Υποτροφίες DAAD 2014/2015

Υποτροφία Έρευνας μικρής διάρκειας [έως 6 μήνες] για πτυχιούχους και νέους
επιστήμονες

Σκοπός
Διαμονή στη Γερμανία για πραγματοποίηση έρευνας σε γερμανικό πανεπιστήμιο ή
εξωπανεπιστημιακό ερευνητικό ίδρυμα, συνήθως στο πλαίσιο εκπόνησης μιας
διδακτορικής διατριβής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα ή στη Γερμανία.

Χρονική διάρκεια υποτροφίας
1 έως 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
τρεις φορές τον χρόνο, περίπου έξη μήνες πριν την σχεδιαζόμενη αναχώρηση του
ενδιαφερομένου. H προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η εξής


21 Οκτωβρίου 2013
(για προγραμματισμένη έναρξη της υποτροφίας από Απρίλιο 2014)
17 Φεβρουαρίου 2014
(για προγραμματισμένη έναρξη της υποτροφίας από Αύγουστο 2014)
16 Ιούνιος 2014
(για προγραμματισμένη έναρξη της υποτροφίας από Δεκέμβριο 2014)

Χρηματικό ποσό υποτροφίας
Το μηνιαία ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για απόφοιτους στα 750 €, για υποψήφιους
διδάκτορες στα 1000 €, το οποίο δεν φορολογείται, επιπλέον εφάπαξ επίδομα
ταξιδιωτικών εξόδων ύψους 225 €, ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας. Οι υποτροφίες που
παρέχονται από φορείς μιας άλλης χώρας (π.χ. υποτροφία του ΙΚΥ) δεν
συνυπολογίζονται μέχρι του ποσού των 400 €, υπέρβαση τούτου συνεπάγεται μείωση της
καταβαλλόμενης υποτροφίας της DAAD.

Διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων
Για τη χορήγηση των υποτροφιών οι αποφάσεις λαμβάνονται τρεις φορές ανά έτος. Ο
έλεγχος των εγγράφων γίνεται στην Ελλάδα και η επιλογή των υποψηφίων στη Γερμανία
από ειδική επιτροπή.

1

Απαιτούμενες προϋποθέσεις         Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων. κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων. Για όλους τους αιτούντες ισχύει. ότι κατά την έναρξη ισχύος της υποτροφίας δεν επιτρέπεται. Για τους υποψήφιους υπότροφους δεν επιτρέπεται. κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. και να επιδείξουν ένα πρώτο πτυχίο με καλές επιδόσεις. Για τους διδάκτορες το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την ολοκλήρωση της διατριβής τους δεν θα πρέπει. Πέραν των προαναφερθέντων ακαδημαϊκών επιδόσεων. να διαθέτουν πολύ υψηλά προσόντα. Οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν μια γραπτή αποδοχή της ανάληψης επιστημονικής εποπτείας από έναν επιβλέποντα καθηγητή στη Γερμανία καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα με πληροφορίες σχετικά με την προγραμματισμένη έρευνα τους στη Γερμανία (schedule of planned research work). να έχει υπερβεί τα 4 έτη. να έχει παρέλθει διάστημα διαμονής στη Γερμανία μεγαλύτερο των 2 ετών (μέγιστο όριο διαμονής το ένα έτος κατά την υποβολή της αίτησης). Τόπος κατάθεσης ή ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης: Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών της DAAD c/o Goethe-Institut Athen Ομήρου 14-16. να έχει παρέλθει διάστημα διαμονής στη Γερμανία μεγαλύτερο των 15 μηνών. Για τους υποψήφιους διδάκτορες το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την ολοκλήρωση της προηγούμενης σπουδαστικής τους βαθμίδας δεν θα πρέπει. κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. να έχει υπερβεί τα 6 έτη. Οι αιτούντες οι οποίοι διαμένουν κατά την έναρξη της υποτροφίας περισσότερο από δύο έτη στο εξωτερικό (εκτός Ελλάδος ή Γερμανίας) καλούνται να επικοινωνήσουν εγκαίρως με το Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών της DAAD. το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής αποτελεί η πειστική και άρτια προετοιμασμένη ερευνητική πρόταση. 10672 Αθήνα 2 .

de 3 . max 10 σελ.  οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην κατοχή του Ενημερωτικού Κέντρου Αθηνών της DAAD εντός των χρονικών προθεσμιών. max 10 σελ.Συχνές ερωτήσεις 1) Ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει η αίτηση και σε ποια σειρά θα πρέπει να ταξινομηθούν. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει από τις 15 Ιουλίου 2013 και μετά να υποβάλλουν την αίτησή τους παράλληλα με την μέχρι σήμερα διαδικασία έντυπης μορφής και ηλεκτρονικά μέσω της πύλης της DAAD: www. Αναλυτική βαθμολογία 8. ειδάλλως στα αγγλικά). Πτυχίo/πτυχία 7. είτε από εσάς τους ίδιους είτε από τρίτο πρόσωπο είτε με ταχυδρομική αποστολή. Ενδεχομένως λίστα δημοσιεύσεων. εφόσον υπάρχουν 10. Εκτυπωμένη (ηλεκτρονική) και υπογεγραμμένη αίτηση 2. Βεβαίωση αποδοχής ανάληψης επιστημονικής εποπτείας από καθηγητή. τα οποία καλείστε να ταξινομήσετε με την ακόλουθη σειρά: 1. Ενδεχομένως επιπλέον πιστοποιητικά που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αίτηση 2) Πως υποβάλλω την αίτηση. max.  Η ταχυδρομική σφραγίδα δεν λαμβάνεται υπόψη ως ένδειξη ημερομηνίας κατάθεσης! Παρακαλούμε πριν τη συμπλήρωση της αίτησης να διαβάσετε προσεκτικά τις «Συχνές ερωτήσεις» FAQ .Σας ενημερώνουμε ότι  μόνο πλήρεις φάκελοι με πλήρως συμπληρωμένα δικαιολογητικά θα ληφθούν υπόψη. 11. 3 σελ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (exposé στα γερμανικά εφόσον η έρευνα θα διεξαχθεί στα γερμανικά. Μία συστατική επιστολή (για τις συστατικές επιστολές η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας είναι υποχρεωτική) 9. 6. Αποδεικτικά επάρκειας ξένων γλωσσών. 5. Μια πλήρης αίτηση αποτελείτε από τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά. 4. ειδάλλως στα αγγλικά) 3.funding-guide. Ερευνητική πρόταση ή περιληπτική παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής στα γερμανικά ή αγγλικά (exposé στα γερμανικά εφόσον η έρευνα θα διεξαχθεί στα γερμανικά. Χρονοδιάγραμμα της προγραμματισμένης έρευνας (schedule of planned research work).

max. στ) Προσοχή: Έγκυρη θεωρείται η αίτηση μόνο όταν έχει κατατεθεί τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. max. Γίνονται δεκτές και μεταφράσεις που έχετε κάνει εσείς προσωπικά. 4 . Όσον αφορά την έντυπη μορφή δεν υπολογίζεται η ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου αλλά η ημέρα παραλαβής από το γραφείο μας. Χρονοδιάγραμμα της έρευνας. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα ακόλουθα: α) Αφότου εισέλθετε στην ηλεκτρονική πύλη θα πρέπει να επιλέξετε το πρόγραμμα υποτροφιών που σας ενδιαφέρει. 3 σελ. γ) ακολούθως θα πρέπει να «ανεβάσετε» με τον ίδιο τρόπο και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά .Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών. β) Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση (OnlineBewerbungsformular). Βεβαίωση αποδοχής ανάληψης επιστημονικής εποπτείας από καθηγητή σε γερμανικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πτυχίο/Πτυχία Αναλυτική βαθμολογία Αποδεικτικά επάρκειας ξένων γλωσσών Ενδεχομένως επιπλέον πιστοποιητικά Μεταφράσεις των ελληνικών πιστοποιητικών στη γερμανική. Επικυρωμένες μεταφράσεις αναλαμβάνει να συντάξει το ελληνικό Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση που επιλεγείτε τότε θα ζητηθεί να τα παραδώσετε και επίσημες μεταφράσεις. θα την συμπληρώσετε και όταν είστε σίγουροι ότι την έχετε συμπληρώσει σωστά θα μπορείτε να την «ανεβάσετε» (hochladen/upload) στην ηλεκτρονική πύλη. δ) Όταν ανέβουν όλα τα δικαιολογητικά. ε) Η εις την τριπλούν εκτυπωμένη σύνοψη όλων των δικαιολογητικών είναι αυτή που θα παραδώσετε σε έντυπη μορφή στο DAAD . αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Αυτά τα δικαιολογητικά εκτός της ηλεκτρονικής αίτησης είναι: Αναλυτικό βιογραφικό. Αναλυτική παρουσίαση της ερευνητικής σας πρότασης. Τα πιστοποιητικά χρειάζεται να είναι μεταφρασμένα αλλά όχι από επίσημη αρχή. Αρχικά θα να κάνετε εγγραφή στο σύστημα και στη συνέχεια θα οδηγηθείτε αυτόματα στη διαδικασία υποβολής αίτησης. 10 σελ. Θα αποθηκεύσετε την αίτηση στον υπολογιστή σας. το σύστημα δημιουργεί αυτόματα μία σύνοψη όλων των δικαιολογητικών όπου καλείστε να τα εκτυπώσετε (εις τριπλούν) πριν υποβάλετε τελικώς την αίτηση ηλεκτρονικά. τα οποία είναι απαραίτητα για να θεωρηθεί η αίτησή σας έγκυρη και εμπεριστατωμένη. max.Η ηλεκτρονική πύλη διατίθεται σε τρείς γλώσσες: Γερμανικά. 3 σελ. Αγγλικά και Ισπανικά.

Ο καθηγητής που συστήνει τον υποψήφιο πρέπει να είναι σε θέση να κάνει επιστημονική και προσωπική εκτίμηση της καταλληλότητας του υποψηφίου για συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένες αναφορές. Η χρησιμοποίηση της φόρμας είναι υποχρεωτική.  Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε συρραπτικό ή οτιδήποτε άλλο για να συνδέσετε τα φύλλα ή διαφάνειες. σπιράλ κλπ. Όσοι θα ταχυδρομήσουν την αίτησή τους παρακαλούνται να προσθέσουν τις τρεις αιτήσεις σε ένα μεγαλύτερο φάκελο. θα πρέπει να το πράξουν για την κάθε επιστολή ξεχωριστά. είναι σκόπιμο να ζητήσει κανείς έγκαιρα μια τέτοια αξιολόγηση από έναν πανεπιστημιακό καθηγητή.  Χρησιμοποιείτε για κάθε αίτηση ένα απλό φάκελο αλληλογραφίας Α4. Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: η 00:00 ώρα Γερμανίας (δηλαδή 01:00 ώρα Ελλάδας). Οι καθηγητές που τυχόν επιλέγονται από περισσότερους υποψηφίους με το αίτημα να συντάξουν μια συστατική επιστολή. οι καθηγητές πρέπει να προέρχονται από τον επιστημονικό κλάδο του υποψηφίου. Με ζητούμενο μια βαρύνουσα και λεπτομερή συστατική επιστολή. Αν μετά την λήξη υποβολής αιτήσεων θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές χωρίς απαίτηση της DAAD. τις οποίες θα συνδέσουμε εμείς με συγκεκριμένα ελάσματα. Οι αιτήσεις δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνουν κανένα συρραπτικό και να αποτελούνται μόνο από απλές. 3) Πόσα αντίγραφα της αίτησης οφείλω να καταθέσω.) 4) Τι ισχύει για τις συστατικές επιστολές.Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών σφραγισμένες σε φάκελο. τότε η επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει αν θα τα δεχθεί η όχι. Είναι υποχρέωση του υποψηφίου να ενημερώσει λεπτομερώς τον καθηγητή για το περιεχόμενο του επιλεγμένου προγράμματος σπουδών.  Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί εις τριπλούν  Παρακαλούμε μην καταθέτετε φωτοαντίγραφα δυο όψεων. κάθε είδους ελάσματα και ντοσιέ. θ) Όσον αφορά τις συστατικές επιστολές θα πρέπει να παραλαμβάνονται εις τριπλούν από το DAAD . 5 . μη συνδεδεμένες σελίδες. για να συνδέσετε τις αιτήσεις και να αφαιρέσετε όλα τα συρραπτικά από κάθε έγγραφο.  Η συστατική επιστολή θα πρέπει να κατατεθεί εις τριπλούν σε κλειστό ξεχωριστό φάκελο (βλ. Οι συστατικές επιστολές συντάσσονται κατά κανόνα από καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι γνωρίζουν καλά τον υποψήφιο και τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις.ζ) Εφόσον έχετε κάνει εγγραφή και έχετε υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση μπορείτε με τον κωδικό σας να εισέλθετε στη πύλη και να υποβάλετε εκ νέου έντυπα εφόσον και σας ζητηθούν από την DAAD. Τι ισχύει για τις συστατικές επιστολές. Για το λόγο αυτό. Για την συστατική επιστολή υπάρχει μια ιδική φόρμα.

Πάρα ταύτα καλούνται να καταθέσουν (εφόσον υπάρχει) με την αίτησή τους το πιο πρόσφατο πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας. Περισσότερες πληροφορίες  Όσοι έχουν πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών παρακαλούνται να προσθέσουν στην αίτησή τους βεβαιώσεις (εφόσον υπάρχουν) σε απλές φωτοτυπίες 6) Μπορώ να υποβάλλω αίτηση χωρίς να έχω γίνει αποδεκτός από κάποιον επιβλέποντα καθηγητή. Για τον λόγο αυτό καλείστε να προσκομίσετε μια γραπτή βεβαίωση αποδοχής ανάληψης επιστημονικής εποπτείας. το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα από το Ενημερωτικό Kέντρο της DAAD και από το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης καθώς και στο Goethe-Zentrum Χανίων.  Η γνώση της Γερμανικής δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποτροφία.  Η υποτροφία χορηγείται μόνο σε περίπτωση που οι αιτούντες έχουν γίνει αποδεκτοί από κάποιον επιβλέποντα καθηγητή στη Γερμανία. 6 . Όχι.  Σε περίπτωση που έχετε γνώσεις της Γερμανικής και δεν μπορείτε να τις πιστοποιήσετε έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση στο τεστ γλωσσικής κατάταξης (ondaf). εφόσον σκοπεύετε να διεξάγετε την έρευνά σας στα Αγγλικά. 5) Πρέπει να γνωρίζω Γερμανικά.  Όσοι διεξάγουν ή θα διεξάγουν έρευνα στη Γερμανική γλώσσα και έχουν βεβαίωση αποδοχής από τον επιβλέποντα καθηγητή τους στη Γερμανία δεν χρειάζεται να προσκομίσουν πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας.Οι συστατικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν στα γερμανικά. τα αγγλικά ή τα γαλλικά και να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο εις τριπλούν που φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful