FIŞA DISCIPLINEI

DENUMIREA

COD: AE1104

ECONOMIE

DISCIPLINEI

ANUL DE

1

SEMESTRUL

STUDIU

NUMĂR

SEMESTRU

ACTIVITATE
INDIVIDUALA*

DE
CREDITE

14

166

6

TOTAL ORE

SAPTĂMÂNĂ

S

L

OB

STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opŃională/F-facultativă)

TOTAL ORE

NUMĂRUL ORELOR PE
C

1

TIPUL DE EVALUARE
(P-pe parcurs, C-colocviu, E-examen, M-mixt)

LIMBA DE PREDARE

E

Română

Pr.

1

TITULARUL
DISCIPLINEI

DISCIPLINE ANTERIOR

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINłIFIC, PRENUMELE, NUMELE

DEPARTAMENT

LECT.UNIV.DR. LIVIU-GEORGE MAHA

ECONOMIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE

Nu este cazul.

ABSOLVITE

OBIECTIVUL GENERAL:
Cunoaşterea conceptelor fundamentale şi variabilelor microeconomice şi macroeconomice într-o economie deschisă, a
mecanismelor funcŃionării pieŃelor, al formării diferitelor tipuri de preŃuri, ale formării şi însuşirii veniturilor etc.
OBIECTIVE SPECIFICE VIZÂND COMPETENłELE CONCRETIZATE ÎN CUNOŞTINłE, DEPRINDERI ŞI/SAU
COMPETENłE GENERALE
i)

competenŃe cognitive (cunoştinŃe)

- să înŃeleagă şi să-şi însuşească conceptele micro şi macroeconomice;
- să înŃeleagă mecanismele funcŃionării pieŃelor;
- să înŃeleagă mecanismele de funcŃionare a economiei;
- să cunoască comportamentele umane şi consecinŃele lor colective;
- să înŃerleagă modalităŃile de atingere a diferitelor obiective.
ii)
OBIECTIVELE
DISCIPLINEI

competenŃe funcŃionale (deprinderi sau capacităŃi de utilizare a cunoştinŃelor într-o situaŃie de muncă dată)

- formarea raŃionamentului economic elementar microeconomic;
- fundamentarea deciziilor privind alocarea resurselor;
- interpretarea interdependenŃelor dintre deciziile producătorilor şi consumatorilor;
- fundamentarera politicilor economice;
- interpretarea formării diferitelor tipuri de preŃuri şi venituri;
iii)

competenŃe personale

- capacitatea de a gândi şi comunica într-o manieră policentrică;
- manifestarea unei atitudini responsabile în utilizarea resurselor;
- manifestarea unei atitudini responsabile în stabilirea modalităŃilor de atingere a deferitelor obiective economice;
- adaptarea la specificul fiecărei firme sau instituŃii pentru a obŃine maximul de avantaje;
iv)

competenŃe generale

- abilitate de înŃelegere a comportamentelor diferenŃiate;
- adoptarea la medii diferite.

Denumirea capitolelor şi a temelor
TEMATICA
DISCIPLINEI PE
CAPITOLE SI TEME

Nr. de ore

1. DEVENIREA ECONOMIEI POLITICE CA ŞTIINłĂ....................................................................................1
2. FORME DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE A ECONOMIEI SOCIALE................................................1
3. TEORIA CONSUMATORULUI ŞI A CERERII.............................................................................................2
4. TEORIA PRODUCłIEI, A COSTURILOR ŞI A OFERTEI...........................................................................1,5

............... LuŃac............................ Ignat.... INFLAłIA................. Ignat.... PohoaŃă.. LuŃac......................................1 METODE DE PREDARE Curs interactiv........... Ignat.......1 11..1.................... Examen final (test grilă) 100% ............................ INDICATORII MACROECONOMICI SINTETICI..5 10........... Economie politică.. Ed......... Iaşi................................ folosirea de noŃiuni şi concepte specifice etc... Economica....dr............... Ed.... G........... Micro şi Macroeconomie......... Teora................................................. Gh.. P......... înŃelegerea mecanismelor economice fundamentale.............5 8.... I..............1 9... I..................... MĂSURAREA REZULTATELOR MACROECONOMICE......A.......... LuŃac (coordonatori)..1.............................................1................... Editura UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi............ Bucureşti...................... Economie politică......1 7........ Pascariu........................................ TEORIA PIEłELOR.....2012 Lect...univ.......................00 Promovarea este condiŃionată de însuşirea unui set minim de cunoştinŃe........ Gh...... 2000................................................................................... I............ W.............. Samuelson....................... Bucureşti....................... dezbatere.... Sedcom Libris..............................Examen final Data completării: 30.... TEORIA DISTRIBUTIEI.....5 6... 2004.................................... PIAłA FINANCIARĂ..... Nordhaus...... Economie – suport de curs. Liviu-George MAHA ....... ŞOMAJUL.. problematizare BIBLIOGRAFIE I....... Gh......... BĂNCILE ŞI PIAłA MONETARĂ............................................... BANII. 2004................09....... 2011 condiŃii EVALUARE criterii forme formula notei finale Examen final: nota minimă – 5.......... Ed...................................5..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful