Ukoliko radite reinstalaciju windowsa prije nego što to učinite spremite sve važne podatke na particiju koju nećete

formatirati ili jednostavno napravite backup podataka na dvd ili cd. Također nemojte zaboraviti spremiti stranice koje ste stavili u favorites! u vašem "nternet pregledniku te e#mail poruke. $ožete spremiti i vaše račune za e#mail tako da i% ne morate ponovno raditi nakon instalacije. Uglavnom & prije nego krenete reinstalirati windows#e spremite sve što vam je važno . Također je poželjno da prije reinstalacije skinete sve najnovije drivere za vaš %ardver te patc%eve za programe koje koristite tako da odma% nakon reinstalacije primijenite najnovije drivere i patc%eve kako bi osigurani čim efikasnije funkcioniranje komponenti u računalu i samog računala općenito. 1. PODEŠAVANJE BIOSA '(.)

Da bi uopće mogli započeti sa instalacijom windowsa prvo moramo omogućiti bootanje sa cd na kojem se windows-i nalaze. Da bi to omogućili prilikom pokretanja računala pritisnemo tipku «Del» i time ulazimo u bios gdje možemo podesiti opciju bootanja sa cd-a. Bios nije isti na svim matičnim pločama već se razlikuje od proizvo ača do proizvo ača. !pr. bios "čije su slike # $ " % " & ' ovdje priložene" se razlikuje od mog biosa . (glavnom " prilikom ulaska u bios potražite )raze tipa « )irst boot device» i slično. *ada na ete ne+to takvo obično imate mogućnost odabira )irst boot device " second boot device " t,ird boot device. ( na+em slučaju )irst boot device mora biti pode+en na cd-rom # slika $"%' #ili ako imate dvdrom'. !akon +to to podesite spremite promjene koje ste načinili i iza ite iz biosa # slika &'.

'(.*

'(.+

2. INSTALACIJA WINDOWS-a !akon +to ste podesili bios " metnite cd sa windowsima -p u cd ili dvd rom i resetirajte računalo. .rilikom ponovnog pokretanja računalo će # ako ste sve dobro podesili u biosu' bootati sa tog cd-a. .ojavit će vam se poruka «press an/ ke/

to boot )rom t,e 0D» " pritisnite bilo koju tipku i počet će priprema za instalaciju windwosa #slika 1' '(.,.

Prilikom te pripreme na računalo se instaliraju razni osnovni driveri koji su potrebni za daljnju instalaciju. Napomena: Ukoliko koristite s-ata diskove , SCSI ili !I" i trebate instalirati drivere posebno onda u trenutku koji je prikazan na slici #. pritisnite $% Nakon &to se instaliraju svi osnovni driveri slijedi izbornik 'slika () u kojemu mo*ete odabrat +. ,istu instalaciju -indo-sa - svi podaci .e se obrisati sa /ard diska ili particije na koju .e te instalirati -indo-se. 0. Popravak trenutke instalacije -indo-sa 1P koji je trenutno instaliran na računalo 2. 3pcija kojom mo*emo prekinuti instalaciju 4i .emo odabrati opciju br.+ , tj. pritisnut .emo 5N65 . '(.-

'" najlak+e je imati posebnu particiju za svaki <7. 1./. . particija napraviti pro+irenom #e-tended' i unutar pro+irene particije možete kreirati vi+e logički. '(.. particija. 9to su particije : . 2.ard disk u računalu ali ga možete «podijeliti» na vi+e dijelova tj. Dakle vi imate jedan . <sim toga" u slučaju da želite imati instalirano vi+e od jednog operativnog sistema #=inu-" B7D" 7olaris" etc. se je korisnik primoran držati ako koristi windowse 2.a. STVARANJE PARTICIJA 7ljedeće +to nas jo+ čeka prije same instalacije je stvaranje particija. '(. #logical' particija. Napomena: >edan disk može imati maksimalno 1 primarne #primar/' particije. #slika 8'.valjujući particijama" u slučaju pada operativnog sistema va+i podaci ostaju sačuvani na drugom dijelu diska " tj. Da biste mogli imati vi+e morate jednu od ovi. . primarni. možete popravljati va+ operativni sistem bez o+tećenja #brisanja" pomicanja" preimenovanja' podataka " naravno ako ste podatke spremali na particije na kojima nije instaliran operativni sustav.articije su logički dijelovi diska koji se pona+aju kao odvojeni diskovi. # slika 3' . !akon +to ste pročitali sve +to pi+e " 4i pri.vatili4 " za nastavak pritisnite 56.!akon +to smo odabrali prvu opciju" pojavljuju se pravila koji.

<pcija broj $. imate mogućnost odabira & opcije. '(. @i trebamo opciju broj %. sada imamo samo $ particiju " da bi stvorili jo+ jednu odaberemo «unpartitioned space» i ponovimo prija+nji postupak kojim smo stvorili prvu particiju. !akon +to unesete željenu veličinu particije pritisnete B!CBD.0. stoga pritisnemo tipku 0. Dobijemo mogućnost odre ivanja veličine particije. !akon toga prostor na va+em disku će biti podijeljen i izgledat će kao na slici E.. nudi instaliranje windowsa na . !akon +to pritisnemo tipku 0 pojavi nam se sljedeće # slika 6'.1. Cj. Aeličina može biti izme u najmanje i najveće vrijednosti koje su vam zadane. . *ao +to vidite na slici 8. '(.ard disk bez stvaranja particija. <pcija broja % nudi stvaranje particija a opcija broj & nudi brisanje stvorene # ili postojeće particije ? u slučaju da radite reinstalaciju windowsa' .Dakle " da krenemo sa stvaranjem particija.

'!!en" *$+e (&("em $n"a. FORMATIRANJE PARTICIJA Nakon &to smo stvorili particije .u si7urnost podataka.)2.nosti enkripcije i osi7uranja podataka kao kod N6$S-a. '(.!a kraju # u mom slučaju ' imamo dvije particije #slika$F'. i nemate neke od mo7u. normalno 8ormatiranje koje uključuje pre7led particije za po7re&ke i to N6$S datotečni sustav.# tj . 3daberemo jednu od particija i pritisnemo 5N65 .no .nači . 2.-'$. <ao &to vidite .e te instalirati -indo-se a ostale mo*ete 8ormatirati nakon instalacije kroz same -indo-se) je potrebno 8ormatirati.-'$.e biti 8ormatirana bez pret/odno7 pre7leda za kakva o&te. Nakon to7a nam se pojavi sljede./0 Fo!ma" "#e pa!"$"$on %& '($n) "#e NTFS *$+e (&("em Fo!ma" "#e pa!"$"$on %& '($n) "#e FAT *$+e (&("em Lea1e "#e .enja i po7re&ke. 9a osobno preporučam da odaberete N6$S datotečni sustav jer pru*a ve. imamo opciju normalno7 8ormatiranja i brzo7 =>uick? 8ormatiranja. $!6 je ne&to br*i od N6$S-a ali maksimalna veličina datoteke je # :.#an)e(0 3vdje mo*emo odabrati datotečni sustav na&e particije ' $!6 ili N6$S . .i izbor ' slika ++) Fo!ma" "#e pa!"$"$on %& '($n) "#e NTFS *$+e (&("em .ard disk je «podijeljen» na dva dijela.emo odabrati opciju br. za sada je 7lavno da 8ormatirate particiju na koju ./0 Fo!ma" "#e pa!"$"$on %& '($n) "#e FAT *$+e (&("em ." . te iste particije ' tj. !a jedan ćemo instalirati operativni sustav a na drugi ćemo spremati podatke. 4i . !ko izaberete =>uick? va&a particija . ili ostaviti trenutačni datotečni sustav) . .2.

.)+.)). !akon +to ste sve navedeno napravili slijedi )ormatiranje particije # slika $&' '(.'(. !akon +to odaberete željenu opciju i pritisnete B!CBD pitati će vas dali želite početi )ormatiranje particije koju ste odabrali " ako želite pritisnite B!CBD # slika $%' '(.)*.

!akon +to je )ormatiranje zavr+eno kraj va+e particije koju ste )ormatirali će pisati ime datotečnog sustava u kojeg ste je )ormatirali # slika $1' .). 7ada možete na isti način )ormatirati i ostale particije ili možete odabrati particiju koju već imate i na nju početi instalaciju windowsa. 3apomena4 . '(.a od gubitka podataka napraviti reinstalaciju windowsa.reporučam da samo za windowse napravite particiju od &. Cako u slučaju da vam se ne+to desi sa windowsima i vi+e se ne žele pokrenuti možete bez stra. 7ve ostalo će te instalirati i spremati na ostale particije. .GHB" i na toj particiji će te imati samo windowse. tamo spremali'. Aa+i podaci će ostati sačuvani na ostalim particijama # ako ste i.G HB do 1.

.2.)-. .apočet će instalacija windows-a # slika $G' '(. .2.). !akon +to je počela instalacija windowsa morat će te neko vrijeme počekati dok se windowsi ne instaliraju #7lika $3' '(. INSTALACIJA WINDOWS-a Iko želite instalirati windowse na već postojeću i )ormatiranu particiju odaberite ju i pritisnite B!CBD.

.7ljedeća opcija koju će te morati podesiti je jezik.)0. #7lika $8' '(. stvari na na+em jeziku '(.)/. #7lika $6'Cime ćemo dobiti prikaz datuma " brojeva i slični.rvo odaberemo «0ustomizeJ» i zatim u oba izbornika odaberemo «0roatian». .

)1. *liknemo na «Details» pa zatim «add» i pod «input language» i *e/board la/out» odaberemo «0roatian»#slika %F " %$' '(. '(. <vdje moramo jo+ podesiti i jezik koji koristimo za pisanje.*2 .!akon toga odaberemo «=anguages» Iko želite instalirati podr+ku za istočno azijske jezike " kompleksne skripte i jezike koji se pi+u i čitaju s desnoga a lijevo onda označite obje kučice kod «7upplementall languages suppor»#slika $E'.

** .'(.*) .od «advanced» # slika %%' tako er odaberemo «croatian» '(.

7ljedeće +to će se od vas tražiti je va+e ime i prezime te ime organizacije ili kompanije.od «!ame» upi+ite svoje ime " nadimak ili +to već želite a «organization» možete a i ne morate ostaviti prazno. .!akon +to ste podesili sve +to se tiče jezika kliknite «ne-t».' '(.*+.) . !akon toga od vas će se tražiti «product ke/» koji pi+e na kutiji " cd-u ili kakvom papiru kojeg ste dobili sa cd-om od windowsa -p. # slika %&. .$' '(.repi+ite te brojeve i znakove točno u polja i kliknite «ne-t» #slika %&.*+.

.!a sljedećem koraku # slika %1' upi+ite naziv va+eg računala # koji god naziv vi želite' te ako želite ovdje možete stvoriti i +i)ru za administratora računala '(. ..*.*-.atim slijedi pode+avanje vremena " datuma i vremenske zone#slika %G'. .odesite ako je potrebno točan datum i vrijeme te odaberite vremensku zonu # slika %3' '(.

# custom ' postavki za mrežu.'(.*/ 7lijedeće +to vas čeka je odabir tipični.*. # t/pical' ili vlastiti. # slika %6' Iko ne želite ni+ta dodavati ili micati onda ostavite na «t/pical» a ako želite dodati ili maknuti kakvu komponentu odaberite «custom» #slika . >o+ malo čekanja #slika %8' '(..

%E.*1 . '(.'Cako er pod «custom settings» možete podesiti C0.*0. postavke za va+u mrežu ako se računalo nalazi u njoj.KL.#slika %E$' '(.

Iko vam je računalo spojeno na lokalnu mrežu i želite da postane dio te mreže prilikom slijedećeg koraka odaberete «Mes" make t.is computer member o) )ollowing domain» a ukoliko vam računalo nije spojeno na nikakvu lokalnu mrežu odaberete prvu opciju.*1#). #slika &F' '(.'(. .+2.

. !akon svega slijedi par posljednji.!akon prija+njeg koraka slijedi automatsko pode+avanje rezolucije va+eg ekrana #slika &$' da bi dobili čim bolji prikaz slike.+). '(. opcija koje možete a i ne morate podesiti.+*. Iko je sve u redu sa prikazom kliknite «<*» prilikom upita dali vidite pročitati ispisani tekst. #slika &%' '(.

+. #slika &&' .++.. Cako er dobivate opciju ako želite registrirati va+e windowse #slika &1'. !ajbolje je u ovom trenutku preskočiti ovaj korak # skip' i podesiti Lnternet konekciju tek nakon +to ste instalirati antivirus i dodatke za windowse koji su naknadno napravljeni kako bi zakrpali razno razne sigurnosne rupe u njima.is time» i kliknite «ne-t» '(. <vaj korak možete preskočiti «skip» ili odabrati jednu od opcija i kliknuti «ne-t». . '(..rva od opcija koju možete odabrati je dali se va+e računalo spaja direktno na Lnternet ili to čini kroz lokalnu mrežu. Degistracijom nećete dobiti ni+ta posebno stoga si u+tedite vrijeme i odaberite «!o " not at t.

>edino će administrator računala imati pristup njegovim podacima.+. . #slika &3' '(. 7vaki korisnik će imati svoj prostor " svoju radnu povr+inu i svaki korisnik može svoj račun za+titi lozinkom. Lnstalacija windows-a -p je uspje+no zavr+ena.. računa. imati vi+e " kao prvog korisnika upi+ete "recimo" sebe a nakon toga dodate po potrebi i želji jo+ korisnika. @ožete i. #slika &G' '(.+-.atim slijedi stvaranje korisnički.

.okrenite Lnternet e-plorer te odaberite tools. Drivere ste dobili na cd-ima koji su vam dani sa računalom. Do tog )irewall-a možete doći na sljedeći način. ( EE.oželjno je da driveri budu čim novijeg datuma kako bi imali čim manje problema. INSTALACIJA OSNOVNI4 PRO5RAMA 6A 6AŠTIT7 I PODEŠAVANJE !akon instalacije drivera potrebno je instalirati osnovne programe za za+titu od razno razni. programa koji bi mogli nanijeti +tetu va+em operativnom sustavu.2. Iko ste dobro slijedili upute dobit će te slijedeće #slika &6' '(.. +.a"$. PODEŠAVANJE WINDOWSA !akon +to ste uspje+no instalirati windows-s potrebno i.settings. .a%$".rvo instalirajte drivere za matičnu ploču zatim za gra)ičku karticu i nakon toga sve ostale drivere " recimo za modem " zvučnu karticu i slično.+0. ' 2.Lnternet options ? connections ? odaberite va+u Lnternet vezu ? settings ? properties .om i slično .ardwera # 333.95 !akon +to ste instalirati service pack $ i po želji service pack % potrebno je instalirati drivere. Lnstalacijom service packa $ u windowse -p se ugra uje neka vrsta )irewall-a ali on nije dovoljna za+tita. virusa i slični. . .EEN slučajeva pobrat će te virus ili neki trojaner zbog kojeg bi moglo doći do toga da morate reinstalirati windowse. je podesiti da bi vam rad na njima bio čim lak+i " ugodniji i učinkovit. !ajnovije drivere možete skinuti sa stranica proizvo ača va+eg . "3'T5(56"75 89":.advanced .om " 333.. 2. !i u kojem slučaju se nemojte nakon same instalacije " prije nego +to ste instalirati antivirus i ostalu potrebnu za+titu " spajati na Lnternet.otrebno je instalirati drivere za matičnu ploču " gra)ičku karticu i ostale komponente koje imate u računalu.). . .

.e/(pe!".is bilo bi dobro da prije toga pročitate upute na #""p:88*o!'m. *ako točno podesiti zone alarm možete pronaći na #""p:88*o!'m.is se pokazao kao jedan od bolji. .p. problema" a njegov log možete postati na #""p:88*o!'m.om8(#o3"#!ea:. Cako er ovamo bi.p#p..om8(#o3"#!ea:."<@A2? gdje će vam biti rečeno +to trebate ostaviti a +to maknuti a ako se želite sami upustiti u «či+ćenje» va+eg računala pomoću OijackC. alata za skeniranje računala i otkrivanja razni."<2@2BC . jo+ smjestio windows update #slika &E' '(. vi sami skidate i odre ujete +to želite instalirati.p#p. sigurnosni.rilikom pode+avanja windows update-a možete odabrati da se zakrpe i dodaci automatski skidaju sa interneta i zatim vas obavijeste kada se spremne za instalaciju " da vas se obavijesti prije nego +to se bilo +to skine sa interneta i zatim ponovno prije instalacije i treća opcija koja gasi windows update te je update windowsa manualan tj.<d antivirusni. alata preporučio bi !<D&% a zatim jo+ Ivast " !orton " *aspersk/ .e/(pe!". OijackC.p."<1=>?> Iko vam se ..p#p.p. !aravno to ima i svoje mane.oneIlarm ne dopada preporučio bi vam <utpost " tako er vrlo kvalitetan )irewall . .omoću njega va+ operativni sustav može sam skidati i instalirati razno razne zakrpe i dodatke čim one iza u.9onea+a!m.e/(pe!".om8(#o3"#!ea:.om8' koji je " barem meni " puno bolji od windows )irewalla i ima bolje mogućnosti pode+avanja. <sobno koristim . #slika 1F' .onekad se može dogoditi da neka od zakrpi koja iza e nije dovoljno testirana i nakon +to ju windows update instalira na va+e računalo ta zakrpa ili dodatak će vam prouzročiti probleme.+1 .. 7toga je najbolje " po mojem mi+ljenju" windows update ugasiti i instalirati service packove kada iza u.@ožete odabrati opciju da li želite imati uključeni windows )irewall ili ne" Cako er možete detaljno podesiti )irewall " dati nekim programima vi+e dopu+tenja ili njim uskratiti neka prava. ( mojem slučaju windows )irewall je isključen.oneIlarm )irewall ##""p:88333...

.2. 6ako@er prila*em sliku da vidite kako iz7leda kada . da ponovimo ovaj dio koji je najva*niji nakon instalacije -indo-sa. "obro i/ podesite i redovito radite update . u mojem slučaju N3"20 .. po7otovo antivirusno7 pro7rama.'(.(+$/a>10 '(.). "akle . . spriječi upad trojansko7 konjaAvirusa u va&e računalo. . Nabavite si po&teni 8ire-all i antivirus.

kada vam je operativni sustav optimalno pode+en i radi bez ikakvi.vata ili pode+enja na va+em operativnom sustavu napravite back-up svi. vi obri+ete se ponovno vrate pomoću s/stem restore-a . važni.3apomena4 u slučaju da ste instalirali service pack % sa njim će te dobiti i securit/ center. !a listi koja vam se pojavi prona ite 7ecurit/ center kliknite dva puta na njega i pod startup t/pe odaberite disabled.. «veći. >.*. podataka na neku particiju koju nećete )ormatirati ili da podatke stavite na cdKdvd medij .» za.do njega dolazite P desni klik na m/ computer ikonu ? properties ? s/stem restore . ( slučaju da vam počne raditi probleme ili vas jednostavno smetata " možete ga onesposobiti na slijedeći način.(+$/a >20 . #slika 1%' '(. *liknite na 7tart ? Dun ? utipkajte 7ervices.meni osobno s/stem restore nije pomogao niti u jednom slučaju " operativni sustav bi nakon njegove uporabe vrlo brzo postao potpuno neupotrebljiv stoga ja držim s/stem restore uga+en a usput time i +tedim prostor na .msc te <*. problema možete napraviti sliku trenutnog stanja te u slučaju da ste ne+to instalirali i operativni sustav vi+e ne želi normalno raditi pomoću s/stem restore-a možete va+ operativni sustav vratiti u stanje kada je radio normalno " naravno jedino ako ste napravili sliku tog stanja kada je sve normalno radilo . S&("em !e("o!e .ard disku .tako er jedna mana s/stem restore-a je to da ga virusi mogu iskoristiti tako da nakon +to i.najsigurnije je da prije neki.

Automatic Updates 'rovjerava da li su raspolo!ive nove zakrpe za (indo)se. objavljivanje i brisanje softvera. *ko vam je ra$unalo samostalna radna stanica ili spojena u manji +*. 2edini problem kod ovog servisa je što pro%e dosta vremena od objave zakrpe pa do trenutka dok vas ovaj servis obavijesti da je nova zakrpa raspolo!iva. Alerter Obavještava korisnike o slanju administrativne uzbune. Application Management Koristi se za dodjeljivanje. njegovoj funkcionalnosti te servisima o kojima je ovisan tj. Korisno samo u slu$aju kada je ra$unalo dio ve#e ra$unalne mre!e.. te u slu$aju da su raspolo!ive obavještava vas. Ovaj pregled vam donosi informacije o svakom pojedinom servisu. Application Layer Gateway Service 'ru!a podršku za /nternet 0onnection S aring i /nternet 0onnection 1ire)all. slobodno onemogu#ite. Ovaj servis postavite na manual.MSC i kliknete na OK. "ogu#e je da na se na vašem ra$unalu ne nalaze svi navedeni servisi.+. u suprotnom ga onemogu#ite. Stoga je bolje ovaj servis onemogu#iti i zakrpe skidati ru$no sa .Run i upišete SERVICES. 'a ako koristite ove funkcije postavite ovaj servis da se automatski pokre#e.'(. bez koji ne mo!e funkcionirati. ovaj nesklad postoji zbog razlika izme%u &ome i 'rofessional verzije (indo)sa. ISKLJUČITE SERVISE KOJI VAM NE TREBAJU (OPISI SERVISA) Do servisa dolazite tako da kliknete na Start . -+okalna mre!a.

ne ide ispo$etka.et:ios over .6. Slobodno ga postavite na manual. u suprotnom ga mo!ete onemogu#iti. Svr a mu je da ako tijekom skidanja zakrpe isklju$ite5resetirate vaše ra$unalo nakon ponovne prijave na sustav 3pdate se nastavi tamo gdje je stao tj. . te nologije. '(C) Client 'rima dinami$ku /' adresu od D&0' servera. Ovisi o Server i (orkstation servisima. slobodno onemogu#ite. ac!ground Intelligent "rans#er Service Ovaj servis koristi (indo)s 3pdate. Slobodno onemogu#ite ovaj servis ako je vaše ra$unalo samostalno ili u manjoj mre!i jer i dok je ovaj servis onemogu#en mo!ete potpuno funkcionalno koristiti mre!u. Onemogu#ite ovaj servis.S imena. Ovisi o Remote 'rocedure 0all i (orkstation servisima. Ovaj servis postavite na "anual ako se spajate na /nternet. a ako budete imali problema postavite ga na manual. Ovisi o Remote 'rocedure 0all 'istri*uted "ransaction Coordinator :rine se o transakcijama koje uklju$uju višestruke resurse. 3 slu$aju da se odlu$ite na korištenje ovog servisa postavite ga na automatsko pokretanje i omogu#ite 0r4ptograp ic Services jer je o njemu ovisan.com. ali mogu#e je da #e biti korišteno od strane .renutno ne iskorišteno. no u ostalim situacijama je nepotreban. C$M% Event System 'otreban za aplikacije koje koriste 0O"7.microsoft. Ovisi o Remote 'rocedure 0all servisu. Ovaj servis je potreban samo ako koristite /'S60.)indo)supdate. Clip oo! Omogu#uje razmjenu cut5paste objekata izme%u ra$unala povezani u mre!i.et)ork DD6 jer je o njemu ovisan. Ovisi o Remote 'rocedure 0all i Securit4 *ccounts "anager. /"&O beskorisno. Cryptograp&ic Services 'otvr%uje digitalne potpise (indo)s datoteka. . 'istri*uted Lin! "rac!ing Client 3 slu$aju da ra$unalo : napravi s ortcut na datoteku na ra$unalu * i ra$unalo * promijeni lokaciju datoteke * tada #e ovaj servis javiti ra$unalu : kako je adresa promijenjena.et)orking Support 6nvironment. *ko ne koristite *utomatic 3pdates odnosno skidate zakrpe ru$no slobodno onemogu#ite ovaj servis.0'5/' 'rotocol Driveru.. C$M% System Application /sto kao za 0O"7 6vent S4stem Computer rowser Odr!ava listu ra$unala i resursa na velikim mre!ama. Korisno u velikim mre!ama. Ovisi o *1D .0'5/' . '+S Client 'revodi i <kešira< D. . :ez obzira da li koristite 0O"7 aplikacije ovaj servis postavite ili na manual ili automatsko jer je Optimize funkcija :ootvis-a ovisna o njemu. u suprotnom onemogu#ite. 3 slu$aju da imate razloga koristiti ovaj servis onda omogu#ite i . pa ga postavite na manual. Koje aplikacije koriste ovaj servis pogledajte u 089'rogram 1iles90om'lus *pplications. i koristi ga *utomatic 3pdates.

Onemogu#ite sa zadovoljstvom 8. Ovisi o Remote 'rocedure 0all servisu. 3 slu$aju da ne koristite ovu funkciju ve# cde snimate pomo#u specijaliziranog softvera -npr.. Ovisi o . Ovisi o //S *dmin sevisu. ve# se mo!e naknadno instalirati putem *dd5Remove (indo)s 0omponents ako !elite stvoriti 1. Onemogu#ite sa zadovoljstvom 8. (uman Inter#ace 'evice Access Koriste ure%aji koji na sebi posjeduju dodatne otke4 funkcije npr.e instalira se podrazumijevano.Error Reporting Service 'rijavljuje "icrosoftu kada se odre%ena aplikacija sruši. no to radi na vrlo loš na$in tako da zauzima dosta resursa i zna se pokrenuti dok radite pa vam usporiti ra$unalo na razinu BCD. . urning C$M Service Slu!i za snimanje cd-a iz samog s ell-a )indo)sa. ali mo!ete je dodati putem *dd5Remove (indo)s 0omponents Ovisi o 'lug and 'la4. 'rint Spooler. (elp and Support Ovaj servis koriste "icrosoft online elp dokumenti.") )u*lis&ing Service 'odrška za 1. korisni$ki ra$una slobodno onemogu#ite ovaj servis..elep on4 servisima. Event Log Omogu#uje prikaz poruka u 6vent =ie)eru koji je vrlo koristan kada rješavate neki problem na ra$unalu.erminal Services. 3 suprotnom ga postavite na manual. . slobodno onemogu#ite ovaj servis. Koristi se u suradnji sa lokalnim )eb i ftp servisima.a.ero.irewall and Internet Connection S&aring Omogu#uje da više ra$unala pristupa /nternetu preko jedne modemske linije. Slobodno onemogu#ite. 3 slu$aju da koristite specijalizirani softver za ove namjene slobodno onemogu#ite ovaj servis. . u suprotnom ga postavite na manual. Remote 'rocedure 0all i . . Remote *ccess 0onnection "anager servisima.et)ork +ocation *)areness.' server.e instalira se podrazumijevano. Ovisi o Remote 'rocedure 0all servisu.. *ko na ra$unalu nemate puno -manje od >?. ali mo!ete ga naknadno instalirati putem *dd5Remove (indo)s 0omponents. u suprotnom onemogu#ite.et)ork 0onnections. skeneri sa fa@5cop4 kontrolama.. Internet Connection . . Ovaj servis postavite da se automatski pokre#e. IMA)I C'. *ko posjedujete neki takav ure%aj postavite pokretanje servisa na automatsko. Ovisi o Remote 'rocedure 0all i Securit4 *ccounts "anager servisima. 'odrazumijevano se ne instalira.' server. . Inde-ing Service Kreira indekse na disku radi br!eg pretra!ivanja. -drag A drop. Ovisi o *pplication +a4er Eate)a4 Service. te ugra%eni fire)all. . Ovisi o Remote 'rocedure 0all servisu IIS Admin .Service 'odrška za faksiranje. .ast User Switc&ing Compati*ility *sistira aplikacijama koje se ne snalaze u višekorisni$kom okru!enju.

Ovisi o . Ovisi o (orkstation servisu. pa ako ne koristite taj program slobodno ga onemogu#ite. Logical 'is! Manager =italan za rad Disk "anagement ""0 konzole.epotrebno. u suprotnom svakako postavite na *utomatic. u suprotnom onemogu#ite servis. *ko je vaše ra$unalo dio velike mre!e postavite na *utomatic. )er#ormance Logs and Alerts 'rikuplja podatke o performansama ra$unala i sprema i . "essanger. Fa prosje$nog korisnika neva!no. Ovaj servis koristi "S :ackup. +etMeeting Remote 'es!top S&aring Omogu#uje korisniku da pristupi vašem ra$unalu putem .et)ork DD6 DSD" servisu.et)orking Support 6nvironment i . Ovisi o 'lug and 'la4.0'5/' 'rotocol Driveru. Ovaj servis se ne odnosi na "S. +etwor! Connections Slu!i op#enito za mre!no povezivanje.et)ork DD6.et"eetinga. 'okretanje servisa postavite na manual. Logical 'is! Manager Administrative Service /sto kao za +ogical Disk "anager. Messenger Galje poruke izme%u servera i klijenta. MS So#tware S&adow Copy )rovider Koristi se u suradnji sa =olume S ado) 0op4 servisom. Ovisi o *1D . Svakako onemogu#ite ovaj servis jer predstavlja veliki sigurnosni rizik. Ovisi o Remote 'rocedure 0all +et Login Koristi se za prijavu na Domain 0ontroller. Slobodno onemogu#ite. Omogu#ite samo ako koristite 0lip:ook.elnet server. osim ako koristite "essage Hueuing ili vodite . . Fa prosje$nog korisnika ovo je nepotrebno. +etwor! Location Awareness 'otrebno samo za rad /nternet 0onnection S aring servisa. u suprotnom onemogu#ite servis. +etwor! ''E 'S'M /sto kao za . Slobodno onemogu#ite. Remote 'rocedure 0all servisima. +etwor! ''E Koristi za dinami$ku razmjenu podataka u mre!i. Slobodno onemogu#ite. *ko vaše ra$unalo nije spojeno na nikakvu vrstu mre!e onemogu#ite servis.I)SEC Services Kontrolira /' siguronosni certifikat. +" LM Security Support )rovider .

Remote )rocedure Call Servis vitalan za rad kompletnog ra$unala. Slobodno onemogu#ite i uštedite B ": R*"-a. /oS RSV) Kontrolira mre!ni promet putem /'S60-a i apliakcija koje podr!avaju HoS. )rotected Storage Sprema lozinke korištene pri prijavi na )eb stranice.. dial up veze i sl. Remote Access Connection Manager Otvara vezu sa /nternetom. mre!u putem modema. *ko ne !elite $uvati lozinke iz sigurnosni razloga onemogu#ite ovaj servis. )orta*le Media Serial +um*er Iita serijski broj iz prijenosni glazbeni ure%aja npr. Remote Registry Service 'odrška za pristup udaljenom registr4-u. Ovisi o . Routing and Remote Access Omogu#uje spajanje ra$unala na ='.)lug and )lay Obavezno postavite na *utomatic. 3 slu$aju da ne koristite takav ure%aj slobodno postavite na manual ili onemogu#ite.et:/OSEroup i Remote 'rocedure 0all servisima. Ovisi o Remote 'rocedure 0all servisu. )rint Spooler Kontrolira poslove ispisa. Obavezno postavite na *utomatic. 'ostavite na manual. Onemogu#ite iz siguronosni razloga. Ovisi o Remote *ccess 0onnection "anager i . Slobodno onemogu#ite. Remova*le Storage Kotrolira rad izmjenjivi ure%aja kao npr. backup traka. Ovisi o Remote 'rocedure 0all servisu. 3 suprotnom ga onemogu#ite. Ovisi o Remote 'rocedure 0all servisu. Remote Access Auto Connection Manager *utomatski otvara vezu sa /nternetom kad neki program to zatra!i. a ako vam se ne da upisivati lozinke svaki put postavite ga na *utomatic. Remote )rocedure Call Locator Kontrolira bazu podataka Remote 'rocedure 0all -a. Onemogu#ite sa zadovoljstvom 8. 3koliko se ne spajate na takvu mre!u onemogu#ite servis iz sigurnosni razloga. mpJ pla4er. Remote 'es!top (elp Session Manager Kontrolira rad Remote *ssistance-a. 'ostavite na automatsko pokretanje.. *ko imate pisa$ ili se spajate na mre!ni pisa$ svakako postavite ovaj servis na *utomatic. . :ez pitanja 8.elep on4 servisima. 2ednostavno onemogu#ite.

Slobodno onemogu#ite.< stavka u kontekstualnom izborniku... SS') 'iscovery Service Otkriva u'.0'5/' 'rotocol Driveru.Secondary Logon Omogu#uje pokretanje procesa -programa. ako koristite neku od aplikacija koje su ovisne o ovom servisu. System Event +oti#ication Obavještava servise o razli$itim doga%ajima u sustavu.0'5/'-a. Ovisi o Remote 'rocedure 0all servisu. backup. "as! Sc&eduler :rine o unaprijed zakazanim doga%ajima kao npr. Server Omogu#ava korištenje vašeg pisa$a putem mre!e. kao npr. Slobodno onemogu#ite ako ne koristite takav ure%aj. a slu!i za rad 3.et:ios over . Ovisi o 'rint Spooler i .et)orking Support 6nvironment i .pr. Security Accounts Manager 3pravlja podacima o lokalnim korisni$kim ra$unima.et:/OS putem . Ovisi o Remote 'rocedure 0all servisu. Ovisi o Remote 'rocedure 0all servisu.' ure%aje na lokalnoj mre!i. Smart Card 'ru!a podršku za identifikaciju putem Smart0ard-a. i zauzima dosta resursa tako da ga mo!ete slobodno onemogu#iti. "C)0I) +et I$S (elper Service 'odrška za . 3 praksi ovaj sustav ne funkcionira baš savršeno./K print servera. 'ostavite na *utomatic. *ko ne posjedujete ovaj ure%aj slobodno onemogu#ite. pod drugim privilegijama. +ogon ili Stand :4. Ovisi o *1D . "C)0I) )rinter Server . defragmentacija. a koristi ga i dosta aplikacija kao npr. Ovisi o 0O"7 6vent S4stem System Restore Service S4stem restore u zadanim trenutku kreira sliku sustava i pomo#u njega je nakon eventualne avarije povratiti sustva u pret odno stanje. "elep&ony . administrator mo!e pokrenuti neku aplikaciju. za koju trenutno aktivan korisnik nema dovoljno prava. *ko ne trebate ovu funkciju slobodno onemogu#ite. :ootvis. *ko koristite laptop ostavite na *utomatic. O$ituje se kao <Run as.e instalira se podrazumijevano. 'ostavite na automatic.renutno nije poznata niti jedna aplikacija koja koristi ovaj servis. 'ostavite na automatic.0'5/' servisima. . . S&ell (ardware 'etection Koristi za autopla4 ure%aja kao što su memorijske kartice i sl. Smart Card (elper Kao i za Smart 0ard servis.

Kontrolira <telefonske< ure%aje na ra$unalu i potrebno je za ostvarenje modemske veze prema /nternetu. Ovisi o (ebDav 0lient Redirector servisu. Ovisi o Remote 'rocedure 0all servisu. Ovisi o SSD' Discover4 Servisu. 1indows Installer Ovaj servis je potreban za instalaciju aplikacija koje se instaliraju putem . 'ostavite na *utomatic. +" Securit4 Support 'rovider. Volume S&adow Copy Koristi se u suradnji sa "S :ackupom. Ovisi o Remote 'rocedure 0all servisu.msi datoteka. Ovisi o Remote 'rocedure 0all servisu. u suprotnom ga onemogu#ite. *ko posjedujete ure%aj koji je ovisan o ovom servisu omogu#ite ga. /nteresantna je $injenica kako dosta 3'S-ova radi i bez potpore ovog servisa te ga stoga slobodno onemogu#ite. Ovisi o Remote 'rocedure 0all servisu. .et te nologiju. "erminal Services Omogu#uje spajanje udaljenog korisnika na lokalno ra$unalo.. Onemogu#ite iz sigurnosni razloga. "elnet Omogu#ava telnetiranje udaljenog klijenta na lokalno ra$unalo. Ovisi o 'lug and 'la4 i Remote 'rocedure 0all servisima.0'5/' 'rotocol Driveru.. Onemogu#ite iz sigurnosni razloga. Remote 'rocedure 0all i . 'retpostavlja se kako je ovo podrška za "S-ovu novu . Upload Manager =rši razmjenu podataka izme%u servera i klijenta.' ure%aje u vašoj lokalnoj mre!i. Ovisi o 'lug and 'la4 i Remote 'rocedure 0all servisima.renutno onemogu#ite iz sigurnosni razloga. Uninterrupti*le )ower Supply 'odrška za besprekidno napajanje. Onemogu#ite ako vas novi izgled (indo)sa ne privla$i. 1e*Client Elavna namjena trenutno nepoznata. ure%aji. Onemogu#ite po potrebi. )eb kamere i sl. Universal )lug and )lay 'evice (ost Detektira i konfigurira u'. 1indows Audio Ovaj servis je vitalan ako !elite $uti bilo kakav zvuk iz vašeg ra$unala. Ovaj servis koriste Remote Desktop i 1ast user s)itc ing. 'ostavite pokretanje servisa na manual. Ovisi o . . Ovisi o Remote 'rocedure 0all servisu. 1indows Image Ac2uisition Koriste ga neki skeneri. "&emes 'odrška za novi izgled (indo)sa.

1orld 1ide 1e* )u*lis&ing Service Omogu#uje postavljanje vlastitog )eb servera. Elavna karakteristika da uzima do D ": sistemske memorije 8. jednostavno ga postavite na *utomatic. Ovisi o . Ovisi o //S *dmin servisu. . Slobodno onemogu#ite. Ovisi o 6vent +og i Remote 'rocedure 0all servisima. 1indows Management Instrumentation 'river E-tension .1indows Management Instrumentation =italan servis. ako je omogu#en.. *ko niste dio takve slobodno onemogu#ite ovaj servis. ali se mo!e naknadno instalirati.e instalira se podrazumijevano.D/S 3sermode /5O 'rotocol i Remote 'rocedure 0all servisima. 1indows "im Ovaj servis se.ije vitalno kao ("/. Ovisi o Remote 'rocedure 0all servisu. 1ireless 3ero Con#iguration 'odrška za rad u be!i$noj mre!i. 1MI )er#ormance Adapter Svr a trenutno nepoznata. ali ga svejedno postavite na manual. 'ostavite na manual ili onemogu#ite. 1or!station Slu!i za spajanje lokalnog ra$unala na mre!u. postavite na automatic. . spaja na /nternet i uga%a vaš sat prema atomskom satu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful