PRESSUPOST GENERAL 2009

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Cap.
1
2
3
4
6
7
8
9

Cap.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descripció
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES
Descripció
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIO D´INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ADQUISICIO D´ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

Ajuntament

Emser 2002 slu

Patronat Resid.
Sto. Domingo

6.914.148,86
7.026.342,96
504.515,47
5.711.975,34
6.802.375,11
460.168,68

2.233.639,17
1.984.564,16
0,00
618.546,01
224.280,00
121.138,52

661.459,62
376.016,79
2.345,46

623.473,57
28.043.000,00

5.182.167,87

1.039.821,87

8.555.224,84
1.029.882,56
7.748.251,10
4.240.455,92
49.733,64
4.895.979,35
1.071.255,27
518.683,95
28.109.466,63
66.466,64

1.691.299,12
3.463.868,75

Fundació Escola
de Música

272.963,92
6.136,08

Institut Radio
Pollença

82.221,12
47.055,50

Patronat de
Turisme

261.529,90
177.180,10

2.000,00

267.178,00
752.982,60
120,00

279.100,00

105.000,00
174.100,00

131.276,62

4.000,00
127.384,30

438.710,00

2.300,00
436.410,00

19.541,27
27.000,00
5.182.167,87
0,00

1.039.821,87
0,00

279.100,00
0,00

131.384,30
107,68

438.710,00
0,00

Total
10.425.962,60
9.617.295,60
506.860,93
6.332.521,35
7.026.655,11
581.307,20
0,00
623.473,57
35.114.076,35

Consolidació

Total Consolidat

10.425.962,60
9.617.295,60
506.860,93
5.348.359,12
984.162,23
7.026.655,11
581.307,20
0,00
623.473,57
5.348.359,12 29.765.717,23

8.555.224,84
8.555.224,84
1.029.882,56
1.029.882,56
9.818.028,22
9.818.028,22
9.195.201,57 5.348.359,12 3.846.842,45
49.853,64
49.853,64
0,00
0,00
4.915.520,62
4.915.520,62
1.071.255,27
1.071.255,27
545.683,95
545.683,95
35.180.650,68 5.348.359,12 29.832.291,56
66.574,32 def/sup
66.574,32

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful