:א,. ..:א _...; ±א... _...א¸ _±..א ¸ ، _...א _,.¸ ..¸
_..:: _.א,.vא ..¸.. _. _:.¸¸ _±..א .:.¸ .. ¸,:.א ±.. :,.¸¸ _; _...,א ¸...
±:, _,.¸ ,: _:.¸:א ±.-±¸:א ,א.-..., __±,:א _.. _....א ±._:..:א _:¸.א ,..:א _.±:¸
. ,¸.- , ,.,::א ±.-±¸. ±.,.,:א _.:¸ __,¸¸._¸א ,.¸:א ±,.: _...א ...; ,: ،_¸¸=_. .
_.א ¸,..:א ,א,:א _..: ¸,:=:א ...;¸ ، .¸..א :..=· ... __:.:¸ ±.,.¸: ,:,: _:א¸ ) ¸א¸¸ ,:
.¸,:,,:א _±.א , ..- .... ¸,:=:א ( _±..א .א,· ¸:. ¸:,: v ¸.- ,..:א ,L.¸ ±..,=. ¸..:¸
.:=:א¸ א., .,:א .א¸,.א _. _.=.:א _....:., _:-.:א ±א.-,: _:¸.א ) _; _.: ... ٦٠ ٪ _.
_:א¸±:א ._:.=.:א ( :.-,::
_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ٩٠ -
¸¸., ١ . _:-.:א :.-,: ...:א ±.¸¸.._=:א
...:א ±.¸¸.._=:א ,: ,,.:א ...
_:¸vא ,..:א .
- ,,¸,,.:א .¸¸,:=,,_. ) ,,_¸א (
- .:_,= ¸· _.-.:א ±
- ,,¸,,.:א ±..:. _.,
- ,,¸,,.:א ±...,. .._. ..=_.
- ±_.¸¸=:א _..-
.
¸...:א ... _,L.: ) _..:א ..:א ¸· (
¸...:א ... _,L.: ) _..:א ..:א ¸· (
¸...:א ... _. ¸,:=:א :א¸,
±.,.,:א .¸..:
....¸ __,¸¸._¸א ,.¸:א ±,.:
±.,.,:א
_:.,.:א ,..:א .
- . ,,_.:.=:א .¸¸,:=,,_ .
,,¸,,.:א
- _,א
._L..:א .
- ,,_.,.vא ._.=¸¸._. .
,,¸,,.:א
- ±¸,:=¸¸._¸א _..-
- ±¸,.:א _..- . ±¸¸,...:א .
±_:.=vא
- _:;.:א ,,¸,,.:א ±...,.
- .¸...:..¸,.:א

_..:א ..:א _,L.:
_,¸¸._¸א ,.¸:א ±,.:

¸,:. __,¸¸._¸א ,.¸:א ±,.:
._L..:א
±,.: ¸,:. __,¸¸._¸א ,.¸:א
._L..:א
._.=vא¸ _.,,¸=:א ±.,.,:א :א¸,

±.,.,:א¸ ¸,..:א ,א,:א :¸,
_,,:,_,¸¸=_:א
_±..א ¸:. L...א¸ _,L.::

؟ _:-.:א ±._:..: ...:א ±.¸¸.._=:א _...
«.. ..¸א ,.- _:-.:א ±._:..: ...:א ±.¸¸.._=:א ,...: :¸ .,..¸ ±.L- , .._:א ,..
_.. ¸¸._._=:א ,א,:א _., _. :,.- ,.. ...: ، _:-.:א
· ( _.:א ..:א _,L.: ، _.-.:א ±..:. ¸· ، ,,¸,,.:א .¸¸,:=,,_.
_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ٩١ -
, ( .:א¸:א ¸,:=:א :א¸;¸ ،_¸,..:א ... _. _,.=.א ,¸L: ,,¸,,.:א ±..:. _.,
_ ( _,¸¸._¸א ,.¸:א ±,.: ±_.¸¸=:א _..- _.:א ..:א , _
, ( ,¸.,:,:א :,.. ) : _¸., ,.א _:.._= ,=¸ ( · ¸:. ±.,.,:א _.: :¸א¸.א ¸....א _L. ) ±.L.א ,
¸¸א¸.א (
.. ( ...¸ ..= ، _..:א ..:א _,L.: ,,_.:.=:א .¸¸,:= ,,_.¸ ,,¸,,.:א .¸¸,:=,,. ...¸ ..=
، _..:א ..: __,¸¸._¸א ,.¸:א ±,.: _,א ¸¸.,א¸ ١ _:א _:._._=:א ,א,:א _.,: _-:. _.,¸
_=±:א¸ .,....; ,,. ، _:.,.:א¸ _:¸.א ,..:א ...:· ¸¸א¸.א _:-.:א ±.: ...: ٢ ...; _.א,. _,¸
,א,:א ... _.-¸
«¡äiïtא :t,t «,t,vא «µtstא, ¿,ratא «-,a.- öt.,t- :
.-,: ¸...:א .._. ¸,-, .,L.. _,=.: : _¸.,א ¸· ,_,...א _. .,., _. _:-.:א : . ..:א ¸,-
«.,... ,,:L:א ±.=,± ¸;- _. ¸...:א ... «,.¸ ,: ,... – א,.:א ¸,. _.. :_,=:א _:
_; «..¸ ،,.±..א _=± ±..¸¸:א _; .,..¸ ±.-.. ٣ _..: :_,= ±..א¸- _,=: .. :,.. _.¸
א :_,=:א .:..:א ,א,:א ,_.,, _. :..... ,א,. ,.-..¸ ..¸ ، _.L:א¸ ¸..¸:.= ._,.. ,,.
,,_..,:.א ±..¸¸= «,±:א – ,,_.,:.א ±..¸¸= ¸_..: ,_- ؛ :_..:א _:א,.:א __., , :.....::
:_,= _:א,. _,=.: .¸,- .,._.,¸ :_..:א _:א,.:א ,., ¸:. :¸..:., ( .,,.¸: _,..: _.- ,.¸ ,:
: ¸,:=:., ..:א _., ...; ±:.=¸ _±.;: ..:א ¸,-, _,. .:א¸:א ¸,:=:א ¸א¸¸ ,: ._..:א .._-.א _..
,.... _:.¸:א ±.-±¸:א .,., _; ±:, .., ..:א _...¸ _=..:א ..¸ ,_.,:א .. _:.._=:א ,א,:א
_=± _:א,.:א _. ..:א __±,: __..:א ¸..א¸ ¸..¸:א _. _,..א ٤ ,.,::א ±.-±¸. ,: ) : ,א,:א ,_.,
._..:א ±.¸¸L.:.= ._..:א .:..:א ( א., ._..:א ±.-±¸:א _; _... .. _±..., _:-.:א ±א.-¸ ,¸
_=± ±א¸..:א ,¸.L _¸¸L _. ±א¸..:א :א¸; _:; _... ¸¸א¸.א _:-.:א ±א.-¸ ,¸ ٥ ... _,=¸ «_:.¸
_:-.:א :.-¸ _; ¸,-.:., «: _..¸ _.¸ , ¸...:א
:א¸ _=± ٦ .,..-..v .א,. ,.. ¸,. _. ¸..: .._: ,..:א _:.. ¸..: ¸-· _,,. _.,¸
_±.· :.-¸ .¸,-, :.- , ¸· ، ,¸± ...= · ¸,.,: :.-,: .¸,-, :.- , ¸· _.,¸ ، ¸=.:., ¸¸.,א¸
.,L.. ¸. _....א ±..,=:א _; ..¸· _... ¸...:א «_: _:¸.א ,..:א .,L.. _· _.. _....
±..,=:א _. .._.¸ ,=-.:א¸ _._.:א :¸,,·¸ ¸¸א¸.א ±v,.,:א¸ ±.-±¸:א¸ ±.-.:א
_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ٩٢ -
ï,ttstא «,.tí Turbidiy t,,9s ¿¸a _t t-,
.¸..=.א ¸· .,.:א ¸¸¸. _.,¸ ، .,:... _., .. ..:., .:.. ,א,. ,,,¸ _. :¸.=.:א _..:
· _.¸ ¸· _.L _,=: .. ,א,:א ...¸ .._. ¸· .¸_.=, ¸ ±...:א .,.:א ±.±: _.=, :¸.=.:א _..:¸
..:א _. _.= ¸:. _,,.. ، :.-,, _..:¸ (NTU) _.._. ._.: ,..:., .,.:: ±.±.:א ,.. _.¸
_=.: ±:.=¸ ..:א .,, ¸.:א ,_,...א ¸:. ,א...א¸ ±.,.¸: ,,.: .:.. ,א,. _. «¸,.. ., :¸.=.:א¸
.,, ±..,=:א ، :¸.=.:א _;.¸ ) .:..:א ,א,:א ¸· ( _±,:א¸ ,.,:א _. _ _.¸¸=_:א ¸· _:.¸:א
ï,ttstא ,t,ïrא SDI
:¸.=.:א ¸.,.-א ¸..¸ ) ¸...:א .., .:..:א ,א,.:: ( :...= ¸:. L..-.:: ..¸א _¸..:א .-· _.
_±..., ..- _:-.:א :.-¸ ¸..:א :¸.=.:א ¸.,.-א¸ Slit Density Index ,.. .¸.-.: ¸.,.-א ,.
:א¸,, ...א¸ ¸...:א .._: ,,:L:א _:¸.א ,..:א ±._:.. ,,- ,.. «...· ¸:. ..:א , .:..:א ,א,:א
.:..:א ,א,:א _=± ،¸.,.-vא א.. ¸.,, _,=.¸¸ ٧ _±¸. _. ) ٠٤٥ _¸¸=_. ( ±.. _._..¸
,...¸ ±.. ... ¸.,.-vא ,.¸¸ ٢١ ¸ ¸., ¸,..: ¸...:א ... _. _.= __±¸: _. :¸.,. ¸.,.-vא ٥٠٠
__±,:: ,¸;:א _.¸:א _..¸¸ .¸., _±¸. ¸;- _. ,: _::. T١ ¸;- ¸._: ¸...:א ... ±:, .., ±¸:¸
:.: _±¸:א ١٥ ._., ) ..:א ¸¸¸. ... _.¸ ,: _.¸ ، ,...:: _:¸, ,א...א ,.¸ ( _.¸:א _._. ,..¸ ,:
¸¸¸: ,¸;:א ٥٠٠ _±¸:א ¸;- ..:א ,: _::. ) T٢ ( .:א ._. ,.,¸ SDI _:¸ ..= .
SDI = ( ١- T١/T٢ ) ( ١٠٠.١٥ )
_.¸:א _,=¸ .....¸ T٢ _,¸· _. ¸=· _.¸:א _. ±א¸. T١ _._.. _,=¸ SDI=٥ · ._. ..· ¸ SDI
_. _±¸:א ,א...א ,,.: _:א ٦٧ _:-.:א :.-¸ _±.· ,א...א _.:¸ ) · :.- , _.=.:א _...:א _±.
._.¸¸:- .,.::א¸ ( _±..א , :;: _. _.· _,=:¸ _.· ¸¸· .. :¸.=.:א _._.. ._. _,=¸ _· ,¸:¸
.,,א ±א_.±:א ، ±א¸. ±;: _..¸¸ :¸. _. ¸.=· ¸...:א ..: ¸.,.-vא _._.:א א, _:.. .א¸,; ,¸:¸¸
.-א,:א ,,_:א ,
í ötaâ¸tא _א,. ) ¸ã9itא . «,.aïtא öאar, _ «-aãï.tא
..:א _..:¸ _:. ±א.-¸ , .¸¸¸¸.¸ .... א.¸, :...:א __±,:א _:.. ¸..: ±.-±¸:א ,...:¸
_._...· _..,., _; .
_:.א . _±,L¸.א ±.-±¸:א _...:א¸ _:.¸:א ±.-±¸:א ) __Lא¸- ±א, ( ¸ ¸.=±·¸ ¡א,.· .,,:¸
;=: :,.... ,.,-· ,א _:¸ ..= L.,. :¸,., .,.¸. _=,¸ ، _..,. .
_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ٩٣ -
«,.-¸tא ötaâ¸tא Sand ( media ) filters
.._:א _:. ±א.-¸ _. _.=: :...:א¸ _....א _:.¸:א ±.-±¸:א ¸..:¸ , .,._, «,.±.:¸
_±¸:א _-א, ..-..:א L_.,:א :,.:א ......., _..:א :¸=.¸ .¸¸L ، ¸:א ,., _..¸¸ ¸· ,:.:א _. _±
_.,¸:., :א,.:א _=..;,:א ±,_.א _. Fiber Glass _¸-·¸ ,..א ..:א ¸,-.: ±.-.. _±¸:א ,.,¸
_=± ،_±¸:א ..:א _¸¸. ٤ א,:א _. .,., ¸:. _±¸. _= _,., ..= _=. _:א ±.....:א¸ _.
__.. _. ,..א ... _¸.:: _.=.:א __..:א _:.. _-א, .,,¸ ..= ¸¸,.: =,± _±¸:א _ ,L..:א
..:א _.¸¸.: ¸..א _. ±..,L .,., _. _±¸.:: L_.,:א :,.:א¸ gravel _.¸:א¸ sand ±.,¸.,
,,:L:א ..:א :¸... ,¸, ,.- .:.- _....
«,â,a¸uא ötaâ¸tא Cartridge filer
.א ...,:א¸ __±,:א __Lא¸- ... _:¸, _. ±.-±¸:א ... _,=.: .¸ _¸. ...,:א _..¸¸
_:א.: _. ¸· ·..¸ v _.:א ,:.:א :,.. _. ...; _¸..א ) ±_..;, ( ±_.,,¸= _:,,:א¸ _:,¸¸, _:,,:א _.
±..:א¸ :¸א¸-:: :¸¸=.:א ±א__..:א¸ _...:א ¸.....vא .¸¸L _.. ¸:. ¸,..:א __Lא¸.א ,¸,:
., _¸א,:¸ ..:א :¸...: ,,:L:א ±...א,:א ,.- _, __Lא¸.א ٥ _; ٣ _¸¸=_. ) _. .¸, _¸¸=_:א¸
,:א _. _,_:. ( ..:., .:..¸ ._..:א ,א,:., ..,א...א :,,., __Lא¸.א ¸א.,..א _=,¸ ) .¸.. ,.¸
_¸¸.א¸ ¸,-.:א _, ...:: ±..:א ¸¸ ¡..:¸., ±:, (
_¸-· ±.-±¸. .
±.:א _,,¸=:א _±¸. _.. _¸-.א ±.-±¸:א _., ,.-..: ¸,:=:א _. _:-.:א ¸:. _..¸ _.:א¸ ±
_:._._=:א _....vא L.א,, ,¸¸.:א _:א¸¸:א¸ .:א¸:א _. _:-.:: .¸..א :א¸; _±¸. ,.-..¸ ..=
__±,:א¸ :..=.א L.א,, .¸..א .. _=..:א _.: _.=,,.., ...:: .¸.:א _:-א.:א .א¸,.א _L,:¸
._L,: ¸...¸ _:א _,L.:א ..·¸ ±:, _=.· _.=,,.., ., ) .._.¸ ، _...:א¸ __.א,.:.= ( _. _....
_=..:: .¸... ,א,.

_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ٩٤ -


_=± ٢ . _.=. _...: L- , ±.¸¸._._=:א _.- _.א,.
_=± ٢ . ±..¸¸:א
_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ٩٥ -


_=± ٤ . _,..א :,.... _:.¸ ±.-±¸.

_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ٩٦ -

_=± ٥ . ¸L .א,¸א ,

_=± ٦ . :..= .._. ,... L. ,.. ¸,.:
_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ٩٧ -_=± ٧ . :¸.=.:א ¸.,.-א_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ٩٨ -
«µï.tא «,.aïtא :t,t «,it,.tא «µtstא
Product Water post Treatment

«,.aïtא ïar, _- «µï.tא :t,..t «,it,.tא «µtstא _.s- t-
_.. _. ... _:-.:א ±.L- _..: .. א_.= ,א.-..;: ، _..:א ..:א ±,.: .¸;:א _א,.א _., _.¸
_. .
· ( -:א¸:א¸ ,.L:א
, ( «:¸א¸- ,¸,
_ ( ±.,¸¸=_:א¸ ._..:א _:א,.:א
, ( ,:א.:א _;..א ,..
.. ( __,¸¸._¸א ,.¸:א¸ _....א¸ ¸,:.:א pH
¸ ( _,...:: _=..:א ¸:. «:¸..
..:א _,. ¸..:א __,. ¸:.. _=.: ,,.¸¸ _....:: .¸± _,=¸ ¸¸א¸.א ±.L.א _. _..:א¸ ¸L.:א
.,, ¸, _:א _,..:א ) .._.¸ ±..א¸.א¸ ،±.-.:א¸ ،..:א _¸¸,:¸ _.. ,_,..· _.. ( .א¸± __:. _=,¸
...:: :_:. _;.· ,.. ...,, ¸L.:א ..:א ) _,_::א , .¸, _:א,- _; _..: ( .¸, ±:, ±:, ,.¸¸ _..
... _. א ..:., _..: ¸.,:א ¸· ¸-,: _..:א ..:א ±:-¸ _.- ,.¸ ±..א¸.א _; «.¸¸L , _..:א ..:א ¸¸¸. ...:·¸
:,.- ,.., _..:א _..:א ..:א _.¸¸. ±v... ,. – _,א _. ) _..: ¸..¸ ,,_.:.=:א ±..,,¸=_,
,¸,,.:א .¸¸,:=,,_. ¸,:-¸ ¸-,:א ...¸ ،_,,¸=:א ._.=· , ,..: _._.¸ ,.א¸. :¸,,· :,.. .,,:¸
,,:L:א ±...א,.:: ¸,.,:: _..א ±._.= ±,.: .._.¸ __,¸¸._¸א ,.¸:א¸ .:א¸:א ¸,:=:א¸ _;..א
_,א _. .¸, ...¸ ,¸±:: _..:א _L..:א ... ,¸ ) ,,_.:.=:א ±..,,¸=_, ( ±,.: _..:א ..:א _.
._,א ._:..:¸ ،«, _;..א ,.. __,¸¸._¸א ,.¸:א ±:.=¸ ،,,_.:.=:א ,.. :,.¸¸ ,¸ ..:א ,.L ,
,א,:א¸ ,א,.:: ,.. ¸..· ,.. ,,:L:א ±...א,:א _,. ،,¸±:א .._: _-.:א ±א¸.,..;: ,..:., ..·
.._.¸ ,.L:א¸ _;..א¸ .¸,=,:א¸ ¸,..:א

_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ٩٩ -
¿ï.ïtא, öt,.)tא
Scaled Deposits and Corrosion

s- t- t,,9s _tq .,ï, _9-vא ,.¸ã ,,., _.
.:..:א ,א,:א¸ ,:א,±:א ,.¸: ¸..¸ Fouling ) ¸¸-,:א ,א,:א¸ ,:.-L:א¸ _.L:.= ( ,.¸:¸
,:א.:א ,א,:א¸ _;..א ) ±..:.¸ ،,,_....:א ._.=¸¸._.¸ ،,,_..:א¸ ,,_.:.=:א ±..,,¸= _..
.=:_.:א¸ ,,_...:א¸ ,,_.:.=:א ( ±. ¸.=· _. _..· _:-.:א ±._:.. ±;= _:-.:א ±._:.. _.. )
¸¸א¸.א ..- ( _.:א ..:א _.¸¸. ,_,..· .. _;..א ,.¸: ,,.¸ ) _.¸¸.:א ±v... _. _:.¸ א..¸
±.-..:: .¸;:א ..L:א¸ ±..:א :,.¸¸¸ ( ±v... _.-¸ __:.: , ..¸· _;..א ,.¸: ,,..¸ ..=
:א _L.· ¸:. :¸א¸.א ¸....א L.א _:...¸ :...=¸ _,...,א _:.¸ .. _¸א¸.א ¸,.,. ±v... ,א,¸:¸
:¸א¸.א ,¸, :,.¸¸ _.¸ ،_:.א ¸,:.א ¸_=¸: :,.¸¸ _. ,.,:א _:,.. _.: :א¸.א ,¸, :,.¸¸ ....
.,, ¸. _:א ,_,...א ¸א., ¸:. ,.,.. ..:א , _.,¸.:: _;..א ,L..
¸¸א¸.א ±.L.א ,¸ _; ,.,:א _;..א ¡א,.· ,...: .
· ( ¸¸L ±.,.¸: ) ,,_.:.=:א ±..,,¸=¸ _.L:א¸ ,:.-L:א ±.,.¸: _.. ( .=_..=_. .,.:א¸; _=, )
_,...vא ±א¸=:., ( ._:.._= ¸· ) _:.._=:א ,א,:א _., ...,, – ,,¸,,.:א ±...,. _:,, _..
,¸.,:,:א¸ – ,:.,¸ _;..א ,.¸: _.. _:א¸ ,¸¸L:א __,¸:א _. ,¸L:¸ ..:א _. .:.. . ( ... ¸א¸: ¸·
_...א ,..:א _¸¸L _. ,.א¸¸:א ) ¸...:א ... _; ..-:א ±_.¸¸=:א _..- ...,, ( ¸¸.,¸
_. ¸:.· _.:א ..:א :¸א¸- ,¸, _.¸ .,.=, _...א ,...:: ..-..:א ±.L.א _· ¸=.:.,
,...:: ..-..:א ±.L.א .,,...;¸ .,:...= _.¸: ,: _.¸ ،_:.._=:א .¸ ,..:א ... _· v;
_:-.:א :.-¸ ±..,=.¸ ,_,..;: _=..:א , ,=-.:א¸ ,.א¸:א ,_- _. ..¸¸,.-
, ( ,:. ±.,.¸: ) .=_:.:א¸ ±..:.:א ±.,=¸. ±.,.¸: _.. ( ¸· .=_..=_. .,.:א¸; _=, v _:א¸
:,,., ._:._._= ,א,¸:¸ ,¸, ¸..· ,.. «_:.¸ ..:א :¸א¸- ±.,¸, _.¸ _. ±..,=:א ... ±.,.¸:
:...=¸ _,...; _. ,.. ,: _.¸ ¸,:-.:: :¸א¸- :.-,:א _=±:א ٨ .,¸, _...א _¸ _. ±..¸¸= _;.·
:¸א¸.א ,¸, :,.¸¸ _. ,,_.:.=:א
±:.=¸ _±¸: ¸ _:א¸ .:..:א ,א,:א ,.,.. ،_±..א ±.L- , ..· _;..א _., ) ¸_=¸: :,.¸¸ _.
¸_=,:א ¡..:¸א ¸· ..:א , _.,¸.:א ¸:. :¸..:א ±:., _:.:¸ ،_±..א ±...,, .¸¸¸. ¸;- _.:א ..:א
_,±.:א :.- ¸,. ( ±..,,¸= _.. _;.· ,.,:¸ . ,_._..:א ._.=¸¸._. ¸ ,,__.:.=:א ±..,,¸=_, , ،
_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ١٠٠ -
.=_:_.:א¸ ,,_.:.=:א ±..:.¸ ، ... ,,..:¸ .,._,...; __:.:¸ ._..:א ..±.:א ±א_.± .. , ±.,.,:א
...¸¸ __,..· , _±..א ..: ... ، .,א .-.. :.-,:: _-א.:א ...:: _:¸.א ,..:א .-,: ¸ א,;¸
.... :.-,:א _,...;

_=± ٨ . ¸, _. ,,_..=:א ±..¸¸= ±.,=¸. _..,¸, _...א :¸א¸.א ,
,.א,¸tא ) ,,Lïtא Scale .
,,_.:.=:א ±..,,¸= _.. ±.,=¸. _. ±_:- _. .,:.. ¸,±.:א _,=.: CaCO٣ ،
,,_...:א ._.=¸¸._. Mg(OH)٢ ,,_.:.=:א ±..¸¸=¸ CaSO٤ _:א,. _. _,=.: ..= _,,א ¸·
.¸..א ±א._.=¸¸._.¸ ._..=· _. ، _=..:א _:..
· ,_.. ¸,±.:א _,=.:¸ ..:א , _.,¸.:א ._.. _;..א _., _ .,¸.:א _.-.: ..= ,.¸,¸., _.
:¸א¸.א ,¸, ) .,¸, _. .,=.. ( ¸...:א א.. _. _,±.:א :.- _; ¸,:.א ¸,.¸ ,_.. ,.,: ±:.=¸
¸_=,:א ,א¸ .. א,,. ،,א.:א ) _:-.:., ,..:א ..:א _¸¸. ,_.. ( :א .,:.,=¸.¸ _;..א ±,.¸: .,± )
L-;. . .,¸, ,א,¸: _. .¸¸ _. ,..L:א _:: ..:א .,¸, _... , ..:א :¸א¸- ,¸, :, _. ,,_.:.=:א ±..¸¸=
_=±:א :¸א¸.א ,¸, :,.¸¸ _. ٨ _,±.:א :.- _; ¸,.,:א .,.. ±¸± _; ,.¸א¸:א _,=: _..,¸
_:.. ¸:..: ..= ,.,:: ,¸;:א ±.,:א ¸.,:¸ ، ,.,:א ·., ,:א,± ,,,¸¸ _.א,. :.., ±.,.,:א _,=:
_:-.:א ... , ¸¸±.:א ±.,=¸:א ¸_=¸: .,.. ) ._.=¸¸._. ، ,,_.:.=:א ±..,,¸= ±..,¸· _..
,_._..:א , ,,_.:.=:א ±..¸¸= ، ( ¸_=,:א ,.. _.. _:-.:א :.-,: __.±.:א _.א,., ¸:..: ..=
:.:א ، __,¸¸._¸א ,.¸:א ، :¸א¸.א ±.,¸, ،_-::א ¸,:-.:: ، _L..א¸ ..:א _, _.;.:א _.¸ ، ¸,
,_.,:א ±.¸,. ·., _,L. ¸.א,:
_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ١٠١ -
,:.:א ±.,=¸:א ,.,:¸ – ,.. «,,, – ¸,. ,,_.:.=:א ±..¸¸= _.. ١٠٠ ±.,=¸. ,.,: _- , ,`
,¸.:א ... ,,_.:.=:א ±..,,¸= ٧٧ ... ,,_...:א ._.=¸¸._.¸ ٨٢ ) ... ¸_=¸: :,.¸¸ :.- ,
¸-,:א _.:א ; ...:א _ ( _:¸ .. L-;. ,¸ _=: .
... ¸.- .,,.¸: _...א _;..א ¸¸· _. ,,_.:.=:א ±..,,¸= ٦٠ ,`
¸,. ,,_...:א ._.=¸¸._. ,.,¸ ٨٠ ,.- ±:, _. _.· :¸א¸- ,¸, , ,.,¸ _· _=, _=: ,`
¸,±.:א _,=: _L.· _. ..:א :..¸ ¸_=,:א
... ,,_.:.=:א ±..¸¸= ,.¸: ·.,¸ ١٠٠ :,.¸¸ _. ±:, _. _.· :¸א¸- ,¸, , .,,¸: _=,¸ , `
¸_=,:א
,.א,¸tא _¡,tã _ ,taïtא _tq .,ï ) ,,Lïtא . ?
_. ±:, ,.¸¸ ¸.,.א ..א _; .,.,=: _. ¸;.,א ¸· .,... _.: ,.א¸¸:א _¸,=: , ,=-.:א
.¸ ,.א¸¸:א _¸,=: ¸¸L , _:..:., ±:,¸ ,_.,:א _:.. ...; _¸¸L _. ._. ¸:. .,:., ¸· ..,
.,.. _:-.:א¸ .,.:א¸; _,.¸ ._..¸ =..... _..=:א _.:א א., ,..:א _. «.· L-;. ,¸¸
,,_.:.=:א ±..¸¸= ,.א¸¸ _,=: ._:.. .,¸ ..-.:א :¸א¸.א ±.,¸, ... ¸.-. ، ,.א¸¸:א _,=.:
L,-:. :¸,., :¸:,. _. ._.. ,.. .,.=:
א _:.. ....:¸ _,±.:א _-א¸. _; ¸,.,:א _,..: .,.. _.· :.. ¸:. ,.א¸¸:א , ,=-.:
¸,±.:א ±.,=¸: ) ;.. :¸א¸.א ±.,¸, _., ( ,..; ،_.,¸vא ±..,=:א :א¸, _:.._=:א _....:א¸
¸¸א¸.א ±.L.א , _¸א¸.א ¸,.,.:א _L.· _.. _:-.:א _:..: ..¸א _L..א _. א._., ,.,:א _:.. (
._,L ¸.,..vא , .-,¸ ,_...:א ...:.. .א,.:א ¸:. __.±.:א¸ ,_...:א _:.. ...:· ±א¸.,..vא ... .-,:
¸.,..vא , .-,: ..= ، ._.,¸ ¸.- ¸· ._.,. «.א,- __.: ¸...-א¸ ،_:-.:א _.:.: ,.-..:א _.:א ..:א
א ±א¸.,..vא¸ ،.,_. ..-..:א ,א,:א¸ ._,,:,.=.:א _.,. ¸,±.:א _¸,=.: ¸,....v ,_- _. ..·
¸,:.א _.¸¸. ¸...¸ ، :¸א¸.א ±.,¸, _¸¸,:¸ :.-,:., :¸א¸- ±.,¸, ¸..· ¸.,..vא , .-,_. __.±.:א
¸:. ._:..: ¸=¸:א ¸,:.א ,¸L ¸...¸ ، _L..א ¸:. ..:א _, _.;.:א :.. ¸:. ._:.:¸ ، ¸=¸:א
:.-,:., ¸,:.א ¸_=¸:
.. ,.-..:¸ ±..,,¸=_,:א ±..,¸· _. _:-.:: _...א _., ,.-..א .,.. ±.,.,:א ,..: ¸¸L :
,,_....:א ._.=¸¸._.¸ ,,_.:.=:א ±..,,¸= ¸,±. _,=.: ,,.:א ) ¸,:.:א ( _.= ...:¸
¸...:א ... ¸,:.: ..,: _...א ¸=¸:א ±_.¸¸=:א _. ...¸¸ ) _. ¸.=· ٩٦ ٪ א¸_=¸: ( «..,
¸. .., ..:., «, ±..,=. _=.., ,:.:א ._:.:¸ ...:: _...א :,.¸¸ _±.-.: __,¸¸._¸א ,.¸:א _..¸¸
_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ١٠٢ -
:א _.- _...א ...; _. _..¸¸ :.-,:א · _..: ¸.. _¸¸-¸ __,¸¸._¸א ,.¸ _.:א _,,¸=:א ._.=
,.¸:א ,¸. _; __-¸¸._¸א ,.¸:א _.¸: ¸¸.=:א א,,.:א ...:¸ «.. _:-.:א ,¸:¸ ٧
. _. ¸· ,.א¸¸:א _,=: _-.: ¸:. ....: _· ±.¸¸.._=:א ±..,=:א _.,: _=, _¸-· _-.
_. :,-¸ .,:., ¸· ,_.¸: _¸, ¸,:.א , .:.. .,:., , ....: ., ¸...:;: :,.. _.¸ =..... _L.
_¸א¸.א ¸,.,.:א ، ±...,.:א ±א,....،±.¸¸.._=:א ... _.¸ ) ,,¸,,.:א ±...,..._. _.א.. (
-.:: ,=¸:א _.. ±;_.=,,¸=:א ,.... ±.,=¸. ±:.=¸ ، ,,_.:.=:א ±..,,¸= ,.¸: , ,=
,,_...:א ._.=¸¸._.¸ ، ,,_.:.=:א ±..,,¸= ±.,.¸: , ,=-.:: ,¸.,:,:., ¸,,±:א _¸.,.:א
._L.:¸ __.±.:א ..,., .א,. =_..=_. .¸¸L, ,.א¸¸:א _. _:-.:א ,.¸ ،¸א,-.א _= ¸:.¸
±..,=:א ) :., ¸. _ ( .א ±א¸=:., __.±.:א ...:א ¸· ¸¸.._=:א _:..,:א ,.-..: ..= _,... ) _..
· ..-:א ±_....:א ¸· ، ±¸,.:א ¸· ±_.¸¸=:א ¸· ±¸¸,:=¸¸._¸א _.. (
_=..:א ,,. .
,א,:א ...¸ ¸._,.א ,. _=..:א .¸..:א ..- – ._:._._= .,, ±_.א ,,א _. .,:...: ,_..
·..:א¸ ، :.¸..א ,א,.:: _=..:א ¡א,.· _. ¡,. ,. .._, ..: .¸¸.:א – ±.,=¸. _,=.: ,_-
· ¸¸.¸..א ._..= – _; .¸,.¸ ,א,:א :.- __.: ,_.. ,א,:א ...¸ ¸._,.א , _=..:א ,,..¸¸
_..:א , _¸¸±¸ ±א,,. _,=:¸ ، ._..=..= ._.. ±.,=¸. ,_,...א ¸.,..א _=..:א ,,.¸ ..¸
.א¸ .,_. ,,.¸. _. ¸.... ,¸.: ,,.: ¸· ،_.:¸:א ±..:א ±א, _.¸ ) ,..:א ..:א _; _.:א ..:א _..
«._-;.¸ «:,,, _. _:._. ( _.. ,: _.¸ ±א.-,:: ¸¸=.:א ..,.:א ,,.: .. ¸.L.· _; _,,¸ ..
_...,א
· ,. _=..:: ,..:א ,,.:א¸ :-.:א ±א.-¸ __..: , ..-..:א ,א,:א _ .. :,.. _ _. _,=:
...,.. ) · .,א,: .א,. ¸.... _. ,:א,± .,, _,=¸ :.-א,:א :,.:א _· ¸· ... ..;.. :,.. _. ¸.=
_¸-· ( ..,¸,=:: _.,. ¸,:- , .,..¸ ...¸ ) _.:א ..:.= ( :.:א _, ,:..¸ ,,,. ,.L.· .:,.¸
.,... _. ¸· .,:¸.,¸ ) .,, ,:א,±:א _. ( ±:, ,,..¸¸ _. ±..,¸· ¸....א¸ ._., _,¸,= ¸:א¸, _,=: ,
_=..:א ,,.¸¸ :,.:א ...¸ .. ¸,:.א _; ._:._._= ._..:א :,.:א ) :,.:א _=.¸ ¸,:.א _.= (
_=± ٩ ±v... :,.¸¸¸ ±א.-; , _,,¸=:א ._.=· _..:¸ _,.=..= ..:., ,:א, ±א¸.. ,,,¸
_=..:א


_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ١٠٣ -
_=..:א _;. ¸¸L .
:.. ,.: .,.. ¸¸L :.., ... _=..:א ±;=±. ,... _ .
· ( _,,¸=:א ._.=· _..:¸ _,.=..= ..:., ,:א.:א ±א¸..:א :א¸; _.. ..:א , _=..:א ±.,,.. :א¸;
، ,:א.:א _,.=;: ... ,א,. ...;¸ :.-,:: _-א.:א ...:: ±א¸..:א ,¸L _.:. ¸;- _. ±:, ,.¸¸ –
، ,,¸,,.:א ±..:.,_, _..
, ( ¸;- _. .,:=.: ,.¸ ,.L..= _...: ._:.=.:א ._. _. ,א,. _.,: .,_.¸ ¸,,:.=:א ¸...א
_=, ±:.= ،_:-.:א :.-,: _....א :,.:א ¸:. L...א¸ .,, _-..:א ,: _.¸ _,¸,=:א :¸:א.:א
_.: .=... _,¸,= :¸:א, _.. ) ....; ¸· ( L...א¸ _....א :¸:א.:א _:.: _:,.:א ;= ¸:.
_ ( _L..:א ¸· _...:א ¸.. :,.. .,L, ) ,:.:א _.. _. :א _.-.:א ±:.,. ¸· ،_=..:: _,.. ( ..._-·¸ ،
א _. .,L, · ...¸.א ¸· ±_..;,:א ¸· ±.L: _;,¸_.:א ¸ ) ... .,:.-.: _:א :¸א¸.א ±.,¸, ,¸.- ,
,א,:א (
, ( _=..:א ±.L,.. ,א.-..א . :א _=,¸ . .א ¸._.-v., ..· _=..:א , ,=- ¸· ..-..:א _,...:: _..
._,:א¸ ±.,:., _-..:א ,א,:א ... .¸ _¸..: _:א · _.. ¸,....vא ±א¸.,..vא .- ) ._:.=: ,_- _.
.¸ _¸..: _· _=, _:א .:.-:א __.±.:א .¸¸L ±. _=..:: .¸..:א ، ,א,:א ¸._.-א ,¸ ، ,א,:א
... ,א,:א ¸¸L¸ .,:., .¸ .¸.:א ±א,.,,vא¸ .,._..: · .¸... ¸.= .-,¸ ..= _.- ¸.,..vא ,
.א ,.,¸ ¸._.-א ._,א¸,¸ ± .¸... ,א,. ¸._.-.. _:..:א :.¸.± _,¸,= ¸:א¸, _,=: _:א _...:א
_=..:: ) _..:א ..:¸. ,:¸ ( ,: ,,.:¸ _=..:¸ _..:א ._-¸ ,א,. ,א.-..א _. _..· _,=¸ .. ..
:.-,:: ¸.... ) ¸..א ,...¸ .._.:: ( _=..:: ,¸..:א ,:.:א _.. _=..:: .¸... ,א,. ,.-..: ;..
_=_.:א¸ _.-.:א ±:.,.¸ ) ٧٠ – ٣٠ ¸· ، ٩٠ ١٠ ( .¸..:א _:..:א ,,_..._.:א :,.. ,א.-..א ¸·
_=..:: ¸¸.,א¸ ٢ .._. _. _=..:א ¸:. .,..¸... ,_- _. ,א,:א _¸.: _,¸ ¸-,:א


_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ١٠٤ -

_=± ٩ . _,...א _=.:
_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ١٠٥ -

¸¸., ٢ . _=..:א .¸... ¸:. .,:¸.. ,_- _. ,א,:א _., ,_:¸: .

:,.:א
¸:.·
.¸...
_=..::

_=..:: .¸... ¸.,·
,,_..._.:א
¡,. ·..¸ v ,:. ٣١٦
__.,:א =_,.
_.. =_,. . _=_. ٧٠ . ٣٠ ) ٧٠ _.. ٣٠ _=_. ٠٥ .¸.- (
.. =_,. _ . _=_. ٩٠ . ١٠ ) ٩٠ _.. ١٠ _=_. ٠٨ .¸.- (
¸..vא _.-.:א – ,,_.,:א
¸.¸¸, . ,,_.,:א ١٠ ٪
¸.¸¸,
_:א_.vא ¸..vא _.-.:א
¸.¸:א .¸..א
_,..:א ,:.:א
¸¸.._= ,א,. _. _=..:א ±.L,..¸ ) ¸,.. _. ¸· ¸,.. ( ..., א., :_.. ,.., ...:
.,L_,.: ¸· ±;....:א ، ±.=_.:א¸ ±..¸¸=:א¸ ،±..¸¸=:א¸ ،±...,.:א ±.,=¸. ±.L,.:א ... _.¸
.._.¸
- ؟..:א .._:א , _=..:א ±v... ¸:. ¸:,: _:א _.א,.:א _. ..
._.=· _..:¸ _,.=.א _.. ..:א .._:א , _=..:א ±v... :,.¸¸ ¸:. ¸:,: _.א,. :.. .,,:
.¸:א¸ ..:א , ,:א.:א _,,¸=:א ¸,:=:א ,..¸ ،..:א _.¸¸. .¸. ،:¸א¸.א ,¸,¸ ،...:: __,¸¸._¸א ,
±:, _.¸
,:.:א _=.: ¸... :,.¸¸ ¸:. _,,¸=:א ._.=· _..:¸ _,.=.א _.. ,:א.:א ±א¸..:א ....:¸
:.-,:: .¸,-, _,. ¸...:א .._. _. ±א¸..:א ¡¸. ,¸ א.: ،_.-.:א ±:.,.¸ _. _=..:א ±v... .¸א¸.:¸
- _...א :¸,.:א _; ..:א ¸,-.¸ ,_- __,¸¸._¸א ,.¸:א _. ، ,.¸:א ¸:. L...א ,¸ א.:
_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ١٠٦ -
_, .. _; __,¸¸._¸א ٧ ٨ :¸,., _=..:א ±v... :,.¸¸ ¸:. :¸א¸.א ,¸, ¡..:¸א ¸:,¸ ..=
L,-:. _,.=..= ,:א, ±א¸.. «, ..:א _.= א,; ..- :.-,:., ..:א _.¸¸. .¸. ±:.=
= _=..:א ±v... :,.¸¸ _; ..:., .:א¸:א ¸,:=:א .,א,: _,,¸ ±:.
؟؟ ¸¸א¸.א ±.L.א , _=.: ¸L.:א ..:א ,,.¸ _.
«, ,:א.:א ±..,¸.א _. .,:- ,,., _=..:א ±א.-, .א¸±, ¸L.:א ..:א _...¸ :¸..:א «: _,=¸¸
_:.±.,א ,א,:א _., ,.,. ¸:. ) .א , _.א _,א _.. ...¸ ( .._.:: _¸¸,.:א¸ _¸¸-.:א , ..-..:א
¸.¸..א ,_,...א _=.: ¸:. _,,¸¸ ،..:א _.. _.א,. ¸:. ,.,:א _-::א ¸,±.:א ,¸.¸ ..= ،,..:א
) ·.. ( _., _,=: ¸L.:א ...:: _;..א _., ...; _,. א.: ,:א.:א _,.=.א ¸.,: _. ..-
_=..:: ..:א .א¸± .. _.¸ ,א ،,,¸,,.:א ±..,,¸= ±....,א . ,,_.:.=:א ±..,,¸= _ ; _
_..:א ..:א , ..-..:א _=..:א ±..... _,.· _. :_-.א ¸..:¸ ±:, ,..:א _¸, :..א ... ,¸
_..:א ..:א _.:א ..:א _. ±._.=, ) ¸.,.א ... ( .: ¸¸¸. _. ,,_.:.=:א ±..,,¸= _.. ¸· ، _.
_.א _,א ¸:. _,,¸=:א ._.=·
؟¸=¸:א __,¸:א ¸,:. ±., א,..
:א __,¸:א _...; ,. _:-.:א ±._:.. _= , ±,±:א _...:א _; ¸=¸ ) ،_-:. ¸,:- ..¸· ¸..¸
,,,.. _..: ¸· ،,¸¸L. __,¸ ( ¸...:א .._. _. ±=¸: _:א :.:א¸:א _;..א ¸:. _,., ¸,:.א א..¸
א _..., _. ,.. _·¸ _:-.:א _:.. ...:· ±._.· _:א _:.._=:א ,א,:א ¸:. ±:.= _,.,¸ ،,..:א .._:
_:..:: _:-א.:א ±;....:א ¸· ..:א _. ±.,.,:א _. _:-.::¸ ..:א _. :_,= ,.. _.±¸ .. .,:.. «.· _.
-_-. .¸¸L, .:-:א ..:א א.. ) ._,:א ¸:. L..-.:: ( -,:: ,,.¸ .,¸¸. _:-.:א L- _.,. _.= א,; ¸
_...:א , _._:¸:א ±,:.:א ¸... _. ±:, ،:=±. ±¸.- _..=.; _. _:.¸ ±:, _,. ،¸-,:א _.
¸-,:: ,..:., :=±. _· ,,.¸ v _.:א _::א ,. ¸=¸:א , .-,¸ _· ±.,:א _.. , ,¸ «.· v;
_...,א ±.¸,..א _. :=±. ,,,¸ _..=.; ¸.,..vא ..:א :¸א¸- ,¸,¸ ±.¸¸.._=:א _.. ، ,¸¸
¸=¸:א __,¸:א , :,,,,:א ±.¸¸.._=:א¸ _;..., _:.. _L. ¸· _¸· _· ±,:: ,.. ¸.,..vא , .-.א
¸¸.,א¸ ٣ ،¸¸-,:א ._,:א , .,.¸¸.: _,. ¸....:א¸ ,א,:א _.,: ±...א,:א¸ _¸..:א _., _.,¸
._,:א _¸,± :¸א¸¸ _. :,..א¸ _¸..:א ... , ±._,:.:א _., ±-v¸ ¸.. , ) _.א .,..א¸, ,.¸ _:א¸ (
_. .¸¸: v ,:.:א ,א,:א ¡,., _· _.¸ ٢٠٠٠ א,; .. :.- , __-... «,±¸ ,.. א..¸ _,_::א , .¸,
_. ¸:.· ¸· ,¸. «... ¸...:א ... _.= ٢٠٠٠ _,_::א , .¸,
_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ١٠٧ -
.; _. _:.: -.א¸ :=±. ±... _· ..= _:.. ,., _. א._., _:-א.:א _L..:א , _:. L- ..±
_,= ._-,: ¸· ، ..:א .._.:: :..- ¸,-. , ¸=¸:א ¸,:.א _.- ¸· ¸,:.א ._.. _:-.:א _.±¸¸
_:-.:א L.. _; ,_,...., «:.. ¸· ، _:-.:א _.:. .:=: ¸:. ...: _:..,:א ... _=¸ _· ,¸¸
.:א _:..¸ _,=: ¸,....א _¸., .א¸, _· , .,., ,¸ _:א __.א,:א .-· _-::א __,¸:א _. _:-
..:א .._:א _:. L. ¸:. ._.=. א_:.: ¸:,: _· _=, ¸=¸:א __,¸:א _. _:-.:א .:=:¸
_:-.:א ±.¸,....א
¸¸.,א ٣ . ¸¸-,:א ._,:א , .,.¸¸.: ... ,א,:א _.,: ±...א,:א ¸ _¸..:א .
_._,:א ±...א,:א ¸ _¸...:: ¸...א ..א . mg/L ) ¸=.¸ ¸ ..
±:, _. (
ﺓﺭﺍﺮﳊﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﺗ ﻻ ١٠ ﺪﺋﺎﺴﻟﺍ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﻕﻮﻓﺕﺎﺟﺭﺩ
ﲏﻴﺟﻭﺭﺪﳍﺍ ﻢﻗﺮﻟﺍ pH ٦ - ٩
ﻥﻮﻠﻟﺍ Colour ﺔﻧﻮﻠﳌﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻟﺎﺧ
ﺺﺘﻤﳌﺍ ﻱﻮﻴﳊﺍ ﲔﺠﺴﻛﻷﺍ B.O.D ٦٠
ﺎﻳﻭﺎﻤﻴﻛ ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﲔﺠﺴﻛﻷﺍ C.O.D ١٠٠
ﳎ ﺔﺒﺋﺍﺬﻟﺍ ﺔﺒﻠﺼﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ ﻉﻮﻤ T.D.S ٢٠٠٠
ﺔﻘﻟﺎﻌﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ ٦٠
ﺓﺭﺎﻜﻌﻟﺍ Turbidity NTU ٥٠
ﺕﺎﺘﻳﱪﻜﻟﺍ ١
ﻡﻮﺤﺸﻟﺍ ﻭ ﺕﻮﻳﺰﻟﺍ Oils & Creases ١٥
ﱄﻭﺮﺘﺑ ﻞﺻﺃ ﻦﻣ ﺕﺎﻧﻮﺑﺮﻛﻭﺭﺪﻴﳍﺍ ٠,٥
ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ ٥
ﺕﺍﺮﺘﻴﻨﻟﺍ ٤٠
ﺕﻻﻮﻧﻮﻴﻔﻟﺍ ١
ﺕﺍﺪﻳﺭﻮﻠﻔﻟﺍ ١
ﻡﻮﻴﻨﻣﻮﻟﻷﺍ ٣
ﺎﻴﻧﻮﻣﻷﺍ ) ﲔﺟﻭﺮﺘﻴﻧ ( ٣
ﺍ ﺋﺰﻟ ﻖﺒ ٠,٠٠٥
ﺹﺎﺻﺮﻟﺍ ٠,٥
_aãïtא ٢٤١ ,tt «s,א¸tא ïar,tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a :t,tא «µts-


- ١٠٨ -
ﻡﻮﻴﻣﺩﺎﻜﻟﺍ ٠,٠٥
ﺦﻴﻧﺭﺰﻟﺍ ٠,٠٥
ﻡﻭﺮﻜﻟﺍ ١
ﺱﺎﺤﻨﻟﺍ ١,٥
ﻞﻜﻴﻨﻟﺍ ٠,١
ﺪﻳﺪﳊﺍ ١,٥
ﺰﻴﻨﺠﻨﳌﺍ ١
ﻚﻧﺰﻟﺍ ٥
ﺔﻀﻔﻟﺍ ٠,١
ﻡﻮﻳﺭﺎﺑ ٢
ﺖﻟﺎﺑﻮﻛ ٢
ﺎﻬﻋﺍﻮﻧﺄﺑ ﺕﺍﺪﻴﺒﳌﺍ ٠,٢
ﺪﻴﻧﺎﻴﺴﻟﺍ ٠,١
ﰲ ﺔﻴﻧﻮﻟﻮﻘﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ ﱄﺎﻤﺘﺣﻻﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ
١٠٠ ﻢﺳ ٣
٥٠٠٠


_,,,. _¸¸.. _,,,. _¸¸..

:t,tא «,.a
:t,tא «,.a
¸,,......:א ...._,¸.:א ...=:.:א
ã¹] gè…‚jÖ]æ ËÖ] Üé×Ãj×Ö íÚ^ÃÖ] 퉉ö¹]
¿tt.tא ¸¡,aã, ,,.aït «-tstא ï,א.yא
«
,
,
.
,
o

_
¡
,
t
õ

٥
_aãïtא ٢٤١ ,tt «.-tuא ïar,tא
א ¿tï.} _it,.,tt :t,tא «,.a «,,.,o _¡,tõ


- ١٠٩ -
«,,.,o _¡,tõ

¿,vא _,.,..tא _¡¸.ïtא
L- _-.¸ ¸, ... ) MSF ( ... ٣٠ °C ... :¸א¸.א ¡.,,.א _L.. _. _¸,¸ ,¸, ٩٠ °C
.....:: .._.,.:א :¸א¸...א ±....= א,; ..L.א ....¸ .א,.א _...... ,...-א ٤٢٢ kJ/(kg °C ) :¸א¸...א ¸
¸-,.:: ...=:א ٢٣٣٠ kJ/kg ؟
_.tttא _,.,..tא _¡¸.ïtא
,.-...: _.=.:א _....:א .¸¸L, _:-.:א ±.L- _.-; ±..= א,; ١٠٠٠ kg

¸.-,:א .... _.. ,,.¸ _.=
«._. _;...א ,... ,_- ١٥٠٠٠ ppm _...:א , .,:א.:א _;...א ,... ±...=¸ ١٥٠٠ ppm ±..:. א,; · «..
_:-..א ٣٠ % ,.-א ¸...:א .._. _. .
١ L.א «,..: .. _.= ؟ :.-,, ... _=:
٢ ؟,..:א ..:א _. ¸,.:א _;..א ,..
٣ :.-,, __,¸:א ... , _;:א ,.. ppm ؟¸,.:א ¸
cttttא _,.,..tא _¡¸.ïtא
.._,¸¸, ..L- ) MEE ( ....=. ¸ ...-א¸ ¸:,... ±א, ¸ ..¸;.:א _... «.._:א _...¸ _...:א ¸...-,:א .._.=
¸,...¸ ¸.-,:א ... _-,: , ,.-..:א ١٢٠٪ ,:א _.. «.._.= _.:,: _..:א ¸:,.:א _.. _...:א ¸..- ١٨٠٠ kg/hr
«.. _..:א ¸.-,:א _.= ¸,..: ¸:,:א _. ,¸¸L:א ¸=¸:א _-::א ¸,:.א _.= .... :¸א¸.- ,¸, _, ¸¸.:א
«.. _..:א ¸.-,:א :¸א¸- ,¸,¸ ¸:,:א _; _-א.:א ¸-,:א ٢٥ °C
-א . _:¸ .. ,
- ؟¸;.:א _. ,,..:א ¸.-,:א _.=
- .= ؟__,¸:א ¸,:.א _
- ؟¸:,:א , _-א.:א ..:א _.=
- ؟±.. .¸¸.:: ,.-..:א ..:א _.=
- ؟L.א .א,· _....
- ؟L.א ..¸ .,,,. ,.¸א
±._L.:א .
C
p
= ١٢ kcal/(kg °C) H
v
= ٥٤٠ kcal/kg
_aãïtא ٢٤١ ,tt «.-tuא ïar,tא
א ¿tï.} _it,.,tt :t,tא «,.a «,,.,o _¡,tõ


- ١١٠ -
¿,א¸tא _,.,..tא _¡¸.ïtא
, _.-א¸:א ,.... _..¸ _-,: L- _; _-.¸ ¸, ... ¸..., .... _,..-· ¸¸¸.. ,..L. ±א ٦٠٠٠ kg/min
_; «:¸א¸- ,¸, _.¸: ,.-..¸ ٩٥ °C «._.= ... ¸., _-.:א , ٥٦٠ kg/min :¸א¸.א _· ±.:. א,;
_-,.:: ...=:א ١٠٠٠ kcal/kg ¸-,:א ..: _.,.:א :¸א¸.א¸ ١٥ kcal/(kg °C) .,¸· .
- ؟L.א _; _-א.:א ¸-,:א ... :¸א¸- ,¸,
- ,¸, ؟_-.:א _; _-א.:א ¸-,:א ... :¸א¸-
- ؟_-.:א _. _¸..א ¸-,:א ... :¸א¸- ,¸,
- ؟L.א .א,· _....
- ؟.,, :..:א ±..,:.:א¸ ...א¸,· .,_:. _.¸¸ L.א ,.¸א
_-tuא _,.,..tא _¡¸.ïtא
..,_:; _-א..:א ...:א ._.= ±...= _..=.:א _.....:., .:...:א ._:-.:א ±..L- _.-; , ١٥٠٠ m
٣
/day
_:-...¸ _..=¸، ٣٠ % ¸.:. _,.., ,... ....= «... ٢٥٠٠ ppm ,א..:א _.::א _.. ,... ±...= א,;
,.-.. ¸-,:א ... _;.·
- ؟... _=: ,א¸,,:_=:., ,..:א ..:א _. L.א «,..: .. _.=
- ؟L.א _,...;
- .א ,.. ؟,..:א ..:א _. ±¸. _:א _;.
- .א ,.. ؟__,¸:א , ±_., _:א _;.
tא _,.,..tא _¡¸.ïtא _.t.
; , .¸¸L, _:-.:א ±.L- _.- RO _..: ١٥٠٠ _...:א , _;..א ,.. _:,:¸ ,,_:א , _,:., ٢٥٠٠ ppm
.¸...:א ..._. , _;...א ,...¸ ٢٥٠٠٠ ppm .¸...:א _.. _._,¸:א ,...¸ ٦٠ % ±.._.=:א _._, ,..-א
.:א · ¸ ... _. L-.:: ,¸..א ¸ :-א ;..א ,.. _. _;. .,:= _
_aãïtא ٢٤١ ,tt «.-tuא ïar,tא
א ¿tï.} _it,.,tt :t,tא «,.a «,,.,o _¡,tõ


- ١١١ -
_,.,..tא _¡¸.ïtא ¿,t.tא
; _..: .¸¸L, _:-.:: ±.L.א _.- RO ٤٤٠٠ m
٣
/day «._. .,:א.:א _;...א ¡,.., _.:,: _.:א ..:א _.
٩٠٠ ppm ..,_. .,:א.:א _;...א ¡,.., _.:,¸ _.,, .._. L.א ... ,.-..: ٢٥٠٠ ppm _.:,¸ ...=
_-::א __,¸:א ٥٠ % ¸...:א .._. _.
,.-א .
- ؟¸...:א .._. _.=
- ؟__,¸:א _.=
- ؟__,¸:א , _;..א _.=
_aãïtא ٢٤١ ,tt ¿,א¸tא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a


- ١١٢ -

١ ¸:,_,± _،± ._.:א ..- ¸.L.. ,¸: ،
-::א .._:א _..:
،:., ،_.:.:א ¸±.:א ¸=¸. ١٩٨٧
٢ _...:א , ..¸¸, ،..¸,L: ،.,:.±. ،¸,,..:א _,¸.:א =:.:א , ..:א .._:א _:.
:א ،..:א .._:א _:-.: ...:א .., ١٤١٩ ...
٣ _.. ... ..,:א _.-
.._:א _:. ._,,:.=:
،_¸¸,: ¸±. ،_,L ،_...,א ¸א.:א ٢٠٠١ _ ، , ¡

٤- Geankoplis, C, Transport Processes and Unit Opetartions
٣th edt, Printice Hall International Inc,USA, ١٩٨٣


_aãïtא ٢٤١ ,tt öt¡,ïuא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a
_,a,tא «aiatא
_,vא ïar,tא : :t,tא ,.ta- ٣
.._.:: _,,:¸¸._¸א :¸¸.:א ٤
_._,L:א ..¸,... _. .._:א ±...א,. ١٠
.¸ .¸;:א ±...א,:א¸ .:.-:א ..:א ±..א.-..א ١١
_.,.א ±..א.-..vא

«,.tttא ïar,tא : «,.a ¿¸a «ættא :t,tא ١٥
_..,:א _-,.:., _:-.:א ١٧
¸.-,:א ±.., _:-.:א ٤١
_.=.:א _....:א ٥٧
_.,¸.א ¸,.,.:א ٨٠
«tttttא ïar,tא : «t..tt, «,.aïtא

«s,א¸tא ïar,tא : :t,tא «µts-
_....:א ±א.-¸ .א,· ¸:. _:¸.א ,..:א _..· _:¸.א ,..:א _.=.:א ٨٩
¸...:א .._: _:¸.א ,..:א ¸ ¸,-.:א .,L.. ±..,=. ٩١
.,.,... ¸¸L _. .. ¸ :¸.=.:א _..· ٩٢
:¸.=.:א ¸.,.-א ٩٢
±.-±¸:א ¡א,.· ٩٢
_:.,.:א ,..:א ٩٨
_aãïtא ٢٤١ ,tt öt¡,ïuא
_it,.,ttא ¿tï.} :t,tא «,.a_=..:א ¸ ±.,.,:א ٩٩
,.א¸¸:א ١٠٠
,.א¸¸:א _¸,=: , ,=-.:א _=, ._= ١٠١
_=..:א ,,. ١٠٢
_=..:א _;. ¸¸L ١٠٣
ïar,tא «.-tuא : «,,.,o _¡,tõ ١٠٩
_,א¸:א ١١٢,..:א _,:א ,¸¸..:א¸ _.:א ,_:..:: ...:א ..,:א ¸..:
:א _:.:א ¸..._. _; «¸· _, =¸± _. ,.. ) ±._:..:א ( :,¸..א
GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->