M ntuitorul Iisus Hristos b#t nd la u%a sufletelor noastre.

Ne cere permisiunea %i dore%te s# intre (n#untrul inimii noastre, (n fiecare clip#. r#m ne doar ca noi s#-I deschidem %i s#-L poftim pentru a intra. Bunul Dumnezeu ne face zilnic aceast# ofert#.

„Iat , stau la u# #i bat. De va auzi cineva glasul Meu #i va deschide u#a, voi intra la el #i voi cina cu el #i el cu Mine”.
(Apoc. 3, 20)

protos. IOACHIM P&RVULESCU Stare) al Sfintei M n stiri Lainici – Gorj

SFÂNTA TAINA A SPOVEDANIEI
PE *N,ELESUL TUTUROR
M n stirea Lainici – Gorj 2000
1

Tip rit cu binecuv#ntarea %nalt Prea Sfin'itului † Acad. Dr. NESTOR VORNICESCU Mitropolitul Olteniei

2

a este Taina rena%terii duhovnice%ti. c# „nu este om drept pe p m#nt care s fac binele (i s nu p c tuiasc ” (Ecclesiast 7. 13). c nd omenirea se (nr#ise at t de mult (nc t pedepsirea ei era inevitabil#: „Sosit-a -naintea fe)ei Mele sf/r#itul a tot omul. Pavel care spune: „c ci cei ce sunt dup trup cuget cele ale trupului.ia unui materialism grosier. Revela. a senzualit#.a celui care a pierdut orice fr n# moral# este dominat# de concep. c#ci (ntre via. a%a (nc t omul cuget# numai la cele ale trupului dup# cuv ntul Sf. ne am gim pe noi +n(ine (i adev rul nu este +ntru noi” (I Ioan 1.ii duhovnice%ti %i atrofierea sim. (n robia sim. duhovnicesc. socotind c %tigarea acestora scopul ultim al vie.ului moral. este al doilea Botez prin care se reface comuniunea cu Dumnezeu (ntrerupt# prin (nc#lcarea voii lui Dumnezeu cuprins# (n Legea moral#. (nseamn# (ndep#rtarea oric#ror preocup#ri superioare. Persever nd pe aceast# cale a tr#irii vie. nefireasc# este exprimat# de Dumnezeu (n cuvintele spuse (naintea (nceperii Potopului. 8.ii la limitele acestui veac.urilor pervertite. Dar cugetarea celor trupe%ti aduce cu sine %i fapte corespunz#toare acestor cugete. #i iat Eu -i voi pierde de pe p m/nt” (Facere 6. a oric#rui principiu sau norm# moral#. morale.ia dumnezeiasc#. duhovnice%ti etc.a sufleteasc# %i 3 . a re(nvierii.ii prin ignorarea Legii morale. precum %i con%tiin. iar cei ce sunt dup Duh.ii. 8).ii %i a instinctelor minore. cele ale Duhului” (Rom. urmarea este c#derea (n patim#.PREFA * Poc#in. 20) (i c „dac zicem c p cat nu avem. orientarea ei numai spre c %tigarea bunurilor materiale. 2).. c ci s-a umplut p m/ntul de nedrept )ile lor.i (Iacov 3. Via. Aceast# stare nenatural#. -nchiderea orizontului vie.a moral# ne spun c# (n multe chipuri gre%im to. iar urmarea este pierderea sensibilit#. 5).

ii noastre interioare.cea trupeasc# exist# o leg#tur# organic#: laboratorul faptelor noastre este (n cugetul nostru %i ceea ce g ndim. ucideri. Iar „faptele trupului sunt cunoscute (i ele sunt: adulter.a spiritual#. be'ii. c nd spune celor care credeau c# se vor m ntui prin Legea veghe: „V-a'i +ndep rtat de Hristos (i a'i c zut din har” (Gal. degradante. necur 'ie. a cugetelor noastre. destr b lare. 4). (n satisfac. Tr#ind via. ve'i fi vii” (Rom. fermec torie. ve'i muri. mai mult. faptele trupului sunt oglinda vie. puterile morale suflete%ti degenereaz# a%a (nc t mintea pervertit# nu mai poate face distinc. dar dorin'a Duhului este via' (i pace" (Rom.ia dintre bine %i r#u. eresuri. 8.ei umane.im. le manifest#m (n fapte corespunz#toare. urmarea este pierderea harului divin.uind (n pasiuni violente. Apostol Pavel. 3). la pervertirea sufletului %i la (nchiderea sufleteasc# fa. iar dac ucide'i cu Duhul faptele trupului. 5. +nchinare la idoli. 4 .ii p#tima%e care (nchid orizontul vie. Pavel: „c ci dorin'a c rnii este moarte.ile spirituale.ii %i (nchid pe om (n carapacea egoismului. voim etc.. spune acela%i sf nt apostol: „nu suntem datori trupului.19-21). instinctiv#. Toate acestea au ca urmare (ntunecarea min. ca s vie'uim dup trup. 12-13). orientarea (n exclusivitate spre cele trupe%ti duce la degradarea fiin. chefuri (i alte asemenea lor” (Gal. sim. „A vie.a noastr# sunt cele legate de via. vrajbe. A%adar. De aceea.a orientat# exclusiv terestru. dup# cuv ntul Sf. moral# a lucrurilor %i omul ajunge s# spun# binelui r#u %i r#ului bine (Isaia 5. 20). 5. 6).a fiziologic#. ci dimpotriv# r#stoarn# ordinea normal#. vie.ui dup# trup” (nseamn# c# preocup#rile care domin# (n via. g#lcevi. potrivit cuv ntului Sfintei Scripturi care spune: „Nu va r m/ne Duhul Meu pururea -n oamenii ace#tia pentru c sunt numai trup" (Facere 6. zavistii.ii %i (n#bu%# via. 8. C ci dac vie'ui'i dup trup. dezbin ri. iar urmarea este moartea sufleteasc#. desfr#nare. pizmuiri.# de realit#. certuri. Acela%i g nd (l exprim# Sf. m#nii.

a sfin.ei divine. de pild#. 30-32).i de r#spunderea pe care o aveau (n fa. 1).# pe contemporanii lor.ii lor morale. c#ci Dumnezeu nu voie%te moartea p#c#tosului.ii potrivit voin. ci s# se (ntoarc# %i s# fie viu. Dumnezeu spune: „Poc i)i-v #i v -ntoarce)i de la toate nelegiuirile voastre. pierderea identit#. iar M ntuitorul Hristos (i spune preotului din Sardes prin glasul Sf. via. Pierderea harului divin are ca urmare moartea spiritual# despre care vorbe%te Sf.ilor Vechiului Testament este str#b#tut# de chemarea la (ndreptarea vie.ei care este marea dram# a omului (nstr#inat de Dumnezeu. c ai nume.i drep. cei ce era'i mor'i prin gre(elile (i p catele voastre” (2. prin p#r#sirea c#ilor (ntunericului %i prin poc#in. prin scris %i prin viu grai.ii.i ai Vechiului Testament au chemat la poc#in. Pavel scrie cre%tinilor din Efes: „iar pe voi v-a f cut vii. #i Eu voi vindeca neascultarea voastr ” spune Dumnezeu prin glasul proorocului Ieremia (3. 4).i oamenii s# se m ntuiasc# %i la cuno%tin.Prin harul divin i se deschide credinciosului un nou orizont. adic# la convertire. -ntreaga lucrare de convertire a profe. profe. 22).ii %i al. c tr ie#ti dar e#ti mort” (Apoc. A%a. „*ntoarce)i-v . el are o alt# viziune a vie. Scriptur#. V#z nd starea de dec#dere religios-moral# %i con%tien. ca necredin)a voastr s nu v fie piedic .ii morale. (n golul sau vidul de sens al existen. pr#bu%irea (ntr-un vid spiritual.ii. Dar Dumnezeu care voie%te ca to.#. 3. Pierderea harului (nseamn# c#derea din sfera sacrului. (i cheam# pe ace%tia la redresarea vie. copii r zvr ti)i. ci ca p c tosul s se -ntoarc de la calea lui #i s fie viu” (33. Lep da)i de la voi toate p catele voastre cu care a)i gre#it #i v face)i o inim nou #i un duh nou. 5 . iar prin proorocul Iezechiil. 11). Ioan: „0tiu faptele tale.a lui are un alt destin %i alt# voca. chem#ri care au r#mas valabile p n# la sf r%itul veacurilor.a lui Dumnezeu. 1).ie. De ce s muri)i voi. c Eu nu voiesc moartea p c tosului. 2. la asanarea vie. casa lui Israil (18.eniei. suflete%ti.a adev#rului s# vin# (I Tim. Sf.

ii”. De asemenea. suflete%ti.# de (nv#.ea lipsa unui ajutor supranatural care a venit odat# cu (ntruparea M ntuitorului Hristos. 6 .#tura Sa.a e necesar s# amintim c# acest cuv nt este traducerea din limba greac# a cuv ntului metanoia care (nseamn# „schimbarea min. omenirea fiind lipsit# de harul dumnezeiesc. este (nvierea cu Hristos (II Corinteni 5. vor fi )inute”» (Ioan 20. „Poc i'i-v c s-a apropiat +mp r 'ia cerurilor” (Matei 3. /i zic nd aceasta a suflat asupra lor %i a zis: „Lua)i Duh Sf/nt. precum M-a trimis pe Mine Tat l #i Eu v trimit pe voi”. al rena%terii spirituale. a revenirii la starea haric# din care credinciosul e c#zut.# cuprinde (n sine o descoperire nou# la lumina c#reia omenirea putea s#-%i g#seasc# drumul izb#virii. moral-religioas# a credinciosului. la redresarea vie. Dac# M ntuitorul Hristos nu ar mai fi rostit nici un alt cuv nt. 21-25). al ridic#rii. dar a %i chemat pe oameni la poc#in.ii tr#it# f#r# perspective spirituale %i de aceea se sim. oamenii nu puteau dep#%i limitele vie.uirii curate. 17). Pentru a (n. Pentru a se ridica pe aceast# treapt# a vie. (nnoirea sa spiritual#.elege ce este (n sine poc#in. c rora le ve)i ierta p catele le vor fi iertate #i c rora le ve)i )ine. 17) prin care omul a reluat comuniunea cu Dumnezeu. 2).i c nd El a dat Sfin. angajarea sufletului omenesc (n profunzimile sale de tain# a%a (nc t el revine la starea omului cel nou. Acest fapt a avut loc (n ziua (nvierii Sale din mor. 8). El ne-a adus harul divin (Ioan 1.#. 17). miezul propov#dui. deoarece cuv ntul poc#in. pe care a dob ndit-o prin Botez.ii Sf. acesta ar fi fost de ajuns pentru ca omenirea s# ia cuno%tin. prin rostirea cuvintelor: „Face'i roade vrednice de poc in' ” (Matei 3. M ntuitorul Hristos a (nceput lucrarea Sa (n lume rostind cuvintele: „Poc i)i-v c ci s-a apropiat -mp r )ia cerurilor” (Matei 4.ii morale.ilor Apostoli puterea iert#rii p#catelor prin rostirea cuvintelor: «„Pace vou . Aceasta se refer# la transformarea interioar#. Ioan Botez#torul are (n vedere (ntoarcerea tuturor spre o via. M ntuitorul Hristos a instituit Taina Spovedaniei sau a M#rturisirii.Cu toate acestea.# curat#.

ilor. V d -ns c toat aceast putere a fost -ncredin)at de Fiul preo)ilor” (Cartea a treia.. 5). Nu s-a spus +ngerilor. ci oamenilor: Oric#te ve'i lega pe p m#nt. puterea mare pe care Dumnezeu a dat-o preo. (i Tu ai iertat nelegiuirea p catului meu” (Psalmul 31. 7 . Au %i st#p nitorii p#m ntului puterea de a lega. Pentru ca preotul s# poat# (mp#rt#%i harul iert#rii p#catelor. Vedem. dar leag# numai trupurile. care tr iesc pe p m#nt (i locuiesc pe el. Despre aceast# m#rturisire a vorbit proorocul David c nd. dar %i trupeasc#. pentru a-%i pune (n lucrare puterea de a lega p#catele este necesar ca credinciosul convins de p#c#to%enia sa s# (ngenuncheze (n fa.” Cuvintele „(mpotriva mea” (nseamn# c# p#catul nem#rturisit este o boal# care macin# s#n#tatea sufleteasc#. leag# sufletele %i str#bate cerurile.inere p#catele. El este credincios (i drept ca s ne ierte p catele (i s ne cur 'easc pe noi de toat nedreptatea” (I Ioan 1. St#p nul (nt#re%te hot#r rea dat# de robi. (ns#.ilor dec t toat# puterea cereasc#?. convins de p#c#to%enia sa a spus: „P catul meu l-am cunoscut (i f r delegea mea n-am ascuns-o +mpotriva mea.20).a duhovnicului %i s#-%i m#rturiseasc# f#r# nici o re. „Dac m rturisim p catele noastre. Domnul a spus iar#%i: „Tat l a dat toat puterea Fiului (Ioan 5. Dumnezeu (nt#re%te sus (n ceruri cele f#cute de preo.ie”: „Oameni. De aceea psalmistul David sim.ilor. au primit +ng duin'a s administreze cele cere(ti (i au o putere pe care Dumnezeu n-a dat-o nici +ngerilor (i nici arhanghelilor. Ce oare altceva a dat Dumnezeu preo. 9).. a%adar. Ioan Gur# de Aur spune (n cartea „Despre Preo.Cutremurat de (nfrico%#toarea Tain# a Spovedaniei Sf. Puterea de a lega a preo. vor fi legate (i +n cer (i oric#te ve'i dezlega pe p m#nt vor fi dezlegate (i +n cer”. C#ci prin ei M ntuitorul Hristos (%i continu# peste veacuri lucrarea Sa de m ntuire a lumii (Matei 28. 20).ind povara p#catului a f#cut pasul hot#r tor al m#rturisirii: „M rturisi-voi f r delegea mea Domnului. 6).i pe p#m nt.

s te ierte pe tine fiule (N) (i s -'i lase 'ie toate p catele tale. Chiar de sar ruga un Sf#nt pentru un asemenea p cat al altuia. a regretului pentru tot trecutul nostru (ntunecos. /i a ad#ugat: eu zic c# dac# din toat# inima se va poc#i omul %i nu mai adaug# s# fac# p#catul.ii P#rin.# au zis: dar p n# la 40 de zile? /i iar#%i a zis: mult este. C#ci f#r# poc#in. Amin”. te iert (i te dezleg de toate p catele tale. (i al Fiului (i al Sf#ntului Duh. /i a zis fratele: dar p n# la un an? /i a zis iar#%i b#tr nul: mult este. exterioar#. de pild#.# fals#.# avem la (ndem n# mijloacele duhovnice%ti ca: postul.. Dumnezeu prime%te pe to. privegherea etc. Nu este de ajuns simpla (n%irare a c torva fapte. cu harul (i cu +ndur rile iubirii Sale de oameni. cu puterea cemi este dat . este o poc#in. Pentru poc#in. +n numele Tat lui. Pentru a-%i atinge scopul ei duhovnicesc. Marcul Ascetul: „P cat spre moarte este tot p catul nepoc it. Spovedania trebuie s# fie expresia durerii suflete%ti. nu este auzit” (Filocalia I p. ci a gurii.i cei ce se poc#iesc %i aceasta se poate face (ntr-un timp scurt. dar %i timpul care pe c t este de valoros.i. ci este (mplinirea unei simple forme care nu are nici o valoare (n lucrarea m ntuirii. un frate 1-a (ntrebat pe ava Pimen zic nd: Am f#cut un p#cat mare %i voiesc s# m# poc#iesc trei ani. o binecuv ntare de la Dumnezeu pe care neglij nd-o ne pierdem m ntuirea sufleteasc# pentru care s-a (ntrupat Fiul lui Dumnezeu. c#ci aceasta nu este poc#in. pe at t (l neglij#m. dup# cum spune Sf. nevrednicul preot (i duhovnic. Iar cei ce erau de fa. (n trei zile (l prime%te pe el Domnul (Pateric).a inimii. Este un har. formal# %i nu exprim# convingerea c# dorim s# ne eliber#m de p#cate. Despre timpul necesar pentru m ntuire ne vorbesc Sfin. 8 . rug#ciunea. A%adar. Iisus Hristos.# s#v r%im un p#cat de moarte. A%a. -i eu. I-a zis lui b#tr nul: este mult. 255).Momentul dezleg#rii p#catelor are loc la sf r%itul Spovedaniei c nd preotul duhovnic (mp#rt#%e%te harul iert#rii prin punerea m inilor pe capul credinciosului %i prin rostirea cuvintelor: „Domnul (i Dumnezeul nostru Iisus Hristos.

Dar sufletul (mp#cat odihne%te nu numai pe oameni. lui Isus Sirah 5.#. sf nt#. El este (ntr-o ve%nic# c#utare a ceva care s#-1 lini%teasc# %i nec#ut ndu-L %i neg#sindu-L pe Dumnezeu (%i caut# (n pl#cerile patimilor alinarea zbuciumului s#u sufletesc. Scripturi care spune: „Nu +nt#rzia a te +ntoarce la Domnul (i nu am#na din zi +n zi. aduce nu numai lini%tea %i pacea (n sufletele noastre. s# ne convingem c# ast#zi este ziua poc#in. C f r de veste va izbucni m#nia Domnului (i +n vremea r zbun rii vei fi dat pieirii" (-n. 24). c#ci f#r#delegile oamenilor (l chinuiesc pe (nsu%i Dumnezeu care spune poporului Iudeu prin glasul profetului Isaia: „M-ai cople#it cu p catele tale #i cu f r delegile tale.# virtuoas#. dup# cuv ntul Sf. cu noi (n%ine %i cu aproapele. ci dimpotriv# (i provoac# alte dureri de care fugind caut# iar refugiu (n pl#cerile patimei %i a%a se zbucium# (n cercul vicios pl#cere-durere. bine pl#cut# Lui. 7). 5). Pavel c#tre ucenicul s#u Filimon: „C ci am avut mult bucurie (i m#ng#iere din dragostea ta. prin poc#in. Dar patimile nu-i ofer# lini%tea pe care o caut#. dar (i odihnim %i pe semenii no%tri.el. tu m-ai chinuit” (43. %tiind c# Dumnezeu a d#ruit duhovnicului harul iert#rii p#catelor. 2. -mp#carea cu Dumnezeu printr-o via.#. ci %i pe (nsu%i Dumnezeu dup# expresia liturgic# pe care o auzim la slujba Utreniei: „C Sf#nt e(ti Dumnezeul nostru (i +ntru Sfin'i Te odihne(ti”.Cunosc nd acestea. Pentru a ie%i din cercul vicios pl#cere-durere este necesar s# ne (mp#c#m cu Dumnezeu. nelini%tit. +ntruc#t inimile sfin'ilor s-au odihnit prin tine. 9 .ei. %tiind apoi c# Dumnezeu ne-a f#g#duit iertarea. Deci. dup# cuv ntul Sf. „ia aminte de unde ai c zut (i te poc ie(te” (Apoc. Omul care are sufletul (nc#rcat de p#cate este chinuit. 8-9). dar nu %i ziua de m ine. frate” (I. Dar nu numai at t. mustrat de con%tiin.

i str#daniile celor care (%i vor pleca genunchii (n fa.C. Prin felul (n care sunt (nf#.# %i %tiind c# nu avem aici cetate st#t#toare.a. 12).i. o arvun# a acestora spre dob ndirea c#rora datori suntem s# n#zuim ne(ncetat. faptele. o recomand#m cu n#dejdea c# sporul %i m ng ierea duhovniceasc# vor (nso. 36. s# n#zuim a proiecta via.ii ve%nice. folosindu-se %i de aceast# c#l#uz# spiritual#. Ioachim P#rvulescu. De aceea. g ndurile noastre (n perspectiva vie.ie a celor viitoare %i ve%nice. o tr#ire cu anticipa. 2. Protos. Arhim. cartea este un ajutor pre. ci suntem (n c#utarea celei viitoare (Evrei 13.a actual# pe ecranul ve%niciei.a duhovnicului.a c# de aceast# Spovedanie depinde m ntuirea lor sufleteasc#. dar care prin HARUL DIVIN leag# Cerul %i p#m ntul %i poate s# ne dea „o inim# nou# %i un duh nou” (Iez. 26). dar %i cu credin. S# n#d#jduim aceasta c#ci PRIN POC*IN1* /I PRIN SPOVEDANIE SINCER* DOB2NDIM HARUL IERT*RII PRIN PREOTUL DUHOVNIC. adic# acolo unde se afl# Iisus %ez nd de-a dreapta lui Dumnezeu (Col. via. care poate este un smerit %i neb#gat (n seam# slujitor al lui Dumnezeu. la Spovedanie.i prin poc#in. Vasile Prescure 10 .i%ate unele aspecte din delicata %i plina de r#spundere lucrare a duhovnicului. Cele spuse p n# aici (%i g#sesc aplicarea (n Scaunul Spovedaniei cu ajutorul c#r.ilor asemenea celei alc#tuit# de P. 14).Cur#.# pe care o vor putea (nf#ptui spovedindu-se cu fric# %i cu cutremur sufletesc (Filip.ios credincio%ilor dornici de via. 3. adic# s# apreciem via.# duhovniceasc# deosebit#. 1) %i care ne va da cununa cea nestric#cioas#.

ine comori harice.i duhovnici foarte buni. unde sunt preo. numai efecte binef#c#toare: aduce luminare de minte %i cumin.i.i le putem observa (n unele parohii ((ntr-adev#r rare) sau (n unele m#n#stiri unde sunt duhovnici buni %i devota.CUVÂNT ÎNAINTE nc# din secolul V un mare P#rinte al Bisericii Ortodoxe spunea: „Da'i-mi duhovnici buni (i voi schimba fa'a omenirii”. Taina Sfintei Spovedanii aduce.enie. omenirea se poate schimba (n bine numai dac# va fi credin. de la cel mai mic copil p n# la cel mai (n v rstnic om. De.ine Sfintele Taine. duhovnice%ti inimaginabile. i la necazurile %i gre%elile oamenilor.i %i copii. prin M ntuitorul Iisus Hristos %i numai prin Biserica Sa. aduce iubire (ntre so. Biserica Ortodox# de. Cu alte cuvinte poate aduce tot binele (n via. aici se poate observa de ce mare bine se lipse%te cel care nu se spovede%te! Toate r#ut#.ie ce nu stau indiferen. (nt#re%te c#minele tinerilor c#s#tori. prin preo. aduce s#n#tate trupeasc# %i sufleteasc#. Deci. Ori. ci (i ajut# cu toate puterile lor. P#cate au existat de c nd este omul pe p#m nt. - 11 .elepciune %i putere. -ntr-adev#r. Aceste realit#. aduce (n. (ns# puterea de iertare a venit numai acum aproape 2000 de ani.a unui om. sunt datorate lipsei de Spovedanie.i cu voca. aduce (n.i care leag# r#nile oamenilor din toat# inima.# puternic# %i dac# vor exista preo. care produc mari pagube omenirii.ile %i p#catele ce se (nt mpl# (n lume. aduce o adev#rat# fidelitate conjugal#.ine Taina Sfintei Spovedanii. (ntre p#rin.i.elegere %i dragoste (n familii. De.ii S#i %i prin Tainele instituite de El.

Pentru a o (n.ific# referitoare la Taina Sfintei Spovedanii. Pentru aceasta am purces. (n primul r nd. deoarece lucr#ri de acest fel sunt multe. Acest fapt mi-a st rnit un interes deosebit ce a sporit mereu %i mi-a (ndreptat pa%ii c#tre marii duhovnici din .in nd seama de specificul fiec#rui credincios (n parte.uiesc a%a (nc t s# pricepem sensul adev#rat al Spovedaniei.i s# m# ierte. (ncearc# s# aduc# pu.ine Taina Spovedaniei.i ce ne pov#.a cotidian# a fiec#rui cre%tin. De asemenea rog pe cei ce observ# vreo gre%eal# sau st ng#cie (n cuprinsul acestei c#r. 12 .i. (ntocmirea %i tip#rirea unei astfel de c#l#uze este binevenit#. (ncearc# s# l#mureasc# imensa valoare ce o de. ce mai sunt (nc# (n via. cu ajutorul lui Dumnezeu. c t %i pe p#m nt.e de duhovnic au contribuit la scrierea acestei c#r. Ea (ncearc# s# fie o c#l#uz# concret# (n via.elesul tuturor Taina Sfintei Spovedanii. poate fi m ng iat cel mai mult.elege c#. (n rug#ciunile lor. De la fiecare dintre ei am cules ce mi-a dat Dumnezeu a pricepe. Fiecare om trebuie s# fie con%tient de aceasta mare putere a Tainei Spovedaniei Sfinte.elege mai bine trebuie. at t (n cer. poate s# simt# cele mai mari bucurii posibile sim. -n lucrarea de duhovnic se pot (nt lnit fel %i fel de cazuri ce trebuie tratate (n diferite moduri. s# o experiment#m %i (n al doilea r nd s# cercet#m diferite c#r. Iar pe cei care se vor folosi de neputincioasele mele cuvinte (i rog s# m# pomeneasc# %i pe mine.i. precum %i un (ndrum#tor c t mai actual pentru Spovedanie. Rodul acestor cercet#ri %i al modestei mele experien.Numai (n scaunul Spovedaniei omul poate fi (mbl nzit cel mai bine.in# lumin (n casele %i (n sufletele cre%tinilor drept credincio%i care se str#duiesc sincer spre m ntuirea lor sufleteasc#. Se (n. poate s# simt# cu adev#rat pe Dumnezeu.ara noastr#. p#c#tosul.irii umane.it %i pe (n. .#. neav nd o carte care s# explice c t mai am#nun. la (ntocmirea acestei c#r. Cartea nu se vrea a fi un tratat de dogmatic# sau o lucrare %tiin.

umesc P. aduc mul. Prof.Cu acest prilej. Exarh Arhim.i. Protos.itului Mitropolit al Olteniei. Nestor Vornicescu. pentru (nalta binecuv ntare ce mi-a dat-o pentru tip#rirea acestei c#r.area acestei modeste lucr#ri %i pentru corecturile de rigoare. Mul. Ioachim P/rvulescu Stare) al Sfintei M n stiri LAINICI 8 noiembrie 1997 13 . Acad.C. Vasile Prescure pentru prefa. Dr.umiri -nalt prea Sfin.

Imaginea aceasta ne arat cum #ngerul omului de la botez &l &ndeamn s mearg la Sf(nta Biseric .erpii ce se v d &n calea omului &nchipuiesc p catele sale cele grele. (Imagine reprodus dup pictorul Hermineanu) 14 . . pentru a-)i m rturisi p catele sale p rintelui-duhovnic.

CAPITOLUL I ÎNCERC RI DE A FACE ÎN ELEAS TAINA SFINTEI SPOVEDANII 15 15 .

(l na%te de sus.in pe g nduri. cu aceste puteri poate s# dep#%easc# condi. B Botezul Domnului Iisus Hristos -n apa Iordanului.eleg sensul lor profund.a divin#. exist# chiar %i clerici s#v r%itori ai acestor Sfinte Taine. lucru foarte grav. o minune: Dumnezeu.ine comoara celor %apte Sfinte Taine. care nu (n. precum %i s#v r%itorilor (clericilor). am putea spune chiar indispensabile pentru m ntuire. ce pricinuie%te neajunsuri Bisericii. 2. %terge p#catul str#mo%esc. 16 . din ap# % i din Duh (loan 3.ia vie. de pild . 5) d ndu-i puteri noi % i (l face p#rta% la via.#.PUTEREA CELOR #APTE SFINTE TAINE iserica noastr# Ortodox# de. Aceste Taine sau mistere sunt fundamentale %i de neap#rat# trebuin. De ce i se zice „Botezului”.ii (ngere%ti. credincio%ilor. 19-20). prin harul s#u. casnic al lui Dumnezeu %i asemenea cu El (Efes. Sf#nt Tain ? Deoarece aici se produce (ntradev#r un lucru tainic. a celor %apte Sfinte mistere. -ns#%i denumirea de „Tain#” care are la origine cuv ntul „mister” ((n grece%te „mistirion”) trebuie s# ne pun# pu. Din nefericire.ii obi%nuite. pe cel botezat (n numele Sfintei Treimi. s# devin # sf nt. poate s# ajung# la stadiul vie. Ajuns la maturitate duhovniceasc#. duhovnicesc.

se s#l#%luie%te (n copil %i aceast# s#l#%luire d#inuie%te (n ve%nicie.ii duhovnice%ti. acumulat# prin aceast# pecetluire.ie.De ce spunem Sf#nta Tain a Mirungerii? Deoarece aici preotul pecetluie%te copilul cu Sf ntul %i Marele Mir. se primesc diferite binecuv nt#ri. De ce i se zice Sf#nta Tain a Cununiei? Deoarece % i aici Dumnezeu face o minune tainic#. deoarece harul (energia) Duhului Sf nt. 31). chiar p n# la (ndumnezeirea prin har. Din p#cate %i de data aceasta foarte pu. 5. de a (nv#. prin invocarea (chemarea) s # v r% it # de preot. sfin. Duhul Sf nt. la r ndul s#u sfin. Prin aceast # Sf nt # Tain # credinciosul 17 .itoare pe care o are preotul. un mare lucru tainic.i la r ndu-i %i de a binecuv nta. nici (ngerii nu o au. administrat dup# r nduiala Bisericii. produce o leg#tur# tainic# pe vecie. Duhul Sf nt. (l poate ridica pe credincios pe cele mai (nalte trepte ale vie.it. se transmite candidatului la preo. (mp#rt#%it prin m inile arhiereului. Energia sau harul Duhului Sf nt. prin harul s#u.ini cre%tini (% i dau seama de unirea lor prin harul ce (i face s# devin# un singur trup (Efes. De ce i se zice Taina Sf#ntului Maslu? Pentru c# prin puterea sfin. dar numai dac# acesta colaboreaz# cu el. d ndu-i puterile supranaturale de a sfin. Aceast# putere pe care o prime%te preotul. de unde %i roadele negative %i fel de fel de e%ecuri (n c#snicie. De ce-i zice Taina Sfintei % mp rt ( anii? Deoarece aici se produce o mare minune.e%te untdelemnul %i prin acest untdelemn sfin.iri a c#ror urmare este (ns#n#to%irea trupeasc# %i sufleteasc#. transform# p inea % i vinul (n (nsu % i Trupul % i S ngele M ntuitorului Hristos.a %i de a conduce pe credincio%i pe c#ile m ntuirii. De ce i se spune Sf#nta Tain a Hirotoniei? La aceast# Sf nt# Tain# ar trebui s# fie o seriozitate maxim#.

i.a noastr# aceste realit #.e%te pe oameni. vom c#p#ta (n. o mare lucrare tainic#. . harul (energia) Duhului Sf nt. vine %i sfin.elegem aceste taine %i mai ales dac# vom tr#i (n via. clerici sau mireni. Penitentul sau credinciosul se descarc# de p#cate cu toat# c#in. Dac# ne vom str#dui s# (n. fiule (N). Iar eu.a noastr#. (i te dezleg de toate p catele tale.a preotului %i Dumnezeu. bog#. penitent %i Dumnezeu se produce o minune. de la orice r#utate satanic#. un mister. av nd m inile pe capul penitentului. Cu alte cuvinte.elepciune divin# care ne va salva de la c#deri. Se produce de fiecare dat# o Tain#. de la ispite care sunt mai presus de puterile noastre. fiind prezent (n chip nev#zut.a (n fa. cu puterea ce-mi este dat .n timpul rostirii acestei formule preotul. (Vezi Moliftelnic). Dup# ce penitentul %i-a spus tot ce avea pe suflet. Dup # (nv #. +n numele Tat lui (i al Fiului (i al Sf#ntului Duh. nevrednicul preot (i duhovnic. (l iart# %i (l dezleag# prin m inile preotului. toate aceste Sfinte Taine se numesc a%a deoarece la fiecare (n parte. s te ierte pe tine. te iert. o minune. deoarece %i de data aceasta (ntre preot. prin chemarea preotului sau arhiereului. trebuie s# con%tientiz#m acest mare fapt.# tura Bisericii Ortodoxe adev # ratul s # v r % itor al I 18 . preotul (i pune m inile pe cap zic ndu-i formula: „Domnul (i Dumnezeul nostru Iisus Hristos. aceast# mare comoar#. cu harul (i cu +ndur rile iubirii Sale de oameni. SFÂNTA TAIN A SPOVEDANIEI se spune Sf nta Tain# a Spovedaniei.se (mp#rt#%e%te direct cu Hristos. din via.ie % i putere pe care ne-a dat-o Dumnezeu. produce (mp # rt #% irea harului divin. cu Trupul %i S ngele Lui. un transfer de energie a Duhului Sf nt. Amin”. Fiecare dintre noi cre%tinii. (i s -'i lase 'ie toate p catele.

Cor. (mp#rt#-%e%te harul Mariei Magdalena #i-i iert #rii p#catelor prin dezlegarea ce iart p catele o face penitentului. (n virtutea harului prime#te spovedania duhovniciei.# la Taina Sfintei Spovedanii. s# se deschid# 19 . datorit# sincerit#. iar preotul este doar un martor. Tot a%a de adev#rat este faptul c# omul neput nd tr#i singur. Dup# cum citim (n R nduielile Sfintei M#rturisiri: „Iat . fiind de fa. fiule. la Taina Sfintei Spovedanii se produc urm#toarele: penitentul se descarc# de tot r#ul acumulat (n timp. DE CE TREBUIE S NE SPOVEDIM? comunice O mul este prin fire o fiin. mai ales.. M ntuitorul Iisus Hristos. cel ce prime%te m#rturisirea este M ntuitorul Iisus. iar preotul este iconomul Tainelor Sfinte (I. -i eu sunt numai un martor.Tainelor este M ntuitorul Iisus Hristos.. cu toat# c#in.1).ii. -n cazul Spovedaniei. A%adar.ei %i zdrobirii de inim# pentru tot r#ul ce 1-a f#cut. (n acel timp vine %i se revars# peste acel credincios. De aceea se %i simte totdeauna o mare u%urare %i m ng iere dup# Spovedanie. iar harul (energia) Duhului Sf nt. cu alte cuvinte. ca s m rturisesc +naintea Lui toate c#te +mi vei spune mie”. c#in.# sociabil#. Domnul Iisus Hristos Preotul. Deci. 4. prin m inile preotului slujitor. (l iart# pe cel ce st# (n genunchi cu c#in. preotul (l iart# %i (l dezleag# prin punerea m inilor. primind m rturisirea ta cea cu umilin' .#. Hristos st nev zut.a. nu poate s# stea f#r# s# cu cineva %i. deci nu poate tr#i singur.

prin mila Sa fa.i mai ofere. Este mare lucru ca (n via. ne-a d#ruit un mare ajutor: Sfintele Taine %i. un prieten. s#-i spun# p#surile sale.suflete%te aproapelui s#u. (i spui tot ce ai pe suflet. Dar Dumnezeu. 15).a duhovnicului.i.ii. datorit# comp#timirii %i iubirii persoanei c#reia m-am dest#inuit. %i s# ne-o (nsu%im noi. (. (n irealitate %i neadev#r.a noastr#. c# nu am fost p#r#sit definitiv. s# intr#m (n dialog cu el. Te dest#inui (n fa. oric t de apropiat ar fi.# cre%tin# sau. tr#im incon%tien. dac# o tr#im. eventual. un sfat sau. prime%te (n plus de la duhovnic dezlegarea %i iertarea de acele p#cate %i mai ales prime%te o mare putere de a (nvinge mai departe greut#. din durerea lui. Taina Sfintei Spovedanii. se roag# pentru tine.itoare nu putem tr#i o via.# de oameni. cu alte cuvinte. Dar mai mult dec t acestea este m#rturisirea (n fa. dialogul sunt absolut necesare.i d#.i duhovnice%te. Parc# sim. Comunicarea. 20 . (n special. nu are cu ce s# te mai ajute. (l doare %i pe el. suntem ofili. La aceast# Sf nt# Tain#.ine la tine. dac# . el le prime%te %i m# comp#time%te. s#-i lu#m. Prime%te energia harului Duhului Sf nt prin punerea m inilor preotului.a noastr#. mai mult. simt o mare lini%te %i bucurie. s#-1 (nt#rim prin vorbe bune. F#r# preot %i puterea lui sfin. Durerile %i r#nile mele suflete%ti i le spun lui. P n# aici merge afectivitatea uman#.ile vie. Numai preotul are aceast# imens# putere de a dezlega de p#cate %i de a (mp#rt#%i harul Duhului Sf nt ca (nt#ritor (n via.a prietenului. simt o revigorare sufleteasc#. s# ajungem „s ne bucur m cu cei ce se bucur (i s ne +ntrist m cu cei ce se +ntristeaz ” (Romani 12. Atunci c nd vedem pe cineva c# sufer#. Ins#. -n acel moment. simt c# cineva m# mai iube%te. (n afar# de faptul c# s-a dest#inuit duhovnicului de tot ce are el mai intim. altceva nu are ce s#-. credinciosul.i o u%urare %i-o desc#rcare c nd g#se%ti pe cineva de (ncredere %i i te dest#inuie%ti.

Cel mai groaznic lucru este ca cineva s# moar# nespovedit. M ntuitorul a dat-o numai Sfin. acel arbore genealogic. De aceea trebuie s# ne spovedim. Cel care ne va c l uzi +n via'a de dincolo. Alt# cale %i adev#r nu exist# dec t (n Biserica Sa. SPOVEDANIA CONTRIBUIE LA VINDECAREA ARBORELUI GENEALOGIC iecare om se trage dintr-o familie. Ioan 20. Deci puterea de dezlegare a p#catelor o primim numai aici pe p#m nt %i numai de la preo. nedezlegat de p#cate. vor fi legate #i -n ceruri #i oric/te ve)i dezlega pe p m/nt vor fi dezlegate #i -n ceruri” (Mt. (ncet. dezvolt nd foarte frumos.ilor Apostoli %i ace%tia la r ndul lor episcopilor %i preo. prin punerea m inilor pe cap: „Oric/te ve)i lega pe p m/nt. Dincolo de morm nt nu-1 mai poate dezlega nimeni „nici chiar +ngerii”.a noastr# uman#. s# alung#m tot ce este negativ (n fiin. Acest arbore genealogic difer# de la neam la neam. el se usuc# definitiv. Adev rul si Via)a”. cu frica lui Dumnezeu %i na%te alte ramuri s#n#toase %i credincioase. deoarece nu 1-a (ngrijit nimeni. 18. tot astfel se (nt mpl# %i (ntr-un neam care este credincios. 18. Dup# cum un arbore este s#n#tos %i d# na%tere altor ramuri s#n#toase. S primim dezlegare (i iertare de toate p catele (i relele ce le-am f cut +n via' . Observ#m la unii arbori cum (ncep s# le apar# c te o ramur# uscat#. iar la un moment dat. (ncet.ilor prin hirotonie. la scurt timp. (n mod normal. Fiecare neam are un arbore genealogic.i. Puterea de a lega %i a dezlega. iar mai multe familii apropiate ca grad de rudenie formeaz# un neam. dezvolt ndu-se foarte frumos. S primim pe Duhul Sf#nt. Apoi. observ#m c# o mare parte din acel arbore s-a uscat. F 21 . 23).M ntuitorul a spus „Eu sunt Calea. dup# aceea altele %i altele. s# ne desc#rc#m suflete%te.

cum se spune (n popor.ii peste genera. ori.Adam #i Eva s v/r#esc p catul str mo#esc. S# aib# con%tiin. 20. cei ce sunt c#s#tori. P#catul se transmite de la tat# la fiu. Dup# cum medicina recunoa%te transmiterea caracterelor (genelor) de la tat# la copil. i %i au copii. adic# p#catul mo%tenit (n familie %i netratat cu Tainele Bisericii a f#cut ravagii. trebuie neap#rat s# se spovedeasc#. p cat ce sa repercutat asupra -ntregului neam omenesc #i asupra -ntregii Crea)ii.i la copii.e de acele p#cate pentru a nu se transmite copiilor lor. (nc# din Vechiul Testament. O bun# parte din acei oameni nu-%i dau seama de acel lucru %i se trezesc dup# ani %i ani. tot astfel religia recunoa%te transmiterea p#catelor de la p#rin.ilor p n# la al IV-lea neam (Ie%ire.i membrii familiei.5). c# pedepse%te pe copii pentru p#catele p#rin.a 22 . Cap. Asemenea analogie putem s# o raport#m la diferite neamuri de oameni care sunt necredincio%i. dup# genera. acel p#cat netratat macin# %i roade (n to.ii c# „li s-a cam pierdut neamul”. Dumnezeu spune. De aceea. s# se cure.

i copii se nasc bolnavi. De ce (n cele patru posturi? Pentru c# atunci este timpul cel mai potrivit.in (n cele patru posturi de peste an s# ne spovedim.#.inem c teva zile de post (3-4) %i ne spovedim. nu . de asemenea este recomandabil# Sf nta Spovedanie %i Sf nta -mp#rt#%anie. C nd simte omul nevoia.ionat# de timp sau de loc. Observ#m cum foarte mul. atunci poate s# se spovedeasc#. Fiecare membru al unei familii care nu se m#rturise%te este o ramur# uscat# din arborele genealogic al neamului s#u.(mp#cat# c# fii lor nu sufer# pentru p#catele p#rinte%ti.ine r nduielile biserice%ti: post. tratamentul %i vindecarea. Ne mai putem spovedi (n diferite cazuri speciale: .elepciune %i luminarea min. de asemenea s# ne spovedim %i chiar s# ne (mp#rt#%im cu Sfintele Taine (nainte.irea.i %i (n primul r nd s# recomand#m T 23 .ie s# le fie ultimul drum (n via. -n general exist# (n Biseric# (nv#.ie sau tratament. Un om p#c#tos care nu se spovede%te.#tura ca cel pu.c nd mergem la spital. omul . .ilor. la opera.ii. este o ramur# uscat# la arborele genealogic al neamului s#u.c nd avem un examen (n via. De aceea trebuie s# fim precau. care nu le-au spovedit %i n-au primit dezlegare de ele. CÂND PUTEM S NE SPOVEDIM? aina Sfintei Spovedanii nu este condi. rug#ciune %i (l prinde sf r%itul vie. .ine post %i este preg#tit pentru Spovedanie. (n. In cele mai multe cazuri copiii se nasc bolnavi datorit# p#catelor p#rin. pentru a primi putere.ii (n acea stare p#c#toas#. deoarece se poate (nt mpla s# avem un necaz datorit# p#catelor pe care le avem %i nu le-am spovedit.am avut un necaz mare sau altceva . S-a (nt mplat %i se (nt mpl# multor oameni ca atunci c nd merg la opera.. Cel mai important remediu pentru vindecarea arborelui este (n special Sf nta Spovedanie deoarece aici sunt: cur#.#.

adic# spovedindu-se curat. al. va fi bine pentru viitorul lor.a f#r# a se spovedi. (n plus. de asemenea este foarte.ii grele s# se spovedeasc# neap#rat %i s# se (mp#rt#%easc# cu Sfintele Taine.c nd merge femeia gravid# la spital pentru na%tere. /i a%a trec prin toat# via.e.celor ce merg la opera. . iar pe de alt# parte diavolul (i face s# le fie ru%ine s# se spovedeasc#. lucreaz# Duhul Sf nt peste ei prin aceast# Tain#. deoarece ajut# at t mamei. .ie la Sf nta Spovedanie %i. foarte recomandabil# Sf nta Spovedanie % i Sf nta -mp#rt#%anie. c nd va fi mare poate fi prea t rziu etc.#tura c# fiecare om. are p#cate personale. Acei ce nu se spovedesc (nainte de cununie fac un mare p#cat %i se lipsesc de un mare dar de la Dumnezeu. O mul. din copil#rie. CINE SE POATE SPOVEDI? n Biserica noastr# Ortodox# exist# (nv#.ime de cre%tini cad (n eroarea satanei care-i sf#tuie%te s# se spovedeasc# la b#tr ne. c t %i pruncului pe care-1 va na%te. De aici vin succesul sau insuccesul (n c#snicie. ce va face c nd va fi mare? Sau dac# fur# lucruri m#runte (pare un fapt m#runt. Unii ajung s# fie spovedi.Sf nta Spovedanie este fundamental# atunci c nd doi tineri se c#s#toresc. I 24 . Pe de o parte ei zic c# nu au p#cate. de la v rsta de 7 ani. (nainte de cununie %i totodat# se %i (mp#rt#%esc.i.Spovedania mai este recomandat# %i atunci c nd cre%tinul pleac# (ntr-o c#l#torie (ndelungat#. Copiii primesc cea mai puternic# educa. dar furtul (n sine este o fapt# grav#) %i nu este oprit %i mustrat la timp. -n aceste cazuri extreme este voie s# se (mp#rt#%easc# orice om. Dac# doi tineri p#%esc cu dreptul (n c#snicie. Unii se (ntreab#: ce p#cate poate s# aib# un copil? La aceast# (ntrebare noi r#spundem: dac# (njur# de mic %i nu este oprit. %i deci. trebuie s# se spovedeasc#.ii nu mai apuc#. indiferent de canon %i de p#cate: .

ine. Dac# ne d#m toat# silin. m#tu%a etc. noi. To.a s#-i ajut#m. %i Dumnezeu ne va ajuta pe noi. trebuie s# se spovedeasc# pentru a primi dezlegare %i iertare de p#cate %i pentru a primi harul Duhului Sf nt.Cel mai groaznic lucru este s# moar# cineva nespovedit. din p#cate.ine de o parohie %i este normal ca fiecare s# mearg# %i s# se spovedeasc# acolo.in. la parohia de care apar. Spovedania trebuie s# o faci dintr-o dragoste %i un respect duhovnicesc deosebit fa. Un alt p#cat groaznic este a opri pe cineva s# se spovedeasc#. nu to.e sau religii.# de cineva. avem obliga. De asemenea Spovedania este valabil# %i indispensabil# chiar %i m ntuirii clericilor. ca buni cre%tini. Responsabilitatea unui asemenea p#cat cade peste to.ia de a-i (ndruma %i sf#tui pentru Sf nta Spovedanie. Nu se pot spovedi la Biserica Ortodox# cei de alte credin. Ins# Taina Sfintei Spovedanii impune o mare delicate. ci duhovnicul trebuie s# ni-1 alegem singuri cu rug#ciune.e duhovniceasc#.i suntem egali (naintea lui Dumnezeu. UNDE TREBUIE S NE SPOVEDIM? iecare cre%tin apar. pe care. care nu s-au spovedit niciodat#. mama.i suntem oameni egali %i to. unchiul. To. Cu sufletul to. Nu ni se poate impune persoana la care trebuie s# ne spovedim. preo. de la 7 ani (n sus. de la cer%etor p n# la savan.i trebuie s# ne spovedim „de la vl#dic# la opinc#”.i sau conduc#tori de state.i c#lug#rii. Atunci c nd avem pe cineva (n familie: tata.i preo.i ai casei.ii.a s#-i ajut#m. cum spunea p#rintele Rafail F 25 . episcopii trebuie s# se spovedeasc# %i ei unii altora pentru a primi dezlegare %i iertare. Fiecare cre%tin ortodox botezat. numai dac# vor trece de bun# voie la Ortodoxie. p#catul acela se va r#sfr nge peste noi.ii o de. (ns# dac# nu ne d#m silin.

im pace %i lini%te.i i-a f#cut cre%tini practican. Nicodim: rena#terea la Eu l-a% (ntreba pe acel preot via) prin Duh care are (n turma lui vreo 5 6. -n definitiv. unde sim.i? C . zic ndu-i: „E%ti din turma mea. -mp#r. fiind sup#rat pe un credincios din parohia sa pentru c# merge s# se spovedeasc# la o m#n#stire %i nu se spovede%te la el. -n general oamenii care merg la m#n#stiri fac cinste % i preotului %i parohiei respective. fiecare dintre noi cre%tinii putem s# ne spovedim unde sim.inut Domnul Iisus Hristos #i de turm#”.Noica r#spunz nd la (ntrebarea unuia care zicea: „Ce s# facem. 26 .000 de suflete: ce a p#storit p n# acum? C te suflete din parohia lui a (ndreptat el c#tre Dumnezeu p n# acum? Pe c . „S# ne rug#m pentru a ne descoperi Dumnezeu duhovnicul! S# ne na%tem duhovnicul!”. Bunul Dumnezeu s ne fac (i nou parte de m#ntuire. Un preot. 1-a mustrat %i i-a interzis s# nu mai mearg# la m#n#stire. din parohia mea %i Dumnezeu te va (ntreba la judecat# dac# te-ai . Sf. c# nu avem duhovnic?”. Vor fi chiar %i inversate valorile %i responsabilit #.ile acestui veac.i din acei mii de oameni merg la biseric# datorit# ostenelii lui? Acel om din parohia sa.# de cea de acum.im c# suntem pe drumul cel mai bun. s-a (ntors la Dumnezeu datorit# m#n#stirii.irea pe turme %i p#stori (n veacul de dincolo va fi alta fa.

ei. S# citim p#catele din ghidul de Spovedanie %i s# le not#m pe cele care le-am f#cut pe o h rtie pentru a nu le uita. trebuie s# . numai s# avem p#catele notate pe h rtie. Ajung nd la preot nu spun mai nimic. deoarece se cunoa%te c# atunci c nd te ostene%ti prime%ti un rezultat.ime de oameni care nu sunt con%tien.CUM TREBUIE S NE PREG TIM PENTRU A MERGE LA SFÂNTA SPOVEDANIE? tunci c nd facem o Spovedanie general# la un preot. A SPOVEDANIA NU TREBUIE F CUT FORMAL xist# o mul. Acei oameni merg la Spovedanie dintr-un formalism %i se spovedesc formal.i de actul spovedaniei sau nu sunt sinceri %i merg %i ei de ochii lumii sau dintr-un reflex condi.# pentru gre%elile pe care le-au f#cut. pe loc sau mai t rziu. C nd nu ne (mp#rt#%im %i nu facem o Spovedanie general#. nu au nici o c#in. -n ziua (n care mergem la Spovedanie s# citim rug#ciunile (nainte de Sf nta Spovedanie. br nz# %i ou#. s# citim dintrun ghid de Spovedanie p#catele %i cele pe care %tim c# le-am f#cut s# le not#m pe o h rtie pentru a nu le uita (putem foarte bine folosi ghidul din aceast# carte). lapte. S# ne (mp#c#m cu cei pe care i-am sup#rat sau ne-au sup#rat.inem 5-6 zile de post. Iar dac# nu te ostene%ti real. ci te faci doar 27 E . S# facem c t mai multe metanii. Efectul este acela%i. -n acele zile s# nu m nc#m carne.ionat la preot s# se spovedeasc#.a lui Dumnezeu %i c# se petrece o Tain# mare (n acel moment. nu realizeaz# c# sunt (n fa. S# ne rug#m c t mai mult %i s# citim dac# avem timp %i din Psaltire. Cu c teva zile (nainte de Sf nta Spovedanie s# ne facem un examen al con%tiin. atunci putem s# ne spovedim f#r# post.

c# te ostene%ti, cazi (n p#catul vicleniei, %ireteniei. Pe om po,i s#-1 (n%eli, (ns# pe Dumnezeu niciodat#. De aceea, pentru cei care nu sunt sinceri %i nu sunt dispu% i pentru o Spovedanie cu c# in,# %i cu sinceritate, este recomandabil, deci mai bine, s# nu se spovedeasc# (n acel moment. Spovedindu-se (n acest fel, nu primesc nici iertare de la Dumnezeu %i (n plus p#c#tuiesc pentru acel formalism de ochii lumii. -n asemenea situa,ie se g#sesc chiar %i acei cre%tini care merg la biseric# regulat, (ns# f#r# nici o sim,ire duhovniceasc#. Esen,a Spovedaniei %i efectul ei nu constau (ntr-o Spovedanie regulat# %i stereotip#, ci dimpotriv# (ntr-o Spovedanie spontan# ie% it # din ad ncul inimii, cu mult # durere %i p#rere de r#u. TREBUIE S NE SPOVEDIM CU MULT SINCERITATE ste de preferat ca sinceritate %i transparen,# total# s# avem fa,# de orice preot. -ns# vremurile tulburi de azi au adus o mul,ime de preo,i f#r# voca,ie %i aceasta ne face s#-i ocolim %i s# c#ut#m pe cei cu voca,ie pentru a ne dest#inui. Niciodat# nu trebuie s# disper#m sau s# ne pierdem n#dejdea datorit# lipsei de duhovnic. Trebuie doar s# ne rug#m Bunului Dumnezeu pentru a ni-1 descoperi. Cel ce se roag# lui Dumnezeu, cu toat# sinceritatea, pentru a-i scoate un duhovnic (n fa,#, cu siguran,# va fi miluit. Ne trebuie nou#, (n primul r nd, sinceritate pentru ca Dumnezeu s# ne descopere un preot sincer. Cel ce nu lupt# toat# via,a pentru a fi sincer (n toate (mprejur#rile cotidiene se (n%eal# % i (n%eal# la r ndul lui pe al,ii. Sinceritatea este una din marile virtu, i aduc#toare de cur#,enie %i dob ndire a Duhului Sf nt. Dac# nu ne spovedim sincer (naintea duhovnicului p#c#tuim foarte mult. De nu avem (ncredere (n duhovnic, mai bine s# nu ne spovedim, s# nu-1 am#gim %i s# nu ne am#gim %i pe noi (n% ine.

E

28

Spovedania, dac nu o facem din toat inima, mai bine s nu o facem. S# ne rug#m lui Dumnezeu pentru a nu c#dea (ntr-o asemenea curs# satanic#. Am observat (n experien,a de duhovnic un lucru foarte grav. Diferi, i oameni (n v rst# au venit formal la Spovedanie %i nu s-au spovedit deloc sincer. Am sim,it acest lucru mincinos. Unora le-am spus; altora, mai grosieri, nici m#car nu leam atras aten,ia deoarece am observat c# ar fi fost inutil. Ur t lucru (naintea lui Dumnezeu! S# ajungi om b#tr n plin de viclenie % i s# min, i chiar la Scaunul Spovedaniei?! Dumnezeu vrea s# ne mai (ntind# o m n# chiar (n ultimele clipe ale vie,ii prin Taina Spovedaniei, (ns# unii oameni, a%a cum am amintit, nu numai c# nu-i (ntind m na lui Dumnezeu pentru a-L prinde, ci mai grav, chiar refuz# m inile care i se (ntind pentru a-1 salva. PREOTUL CARE DIVULG SECRETUL SPOVEDANIEI MAI BINE NU S-AR FI N SCUT esponsabilitatea preo,iei (naintea lui Dumnezeu maxim#. Voca,ia preo,iei este voca,ia sacerdotal#; misiunea este de ordin divin; de asemenea, responsabilitatea dep#%e%te umanul. Preotul va r#spunde (naintea lui Dumnezeu pentru orice gre%eal# (n s#v r%irea vreunei Taine. Tot astfel va r#spunde (n privin,a secretului Tainei Sfintei Spovedanii. Spun Sfin,ii P#rin,i c# acel preot care va divulga altor persoane un p#cat %i pe cel care 1-a s#v r%it, este vrednic ca limba cu care a vorbit s# i se scoat# prin ceafa. Nu mai vorbim de r#spunsul pe care-1 va da la Judecata de Apoi! Cei care nu cunosc sunt vinova,i de aceast# necunoa%tere. Trebuie s# fie con%tien,i de misiunea la care s-au (nrolat. Penitentul, persoana care s-a spovedit, %i (ntr-un nefericit caz, (nt mpin# o asemenea ispit#, nu trebuie s# dezn#d# jduiasc#. In momentul (n care a aflat poate p#r#si pe 29

R este

Judecata de Apoi va fi locul unde fiecare va primi pe m sura faptelor sale. acel duhovnic duc ndu-se la altul. Chiar dac# va suferi o asemenea ru%ine, s# o primeasc# ca de la Dumnezeu. Nu trebuie judecat un asemenea preot, ci trebuie comp#timit %i evitat. Mai mult, s# ne rug#m lui Dumnezeu pentru el, ca s#-1 (ndrepte %i s#-1 lumineze. CE SE ÎNTÂMPL CU OAMENII CARE MOR NESPOVEDITI? nul din marile ajutoare duhovnice%ti dob ndite de cei care p#r#sesc via,a aceasta %i merg (n cea de dincolo este Sf nta Spovedanie. /i iar#%i, o mare pierdere pentru cei ce p#r#sesc aceast# via,# %i merg (n cea de dincolo este lipsa Spovedaniei. M ntuitorul Iisus Hristos le-a spus Sfin,ilor Apostoli %i prin ace%tia, la r ndul lor, p n# azi, episcopilor %i preo,ilor, c# „oric/te ve)i lega pe p m/nt vor fi legate #i -n ceruri #i oric/te ve)i dezlega pe p m/nt vor fi dezlegate #i -n ceruri” (Matei 18, 18).

U

30

e pentru om %i (n cele din urm# alungarea lui din Rai. de acea mare dezlegare fundamental# pentru via. Niciodat# nu putem %ti sf r%itul vie. E de la sine (n. Sfintele Taine instituite de El.a prin Biserica (ntemeiat# de El %i.ii noastre.eles c# cea mai mare tragedie pentru un om %i pentru urma%ii familiei sale este s# moar# nespovedit. este acela%i lucru p n# la urm#.i de p#cate prin Taina Spovedaniei. Toate p#catele nespovedite se transmit urma%ilor celui decedat. Spovedania (nseamn# dezlegare.Legarea %i dezlegarea o lu#m numai aici pe p#m nt. Cei care mor nespovedi.i cad (n eroarea de a zice c# se vor spovedi c nd vor fi mai b#tr ni. Adev rul (i Via'a”. nu putem %ti v rsta la care via. Tot timpul trebuie s# fim dezlega. fiecare. sunt lega. Iar#%i.i tineri mor nespovedi. de aceea este bine s# ne spovedim (n fiecare an. (n timpurile r nduite de Biseric# sau c nd simte nevoia de a se spovedi.ime de suferin. Foarte mul. M#ntuitorul Iisus Hristos este „Calea. P 31 . mai ales. Niciodat# nu putem %tii sf r%itul vie. C nd spunem Iisus.i. C# e t n#r sau c# e b#tr n. u%urare.i (n p#catele lor.e. Dincolo nu mai pot fi dezlega. (n toate posturile.i %i u%ura.a noastr# se va sf r%i. Mul. spunem c# ne-a adus via.i nu au parte.ele.i. Ei trec dincolo nedezlega.i de nimeni.a de dincolo. SPOVEDANIA ESTE CHEIA RAIULUI #catul primordial f#cut de Adam (n Rai a adus o mul. Dincolo vom suporta doar consecin. M ntuirea unui cre%tin nu poate fi garantat# f#r# Taina Sfintei Spovedanii.ii sau dac# ajungem ori nu la b#tr ne. De aceea omul trebuie s# se spovedeasc# de la 7 ani (n sus. prin urmare.

Taina pe care o putem folosi ca pe o cheie pentru a deschide u%a (nchis# %i p#zit# a Raiului este Sf nta Spovedanie. Numai Sf nta Spovedanie ne poate cura,i %i primeni pentru a intra (n Rai. Cel ce se spovede%te continuu (n via,# %i moare de asemenea spovedit, acela n#d#jduie%te s#-%i m ntuiasc# sufletul dac# spovedania s-a s#v r%it cu toat# sinceritatea %i cu toat# c#in,a, acela posed# Cheia Raiului %i-%i poate permite a intra. A te spovedi, (nseamn# a te smeri at t (naintea lui Dumnezeu (n chip tainic, precum %i (naintea preotului (n chip vizibil. A te spovedi (nseamn# a-,i alunga tot egoismul din tine, a nu,i mai apar,ine ,ie, a te dezveli de tot subiectivismul personal. Taina Sfintei Spovedanii impune cea mai mare smerenie, cea mai mare umilin,#, cea mai mare c#in,#, cea mai puternic# zdrobire de inim# %i p#rere de r#u. Toate acestea (nseamn# a exprima starea sufleteasc# ce inspir# credinciosului n#dejdea m ntuirii sufletului s#u, exprim# cea mai mare virtute %i este puterea de a dob ndi Cheia Raiului. 32

ÎN SCAUNUL SPOVEDANIEI TO$I OAMENII, INDIFERENT DE RANGURI SOCIALE, DE PREG TIRE INTELECTUAL ETC., SUNT EGALI ÎN FA$A LUI DUMNEZEU rebuie s# fim foarte con%tien,i, c# (naintea lui Dumnezeu to,i oamenii suntem egali din punct de vedere spiritual. To,i avem un suflet spiritual. Deosebirea (n aceast# lume const# (n trup, (n ranguri sociale, (n preg#tirea intelectual#, (n g ndire etc. O dat# ce sf r%im aceast# via,#, dincolo vom fi egali. -n scaunul Sfintei Spovedanii se vede cel mai clar egalitatea uman#! Aceea%i stare de peniten,# %i de c#in,# o poate tr#i, (n acela%i timp, at t un cer%etor sau un ,#ran simplu, c t %i un savant sau un mare dreg#tor. Aici, la Spovedanie vedem c# to,i oamenii suntem fii ai Aceluia%i Tat#. La o asemenea mare (n,elepciune trebuie s# ajungem pentru a (n,elege realitatea adev#rat # a lucrurilor. Vom fi mari atunci c nd ne vom da seama c# suntem mici %i invers.

T

CHIAR DAC NU AVEM UN DUHOVNIC ISCUSIT DE NE VOM RUGA, VOM AFLA ADEV RUL u to,i oamenii au posibilitatea de a (nt lni mari duhovnici sau, mai mult, de a se spovedi la ei. -ns# totul depinde de penitent. Dac# avem o mare nel#murire (n via,#, nu %tim ce s# facem, nu avem pe cine s# (ntreb#m, atunci trebuie s# ne rug#m lui Dumnezeu din toat# inima noastr# %i s# zicem: „Doamne pune cuv#nt +n gura duhovnicului meu pentru a-mi spune ce s fac”. /i a%a, dac# ne rug#m din toat# inima,

M

33

Prin glasul duhovnicului, ne vorbe#te *nsu#i Dumnezeu

datorit # credin,ei noastre, Dumnezeu ne poate spune lucruri mari, chiar % i prin gura unui p#c#tos de duhovnic. Atunci c nd suntem (n genunchi (naintea duhovnicului la Spovedanie s# ne (nchipuim c# suntem (naintea lui Dumnezeu %i s# ne d#ruim total, s# ne imagin# m c# Dumnezeu este prezent, de fa,#, vede %i aude tot. Deci foarte mult face rug#ciunea dinainte de Spovedanie pentru ca aceasta s# aib# un efect bine f#c#tor.

TREBUIE S NE RUG M PENTRU DUHOVNIC ÎNAINTE DE SPOVEDANIE e preferat este ca duhovnicul s# fie bun. Dac# nu-1 putem g#si bun, s# ne spovedim la el a%a cum este! -ns# atunci c nd te spovede%ti, s# te rogi (naintea lui Dumnezeu ca s# pun# (n gura %i (n mintea duhovnicului r#spunsul la ceea ce te fr#m nt#. Deci rug#ciunea aceasta pentru duhovnic, (nainte de Spovedanie, este foarte important#. Nu trebuie s# a%tep,i un r#spuns sau un sfat de la duhovnic %i s# stai cu m inile (n %old, ci trebuie, (n primul r nd, s#-1 aju,i pentru a te putea ajuta. S# te rogi zic nd: „Doamne pune +n mintea (i +n gura duhovnicului meu r spunsul care +mi este de folos”.

D

34 34

at cu un burete pentru a-i da din nou transparen. deoarece el are mijloacele duhovnice%ti. divin %i folositor vine doar datorit# st#rii suflete%ti a penitentului. tot a%a se (nt mpl# %i cu sufletul nostru. face multe p#cate mai ales dac# nu se spovede%te. ci cei bolnavi.a % i cur#. LA RÂNDU-I. Aceasta (i garanteaz# s#n#tate. Spovedania c t mai deas# produce igienizarea sufleteasc#. Aceste p#cate se depun pe sticla sufletului at t de mult (nc t. sufletul credinciosului nu mai este deloc transparent pentru cele duhovnice%ti. transparen. trebuie s# fie cur#. nemaifiind deloc transparent.enia ini.ate. la un echilibru (ntre via. atunci c nd se murd#re%te foarte tare. po . Numai preotul poate sp#la acel geam al sufletului.ire a sufletului prin Taina Spovedaniei putem avea garantat# %i s#n#tatea trupului. 2.ia care-1 cur#. nu mai po. ci pe cei p c to #i am venit s -i chem la poc in ) ” (Marcu. 17). (nt i s# te rogi lui Dumnezeu s#-i pun# (n minte r#spunsul. ial#.ii. Acel r#spuns obiectiv.enie. De cele mai multe ori bolile trupe%ti sunt cauzate de bolile suflete%ti netratate %i necur#. Nu pe cei drep)i.i privi deloc prin acea sticl#. la un moment dat.# % i cur#. SPOVEDANIA PRODUCE REGENERAREA SPIRITUAL A SUFLETULUI CARE.# %i cur#. Dac# facem periodic acea igienizare %i cur#. cu c t (nainteaz# (n v rst #. vr nd-nevr nd. „Nu cei s n to#i au nevoie de doctor. O 35 . / i dup# cum un geam al casei.i primi un r#spuns mai mult omenesc.a sufleteasc# %i cea trupeasc#.enie. adic# buretele %i solu. Toate acestea contribuie la p#strarea s#n#t#. Dac# nu te rogi. CONTRIBUIE #I LA CEA A TRUPULUI mul.Dac# ai ceva de (ntrebat pe duhovnic.# %i (i dau din nou transparen.

Cea mai eficient# terapie sufleteasc# este Sf nta Spovedanie. at t de necesar# (n via. dac# se face cu toat# smerenia (n Duhul Sf nt. adic# la armonizarea puterilor suflete%ti %i trupe%ti. -mboln#virea spiritual# este mai periculoas#. mai penetrant# %i mai nociv# dec t cea trupeasc# pentru fiin. SPOVEDANIA ESTE CEA MAI EFICIENT TERAPIE SPIRITUAL trupului.a noastr# uman#.Prin credin)a -n Dumnezeu. -n cele mai multe cazuri boala trupeasc# este urmarea bolii suflete%ti.a noastr#. Aceast# murd#rie produce (mboln#virea spiritual# care la r ndul ei se r#sfr nge %i asupra . putem fi t m dui)i de bolile trupe#ti. -n cadrul acestei Sfinte Taine. adic# a p#catelor. 36 P #catele f#cute de fiecare dintre noi murd#resc sufletul. se (nt mpl# efectiv o minune.

rele sau bune. m#car atunci c nd vrea s# ia o hot#r re (n via.# sufletul penitentului d ndu-i frumuse. cre%tinii se m#rturiseau s#pt#m nal. chemat de c#tre preot.ii divine. s# ne scul#m.ii ve%nice. s# pl ngem %i s# ne c#im (naintea lui Dumnezeu. Aceast# frumuse.#. Aici este cheia (n. se (ngrije%te de trup aplic ndu-i fel de fel de terapii. orice cre%tin s# se m#rturiseasc# %i s# cear# sfat de la duhovnic.elesului. Toat# lumea. pe el trebuie s#-1 primenim cel mai mult. care-i ve%nic. con%tient sau mai pu. -n primele secole. Aceast# Sf nt# Tain# care ne u%ureaz# de fiecare dat# %i ne d# noi puteri. TAINA SPOVEDANIEI ESTE UNA DIN CELE #APTE SFINTE TAINE CARE SE REPET DE CELE MAI MULTE ORI ÎN VIA$A OMULUI. vindec# %i cur#. ATUNCI CÂND EL SIMTE NEVOIA umnezeu cunosc nd firea noastr# uman#.eles c# ast#zi nu se mai poate (n acest fel. (ns# este recomandabil. a (ntemeiat (n Cre%tinism Taina Sfintei Spovedanii.#.#. lui trebuie s#-i acord#m o aten.ie maxim# (n via. iar (n m#n#stiri c#lug#rii (%i m#rturiseau chiar %i g ndurile.elepciune %i (ntrez#rire a realit#.e %i s#n#tate (ngereasc# a sufletului se exteriorizeaz# %i (n cea a trupului. slab# %i (nd#r#tnic#. D 37 . De fiecare dat# c nd p#c#tuim %i gre%im.in con%tient. din p#cate. zilnic la duhovnic. nu i se acord# terapiile necesare s#n#t#. Sufletul fiind ve%nic. (ns# sufletului. se poate repeta de c te ori este nevoie (n via.e %i s#n#tate (ngereasc#.Duhul Sf nt. (n. Bine(n.

ci ne d# %i puterea pentru a-1 realiza. de iertare a p#catelor %i (ntrebarea pus# lui Dumnezeu prin duhovnic: ce s# facem mai departe? Aceast# (ntrebare (n duh este foarte important# %i putem. f#r# a ne ruga %i noi lui Dumnezeu.#. CI #I A ÎNTREBA PE DUMNEZEU. pe Dumnezeu %i pe penitent. cererea. Taina Spovedaniei. cu mila lui Dumnezeu. Atunci c nd mergem la Spovedanie s# nu avem (n minte c# spunem doar ce-am mai f#cut (n ultimul timp.ii umane. s# ob. se poate compara cu un laborator duhovnicesc a c#rui menire este redarea s#n#t#. sau chiar dezvinov#. dorin. (nainte de a merge la Spovedanie trebuie s# ne preg#tim .ii. Ori. nu numai c# ne d# r#spunsul adev#rat.ii suflete%ti a celui (n cauz#. Deci Taina Spovedaniei implic#: m#rturisirea p#catelor cu toat# c#in. implic# pe duhovnic.in# c#in. implicat# (n lucrarea de ridicare a omului. cum am mai amintit.in-du-ne total %i d nd vina pe altcineva %i at ta doar.a. aceast# treime de persoane. -ns# gre%esc. A%a cum am mai spus.i spui p#catele %i at t. O 38 .A TE SPOVEDI NU ÎNSEAMN NUMAI A$I SPUNE P CATELE.elepciune %i pentru o tr#ire (n realitate. CE S FACI mul. Dac# Dumnezeu vede c#-L (ntreb#m cu toat# sinceritatea %i c#in.ime de oameni socotesc c# atunci c nd te spovede%ti (nseamn# doar s#-.a. cu mai mult# sau mai pu.inem un r#spuns de disciplinare a vie.in nd post %i rug ndu-ne lui Dumnezeu s# ne transmit# prin duhovnic sfaturile necesare vie.ii noastre.a de (ndreptare. Laboratorul Sfintei Spovedanii este fundamental pentru formarea personalit#. PRIN DUHOVNIC. Putem gre%i l#s nd doar pe duhovnic s# decid#. pentru (n.

s#-1 (n.eleag# %i s#-1 dezlege. s#-1 spovedeasc#. s-a dus s# se spovedeasc# la un duhovnic renumit. A 39 . prime%te iertare.TAINA SPOVEDANIEI ÎMPAC CEL MAI BINE PE OM CU DUMNEZEU #I CU APROAPELE %a cum se cunoa%te. cade foarte u%or. C nd s#v r%im un p#cat (l lovim pe Dumnezeu. se sim.ea c# parc# zbura.i de aceast# dorin. Bunul Dumnezeu tot timpul ne a%teapt# s# ne (ntoarcem la EL. iar ceea ce este r#u. Foarte mult conteaz# deci. suntem asemenea celor care-L b#teau %i-L r#stigneau pe Cruce. pl nge %i (i cere lui Dumnezeu iertare din tot sufletul spovedindu-se (naintea duhovnicului. p#catul produce desp#r.a.ea ca (ntr-o alt# lume. Mai (nt i primim iertarea de la duhovnic prin m inile sale.#. numai c# noi trebuie s# fim con%tien. P#r#se%te foarte u%or pe Dumnezeu.# a lui Dumnezeu pentru binele nostru. Fiecare p#cat este o palm# dat# lui Dumnezeu. s# ne c#im pentru ce-am f#cut. c t %i pentru duhovnicul la care ne spovedim. pl ngea de bucurie. -ns# atunci c nd omul se spovede%te din toat# inima %i cu toat# c#in. Virtutea %i faptele bune sunt pl#cute de Dumnezeu. %i preg#tirea pentru Spovedanie: postul dinainte %i rug#ciunea. El dore%te foarte mult (ntoarcerea noastr#. se dep#rteaz# de el. Omul fiind slab din fire %i tot timpul (nclinat mai mult spre r#u dec t spre bine. Dup# spovedanie sim. S-a rugat foarte mult (nainte pentru duhovnic c# s#-1 g#seasc# bine. at t pentru iertarea p#catelor noastre. de asemenea. adic# p#cat. se s#v r%e%te foarte u%or de c#tre oricine. datorit# lipsei de credin. Spunea cineva c# odat#. dup# aceea trebuie s# sim.irea omului de Dumnezeu.im o lini%te %i o bucurie sufleteasc# de (mp#care. f#c nd un p#cat foarte mare. Tot ceea ce este bun se realizeaz# numai prin osteneal#. Atunci este semnul c# Dumnezeu ne-a iertat! Totul depinde de starea noastr# interioar#. % i Dumnezeu. El iube%te foarte mult pe cel ce se ostene%te a le face.

ia unui copil care a f#cut gre%eli %i pl nge cu toat# inima c#tre p#rin.e. UNII SOCOTESC CA SPOVEDANIA TREBUIE S O FACEM LA B TRÂNE$E mare ispit# diavoleasc# (i pa%te pe unii oameni care. ace%tia v#z ndu-i sinceritatea cu care se c#ie%te (l iart# din toat# inima. A%a cum un copil.# de cauz#.Prin taina Spovedaniei. Spovedania f#cut# cu mult# sim. Este at ta vicle%ug al diavolului (n aceast# am nare care ne . pentru ai cere iertarea p catelor. care se -ntoarce la Tat l cel Ceresc. fiecare poate lua postura fiului risipitor.ilor s#i. oric t de mult ar fi gre%it. (nc t r#spunsul trebuie dat f#r# (nt rziere: O 40 . comenteaz# zic nd c# Spovedania trebuie s# o fac# la b#tr ne. (n necuno%tin.ii s#i cer ndu-le iertare %i (mp#care.ine departe de harul iert#rii. Tot a%a trebuie %i noi s# lu#m pozi. dac# pl nge din toat# inima (naintea p#rin.ire duhovniceasc# ne (mpac# din nou cu Dumnezeu.

trebuie s# se g ndeasc# foarte serios la transmiterea p#catelor lor peste urma%i. aceea culegem la b tr#ne'e! In cele mai multe cazuri oamenii ajun%i (n asemenea situa.i un b#tr n care a tr#it toat# via.area ei periodic#.i de p#cate %i a te apropia de Dumnezeu.ii o hain# curat# permanent. acest lucru (. cu familii. De ce s# sufere un copil pentru p#catele p#rin.ei rele.i premature nu se (nt mpl#?! II.e.# lung#.ilor? Nu po. nu putem %ti dac# fiecare dintre noi oamenii ajungem la o v rst# (naintat#. Ori. -n primul r nd.i poate garanta titlul de 41 .e. Dar. nu (nseamn# c# nu mai facem p#cate.i.i s# %tii c t tr#ie%ti. dac# mai ai timp de Spovedanie %i canon pentru p#cate. Cei c#s#tori.i sfin.i. adic# cur#. le era fric# s# nu piard# pe Dumnezeu %i m ntuirea lor. Dar ce s# mai vorbim de cei ce nu s-au spovedit niciodat# (n via. av nd (n vedere c# nu a mai f#cut-o niciodat#.ia cur#. cu copii %i nepo. A%a este %i cu Spovedania periodic#. a iert#rii %i a apropierii de Dumnezeu? Cunoa%tem cum foarte mul.a nespovedit % i necur#. A te spovedi (nseamn# a te cura.i din tinere. Chiar dac# ne spovedim la tinere.a?! Se mai poate sp#la? Sau. IV. Chiar dac# ajungem la b#tr ne. Numai mila lui Dumnezeu mai poate face minuni! III. Cam ce sem n m la tinere'e. dac# reu%e%ti s-o speli. se mai poate garanta portul ei pe mai departe? Se risc# o degradare total#. Pe de o parte din cauza m ndriei.e. pe de alt# parte. V.area periodic# a sufletului. nu putem %tii dac# vom reu%i s# ne %i spovedim. nu se %tie dac# omul ajuns la o v rst# (naintat# se poate roti la asemenea grade mari.e au tr#it aproape de Dumnezeu %i. Ideal este cur#.it de p#cate. datorit# obi%nuin.a lui departe de Dumnezeu %i de poruncile Lui. s# o speli de fiecare dat# de cea mai mic# murd#rie. P#catele le facem continuu. fapt care-i garanteaz# via. ajun%i la b#tr ne.#?! Este greu s# (ntre. de unde mai po.irii de p#cate. ce s# mai spunem dac# nu .i avea garan.i-ai sp#lat haina toat# via.I.ii sunt iremediabili. Foarte greu este s# (ndrep. dac# stai toat# via. C te mor. departe de Biseric# %i de tot ceea ce este sf nt. a%a (nc t s# fac# o spovedanie curat#.

nu merge la biseric#. casnic al lui Dumnezeu % i prieten al sfin.ia Duhului Sf nt. Ignorarea Spovedaniei (n c#snicie aduce certuri. VII. +nseamn m#ntuirea sufletului. Atunci c nd un p#rinte (ntr-o familie nu se spovede%te.i se spovedesc periodic.ie s#n#toas# copilului s#u? Ce exemplu poate lua copilul de la el. +nseamn apropiere de Dumnezeu. desfr n#ri. dec t numai r#u. Nu trebuie s# ne mir#m de apuc#turile rele ale copiilor ce nu au primit o educa. atunci c nd se spovede%te.#.e de la Duhul Sf nt pentru (nfruntarea r#ului.#. Cu alte cuvinte. avorturi etc. Dac # (ntreb# m (ntru smerenie avem protec. nu vor avea dec t de pierdut.elepciunea st &ntru sfat mult” spune Sf nta Scriptur# sau „Cine vrea s se m(ntuiasc . t n#r sau b#tr n. desp#r. nu are habar de Tainele bisericii. IX. indiferent de v rst#. pe l ng# iertarea de p#cate.iri. cu &ntrebarea s c l toreasc " spun Sfin. +nseamn cre(tere +n virtu'i.cet #.ean al raiului. atunci c nd ambii so. be. atunci c nd ne spovedim trebuie s# cerem sfaturi pentru via. Indiferent de v rst#.ie religioas# (n cas#.# s# nu facem nimic f#r# sfatul duhovnicului. 42 .ilor. crime. cei doi tineri care se c#s#toresc. Pentru a avea o c#snicie c t mai s#n#toas#. b#t#i. Fidelitatea conjugal# se p#streaz#. cum poate da el o educa.ii. a te spovedi tot timpul (n via. cel mai bine %i sigur (n via. prime%te noi for.# +nseamn smerenie. Tot timpul (n via.i (n Paternic. Tot timpul (n via. dac# nu se vor spovedi continuu. VIII. VI.ii P#rin. +nseamn con(tientizarea nimicniciei noastre omene(ti.#: „&n.

ilor.ii P#rin. p#catul str#mo%esc pe care-1 mo%tene%ti %i.i se iart#. (ntocmai ca la Botez. Botezul nu se poate repeta. au asigurat# m ntuirea dac# s-au botezat (n ritualul lor. -ns# Biserica Ortodox# %i Sfin. -ns# de la v rsta de 7 ani (n sus. socotesc c# Botezul trebuie s#v r%it numai la o v rst# c t mai (naintat# pentru a li se ierta p#catele %i a li se asigura m ntuirea. transmis din neam (n neam p n# azi. tot astfel se (nt mpl# la Sf nta Spovedanie. (n al doilea r nd. nu se mai pune problema p#catelor personale.i socotesc c# atunci c nd te botezi .TAINA SPOVEDANIEI ESTE NUMIT #I „AL DOILEA BOTEZ” %a cum la Sf ntul Botez se iart# toate p#catele s#v r%ite p n# atunci de fiecare ins %i (nsu%i p#catul str#mo%esc. dup# p#rerea lor. (ns# Dumnezeu a l#sat Taina 43 A . c nd se boteaz#. Ei spun c# dup# Botez pot s# fac# orice pentru c#. De aceea de la 7 ani to. (n primul r nd. s# ne cur#.im de p#cate. Majoritatea sectan. fiecare ins are p#cate personale. La copiii mici. Deci pe ei nu-i mai intereseaz# p#catele dup# Botez.i se iart# toate p#catele f#cute personal p n# atunci. . care au p#r#sit Biserica lui Hristos autentic#.i trebuie s# ne spovedim.

atunci c nd se (mboln#ve%te. s# vorbeasc#. Deci.a %i preotul nu poate s# se (n. s# facem metanii c t mai multe. mai ales dac# nu s-a spovedit niciodat# %i nu-1 cunoa%te nici un preot din punct de vedere duhovnicesc.ii P#rin. Chiar %i atunci c nd se (nt mpl# ca un om s# cad# bolnav la pat. p n# la acea v rst# nu au con%tiin. nu cheam# mai (nt i un preot s#-1 spovedeasc#. deoarece. dac# %i-a pierdut cuno%tin.# %i nu se poate dialoga cu el.# c t mai aspr# cu c teva zile (nainte. Deoarece. s#-1 (ntrebe de p#cate %i s#-i r#spund#. nu poate fi (mp#rt#%it. poate fi (mp#rt#%it indiferent de p#cate. s# . dac# nu poate s#-%i m#rturiseasc# p#catele. (ns# trece (n incon%tien. Numai copiii p n# la 7 ani pot fi (mp#rt#%i.im de p#cate prin Sf nta Spovedanie. %i (n aceste zile s# ne rug#m c t mai mult. spun Sfin.eleag# cu el.i cei pe care i-am sup#rat sau ne-au sup#rat %i s# le cerem iertare.a binelui % i a r#ului %i astfel.in 5-6 zile de post (nainte. s# facem o nevoin. De aceea la Spovedanie i se mai zice „al doilea Botez”. nu poate fi (mp#rt#%it. De la 7 ani +n sus nu are 44 A . cu voie sau f#r# de voie. Adic# s# ne cur#. dac# nu-%i revine. Cu alte cuvinte. faptele lor nu pot fi socotite p#cate.Sfintei Spovedanii pentru a ne cura. trebuie s# facem o preg#tire (n prealabil. atunci nu are voie s#-1 (mp#rt#%easc#.i. dac# este con%tient %i-%i spune p#catele. chiar dac# este muribund.inem cel pu.i m#car de p#catele pe care le facem zilnic. Dac#. moare ne(mp#rt#%it. s# ne (mp#c#m cu to. i f#r# Sf nta Spovedanie. F R SFÂNTA SPOVEDANIE NU NE PUTEM ÎMP RT #I CU TRUPUL #I SÂNGELE DOMNULUI tunci c nd dorim s# ne (mp#rt#%im cu Trupul %i S ngele M ntuitorului Iisus Hristos. nu putem s# ne (mp#rt#%im f#r# Sf nta Spovedanie. Face o mare gre%eal# cel care.

iei. C#ci trupul omenesc este constituit din sim. fie direct prin trup.a acestei Taine. asupra celui care se spovede%te.i preo. p#rintele Dumitru St#niloaie explic# cum Duhul Sf nt (% i transmite energia Sa.voie nimeni s se +mp rt (easc cu Trupul (i S#ngele Domnului Iisus Hristos f r a se spovedi. fie prin alt# materie.i c t de mari sunt puterile pe care le de. puterea ce se scurge prin trupul celui ce ac. (n care spiritul % i trupul sunt nedesp#r.uri.ioneaz# C 45 . ite. „Prin m na omului se scurg puteri spirituale asupra altui om. adic# un subiect cu o baz# spiritual#. Chiar mul. prin m inile preotului. Cel ce transmite aceast # putere ce se scurge prin m n# este subiectul care g nde%te %i voie%te. ÎN TIMPUL SPOVEDANIEI DUHUL SFÂNT TRANSMITE ENERGIA SA PRIN MÂINILE PREOTULUI ASUPRA PENITENTULUI on%tient de importan.i nu sunt con%tien. harul S#u.in %i c t# energie posed# prin Taina Preo.

ime de oameni. (Pr. o dat# cu m#rturisirea prin cuvinte a acestei credin. vol. lucr#tor (n ambian.e ce dau r#spunsuri cu explica. Dar puterea ce o transmite omul prin trupul s#u nu e numai a spiritului %i a trupului s#u. 1978.#. %i nici cuvintele rostite sau gesturile s#v r%ite. necazuri familiale. ci %i o putere cu mult mai mare.a Duhului Sf nt. III. ce str#bate prin ele.# (n ambian. Cei doi (nt lnindu-se prin sim. cu care el se pune de acord %i c#reia i se deschide prin credin.e. Mai mult. D. -ns#.iri. Biblic al Bisericii Ortodoxe.a Bisericii. mai mult. De aceea Taina se s#v r%e%te la (nt lnirea a dou# subiecte umane deschise prin credin. din cauza lipsei de cuno %tin. luate (n ele (nsele.. (nt lnire care se prelunge%te %i (n atingerea trupeasc# direct# (ntre ele sau prin mijlocirea unei materii. constituie Taina.ii fiziologice. (nt mpl#ri ciudate (n via. s-a (ncercat (n ultimele decenii a se dezvolta %i alte %tiin. parapsihologia %i psihotronica. se (nt lnesc prin spirit. de practic# religioas# apeleaz# la un psiholog sau psihiatru (n loc s# mearg# la un duhovnic iscusit. Psihologia %i Psihiatria sunt dou# %tiin.e religioase sau. 8) TAINA SFINTEI SPOVEDANII NU POATE FI ÎNLOCUIT CU #TIIN$A PSIHOLOGIEI # I PSIHIATRIEI mul. care (ncearc# s# O 46 . pag.. Este puterea Duhului Dumnezeiesc.a Bisericii. a%a cum se cunoa%te. St#niloaie. Nu materia. Dogmatica. c nd au diferite probleme psihice.e a lor: a uneia care s#v r%e%te Taina %i a alteia care o prime%te”.. Editura Inst. ci ea se constituie +n +nt#lnirea +n credin' a celor dou persoane +n ambian'a Bisericii plin de Duhul Sf#nt (i +n atingerea trupeasc +ntre cele dou persoane.asupra altuia merge p n# la spiritul celui din urm#. Bucure%ti.

(Dogmatica.a. -n cadrul Sfintei Spovedanii se p#trunde p n# (n ad ncul sufletului.a p#m ntului”. unele nevroze nu-%i au numai o explica. lipsa duhovnicilor buni %i iscusi.dea explica. Un preot duhovnic bun poate s# schimbe radical via.ionate nu se solicit# %i nu se exploateaz# dec t ra.elegerea acestei mari %i (nfrico %#toare Taine a E 47 . Ele nu izbutesc s# rezolve. a unui sat.ie fiziologic#. at t a penitentului. Dezechilibrul psihic. ia sa. -n %tiin.ii ce dep#%esc fiziologicul (ns#. Manual pentru seminariile teologice. de voca.a preotului. de (n. c t % i a celui ce exploreaz#. Eliminarea r#ului produs de necazurile zilnice nu se dob nde%te dec t printr-o dezv#luire sincer# a tuturor st#rilor intime suflete%ti. ci %i una moral-religioas#. 1958) LIPSA DUHOVNICILOR ISCUSI$I ÎN CONTEMPORANEITATE vident.ele mai sus men.i dintr-o . Bucure%ti. (ns#.a psihopatologic# %i psihiatria (nlocuiesc p n# la un punct terapeutica duhovniceasc#.ar#. toate problemele psihice. -nc# din secolul V un mare P#rinte spunea: „Da.e nu poate (nlocui Spovedania % i duhovnicia. Edit. -n acest sens marele teolog ortodox Mitropolitul Irineu Mih#lcescu ne confirm# spun nd: „/tiin.ei. Inst. prin examinarea con%tiin. se opereaz# %i se scoate toat# tumoarea canceroas# a p#catului. Aceast# (ncredere nu se poate acorda dec t duhovnicului”. Nici una din aceste %tiin.iunea %i con%tiin.i exist# (n toat# lumea. Totul depinde (ns# de iscusin. Biblic. deja aici s-a trecut (n extrema ocultismului satanic.i-mi duhovnici buni %i voi schimba fa. Latura moralreligioas# este un domeniu pe care nu-1 poate cerceta dec t Biserica. a unui ora% sau chiar a unei mari p#r.

Un lucru este cert: c# acolo unde exist lume credincioas . +nt re(te-l (i pov 'uie(te-l spre calea cea bun pe p rintele nostru pentru a ne putea m#ntui +mpreun . De unde se observ# caren. dimpotriv#. Este foarte greu %i foarte dureros. deoarece astfel ne vom putea ajuta %i pe noi.ii contemporani.uitorul %i -ndrept#torul nostru. Dup# aceea mai exist# %i o alt# explica. (ns# nu trebuie s# disper#m. Nu mai sunt duhovnici buni.e comuniste printre preo. Din lumea existent# ies preo. Singurul remediu este ca omenirea s# se roage lui Dumnezeu pentru a le da p#stori buni spre p#storire.i oamenii acelei comunit#.Preo. deoarece nici turma nu mai este credincioas#. Pov#.ele acestei consecin. S# ne rug#m lui Dumnezeu pentru preotul respectiv zic nd: Doamne.ar# t#v#lugul comunist.i cei care suntem credincio%i %i con%tien. Dac# se vor ruga din toat# inima. dup# nivelul la care ne afl#m. este imposibil ca Dumnezeu s# nu le asculte rug#ciunea %i s# nu le trimit# un duhovnic bun.i s# se roage pentru a le trimite Dumnezeu pov#.ii existen.i.uitori %i conduc#tori. La noi (n . Este foarte greu s# avem un preot (n parohie de care nu putem s# ne folosim. Dumnezeu ne trimite oameni pov#. a afectat direct %i indirect via. (ndreptarea %i repararea eventualelor fisuri. Judecarea.uitor %i p#stor bun.ei noastre %i oriunde ne-am afla. 48 48 . Dac# cumva preotul respectiv nicicum nu se (ndreapt#. (ns# nu trebuie s# disper#m. (n cei 50 de ani.irea. Cel mai mare lucru este s#-1 ajut#m prin rug#ciunile noastre. nicidecum nu pot fi remedii. To. (n loc s#-1 mic%oreze.ie.i oamenii credincio%i fac parte din (ntregul Bisericii %i fiecare poate avea un rol fundamental pentru cur#. to.i de Adev#rul credin. nu fac dec t s# m#reasc# r#ul.ilor.ilor.iei. clevetirea %i c rtirea (mpotriva preo.a Bisericii %i implicit formarea duhovniceasc# a preo. lumineaz -l. exist (i preo'i credincio(i. Trebuie s# facem un front comun to. s#-L punem pe Bunul Dumnezeu ca Lumin#torul.

fiecare cre%tin trebuie s# se orienteze (n via.# s# c#ut#m un duhovnic bun %i iscusit %i s# ne spovedim din copil#rie p n# (n momentul Spovedaniei.uitoare (n via. %i pe cel al minciunii %i (nc# ce minciun#! S# min.# vom g#si lumina pov#-.in o dat# (n via. printre slujitorii s#i devota. Nu este de (n. s# c#ut#m %i cu siguran. cu toat # fiin.ini.a noastr# s# zorim. Trebuie. pe l ng# p#catele pe care le ai.a aceasta.eles de ce se mai spovedesc! -n momentul (n care te spovede%ti %i ascunzi un p#cat. D TREI ISTORISIRI ÎNFRICO# TOARE DESPRE UNELE FEMEI CE #I-AU ASCUNS UN P CAT GREU LA SPOVEDANIE MIN$IND PE DUHOVNIC #I PE DUMNEZEU oarte multe persoane sunt posedate de diavolul (ndoielii %i al minciunii chiar % i la Sf nta Spovedanie.# %i s# caute o lumini.#. (n aceast# societate contemporan# tulbure. DIN COPIL RIE. LA UN DUHOVNIC BUN #I ISCUSIT atorit# lipsei de duhovnici buni. Sunt pu.ESTE ABSOLUT NECESAR CA CEL PU$IN O DAT ÎN VIA$ S FACEM O SPOVEDANIE GENERAL .i pe duhovnic %i pe Dumnezeu! F 49 .# %i cu fric# de Dumnezeu. s# ne m#rturisim %i s# le cerem sfat. cu experien. -n acest sens este absolut recomandabil ca cel pu. este mai r#u dec t dac# nu te-ai fi spovedit. s# ne dest#inuim lor.# pentru a se c#l#uzi (n acest (ntuneric.i. Este o absurditate s# te spovede%ti %i totu%i s#-. dar totu%i mai sunt. O astfel de lumin# o g#sim (n Biserica lui Hristos. S# alerg# m %i s#-i depist#m (n via.i ascunzi unele p#cate. deoarece aici faci.

ci pl ng nd s-a (mp#rt#%it cu Dumnezeie%tile Taine %i apoi s-a sf r%it. s# fii at t de ur t# %i cu rea putoare mirositoare. o mama mea. priveghea. ca s# (n. ISTORISIREA ÎNTÂI O femeie care a f#cut un p#cat de moarte. (nc t nu a mai putut sta (n picioare. (nc t nu mai putea s# stea de multa (mpu. Dup# multe zile. a sim. VII despre unele femei care (n timpul Spovedaniei nu %i-au spus tocmai p#catul cel mai mare. de ru%inea %i ur ciunea faptei. eu sunt nenorocita ta mam#”. una din fiicele sale. de moarte %i niciodat# nu l-am spus la vreun duhovnic. se ruga %i se spovedea de toate celelalte p#cate %i se (mp#rt#%ea cu Sfintele Taine. socotind c# va afla mila lui Dumnezeu.Se poveste%te (n cartea „M ntuirea p#c#to%ilor” la cap. postea mult. rug ndu-se (n odaia ei. tu care ai fost at t de (mbun#t#.ea. nu a (ndr#znit niciodat# s#-1 m#rturiseasc#. % i c#z nd jos.it# %i ai f#cut at ta bine?” Iar maica sa i-a r#spuns: „Adu-. nenorocita. ca s#-i ierte p#catul ascuns. Din acel cuv nt.it la un moment dat at ta duhoare (miros ur t). chem# (n rug#ciune pe St#p nul Hristos %i pe Maica Lui (ntr-ajutor.i aminte c# . Uit ndu-se (ntr-o parte %i (n alta a casei. 50 . -ns# a f#cut alte fapte bune: a dat milostenie. Atunci a venit glas de la acea umbr#. Dumnezeu a descoperit urma%ilor ce mare p#cat este acela al nesincerit#. Dup# ce au murit.#. iar pe cel mare nu a (ndr#znit. nici m#car la moarte s#-1 m#rturiseasc#.iciune pe care o sim.eleag# de unde vine at ta duhoare.i-am spus odat# c# am f#cut un p#cat mare. -n sf r%it a c#zut (n grea boal# %i %i-a m#rturisit toate p#catele. zic nd: „Nu te teme fiic#. O s# red#m mai jos dou# cazuri ale unor femei care au c#zut (n acest mare p#cat.ii unor oameni (n scaunul Spovedaniei. a v#zut deasupra patului o umbr# at t de ur t# %i (nfrico%#toare. t n#ra a luat (ndr#zneal# %i scul du-se i-a zis ei: „Cum este cu putin. pentru celelalte fapte bune.

iar acum orice vei face pentru mine nu (mi folose%te.i ajut cu ceva. ca doar s# po. Atunci a zis fiica c#tre d nsa: „Dar acum pot eu s#-. m-au r#pit viclenii diavoli %i (nf#.i pe care le-am f#cut (n toat# via. pild#. Acesta m-a privit cu c#ut#tura (nfrico%at# %i (ntorc nd fa.a p#m nteasc#. &n gheena cea nesf(r)it » %i (ndat# m-am aflat (n fundul iadului. a slobozit Judec#torul Cel Drept s# 51 . cei vii. nu m-am (ndreptat.i% ndu-m# la Judecata lui Hristos. Deci.a (n iad. blestemato. a zis cu glas tun#tor %i (nfrico%at: «Du-te de la Mine.pentru ru%inea faptei mele. ca s# m# chinuiesc nesf r%it %i nu mi-au folosit celelalte bun#t#. s# dau s#racilor %i s# ajut m#n#stirile.a Sa de la mine.in# osteneal#.i dob ndi iertare?” Iar ea a zis: „Nu mai este posibil# poc#in. C nd am avut vreme. pentru acest p#cat am fost os ndit# (n munca cea ve%nic#.i voi. (n via. Numai ca s# lua. C# imediat ce m-am desp#r.it de trup. s# pl#tesc la preot pentru a face liturghie %i alte multe milostenii. cu pu.a mea”. A%adar pentru mine nu mai este mil#. nepriceputa de mine.

(Vezi „M(ntuirea P c to)ilor" cap. %i-a pus (n mintea ei g ndul. ca s# nu creasc# chinurile mele c nd v# voi vedea %i pe voi chinuindu-v# (mpreun# cu mine (n gheen#”. ca s# nu se p ng#reasc#.i s# p#timi. ca s# nu-1 afle %i altcineva. Femeia v#z ndu-i (n biseric# la o s#rb#toare mare. pe care a povestit-o apoi (n tot ora%ul %i a scris-o pe o carte a sa. care mergea cu ucenicul s#u s# se (nchine la Sf ntul Morm nt din Ierusalim. t n#ra a (ntrebat-o %i alte multe despre iad.i spun %i nu (ntreba mai multe”.i munca mea %i s# v# p#zi.i (nfrumuse.ie ast#zi. ca s# o citeasc# urma%ii %i s# se p#zeasc# cu os rdie. Acestea . Iar dac# nu m# vei asculta. c# numai putea nimeni s# intre (n acea camer#. Chem nd pe duhovnicul ei cu numele Serafim. fiindc# era str#in %i nu o cuno%tea %i astfel nu se putea ru%ina de el pentru p#catul ce-1 avea pe suflet.i ca %i mine. pentru a prop#v#dui tu la to. Ea a f#cut un p#cat foarte ur cios %i nu 1-a spus la duhovnic. 52 . VII) ISTORISIREA A DOUA -ntr-o alt# cetate. de la o m#n#stire de departe. Acestea auzindu-le.i s# nu ajunge. c# multe %i nenum#rate femei numai pentru aceast# pricin# s-au os ndit (n iad. Niciodat# s# nu te (mpodobe%ti sau s#-. Fata a f#cut (n alt loc patul s#u %i a z#cut bolnav# multe zile.ezi fa. s-a stins ca v ntul %i a r#mas at ta duhoare. cur nd vei veni ca s# m# (nso. pentru ru%inea faptei. ca s# se spovedeasc# la el. i-a povestit am#nun.m# ar#t . Acestea zic nd. era o femeie bogat# %i de foarte bun neam. Spune fratelui t#u s#-%i (ndrepte petrecerea sa %i s# la%i %i tu machiajurile. c nd slujeau Sf nta Liturghie.a. -ntr-o zi s-a (nt mplat c# un ieromonah.e%ti (n acel loc (ntunecat %i plin de (ntristare. a trecut pe acolo. de frica %i groaza acestei vedenii.it cea mai sus zis# vedenie.i le-am spus. rujatul %i celelalte (mpodobiri ale trupului femeiesc. iar ea a r#spuns: „Numai at t am putut s#-.

%ez nd pe un (nfrico%#tor balaur %i al. iar la urm# a v#zut un %arpe foarte mare care de trei ori a scos capul afar# din gura ei. %arpele cel mare pentru a-1 scoate din ea. Duhovnicul. Atunci a zis c#tre d n%ii: „Eu sunt acea tic#loas# femeie care m-am m#rturisit ast#zi %i fiindc# nu am spus un p#cat pe care l-am f#cut. fiindc# m-a a%teptat at ta vreme s#-1 m#rturisesc. vedea (n timpul Spovedaniei cum iese din gura femeii un %arpe la fiecare p#cat m#rturisit. VII) 53 . al bisericii.i %erpi care ie%iser# mai (nainte s-au (ntors (napoi %i au intrat din nou (n femeie. Dup# aceea a v#zut ucenicul acela. nenorocita de mine”. om simplu %i (mbun#t#. pe care nu-1 spusese la nici un duhovnic. iar eu. a dezlegat-o %i a plecat (mpreun# cu ucenicul lui. Ins# c nd a vrut s#-%i spun# %i p#catul ei cel mai mare.i doi %erpi o nec#jeau %i o chinuiau cumplit. /i acum nu am nici o n#dejde de m ntuire.eles pricina vedeniei %i s-a (ntors (napoi ca sa arate femeii vedenia %i s# o (ndemne s# spun# %i p#catul cel mare.it duhovnice%te. vr nd s# ias# afar#. Pe drum ucenicul uimit i-a spus vedenia ce o v#zuse el (n timpul Spovedaniei. i-a venit at ta ru%ine din lucrare diavoleasc#. fiindc# nu a spus %i cel#lalt p#cat. s-a f#cut nev#zut#. au g#sit-o moart# %i pl ng nd ei au f#cut rug#ciune la Dumnezeu ca s# le descopere ce s-a (nt mplat cu sufletul ei. m-a dat Judec#torul s# m# omoare acest balaur %i s# m# ard# (n focul cel ve%nic. de ru%ine l-am ascuns. (Vezi „M(ntuirea p c to)ilor” cap. (nc t a ro%it %i nu putea s#-1 spun#. la sf r%itul Spovedaniei. st nd deoparte (n cel#lalt col. Acestea zic ndu-le. a atras (napoi toate p#catele m#rturisite. al bisericii %i a (nceput s#-%i spun# toate p#catele sale. (ns# s-a tras (napoi %i n-a ie%it. nepriceputa. Ajung nd la casa ei. Dar ucenicul duhovnicului. care era cel mare. Deci acel mare p#cat nespus. /i iat# c# o v#d pe d nsa. acel %arpe. Atunci duhovnicul a (n. (n vedenie.Deci s-au dus (ntr-un col. cum %i ceilal.

putrezeau (n acelea%i p#cate. Cu toate acestea.i din calea pierzaniei %i s#-i (nt#reasc# (n cuv ntul lui Dumnezeu. %i se fr#m nta zi %i noapte. ISTORISIREA A TREIA Am / narea poc in )ei -ntr-o carte veche.#tura aceasta: Un preot.i %i c t mai sinceri. Dincolo nu ne mai poate ajuta nimeni. se ostenea zi de zi. s# ne cur#. prin toate mijloacele ce-i st#teau (n putin.e%ti % i m hnit amarnic de truda-i f#r# road#. dup# vecernie. zadarnice sfaturile date la spovedanie. pierdut (n g nduri grele. S# c#ut#m un duhovnic bun %i de (ncredere pentru a ne m#rturisi %i a ne cura. Ne d# mare curaj atunci c nd facem p#catul %i ne ru%ineaz# (n momentul c nd vrem s# ne spovedim.ile. vedea cu durere c# ostenelile sale r#m n f#r# road#.Deci iat#. fra. oamenii. cov r%it de grija datoriei sale preo. zadarnice predicile.#rnicia: (ncolo.enie o putem face numai aici pe p#m nt (n Scaunul Spovedaniei.i %erpii din sufletul nostru. cer nd de la Dumnezeu s#-i arate pentru ce nu poate s#-i atrag# la m ntuire? -ntr-o s mb#t# seara. c t de viclean %i perfid lucreaz# diavolul cu noi. cum (i g#sise.#.ilor s#i. i de toate impurit#. Nimic nu-i clintea din noroiul p#catelor. Zadarnic# era slujba.# %i aceast# cur#. pentru a scoate to.im. -n tot timpul vie. Aceast# transparen. Credincio%ii s#i lep#dar# numai f#. st#tea am#r t pe-o piatr# din gr#din#. iat# c# Dumnezeu (i deschise 54 . Ce s# fac# bietul preot? Cum s#-i (ndrepte? C#ci se (nfl#c#ra pentru lucrul lui Dumnezeu. %tiindu-se cheza% pentru sufletele lor. s# (ntoarc# pe cei r#t#ci. zadarnice sfaturile zilnice.ilor. Cum sta a%a. din Sf ntul Munte.e a l#sat (nchis# (ntr-o (nt mplare (nv#. s# fim mai transparen.ii noastre este bine s# nu avem nimic ascuns. un duhovnic iscusit (n pove. cu frica lui Dumnezeu %i grija p#stori.

S# le spunem c# nici rai. nici r#splat# sau pedeaps#. asupra unei vedenii (nfrico%ate: o gloat# de arapi. p#rerea mea e s# le spunem oamenilor c#. c#ci. n#scoci. gloatele (ntunecate ale (ncornora.#: pentru c# lucrurile Celui de sus: cerul %i p#m ntul %i toate c te le (mpodobesc m#rturisesc slava Lui %i toate dovedesc c# El este. din mijlocul divanului un glas diavolesc zbier# de clocoti v#zduhul: . u%or ne vor c#dea (n gheare. astfel. lucind ca p#cura. S# vie altul. prin urmare sunt slobozi s# m#n nce. Nu trecu mult %i din mul. Era un divan al diavolilor (n frunte cu Satana. marele %i (ncruntatul tartor al lor. Satana chibzui %i apoi r#spunse: . neav nd de cine s# se team#. ca m ine vor muri %i dup# moarte nu mai e nimic %i o s# le par# r#u c# nu %i-au f#cut toate gusturile c t au fost (n putere. i se ar#tar# ca un nor (ntunecat de duhuri necurate. negri ca t#ciunele. s# furi%#m (n mintea oamenilor g ndul dr#cesc c# nu este Dumnezeu. apoi (i zise: 55 55 . ie%i o alt# c#petenie (ncornorat# %i zise: . nici iad %i.imea aprins# de sfat ie%i (naintea Satanei o c#petenie.ochii nec#jitului s#u suflet.ilor. chiar dac# ar fi Dumnezeu.ini vom putea prinde (n undi. cu o n#scocire mai viclean#. sf#tui. dr#ce%tilor gloate.i cu mintea voastr# me%ter# (n viclenii.Cu minciuna asta prea pu.ia beznei %i p ntecele fl#m nd al iadului? La aceast# porunc# a tartorului celui mare. ca s# umplem cu ei (mp#r#. s# bea %i s#-%i fac# toate poftele trupului %i ale inimii. Satana (i cump#ni vorbele. intrar# (n putoarea diavole%tilor sf#tuiri. prin urmare.-ntunecimea ta.-ntunecimea ta.i: cum a. vor face numai ceea ce vrem noi %i vom umple iadul cu ei. dar dup# moarte nu este suflet %i nu este judecat# %i. Deodat#. %i zise: .i putea voi mai u%or %i mai sigur (n%ela pe oameni. Atunci din gloatele (ntunericului. Ascult ndu-l.i-v#. %i s#-mi spune.Voi.

v#z nd c# ele nu sunt pe placul (ntunecimii tale. (n nemurirea sufletului. am n#scocit la r ndul meu un vicle%ug %i mai mare: de ce s# nu l#ud#m pe oameni pentru credin.Voi. care d#inuiesc (n veacul veacului? Dar.a oameni buni! Mai e vreme destul#! Tr#i.o% (n coad#.Nici cu vicle%ugul acesta nu vom putea c %tiga prea mul.i. Eu vreau oameni mul.ul de fl#c#ri ca smoala %i.pe care ei le %tiu prea bine .# Scripturile.i cu poc#in. (n judecata de apoi %i (n r#splata dup# fapte? De ce s# nu le spunem %i noi c# este un rai %i un iad. dup# ce le vom spune toate acestea .iei mele. dar mare lucru nu. Atunci din mul. s#-i (nchid ca pe o turm# de pro%ti (n toate pe%terile iadului! R#cni Satana %i tr nti odat# din copit# a%a de tare.i!” Ascult ndu-1.i-o mai la urm#! Nu v# gr#bi. l#udat# s# fie grija ta de-a umple iadul nostru cu pro%tii %i destr#b#la.i %tiu c# sufletul d#inuie%te %i dup# moarte %i va merge la judecata cea de pe urm#. Cu vicle%ugul acesta ne pic# %i nou# ceva (n gheare. de dou# ori. c# toat# droaia dracilor sughi. /i apoi mul.a p#m ntului %i.i cu poc#in. ca o otrav# dulce. duhni urm#toarea propunere: .i: c#ci printre oameni sunt unii r#s#ri.ime se rupse o alt# c#petenie %i. a%a de scump# nou#.a.. ca nisipul m#rii. i (n urechile oamenilor %oapta cu adev#rat dup# numele nostru: „Nu v# gr#bi. strecura.a (n Dumnezeu. ochii Satanei fulgerar# de bucurie dr#ceasc#. dup# cum (i (nva. o dat#. tuturor dracilor t#i %i. de mii de ori: „Nu v# gr#bi.an. oameni buni. 56 . de se cutremur# tot (ntunericul iadului: . Poc#in. i-v# pe fa. sprijininduse .Prea (ntunecate jup ne %i tat# al minciunii.ii p#m ntului! Am ascultat cu luare aminte vicle%ugurile tovar#%ilor no%tri despre pierzarea oamenilor. duhuri puturoase ale (mp#r#. ca g ndul risipi.i mai (nt i dup# cum v# vine pofta. nici cu spovedania cea adev#rat#. Mai e vreme destul#: m ine. b#t nd cu laba pe umeri pe diavolul care n#scocise acest vicle%ug. El se ridic# trufa% de pe jil. care %tiu c# este Dumnezeu %i c# (n dreapta Lui st# r#splata sau pedeapsa dup# fapte.i la minte.a l#sa.# de groaz#.s# le %optim la ureche. glasul lui tun# o dat#.

i de %oapta ademenitoare a viclenilor.e.i vreme.ei pe m ine.ea dracilor. poim ine. Iat# sfatul de primejdie care-i (nc lce%te pe oameni (n rele %i-i bag# (n toate necazurile %i (n tot (ntunericul. Dumnezeu iart# ne%tiin.ea laolalt# cu tinere.e. /i.e distrus#. la b tr#ne'e. c# doar n-o s# muri.a p#m ntului. la b#tr ne. dar. g#seau c# sfaturile p rintelui sunt bune mai mult pentru cei b tr#ni. Iar omul cu socoteal# viclean# e acela care-%i d# cu voia toat# tinere. duhurile iadului se (mpr#%tiar# cu iu. pricina z bavei lor de a se hot r+ s se m#ntuiasc cu adev rat. Vedenia se stinse. vr#ji. a%a ca % i p n# acum. r#m n nd ca lui Dumnezeu s#-I dea o b#tr ne. poim#ine. (vezi Ier. De form# %i de ochii lumii.. Arsenie Boca „C rarea &mp r . III) 57 57 . Vede. iar m ine. la porunca Satanei. + n sf# r( it.ea.i-v# mai (nt i de grijile p# m nte%ti. Nu-i va fi zv rlit # % i b#tr ne. cu am narea poc#in. cap.a.. trudit de soarta credincio (ilor s i. P n# atunci. +n' elese. Pentru poc#in.eala g ndului pe fa.. dar viclenia ba. ei (%i (ndeplineau datoriile cre%tine%ti.a adev#rat# mai ave.i chiar m ine”!. %i preotul.poim ine. nu mai sunt buni de nimic. de ochii lumii. pe poim ine. la b#tr ne. s# am#geasc# pe z#bavnicii oameni (n minciuna pierz#rii. C#t despre ei +n (i( i mai au vreme destul : m#ine.i-v# datoria c#tre Dumnezeu %i suflet numai a%a. face.iei”. ca ni%te stor%i de vlag#..

Vicleanul &ncearc s -l conving c mai are timp.Imaginea aceasta ne arat cum #ngerul &i spune omului s mearg la duhovnic. (Imagine reprodus dup pictorul Hermineanu) 58 . c nu acum este momentul potrivit pentru Spovedanie. pentru a-)i m rturisi f r ru)ine toate p catele sale.

ii) 59 .CAPITOLUL II P*CATELE CELE MAI MARI CARE CAUZEAZ* FIIN EI NOASTRE UMANE (care se repercuteaz asupra arborelui nostru genealogic )i asupra &ntregii crea.

care ur#%te pe om foarte mult. Deci numai Biserica. (i falsific# aceast# realitate %i (l manevreaz# cum vrea. cu (nclina.ine de structura intim# a persoanei umane.i oamenii. Deci. Religia.# de Dumnezeu %i semenii no%tri.ei umane (n urma p#catului lui Adam. %tiin. %i c nd le realizeaz# are mul.ie. exist# %i va exista c t va dura omenirea.ile lui.# sau tehnic# nu poate aduce moralitatea. ca %i un savant sau mare demnitar. se na%te genealogic fiecare om muritor de pe acest p#m nt.ia spre p#cat. (n virtutea c#ruia omul n#zuie%te spre bine. Pornirile spre a p#c#tui exist# (n acela%i fel la to. dimpotriv# contribuie foarte mult la dep#rtarea omului de Dumnezeu. canalizarea energiei (nmagazinate (n fiin. schimbarea traiectoriei tenta.umire. (l desfigureaz# %i (l robotizeaz#. datorit# alter#rii fiin. P#catul a existat de c nd este omenirea. de a-1 feri de p#cat.DESPRE P CAT ÎN GENERAL #catul este o infidelitate %i o nedreptate fa. interiorul omului. a r#mas acela%i. Credin.iei.a noastr# pot fi foarte u%or controlate cu ajutorul harului Duhului Sf nt din Sfintele Taine ale Bisericii noastre Ortodoxe. de tot ceea ce este natural %i firesc. -n acelea%i p#cate poate c#dea %i un simplu cer%etor sau un muncitor. cu p#catele sau virtu. Artificialul creat de om (l orbe%te. P 60 .000 de ani (n urm# este acela%i cu cel pe care-1 facem noi oamenii azi. (l duce (ntr-un automatism stereotip. a avut rolul acesta de a-1 disciplina pe om.# sau tehnic#. Nici o %tiin. -ns# disciplinarea biologicului. precum %i de fondul moral ancestral. Diavolul. poate salva omenirea.ie de natur# moral#. prin Sfintele Taine.. Indiferent de civiliza. P#catul f#cut cu 5. satisfac. cu ajutorul preotului.a (n Dumnezeu . dreptate etc. de-a lungul mileniilor.

Pentru o persoan# care nu crede (n existen. (nc t pedeapsa s-a repercutat nu numai asupra lui ca om.i oameni. Credin. Fiecare avem con%tiin.ii divine. mai mult. Cel mai important este s# ascult#m de aceast# con%tiin. este un sens al vie. ci %i asupra familiei. p#catul f#cut azi de fiecare ins (n parte se r#sfr nge nu numai asupra celui care 1-a f#cut.i doar dac# nu-i alterat# sim.a moral#.# moral# %i Dumnezeu ne va feri de p#cat. P CATUL NECREDIN$EI oarte mul. F Sunt momente %i momente (n via.irea. via. Tot a%a. gospod#riei etc. Bine ar fi s# se (ntoarc#. unii chiar ajung la sinucidere. Ce rost ar mai avea 61 . P#catul a avut urm#ri grave de la (nceputul crea. casei. care nu este altceva dec t glasul lui Dumnezeu (n om %i care ne spune totdeauna c nd facem un lucru dac# e bine sau r#u. care se (nt lnesc zilnic. deci are urm#ri grave asupra tuturor. ca un p#rinte a%teapt# s# ne (ntoarcem %i s#-i recunoa%tem paternitatea. un sprijin. o speran.#.iei. (n orice moment.# sau.iei. Dup# ce Adam a p#c#tuit. Cei care (mb#tr nesc (n necredin. Este foarte greu c nd cineva exceleaz# (n aceast# atitudine de respingere a bun#t#. s#-i lumineze Dumnezeu %i s#-%i observe p#catul. cad (n necredin.#. De aceea vom expune succint p#catele cele mai mari. Bunul Dumnezeu..ei umane. Ispita satanei (i (mpinge pe unii s# nu mai cread# (n Dumnezeu.a nu are sens.# %i lipsei de experien.Nici un om nu poate s# spun# c# nu %tie ce este %i ce nu este p#cat. ci %i asupra Crea.# %i practic# bisericeasc#.ii noastre p#m nte%ti.# sunt de comp#timit. datorit# unor mari necazuri pe care le au (n via.a lui Dumnezeu. care cauzeaz# fiin. Dumnezeu at t de mult s-a m niat pe el. arborelui nostru genealogic %i implicit naturii (nconjur#toare. copiilor.a este un reazem. un ajutor efectiv pe care-1 sim.

n-a priceput (i s-a al turat dobitoaceler celor f r de minte” (Ps.a (n Dumnezeu %i s#-1 alung#m. Aceasta este dorin.a (n Dumnezeu este o auto(ntunecare.a noastr#. ce rost ar mai avea ra.Ferici)i cei ce n-au v zut #i au crezut (Ioan XX. 12). Toata via. Animalul nu are minte. cei care nu au un exemplu de credin. (ns# omul o are %i nu o valorific# cum spune psalmistul David: „Omul.a lui s# se asemene animalelor celor care nu au minte.ei ajung cei ce nu au o educa. 29) via. ie religioas# din copil#rie. o auto(ndobitocire. 48.iunea noastr# care ne face s# fim st#p nitori ai acestei lumi dac# nu credem (n Dumnezeu?! Necredin. La acest p#cat al necredin.a trebuie s# lupt#m cu g ndul ce ne vine referitor la necredin. +n cinste fiind.# 62 .

de la copilul cel mai mic. de nociv %i distrug#tor este acest p#cat. de ambiguu.i). cei care nu au nici o tangen.i de el. -ns# at t de complex. dup# cum smerenia este cea mai mare virtute.i necredincio%i sau indiferen. P#catul m ndriei este autosupra-dimensionarea persoanei noastre. de perfid %i viclean.(n familie (p#rin. c nd ne l#ud#m (n fa.a p#m ntului care s# nu fie ispitit de acest diavol.i au fost ispiti. (nc t p n# %i marii sfin.a oamenilor pentru ce am f#cut. f#r# s# g ndim c# Dumnezeu ne-a (nvrednicit s# le facem.# cu Tainele Bisericii etc. c nd ne N P catul m/ndriei nu poate fi vindecat dec/t de un duhovnic bun. p n# la omul cel mai (n v rst#.at. Suntem m ndri %i facem acest p#cat al m ndriei atunci c nd: ne atribuim unele merite sau daruri care de fapt nu sunt ale noastre. p n# la cel mai (nv#. 63 63 . Nu este om pe fa. de la cel mai simplu om. P CATUL MÂNDRIEI ndria este primul din cele %apte p#cate capitale.

obiceiul r#u sau viciul pot deveni la un moment dat. Pentru a nu se ajunge la o asemenea decaden. a nu se ajunge la starea cronic# a bolii spirituale. c nd vorbim pe cineva de r#u indiferent dac# este adev#rat sau nu. c nd ignor#m %i r dem at t pe bun# dreptate.sup#r#m pe oricine %i din orice motiv. Trebuie luptat din fraged# tinere. Din acest p#cat se nasc toate celelalte. diavolul desfr n#rii parc# (l electrocuteaz#. p n# nu produce „boli cronice” de net#m#duit. -ntr-o zi acea femeie poate s# provoace involuntar %i incon%tient la p#cat pe P 64 . ca a doua natur#. M ntuitorul a spus c#: „dac# vezi o femeie %i o dore%ti (n inima ta.ini medici pot vindeca asemenea boli. p#c#tuie%te (n inima lui cu ea.i c#-i putem c#dea prad# (n orice moment al vie. trebuie neap#rat s# cerem ajutorul lui Dumnezeu prin Taina Sfintei Spovedanii. c nd ne (mbr#c#m (n diferite haine tentante pentru a place oamenilor sau pentru a fi (n centrul aten. efectiv se curve%te suflete%te cu acea femeie. ca ceva firesc. Reversul acestui p#cat este virtutea smereniei. o dore%te (n inima lui.ia lui (n mintea noastr#. este portul indecent. Spre exemplu. Un mare p#cat.iei. s# sesiz#m apari. c nd ne facem publicitate pentru orice fapt# bun#. Toat# via. (n om.# moral#.elepciunea ne poate ajuta s# discernem acest p#cat. c t %i pe nedrept de cineva. cu o nocivitate moral# deosebit de grav# asupra oamenilor. Pe orice b#rbat care se uit# involuntar la ea.ii. c nd invidiem %i ur m pe cineva care este mai bun dec t noi. merge la servici sau pe strad#. o femeie se (mbrac# cu o fust# foarte scurt#. P CATUL PORTULUI INDECENT #catul.e (mpotriva acestui mare microb. Foarte pu. pe care poate nici n-am f#cut-o. Deci. c nd spunem aproapelui faptele bune pe care le-am f#cut etc. Numai (n.a trebuie s# lupt#m (mpotriva acestui p#cat %i s# fim con%tien. ai %i p#c#tuit cu ea”.

Prin portul ei indecent: rochie sau fust# scurt#.at .e.ele mici s# se poarte indecent..ii no%tri. at t c nd sunt rostite de p#rin. Mul. Blestemele sunt foarte rele (n cas#. „Vai de cel prin care vine ispita” zice M ntuitorul.# de copii. i copii nu se c#s#toresc sau celor care se c#s#toresc nu le merge bine (n c#snicie din cauza blestemelor 65 E . Din aceast# cauz# pot veni boli. de a r#ni pe cei care sunt apropia. Un asemenea p#cat se poate face %i (n familie.i de a-%i blestema copiii atunci c nd (i sup#r#. (njur#tura. c nd sunt f#cute de p#rinte asupra copilului pe care 1-a n#scut. pantaloni str m. e%ecuri (n via.ilor ca atunci c nd copiii nu sunt cumin. Trebuie s# ne ferim cu toat# fiin. (ns# diavolul nu doarme.i pe ea. (n a%a fel (nc t se observ# forma corpului foarte clar etc.ilor.. suferin. Mamele nu trebuie s# lase nici chiar feti. de copii asupra p#rin. Deoarece blestemul. Orice imagine indecent# li se (ntip#re%te u%or (n minte.ii respectivi nu s-au spovedit de acest p#cat. c t %i invers. i. foarte u%or este atins de blestem. (nc# de la acea v rst# fraged# trebuie s# le fac# s# fie con%tiente de ceea ce (nseamn# acest p#cat. necazuri.# peste copiii respectivi. Tot timpul le-am recomandat p#rin. poate r#ni zilnic at tea suflete omene%ti. Ei zic c# sunt mici copiii. c nd tata sau mama se poart# indecent prin cas# fa. Deci ea poate s# fac# zilnic zeci %i sute de p#cate. i asupra copiilor. s#-i bat #. at .i care o privesc (n ziua respectiv#. transparent#.. Copilul care a fost blestemat de tat#l sau mama lui %i p#rin. P CATUL BLESTEMULUI ÎN CAS xist# un obicei foarte r#u la unii p#rin. (ns# niciodat# s# nu-i blesteme.a noastr# de a ispiti. deci nu au primit dezlegare de el. Ispita diavolului desfr n#rii vine prin acea femeie.i c#rora nici prin cap nu le-ar fi trecut c# vor p#c#tui (n acea zi. au urm#ri negative asupra lui.ia b#rba.ia b#rba.

deoarece numele satanei este cel mai nociv nume. p#rin.i! -n loc s#-1 (nve.# p#rin. (i f#ceau cel mai mare r#u A 66 . Dincolo de morm nt nu mai poate face nimeni acea dezlegare.ii cu copiii. m na respectiv# nu-i mai putreze%te.p#rin.ii.ii care i-au n#scut. dup# aceea un rol foarte important (l are citirea rug#ciunii celei mari de dezlegare asupra (ntregii familii.e pe copil a se feri s# pomeneasc# numele satanei.aser# s# dea diavolului. %i pe care (l (nv#. Ni%te p#rin.ilor. Adic# s# mearg# (mpreun#.#.ii mor f#r# s# le fi citit (n via. De asemenea.ii P#rin. Acele (njur#turi %i blesteme asupra copiilor lor. dac# nu sunt dezlegate de c#tre preot. la preot pentru a le citi acea rug#ciune de dezlegare.i c# acelui copil care %i-a lovit p#rintele. +naintea lui Dumnezeu. C t# iresponsabilitate la acei p#rin. pe cei care i-au n#scut. pot produce foarte mari necazuri asupra copiilor. c nd sunt (n via. s# (njure.i foarte tineri se amuzau de copila%ul lor care avea 4 ani. c t %i de copii.ii.# rug#ciunea respectiv#. P CATUL ÎNJUR TURILOR sistam c ndva la un fapt deosebit de grav. c nd (njura p#rea at t de amuzant. indirect %i involuntar. (nc t producea r sete celor care-1 ascultau. S# ne ferim a rosti orice cuv nt r#u asupra copiilor no%tri pentru a nu se repercuta asupra lor %i a nu le produce mari necazuri (n via. copiii niciodat# s# nu-%i blesteme sau s#-% i (njure p#rin.i. Foarte grav este c nd p#rin. ei dimpotriv#. Copilul vorbind g ngav. Nu mai vorbesc de acei copii care ajung chiar s#-%i loveasc# p#rin. Spun Sfin. Remediul cel mai eficient (mpotriva acestor blesteme transmisibile este Taina Sfintei Spovedanii f#cut# at t de p#rin. Este ceva +nfrico( tor! Pentru orice cuv#nt ie(it din gura noastr vom da r spuns +n ziua Judec 'ii.

adic# s# aib# parte de Dumnezeu.# (Matei 12. O foarte mare iresponsabilitate exist # la cei care (njur# %i pomenesc numele satanei! Numele diavolului con.#. s# dea diavolului orice lucru. animalele. masa. o puternic# doz# de energie negativ#. ii pentru fiecare cuv nt pe care l-am rostit (n via. copilului. Vom da r#spuns (n ziua Judec#. Or. Trebuie s# alegem: ori chem# m pe Dumnezeu zilnic prin rug#ciune % i prin pomenirea Numelui S#u. cel care roste%te zilnic numele diavolului nu face altceva dec t s#-1 cheme pe satana (n sufletul. i oameni: s# (njure. binele (n sine %i pozitivul prin excelen. hainele. con.ine cel mai mare r#u.ine pe diavol care este izvorul r#ului. gospod#ria.i (l (nchini satanei. ori pe satana cu tot r#ul lui. con. copiii. (n inima %i mintea lui.Inima noastr trebuie s devin p m/nt bun pentru a putea rodi -n ea s m /n)a credin)ei -n Dumnezeu. tot ce le apare (n fa. -n loc s# zici s# fie al lui Dumnezeu lucrul respectiv.36). D nd diavolului pe cineva sau ceva. tu (nsu. tu (i dore%ti r#ul. care este izvorul binelui. 67 .ine r#ul (n sine. De asemenea am observat acest obicei r#u la foarte mul.#. s# dea diavolului casa.

ca s dea har celor ce ascult ” (Efes.. Cu at t mai mult. 29). s# nu faci (n ziua aceea nici un lucru (Ie%ire 20. C nd se respect # aceste zile se produce un echilibru cosmic. s# rostim c t mai multe cuvinte ziditoare de suflet dup# cuv ntul S ntului Pavel care spune: „Din gura noastr s nu ias nici un cuv#nt r u.a noastr# a spune cuvinte rele %i dimpotriv#. 910). (ntre alte porunci %i pe aceea a muncii %i a odihnei. biologic...S# ne ferim (n toat# via. spre zidirea cea de trebuin' . dup# cuv ntul care spune: „Lucreaz # %ase zile. ecologic. A%adar le-a spus s# lucreze %ase zile % i (n a %aptea s# se odihneasc#. psihologic % i mai ales C 68 . 4. (n cre%tinism exist # aceste zile de odihn#: Duminica % i S#rb#torile (nsemnate cu Cruce ro %ie din calendar. P CATUL NERESPECT RII ZILELOR DE ODIHN unoa%tem din Sf nta Scriptur# c# Dumnezeu le-a dat oamenilor. iar ziua a % aptea este odihna Domnului Dumnezeul t#u. ci numai ce este bun.

vin mari necazuri. Duminica %i (n S#rb#torile cu Cruce Ro%ie din calendar nu avem voie s# facem nici un lucru acas#. Femeile nu au voie s# spele. Se ajunge la o asemenea stare datorit# lipsei de Spovedanie la timp. datorit# lipsei de credin. Aceste p#cate. datorit# lipsei de voin.iei..ia aduce: certuri.ii (%i fac cas#. s# coas#. asupra familiei noastre % i asupra societ#. s# citim c#r. Vin certuri. crime. alte gospodine (%i fac cur#. c t %i peste copiii lor.ii (n care tr#im. (%i spal# etc.duhovnicesc C nd nu se respect# aceste zile de odihn# vine pedeapsa lui Dumnezeu peste acea familie. iar#%i au efect asupra familiei respective. necazuri. s# ne rug#m etc. -n acele zile trebuie s# mergem la biseric# pentru a asculta Sf nta Liturghie. desfr n#ri etc.i duhovnice%ti. Pentru a nu se ajunge la acest p#cat se recomand# cele mai sus amintite: Spovedanie la timp. devine o patim# de net#m#duit. evitarea de anturaje.iri. s# m#ture. o dat# f#cute. b#t#i. f#r# ca oamenii respectivi s#-%i dea seama de ce %i de unde vin. s# ne odihnim. P CATUL BE$IEI nul din marile p#cate ce macin# omenirea dintotdeauna este p#catul be. cump#tare (nc# din fraged# copil#rie. dep#rtarea de prieteni ce ne influen. Peste acei oameni care nu respect# zilele de odihn#.eaz# la asemenea patim#.iri etc.#. nu au voie s# lucreze la c mp sau altceva. b#rba. sinucideri.enie. La unii oameni acest p#cat este incurabil. 69 69 U . boli. Ele vin at t peste ei. desp#r. al.ii.ia poate aduce cele mai mari rele asupra noastr# ca persoane. desp#r. b#t#i. Be.# sau datorit# unor necazuri pe care omul nu poate s# le dep#%easc# %i nu cere ajutorul Bisericii. Be. Unii lucreaz# la c mp. scandaluri.

i: Dumnezeu %i satana.i c# exist# cele dou# realit#. vr#jitoriei. Bunul Dumnezeu vrea s# ne m ntuiasc#.ia ani %i va muri ne(mp#rt#%it#.i. Spunea c ndva un mare p#rinte.i%#ri. a (nceput s# alerge at t de 70 T . DESCÂNTECE #I ALTE LUCRURI DIAVOLE#TI. Auzind acea femeie c# preotul nu-i d# (mp#rt#%ania. spun Sfin. acel p#rinte i-a dat canonul necesar pentru isp#%irea acestor p#cate. deoarece nu avea cum s# o poat# (mp#rt#%i din cauza p#catelor ei. lui i se (nchin# toat# via. cu mintea pervertit# %i (ntunecat# de patimi.i. fiind spirit. -ntinde multe momeli printre care momeala aceasta a ocultismului. despre care se crede c# ar fi binef#c#toare. (ns# satana nu dore%te m ntuirea noastr# %i vrea s# ne ducem cu el (n infernul cel ve%nic. Dumnezeul lor devine satana. De aceea (ntinde fel de fel de curse omenirii pentru a prinde pe c t mai mul.i. Unul din canoane i-a fost acela de a nu se (mp#rt#%i 7 ani de zile. parc# a intrat un duh (n ea. se leap#d# de Dumnezeu (nc# din aceast# via. Satana.i de Dumnezeu.P CATUL APEL RII LA VR JITORII. FARMECE.#. de bun# voie chiar. a intrat diavolul dezn#dejdii (n ea spun ndu-i c# nu va mai tr#i at .ii noastre. toate relele ce f#cuse oamenilor prin vr#jitoriile ei. lui (i slujesc. ia diferite (nf#.ii P#rin. lui (i aduc jertfe. lucreaz# prin oameni. Oamenii vr#jitori. are puterea de a distruge %i aceasta o face servindu-se de oamenii (nr#i. cunoa%te tot trecutul vie. prin animale %i prin obiecte. /i biata femeie primind g ndul acesta al dezn#dejdii de la satana. deoarece ei.i fiind. urm#toarea (nt mplare: pe c nd era preot (ntr-o comun# din Moldova a venit s# se spovedeasc# la el o vr#jitoare cam de 60 de ani. OCULTE ÎN SCOPUL DOBÂNDIRII UNUI AJUTOR rebuie s# fim con%tien. Dup# ce %i-a spus toate p#catele din copil#rie.a. vor fi cel mai aspru pedepsi. con%tien. dup# ce a ie%it de la spovedanie.

ire. Ei de bun# voie sau lep#dat de Dumnezeu %i s-au (nchinat diavolului.# trece prin ni%te judec#.i ale lui Dumnezeu. Se poate (ndeplini pe moment acea dorin. incredibil. La (nmorm ntare preotul a pus epitrahilul pe trupul ei (n sicriu.i %i-au c#s#torit copii cu ajutorul farmecelor. Trebuie s# fim con%tien.# de sfin. 71 . trupul acelei femei vr#jitoare disp#ruse. (n momentul citirii dezleg#rii mari.i. nu poate avea un efect (ndelungat.# lung#. Dumnezeu i-a descoperit c# satana %i-a luat acea ucenic# a lui cu trupul ei p#m ntesc. Tot binele s#v r%it prin vr#ji nu numai c# nu are via. Este o mare gre%eal# c nd cineva apeleaz# la vr#jitori pentru a li se (ndeplini o dorin.# cu puterea satanei. ci %i distruge totul. Sunt cunoscute at tea cazuri c nd unii p#rin.a noastr#. Toat# lumea r#m#sese (ncremenit#. El o cuno%tea foarte bine pentru c# tocmai o spovedise %i %i-a dat seama c# diavolul dezn#dejdii i-a f#cut un asemenea r#u. A%a cum fiecare om (n momentul (ncet#rii din via.a s#raca femeie slujise satanei %i iat# c# nu a l#sat-o p n# c nd nu a luat-o la el. Totul a fost foarte bine pe moment.enie s-a rugat lui Dumnezeu c teva zile cu post s#-i descopere aceast# minune. La (nmorm ntare. (ns# nu a durat mult timp %i a venit inevitabila desp#r.# lung#.i c# diavolul nu ne face nici un bine pentru via. Pe c nd citea acea dezlegare mare preotul a observat cum epitrahilul se las# (n sicriu. de aceea atunci c nd mor (i ia cu trup cu tot. Trebuie s# ne ferim a merge la vr#jitori ca %i cum am pune m na pe foc. (ns# nu are via.# (n cas#. La sf r%itul rug#ciunii.tare pe drum (nc t s-a izbit cu capul de o st nc# %i a murit pe loc. bine(n. Toat# via. a%a a ar#tat c# vr#jitorii sunt cei mai aspru pedepsi.i.eles c# a fost chemat preotul ce o spovedise. -n urma acestei (nt mpl#ri preotul acela care avea o via. deci nu mai trec prin acele judec#.

dar numai dac# reu%im s# facem c t de c t un efort. Postul mai are %i un caracter de jertfa pe care noi oamenii o aducem lui Dumnezeu.ii ira. In aceste zile nu trebuie s# m nc#m lapte. f#r# abuzuri. pe m#sura puterilor noastre omene%ti. Adic# (n momentul (n care ne (nfr n#m depunem un efort con%tient prin care noi oferim lui Dumnezeu.uri ale noastre. niciodat# nu pot sim.ine Miercurea %i Vinerea post (n cas# este o regul# minim# cre%tin#. izb#ve%te de patimi %i boli.ire cre%tin# matur#.#. f#r# ignorarea %i (nc#lcarea drepturilor membrilor societ#.a noastr# (ntreag#. Postul (n familie aduce cele mai mari realiz#ri: alung# ispitele. adic# (nfr narea de la toate poftele p#c#toase ce le putem face cu cele cinci sim. fiin. A . pentru disciplinarea noastr# sufleteasc# %i trupeasc#. nu pot s# aib# bucurii duhovnice%ti (n via.P CATUL NERESPECT RII ZILELOR DE POST entru a tr#i via. Dumnezeu ne ajut# (n via. C nd nu ne (nfr n#m %i nu p#str#m aceste reguli minime. cur#.elepciune %i luminare de minte celor care studiaz#. -n cre%tinism. c#dem (n stadiul animalit#. c t %i zilele de Miercuri %i de Vineri. niciodat# nu putem ajunge la lucruri mari duhovnice%ti sau la o sim. Exist# cele patru posturi mari de peste an. d# (n.# p#catele %i ne d# m ntuire. izb#ve%te de du%mani.ii.i legea postului trupesc %i sufletesc. omenirii i s-au impus tot timpul anumite legi morale.# c nd (i cerem ajutorul. d# (n.i prezen.i.a lui Dumnezeu. ce la r ndul ei produce terapia sufleteasc#.elegere %i dragoste (ntre so. carne. P 72 . (ndep#rteaz# vr#jitoriile %i toate duhurile satanei necurate din cas#. br nz#. nu pot s# aib# ajutorul lui Dumnezeu. religioase.a (n mod normal. pentru disciplinare.inem pe aceasta. ou# pentru terapia trupeasc#. Dac# nu o . trupul %i sufletul.ionale. Acei oameni care nu postesc nici m#car Miercurea %i Vinerea.ii P#rin. avem l#sat de c#tre Sfin.

O mul.ia religioas# este fundamental # pentru formarea personalit#. s# se spovedeasc#.ie religioas# at t (n familie.#.ei (n Dumnezeu este sufletul copilului. deoarece acestea nu-1 formeaz# %i nu-1 modeleaz# (n via. aceasta (l (nnobileaz#. c nd cre%te mare este foarte greu sau devine imposibil. s# se roage lui Dumnezeu.a (n Dumnezeu. (i d# bun#tate. Educa. (nc# din fraged# copil#rie.ile.P CATUL NEEDUC RII COPIILOR ÎN SPIRITUL RELIGIOS #I ÎN CREDIN$A DE DUMNEZEU maxim # responsabilitate pentru p # rin. credin.. Dac# nu este educat copilul de mic s# cread# (n Dumnezeu.ii unui copil.ime de oameni se pl ng de copiii lor c nd ajung mari. Dup# cum (ngrije%ti de o plant# s# creasc# mare %i s# dea rod. s# se (mp# rt#%easc # etc. Dac# s-ar face o educa. ci mai important# este (ngrijirea sufleteasc#. Nu este suficient# (ngrijirea trupeasc# ((mbr#c#minte %i m ncare). s# mearg# la biseric#. c t %i la L sa)i copiii s vin la %coal#.i este aceea de a insufla copiilor lor. c# nu-i ascult#. Cel mai productiv teren pentru s#direa credin. dragoste. omenirea ar avea mult de mine c %tigat: s-ar reduce suferin. c# fac numai rele.a %i O 73 . mil# %i toate virtu. tot a%a trebuie s# (ngrijim %i de un copil pentru a da rod c t mai bogat mai t rziu. deoarece aceasta este ve%nic#.

ia are cea mai mare putere de penetrare asupra fiin.i se (ntip#re%te (n minte %i poate s# ne-o reaminteasc# diavolul %i peste zeci de ani de zile. C nd prive%ti mai ales la o fotografie pornografic# sau la un film pornografic este cel mai nociv lucru pe care-1 po. s-ar crea un echilibru al universului. s# aib# mintea O 74 . Ca p#rinte. Acest p#cat a luat propor. Ne (ntreb#m cum poate un om s# g ndeasc# pozitiv. Diavolul vrea s# (ntineze toate min. Cum de nu le este ru%ine de copii sau cum de nu se tem c# pot (ndobitoci pe copiii lor. Mai ales acei tineri care se spurc# cu acele imagini.ei umane. s# te ar#. s-ar prelungi via. trupului %i a (ntregii fiin.i la ceea ce privim. O imagine. o fotografie c nd o vezi . Se observ# la mul. inimii.ii. foarte greu %i le vor putea alunga din minte sau poate chiar toat# via.ii (n ultimii ani. P CATUL PORNOGRAFIEI mare strategie psihologic# a satanei pentru (ntinarea min.p#catele din lume.i face.i oameni cum poart# la ei sau (n ma%ini asemenea spurc#ciuni de fotografii. pentru c# el te copiaz# (ntocmai. Imagina. Acestea sunt momelile psihologice ale satanei.i exemplu personal %i viu.i. s# te fere%ti a vorbi orice cuv nt r#u. la ceea ce (nmagazin#m (n sufletul nostru prin imagina. S# (ngenunchezi (mpreun# cu el (n fa. cum nu a fost de c nd este omenirea. s#-1 iei de m n# %i s# mergi la biseric#.ile oamenilor de la cei mai tineri. Pornografia este cea mai distructiv# arm# a satanei.a icoanei la rug#ciune. Nu trebuie s# existe niciodat# curiozitate.a acestei lumi. Trebuie s# fim foarte aten. ci trebuie s# faci (mpreun# cu el. a face orice gest necontrolat.a vor fi obseda.ie. d ndu-le prilejul s# se strice foarte u%or. p n# la cei mai (n v rst#. c nd educi un copil nu este suficient s#-i spui doar.e umane este pornografia.

#. s# st rpeasc# patimile desfr n#rii. Oric t ai posti.# asemenea imagini murdare pornografice.e.# unui om. s# se ajute reciproc.i. nevoin. Nici animalele nu fac a%a ceva.irii oamenilor.a (ntreag#.i Sfin. dimpotriv# nasc c . ci (%i programeaz# c . Deci doi tineri c nd se c#s#toresc. Acei prunci avorta.# ai face (n via. al procre#rii. Unul din cele trei scopuri care se (ncalc# foarte des este cel al (nmul. S ngele acelui prunc nevinovat strig# din p#m nt.i pui le d# Dumnezeu %i (i iubesc foarte mult.easc# neamul omenesc. Cel mai mare bine pe care-1 po.ii din ceruri cu to.i face (n via. dup# bunul lor plac. Nu las# mersul normal al vie.i (ngerii %i (ntregul cer se bucur# c nd se na%te un copil. fac un mare p#cat.ile cu totul unor asemenea oameni! Nu trebuie s# ne mai mire (n aceste situa. al unei poc#in.ii.i pl ng (naintea lui Dumnezeu %i cer r#zbunarea s ngelui v#rsat de mam#. este s# dai via.la Dumnezeu.ii r#ul care este (n lume. dar p#catul acesta al avortului. c nd mama (%i omoar# propriul copil. Cea mai oribil# crim# este avortul.# mai departe.ul unor osteneli. oric t# nevoin. To.e care pot dura via. oric t ai da de poman#. nu este mai mare lucru ca atunci c nd dai via. oric t te-ai ruga. al crimei asupra unui suflet nevinovat poate fi iertat doar cu pre.ii P#rin. dac# (ncalc# unul din cele trei scopuri. spun Sfin. Toate p#catele se pot ierta.i copii s# fac#. Singur# mama P 75 . c nd el tot timpul are (n fa. Las# un copil sau doi s# se nasc# %i restul (i arunc# la canal. Feri'i min'ile curate ale copiilor! Nu le spurca'i! Ajuta 'i-v ajut# nd pe ace (ti copii! P CATUL AVORTULUI entru ce se c#s#toresc oamenii? Pentru a (ndeplini trei scopuri: s# (nmul.#. Parc# a luat diavolul min. ca om c#s#torit.

ica lui de p ine. refuz# ea (ns#%i a avea via. a da via. Trebuie s# fim con%tien.Orice copil este un dar de la Dumnezeu.i c# Dumnezeu niciodat# nu va da voie s# se nasc# un copil f#r# a avea asigurat# buc#. Ins# aceasta este o mare curs# pe care le-o (ntinde satana. Atunci c nd cineva avorteaz # nu are credin. orice copil este o minune! Femeia trebuie s -l primeasc cum se cuvine: cu dragoste #i smerenie.# (n Dumnezeu se produce nefirescul.# (n Bunul Dumnezeu. justific# faptul c# nu nasc copii mai mul. ea este singurul laborator ce poate da na%tere unei fiin. poate sa fac# o asemenea minune. adic # al avortului.# ve%nic#. Atunci c nd nu avem credin. nenaturalul. a (n Dumnezeu se ajunge la p# catul pruncuciderii. lipsind credin. Este un mers firesc %i natural al lucrurilor s# se (nt mple a%a.i datorit# contextului (n care tr#iesc: c# nu au cu ce s#-i hr#neasc# %i s#-i creasc#.#. Dac# refuz# a da na%tere. (n faptul c # El este deasupra % i va ocroti acel copil. Majoritatea femeilor.e umane. 76 . foarte comod.

At t b#iatul. sigur va veni peste copiii lui. Mireasa. p n# la paralizie. fac p#catul curviei. Dup# un timp au venit peste ho. ori s# se dea altei persoane. c nd se (mbrac# (n haina alb#. Dac# se (mpreun#. nu au aruncat lucrul furat din casa lor % i au venit peste ei mari pedepse de la Dumnezeu. chiar cu viitorul ei so. simbolizeaz# cur#. (nainte de a se cununa (n biseric#. Omul care este p#gubit blesteam# pe cel care 1-a furat. cum Dumnezeu i-a adus lucrul (napoi %i 1-a pedepsit pe cel care a furat. S-au (nt mplat multe cazuri c nd s-au furat lucruri %i s-au . introduce blestemul lui Dumnezeu. ori au venit peste copii lui.ii au venit diferite patimi. Nu s-au spovedit. nu au voie s# se (mpreune. C P CATUL CURVIEI #catul curviei este c nd cineva nec#s#torit se (mpreuneaz# cu alt# persoan#. Trebuie ori s# se (napoieze lucrul (n chip discret. Acel om a pl ns (naintea lui Dumnezeu %i nu dup# mult timp a v#zut minune.. c t %i P 77 . Niciodat# nu trebuie s# avem (n cas# un lucru furat. Chiar %i ginerele cu mireasa.enia ei sufleteasc# %i trupeasc# %i deci dac# s-a (mpreunat. la cel de la care s-a luat. Chiar dac# nu vine imediat. s#-1 d#m la altcineva dac# ne-a parvenit (n vreun fel sau altul. %i-a (ntinat acea hain# alb# %i nu mai are voie s# o (mbrace. Peste unii a adus diavolul certuri sau peste al. S-au (nt mplat cazuri c nd cineva a furat de la un om s#rac.P CATUL FURTULUI el care fur# %i introduce la el (n cas# lucrul furat.inut (n cas# ori s-au folosit. Niciodat# s# nu ne bucur#m de un lucru care nu-i al nostru. Acel blestem va veni c ndva asupra celui care a furat. boli foarte grele. va veni mai t rziu c nd nici nu se a%teapt# omul sau dac# nu vine pedeapsa peste cel care a furat.

P#catul precurviei este mult mai greu dec t al curviei. s-a spurcat. urm#rile catastrofale (n familie sunt inevitabile.ia nu-1 va (n%ela pe so.fata. Deci p#catul curviei (l face cel nec#s#torit. -ns# dac# acea persoan# nu (ncearc# s# p#r#seasc# p#catul. p#r#se%te p#catul. De asemenea femeile v#duve sau b#rba. cade (n p#catul precurviei. dup# aceea se (mpreun# cu femeia lui.ia niciodat# sau so. Aceast# spurc#ciune (nseamn# introducerea diavolilor (n casa sa. Dac# este con%tient de acest fapt grav. C nd so. -n momentul c nd unul din so. dac# gre%esc cu alte persoane. 78 P . deci dublu. Adic# dup# ce s-a c#s#torit cineva %i gre%e%te cu alt# persoan# face p#catul precurviei. P#catul curviei se pedepse%te cu 7 ani oprire de la (mp#rt#%anie. o spurc# %i pe femeia lui %i implicit spurc# toat# casa. adic# nu va (n%ela so. nu se spovede%te sau. face canonul r nduit de preot %i se c#ie%te din toat# inima lui. fac p#catul curviei. se spovede%te. au f#cut p#catul curviei.i cade (n acest p#cat de infidelitate.ii v#duvi. Din cauza acestui p#cat al precurviei se (nt mpl# toate relele (n familie. dac# s-au (mpreunat cu alte persoane (nainte de c#s#toria lor. mai grav. nu (l mai face. iar cel al precurviei cu 15 ani. P CATUL PRECURVIEI #catul precurviei este infidelitatea conjugal#. iar p#catul precurviei (l face cel care s-a cununat.ul. Atunci Dumnezeu (l poate ierta %i nu se mai r#sfr nge asupra familiei sale. a c#zut (n p#cat cu alt# femeie. nici nu ia (n seam# gravitatea acestui p#cat %i continu# s#-1 fac#. niciodat#. deoarece atunci c nd cineva se c#s#tore%te depune jur#m nt (naintea lui Dumnezeu c# va p#stra fidelitatea conjugal# p n# (n morm nt. cu alte cuvinte cu ea. spre exemplu.

dac# se continu# a%a poate s# se sting# definitiv dragostea so. ura.ii p#c#tuiesc cu proprii lor copii.i Sodoma %i Gomora din Vechiul Testament. Apar certurile. Iat# ce poate face precurvia! Femeile foarte u%or cad (n aceast# plas# atunci c nd au serviciu %i pleac# de acas#.ire. mai grav. care1 au fost arse cu focul cobor t din cer din pricina acestor p#cate. Este atunci c nd cineva p#c#tuie%te cu o rud#: veri%or. incestul. De aici (ncolo apar marile probleme. mai grav. Aceste p#cate f#cute de oameni dep#%esc chiar %i animalele. iar dac# se continu# mai mult timp se ajunge p n# la desp#r.ie se diminueaz# %i trece pe locul secundar. apar invidia. b#t#ile. Cu siguran.# de so. na%i sau. c nd se face (ntre persoane de acela%i sex. apare gelozia. unchi. Aceste p#cate aduc foc din cer peste omenire. Acest p#cat poate fi f#cut de c#tre so.ie. asemenea celor dou# cet#. Locul femeii este acas#. c nd p#rin. Un alt mare p#cat al precurviei este (mpreunarea (ntre rude.ia sa.O dat# ce b#rbatul se (mpreun# cu acea femeie str#in# se produce o leg#tur# ilegal# ce afecteaz# leg#tura lui legal# cu so. 79 .i (n mod anormal %i nenatural. Iubirea nu poate fi manifestat# la dou# persoane (n acela%i grad.# iubirea de so.ului fa. (n chip animalic %i demonic sau. Iar altul din cele mai grave p#cate ale precurviei este perversitatea sexual#.

i lu(ndu-i &n bra. (Marcu 10. 80 .„L sa.i copii s vin la Mine )i nu-i opri.e.ia lui Dumnezeu. nu va intra &n ea. . c a unora ca ace)tia este &mp r .i-a pus m(inile pe ei )i i-a binecuv(ntat”. Adev r v spun: Cel ce nu va primi &mp r .i. . 14-16).ia lui Dumnezeu ca un copil.

CAPITOLUL III GHID DE SPOVEDANIE PENTRU COPII #I TINERET 81 .

A%a este %i sufletul nostru. -nainte de a merge la Spovedanie s# . Preacuratei Sale Maici.i s# prive%ti prin ea. P#catele sunt mizeria ce se adun# pe sufletul nostru. Sufletul nostru trebuie s# fie curat.#.# c# de la v rsta de 7 ani fiecare dintre noi avem p#cate personale. -n aceste zile s# lu#m urm#torul ghid de Spovedanie.i. Dup# ce ai cur#. p rintele meu duhovnic. s# citim urm#toarele p#cate %i pe cele pe care credem c# le-am f#cut. s# ne c#im de ceea ce am f#cut %i s# (ncerc#m s# nu mai facem gre%eli pentru a fi mereu cura. a%a (nc t s# nu le uit#m c nd mergem la p#rintele duhovnic pentru a ne spovedi. P#catele se depun pe geamul sufletului nostru. (nc t nu mai po. Iisus Hristos. toate p catele mele cele mari de la ultima Spovedanie p#n azi” (%i (ncepi s# spui p#catele sau s# le cite%ti de pe h rtie). Sf#ntului +nger. tuturor Sfin'ilor S i. Spovedania ne va da mult# (n. o sticl# c nd prive%ti prin ea.at-o po. atunci c nd p#c#tuim depunem praf %i mizerie pe sufletul nostru. B 82 .i prin ea. Dac# ne vom spovedi sincer. ne va feri de boli. Va ajuta % i p#rin. tot a%a cum este un geam.elepciune. Dac# nu ne spovedim. Dac# ne spovedim cur#. a%a cum se depun praful %i murd#ria pe o sticl#. De aceea trebuie s# ne spovedim din toat# inima. care este foarte necesar# (n via.i.#m c t mai bine la %coal#. p n# c nd se (ntunec# % i nu mai p#trunde prin el lumina spiritual#.i din nou s# te ui.SFAT PENTRU COPII #I TINERET iserica Ortodox# ne (nva. %i zicem a%a: „M rturisesc Domnului nostru.inem c teva zile de post (2-3) pentru a ne putea %i (mp#rt#%i.im sufletul. Dumnezeu ne va lumina ca s# (nv#. s# le scriem pe o h rtie. sufletul devine din ce (n ce mai murdar.ilor no%tri pentru rug#ciunile noastre. p zitorul vie'ii mele (i Sfin'iei voastre. Trebuie s# iei o c rp# %i s# o cure.

† Nu am ascultat de p#rin. † Am b#tut ni%te colegi de-ai mei la %coal#. † Am (njurat un coleg de tat# %i de mam#.† Nu am (nv#. Tat#l nostru %i altele. (ngera%ul meu. † Nu m-am rugat lui Dumnezeu pentru p#rin.inut post Miercurea %i Vinerea. 83 . † Am scuipat pe cineva. † Nu m-am rugat (nainte de a-mi face temele %i (nainte de a merge la %coal# pentru a-mi lumina Dumnezeu mintea ca s# pot (nv#. † Nu am . am observat c# un coleg nu avea m ncare la el pentru c# p#rin. † Nu i-am mul. † M-am m ndrit %i m-am dat mare (naintea colegilor la %coal# c# am haine frumoase %i c# am bani.ii lui erau s#raci % i nu aveau ce s#-i dea.elul meu.ii mei s#-i fereasc# de rele %i s# le ajute (n via. c# sunt zg rcit. † Am dat diavolului. † Nu am spus rug#ciunea c nd m-am culcat %i c nd m-am sculat.a bine.it p#rin. † Am min. † C nd m ncam la %coal# pache.ii. † Am copiat la %coal#. sup#r ndu-L pe Dumnezeu prin aceasta.ii mei %i i-am sup#rat.i.#. † C nd mi-a cerut un coleg s#-i dau un obiect.at rug#ciunile pe de rost: (nger. Eu nu m-am milostivit de el %i nu i-am dat nimic. † Am furat un obiect de la un coleg de la %coal# %i l-am dus acas#. nu i 1-am dat din zg rcenie.umit lui Dumnezeu c nd mi-a luminat mintea de am (nv#. f#r# s# m# uit la ele dac# sunt de post sau nu. † Am min. † Am (njurat de lucruri sfinte. de%i erau nevinova.it pe (nv#.#tori %i profesori la %coal#.at %i am luat note bune. † Am m ncat dulciuri Miercurea %i Vinerea. † Nu am spus rug#ciunea (nainte %i dup# mas#.ii %i fra.

mintea %i inima. c nd m-am sculat am alergat la mas# f#r# s# m# rog %i f#r# s# iau acele lucruri sfin. s#-mi zic o rug#ciune %i dup# aceea s# iau anafura (p ine sfin.ul %i cu piatra f#c ndu-i o ran# mare.#. din l#comie. † Am furat ni%te lucruri de acas# f#r# s# %tie p#rin. M-am lenevit uneori s# m# scol de diminea. „matale” sau „dumneata” ori „dumneavoastr#”.it#) %i aghiazma (ap# sfin. † Nu mi-am f#cut metaniile (10-20) (n fiecare zi. 84 . † Am gre%it de multe ori diminea. † Am vorbit p#rin. † M-am uitat la reviste %i la poze pornografice spurc ndu-mi vederea. iar dup# aceea s# m#n nc. ca un copil cuminte. eu mai (nt i. (n loc s# le zic politicos.# la g t ca s# m# fereasc# Dumnezeu de rele. † Am jucat jocuri de noroc cu colegii.it#). pentru care a pl ns foarte mult %i asta numai din cauza mea. †Am lovit un coleg cu b#.† Am furat bani de la p#rin. zic ndu-le „tu” %i „m#”. † C teodat# diavolul mi-a dat o lenevie %i o plictiseal# fiind (n biseric# de m-a scos afar# (n timpul slujbei. † Nu am purtat tot timpul cruciuli. la filme pornografice %i mi-am (ntinat vederea. † Nu sunt milostiv %i nu am mil# de oameni %i de colegii mei. †C nd am trecut pe l ng# biseric# nu m-am (nchinat tot timpul.# pentru a merge la biseric#. din curiozitate. †Nu am mers (n fiecare Duminic# la biseric#. † C nd m-am culcat nu mi-am f#cut cruce cu m na peste perna mea pe care dorm.a c nd m-am sculat: (n loc s# m# sp#l pe fa. † Am omor t insecte %i p#s#ri %i nu am avut mil# de ele. † M-am uitat.ii mei.i %i nu le-am spus.ite care (mi ajut# (n via.ilor nerespectuos.# %i dup# aceea mi-am adus aminte de gre%eal#.

Iar pe Sfin'ia Voastr .a respectiv#: „Acestea toate (i mai mari dec#t acestea am f cut. s# te cer. am gre%it de am scuipat pe jos.ionat. lu ndune dup# oamenii maturi. † Am fost la discotec# f#r# s#-mi dau seama c# acolo este casa diavolului care (%i bate joc %i r de de to. † Am famat cu colegii mei. † Nu am ajutat pe mama %i pe tata la treab# (n gospod#rie din lene. s# alergi. duhovnicul meu p rinte. %i eu pot ajunge oric nd tot ca ei. ciungi (n loc s#-mi par# r#u de ei.ilor %i i-am min. † Nu am spus p#rin. Nu am %tiut c# (n ziua aceea p n# la 12 noaptea nu ai voie s# scuipi. † Am (nv#. i% at-o. † C nd m-am (mp#rt#%it.at pe (nc# un prieten s# fumeze cu mine.” 85 . pentru care m c iesc foarte mult (i m rturisesc +naintea lui Dumnezeu c voi +ncerca cu toat fiin'a s m +ndrept (i s nu le mai fac.i tinerii ce merg acolo.† Cu toate c# mama mi-a dat m ncare de post Miercurea %i Vinerea eu totu%i am m ncat c teodat# inten. s# glume%ti. † Mi-am pierdut timpul uit ndu-m# la televizor la filme distructive %i neinstructive. sau de multe ori i-am min. † Am r s de orbi.i.at sau c# sunt bolnav doar ca s# nu m# pun# la treab#. v rog s m ierta'i. s# spui vorbe ur te. † M-am luat dup# unii colegi %i m-am (mb#tat %i am vomat. s# (njuri. † Fiind b# iat am s#rutat o fat # % i am (mbr#. s -mi da'i canonul potrivit (i s v ruga'i Bunului Dumnezeu s -mi ajute s fac toate cele promise mai +nainte (i s pun +nceput bun m#ntuirii mele. m ncare de dulce.it c# am de (nv#.it c nd am luat note rele. %chiopi. pe ascuns. ologi. de asemenea. † Nu m-am spovedit %i nu m-am (mp#rt#%it la 40 de zile. Urmeaz# s# spunem rug#ciunea de mai jos %i s# facem f#g#duin.

Apoi. un )arpe mai mare a scos capul de trei ori. de fiecare p cat ce spune. iese c(te un )arpe din gura lui.Iat .i )erpii care ie)iser s-au &ntors din nou la el! (Imagine reprodus dup pictorul Hermineanu) 86 . to. nu l-a spus. Atunci. de ru)ine. dar nu a ie)it – adic a vrut s mai spun &nc un p cat mai mare dar.

CAPITOLUL IV GHID PENTRU SPOVEDANIA ADUL ILOR 87 .

P CATE ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT † Am avut uneori. Ne facem un examen al con%tiin.POV $UIRE u c teva zile (nainte de a merge la Sf nta Spovedanie. momente de necredin.# (n Dumnezeu. lu#m urm#torul ghid %i citim fiecare p#cat (n parte. p c tosul. pe care le-am f#cut de la ultima Spovedanie p n# (n prezent). „Eu.a mea. 88 .inem 4-5 zile de post %i (n aceste zile ne not#m din prezentul ghid toate p#catele ce le-am f#cut. -n momentul c nd g#sim un p#cat pe care l-am f#cut.ei pentru a ne aduce aminte toate p#catele pe care le-am f#cut de la ultima Spovedanie. pe care le g#sim aici sau pe care ni le aducem aminte din copil#rie. atunci . duhovnicescul meu P rinte. (l not#m pe o h rtie pentru a nu-1 uita. ca s -mi pot m rturisi toate p catele mele”. (n via. c de la ultima mea spovedanie p#n +n prezent m aflu vinovat cu urm toarele p cate:” C (aici ne spunem toate p#catele scrise pe h rtie %i cele (nv#. Ajung nd la Spovedanie (ngenunchem (naintea preotului duhovnic cu smerenie %i zicem: „Binecuvinteaz -m . -n acele zile s# ne rug#m foarte mult lui Dumnezeu. (N) m m rturisesc lui Dumnezeu (i Sfin'iei Voastre. s# ne c#im din toat# inima noastr# pentru a lua dezlegare %i iertare de p#cate de la Dumnezeu prin m inile duhovnicului. p rinte duhovnic. Dac# nu ne-am spovedit niciodat#.ate pe de rost.

icoanele. i oameni ne%tiutori. † Am (mpr#%tiat c#r. Sfintele Taine. † Am practicat yoga socotindu-L pe M ntuitorul Hristos (n r ndul zeit#. magie.i sfinte religioase mincinoase. † Mi-am otr#vit sufletul citind c#r.ile Sfinte. † Mi-am (ntunecat mintea % i m-am smintit citind c#r.ei adev#rate. 89 . zen etc.i eretice. † Am practicat Rug#ciunea lui Iisus ca pe o mantr# yogin# f#r# a avea duhul smereniei. † Am (njurat %i am batjocorit lucrurile sfinte: biserica. crucea.† Am socotit Biblia %i alte c#r.ei %i al poc#in.ilor P#rin.i eretice la diferi. † Am batjocorit c#lc nd (n picioare %i arunc nd c#r.ii din ceruri. yoga. f#r# s# cercetez (nv#.i de ocultism. † Am (ndemnat %i pe al.ii s# practice yoga. † Am interpretat din Biblie versete dup# mintea mea. † Nu le-am cinstit cum se cuvine lu ndu-m# dup# sectarii diavolului din zilele noastre. pe Maica Domnului %i Sfin.ilor p#g ne. al umilin.#turile Sfin.i. fac ndu-i s# p#c#tuiasc# citindu-le.

# viitoare etc.# %i c# preo.i c# sunt incul. † Am luptat (mpotriva preo. lu ndu-m# dup# aceast# (nv#. † Am discreditat %i am stricat imaginea unor preo. † Am avut momente de (ntunecare c nd nu mai doream s # ascult cuvinte despre credin .† Am g ndit s# p#c#tuiesc c t voi putea de mult. † Mi-a pl#cut tot timpul s# fiu l#udat de oameni.#tur# jidoveasc#. † Am r s de preo.i.ilor %i Bisericii Ortodoxe.e.ii au %i ei acelea%i legi ale firii.ia (n esen. ne%tiind dac# voi mai prinde b#tr ne. via.itoare. † L-am ur t c nd am observat c# este mai de%tept dec t mine. † Am fost invidios c nd am v#zut faptele bune ale aproapelui meu.ile.ii. rai. c#z nd (n p#catul trufiei. † Am judecat pe preo. †Am p#r#sit credin. musulmani.# % i despre Dumnezeu. † Am pus m na (nainte sau am f#cut alte gesturi necuviincioase %i am zis c# nu-mi merge bine c nd mi-a ap#rut un preot (n cale. f#r# s#-mi dau seama ce este preo.i credincio%i. † M-am smintit de un preot v#z ndu-1 p#c#tuind %i n-am avut acea t #rie moral# de a trece peste aceast # ispit#.at %i pe al. c# m# voi poc#i la b#tr ne. (ngeri.i c# una spun %i alta fac pun ndu-m# eu pe scaunul de judecat# (n locul lui Dumnezeu.a ortodox# %i m-am dus la sectari. 90 . † Am (nv#. † Am crezut (n re (ncarnare % i am zis c# nu exist# suflet. † Am zis c teodat# c# at tea rele se (nt mpl# (n lume % i Dumnezeu nu ia m#suri. afl ndu-m# ca un hulitor anticre%tin asemenea evreilor. † Am (njurat pe Dumnezeu. iad. jidani.ii s# fac# la fel. c#z nd % i eu direct (n p#catul judec#. (ns# posed# mari daruri supraomene%ti. dep#%ind chiar %i pe (ngeri (n aceast# putere sim.

† Am sup#rat pe tata %i pe mama c nd eram t n#r.ii se (mp#rt#%esc din dragostea pe care eu o am fa.# de ei.# de la mort %i ap# de la vr#jitor (n cas# s#-mi mearg# bine. 91 .ilor mei care au murit (n credin.# ortodox#. nelu nd dezlegare cu ei de la preot. † Am f#cut vr#ji la o persoan# s# nu se c#s#toreasc#. de m-au blestemat %i au murit a%a. † Am avut c teodat# (ndoial# (n slujba parastaselor zic nd c# mortul nu mai m#n nc# nimic. † Am adus a. f#r# s#-mi dau seama c# mor. † Nu am ajutat pe aproapele meu c nd a avut necaz. s# o despart de familie. prin jertfa care le-o aduc. † Am fost la vr#jitor s#-mi desfac farmecele care sunt asupra mea zic nd c#: „cui pe cui se scoate”. † Am fost la vr#jitori s#-mi c#s#toresc copiii. crez nd c# practic magia alb# pentru binele casei. f#r# s# chem puterea cea mare a lui Dumnezeu la mijloc. casa mea %i animalele mele. † Nu le-am f#cut parastasele %i pomenile p#rin.†Am dat diavolului pe copiii mei. † Am fost la vr#jitori s# fac r#u la o persoan#.

† Am f#cut malahie (masturba. † Nu am pl#tit pe cel care mi-a muncit. ci s# nasc# copilul %i nu am f#cut-o.at %i pe altul s# fac# acelea%i p#cate. † Am avut ocazia s# dau sfat unei femeie s# nu fac# avort. † Am f#cut b#rbat cu b#rbat %i femeie cu femeie. † Fiind c#satorit(#) ne-am ferit de a face copii c#z nd (n p#catul onaniei. Am (nv#. † Am (ndemnat at tea femei (num#rul lor) s# fac# avort. Ultima dat#.ia mea. † Am asuprit pe s#raci %i v#duve. † Am f#cut sodomie %i gomorie (perversit#.i sexuale) cu so... Prin acest sfat putea s# nasc# copilul %i poate c# Dumnezeu (mi ierta %i mie un p#cat. ad#ug ndu-mi (nc# at tea crime la num#rul p#catelor mele.a mea cu voie (f#r# voie). c nd eram mic (mai mare). † Am ucis prin avort copiii pe care Dumnezeu a vrut s# mi-i dea. cu alte femei. † Am f#cut cu animalele. cu rude. Fac %i (n prezent.P CATE STRIG TORE LA CER † Am ucis un om (n via.ie) (nainte de c#s#torie %i (n timpul c#s#toriei. 92 .

93 . † Nu mi-am cur#. nu l-am cinstit %i nu m-am purtat cre%tine%te pentru a concretiza (n via.# din Biserica Ortodox#. am primit daruri de la ei. prietenii mei etc.ii mei (fra. ne-am cununat la preotul ortodox. † Am stat o perioad# la ace%ti sectari %i m-am ad#pat din otrava lor spiritual#. M-am iubit pe mine mai mult.ii mei.ile lor. f#c nd astfel un mare p#cat. † Am cununat pe cineva cu so.at ei. † M-am c#s#torit cu un(o) sectar(#). cauz ndu-mi astfel la m ntuirea sufletului %i la mersul firesc. adventi%ti etc. martorii lui Iehova.). P CATE ÎMPOTRIVA CELOR ZECE PORUNCI † Am avut (ndoieli (n privin. † Am citit c#r. dup# Hristos. † M-am unit o perioad# de timp din via. penticostali. dup# cum m-au (nv#. † Am vorbit de r#u pe p#rin. fra. † Am avut (ndoieli (n puterea Sfintelor Taine.a credin. cu un(o) catolic(#).at mintea %i inima cu totul de impurit#. † Interpret nd Biblia gre%it. am c ntat c ntecele lor etc. eu fiind ortodox %i femeia catolic#.ile (nv#.#turilor lor.† Am lovit pe p#rin. f#r# s# fac# (nainte trecerea so. † N-am crezut c# Taina Botezului iart# p#catul str#mo%esc.ii mele %i m-am dus la sectari (bapti%ti.ii mei. † Am p#r#sit credin.iei la Ortodoxie.ii mei).a mea cu ace%ti sectari %i eretici.a ortodox# (ntr-un anumit timp al vie. † Ne%tiind.ul) nefiind noi (n%ine cununa. † Am primit (n casa mea asemenea eretici %i sectari.ia (so. ascendent spre Dumnezeu. am c#zut (n (ndoial# referitor la unele adev#ruri de credin.i.ei (n Sf nta Treime. † Cu toate c# port nume de cre%tin.a mea acest mare dar de a fi cre%tin. † Nu am iubit pe Dumnezeu mai presus de orice.

ciungi etc. c#lc nd astfel cu st ngul (n c#snicie. Nu am %tiut c# dac# o femeie face asemenea p#cat al curviei (nainte de cununie nu mai are voie s# (mbrace haina alb# de mireas#. la r ndul meu. ni%te tineri. din care cauz# m# c#iesc foarte mult %i v# cer canon.i b#rba. † Nu am dat sfat. spurc nd astfel aceste mari Taine. † Nu am (nv#. unor tineri s# nu se c#s#toreasc# (n post. am f#cut p#cate (n via.at. %chiopi.enia trupeasc# %i sufleteasc#. trotuare etc. † Cu toate c# am %tiut aceste lucruri. cu toate c# puteam s# o fac. 94 . † Ne%tiind. ologi.† Am f#cut nunta sau botezul (n post. nd banii sau darurile prin altcineva.at.ul (ca b#rbat de asemenea). a%ternuturi. † Am def#imat %i am r s de orbi. † Nu m-am spovedit (nainte de cununia cu so. de asemenea.# continuu. pardosele. ne%tiind c# Spovedania este fundamental# pentru doi tineri ce se c#s#toresc %i c# astfel f#c nd p#%im cu dreptul (n c#snicie. pe tinerii care nu le cunosc. de%i puteam s-o fac foarte u%or. s# nu se (mpreune (nainte de cununia (n biseric#. ce simbolizeaz# cur#. l#s ndu-i s# calce (n p#catul curviei. nef(ind virgin# %i curat# (n momentul cununiei mele cu so. deoarece nu i-am (nv#. ne%tiind c# este p#cat. † De ru%ine nu m-am (nchinat tot timpul c nd am trecut pe l ng# biserici. r suri. profan nd astfel acest dumnezeiesc semn.. † Am participat la nunt# sau botez (n post. † Am gr#it glume cu colegi %i prieteni folosind cuvinte sfinte.ia mea. † Am privit la diferite priveli%ti p#c#toase. am f#cut semnul Sfintei Cruci pe covoare.i (nainte de c#s#torie. puteam foarte u%or s# m# eschivez %i s# nu m# duc trimi. † Ca femeie am gre%it cu al. pentru care poate vor suferi copiii no%tri. † Ca femeie m-ara (mpreunat cu b#rbatul meu (nainte de cununia religioas# la biseric#. jocuri.

i (n via. † Nu mi-am dat seama c# prin acest p#cat (l sup#r pe Dumnezeu. s# se construiasc# case de adun#ri ale sectarilor. ne%tiind c#. Nu am %tiut c# este p#cat %i-am b#gat asemenea bani spurca.# de copiii mei. orice gest.# Biserica Ortodox#. desfigur ndumi astfel chipul firesc pe care mi 1-a l#sat Dumnezeu. † Am ajutat cu bani sau cu m inile mele. † Ca femeie m-am rujat. pudrat. invidiei.i b#rba. pensat. a%a cum ne (nva. machiat. † M-am compl#cut chiar. deoarece nepl#c ndu-mi de frumuse. o alt# frumuse. orice atingere de la b#rba. 95 .a lor.i. prin fardurile mele. Nu mi-am dat seama c# prin acest port am ispitit mul. am zis uneori c# toate religiile sunt bune %i de la Dumnezeu l#sate. deoarece puteam foarte u%or s# evit orice privire. foarte multe sunt (mpotriva lui Dumnezeu.i %i i-am f#cut s# p#c#tuiasc# (n mintea %i (n inima lor cu mine c nd m-au v#zut a%a dezvelit#.a mea datorita nesim.i (n casa mea.† Mi-a fugit mintea (n alt# parte (n timpul rug#ciunii %i nu m-am luptat s# o aduc (napoi. † Ca femeie am purtat (mbr#c#minte indecent# (fust# %i rochie scurt#. c#z nd (n ispitele trupului. (ns# nu am f#cut-o. %i am primit diferite g nduri %i imagini spurcate (n mintea %i inima mea. pentru bani. † Am c#lcat poruncile lui Dumnezeu slujind poftelor p#c#toase.i b#rba. † Am iubit pe oameni %i cele ale oamenilor mai mult dec t pe Dumnezeu. egoismului. av nd o (mbr#c#minte foarte sumar# %i poate c# i-am smintit. (mi adaug eu. orice cuv nt. De aceea m# simt vinovat# (naintea lui Dumnezeu. lumii %i diavolului. † Din ne%tiin. urii etc. (n esen. care la r ndul lui. genereaz# alte p#cate: al curviei. Singurul M ntuitor.e artificial# c#z nd (n p#catul m ndriei. † M-am purtat indecent %i (n familie fa. m niei. cr#pat# sau transparent#).#.ea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. † Ca femeie am smintit mul.irii mele suflete%ti.

mic %i d nd cu un pre. † Am dat diavolului prin (njur#turi. † Au suferit animalele foame %i sete din cauza mea. s#-1 smintesc %i s#-i fac r#u. lu nd ceva cu un pre. † Am luat din terenul bisericii.# de tata %i fra. c# tot binele ce l-am avut este numai aparen.† C nd eram feti. † Am fost la vr#jitor s# fac cuiva vr#ji. † Am fost la nunt#. † Am (nv#. (n acest chip murdar.# (15-16 ani) de asemenea m-am purtat indecent (n familie fa.ii mei. din aceast# pricin# m-au blestemat. † Am omor t diferite animale %i le-am aruncat pe ap# sau uscat. diavolesc %i astfel am dezmembrat o familie p#c#tuind groaznic (naintea lui Dumnezeu. † Am desp#r.i oameni. 96 96 . † Am fost la vr#jitor (n disperare pentru a sc#pa din (ncurc#tur#. † M-am jurat cu m na pe cruce %i icoan# drept. de la colegi.) prin vr#ji pentru a m# apropia eu de el(ea). de la serviri.it pe cineva de so. de la diferi. † Am asuprit pe cineva cu scopul de (mbog#. de la prieteni. † Am furat lucruri sau bani de la colegii de serviciu. iar alte ori str mb. † Am batjocorit pe cineva. † Am p#gubit pe cineva foarte tare lu ndu-i un obiect de mare valoare.ie(so.ii mei. † Nu am cedat din terenul meu pentru biseric#.ii mei c nd eram mic.ire %i i-am luat din terenul lui pe nedrept. † Am furat lucruri sau bani de c nd eram copil de la p#rin. † Am v ndut cu cam#t# mare. † Am fost complice la furt cu cineva. mai mare (foarte mare). f#r# s#-mi dau seama c# tot ajutorul primit de la el este de la diavol. † Nu am ascultat de p#rin. † Am fost la nunt# %i la discotec# (n posturi.at pe cineva s# fure de mic (sau mai mare). provoc ndu-le astfel tulburare %i m nie.# (n%el#toare. am jucat %i am dansat.

ii mei.at pe mul. sor#).it mult (n via. f#c nd furt intelectual.i (n via. † M-am b#tut cu rudele mele (tat#. a%a cum spun Sfin. † Am smintit mult# lume cu vorbe mele ur te. † Am lovit pe tata sau mama f#r# s#-mi dau seama c# este un p#cat foarte mare %i. profan nd aceste mari zile %i c#z nd sub blestemul lui Dumnezeu. † Nu am smerenie. nu am luat dezlegare %i nu am luat canon pentru acest mare p#cat. † Am lucrat Duminica %i (n S#rb#tori cu Cruce Ro%ie (n calendar. 97 . lu nd ni%te note mari pe nedrept. † Nu m-am spovedit. † Am min.a mea s# vorbeasc# ur t.# %i (nc# nu m-am l#sat de acest p#cat. † M-am m ndrit c# sunt cineva. frate.ii.† Am putut s# (nv#. mam#. dup# porunca biblic#: „Blestemat este cel ce ia ziua Domnului +n de(ert” (adic# nu o respect#). pe cineva s# nu fure %i nu am f#cut-o. † Am spus vorbe ur te. risc s# nu-mi putrezeasc# (atunci c nd voi muri) m na cu care am lovit pe p#rin. † Am (nv#. † Fiind copil am copiat la %coal# p#c#lindu-1 pe profesor.

at copiii mei s# . † Am v ndut vin sau . cu toate c# puteam %i aveam posibilitate s# o fac.inut posturile mari de peste an: Postul Pastelul.uic# (mpreunat# cu ap# pentru a lua bani mai mul.ul (so.a sau ne%tiin.ii mele. † Ca femeie am intrat (n biseric# atunci c nd am avut ciclul lunar. Nu am . am spus glume % i bancuri pe seama lor.ilor Apostoli Petru %i Pavel. † Am promis ceva cuiva %i nu mi-am (mplinit promisiunea. † Fiind c#s#torit(#). † Am fumat %i fumez (nc#.at acela%i lucru.ia) (n ziua c nd m-am (mp#rt#%it. † Nu am dat sfaturi suficiente (oamenilor pentru a nu lucra (n zilele de s#rb#toare. † Pe copii mei nu i-am (nv#.ii la aceste p#cate. † -n ziua c nd m-am (mp#rt#%it am vomat.ia) profan nd aceste zile de post %i s#rb#toare.inut aceast# cur#. † M-am (mpreunat cu so. †Am r s %i am batjocorit pe cei ce .at %i smintit pe al. m-am (mpreunat cu so. 98 . † Miercurea %i Vinerea nu am. † Am trimis sau am primit scrisori de dragoste (dup# c#s#torie).ul (so. † Nu am .at %i pe al. † Am vorbit preo. † Am r s de cei ce .at %i pe al.in# post Miercurea %i Vinerea.#. † Am (nv#.ii s# lucreze (n zilele de s#rb#toare. Postul Cr#ciunului.ineau zilele de s#rb#toare.† Am (nv#.i.ii s# fumeze. Postul Maicii Domnului (1-15 august) %i Postul Sfin.enie trupeasc# timp de 7 zile (nainte %i 3 dup# Sf nta (mp#rt#%anie.inut post tot timpul vie. † Am (nv#.ineau post Miercurea %i Vinerea. † Am ascultat pe la u%i sau pe la ferestre ce se vorbea.ii %i c#lug#rii de r#u. . † Nu am (nv#. cu %tiin.

99 . † Am fost la adun#ri de sectari cu voia %i f#r# voia mea. Nu le-am fost un exemplu viu. nu este p#cat a%a de mare s# mergi la ei. at t la bucurii. adic# s# (ngenunchez %i s# m# rog (mpreun# cu ei.# tot despre Dumnezeu %i deci.ii. c t %i la necazuri %i str mtor#ri. † Mi-a fost lene s# m# (nchin %i s#-mi fac rug#ciunea seara. de aceea m# simt vinovat.at suficient pe fratele.# bine.i duhovnice%te.† Am avut c teva momente de dezn#dejde (n via.a. † Mi-a fugit mintea (n alt# parte de la rug#ciune. (n c#l#torie etc. † Ca p#rinte. pe prietenul. † Nu m-am rugat (n toate momentele vie. la mas#. † Am f#cut multe lucruri f#r# s# m# rog (nainte de ale (ncepe. † Nu am (nv#. diminea. De aceea sunt foarte dec#zu. (nva. pe vecinul meu s# nu se duc# la sectari. nu i-am (nv#. neglij nd astfel binecuv ntarea divin#.a mea %i am vrut s# m# sinucid. † Am g ndit uneori c# %i sectarii (nva.at copiii mei s# se roage tot timpul.

are.at %i pe al. (n icoane. adic# (n comoara cre%tinismului de 2000 de ani.# a cre%tinismului.i de noroc %i la diferite jocuri electronice de noroc. † Ca femeie am purtat cercei.at %i pe al. † Am (nv#.ea natural# pe care trebuie s# o p#str#m. diferite zorzoane pentru a%a-zisa (nfrumuse. neglij nd c# Dumnezeu ne-a dat fiec#ruia frumuse. †Am ascultat. anulezi %i suspezi toat# perioada aceasta de via.ii c ntece lume%ti.i bani pentru bijuterii. Cu ace%ti bani puteam s# fac mult bine oamenilor d ndu-mi de poman# din aceast# via. (n Sfintele Taine. dormit mult. Dac# nu crezi (n cruce.ii s# joace asemenea jocuri de noroc diavole%ti %i s#-%i cheltuie banii munci. † Am jucat c#r.Am g ndit a%a f#r# s#-mi dau seama c# ei. (n biseric#. † Am cheltuit mul.# %i str ng ndu-mi comoara (n ceruri. vorbit. † Am r s. (n Sf nta Treime. 100 . m#rgele. am c ntat %i am (nv#. inele. care este ve%nic#.i cu sudoare. sunt hulitori ai Duhului Sf nt. (n realitate.

(ns# nu am f#cut-o. smintindu-m#. produc ndu-le %i lor pornirea spre p#cat. † Am avut ocazia de a opri aceast# proliferare pornografic#. din gre%eal#. reviste pornografice %i de sexualitate.ie copiilor de a se feri de pornografii pentru a-%i p#stra cugetul. † Av nd func. am (nv#. cu voia mea.ei %i (mpotriva lui Dumnezeu.#tor. † Ca profesor sau (nv#. † Am dat %i la al. (ns# nu am facut-o. † Am v ndut sau am dat gratuit ((n loc s# le ard) reviste. † Am ajutat s# se tip#reasc# reviste %i poze pornografice (nmul. † Ca p#rinte nu am dat educa. (n perioada comunist #. blestemat sau (njurat pe Dumnezeu. † Am fugit de a un preot la altul pentru comoditate %i pentru a nu-mi da canoane. ca unul f#r# de minte ce eram. † F#r# s# %tiu sau cu %tiin.at copiii s# nu cread# (n Dumnezeu %i am luptat cu (nver%unare (mpotriva credin. † Am luat anafura (p ine sfin.ie public# mare m-am f#cut vinovat de acest p#cat mai sus amintit. o pisic#). (ntunec ndu-mi mintea %i produc ndu-mi singur aprinderea %i pornirea spre desfr nare. † Am scuipat pe cineva la m nie.ii asemenea spurc#ciuni. produc nd astfel mult r#u oamenilor. put nd foarte u%or a-1 evita. † -n necazurile mele grele din via.# am m ncat sau b#ut lucruri necurate ((n care c#zuser# un %oarece. ziare. (ns# nu l-am respectat.it#) %i aghiazma (ap# sfin.ind astfel r#ul %i lucrarea diavoleasc#. mintea %i inima curate. inima %i trupul cu acele imagini pe care mi le-a (ntip#rit diavolul (n mintea mea. † M-am uitat la televizor la filme pornografice %i de sexualitate spurc ndu-mi mintea. poze sau casete pornografice.i. 101 . † Am primit un canon de la un preot c nd m-am spovedit. l-am (mbr ncit. ucig#toare de suflete %i nociv#. l-am lovit.it#) pe m ncate.# am oc#r t.† Am citit c#r.

f#c ndu-m# astfel p#rta%# la p#catele lor. Nu miam dat seama c# sufletele acelor copii sunt vii %i pl ng (naintea lui Dumnezeu cer nd r#zbunarea s ngelui v#rsat de mam#.ilor asupra mea %i smintindu-i. † Am f#cut injec. restul i-am aruncat f#r# mil# la canal prin avort.i vor f( primii mei acuzatori c nd voi muri. f#c ndu-m# %i eu p#rta%# la na%terea acelei fiin. iar acei copii n#scu.at %i alte femei s# fac# avort. atr#g nd astfel aten.ii care m-au privit %i f#c ndu-i s# p#c#tuiasc# (n inima lor cu mine.i %i unii chiar au murit din cauza neglijen. † Ca b#rbat am interzis femeii mele de a mai na%te copii. pastile anticoncep. † Ca femeie am intrat (n biseric# cu capul descoperit.e umane.inut# indecent# (n biseric# smintind b#rba.i (naintea lui Dumnezeu.i. o femeie s# nu fac# avort %i s# nasc# copilul. 102 . † Am ucis copii prin avort f#r# mil#. † Ca medic nu mi-am pus toat# silin.Astfel am (ntunecat genera. † Am avut ocazia s# (nv#. (ns# nu am f#cut-o. ci mi-am programat numai unul sau doi.ie %i am dat diferite re. † Ca femeie am folosit prezervative. † Ca femeie am intrat (n . † Nu am vrut s# fac copii mul. † Am (nv#. f#c ndu-m# %i eu p#rta% direct la aceast# crim# premeditat# %i pentru care voi fi acuzat la Judecat# de acel suflet nevinovat.ionale sau sterilet pentru a nu r#m ne gravid#. † Am (nv#. chiar (n Casa Domnului c#z nd astfel (n acest groaznic p#cat.at %i alte femei s# fac# la fel.ii mei ap#r#tori %i avoca.i vor fi primii %i adev#ra.a pentru pacien.ei mele. Acei copii avorta.ii de copii %i nu m-am c#it (nc# de acest mare p#cat %i n-am f#cut canon pentru iertare.ete la femeia pentru a nu face copii. f#c ndu-m# astfel vinovat de moartea lor.ia b#rba.

† Am lovit p#rin. † Am trecut cu vederea gre%elile copiilor mei %i nu i-am b#tut la timpul potrivit. † Am p r t pe cineva %i din p r# i s-a (nt mplat ceva r#u. † Mi-a murit un copil nebotezat. chiar %i o femeie. ciungi. Dac# mai tr#ie%te. %chiopi. poate s -1 boteze oricine. †Am luat bani cu (mprumut %i nu i-am dat (nc# (napoi. nu eu s# mi le spun singur. † M-am (mp#rt#%it f#r# s# spun toate p#catele mele.i. † Am plecat din biseric# (nainte de a se termina slujba. c nd eram mai t n#r#.† Ca femeie. crez nd c# preotul trebuie s# (ntrebe de p#cate. am gre%it cu b#rbatul (n perioada lunar# %i nu am respectat de asemenea 40 de zile dup# ce am n#scut. † Astfel mi-a murit un copil la spital imediat dup# na%tere. † Am r s de orbi. † Nu am %tiut c# atunci c nd copilul este mic.e ori boli %i nu este sigur c# mai tr#ie%te. veri%oar#. este botezat (n numele Sfintei Treimi.ii mei %i alte rude. spurc ndu-mi astfel neamul meu. 103 . mu%ca. † Am c#zut (n p#catul precurviei cu alte persoane dup# ce mam c#s#torit stric nd astfel fidelitatea conjugal# %i (ntin ndu-mi patul c#sniciei.). Amin”. ologi etc. cumnat#. imediat dup# na%tere. Amin. mi-a fost ru%ine s# spun un p#cat %i m-a dezlegat preotul f#r# s# spun acel p#cat. Amin. † Am c#zut (n p#catul precurviei p#c#tuind cu rudele mele (na%#. † Am adus daruri la biseric# av nd ur# pe cineva. m#tu%# etc. Dac# moare. preotul continu# acest botez. %i al Sf ntului Duh. † C nd m-am mai spovedit. -l introduce (ntr-un vas cu ap# de trei ori %i zice: „Se boteaz# robul lui Dumnezeu (N) (n numele Tat#lui. † Am c#zut (n p#catul curviei (nainte de c#s#torie cu alte persoane. dac# are ceva malforma. ai Fiului. † Am visat c# am f#cut p#cate cu cineva %i c nd m-am trezit eram exact ca %i cum a% fi f#cut p#catul.ii sau diferite deficien.

† C nd am mers la Spovedanie (n loc s#-mi spun p#catele mele am (nceput s# spovedesc pe al.ii (naintea duhovnicului (n Scaunul de Spovedanie %i astfel (l plictisesc pe duhovnic. † Am lucrat la casa mea Duminic# %i am ajutat la prieteni. s# mor. † Dup# ce m-am (mp#rt#%it. Tot a%a. -n loc s# fiu la obiect cu explicarea p#catului.ii %i s#-i acuz pe al. am vomitat (n WC f#r# s#-mi dau seama c# este un p#cat foarte grav %i strig#tor la cer. acel prosop sau vas se (ngroap# (ntr-o gr#din# foarte ad nc. † M-am crezut mai (n. f#r# s# ne d#m seama de unde %i din ce cauz# vin. † Dup# ce m-am (mp#rt#%it nu am %tiut c# nu este voie s# scuip p n# dup# ora 12 noaptea (n ziua respectiv# %i am scuipat imediat dup# amiaz#. cele de judecat# asupra aproapelui meu. din cauza m ndriei mele nu. l-am ascultat. s# m# tr#zneasc# Dumnezeu. parafraz#ri %i divaga. 104 .elept dec t duhovnicul meu %i cu toate c# i-am promis c#-1 ascult. Nu mi-am dat seama %i datorit# m ndriei mele. s# m# apuce boala lui Calache etc.a cu acea cas#. f#r# s#-mi dau seama. f#r# s#-mi dau seama c# am b#gat singur blestemul lui Dumnezeu (n acea cas# %i c# nu va fi bine toat# via. am zis la copiii mei %i la prieteni. de asemenea. s# nu se profaneze Sf nta (mp#rt#%anie. datorit# bolii pe care o am sau din cauza ispitei diavole%ti. Nu am %tiut c# atunci c nd se (nt mpl# un asemenea caz este indicat a vomita (ntr-un prosop sau (ntr-un vas curat %i dup# aceea. (n loc s# ies eliberat de la Spovedanie mi-am mai ad#ugat %i alte p#cate. la un loc curat. † Nu am %tiut %i nu %tiu (nc# s# m# spovedesc cum trebuie. s# (nnebunesc. † Mi-am zis (iresponsabil): s# orbesc. c# aceste cuvinte (mi pot cauza mie %i celor c#rora le zic. boli. fac multe introduceri. certuri (n familie. aduc nd numai necazuri.ii.† Nu am ascultat sfaturile duhovnicului %i am f#cut tot ce am vrut eu. s# lucreze Duminica.

# a mea.ime de c#r.at copiii. Sau uneori socotind c# pot s# m# rog %i singur. altele s-au (mboln#vit). † Nu am mers (n fiecare Duminic# la biseric#. am intrat (n biseric# c nd am avut scurgere noaptea %i f#r# s# fac 50 de metanii mari. f#r# s# con%tientizez marea Tain# a Sfintei Liturghii. necazuri cu animalele (unele au murit. † Am dorit p#rin. † Am (nv#.ii (ngeri.i oculte cu privire la vise f#r# s#-mi dau seama ce otrav# %i pericol mi s-a b#gat (n cas# prin acele lucruri diavole%ti.at copiii s# fure de la oameni %i chiar am furat (mpreun# cu ei.ia cum trebuie.a lor. † Ca b#rbat. tulbur#ri %i moarte. necazuri. pu.ionat o mul. f#r# s# %tiu pe moment din ce cauz#. prin aceast# impruden. justific ndum# uneori c# pot sta acas# s# ascult slujba la radio sau televizor. † M-am pus la mas# %i m-am sculat de la mas# f#r# s# fac rug#ciune. la care particip# (nsu%i M ntuitorul Iisus Hristos (n chip invizibil cu Sfin. † Ca p#rinte. f#r# s# realizez acest enorm p#cat. dup# care mi s-au (nt mplat. l#s nd-o de foarte multe ori s# duc# singur# greut#. produc ndu-le mult r#u (n via. † Nu mi-am educat copiii s# respecte Duminica %i s#rb#torile. † Am crezut (n visuri %i am colec.in mai t rziu. 105 . %i i-am (ncurajat s# fac# desfr nare cu alte persoane. am (nv#.ile casei.ilor %i chiar prietenilor mei boal#. de asemenea Duminica %i (n S#rb#torile cu Cruce Ro%ie. † Ca b#rbat c#s#torit nu mi-am iubit so.† Am lucrat la c mp.

† Nu m-am rugat lui Dumnezeu pentru aproapele meu. 2. † N-am (nv#.# mai bun#: cre%tineasc#. pentru care m c iesc foarte mult (i m rturisesc +naintea lui Dumnezeu c voi +ncerca cu toat fiin'a s m +ndrept (i s nu le mai fac. † N-am iertat gre%elile celor care mi-au gre%it. M ndria (trufia) Iubirea de argint %i zg rcenia Desfr narea Zavistia (ura. 3. 4. invidia. de asemenea. perfidia) L#comia (ne(nfr narea) M nia (sup#rarea.at %i nepriceput. † N-am m ng iat pe cel (ntristat.at pe cel ne (nv#. duhovniceasc#. 106 106 .Urmeaz# s# spunem rug#ciunea de mai jos %i s# facem f#g#duin. binepl#cut# lui Dumnezeu. 7. N-am suferit oc#rile cu r#bdare. . 6. duhovnicul meu p rinte. 5. CELE #APTE P CATE DE MOARTE 1.# de sfat. viclenia. Nu l-am comp#timit.a respectiv#: „Acestea toate (i mai mari dec#t acestea am f cut. Iar pe Sfin'ia Voastr . cu toate c# %tiam %i (mi era foarte u%or. † N-am sf#tuit bine pe cel ce are trebuin.inerea de minte a r#ului) Lenea (tr nd#via) P CATE ÎMPOTRIVA MILOSTENIEI SUFLETE#TI † N-am (ndemnat pe p#c#tos s# p#r#seasc# p#catul %i s# petreac# o via. s -mi da'i canonul potrivit (i s v ruga'i Bunului Dumnezeu s -mi ajute s fac toate cele promise mai +nainte (i s pun +nceput bun m#ntuirii mele”. v rog s m ierta'i.

† N-am primit pe cel str#in (n casa mea. † N-am mers s# cercetez pe cei din (nchisoare.i aminte de ziua Domnului %i cinste%te-o. 3.i fie . 9. † N-am (ngropat pe cei mor. S# nu-.ie %i s# tr#ie%ti pe p#m nt mul. 5. S# nu furi.#rii.i dumnezei afar# de mine. S# . S# cinstim fe. S# nu ridici m#rturie mincinoas# (mpotriva aproapelui t#u. nici s# te (nchini lor. 4. 107 107 . S# ne rug#m pentru cei ce stau (n fruntea . 4. † N-am ad#pat pe cel (nsetat. 7. S# ne spovedim %i s# ne cuminic#m (n fiecare din cele patru posturi mari de peste an ori. S# nu ucizi. Eu sunt Domnul Dumnezeul t#u. 5. 8. S# nu fi desfr nat. Adu-.i faci chip cioplit. 2. Cinste%te pe tat#l t#u %i pe mama ta.ele biserice%ti. 6.in o dat# pe an. 2. nici alt# asem#nare. CELE ZECE PORUNCI DUMNEZEIE#TI 1. s# nu ai al. S# ascult#m cu evlavie Sf nta Liturghie (n fiecare Duminic# %i s#rb#toare. ca bine s#-.S# nu pofte%ti nimic din ce este al aproapelui t#u.i. cel pu. (n Postul Pa%tilor. 10.inem toate posturile de peste an. dac# (n fiecare post nu putem. CELE NOU PORUNCI BISERICE#TI 1. S# nu iei numele Domnului Dumnezeului t#u (n de%ert. † N-am cercetat pe cei bolnavi.i ani. † N-am (mbr#cat pe cel gol. 3.P CATE ÎMPOTRIVA MILOSTENIEI TRUPE#TI † N-am dat de m ncare celui fl#m nd.

lucrurile biserice%ti sau averea Bisericii. 108 108 . 8.# de Dumnezeu.a sau nep#sarea fa. S# .e sau alte petreceri (n timpul posturilor. Dezn#dejdea (n marea milostivire a lui Dumnezeu %i (n purtarea de grij# fa. nici s# folosim spre scopuri str#ine. CELE ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT 1. 2.6. P CATELE CELE MAI GRELE.# de noi sau prea marea (ncredere (n autobun#tatea lui Dumnezeu.i. P#catele asemenea celor f#cute de cei din Sodoma % i Gomora (perversit#. 7. de molime sau alte necazuri. 3. adic# avortul) 2. P CATE STRIG TOARE LA CER 1. Necredin. (ncredere care te face s# s#v r%e%ti f#r# contenire p#cate. 9.i %i ospe.i sexuale). Uciderea (%i uciderea de prunci. Cel (n Treime m#rit.inem posturile pe care le-ar or ndui episcopul sau mitropolitul locului (n vreme de primejdii. Ura (mpotriva lui Dumnezeu. S# nu citim c#r. S# nu facem nun.i eretice sau de-ale sectarilor. S# nu (nstr#in#m. socotind c# Dumnezeu te va ierta chiar dac# nu te (ndrep.

A da de b#ut celui (nsetat 3. A suferi cu r#bdare asuprirea %i a (nt#ri %i pe al. 6. A da sfat bun celui ce st# la (ndoial# 4.i 6.# 7. A (nv#. A primi (n cas# pe cel str#in 5. 7. 3. A m ng ia pe cei (ntrista.ii la r#bdare c nd sunt asupri. 5. A cerceta pe cel bolnav 6. A (ngropa pe cel mort FAPTELE MILOSTENIEI SUFLETE# TI 1.ii lucr#torului 4. A cerceta pe cel din temni. A ierta pe cei ce ne-au gre%it 109 . A (ndrepta pe cel ce gre%e%te 2. M ndria Desfr narea Iubirea de argint (de avu. A ne ruga pentru aproapele 5. Batjocorirea %i asuprirea p#rin. Oprirea pl#.3. cei care ne-au n#scut %i crescut P CATELE DE C PETENIE 1.ilor. 4.a pe cel ne%tiutor 3. 2.i 7. A s#tura pe cel fl#m nd 2. Asuprirea v#duvelor %i orfanilor 5. A (mbr#ca pe cel gol 4.ii) L#comia Invidia M nia Lenea FAPTELE MILOSTENIEI TRUPE # TI 1.

f r ru)ine. La fel s proced m )i noi: s ne m rturisim toate p catele.Imaginea aceasta ne arat cum omul )i-a m rturisit f r ru)ine p catele p rintelui-duhovnic )i &ngerul &l &ncurajeaz . (Imagine reprodus dup pictorul Hermineanu) 110 . pentru a sc pa de povara lor )i de asuprirea celui viclean.

CAPITOLUL V RÂNDUIALA SFINTEI SPOVEDANII (rug ciuni care se rostesc &nainte )i dup Sf(nta Spovedanie) 111 .

(ntr-un col. Dac# cumva a (nceput slujba (n biseric#. trebuie s# avem mult# grij# s# nu atragem aten. I Seara. cump#r#m c teva lum n#ri. Dac# biserica este aglomerat#. apoi la celelalte icoane. s# facem c t mai multe metanii la M ntuitorul Iisus Hristos. c nd nu este p#rintele aglomerat. pentru a nu-i tulbura pe cei din biseric#. In aceste zile ne facem un examen al con%tiin. .ii noastre. Dup# ce am citit rug#ciunile dinainte de spovedanie. Dup# ce ne-am (nchinat lini%tit %i c t mai discret. le aprindem.ii ocrotitori ai no%tri %i la (ngerul p#zitor la vie.i s# nu ne (ngr#m#dim cu toat# lumea (n ultima s#pt#m n# de post.ei. de parc# nu ne-ar observa nimeni. Ajung nd la biseric#.CE TREBUIE S FACEM ÎNAINTE DE A MERGE LA SPOVEDANIE? n momentul c nd ne-am decis s# mergem la Sf nta Spovedanie.ia nim#nui. ci s# o facem mai (nainte. Rug#ciunile dinainte de Sf nta Spovedanie. Pentru o spovedanie bun#. cu mult# aten. mai (nt i la Icoanele cele -mp#r#te%ti.inem post vreme de 4-5 zile. Rug#ciunile (nainte de Sf nta Spovedanie le citim seara.ie. (nainte de a merge la biseric# pentru spovedanie sau le putem citi chiar (n biseric#. nu trebuie s# ne mai (nghesuim pentru a ajunge (n fa. S# nu mergem aleea dinaintea Sf ntului Altar. S# umbl#m cu mult# smerenie % i evlavie prin biseric#. (naintea zilei de spovedanie. folosindu-ne de ghidul cu p#cate din aceast# carte.umim doar cu (nchinarea la Sfintele Icoane din spatele bisericii. mergem la preotul duhovnic %i ne spovedim.#. Not#m pe o h rtie p#catele pe care le-am s#v r%it. la Maica Domnului. lu#m aceast# carte (sau oricare alta) %i citim (n genunchi. diminea. s# fim aten. dup# aceea mergem %i ne (nchin#m. la sfin. 112 .a c nd ne scul#m. al bisericii. ci s# ne mul.

c a auzit Domnul glasul pl(ngerii mele.i vr jma)ii mei. D 113 . adic# s# nu ne for. ne pierdem toat# plata %i ne os ndim singuri. s# nu tulbur#m pe nimeni prin comportamentul sau portul nostru. nu cu m(nia Ta s m mustri pe mine. c s-au desf cut oasele mele )i sufletul meu s-a sp im(ntat foarte si Tu. dac# nu avem timp. S# nu facem fariseism (n biseric#.#m pe cei ne%tiutori referitor la comportamentul (n biseric#. &nvechitum-am &ntre to. cu lacrimile mele voi uda a)ternutul meu.i vr jma)ii mei s se &ntoarc )i s se ru)ineze foarte degrab .imea Ta s m cer .i f r delege. s# nu facem metanii mari sau (nchin#ciuni mari. Doamne. Doamne. Miluie)te-m . sp la-voi &n toate nop. a%a (nc t s# ar#t#m oamenilor din jur ce credin. Dep rta.# avem noi %i ce grozavi suntem noi. Auzit-a Domnul cererea mea. nici cu iu . le citim acas#. s# nu vorbim sau s# (ntreb#m cu voce tare.i &n iad cine se va m rturisi /ie. ci s# fim ca o umbr#. C nu este &n moarte cel ce Te pomene)te pe Tine. . RUG CIUNI ÎNAINTE DE SPOVEDANIE Psalmul 6 (un psalm al lui David) oamne.i. Doamne. p(n c(nd? #ntoarce-te. al bisericii % i citim rug#ciunile de dup# spovedanie. De facem asemenea lucruri. C nd intr#m (n biseric#.#.i-v de ta mine to. s#-i (nv#. Domnul a primit rug ciunea mea. Tulburatu-s-a de necaz )i ochiul meu. Doamne. s# (ncerc#m pe c t posibil s# alung#m toate g ndurile necurate din mintea noastr#. S# fim foarte aten. s# nu atragem aten. izb ve)te sufletul meu.ia nim#nui. c sunt neputincios vindec -m .Dup# ce ne-am spovedit. Sau.#m s# intr#m (n fa. mergem lini%ti.i cei ce lucra.i (ntr-un col.i %i. la r ndul nostru. S se ru)ineze )i s se sp im(nteze to. s# nu (mbr ncim oamenii.ile patul meu. m(ntuie)te-m pentru Mila Ta. Ostenit-am &n suspinul meu.

las .ia. De aceea Prea Bunule St p(ne. /ie Unuia am gre)it.imea &ndur rilor Tale adunarea cea viclean a p catelor noastre. din straja dimine. n d jduit-a sufletul meu spre Domnul. &ns nu cu iu. De te vei uita la f r delegi.i pe noi. Botez.ele noastre cele sfin. iart iubitorule de oameni. am f cut-o organ a toat vorba nebuneasc .ii s n d jduiasc Israel spre Domnul. dar /ie Unuia ne &nchinam )i cu inim umilit ne rug m: „Sl be)te. a)teptat-a sufletul meu spre cuv(ntul T u.ilor Tale cel nem surat s acopere marea cea amar a r ut . Doamne. Pentru numele T u Te-am a)teptat. peste m sur leam umplut de p cate )i de toat necur . Ad(ncul bun t . Numele de cre)tin &l purtam noi nevrednicii. Biruiasc mul.ii p(n &n noapte.Psalmul 129 (un psalm al lui David) intru ad(ncuri am strigat c tre Tine. Ochii no)tri )i toate sim. Picioarele grabnice )i cu cutezare spre toata alergarea cea rea.imea facerilor Tale de bine am pref cut-o nebune)te spre chinuri. c lcat-am poruncile Tale cele m(ntuitoare )i juruin. )i El va izb vi pe Israel de toate f r delegile lui. organul sfintelor rug ciuni )i al cuvintelor. din straja dimine. Doamne: D Doamne. Doamne.imea Ta s ne cer.irile noastre. cine va suferi? C la Tine este milostivirea. iar m(inile noastre au fost nevoitoare spre toat l comia. Doamne. Doamne. Prea P Bunule St p(ne.ite. St p(ne. pe care le-am f cut la Sf. Gura. auzi glasul meu! Fie urechile Tale lu(nd aminte spre glasul rug ciunii mele. C la Domnul este mila )i mult m(ntuire la el. RUG CIUNE DE UMILIN# C TRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS c tuit-am )i n-am f cut dreptate &naintea Ta.ilor noastre! 114 . mult iubirea Ta de oameni am &ntors-o spre m(nie noi nevrednicii Mul.

Cel Bogat &n mila )i D necuprins &n &ndur ri. acum )i pururea )i &n vecii vecilor. c s rac )i lipsit sunt eu de fapte bune )i inima mea s-a tulburat &n mine! Tu Doamne.ea mea am cheltuit-o &n p cate )i umbl(nd dup poftele trupului meu. #naltule #mp rat al cerului )i al p m(ntului. ne rug m /ie.ei celei dreptm ritoare cre)tere. )i pentru noi f r de p cat Te-ai f cut om. cu Care #mpreun e)ti binecuv(ntat. )tii ca toat tinere. bun a)ezare min. Care Singur din fire e)ti f r de p cat. p m(ntului bun rodire. . 115 . t v lindu-m &ntotdeauna &n noroiul poftelor. ascult &n ceasul acesta. credin.ii. pace &n zilele noastre. stricare sfaturilor celor necurate )i toate lucrurile cele de folos ni le d ruie)te dup neschimbatele Tale &ndur ri. Cel ce nu voie)ti moartea p c tosului. d ruie)te iertare p catelor noastre. unire )i pace Sfintelor Tale Biserici. niciodat n-am voit s fac voia Ta cea Sf(nt . d ruie)te nou timp de poc in. #ntunec(ndu-mi-se g(ndul din copil rie )i p(n acum. nicidecum &n minte venindu-mi c nesuferit este urgia &ngrozirii Tale asupra p c to)ilor )i g tit fiind gheena focului. surpare eresurilor. s n tate trupului. F c torul Duhul T u. ci cu totul robindu-m de poftele care m &nconjoar . Bunul )i de via. Amin. aceast dureroas a mea rug ciune. cu Prea Sf(ntul. aerului bun lini)te. cu totul am urmat pe diavolul. ca )i de chinurile cele ve)nice care vor s vie s ne m(ntuim cu Darul )i cu iubirea de oameni a Preacuratului T u P rinte. RUG CIUNE PENTRU RECUNOA TEREA TIC LO IILOR NOASTRE oamne Dumnezeul nostru.Adev rat Preabunule Iisuse. m-am f cut de r(s )i de batjocura dracilor. m-am f cut cu totul bucurie dracilor.

Cine dar nu m va pl(nge pe mine tic losul? Cine nu m va t(ngui pe mine os(nditul? Pentru c eu singur. ci ai pus poc in. m-am f cut pustiu si gol de dragostea cea de la Tine. Deci.i &ntoarcerea oamenilor. Prime)te-m pe mine.imea cerului fiind &mpilat de greutatea p catelor mele. . &ndur -Te. St p(ne. Mintea cu totul mi-am &ntinat prin cugete trupe)ii. n-ai pus iertare celor ce nu gre)esc. Doamne.at urgia Ta asupra mea. )i zdrobire de inim spre &ndreptare ca.Din aceast pricin . Pentru c n-ai pus poc in. &n acela cu care spre &nt r(tarea Ta am lucrat. #ns de vreme ce e)ti mult milostiv )i mult milos(rd. cel ce m poc iesc )i r t cit fiind &ntoarce-m )i &ntorc(ndu-m &mbr .ire de &ntoarcere. p c tuind f r de asem nare )i f r de iertare.i p c to)ii cei din veac. c ci m rog. am &nt r(tat m(nia Ta. cu bun n dejde )i cu adev rat )i deplin adeverire.ei mele. eu singur am f cut r utate &naintea Ta. pentru c nu pot s caut )i s v d &n l. s merg la lumea cea de acolo. iart -m . spre poc in. asupra mea. &ntrec(nd )i cov(r)ind pe to. ia aminte la rug ciunea mea )i lacrimile mele s nu te treci cu vederea. pleac -Te nedumeririi mele. Ca ce fel de p cat n-am f cut? Ce lucru dr cesc n-am lucrat? Ce fapta grozav )i &nver)unata nam s v(r)it cu cov(r)ire )i cu s(rguin.ilor. nicidecum venind &n sim. ajut neputin. drep. )i a)tep. m rturisindu-mi p catele mele. Gol )i descoperit stau &naintea Ta cunosc torule de inimi. a p c tosului.i)eaz -m )i m iart . duhul cu totul mi l-am p(ng rit cu &nvoirea spre p cat.(. l ud(nd )i binecuv(nt(nd totdeauna 116 . Toate m dularele tic losului meu trup le-am pornit a lucra )i a sluji la p cate. c z(nd &n dezn d jduire. din ad(ncul sufletului strig /ie: Milostive)te-Te Doamne. iat )i eu m arunc pe sine-mi &naintea &nfrico)atului )i nesuferitului T u Divan )i ca )i cum m-a) atinge de preacuratele Tale picioare. trupul l-am spurcat prin amestec ri. Iubitorule de oameni. eu singur am a. lumineaz -mi ochii inimii mele )i da-mi umilin.

zdrobit )i ru)inat. acum )i pururea )i &n vecii vecilor. la oaia cea r t cit care &mi recunosc vina mea )i vin ta Tine m(hnit cu inima. Care iube)ti numai binele )i ur )ti tot r ul.prea Sf(nt Numele T u: al Tat lui )i al Fiului )i al Sf(ntului Duh.imea p catelor mele. care st v zut &n Scaunul Sfintei Spovedanii &n locul T u. cer(nd iertare. zdruncinat )i nem(ng(iat. Doamne. 32). N-am lini)te. Eu nu voiesc moartea p c tosului. voi zice. )i 117 D . 11. m rog /ie. ci prive)te la mine fiul cel risipitor. Care stai nev zut acolo de fa. n-am odihn &n sufletul meu..i la mine to.”. dac nu m-a) fi &nt rit de cuvintele milostivirii Tale. Dumnezeul meu. ci doresc s se &ntoarc de la calea lui cea rea )i s fie viu!” (Mt. &ntocmai ca o piatr foarte grea )i r u m chinuiesc. iart -m pe mine p c tosul. Amin. Sunt greu tulburat.i )i &mpov ra. 18. Cunosc c prin multele )i feluritele p cate. am r(t )i Te-am m(niat foarte mult. Ce voi face? Scula-m -voi )i m voi duce la Tat l meu )i din ad(ncul inimii p c to)ite. roguTe nu Te uita ta mul. ca )i fiul cel r t cit: „Tat l Am gre)it la cer )i &naintea Ta.i cei osteni. v z(nd c m-am pus cu trup )i suflet &n slujba diavolului.i )i Eu v voi odihni pe voi. Aceasta voiesc s o fac chiar acum. Cuvintele acestea m &ncurajeaz foarte mult a veni &naintea Preotului Duhovnic )i a-mi m rturisi toate p catele acestui minunat &mputernicit al T u. Dumnezeule Prea Sfinte. Pentru aceasta cu c in. Doamne f r delegea mea eu o cunosc )i p catul meu &naintea mea este pururea. Te-am jignit.. pe Tine P rintele )i Dumnezeul meu Cel prea bun. m(hnit. 23. 28: Iez. RUG CIUNE UMILIT PENTRU RECUNOA TEREA P CATELOR oamne mult milostive. P catele mele apas cumplit asupra mea. „Veni.. eu nu mai cutezam s mai vin la Tine &n starea aceasta p c toas &n care m aflu.

it . Ajut -mi Doamne s fac aceast adev rat m rturisire. 27). Satnarinencelor. ca astfel s fiu iertat ca )i mul. cu hot r(rea de a le p r si des v(r)it )i a face roade vrednice de poc in. Doamne.imea Magdalenelor. dac voi mai avea vreme )i prilej s m m rturisesc vreodat . Deci. Doamne. 2 Col.14. care acum se veselesc &n Raiul desf t rilor.ire de p cate. P rintele milostivirilor. 8-10. Puterile mele cele slabe &nc nu sunt &n stare a m ajuta pentru a face aceasta. ajut -m a face )i a des v(r)i aceast cur . (Ioan 8. Ta. Nu m l s Doamne ca din vreo fric sau ru)ine s ascund vreun p cat )i s -l las nem rturisit. ci numai Tu singur.11. Doamne Iisuse Hristoase.prime)ti m rturisirea cea adev rat pe care o facem noi p c to)ii. 5. Prea Drepte Judec toriile. lumineaz -mi mintea )i buzele mele s spun numai adev rul )i s -mi m rturisesc toate p catele mele. a)a ca )i c(nd ar fi din ceasul desp r.ei Dumnezeirii Tale. Ajut -mi Doamne s fac aceast adev rat m rturisire c(t mai am nun. Ast zi vreau a face o m rturisire c(t mai am nun.i de toate p catele. Rogu-te. mai bun . 3. ci lumineaz -m Doamne. t(lharilor )i a altor p c to)i poc i. Rogu-te. Tu ai venit &n lume s m(ntuie)ti pe 118 . M(ntuitorul )i Dumnezeul meu. fie-. zdrobirea inimii )i c in.i mil de mine )i iart m .e a fe. a)a ca )i c(nd ar fi cea din ceasul desp r. Mt. pe Care Te-am jignit )i m(hnit. 5.irii sufletului meu de trup.a.i dup dreptarul dreptei credin. )i a m m(ntui de tot p catul. Doamne Dumnezeule. mai bun . ori cu aceast m rturisire voi merge &naintea.e cre)tine)ti. mai des v(r)it . P rintele meu Cel prea bun. rogu-m /ie Dumnezeule. mai des v(r)it .a &naintea Preotului Duhovnic )i a Ta. pentru c eu nu cunosc.irii sufletului meu de trup. &ndulcind-se pururea de nem rginita frumuse.it . ast zi doresc din toat inima a m &ntoarce la Tine pentru a m cur . cu toat umilin. Zacheilor. ajut -m s -mi reamintesc )i s -mi m rturisesc toate p catele mele mari )i mici.

Doamne. 1. cea de o fiin. cur . 15).ii si Lumina lumii. c /ie se cuvine. . iart -mi )i mie toate p catele mele. &nt re)te-m &n tot binele )i ajut -m s m m(ntuiesc )i s redob(ndesc fericirea &n #mp r . M(ng(ietorule. &nzestr torule al nostru cu toate bogatele Tale Daruri )i D t torule de via.i. Care ai iertat pe vr jma)ii T i r stignitori. Prime)tem pe mine p c tosul care m aduc &n genunchi &naintea Crucii Tale. Care luminezi tuturor. Amin. &ncep(nd de aici de pe p m(nt. ci pe cei p c to)i la poc in. la Sf.it . acum )i pururea )i &n vecii vecilor. Ajut -m a alerga ta Tine.e)te-m cu Darurile Tale cete bogate. P rinte )i Duhule Sfinte. Izvorul vie.ii Tale de aici de pe p m(nt. activitate Mesianic .ilor. )i s -.i slujesc . rogu-te pe Tine. Ajut -m Doamne. cheam -m )i pe mine p c tosul. la milostivnicul Scaun al judec . Vistierul bun t . . Duhule Sfinte. Care ai venit s chemi nu pe cei drep. )i nedesp r. ajut -m s m cur . Pentru minunata Ta &ntrupare.esc de toate p catele la Scaunul Judec toresc )i milostivnic al Sfintei Spovedanii de aici de pe p m(nt. toat Slava. Spovedanie.ia Ta cea Cereasc .ie totdeauna cu trup )i suflet. crucificare )i Moarte pe Cruce pentru m(ntuirea noastr )i pentru pream rita Ta &nviere. Dumnezeule Cel Pream rit &n Sf(nta Treime. Patim . vino )i la mine p c tosul. dintre care cel dint(i sunt eu (1 Tim. cinstea )i &nchin ciunea Tat lui )i Fiului )i Sf(ntului Duh. Dumnezeule. 119 .cei p c to)i.

LA SCAUNUL SFINTEI SPOVEDANII Dup# ce ne-am socotit, cunoscut %i (nsemnat bine toate p#catele %i ne-am rugat lui Dumnezeu, apoi mergem la Duhovnic, cu umilin,#, cu fric# %i cu evlavie ad nc#, a%a ca %i cum ne-am duce (n fa,a judec#,ii lui Dumnezeu, %tiind c# Scaunul Sf nt al Spovedaniei e Scaunul milostivnic al judec#,ii lui Dumnezeu aici pe p#m nt, unde ne cur#,im de p#cate %i ne (narip#m pentru zborul la cer, (n (mp#r#,ia lui Dumnezeu. Ajung nd la acest Scaun de milostivnic# judecat# Dumnezeiasc#, (ngenunchem cu smerenie %i zicem: „Binecuv#nteaz -m P rinte Duhovnicesc ca s -mi pot m rturisi toate p catele!”. Apoi continu#m a%a: „Eu p c tosul (N.N.), m m rturisesc lui Dumnezeu (i sfin'iei voastre duhovnicescul meu P rinte, c de la spovedania mea cea mai de pe urm , am gre(it de multe ori. M aflu vinovat cu urm toarele p cate: (aici ne m rturisim toate p catele scrise pe h#rtie (i +nv 'ate pe de rost, cele nem rturisite la ultima spovedanie (i toate c#te le-am mai f cut de atunci p#n +n prezent)”. Dup m rturisirea tuturor p catelor, +ncheiem astfel: „Pentru toate aceste p cate, ca (i pentru acelea de care numi mai aduc aminte, m c iesc, +mi pare foarte r u (i m hot r sc din toat inima a nu le mai face, (i m rog a-mi da canon, dezlegare (i iertare”. RUG CIUNE DUP SFÂNTA SPOVEDANIE Psalmul 102 (un psalm al lui David) inecuv(nteaz , suflete al meu, pe Domnul )i toate cete dinl untrul meu, numele cel sf(nt al Lui. Binecuv(nteaz , suflete al meu, pe domnul )i nu uita toate binefacerile Lui. Pe cel ce cur .e)te toate f r delegile tale, pe

B

120

Cei ce vindeca, toate bolile tale, pe Cel ce izb ve)te din stric ciune via.a ta, pe Cel ce te &ncununeaz cu mila )i cu &ndur ri, pe Cel ce umple de bun t .i dorirea ta: &nnoi-se-vor ca ale vulturului tinere.ile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, )i judecat tuturor celor ce li se face str(mb tate. Cunoscute a f cut c ile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. #ndurat )i milostiv este Domnul, &ndelung-r bd tor )i mult-milostiv. Nu p(n &n sf(r)it se va iu.i, nici &n veac se va m(nia, Nu dup p catele noastre a f cut nou , nici dup f r delegile noastre a r spl tit nou , ci c(t este de departe cerul de p m(nt, at(t este mare mila Lui, spre ui ce se tem de El. Pe c(t sunt de departe, r s riturile de la apusuri, dep rtat-a de la noi f r delegile noastre. #n ce chip miluie)te tat l pe fii, a)a a miluit Domnul pe cei ce se tem de El. C El a cunoscut zidirea noastr , adusu-)i-a aminte c . r(n suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea c(mpului, a)a va &nflori. C v(nt a trecut peste el )i nu va mai fi )i nu se va mai cunoa)te &nc locul s u. Iar mila Domnului din veac &n veac spre cei ce se tem de D(nsul, )i dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce p zesc leg m(ntul Lui, )i-)i aduc aminte de poruncile Lui, ca s le fac pe ele. Domnul &n cer a g tit scaunul S u )i &mp r .ia Lui peste to.i st p(ne)te. Binecuv(nta.i pe Domnul, to.i &ngerii Lui, cei ce tari la virtute, care face.i cuv(ntul Lui )i auzi.i glasul cuvintelor Lui. Binecuv(nta.i pe Domnul, toate puterile Lui, slugile Lui, care face.i voia Lui. Binecuv(nta.i pe Domnul, toate lucrurile Lui, &n tot locul st p(nirii Lui, binecuv(nteaz , suflete al meu, pe Domnul. Psalmul 31 (un psalm al lui David: pentru pricepere) erici.i c rora s-au iertat f r delegile )i c rora s-au acoperit p catele, Fericit b rbatul c ruia nu-i va socoti Domnul p catul, nici nu este &n gura lui vicle)ug. Ca am t cut, &mb tr(nit-au oasele mele, c(nd strigam toat ziua. C ziua )i noaptea s-a &ngreunat peste mine 121

F

m(na Ta, )i am c zut &n suferin. c(nd ghimpele T u m &mpungea, P catul meu l-am cunoscut )i f r delegea mea n-am ascuns-o &mpotriva mea. Zis-am „M rturisi-voi f r delegea mea Domnului”; )i Tu ai iertat nelegiuirea p catului meu. Pentru aceasta se va ruga c tre Tine tot cuviosul la vreme potrivit , iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu e)ti sc parea mea din necazul ce m cuprinde, bucuria mea; izb ve)te-m de cei ce m-au &nconjurat. #n.elep.i-te-voi )i te voi &ndrepta pe calea aceasta, pe care vei merge; a.inti-voi spre tine ochii Mei. Nu fi ca un cal )i ca un cat(r, la care nu este pricepere; cu z bal )i cu fr(u f lcile lor vor str(nge, ca s nu se apropie de tine. Multe sunt b t ile p c tosului, iar pe cel ce n d jduie)te &n Domnul, mila &l v-a &nconjura. Veseli.i-v &n Domnul )i v bucura.i drep.ilor )i v l uda.i to.i cei drep.i la inim . Tropare (t va fi de temut judecata Ta, Doamne, &ngerii st(nd &nainte, oamenii &n mijloc adun(ndu-se, c r.ile deschiz(ndu-se, faptele cercet(ndu-se, g(ndurile &ntreb(ndu-se! Ce judecat va fi mie, celui z mislit &n p cate? Cine-mi va stinge v paia, cine-mi va fi lamina &ntunericul de nu m vei milui Tu, Doamne, ca un iubitor de oameni? Lacrimi d -mi, Dumnezeule, ca oric(nd femeii celei p c toase )i m &nvrednice)te s ud picioarele Tale, care m-au scos din calea r t cirii, )i ca un mir de bun mireasm s -.i aduc via.a curat , agonisita mie prin poc in. , pentru ca s aud glasul T u cel dorit: „Credin.a ta te-a m(ntuit, mergi &n pace”. Slava Tat lui )i Fiului )i Sf (ntului Duh, )i acum )i pururea )i &n vecii vecilor, Amin. Ne&nfruntat n dejde av(nd &n Tine, N sc toare de Dumnezeu, m voi m(ntui; folosin.a ta agonisind, Preacurat ,

C

122

oamne. spre a ta slav . C Tu e)ti cel ce )tii mul. Iat . izvorul &n. St p(n : M(ntuie)te-m cu rug ciunile tale )i m scoal din &ntunecatul somn. cum se cuvine )i pentru ce se cade s m rog. deschide buzele mele.nu m voi teme.imea cea mare a p catelor mele.elepciunii )i al harului. ale p c tosului. cu fric stau &naintea Ta. Iisuse Hristoase.a. #ndrepteaz -mi via. )i m &nva. strig c tre Tine. Dumnezeul nostru. a Fiului lui Dumnezeu. c puterea Celui ce S-a &ntrupat din tine. #ntru neasemuitul t u acoper m(nt &mbr c(ndu-m ca &ntr-o plato) )i &ntru ajutorul t u cel puternic rug(ndu-m . Cel ce &ndreptezi toata zidirea cu cuv(ntul )i cu D RUG CIUNEA ÎNTÂI 123 . Izgoni-voi pe vr jma)ii mei )i &i voi &nfr(nge.

i. Amin. cu Duhul T u cel Bun. s petrec cealalt vreme &n pace )i &ntru poc in. )i arat -mi calea pe care voi merge. Cel ce e)ti liman celor &nfivora. dintru alunecare. singur )i f r ajutorul T u.umescu-/i c . prin m rturisirea c tre duhovnicescul meu p rinte. Iisuse Hristoase. Dar de vreme ce voin. ca David. care va cerceta faptele noastre. p c tosul. s m &nvrednicesc a &mplini poruncile Tale )i pururea s -mi aduc aminte de m rita venirea Ta. SLAV/ LUI DUMNEZEU PENTRU TOATE D 124 . Doamne. mul. Dumnezeul meu. ca mai bine aleg s mor dec(t s mai fac de acum &nainte vreun p cat de moarte )i s am r sc cu ceva bun tatea Ta cea nem rginit . iar &n cealalt fericirea de veci. . )i acum )i pururea )i &n vecii vecilor. cel care a zis: „Juratu-m-am )i am pus s p zesc judec . C milostiv )i iubitor de oameni Dumnezeu e)ti si /ie Slav &n l. Amin. d -mi. cu voin. s iau de la Tine iertarea p catelor mele. m-ai &nvrednicit pe mine. Pentru c &n toate zilele fiind &ndreptat spre cele de folos.a &ntreag a sufletului meu.ii Tale. multmilostive.ilor T i. F g duiesc &naintea Ta.puterea cea nespus a &n. ca s r m(n p(n la sf(r)it neschimbat &n aceast hot r(re. m: Tat lui )i Fiului )i Sf(ntului Duh. D cugetelor mele duhul &n.elegerii. Pentru rug ciunile Preabinecuv(ntatei Maicii Tale )i ale tuturor sfin. darul T u. Cu duhul temerii de Tine umbre)te-mi faptele )i duh drept &nnoie)te &ntru cele dinl untrul ale mele cu Duh st p(nitor &nt re)te g(ndul meu.elepciunii.ile drept .a mea este neputincioas de sine. s dob(ndesc &ntru aceast via. RUG CIUNEA A DOUA oamne.

. . . . . 36 Taina Spovedaniei este una din cele /apte Taine care se repet# de cele mai multe ori (n via. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . la r ndu-i. . . . 39 125 . . . .24 Unde trebuie s# ne spovedim. . . . . . . 27 Spovedania nu trebuie f#cut# formal. . . . . .19 Spovedania contribuie la vindecarea arborelui genealogic. . . . . . prin duhovnic. . . . . 29 Ce se (nt mpl# cu oamenii care mor nespovedi. . . . . . 3 . . . . . 37 A te spovedi nu (nseamn# numai a-. 25 Cum trebuie s ne preg tim pentru a merge la Sf nta Spovedanie.23 Cine se poate spovedi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prefa. . 33 Chiar dac# nu avem un duhovnic iscusit. . . . . . . 27 Trebuie s# ne spovedim cu mult# sinceritate. . . . CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . .i?. . . . . . . . . 38 Taina Spovedaniei (mpac# pe om cu Dumnezeu %i cu aproapele. . . . . . . . . . . . . . . . 11 Capitolul I %NCERC/RI DE A FACE %N1ELEAS/ TAINA SFINTEI SPOVEDANII Puterea celor %apte Sfinte Taine. . . . . . . . .i oamenii.a omului c nd simte nevoia.28 Preotul care divulg# secretul Spovedaniei mai bine nu s-ar fi n#scut. . . . 31 -n Scaunul Spovedaniei. . . . . . de preg#tire intelectual# etc. . . .33 Trebuie s# ne rug#m pentru duhovnic (nainte de Spovedanie. . . . . . Cuv nt (nainte. . . . . . vom afla adev#rul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . indiferent de ranguri sociale. . . . .34 Spovedania produce regenerarea spiritual# a sufletului care. . 30 Spovedania este cheia Raiului. . 18 De ce trebuie s# ne spovedim. . . . . . . . . . . . sunt egali (naintea lui Dumnezeu. . . . . . ci %i a (ntreba pe Dumnezeu. . . . . . . . . . . . . . contribuie %i la cea a trupului. . . .# . ce s# faci. . . . . . . 21 C nd putem s# ne spovedim. de ne vom ruga. 35 Spovedania este cea mai eficient# terapie spiritual#. . . . 16 Sf nta Tain# a Spovedaniei. . . . . . . . . . . . . . .i spune p#catele. . to. . . .

. . . . . . . . 47 Este absolut necesar ca cel pu. . . . 46 Lipsa duhovnicilor iscusi. . . . . . . . . 52 Istorisirea a treia. . . . . 73 P#catul pornografiei. . . .a psihologiei %i psihiatriei. . .ind pe duhovnic %i pe Dumnezeu. . . . . .ei. . . . . . . 75 P#catul furtului. . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 P#catul avortului. . . . . . . . . . 65 P#catul (njur#turilor. . . . . . . 50 Istorisirea a doua. . . . . . . . . . .45 Taina Sfintei Spovedanii nu poate fi (nlocuit# cu %tiin. .ii) Despre p#cat (n general. . . . . . .i (n contemporaneitate. . . . . din copil#rie. . . . . . . . . . . . la un duhovnic bun %i iscusit. . . . 64 P#catul blestemului (n cas#. . . . . . . . . . . . . . . . .# s# facem spovedanie general#. . . . . 66 P#catul nerespect#rii zilelor de odihn#. . . . 43 F#r# Sf nta Spovedanie nu ne putem (mp#rt#%i cu trupul %i s ngele Domnului. . . . . . . . . . . . . . . 68 P#catul be. . . . . . . .iei. . .a (n Dumnezeu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 P#catul nerespect#rii zilelor de post. . 69 P#catul vr#jitoriei .e.in o dat# (n via. . . . . . . . . 49 Trei istorisiri (nfrico%#toare despre unele femei ce %i-au ascuns un p#cat greu la Spovedanie. 54 Capitolul II P/CATELE CELE MAI MARI CARE CAUZEAZ/ FIIN1EI NOASTRE UMANE (care se repercuteaz# asupra arborelui nostru genealogic %i asupra (ntregii crea. . . . . .Unii socotesc c# Spovedania trebuie s# o facem la b#tr ne. . 72 P#catul needuc#rii copiilor (n spiritul religios %i (n credin. .77 126 126 . . . . . . . . . . . . . . 40 Taina Spovedaniei este numit# %i „al doilea Botez” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 P#catul portului indecent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Istorisirea (nt i . . . . 44 -n timpul Spovedaniei Duhul Sf nt transmite energia sa prin m inile preotului asupra penitentului. . . . . . . . . . 60 P#catul necredin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 P#catul m ndriei. . . . . . . . .

. . . . . . 92 P#cate (mpotriva celor zece porunci. 93 Cele 7 p#cate de moarte. . 82 Capitolul IV GHID PENTRU SPOVEDANIA ADUL1ILOR Pov#. . . . . . . . . 112 113 120 120 127 . . . . . . . . . . . . . . . Rug#ciune (nainte de Sf nta Spovedanie. . . Rug#ciune dup# Sf nta Spovedanie . . . . Capitolul III GHID DE SPOVEDANIE PENTRU COPII -I TINERET Sfat pentru copii %i tineret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 P#catele cele mai grele. . . . . 108 P#cate strig#toare la cer. . . .uire. . . . 109 Faptele milosteniei suflete%ti. . . . . . . 107 Cele zece porunci dumnezeie%ti. . . . . . . cele (mpotriva Duhului Sf nt. . . . . . . . . 107 Cele nou# porunci biserice%ti. . . . . . . . . . . . . . La scaunul Sfintei Spovedanii. . . . . . P#catul precurviei. . . . . . . 106 P#cate (mpotriva milosteniei suflete%ti. . . . . . . . . . . . . . 109 Faptele milosteniei trupe%ti. . . . . . . 106 P#cate (mpotriva milosteniei trupe%ti. . . . . . . . 88 P#cate strig#toare la cer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Capitolul V R2NDUIALA SFINTEI SPOVEDANII (rug#ciuni ce se rostesc (nainte %i dup# Sf nta Spovedanie) Ce trebuie s# facem (nainte de a merge la Sf nta Spovedanie? . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 . . . 88 P#cate (mpotriva Duhului Sf nt. . . . . . . . . 108 P#catele de c#petenie.P#catul curviei. . . . . .78 . . .

ISBN: 973-98103-0-6 Consilier editorial: Bichi% Daniel Redactor de carte: Mariana Bichi% Consultant: Virginia /uparschi Tehnoredactare computerizat . /os.l.r.r. Pantelimon 266 Sector 2 – Bucure%ti 128 .l. ALBEDO PRESS s.Cartea a ap#rut sub egida Editurii ALBEDO fiind realizat# (n regia autorului. Tiparul a fost realizat de Tipografia CONCORDIA s.

Coperta IV: Biserica Mare a Sfintei M#n#stiri Lainici .Gorj 129 .