You are on page 1of 1

_______________________________________________________________ 02 Julai 2012

Puan, Memohon Untuk Tinggal Di Asrama Pada Tahun Hadapan Merujuk perkara di atas ingin memohon jasa aik pihak puan untuk terus menetap di asrama !P" #ampus $ara%ak pada tahun hadapan&

2& $elain itu, sa'a tidak mempun'ai kenderaan untuk digunakan erulang alik dari !P" ke rumah se%a& Apa ila tinggal di asrama, pergerakan sa'a untuk menghadiri kuliah dan akti(iti 'ang diadakan oleh !P" menjadi mudah )& Disamping itu juga, sa'a merasakan aha%a asrama !P" masih an'ak kekosongan dan dapat menampung kami erlima& *leh se a itu, sa'a merasakan aha%a tidak menjadi kerumitan agi pihak puan untuk menempatkan kami di asrama& 4. $a'a amat er esar hati sekiran'a pihak puan dapat mem eri pertim angan 'ang se%ajarn'a ke atas permohonan sa'a ini& $egala kerjasama dan keprihatinan daripada pihak puan amatlah sa'a hargai& $ekian, terima kasih&