Dankbrief van een dochter aan haar ouders (1908

)
jwr47

A vous de coeur

Roermond, 1 Januari 1908. Lieve Ouders! Weder is de eerste dag van een nieuw jaar aangebro en. !oe ver"eug i mij, dat i # een $ein bewijs van er ente$ij "eid en dan baar"eid an geven! %&a$ig 'ieuwjaar, $ieve (ader en )oeder*, roe+ i # van "arte toe. ,at "et jaar 1908, dat vandaag begint, voor # een ge$u ige tijd -ij, en dat i nog een ree s van jaren # "et-e$.de moge wensc"en! /e"age "et den goeden 0od, dat #w ons -oo dierbaar $even nog $ang ges+aard b$ijve! Oo verwac"t 0e -e er van mij o+ de-en dag eene $eine be$o.te. !eb i # in "et a.ge$o+en jaar a$ eens bedroe.d door minder braa. te -ijn, i wi$ ernstig trac"ten beter o+ te +assen. Oo o+ sc"oo$ -a$ i in a$$es mijn best doen. 1 -a$ v$ijtig $eeren, om o+ die wij-e #we tevreden"eid en mijner onderwij-ers te verdienen. Lieve (ader en )oeder, dat -ijn de innige wensc"en en goede be$o.ten van #w # $ie."ebbende doc"ter )aria

,e-e brie. werd te Roermond in sc"oonsc"ri.t gesc"reven door een sc"o$ier o. studente )aria 2., die $ater a$s gouvernante in Leiden en ,en !aag "ee.t gewer t. &ij was de -us van mijn grootvader. A$s gouvernante be-oc"t -ij rond 1930 met "aar twee +u+i$$en 4twee -usjes5 rege$matig "aar .ami$ie in Roermond, waarbij er van de .ami$ie$eden uiteraard een voorbee$dig gedrag werd verwac"t. )eer is er van "aar verdere $evens$oo+ niet meer be end.

Fig. 1: Tante Marie (als gouvernante)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful