Kaedah Pemerhatian, Portfolio, dan Hasil Kerja

Kaedah Pemerhatian Kaedah pemerhatian merupakan satu kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mengukur pemboleh ubah penyelidikan. Pemerhatian juga merupakan alternatif yang ada dalam mengumpul maklumat atau pengumpulan data selain soal selidik dan temuduga. Melalui pemerhatian, penyelidik dapat mengamati sesuatu tingkah laku subjek berpandukan pemboleh ubah-pemboleh ubah yang telah dikenal pasti. Peranan penyelidik ialah sebagai pemerhati terhadap perubahan-perubahan tingkah laku, mendengar, serta melihat tingkah laku subjek sama ada dari jauh atau dari dekat. Menggunakan kaedah ini, penyelidik atau pemerhati perlu rnemerhati sampel-sampelnya dalam tempoh masa yang tententu. Kaedah pemerhatian ini banyak digunakan dalam bidang sains tulen yang menjalankan kajian dalam makmal sains dan bidang sains sosial. Biasanya ciri-ciri yang ingin diperhati adalah sangat halus dan terperinci dan ini menjadikan keputusan yang dibuat lebih tepat. Kaedah pemerhatian sesuai digunakan khususnya apabila penyelidik mengkaji perkembangan tingkah laku sesuatu unit sosial, misalnya mengkaji perkembangan tingkah laku kanak-kanak, kesan kesesakan terhadap kecenderungan pemberontakan, kesan kebisingan terhadap tingkah laku agresif dan kebimbangan di kalangan individu yang menghadiri temuduga. Kaedah pemerhatian juga sering digunakan dalam penyeliaan praktikum kaunseling dan latihan mengajar di kalangan kaunselor dan guru pelatih. Sebelum membuat pemerhatian, penyelidik perlu membuat perancangan yang baik dan teliti. Setiap pemerhatian mestilah mempunyai tujuan tertentu, dilakukan secara sistematik, mempunyai fokus, dan mestilah dicatatkan secara rapi dan betul. atatan yang dibuat mestilah tepat, sah, dan boleh dipercayai. Menurut Kerlinger !"#$%&, terdapat beberapa kategori pemerhatian iaitu kategori tingkah laku, unit tingkah laku, paras tafsiran pemerhati, generalisasi dan penggunaan serta pensampelan tingkah laku. Kategori-kategori tersebut memperincikan ciri-ciri tingkah laku yang perlu diperhati dan direkodkan. 'ingkah laku saling berkaitan antara satu sama lain. 'ingkah laku yang berkait dan berlaku berterusan ini perlu dikategorikan ke dalam golongan yang eksklusif. (engan kata lain, semua kemungkinan tingkah laku yang berlaku seharusnya upaya dikenal pasti dan tidak bertindan antara satu sama lain. Sistem pengkodan kategori tingkah laku oleh )landers !"#$*& adalah satu contoh kaedah merekod maklumat yang melalui kaedah ini proses merekod maklumat dapat dilakukan dengan mudah dan tepat. Semakin kecil unit tingkah laku digunakan untuk merekod pemerhatian, semakin senang tingkah laku tersebut diperhati dan direkodkan. Penggunaan unit tingkah laku yang kecil akan meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan pemerhatian. Selain itu, paras tafsiran pemerhati juga akan mempengaruhi ketepatan maklumat mengenai tingkah laku yang

.pemerhatian secara teliti terhadap segala gerak geri ahli kumpulan atau individu yang diperhati. Pemerhatian boleh dibuat dengan bantuan peralatan seperti alat-alat rakaman termasuk teropong. sementara sesetengah yang lain boleh digunakan dalam pelbagai penyelidikan. dan kamera video. penyelidik memainkan dua peranan iaitu sebagai peserta dan pemerhati. Menggunakan kaedah pemerhatian ini. sementara pensampelan masa pula merujuk kepada per+akilan masa yang dapat me+akili masa berlakunya tingkah laku yang diperhati.mumnya tingkah laku yang kompleks terjadi secara berterusan dan agak mustahil penyelidik dapat memerhati tingkah laku tersebut secara berterusan. isu yang lain ialah pensampelan tingkah laku. Menggunakan kaedah ini juga memungkinkan maklumat-maklumat yang tersembunyi atau yang tidak dijangka dapat diperhati di peringkat a+al. Kebaikan Kaedah Pemerhatian . Kebaikan kaedah ini ialah responden kajian mungkin tidak menyedari akan kehadiran pemerhati dan dengan itu ia akan menunjukkan tingkah laku yang tulen dan tidak berpura-pura. Perhatian khusus perlu diberikan dalam membuat generalisasi sesuatu tingkah laku kerana sesetengah tingkah laku bersifat khusus untuk penyelidikan tertentu sahaja. Maklumat yang tepat akan menyumbang pula kepada keputusan yang lebih tepat. -enis-jenis Pemerhatian Pemerhatian Peserta -enis pemerhatian ini melibatkan pemerhati menjadi seorang daripada ahli dalam kumpulan yang hendak diperhati dan pada masa yang sama ia membuat pemerhatian. Selain isu mengenai generalisasi ini. kaset. penyelidik mestilah membuat pensampelan sama ada pensampelan tingkah laku atau pun pensampelan masa. (ata-data yang diperoleh lebih tulen dan ini akan menyumbang kepada ketepatan maklumat yang dikumpul.diperhatikan. 'empat pemerhatian mestilah memberi peluang semaksimum mungkin kepada pemerhati untuk membuat . Kebaikan kaedah pemerhatian jenis ini ialah penyelidik dapat mengalami sendiri aktivitiaktiviti yang dirancangkan dan ini menjadikan dapatan pemerhatian lebih sah dan boleh dipercayai. Kesukaran mengadakan pia+aian dalam paras tafsiran pemerhati sering menjejaskan ketepatan dan kesempurnaan data yang diperoleh. Bagi mengatasi masalah ini. Pemerhatian Bukan Peserta -enis pemerhatian ini memerlukan pemerhati memilih tempat yang sesuai untuk membuat pemerhatian. Persampelan tingkah laku merujuk kepada jenis kejadian yang hendak dijadikan sampel.

kemahiran dan pemikiran serta penyataan perasaan pelajar. . Penyataan perasaan pelajar semasa proses pembelajaran Pendidikan Seni 0isual . Bahan bukti ini mengandungi pengetahuan. . selain mendokumenkan urutan proses kerja.. portfolio Pendidikan Seni 0isual berasaskan kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. yang turut melibatkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian sama ada dijangka atau tidak boleh menjadi bahan rujukan penting dalam kajian. 1akaman Proses Pembelajaran 1akaman proses pembelajaran ini merangkumi beberapa kecerdasan dan ia dikaitkan dengan alat penilaian benar. Pelajar patut dapat merancang proses kerja dengan memastikan masalah yang akan ditempuh sebelum dan sepanjang melakukan kerja dan berupaya pula menentukan keputusan muktamad dalam membuat pilihan bagi mendapat hasil kerja yang terbaik. semua pihak dapat melihat 2 . Penyelidik boleh memastikan baha+a maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian benar-benar dari sampel yang ingin dikaji bukan +akil sampel yang telah dikenal pasti. Petunjuk keupayaan dan refleksi pelajar tentang proses kerja serta hasil kerja seni (ari segi konsep. jelas. . 3asil penulisan. Pemerhatian terhadap sampel-sampel kajian adalah lebih terperinci. . Pemerhati mungkin bias terhadap sampel yang diperhatikan disebabkan faktor lain seperti perbe/aan ras. ontoh hasil kerja pelajar . Bahan ini dikumpulkan dan dipersembahkan secara terancang. Kelemahan Kaedah Pemerhatian . lni disebabkan portfolio Pendidikan Seni 0isual. turut menuntut kemahiran mencetuskan idea secara kritis untuk melakukan penggubahan secara kreatif. penyimpanan atau dokumentasi bahan bukti proses pembelajaran pelajar adalah digalakkan. dan nilai. 3impunan rakaman urutan proses hasilan kerja pelajar . .teliti dan tepat dan ini akan menyumbang kepada dapatan kajian yang lebih sah serta boleh dipercayai. Pemerhati yang tidak bertanggungja+ab mungkin akan membuat pemerhatian yang tidak konsisten dan sesuka hati mereka. fahaman. budaya. sama ada melalui alat. Sampel yang diperhati mungkin berlakon apabila tingkah laku mereka diperhati dan diteliti. ilustrasi atau gambar yang menjadi sebahagian peristi+a penting untuk dikongsi bersama pihak lain . bahan atau teknik tertentu. . Portfolio Pengenalan (alam Pendidikan Seni 0isual. Sampel mungkin merasa tidak selesa dan senang hati apabila tingkah laku mereka diperhati. Melalui portfolio Pendidikan Seni 0isual.

(iari . Prototaip !jika berkaitan& Persembahan Portfolio . Pemerhatian dan pengamatan . sekolah dan kemudahan yang ada kemungkinan besar pelajar akan menyediakan portfolio dalam bentuk seperti2 . . -urnal . . 9ntaranya 2 . 1ingkas. perancangan. menjimatkan. 9taupun mungkin disket:cakera padat terdapat beberapa kegunaan portfolio secara umum. Beberapa helaian kertas yang di kokot .Proses ini dirakamkan dalam portfolio supaya ia menjadi bahan bukti untuk tatapan dan mampu juga menjadi salah satu alat penilaian benar dalam proses pembelajaran pelajar. bergantung kepada keupayaan dan kemampuan fi/ikal pelajar. pentadbir dan guru lain mengetahui . rangka sebenar dan persembahan boleh dihasilkan melalui sebarang bentuk. 4aporan . kemajuan pembelajaran pelajar . Secara umumnya bentuk portfolio yang dicadangkan mengandungi * aspek 2 Kajian . . Menentukan alatan dan bahan . Bentuk Portfolio Portfolio Pendidikan Seni 0isual lebih merupakan portfolio dokumentasi proses sepanjang kerja seni dilakukan dan bukan sekadar portfolio persembahan. bentuk portfolio menampakkan kajian. Mengikut urutan . kemas dan mudah digunakan Keempat-empat aspek yang meliputi kajian. Perkembangan lakaran berkaitan tema atau tajuk 1angka Sebenar .ntuk memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada hasil kerja dan pencapaian pelajar .ntuk membantu ibu bapa. Merangka reka cadang atau model . Kompilasi catatan yang dijilid . lakaran.ntuk membantu pelajar membuat refleksi terhadap hasil keria sendiri . 1umusan dan pertimbangan dalam membuat pemilihan 4akaran . 5ksperimentasi melalui lakaran dan lukisan sebelum mendapat idea yang konstruktif 6Pe+ujudan 7dea8 . -usteru. menarik dan tepat . Bersih. eksperimen dan penentuan berhubung dengan hasil yang hendak dibuat. Koleksi bahan serta rekod daripada bahan rujukan yang sesuai dengan kegiatan .

Menentukan kriteria bagi membandingkan hasil kerja seorang pelajar dengan pelajar yang lain adangan Kandungan Portfolio Kandungan portfolio seboleh mungkin dapat merakamkan beberapa kecerdasan. interpretasi. perkembangan daya kreatif dan mengenalpasti perlakuan emosi. kegiatan penilaian kendiri . atatan refleksi tentang hasil kerja sendiri 3asil Kerja Pemerhatian hasil kerja adalah penilaian pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja. (raf projek penulisan . kui/. keselamatan. peta minda. antaranya2 Kecerdasan linguistik seperti 2 . keaslian. temubual. kemahiran berbahasa seni dan sosial. gambar rajah. guru dan pihak lain . 9spek afektif juga boleh dinilai oleh guru semasa menggunakan kaedah pemerhatian. senarai semak. Kecerdasan interpersonal seperti 2 .nilai-nilai yang sesuai diperhatikan adalah kebersihan dan keteraturan.visual seperti2 . montaj. carta aliran Sampel gambar . seminar. peta minda. Proses Penyelesaian masalah Kecerdasan ruang-. 5sei.ketelitian dan kesempurnaan. Penilaian secara lisan dan interaksi ialah satu kaedah penilaian di mana guru berinteraksi dengan murid untuk mengetahui tahap penguasan murid terhadap aspek seni. arta kemajuan . kreativiti dan kemasan. Memberi peluang kepada pelajar bersama mengusahakan hasil kerja sendiri . pemahaman konsep. 9ktiviti-aktiviti lisan yang boleh dijalankan ialah soal ja+ab. atatan jurnal . Sampel latihan refleksi kendiri . kolaj. kemahiran. cetakan. teka teki. 4akaran. forum. 4aporan rakan sebaya Kecerdasan interpersonal seperti2 . ketekunan. catan. Kriteria-kriteria yang relevan dalam penilaian adalah gubahan. Perkara-perkara yang boleh dinilai secara lisan adalah penguasan pengetahuan. 3uraian bertulis tentang tajuk :tema:kajian .. dimensi dan % dimensi. perasaan dan perubahan . fungsi. kemahiran berkomunikasi dalam bahasa seni dan menilai potensi murid dalam kemahiran berfikir. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni 0isual. bekerjasama. atatan pra penulisan . penguasan kemahiran berfikir dan belajar. lakonan dan sumbangsaran. Maklum balas bertulis daripada rakan sebaya. Soal selidik .

proses dan teknik serta kemahiran bahasa seni dan kemahiran berfikir. aplikasi. pemahaman konsep. kritikal dan analitikal. eksperimentasi serta membuat perancangan. analisis. Melalui penilaian ini. Penilaian menggunakan kaedah penulisan dapat merangsang pemikiran mur id secara logikal. guru dapat menilai tahap penguasan pengetahuan.sikap murid. sintesis dan penilaian. . Murid juga digalakkan membuat kajian. Penilaian secara penulisan pula dapat mengesan dan mengukur perkembangan dan pemahaman murid dalam pelbagai aspek pengetahuan serta merekod proses dalam bentuk folio. Pembinaan soalan-soalan obejktif dan subjektif harus menggambarkan pembelajaran secara keseluruhan yang menitikberatkan aras kesukaran berasaskan 'a<onomy Bloom seperti pengetahuan. kefahaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful