INFORME ECONOMICO-FINANCER.

El present informe económico financer sobre l'evaluació dels estats d'ingressos i despeses se inclosos en el pressupost general de l'entitat per a 2009 i de l'equilibri pressupostari s'emet pel Regidor que subscriu en cumpliment del disposat per l'art.168.1.i) del Text Refundido de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals provat per RDL 22004 de 5 de març, i l'artícul 18.1.i) del RDLeg 500/1990 de 20 d'abril, de Pressupostos de las Entitats Locals, que ho estableix com part de la documentación que s'ha d'unir al pressupost de l'entitat local. L'informe es refereix en primer lloc a la proposta de pressupost per a l'Ajuntament de Pollensa, amb una posterior alusión als pressupostos de la mercantil EMSER 2002 s.l.o de la qual l'ajuntament és soci único i dels organismes autónomos Patronato Residència Social Sant Diumenge, Fundación Escola de Música, Institut Municipal Ràdio Pollensa i Patronato Municipal de Turismo. AJUNTAMENT Es presenta a aprobación un pressupost en superavid respecte dels els seus estats d'ingressos i despeses per import de 216.004,51 euros, el que representa un augment respecte al pressupost liquidat (31/12/2008) de l'exercici anterior de 4.458.485,96 euros (+ 21,57 %). 1. INGRESSOS. 1.1. Recursos ordinaris.

1.1.1. Impostos, taxes i altres ingressos patrimonials. La cuantificación d'aquests ingressos ve determinada per l’increment de la recaptació derivada dels impostos directes (IBI naturaleça urbana, IVTM i IIVTNU), que suposa un augment d'ingressos per aquests conceptes de 333.049,48 euros respecte a l'exercici anterior. La previsión d'ingressos per l'Impost de Construccions Obres i Instal·lacions augmenta considerablement (98,80 %) a causa de que la Corporacion considera com a liquidar en 2009 l'impost corresponent a les
1

obres a realitzar en l'Hotel Formentor, amb una recaudación prevista de 569.000 euros. En quan a les taxes, en líneas generals, s'ha pressupostat prenent com referència els drets liquidats en l'exercici anterior.

1.1.2. Transferencies corrents. S'han considerat com ingressos per subvencions els ja concedits i els quals s'ingressen habitualment. Sense que s’experimenti un aument en aques capitol, a destecar, la augment experimentat a la subvecions rebudes de la Conselleria de Afers Socials. 1.2. Recursos de capital.

Es preveu l’augment dels ingressos derivat de l’endautament previst per finançar noves inversions (518.683,95€). Entre altres, la corresponent a al centre de dia que encare roman sense acabar, per la adquisición de vehicles policials i per la financició de noves infraestrutures. A més, s’incrementen els recursos en aquest apartat derivats de subvencions d'altres administracions públicas per a finançar inversions. Segons el conveni amb la Conselleria de Presidència del Govern Balear de data 29 de novembre de 2007 i el nou conveni firmat amb l’INESTUR el passat 20 de febrer de 2009, l'import pressupostat en 2009 per a transferir a l'Ajuntament de Pollença i que s’ha de invertir en la construcción d'una sala polivalent (auditoria – teatre) ascendeix 962.611 euros. Aquesta quantitat s’ha de afegir la quantitat que ja es va rebre en el 2007 i la prevista pel 2008. Es preveu durante el pressent exercici pressupostari licitar i adjudicar les obres de la construcció de la sala polivalent. Està previst per l’equip de govern que a l’import total de 10.038.730,24 finançat pel Govern (5.500.000 euros conveniats amb INETUR i 4.538.730,24 euros precedents del conveni amb Conselleria de Pressidènci) es fagi una aportació de 1.200.000 euros, quantitat que en el moment de la licitació no es necessari sigui pressupostada en el pressent pressupost per quant es tracte de una inversió plurianual i les obres no se preveu que comencin fins l’exercici pressupostari 2010, amb un ritme de construcció de quatre anys. En qualsevol cas, tal i com està el sector de la construcció, es posible que la
2

adjudicació es fagi per devall de la quantitat total prevista (11.238.730,24 euros) i no sigui necessari l’aportació adicional de l’Ajuntament. Cal destacar, d'altra banda, els ingressos procedents de la urbanización del polígono industrial (140.000 euros) i la UNAC 33 en la part no atribuïda a l'exercici 2007. 2. DESPESES. 2.1. Despeses corrents. Les despeses de personal s'han calculat d'acord amb la proposta de plantilla de llocs de treball que es duu a aprobación juntament amb el pressupost i es detallen en l'annex de personal. La despesa amb el capitol 1, augmenta básicament com a consecuència de l’acord de reclasificació de la policia local i per la dotació de les noves places, entre altres, la d’intervenció, infomática i diplomada de relacions laborals. S’incrementa la despesa per lloguer, básicament, per els nous lloguers (3) que s’ha tingut que cocertar arrel de les obres que es duen a l’edifici de l’Ajuntament. Les despeses derivades del deute pública augmenten lleugerement respecte a l'exercici anterior. Concretament la despesa en interessos augmenta en 8.915,73 euros (1,90%). 2.2.Despeses de capital. Les despeses previstes en els capítulos V i VI es detallen en l'annex d'inversions. Per grups de función destaquen els següents per les seves diferències respecte a l'exercici anterior: 111. Membres de la Corporacion: es preveu la mateixa despesa que el pressupost aprovat per la corporació en el 2008. 122. Serv.admón central: +15,75% pel major cost de l'ocupación de la zona marítimo-terrestre. 223. Protección civil: +10,0 %, pel major cost del servei d'extinción d'incendis que presta el CIM i que es vincula als capítulos 1 a 5 del pressupost d'ingressos. 313. Acción social: destaquen l’augment d’aportació per l’escola viva i el derivat del l'increment de la transferència a la Residència Social de Sant Diumenge (21,87%).
3

441. Sanejament:+27,91 %, per a compensar les despeses executades en anys anteriors que s'han d'assumir en 2009. EMSER 2002 S.L.O El balanç d'aquesta mercantil de la qual l'Ajuntament de Pollensa és soci único presentava a 31 de desembre de 2007 un actiu net negatiu, amb un dènificit acumulat entorn de 1.800.000 euros. Al dia de avui, un any després, la sirutació a millorat fins situar la deuta per devall dels 797.827,76 euros de capital a amortitzar (sense contar amb els interessos de mora). Encare i tot que l’empresa ha proposat uns ingressos 4.145.827,30, donat l’estudi de viabilitat i l’esforç de estalvi que s’ha de fer , finalment l’Ajuntament te previst trasferir la quantitat de 3.425.684,49 euros. FUNDACION ESCOLA DE MUSICA. Aquest organisme ha aprovat una proposta de pressupost equilibrat per import de 189.963,92 euros. Així i tot, cercant per part de l’Ajuntament reduir les despeses i fer una important estalvi i contribuir d’aquesta forma a aprovar un pressupost amb superavid, el pressupost real quedarà reduit en 174.000,00 euros. Donat el pressupost aprovat en el 2008, al día de avui presenta una situación financera correcta que, en cara i tot tengui una menor aportació desde l’Ajuntament, fa suposar que podrà afrontar les despeses de l'exercici actual sense majors problemes. INSTITUT MUNICIPAL RÀDIO POLLENSA. Encara i tot aprovar un pressupost de 152.653,81 euros, l’Ajuntament nomès pot contribuir amb un import de 127.384,30 euros. Així tot la quantitat a transferir per l'Ajuntament és un 26,29 % superior en relación al pressupost inicial i liquidat de l'exercici precedent. Aportació necessari donat el canvi de ubicació que s’ha tingut que fer. PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.
4

Una vegada cumplit l’objetiu de santjar aquest organisme, es va aporvar pel seu Consell Rector un pressupost de 516.893,52 euros. Proposta que s’ha tingut de reduir per l’Ajuntament fins 436.410,00 euros, pel fet de poder contribuir a aconseguir un pressupost consolidat amb superavid. Així i tot només sofreig repecte al pressupost liquidat un reducció d’un 9,3%. RESIDÈNCIA SOCIAL SANT DOMINGO La proposta de pressupost aprovada per aquest organisme, amb uns costos d'explotació son molt cuantiosos, considera que els ingressos a trasferir per l’Ajuntament haurien de ser de 757.940,90 euros en 2009. Finalment, donat el fi comú de aprovar un pressupost amb superavit i disminuir el pressupost de despeses, la transferència de l'Ajuntament es redueix fent que l’organisme rebi la quantita de 670.000,00 euros. VISTS L’ESTAT DE TOTS ELS PRESSUPOTS, INCLOS DEL AJUNTAMENT es presenta un pressupost general consolidat amb unes despeses de 29.765.717,23 euros i uns ingressos de 29.832.291,56 euros, el que representa un superávit de 66.574,32 euros. Pollença, 20 de Juliol de 2009 El Regidor Delegat d’Hisenda.

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.