You are on page 1of 1

Automaty

zna Weryka ja
Lista zada« nr 5

1. Podaj reprezenta j w posta i OBDD funk ji a∨b i a∨c. U»ywaj¡ algorytmu z wykªadu
wyli z reprezenta j OBDD funk ji (a ∨ b) ∧ (a ∨ c).

2. Rozwa»my nastpuj¡ ¡ struktur M = ({l0 , l1 , l2 , l3 }, →, L)

GFED
@A
@ABC
GFED
l0 GFED
@ABC
/ l1
O
,

GFED
@ABC
l3 o @ABC
GFED
l2 o
ED
@ABC

gdzie AP = {atl0 , atl1 , atl2 , atl3 } i L(l0 ) = {atl0 }, . . . , L(l3 ) = {atl3 }. Zakoduj stany
l0 , . . . , l3 jako wektory boolowskie 00, 01, 10, 11. Podaj funk j boolowsk¡ f (v0 , v1 , v0′ , v1′ )
reprezentuj¡ ¡ rela j przej± ia w tej strukturze i jej reprezenta j w posta i OBDD.
Podaj reprezenta j w posta i OBDD zbioru stanów speªniaj¡ y h EG(¬atl0 ).

3. Podaj algorytm symboli znego sprawdzania modelu dla logiki CTL, zyli algorytm, który
dla podanej na wej± iu struktury Kripkego M i formuªy ϕ logiki CTL wyzna zy OBDD
reprezentuj¡ y zbiór ty h stanów M, które speªniaj¡ ϕ.

4. Uogólnij algorytm z poprzedniego zadania tak, aby uwzgldni¢ wizy u z iwo± i (fair-
ness): dla danej rodziny zbiorów F ⊆ 2S na kazdym etapie obli ze« uwzgldnij te i tylko
te ± ie»ki, na który h stany z ka»dego ze zbiorów z F wystpuj¡ niesko« zenie wiele razy.

5. Wyra¹ EGFair ϕ (istnieje u zwiwa ± ie»ka, na której zawsze jest speªniona formuªa ϕ) jako
punkt staªy pewnej fuk ji (wskazówka: potrzebne bdzie zagnie»d»enie dwó h punktów
staªy h).

Rate