You are on page 1of 3

Projekta realizācijas plāns

Nodevumi
Projekta realizācijas gaitā tiks radīti sekojoši nodevumi.
Nodevums Nr.1 :
Informācijas sistēmas koncepcija. (veids: publiski pieejams elektronisks dokuments)
Nodevums Nr.2:
Informācijas sistēmas programmatūras izstrādes tehniskā specifikācija. (veids: publiski
pieejams elektronisks dokuments)

Pamatuzdevums
Informācijas sistēmas koncepcijas pamatuzdevums ir formulēt mērķus un definēt
funkcijas, kas Informācijas sistēmai jārealizē tās darbības laikā.
Programmatūras izstrādes tehniskās specifikācijas mērķis ir reglamentēt sistēmas
prakstisko realizāciju atbilstoši konceptuālajām prasībām.

Projekta gaita un realizācijas posmi

1. posms: Darba organizācija


Darbu veikšanas termiņš: N1-N21
Izpildītāja darbinieku plānotā noslodze: 120 cilvēkstundas
Pastūtītāja pārstāvju plānotā noslodze: 60 cilvēkstundas

Uzsākot darbu pie projekta, tiks izveidota darba grupa, kas sastāvēs no Izpildītāja un
Pasūtītāja pārstāvjiem.
No pasūtītāja puses Informācijas sistēmas koncepcijas izstrādē tiks iesaistīti sekojoši
speciālisti:
a) Projekta vadītājs,
b) Informācijas sistēmu konsultants,
c) Informācijas sistēmu analītiķis.
Projekta vadītājs izveidos elektronisku projekta aktivitāšu kalnedāru, kas būs pieejams
visiem darba grupas dalībniekiem un pēc kura tiks organizētas iesaistīto pušu aktivitātes
projektā.
Pasūtītājs deliģēs savu pārstāvi, kas būs pašvaldības atbildīgā persona sadarbībai ar
Izpildītāju projekta realizācijas gaitā. Pašvaldības pārstāvju nepieciešamā tehniskā
ekspertīze tiks precīzēta, uzsākot darbu pie projekta. Projektā iesaistītās puses vienosies
par kopējo sanāksmju regularitāti.

2. posms: Esošās situācijas apzināšana


Darbu veikšanas termiņš: N3-N5
Izpildītāja darbinieku plānotā noslodze: 260 cilvēkstundas
Pastūtītāja pārstāvju plānotā noslodze: 300 cilvēkstundas

1
N - nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Uzsākot darbu pie Informācijas sistēmas koncepcijas, darba grupa apkopos informāciju
par esošo situāciju nozarē.
Lai maksimāli precīzi fomulētu Jelgavas informācijas sistēmas konceptuālās vadlīnijas,
plānots organizēt virkni interaktīvu aktivitāšu ar mērķi izprast Pasūtītāja praktiskās
vajadzības un konstatēt reālo lietu stāvokli.
Šajā procesā aktīvi tiks iesaistīti pašvaldības pārstāvji. Plānots veikt sekojošus pasākumus
ar Pasūtītāja pārstāvju līdzdalību:
a) lietotāju intervijas;
b) fokusa grupas;
c) nepieciešamo dokumentu caurskatīšanu un analīzi;

3. posms: Koncepcijas izstrāde


Darbu veikšanas termiņš: N6-N8
Izpildītāja darbinieku plānotā noslodze: 200 cilvēkstundas
Pastūtītāja pārstāvju plānotā noslodze: 80 cilvēkstundas

Pēc saņemto datu apstrādes informāciju sistēmu konsultants projekta vadītāja vadībā
sastādīs sarakstu ar konceptuālajiem tēmu lokiem, kas tiks saskaņoti ar projektā
iesaistītajiem pašvaldības pārstāvjiem.
Piedāvātās Jelgavas informācijas sistēmas konceptuālās nostādnes tiks prezentētas
pašvaldības lēmējvaras pārstāvjiem, pēc kuru papildinājumu un ieteikumu saņemšanas
tiks izstrādāta Informācijas sistēmas koncepcijas gala versija.
Dokuments tiks sastādīts atbilstoši LVS 75:1996.

4. posms: Programmatūras tehniskās specifikācijas izstrāde


Darbu veikšanas termiņš: N9-N14
Izpildītāja darbinieku plānotā noslodze: 400 cilvēkstundas
Pastūtītāja pārstāvju plānotā noslodze: 80 cilvēkstundas

Kolīdz būs pieejama Informācijas sistēmas koncepcija, nekavējoši tiks uzsākts darbs pie
sistēmas programmatūras tehniskās specifikācijas izstrādes, kas reglamentēs iegādājamā
programmnodrošinājuma darbību un funkcionalitāti.
No Izpildītāja puses šajā aktivitātē tiks iesaistīti sekojoši darbinieki:
a) Projekta vadītājs;
b) Informācijas sistēmu analītīķis;
c) Multimediju speciālists.
Tehniskā specifikācija tiks izstrādāta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
Dokumentā tiks ietvertas prasības sistēmai, prasības izstrādes projektam un prasības
saskarnēm.
Lai definētu lietotāju saskarņu funkcionalitāti, tiks dokumenta izstrādē tiks iesaistīti
pašvaldības speciālisti (lietotāji).
Ja atbilstoši Informācijas sistēmas koncepcijai pastāvēs nepieciešamība pēc vairākām
sistēmas saskarnēm, prasības katrai saskarnei tiks definētas atsevišķā dokumentā, norādot
atsauces uz sistēmas prasību pamatdokumentu.

2
Visām prasībām Informācijas sistēmas programmatūras tehniskajā specifikācijā tiks
piešķirtas izstrādes prioritātes, kuru izvēle tiks pamatota paskaidrojošā tekstā. Tāpat
katrai prasībai tiks piešķirts unikāls identifikators.

Programmatūras tehniskās specifikācijas melnraksts tiks saskaņots ar pašvaldības IT


speciālistiem, uz kuru rekomendāciju pamata tiks izstrādāta sistēmas specifikācijas gala
versija.

Pieņēmumi un ierobežojumi
Projekta autori pieņem, ka projekta realizācijai nepieciešamo datu informācijas
saņemšanai no Pasūtītāja būs nepieciešama Pasūtītāja darbinieku iesaiste augstāk
minētajā apjomā. Šī apjoma izmaiņas (ja tādas būs nepieciešamas) tiks noteiktas projekta
pirmajā (darba organinācijas) posmā.

Kopsavilkums
Projekta realizācijas ilgums:14 nedeļas (N1-N14)
Izpildītāja darbinieku plānotā noslodze: 980 cilvēkstundas
Pastūtītāja pārstāvju plānotā noslodze: 520 cilvēkstundas

Rate